CÍMKE: 'wifi'

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Ma­ga­sabb se­bes­ségre kap­csol a MÁV. Leg­alábbis a sze­rel­vé­nye­ken ta­lál­ható wifi­vel.

Hihetetlen, de ennyi mindenre használhatod az alufóliát

Hihetetlen, de ennyi mindenre használhatod az alufóliát

Nem csu­pán a sü­tés­hez remek az alu­fó­lia. Máris mu­tat­juk a meg­le­pőbb­nél meg­le­pőbb öt­le­te­ket!

Vécépucolásra kötelezhetők azok, akik nem olvasták el a szerződést

Vécépucolásra kötelezhetők azok, akik nem olvasták el a szerződést

Kü­lön­féle kel­le­met­len fel­ada­to­kat kel­lene el­vé­gez­niük.

Kü­lön­féle kel­le­met­len fel­ada­to­kat kel­lene el­vé­gez­niük azok­nak, akik el­fo­gad­ták a fel­té­te­le­ket.

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

A Fa­ce­book leg­újabb funk­ci­ója abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit. Ezen­túl tér­ké­pen mu­tatja majd a le­lő­he­lye­ket.

A Fa­ce­book leg­újabb funk­ci­ója abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit. Ezen­túl tér­ké­pen mu­tatja majd a le­lő­he­lye­ket.

Hihetetlen, nyaralni sem megyünk enélkül

Hihetetlen, már nyaralni sem megyünk enélkül

Ki nem ta­lál­nád, mi ala­kítja a szál­lás­ke­re­sési szo­ká­so­kat!

Ki nem ta­lál­nád, mi ala­kítja újab­ban a szál­lás­ke­re­sési szo­ká­so­kat! Mi sem hit­tük volna, miket köröz le ez a dolog.

Már a szexet is lecserélnénk egy jó wifire

Már a szexet is lecserélnénk egy jó wifire

Egy ta­nul­mány sok­koló képet fest a kü­tyü­füg­gő­ség­ről.

Sokan a meg­fe­lelő wifi-kap­cso­la­tért még a ba­rá­ta­ik­ról vagy a szex­ről is le­mon­da­ná­nak.

Itt a wifi-biztos alsógatya! Az egészséges spermiumok őre!

Itt a wifi-biztos alsógatya! Az egészséges spermiumok őre!

Az élet­ké­pes sper­mi­u­mok száma évente 1,9%-al csök­ken­het. Rémes hírek, de van meg­ol­dás!

Már fán is terem a wi-fi?

Már fán is terem a wi-fi?

Mo­bil­töl­tő­ként is szol­gál­nak ezek a kü­lön­le­ges pál­ma­fák.

Mo­bil­töl­tő­ként is szol­gál­nak azok a nap­ele­mes pál­mafa-szob­rok, ame­lyek áp­ri­lis óta biz­to­sí­ta­nak in­ter­ne­tes hoz­zá­fé­rést Dubaj já­ró­ke­lő­i­nek.

Hízlal a wifi, többet eszel tőle!

Hízlal a wifi, többet eszel tőle!

Fo­gad­junk, hogy erre te sem gon­dol­tál!

Amerre csak nézel, min­den­hol elekt­ro­ni­kus esz­kö­zök vesz­nek körül. De arra biz­tos nem gon­dol­tál, hogy a sok kütyü és a wifi súly­gya­ra­po­dást okoz!