CÍMKE: 'washington'

Sokkoló jelenet a Fehér Háznál, durva mi történt a férfival

Sokkoló jelenet a Fehér Háznál, durva mi történt a férfival

Ön­ma­gát gyúj­totta fel. Egye­lőre nem tudni mi volt a szán­déka az ön­gyil­kos ak­ci­ó­val.

Orbán Viktor: A magyar kerítés olyan sikeres, hogy Washingtonból is látszik

Orbán Viktor: A magyar kerítés olyan sikeres, hogy Washingtonból is látszik

A V4NA nem­zet­közi hír­ügy­nök­ség Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­kel ké­szí­tett in­ter­jút.

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Megerősítettük a szövetségi kapcsolatokat az Egyesült Államokkal

Orbán Viktor: Megerősítettük a szövetségi kapcsolatokat az Egyesült Államokkal

Most más­fajta ve­ze­tés, cél­ra­tö­rőbb po­li­tika ér­vé­nye­sül.

Most más­fajta ve­ze­tés, cél­ra­tö­rőbb po­li­tika ér­vé­nye­sül.

Orbán Viktor presztizsét növeli a washingtoni találkozó

Orbán Viktor presztizsét növeli a washingtoni találkozó

Steve Ban­non az ame­ri­kai elnök ko­rábbi fő­ta­nács­adója be­szélt az ame­ri­kai és a ma­gyar ve­ze­tés kap­cso­la­tá­ról..

Steve Ban­non az ame­ri­kai elnök ko­rábbi fő­ta­nács­adója be­szélt az ame­ri­kai-ma­gyar ta­lál­ko­zó­ról..

Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban - videó

Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban - videó

Az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok el­nöke ma­gyar idő sze­rint 20 óra­kor fo­gadta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nö­köt a Fehér Ház­ban.

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

A Fehér Ház köz­le­mény­ben je­len­tette be Orbán Vik­tor és Do­nald Trump jövő hét­fői ta­lál­ko­zó­ját a Fehér Ház­ban.

A Fehér Ház köz­le­mény­ben je­len­tette be Orbán Vik­tor ma­gyar kor­mányfő és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök jövő hét­fői ta­lál­ko­zó­ját a Fehér Ház­ban.

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba látogat

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba látogat

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök május 13-án ta­lál­koz­nak Washing­ton­ban.

Teherautós mészárlást tervezett egy "igazhitű" Washington mellett!

Teherautós mészárlást tervezett egy "igazhitű" Washington mellett!

A ha­lálra is ké­szen állt. A niz­zai tö­meg­gyil­kos­ság ih­lette meg, és éppen meg­fe­lelő tö­me­get ke­re­sett az akció vég­re­haj­tá­sá­hoz.

Újabb részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő tárgyalásairól

Újabb részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő tárgyalásairól

Trump május 13-án mun­ka­lá­to­ga­tá­son látja ven­dé­gül Orbán Vik­tort.

Az ame­ri­kai elnök és a ma­gyar kor­mány egy­for­mán erő­tel­jes mig­rá­ció­el­le­nes ál­lás­pon­tot kép­vi­sel, Ma­gyar­or­szág pedig épp­úgy meg­védi saját ha­tá­rait, ahogy azt az Egye­sült Ál­la­mok is teszi - mondta a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Óriási magyar siker született, ezeket a diákokat csodálja a világ

Óriási magyar siker született, ezeket a diákokat csodálja a világ

Elsők let­tek a ma­gyar egye­te­mis­ták Washing­ton­ban.

Jog­hall­ga­tók nem­zet­közi ver­se­nyé­ben nyer­tek első díjat ma­gyar egye­te­mis­ták Washing­ton­ban.

Erőn felül teljesítünk

Szíjjártó Péter: Hazánk erőn felül teljesít

Ma­gyar­or­szág ere­jén felül tel­je­sít a béke, biz­ton­ság és sta­bi­li­tás őr­zé­sé­ben.

Ma­gyar­or­szág rész­vé­te­lé­vel ere­jén felül tel­je­sít a béke, biz­ton­ság és sta­bi­li­tás meg­tar­tá­sára tett nem­zet­közi tö­rek­vé­sek­ben - mondta Szij­jártó Péter.

Magyar divatsiker az USA fővárosában

Magyar divatsiker az USA fővárosában

Zoób Ka­ta­lin di­vat­ter­vező V4-es te­ma­ti­kájú kol­lek­ci­ója ara­tott si­kert.

A wa­shing­toni nagy­kö­vet­sé­gen a ma­gyar kul­tú­rát, di­zájnt és di­vat­ipart nép­sze­rű­sítő ese­mé­nyen mu­tatta be Zoób Ka­ta­lin di­vat­ter­vező V4-es te­ma­ti­kájú kol­lek­ci­ó­ját.

Pompeo látogatása "történelmi vizit" volt

Pompeo látogatása "történelmi vizit" volt

Az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter bu­da­pesti lá­to­ga­tá­sá­ról mondta el vé­le­mé­nyét Ko­vács Zol­tán a nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter bu­da­pesti lá­to­ga­tá­sá­ról mondta el vé­le­mé­nyét Ko­vács Zol­tán a nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár, aki há­rom­na­pos hi­va­ta­los lá­to­ga­tá­son tar­tóz­ko­dik az ame­ri­kai fő­vá­ros­ban. Ko­vács Zol­tán re­pub­li­ká­nus és de­mok­rata párti tör­vény­ho­zók­kal, kor­mány­zati tiszt­ség­vi­se­lők­kel tár­gyal.

Ezt látnod kell: Gombos Edina fotóin ámul az internet

Ezt látnod kell: Gombos Edina fotóin ámul az internet

Az egy­kori mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő hely­szí­ne­ken jár a ten­ge­ren­tú­lon. Öröm­mel osztja meg fo­tóit.

Az te­le­ví­ziós egy­kori mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő hely­szí­ne­ken jár a ten­ge­ren­tú­lon. Je­len­leg az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok fő­vá­ro­sát fe­de­zik fel. Erika a kü­lön­le­ges lát­ni­va­ló­kat nem csak le­fény­ké­pezi, de a fo­tó­kat öröm­mel osztja meg kö­ve­tő­i­vel a vi­lág­há­lón.

Gombos Edina fotóiról beszél ma mindenki, ezt neked is látnod kell

Gombos Edina fotóiról beszél ma mindenki, ezt neked is látnod kell

Az egy­kori mű­sor­ve­zető csa­ládi ki­ruc­ca­ná­suk­ról töl­tött fel ren­ge­teg fény­ké­pet.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető csa­ládi ki­ruc­ca­ná­suk­ról töl­tött fel ren­ge­teg fény­ké­pet.

Szenzáció, fővárosi csapathoz igazolhat a magyar sztárfocista

Szenzáció, fővárosi csapathoz igazolhat a magyar sztárfocista

Ame­ri­ká­ban pró­bál­hat sze­ren­csét.

Eddig arról szól­tak a hírek, hogy a né­me­tek­től Hol­lan­di­ába ve­zet­het az útja. Most vi­szont egy másik kon­ti­nens is szóba jött.

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Sokan meg­döb­ben­tek, ami­kor Eu­ró­pára adott ki uta­zási fi­gyel­mez­te­tést a ter­ror­ve­szély miatt az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium. Egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Egy olyan férfi ve­zette it­ta­san az autót, akit té­ve­dés­ből en­ged­tek ki a bör­tön­ből - egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Riasztó: Ezt a két nagyvárost készül vérbe borítani az Iszlám Állam!

Riasztó: Ezt a két nagyvárost készül vérbe borítani az Iszlám Állam!

A keddi véres temp­lomi me­rény­let után sok­koló fo­tók­kal üzent a vi­lág­nak a rém­tet­te­i­ről el­hí­re­sült ter­ror­szer­ve­zet!

Terrorveszélytől féltik a szépségkirálynőt

Terrorveszélytől féltik a szépségkirálynőt

Sarka Kata szép­ség­ki­rály­nője már Washing­ton­ban, a vi­lág­döntő hely­szí­nén ké­szül, hogy el­hó­dít­hassa a ko­ro­nát, de sem ő, sem a többi szép­ség nincs könnyű hely­zet­ben...

Sarka Kata szép­ség­ki­rály­nője már Washing­ton­ban, a vi­lág­döntő hely­szí­nén ké­szül, hogy el­hó­dít­hassa a ko­ro­nát.

Elképesztő élménye volt Tvrtkonak új otthonában

Elképesztő élménye volt Tvrtkonak új otthonában

Kicsi a világ! De ennyire?

Kicsi a világ! Ez az una­lo­mig is­mert frá­zis nyert bi­zo­nyí­tást az egy­kori sztár­té­vés éle­té­ben, köz­vet­le­nül az­után, hogy Ame­ri­kába köl­tö­zött.

Ezért tűnt el: elképesztő fordulatot vett Vujity Tvrtko élete

Ezért tűnt el: elképesztő fordulatot vett Vujity Tvrtko élete

Vége a ta­lál­ga­tás­nak, ki­de­rült, miért nem mu­tat­ko­zik a te­le­ví­ziós. Még saját köny­veit sem rek­lá­mozza...

Egy lövéssel végezték ki Salma Hayek hű társát

Egy lövéssel végezték ki Salma Hayek hű társát

A le­lőtt ku­tyát a szí­nésznő wa­shing­toni bir­to­kán ta­lál­ták meg, egy go­lyó­val a tes­té­ben.

A le­lőtt ku­tyát a szí­nésznő wa­shing­toni bir­to­kán ta­lál­ták meg, egy go­lyó­val a tes­té­ben.

Panda így még nem örült a méteres hónak! - videó

Panda így még nem örült a méteres hónak! - videó

Tian Tian, a wa­shing­toni ál­lat­kert pan­dája egész egy­sze­rűen meg­őrült, ami­kor meg­látta, mek­kora hó esett.

Itt a videó, melyben az ISIS megfenyegeti Európát és Washingtont!

Itt a videó, melyben az ISIS megfenyegeti Európát és Washingtont!

A ter­ror­szer­ve­zet arra fi­gyel­mez­te­tett: a szí­riai légi csa­pá­sok­ban részt vevő or­szá­gok Fran­cia­or­szág sor­sára fog­nak jutni.

Két pandabébi is született a washingtoni állatkertben - Fotó

Két pandabébi is született a washingtoni állatkertben - Fotó

Ik­rek­nek adott éle­tet az ál­lat­kert egyik leg­ked­vel­tebb la­kója, a Kí­ná­ból köl­csönbe ka­pott óri­ás­panda.