CÍMKE: 'youtube'

Százak életébe került a hírszerzés hibája

Százak életébe került a hírszerzés hibája

Is­mert volt a hír­szer­zés előtt a fe­nye­ge­tett­ség.

Is­mert volt a hír­szer­zés előtt a fe­nye­ge­tett­ség, amely végül vér­für­dőbe tor­kol­lott.

Vilmos herceg nagy beismerése: "rémálmokat" okozott neki Charlotte

Vilmos herceg nagy beismerése: "rémálmokat" okozott neki Charlotte

A 36 éves apuka ele­inte gond­ban volt, ami­kor kis­lá­nya haját kel­lett rendbe ten­nie.

Feltárta titkát Victoria Beckham: ezt rejtegeti kabátujjában, ha fáradt

Feltárta titkát Victoria Beckham: ezt rejtegeti kabátujjában, ha fáradt

A sztár­anyuka saját Yo­uTube-so­ro­za­tot indít.

A sztár­anyuka saját Yo­uTube-so­ro­za­tot indít.

Törölték a YouTube-ról az iskolai csalást népszerűsítő videókat

Törölték a YouTube-ról az iskolai csalást népszerűsítő videókat

A BBC nyo­mo­zott az ügy­ben, az ő ha­tá­sukra tör­tént meg az in­téz­ke­dés. Most jóval ke­ve­sebb az ilyen tar­ta­lom, de a prob­léma nem szűnt meg.

A BBC nyo­mo­zott az ügy­ben, az ő ha­tá­sukra tör­tént meg az in­téz­ke­dés. Most jóval ke­ve­sebb az ilyen tar­ta­lom.

Elképesztő siker, ez a kisfiú olyat tett, amit eddig még senki

Elképesztő siker, ez a kisfiú olyat tett, amit eddig még senki

Nem akár­hogy lett mil­li­ár­dos!

Egy év alatt 6,2 mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get gyűj­tött össze. Rá­adá­sul nem is akár­mi­vel!

Cenzúrázta a német himnuszt a Youtube!

Cenzúrázta a német himnuszt a Youtube!

Már csak­nem 3 mil­li­óan lát­ták, és eddig nem volt vele semmi baj. Most azon­ban a vi­de­ó­meg­osztó ki­de­rí­tette, hogy a német him­nusz sérti egyes cso­por­tok ér­zé­keny­sé­gét!

Már csak­nem 3 mil­li­óan lát­ták. Most azon­ban a vi­de­ó­meg­osztó ki­de­rí­tette, hogy a német him­nusz sérti egyes cso­por­tok ér­zé­keny­sé­gét!

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel...

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel a leg­na­gyobb ze­ne­meg­osztó por­tá­lon. Vajon mi áll­hat emö­gött?

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Has­haj­tót ete­tett gye­re­ke­i­vel...

Nagy mennyi­ségű has­haj­tót ete­tett meg kis­gye­re­ke­i­vel a nép­szerű Yo­u­tube-sztár, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Ez az orosz videó lehet a következő Gangnam Style!

Ez az orosz videó lehet a következő Gangnam Style!

Pár nap alatt húsz­mil­li­óan lát­ták ezt a nem min­den­napi vi­deo­kli­pet, ami a ma­gyar in­ter­ne­te­zők ked­vence is lett.

Pár nap alatt húsz­mil­li­óan lát­ták ezt a nem min­den­napi vi­deo­kli­pet, ami a ma­gyar in­ter­ne­te­zők ked­vence is lett.

Óriási siker: Két nap alatt mindenkinek odavágott Majka

Óriási siker: Két nap alatt mindenkinek odavágott Majka

A rap­per tu­laj­don­kép­pen jó ideje csak saját ma­gá­val ver­se­nyez. Új da­lá­val megint erő­sen kez­dett.

A rap­per tu­laj­don­kép­pen jó ideje csak saját ma­gá­val ver­se­nyez. Új da­lá­val megint erő­sen kez­dett.

"Kicsim, én ezt nem csinálom" - barátja unszolására ölt az anyuka

"Kicsim, én ezt nem csinálom" - barátja unszolására ölt az anyuka

A férfi azt akarta el­érni, hogy Yo­uTube-csa­tor­ná­já­nak meg­nő­jön a né­zett­sége. Ez az éle­tébe ke­rült.

Youtube-videókon próbálták ki a drogokat ezek a tinédzserek!

Youtube-videókon próbálták ki a drogokat ezek a tinédzserek!

Tu­do­má­nyos cél­lal pró­bál­ták ki a sze­re­ket, me­lye­ket ala­po­san ki is ele­mez­tek.

Ricky Martin üzent a magyaroknak!

Ricky Martin üzent a magyaroknak!

Idén szep­tem­ber­ben vissza­tér a ma­gyar fő­vá­rosba Ricky Mar­tin, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép szín­padra Pu­erto Rico talán leg­hí­re­sebb szü­löttje.

Idén szep­tem­ber­ben vissza­tér a ma­gyar fő­vá­rosba Ricky Mar­tin, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép szín­padra Pu­erto Rico talán leg­hí­re­sebb szü­löttje. Biz­to­san a már jól is­mert éne­kes-tán­cos ol­da­lát csil­lantja meg bu­da­pesti kon­cert­jén, egy fe­lejt­he­tet­len, va­lódi latin fiesta ke­re­té­ben.

Ez hihetetlen, a fél világ a magyar fiúknak szurkol az Eurovízión!

Ez hihetetlen, a fél világ a magyar fiúknak szurkol az Eurovízión!

A Yo­u­tube-ot el­özön­löt­ték a biz­tató kom­men­tek.

Az AWS eu­ro­ví­ziós elő­adása alatt a Yo­u­tube-ot el­özön­löt­ték a biz­tató kom­men­tek, ren­ge­te­gen druk­kol­nak a ma­gya­rok­nak!

A Youtube segítségével szült meg egyedül egy nő

A Youtube segítségével szült meg egyedül egy nő

Tel­je­sen egye­dül, egy ho­tel­szo­bá­ban hozta vi­lágra gyer­me­két egy nő, mind­ezt úgy, hogy Yo­u­tube-vi­de­ó­kat né­zett a hir­te­len jött szü­lés köz­ben.

A letiltott helyett új videót tett fel Lacika, a magyar kamionos...

A letiltott helyett új videót tett fel Lacika, a magyar kamionos...

Mig­rán­sok kö­zé­pen...

A vi­de­ó­meg­osztó cen­zo­ra­i­nak nem tet­szet, hogy a Ca­lais mel­leti au­tó­pá­lyán La­cika mig­rán­so­kat vi­de­ó­zott és kom­men­tálta a vi­sel­ke­dé­sü­ket.

Széttetovált rapperek az internet új sztárjai

Széttetovált rapperek az internet új sztárjai

Egy fi­a­tal ma­gyar test­vér­pár rob­ban­totta fel az in­ter­ne­tet!

Egy fi­a­tal ma­gyar test­vér­pár rob­ban­totta fel az in­ter­ne­tet!

Vérlázító, milyen undorító módszerrel használják ki Schumi nyomorát

Vérlázító, milyen undorító módszerrel használják ki Schumi nyomorát

Ezek­nek semmi sem szent? Némi pén­zért bár­mire ké­pe­sek az in­ter­ne­ten a za­va­ros­ban ha­lá­szók.

Egy videó kedvéért gyilkolta meg barátját egy 20 éves nő

Egy videó kedvéért gyilkolta meg barátját egy 20 éves nő

Az egé­szet a Yo­u­tube-on köz­ve­tí­tet­ték, de vé­gig­nézte a pár három éves gyer­meke is.

Az egé­szet a Yo­u­tube-on köz­ve­tí­tet­ték, de vé­gig­nézte a pár három éves gyer­meke is.

Újabb eszement kihívás terjed a neten!

Újabb eszement kihívás terjed a neten!

Ismét egy ve­szé­lyes és tel­je­sen ér­tel­met­len ki­hí­vás ter­jed fu­tó­tűz­ként.

Ismét egy ve­szé­lyes és tel­je­sen ér­tel­met­len ki­hí­vás ter­jed fu­tó­tűz­ként az in­ter­ne­ten. Azt hi­het­tük, hogy a mo­só­szer­kap­szula evé­sé­nél nem lesz ve­szé­lye­sebb.

Brutális támadás, agyhalottá nyilvánították a 14 éves netes sztárt

Brutális támadás, agyhalottá nyilvánították a 14 éves netes sztárt

A fi­a­tal Yo­u­tube sztár szer­dán egy tűz­pár­baj kö­ze­pén ta­lálta magát, ahol rend­kí­vül sú­lyo­san meg­sé­rült.

Ördög Nóra férje kiakadt: haza akart jönni a forgatásról

Ördög Nóra férje kiakadt: haza akart jönni a forgatásról

A TV2 re­a­li­tyje még ja­vá­ban for­gott, ami­kor Ná­nási Pál­nál már be­telt a pohár.

A TV2 re­a­li­tyje még ja­vá­ban for­gott, ami­kor Ná­nási Pál­nál már be­telt a pohár.

Ördög Nóra teljesen kiakadt: Képtelen volt felfogni, amit látott

Ördög Nóra teljesen kiakadt: Képtelen volt felfogni, amit látott

A mű­sor­ve­zető be­vál­la­lós típus, de akadt va­lami, ami ki­fo­gott rajta. El­ju­tott hosszú uta­zá­suk mély­pont­jára

A mű­sor­ve­zető be­vál­la­lós típus, de akadt va­lami, ami ki­fo­gott rajta. El­ju­tott uta­zá­suk mély­pont­jára.

Ördög Nóráé a nap legszebb és leggusztustalanabb videója

Ördög Nóráé a nap legszebb és leggusztustalanabb videója

A Ná­nási csa­lád vi­de­ó­blogja már a 10. epi­zód­nál tart, és olyat ju­bi­lál­tak, hogy a sza­vunk is el­akadt!

Erre tényleg csak ő képes: Majka mindenkit levert, már megint

Erre tényleg csak ő képes: Majka mindenkit levert, már megint

Maj­kát egy­sze­rűen kép­te­len­ség le­ta­szí­tani a trón­ról.

Maj­kát egy­sze­rűen kép­te­len­ség le­ta­szí­tani a trón­ról, mióta fel­ke­rült a vi­lág­há­lóra a Be­le­ha­lok című gi­ga­slá­ger. Most is csak ön­ma­gá­val ver­seny­zik.

Erdélyi Mónika elárulta a videói sikerének titkát!

Erdélyi Mónika elárulta a videói sikerének titkát!

A Chili TV mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt in­dí­tott közös Yo­u­tube-csa­tor­nát ki­seb­bik lá­nyá­val, Mol­li­val.

A Chili TV mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt in­dí­tott közös Yo­u­tube-csa­tor­nát ki­seb­bik lá­nyá­val, Mol­li­val.

Pápai Joci lelökte a trónról Majkát

Pápai Joci lelökte a trónról legjobb barátját, Majkát

Ha nem len­né­nek ilyen jó ba­rá­tok, Majka be­le­őrülne a fél­té­keny­sége.

Ha nem len­né­nek ilyen jó ba­rá­tok, Majka biz­to­san be­le­őrülne a fél­té­keny­sége.

Cégvezér a zongoránál: Gerendás és Geszti is kedveli Mártha klipjét

Cégvezér a zongoránál: Gerendás és Geszti is kedveli Mártha klipjét

Új trend a nagy­vi­lág­ban: azok az is­mert em­be­rek is meg­mu­tat­ják zenei ol­da­lu­kat a Yo­u­tube-on, akik nem profi mu­zsi­ku­sok.

Lángra lobbantotta az internetet Balázs Pali új dala

Lángra lobbantotta az internetet Balázs Pali új dala

"Egy al­kotó ember szá­mára ez adja a leg­na­gyobb vissza­jel­zést.Több mint húsz éve va­gyok a pá­lyán,de ez a leg­na­gyobb el­is­me­rés szá­momra."

"Egy al­kotó ember szá­mára ez adja a leg­na­gyobb vissza­jel­zést.Több mint húsz éve va­gyok a pá­lyán,de ez a leg­na­gyobb el­is­me­rés szá­momra." - mondta a ro­man­ti­kus dalok ma­gyar­or­szági nagy­kö­vete, aki Moszk­vá­ban for­gatta új klip­jét, amely 21 esz­ten­dős pá­lya­fu­tá­sá­nak ed­digi leg­na­gyobb né­zett­sé­gét hozta.

A terroristák jogait védi a Google?

A terroristák jogait védi a Google?

A leg­fris­sebb lon­doni ter­ror­tá­ma­dás kap­csán ki­de­rült, hogy a me­rény­lő­ket a Yo­uTube-on ta­lál­ható isz­lam­ista gyű­lö­let­be­szé­dek nagy mér­ték­ben ins­pi­rál­ták.

A leg­fris­sebb lon­doni ter­ror­tá­ma­dás kap­csán ki­de­rült, hogy a me­rény­lő­ket a Yo­uTube-on ta­lál­ható isz­lam­ista gyű­lö­let­be­szé­dek je­len­tős mér­ték­ben ins­pi­rál­ták.

Abbahagyta a focit az internet sztárja

Abbahagyta a focit az internet magyar sztárja

A Fradi ko­rábbi csa­tára vissza­tér a Fe­renc­vá­ros­hoz. Egy vi­de­ó­nak kö­szön­he­tően lett nép­szerű a druk­ke­rek kö­ré­ben.

A Fradi ko­rábbi csa­tára vissza­tér a Fe­renc­vá­ros­hoz. Egy vi­de­ó­nak kö­szön­he­tően lett nép­szerű a druk­ke­rek kö­ré­ben.

Próbáltad már a Youtube sötét módját?

Próbáltad már a Youtube sötét módját?

A nép­szerű vi­de­ó­meg­osz­tó­nak van egy "sötét ol­dala" is!

A nép­szerű vi­de­ó­meg­osz­tó­nak van egy "sötét ol­dala", amit eddig ke­ve­sen is­mer­nek. Pedig egy egy­szerű trük­kel bárki szá­mára el­ér­hető!

Egy londoni utcazenész népszerűsíti Pápai Joci dalát

Egy londoni utcazenész népszerűsíti Pápai Joci dalát

Pápai Joci el­ké­pesztő si­kerű dala ren­ge­teg em­bert meg­érin­tett, oly­annyira, hogy már egy Lon­don­ban élő ut­ca­ze­nész is re­per­to­árja közé tette.

Kerülj hangulatba: íme minden idők 15 legjobb karácsonyi dala

Kerülj hangulatba: íme minden idők 15 legjobb karácsonyi dala

Ro­tyog a ha­lászlé, sül a hús: itt az ideje, hogy te is ün­nepi han­gu­latba ke­rülj!

Elképesztő! Ezt dobta össze Majka, laza 35 perc alatt

Elképesztő! Ezt dobta össze Majka, laza 35 perc alatt

Majka mell­kasa dagad a büsz­ke­ség­től.

Majka mell­kasa dagad a büsz­ke­ség­től és ebből nem is csi­nál tit­kot. Ha jön az ihlet, csak utat kell en­gedni neki, és ilyes­mik szü­let­nek!

15 YouTube-trükk, amit szinte senki sem használ!

15 YouTube-trükk, amit szinte senki sem használ!

Csak az iga­zán fa­na­ti­ku­sok tud­nak róla, vagy azok, akik vé­let­le­nül buk­kan­tak rá ezekre a funk­ci­ókra.

Csak az iga­zán fa­na­ti­ku­sok tud­nak róla, vagy azok, akik vé­let­le­nül buk­kan­tak rá ezekre a funk­ci­ókra. Ki fog tel­je­sedni a vi­deó­bön­gé­szés él­mé­nye!

Az egész világ ezt a videót nézi! Te láttad már?

Az egész világ ezt a videót nézi! Te láttad már?

El­ké­pesztő si­ker­nek ör­vend.

Ko­runk egyik leg­nép­sze­rűbb pop­csa­pata, a Pen­ta­to­nix leg­újabb dala el­ké­pesztő si­ker­nek ör­vend, és ezen nem is cso­dál­ko­zunk.

Brutális, ahogy a neten égeti magát a Happy Gang egykori tagja!

Brutális, ahogy a neten égeti magát a Happy Gang egykori tagja!

Aligha ta­szít­hatná magát mé­lyebbre az egy­kor nép­szerű fiú­csa­pat tagja annál, aho­gyan a vissza­té­ré­sét in­tézte.

Ez brutális! Olyan dalt írtak Ördög Nóráról, hogy besírsz!

Ez brutális! Olyan dalt írtak Ördög Nóráról, hogy besírsz!

Egy nép­szerű al­ter­na­tív for­má­ció, Pal­vin Barbi után, most a TV2 sztár­já­hoz szólt. Ő pedig vá­la­szolt.

Egy nép­szerű al­ter­na­tív for­má­ció, Pal­vin Barbi után, most a TV2 sztár­já­hoz szólt. Van vá­lasz is.

Youtube-on tanítja szakmáját a gyönyörű magyar pornósztár - videó

Youtube-on tanítja szakmáját a gyönyörű magyar pornósztár - videó

A kom­men­te­lők sze­rint ő a leg­cu­kibb lány a fel­nőttfil­mes vi­lág­ban.

A kom­men­te­lők sze­rint ő a leg­cu­kibb lány a fel­nőttfil­mes vi­lág­ban.

Unod az otthoni tornáidat? Újítsd meg ezekkel a szuper Youtube videókkal!

Unod az otthoni tornáidat? Újítsd meg ezekkel a szuper Youtube videókkal!

Ott­hon tor­názni prak­ti­kus, de egy idő után unal­massá válik. Pró­báld ki eze­ket az on­line edzé­se­ket!

Itt az okosság: így tölts le ingyen bármit a YouTube-ról!

Itt az okosság: így tölts le ingyen bármit a YouTube-ról!

Csak egyet­len moz­du­lat, és többé nem gond a le­töl­tés!

Csak egyet­len moz­du­lat, és többé nem gond a le­töl­tés!

Vele búcsúzott az internet Prince-től

Vele búcsúzott az internet Prince-től

Napok óta min­den Prince ha­lá­lá­ról szól. Eddig hat­mil­li­óan lát­ták a vi­deót.

Napok óta min­den Prince ha­lá­lá­ról szól. Az in­ter­ne­te­zők közül az ő ne­vére ke­res­nek rá a leg­töb­ben. Ma ezt a vi­deót két­mil­li­óan lát­ták! Kat­tints!

A világ 10 leghátborzongatóbb kamuvideója!

A világ 10 leghátborzongatóbb kamuvideója!

Rö­hög­tél ma már?

Annak el­le­nére, hogy szinte min­den­ki­nek le­esik első pil­lan­tásra, hogy gyenge ha­mi­sít­vá­nyok, mégis sokan sze­ret­nek bor­zon­gani raj­tuk, és meg­né­zik.

A 10 éves Jani milliókat kap, mert kiszúrt egy hibát az Instagramon

A 10 éves Jani milliókat kap, mert kiszúrt egy hibát az Instagramon

Új bi­cik­lit és fo­ci­lab­dát fog venni az összeg­ből.

7000 fon­tot, azaz majd­nem 3 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get kap a kisfiú, ami­ért ész­re­vett egy biz­ton­sági rést a hon­la­pon, pedig csak you­tube vi­de­ók­ból ta­nulta a prog­ra­mo­zást. Új bi­cik­lit és fo­ci­lab­dát fog venni az összeg­ből.

Kiderült: mindvégig rosszul vetkőztetted eddig a gyereked

Kiderült: mindvégig rosszul vetkőztetted eddig a gyereked

Mu­tat­juk, hogy miért, és hogy va­ló­já­ban ho­gyan kel­lett volna.

Tud­tad, hogy nem úgy kell le­venni a csiz­mát a ki­csi­ről, ahogy egyéb­ként szok­tad? Mu­tat­juk, hogy miért, és hogy va­ló­já­ban ho­gyan kel­lett volna.

Tegyél hagymát a mikróba, és tátva marad a szád!

Tegyél hagymát a mikróba, és tátva marad a szád!

Nem kell semmi kü­lö­nö­sebb elő­ké­szü­let, csak egy mik­ro­hul­lámú sütő, és a hé­já­tól meg­sza­ba­dí­tott hagyma.

Nem kell semmi kü­lö­nö­sebb elő­ké­szü­let, csak egy mik­ro­hul­lámú sütő, és a hé­já­tól meg­sza­ba­dí­tott hagyma. Rá­szoksz a mód­szerre!

Ilyen az igazi szeretet! Ennél meghatóbb videót ma már nem látsz

Ilyen az igazi szeretet! Ennél meghatóbb videót ma már nem látsz

A ra­gasz­ko­dás és a sze­re­tet cso­dá­la­tos fel­vé­tele ez. A kis­ma­dár olyat csi­nál, amire so­káig em­lé­kezni fogsz.

Felforr a véred - minden idők legszexibb videóklipjei

Felforr a véred - minden idők legszexibb videóklipjei

Ezek a vi­deók annyira fül­led­tek és ero­ti­ku­sak, hogy a hoz­zá­juk járó zene már csak hab a tor­tán...

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyekkel gyerekjáték az edzés

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyekkel gyerekjáték az edzés

Ezek a dalok olyan ener­giát és tem­pót adnak majd, hogy szár­nya­kat kapsz, ami­kor leg­kö­ze­lebb fel­ve­szed a fu­tó­ci­pőd.

Ezt műveli a szappanbuborékkal a kemény fagy, ilyet még nem láttál!

Azt hiszed, hideg van? Ha ezeket a videókat megnézed, rájössz, hogy a mi telünk semmiség

Köddé váló for­ró­víz, gömbbé fagyó szap­pan­bu­bo­rék - a hideg idő igazi va­rázs­la­tokra képes.

Bolygó méretű ismeretlen objektum csapolja a Nap energiáját!

Bolygó méretű ismeretlen objektum csapolja a Nap energiáját!

Szem­fü­les ufó­va­dá­szok négy év alatt har­ma­dik al­ka­lom­mal fi­gyel­ték meg.

Szem­fü­les ufó­va­dá­szok négy év alatt har­ma­dik al­ka­lom­mal fi­gyel­ték meg a hi­he­tet­len je­len­sé­get!

Ez a biztos módszer, hogy megtaláld a G-pontot! - VIDEÓ

Ez a biztos módszer, hogy megtaláld a G-pontot! - VIDEÓ

A G-pont lé­te­zése nem csu­pán le­genda. Ha ezt az út­mu­ta­tást kö­ve­ted, te is biz­to­san meg­ta­lá­lod majd, és be­tel­je­sít­he­ted vá­gyaid.

Elképesztő videó a teljes testes orgazmusról. Te elhiszed, amit látsz?

Elképesztő videó a teljes testes orgazmusról. Te elhiszed, amit látsz?

Egé­szen meg­döb­bentő fel­vé­te­len vi­táz­nak mil­liók.

Egé­szen meg­döb­bentő fel­vé­te­len vi­táz­nak mil­liók.

Olvaszd le a kilókat ezzel a napi 10 perces edzéstervvel!

Olvaszd le a kilókat ezzel a napi 10 perces edzéstervvel!

Már előre ag­gaszt a ta­vasz? Vagy csak jó lenne újra fit­tebb­nek lenni? Íme, a meg­ol­dás!

Már előre ag­gaszt a ta­vasz? Vagy csak jó lenne újra fit­tebb­nek lenni? Íme, a meg­ol­dás!

Azurák Csaba bakija világhírű lett!

Azurák Csaba bakija világhírű lett!

Kétes di­cső­sé­get szer­zett ma­gá­nak Azu­rák Csaba.

Kétes di­cső­sé­get szer­zett ma­gá­nak Azu­rák Csaba azzal a pil­la­nat­tal, ami­kor ok­tó­ber­ben úgy ke­rült adásba, hogy nem szá­mí­tott rá. El­mé­lázó képei be­ke­rül­tek a Yo­u­tube év végi hír­adós baki­pa­rá­dés össze­ál­lí­tá­sába.

Elképesztő, miket néztünk a YouTube-on 2015-ben!

Elképesztő, miket néztünk a YouTube-on 2015-ben!

Sokat el­mond ha­zánk íz­lé­sé­ről.

Idén ismét ki­de­rült, hogy a ma­gyar ne­vetni sze­ret a leg­in­kább, és min­dig a könnyed szó­ra­ko­zást ke­resi.

Ints búcsút a pocaknak! Napi 5 perc a lapos hasért

Ints búcsút a pocaknak! Napi 5 perc a lapos hasért

Mind­össze napi 5 perc, és ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal máris el­kö­szön­hetsz a hasi zsír­tól.

Mind­össze napi 5 perc, és ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal máris el­kö­szön­hetsz a hasi zsír­tól.

Hajmeresztő trend: csillámos lenövés. Te bevállalnád?

Hajmeresztő trend: csillámos lenövés. Te bevállalnád?

Új őrü­let ütötte fel a fejét. Mos­tan­tól nem ciki a le­nőtt haj, sőt nincs más te­en­dőd, mint csil­lá­mok­kal szí­ne­sí­teni

Új őrü­let ütötte fel a fejét. Mos­tan­tól nem ciki a le­nőtt haj, sőt nincs más te­en­dőd, mint csil­lá­mok­kal szí­ne­sí­teni a vas­tag le­nö­vést. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szítsd e.

Rakj nedves ruhát a mikróba és elámulsz

Rakj nedves ruhát a mikróba és elámulsz

Meg­lepő és könnyű trük­kök­kel lesz ké­nyel­me­sebb az éle­ted

A mik­ró­dat sok­kal prak­ti­ku­sab­ban és ha­té­ko­nyab­ban is hasz­nál­ha­tod, mint aho­gyan eddig tet­ted. Azt is el­árul­juk, mi­lyen trük­kök­kel él­hetsz.

Az év legmeghatóbb videójában vall szerelmet a 93 éves bácsi

Minden idők legmeghatóbb videójában vall szerelmet ez a 93 éves bácsi

Ké­szülj fel rá, hogy po­tyogni fog­nak a könnyeid, mi­alatt mo­solyra sza­lad a szád.

Sírokon alszanak a migránsok

Sírokon alszanak a migránsok

Hor­vát­or­szági római ka­to­li­kus te­me­tő­ben ver­tek ta­nyát a be­ván­dor­lók. Szem­mel lát­ha­tóan nem za­var­ják őket a kö­rül­mé­nyek.

Hor­vát­or­szági római ka­to­li­kus te­me­tő­ben ver­tek ta­nyát a be­ván­dor­lók. Szem­mel lát­ha­tóan nem za­var­ják őket a kö­rül­mé­nyek.

Együtt alszik, együtt ébred a kisgyerek és a kismacska - megacuki videó!

Együtt alszik, együtt ébred a kisgyerek és a kismacska - megacuki videó!

Tün­déri kis­baba bű­bá­jos kis­macs­ká­val - mi kell még, hogy iga­zán mo­soly­gó­san in­dul­jon a va­sár­na­pod?

Tün­déri kis­baba bű­bá­jos kis­macs­ká­val - mi kell még, hogy iga­zán mo­soly­gó­san in­dul­jon a va­sár­na­pod?

Kezdődik a suli! Készíts krumplival vidám, színes füzetborítót!

Kezdődik a suli! Készíts krumplival vidám, színes füzetborítót!

A min­tás, gyü­möl­csös fü­ze­te­ket együtt is ké­szít­heti a csa­lád: jó móka, és így vi­dá­mab­ban indul a tanév is.

A min­tás, gyü­möl­csös fü­ze­te­ket együtt is ké­szít­heti a csa­lád: jó móka, és így vi­dá­mab­ban indul a tanév is.

A VIDEÓ, ami visszaadja a hited a világban! El fogsz olvadni!

A VIDEÓ, ami visszaadja a hited a világban! El fogsz olvadni!

Ké­szülj fel: ha meg­né­zed, könnyek és mo­soly egy­szerre fog­nak tá­madni az ar­co­don!

A legszexibb, esős filmjelenetek - tüzes vigasz a zord időre

A legszexibb, esős filmjelenetek - tüzes vigasz a zord időre

For­ró­sítsd fel magad szexi mo­zi­val!

For­ró­sítsd fel magad a zi­va­ta­ros na­po­kon ezek­kel a dögös és szexi je­le­ne­tek­kel.

Sminktipp: így fesd magad esőben és felhőszakadásban

Sminktipp: így fesd magad esőben és felhőszakadásban

Özön­víz ide vagy oda, reg­gel to­vábbra is menni kell dol­gozni vagy éppen ügy­in­tézni. Na de ho­gyan smin­keld magad ilyen idő­ben?

Kenj rúzst a szemedre, és meg fogsz lepődni!

Kenj rúzst a szemedre, és meg fogsz lepődni!

Íme, a tö­ké­le­tes meg­ol­dás a ka­ri­kák ellen!

Nem is gon­dol­nád, de a rúzst a szá­don kívül arcod más ré­szére is hasz­nál­ha­tod! Visz­lát, ka­ri­kák!

Így készíts 1 perc alatt tökéletes, füstös szemet! Megdöbbentő trükk!

Így készíts 1 perc alatt tökéletes, füstös szemet! Megdöbbentő trükk!

Gyors, ha­tá­sos és po­fon­egy­szerű! Le fog esni az állad!

Ha nincs időd hosszas ké­szü­lő­désre, akkor ezzel a csel­lel a tö­ké­le­tes smin­ket szó sze­rint 1 percre rö­vi­dít­he­ted. Le fog esni az állad!

Most megtanítanak a profik, hogyan okozz orális örömöket!

Most megtanítanak a profik, hogyan okozz orális örömöket!

Por­nó­szí­nész­nők mu­tat­ták meg, mire fi­gyelj oda, hogy a part­ne­red­nek fe­lejt­he­tet­len él­mény­ben le­gyen része.

Dől a pénz az internetről, ha okosan nyomod

Dől a pénz az internetről, ha okosan nyomod

Ez már nem csak hobbi: öm­lesz­tik a vi­de­ó­kat a vlog­ge­rek az in­ter­netre, töb­ben nézik őket, mint a té­vé­sztá­ro­kat!

Ez már nem csak hobbi: öm­lesz­tik a vi­de­ó­kat a vlog­ge­rek az in­ter­netre, töb­ben nézik őket, mint a té­vé­sztá­ro­kat! Meg lehet ebből gaz­da­godni?

Ennél felemelőbb, meghatóbb és szebb videót még nem láttál

Ennél felemelőbb, meghatóbb és szebb videót még nem láttál

Mell­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak a ta­nár­nő­nél, a gye­rek­kó­rus pedig egy dalt éne­kelt el neki tá­mo­ga­tás­ként! De ho­gyan!

Mell­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak a ta­nár­nő­nél, a gye­rek­kó­rus pedig egy dalt éne­kelt el neki tá­mo­ga­tás­ként és sze­re­tet­ből! De ho­gyan!

Vigyázat! Meg fogsz őrülni ezért a kislányért! - VIDEÓ

Vigyázat! Meg fogsz őrülni ezért a kislányért!

Mind­egy a korod és a nemed: ez a gye­rek le fog nyű­gözni. Ké­szülj fel az egyik leg­te­het­sé­ge­sebb és leg­szor­gal­ma­sabb kis­lányra, akit va­laha lát­tál!

Hűtsd jéghidegre az italod sóval! 2 perc és kész a csoda!

Hűtsd jéghidegre az italod sóval! 2 perc és kész a csoda!

Fe­lejtsd el a vá­ra­ko­zást vagy a lan­gyos ita­lo­kat! Ezzel a mód­szer­rel szinte azon­nal él­vez­he­ted a hűs italt.

Ezek a sofőrök rosszabbak, mint 10 szőke nő

Ezek a sofőrök rosszabbak, mint 10 szőke nő

Azt hit­ted, csak a női au­tó­ve­ze­tő­kön lehet jót ne­vetni? Hát na­gyon té­vedsz!

Azt hit­ted, csak a női au­tó­ve­ze­tő­kön lehet jót ne­vetni? Hát na­gyon té­vedsz!

Eddz velünk: Gyakorlatok a jobb szexért

Eddz velünk: Gyakorlatok a jobb szexért

Ezzel a négy moz­du­lat­sor­ral könnyen ja­vít­hatsz sze­xu­á­lis éle­te­den. El­mond­juk, ho­gyan!

Ezzel a négy moz­du­lat­sor­ral könnyen ja­vít­hatsz sze­xu­á­lis éle­te­den. El­mond­juk, ho­gyan!

Így készíts otthon isteni fagyit könnyen, gépek nélkül!

Így készíts otthon isteni fagyit könnyen, gépek nélkül!

Ha ki­pró­bá­lod, imádni fogod...

Végre meg­ér­ke­zett a nyár. Ez pedig egyet je­lent a fa­gyi­zás­sal. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan gyárt­hatsz szu­per fagy­lal­to­kat po­fon­egy­sze­rűen!

Olcsósítsd a háztartásod borotvahabbal!

Olcsósítsd a háztartásod borotvahabbal - meghökkentő módszerek

Eddig a bo­rot­va­ha­bot csak a bő­rödre hasz­nál­tad? Ez­re­ket spó­rol­hatsz meg, ha ki­pró­bá­lod, mi min­denre jó még!

Tegyél cukrot a mosógépbe, és tátva marad a szád!

Tegyél cukrot a mosógépbe, és tátva marad a szád!

Gon­dol­tad volna, hogy a kris­tály­cu­kor sok­kal több dol­got tud, mint édessé tenni az éte­leid? El­árul­juk, mire hasz­nál­ha­tod még!

Gon­dol­tad volna, hogy a kris­tály­cu­kor sok­kal több dol­got tud, mint édessé tenni az éte­leid? El­árul­juk, mire hasz­nál­ha­tod még!