CÍMKE: 'wifi'

Vécépucolásra kötelezhetők azok, akik nem olvasták el a szerződést

Vécépucolásra kötelezhetők azok, akik nem olvasták el a szerződést

Kü­lön­féle kel­le­met­len fel­ada­to­kat kel­lene el­vé­gez­niük azok­nak, akik el­fo­gad­ták a fel­té­te­le­ket.

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

Abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit.

A Fa­ce­book leg­újabb funk­ci­ója abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit.

Hihetetlen, már nyaralni sem megyünk enélkül

Hihetetlen, már nyaralni sem megyünk enélkül

Ki nem ta­lál­nád, mi ala­kítja újab­ban a szál­lás­ke­re­sési szo­ká­so­kat! Mi sem hit­tük volna...

Ki nem ta­lál­nád, mi ala­kítja újab­ban a szál­lás­ke­re­sési szo­ká­so­kat! Mi sem hit­tük volna, miket köröz le ez a dolog.

Itt a wifi-biztos alsógatya Az egészséges spermiumok őre

Itt a wifi-biztos alsógatya! Az egészséges spermiumok őre!

Az élet­ké­pes sper­mi­u­mok száma évente 1,9%-al csök­ken­het, ez szinte min­den férfi ese­té­ben igaz. Rémes hírek! Védd magad!

Így lehet ingyen wifid az egész országban!

Így lehet ingyen wifid az egész országban!

Végre el­jött az idő, amire rég­óta vár­tunk. Alig két hó­napja je­len­tette be egy szol­gál­tató, hogy in­gye­nes wifi-há­ló­za­tot épít ki or­szág­szerte, közel két­ezer te­le­pü­lé­sen - ter­vük va­ló­ság.

Végre el­jött az idő, amire rég­óta vár­tunk. Alig két hó­napja je­len­tette be egy vál­la­lat, hogy in­gye­nes wifi-há­ló­za­tot épít ki or­szág­szerte, közel két­ezer te­le­pü­lé­sen - ter­vük ma már va­ló­ság. Igaz, a szol­gál­ta­tá­su­kat csak bi­zo­nyos díj­cso­ma­gok előfi­ze­tői ve­he­tik igénybe, ami­hez egy al­kal­ma­zást is te­le­pí­te­niük kell a te­le­fonra.

Már fán is terem a wi-fi?

Már fán is terem a wi-fi?

Mo­bil­töl­tő­ként is szol­gál­nak a nap­ele­mes pál­mafa-szob­rok.

Mo­bil­töl­tő­ként is szol­gál­nak azok a nap­ele­mes pál­mafa-szob­rok, ame­lyek áp­ri­lis óta biz­to­sí­ta­nak in­ter­ne­tes hoz­zá­fé­rést Dubaj já­ró­ke­lő­i­nek.

Már a szexet is lecserélnénk egy jó wifire

Már a szexet is lecserélnénk egy jó wifire

Egy ta­nul­mány sok­koló képet fest a kü­tyü­füg­gő­ség­ről. Sokan a meg­fe­lelő wifi-kap­cso­la­tért még a ba­rá­ta­ik­ról vagy a szex­ről is le­mon­da­ná­nak.

Egy ame­ri­kai ta­nul­mány sok­koló képet fest a kü­tyü­füg­gő­ség­ről. Sokan a meg­fe­lelő wifi-kap­cso­la­tért még a ba­rá­ta­ik­ról vagy a szex­ről is le­mon­da­ná­nak, tíz­ből négy fel­nőtt pedig azt vallja, hogy ma­radt már le ér­té­kes pil­la­na­tok­ról csak azért, mert köz­ben a te­le­fon­jára me­redt.

Hízlal a wifi, többet eszel tőle!

Hízlal a wifi, többet eszel tőle!

Amerre csak nézel, min­den­hol elekt­ro­ni­kus esz­kö­zök vesz­nek körül, és még a leg­el­du­got­tabb he­lye­ken is mű­kö­dik az in­ter­net. De arra biz­tos nem gon­dol­tál, hogy a sok kütyü és a wifi hasz­ná­lata súly­gya­ra­po­dást okoz!

Amerre csak nézel, min­den­hol elekt­ro­ni­kus esz­kö­zök vesz­nek körül, és már a leg­el­du­got­tabb he­lye­ken is mű­kö­dik az in­ter­net. De arra biz­tos nem gon­dol­tál, hogy a sok kütyü és a wifi hasz­ná­lata súly­gya­ra­po­dást okoz!