CÍMKE: 'wales'

Beteg magyar gyerekek álmát váltotta valóra a Real Madrid sztárja

Beteg magyar gyerekek álmát váltotta valóra a Real Madrid sztárja

Ga­reth Bale Wales lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­já­val járt Bu­da­pes­ten.

Ga­reth Bale Wales lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­já­val járt Bu­da­pes­ten, az egyik edzés előtt nemes gesz­tust tett.

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest Eu­rópa-baj­noki-se­lej­te­zőn.

Szalai Ádám óriási változást lát

Ez félelmetes, Szalai Ádám óriási változást lát

A vá­lo­ga­tott csa­tára ki­bir­kó­zott egy gól­passzt.

A vá­lo­ga­tott csa­tára ki­bir­kó­zott egy gól­passzt, de sze­rinte nem is ez volt a lé­nyeg.

Óriási bravúr a focistáktól, Pátkai újra lecsapott

Óriási bravúr a focistáktól, Pátkai újra lecsapott

To­vábbra is hi­bát­lan ide­haza a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott az Eb-se­lej­te­ző­kön. A cso­port élén nya­ra­lunk.

To­vábbra is hi­bát­lan ide­haza a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott az Eb-se­lej­te­ző­kön. A cso­port élén nya­ra­lunk.

Budapestre jön a Real Madrid világsztárja

Budapestre jön a Real Madrid világsztárja

Jú­ni­us­ban egy igazi vi­lág­sztár lép pá­lyára Bu­da­pes­ten.

Jú­ni­us­ban egy igazi vi­lág­sztár lép pá­lyára Bu­da­pes­ten. A Real Mad­rid lab­da­rú­gója a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen küzd­het.

Óriási az érdeklődés, elkapkodták a jegyeket a budapesti eseményre

Óriási az érdeklődés, elkapkodták a jegyeket a budapesti eseményre

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott jú­nius 11-én Wa­lest fo­gadja Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Ezért kár volt, nagy hiányzó lesz a magyar válogatottban

Ezért kár volt, nagy hiányzó lesz a magyar válogatottban

Nem elő­ször tör­tént meg ez a szö­vet­ségi ka­pi­tánnyal. Re­mél­jük, ez­út­tal is menni fog nél­küle.

Nem elő­ször tör­tént meg ez a szö­vet­ségi ka­pi­tánnyal. Re­mél­jük, ez­út­tal is menni fog nél­küle.

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Hadat üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eb-se­lej­te­zők előtt.

Hadat üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eb-se­lej­te­zők előtt.

Brutális! Fejszével és szamurájkarddal ölt a 16 éves afrikai fiú

Brutális! Fejszével és szamurájkarddal ölt a 16 éves afrikai fiú

Nem volt meg­elé­gedve az éle­té­vel...

Az ál­do­zata egy 54 éves walesi asszony volt, aki négy évig ne­velte őt. A bí­ró­sá­gon csak annyit mon­dott, hogy nem volt meg­elé­gedve az éle­té­vel...

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél.

Leg­alábbis a se­lej­te­ző­cso­port­ból biz­to­san nem. A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél, a hor­vá­tok cso­port­el­ső­sé­gé­ben pedig biz­tos.

Felfoghatatlan, mit tett az édesanya, amikor kislánya fuldokolni kezdett

Felfoghatatlan, mit tett az édesanya, amikor kislánya fuldokolni kezdett

A nő azt hitte, hogy a már esz­mé­let­len gye­re­ket meg tudja men­teni.

A nő azt hitte, hogy a már esz­mé­let­len gye­re­ket meg tudja men­teni a ször­nyű mód­szer­rel.

Elsápadt a kutató, amikor meglátta, mit sodort partra az ár

Elsápadt a kutató, amikor meglátta, mit sodort partra az ár

A meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan kül­sejű mu­tánst egy ku­tyáit sé­tál­tató nő vette észre, aki le is fo­tózta.

A meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan kül­sejű mu­tánst egy ku­tyáit sé­tál­tató nő vette észre, aki le is fo­tózta.

Sikoltozva menekültek, szándékosan gázolt járókelőket a fiatal

Sikoltozva menekültek, szándékosan gázolt járókelőket a fiatal - videó

A kocsi so­főr­jét még nem fog­ták el a rend­őrök, de a szem­ta­núk be­szá­mo­lói sze­rint egy fi­a­tal férfi a tet­tes.

Most jött: maratonra készülők közé hajtott egy autó, több sérült

Most jött: maratonra készülők közé hajtott egy autó, több sérült

Egye­lőre nem lehet sokat tudni.

Egye­lőre nem lehet sokat tudni a tör­tén­tek­ről, de a ma­ra­tont ké­sőbbre ha­lasz­tot­ták.

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Egye­lőre sem­mi­lyen ma­gya­rá­za­tot nem ta­lál­tak arra, ami a par­ko­ló­ban tör­tént...

Furcsa szuvenír: migráns bújt a csomagtartóba

Furcsa szuvenír: migráns bújt a csomagtartóba

A bő­rön­dök közt buj­kált.

A walesi Paul Ed­munds fe­le­sé­gé­vel és egy ba­ráti pár­ral uta­zott Fran­cia­or­szágba pi­henni, ha­za­felé azon­ban már öten au­tó­káz­tak - de erről senki nem tu­dott.

Megalázó szavak, szégyelli apja a világhírű sportlegendát

Megalázó szavak, szégyelli apja a világhírű sportlegendát

A Man­ches­ter Uni­ted egy­kori já­té­ko­sát, Ryan Gigg­set ke­mé­nyen bí­rál­ták.

A Man­ches­ter Uni­ted egy­kori já­té­ko­sát, Ryan Gigg­set ke­mé­nyen bí­rál­ták a saj­tó­ban.

Retteg Európa, egyre több nőt erőszakolnak meg

Retteg Európa, egyre több nőt erőszakolnak meg

Sok­koló ered­mé­nyek!

Sok­koló ered­mé­nye­ket ho­zott, ho­gyan néz ki Eu­rópa nemi erő­szak-tér­képe: Ang­lia és Wales áll az élen, köz­vet­le­nül Né­met­or­szág előtt!

Fájdalmas döntés, lemondott a szövetségi kapitány

Fájdalmas döntés, lemondott a szövetségi kapitány

Nem si­ke­rült ki­jut­nia a vb-re.

A ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon az elő­dön­tőig ve­zette csa­pa­tát Chris Co­le­man, de a vi­lág­baj­nok­ságra már nem si­ke­rült ki­jut­nia.

Brutális balesetet nézett végig a reptér: földbe csapódott egy gép

Brutális balesetet nézett végig a reptér: földbe csapódott egy gép

A re­pü­lő­gép már lan­dolni ké­szült, ami­kor lán­gok csap­tak fel rajta.

A re­pü­lő­gép már lan­dolni ké­szült, ami­kor lán­gok csap­tak fel rajta, ez­után csa­pó­dott a földbe.

Segített gyerekeket erőszakolni a bátyjának, mert szerelmes volt belé

Segített gyerekeket erőszakolni a bátyjának, mert szerelmes volt belé

A test­vér­pár fo­tó­kat is ké­szí­tett egy­más­ról a ször­nyű­sé­gek köz­ben.

A test­vér­pár fo­tó­kat is ké­szí­tett egy­más­ról, mi­köz­ben ki­csi­ket mo­lesz­tál­tak és erő­sza­kol­tak.

Igazi horror, a focista sérülését nézni sem lehet

Igazi horror, a focista sérülését nézni sem lehet

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek...

Csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg az eset­ről ké­szült ké­pe­ket... A bru­tá­lis láb­tö­rés után hord­ágyon vit­ték le a já­té­kost.

Szakadozik az Egyesült Királyság, elégedetlenek a tagországok

Szakadozik az Egyesült Királyság, elégedetlenek a tagországok

Kü­lön­bö­zőek az ér­de­kek, las­san csak az an­go­lok lép­nek ki az EU-ból!

Értelmetlen balesetben halt meg a Voice sztárjának lánya

Értelmetlen balesetben halt meg a Voice sztárjának lánya

Az egy­éves kis­lány éppen az édes­ap­já­val sé­tált, ami­kor fel­buk­kant egy üre­sen gu­ruló autó.

Az egy­éves kis­lány éppen az édes­ap­já­val sé­tált, ami­kor fel­buk­kant egy üre­sen gu­ruló autó.

Mutáns tengeri szörny vetődött partra, kitört a pánik!

Mutáns tengeri szörny vetődött partra, kitört a pánik!

A bi­zarr kül­sejű, em­ber­nagy­ságú lényt a szo­kat­la­nul meleg idő­já­rás von­zotta a brit part­sza­kaszra.

A bi­zarr kül­sejű, em­ber­nagy­ságú lényt a szo­kat­la­nul meleg idő­já­rás von­zotta a brit part­sza­kaszra.

Ugrott az esküvő és a Beyoncé-koncert, focizni kell az Eb-n

Ugrott az esküvő és a Beyoncé-koncert, focizni kell az Eb-n

Át­húzta a ter­ve­ket a ne­gyed­döntő.

Kel­le­mes gon­dok­kal küz­de­nek a walesi lab­da­rú­gók. Át­húzta a ter­ve­i­ket, hogy ne­gyed­dön­tőt kell ját­sza­niuk az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Újabb Real-sztárra készülhetnénk a belgák után

Újabb Real-sztárra készülhetnénk a belgák után

Brit csa­pat jönne...

Ha a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­győzi Bel­gi­u­mot a nyol­cad­dön­tő­ben, akkor a kö­vet­kező kör­ben olyan csa­pat­tal ta­lál­kozna, amely vi­lág­sztár­ral ér­kezne.

Szereted a sört? Ezt a videót most utálni fogod!

Szereted a sört? Ezt a videót utálni fogod!

Wales­ben nem spó­rol­nak a szur­ko­lók a sör­rel. A fo­ci­csa­pat gólja után senki nem ma­radt szá­ra­zon.

Wales­ben nem spó­rol­nak a szur­ko­lók a sör­rel. A fo­ci­csa­pat gólja után senki nem ma­radt szá­ra­zon.

Fociklubnál vállal szerepet a hollywoodi szépség

Fociklubnál vállal szerepet a hollywoodi szépség

Naomi Watts egy walesi kis­csa­pat tisz­te­let­beli el­nöke lesz. A hol­ly­woodi sztár jól is­meri a helyi vi­szo­nyo­kat, a kör­nyé­ken nőtt fel.

Naomi Watts egy walesi kis­csa­pat tisz­te­let­beli el­nöke lesz. A hol­ly­woodi sztár jól is­meri a helyi vi­szo­nyo­kat, a kör­nyé­ken nőtt fel, és a hírek sze­rint öröm­mel vál­lalta a fel­ada­tot, amellyel min­den bi­zonnyal nö­velni fogja az FC Glant­ra­eth nép­sze­rű­sé­gét.

18 évig őrizte becsomagolva megölt férje testét

18 évig őrizte becsomagolva megölt férje testét

Hát­bor­zon­gató eset tör­tént Wales­ben. Az asszony ha­lála után de­rült fény a bru­tá­lis igaz­ságra. Soha sem je­len­tet­ték be férje el­tű­né­sét.

Rejtély, hogy hova lett a fia. Haldokló anyja élete végéig keresni fogja

Rejtély, hogy hova lett a fia. Haldokló anyja élete végéig keresni fogja

Csak egy össze­tört autót ta­lál­tak. Nyoma ve­szett a fi­a­tal­em­ber­nek.

Csak össze­tört au­tó­ját ta­lál­ták meg a rend­őrök. Nyoma ve­szett a fi­a­tal­em­ber­nek. Anyja hal­lani sem akar a ka­rá­csony­ról, mert az ünnep csak rossz em­lé­ke­ket idéz. Ha­lála előtt annyit sze­retne tudni, hogy mi tör­tén­he­tett egyet­len gyer­me­ké­vel.

A sírból mászott elő a barátja által félholtra vert menyasszony

A sírból mászott elő a barátja által félholtra vert menyasszony

Élve el­te­mette sze­rel­mét az őrült férfi.

Össze­verte, majd élve el­te­mette meny­asszo­nyát egy őr­jöngő test­építő, mi­u­tán ked­vese nem volt haj­landó újra össze­jönni vele a sza­kí­tást kö­ve­tően.

Elképesztő, hogy bukott le a világ legbénább betörője!

Elképesztő, hogy bukott le a világ legbénább betörője!

Min­den bi­zonnyal a walesi Ray­mond Gre­ene a leg­pec­he­sebb bű­nöző a föl­dön, ugyanis si­ke­rült saját magát le­buk­tat­nia.

Min­den bi­zonnyal a walesi Ray­mond Gre­ene a leg­pec­he­sebb bű­nöző a föl­dön, ugyanis si­ke­rült saját magát le­buk­tat­nia, mi­u­tán má­sod­szor is be­tört egy idős há­zas­pár­hoz. És hogy mivel árulta el magát? Nagy si­et­sé­gé­ben a hely­szí­nen ha­gyott egy név­jegy­kár­tyát, amin az ő neve volt...

Megátkozta a Real Madrid labdáját, el is rontották a lövést - videó

Megátkozta a Real Madrid labdáját, el is rontották a lövést - videó

Ilyet még nem lát­tál fo­ci­pá­lyán! A klasszis el­bé­názta a sza­bad­rú­gást, mi­u­tán egy ri­vá­lis já­té­kos ron­tást kül­dött a lab­dára.