CÍMKE: 'vv fanni'
FRISS HÍREK

Hátborzongató SMS-t kapott az eltűnt VV Fanni édesanyja, ez állt benne

Hátborzongató SMS-t kapott az eltűnt VV Fanni édesanyja, ez állt benne

Kati né­ni­nek el­kép­ze­lése sincs arról, ki ír­hatta a ször­nyű üze­ne­tet.

Kati né­ni­nek el­kép­ze­lése sincs arról, ki ír­hatta a ször­nyű üze­ne­tet.

Gyárfás Tamás nevét emlegeti VV Fanni elrablója

Gyárfás Tamás nevét emlegeti VV Fanni elrablója

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt va­ló­ság­show-sztár fel­té­te­le­zett gyil­kosa nyi­lat­kozni akar.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt va­ló­ság­show-sztár fel­té­te­le­zett gyil­kosa nyi­lat­kozni akar.

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Egy hétig nyo­moz­tak az ügy­nö­kök.

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni a hét hó­nap­pal ez­előtti éj­szaka tör­té­né­seit.

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes ügyé­nek vé­gére a mai napig nem ke­rült pont.

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

A bí­ró­ság a na­pok­ban meg­hosszab­bí­totta a gya­nú­sí­tott no­vem­ber vége óta tartó elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

Ki­de­rült, kinek a DNS-ét ta­lál­ták meg azon a bi­zo­nyos kö­té­len. A rend­őr­ség már biz­tos benne, ki a bűn­pár­to­lója a fel­té­te­le­zett gyil­kos­nak.

Ki­de­rült, kinek a DNS-ét ta­lál­ták meg azon a bi­zo­nyos kö­té­len. A rend­őr­ség már biz­tos benne, ki a bűn­pár­to­lója a fel­té­te­le­zett gyil­kos­nak.

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

A fi­a­tal lány no­vem­ber­ben tűnt el, holt­teste azóta sem ke­rült elő.

A fi­a­tal lány no­vem­ber­ben tűnt el, holt­teste azóta sem ke­rült elő, de most meg­je­lent a szí­nen egy ti­tok­za­tos te­le­fo­náló.

Újabb fordulat várható az ügyvéd szerint VV Fanni ügyében

Újabb fordulat várható az ügyvéd szerint VV Fanni ügyében

A csa­lád jogi kép­vi­se­lője sze­rint közel van­nak az ügy meg­ol­dá­sá­hoz a nyo­mo­zók.

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

A rend­őr­ség nagy erők­kel nyo­moz...

A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a holt­tes­tet, már kül­földre is ki­ter­jesz­tet­ték a ku­ta­tást!

Csapkodott, ütögetett: összetört a bíróságon VV Fanni elrablója

Csapkodott, ütögetett: összetört a bíróságon VV Fanni elrablója

Ki­bo­rult a bí­ró­sá­gon, ami­kor meg­tudta, hogy 3 hó­na­pig még biz­to­san a rá­csok mö­gött marad a VV Fanni el­tű­nése ügyé­ben gya­nú­sí­tott B. László.

Ki­bo­rult a bí­ró­sá­gon, ami­kor meg­tudta, hogy 3 hó­na­pig még biz­to­san a rá­csok mö­gött marad a VV Fanni el­tű­nése ügyé­ben gya­nú­sí­tott B. László.

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Még min­dig nem ke­rült elő.

A no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány holt­teste még min­dig nem ke­rült elő, a gya­nú­sí­tott pedig meg­bu­kott a po­li­grá­fos vizs­gá­la­ton.

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Azo­no­sí­tot­ták a Fertő-tóban két hete ta­lált holt­es­tet, aki­ről ki­de­rült, hogy egy öröm­lány volt.

Azo­no­sí­tot­ták a Fertő-tóban két hete ta­lált holt­es­tet. Ki­de­rült, hogy egy öröm­lány volt, akit fel­té­te­le­zett gyil­kosa, szex­já­ték köz­ben ölt meg.

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

Most jó nyo­mon jár a rend­őr­ség?

A fi­a­tal lány tes­tét im­má­ron egy egé­szen más te­rü­le­ten ke­resi a rend­őr­ség, le­het­sé­ges, hogy most jó nyo­mon jár­nak.

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Min­den a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt egy­kori va­ló­ság­show-hős gyá­szoló édes­any­ján múlik! Val­lott az ügy­véd.

VV Fanni-gyilkosság: Elképesztő, amit állít a grafológus a titokzatos levélíróról

VV Fanni-gyilkosság: Elképesztő, amit állít a grafológus a titokzatos levélíróról

"Tomi val­lo­mása, 2018. már­cius 18" - ez a címe annak a tíz­ol­da­las, kéz­zel írt le­vél­nek, ami nagy vi­hart ka­vart.

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Min­dent el­mon­dott Fan­ni­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek.

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek, ki­de­rült, ki az, aki biz­tos nem vett részt a gyil­kos­ság­ban.

Ezért kellett meghalnia VV Fanninak? Milliókat vett ki a bankból

Ezért kellett meghalnia VV Fanninak? Milliókat vett ki a bankból

A rend­őr­ség gya­núja sze­rint a gya­nú­sí­tott, B. László a lány mil­li­óit akarta meg­sze­rezni, hogy sport­fo­ga­dásra költse a pénzt.

Nyomorult lélek árulta el VV Fannit: döbbenetes dolgokat mond a médium

Nyomorult lélek árulta el VV Fannit: döbbenetes dolgokat mond a médium

A mé­dium arról is be­szélt, hogy a férfi aki elő­ze­tes­ben van szel­lemi mes­tere sze­rint nem az, aki meg­ölte Fan­nit...

Meglepő fordulat VV Fanni ügyében, erre senki sem számított

Meglepő fordulat VV Fanni ügyében, erre senki sem számított

Újabb rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi val­lo­má­sá­ból!

Újabb rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi val­lo­má­sá­ból!

Döntő előrelépés VV Fanni ügyében, erre számít a család

Döntő előrelépés VV Fanni ügyében, erre számít a család

A csa­lád ügy­védje sze­rint a rend­őr­ség a leg­jobb nyo­mon halad, így végül meg­ol­dód­hat a több hó­na­pos rej­tély.

A csa­lád ügy­védje sze­rint a rend­őr­ség a leg­jobb nyo­mon halad, így végül meg­ol­dód­hat a több hó­na­pos rej­tély.

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Még ma is ha­za­várja lá­nyát.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt No­vo­zánszki Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

Kiderültek a véres részletek, így gyilkolták meg VV Fannit

Kiderültek a véres részletek, így gyilkolták meg VV Fannit

Most már biz­to­san tudni, mi­lyen esz­köz­zel ölték meg az egy­kori va­ló­ság­show-sze­rep­lőt.

Fordulat: megtörte a csendet a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Fordulat: megtörte a csendet a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ki­de­rült, hogy mivel vé­de­ke­zik a VV Fanni meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi!

Ki­de­rült, hogy mivel vé­de­ke­zik a VV Fanni meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi!

Rejtélyes férfitől rettegett VV Fanni: utána érdeklődik a rendőrség

Rejtélyes férfitől rettegett VV Fanni: utána érdeklődik a rendőrség

Újra ki­hall­gat­ták a rend­őrök VV Fanni leg­jobb ba­rát­nő­jét...

Újra ki­hall­gat­ták a rend­őrök VV Fanni leg­jobb ba­rát­nő­jét, egy rej­té­lyes férfi­ről akar­tak minél töb­bet meg­tudni...

VV Fanni-gyilkosság: Szorul a hurok a gyanúsított körül

VV Fanni-gyilkosság: Szorul a hurok a gyanúsított körül

Egye­dül kö­vet­hette el tet­tét.

No­vo­zánszki Fan­nit a rend­őr­ség hi­va­ta­lo­san is el­tűntté nyil­vá­ní­totta, a meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi pedig még min­dig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van.

VV Fanni-ügy: Meglepő titokra derült fény a gyanúsított múltjából

VV Fanni-ügy: Meglepő titokra derült fény a gyanúsított múltjából

Nagy adós­sá­got hal­moz­ha­tott fel!

Ijesz­tően nagy adós­sá­got hal­moz­ha­tott fel a VV Fanni meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott B. László!

Váratlan fejlemény VV Fanni halálának ügyében, megszólalt az anyuka

Váratlan fejlemény VV Fanni halálának ügyében, megszólalt az anyuka

A lány no­vem­ber­ben tűnt el, és el­kép­zel­hető, hogy egy nő is érin­tett.

A lány no­vem­ber­ben tűnt el, és el­kép­zel­hető, hogy egy nő is érin­tett a rej­té­lyes ügy­ben, nem csak az a férfi, akit ko­ráb­ban le­tar­tóz­tat­tak.

Váratlan fejlemény, gyanúba keveredett VV Fanni barátnője

Váratlan fejlemény, gyanúba keveredett VV Fanni barátnője

A lány ta­ná­cso­kat ad­ha­tott VV Fanni gyil­ko­sá­nak, ezért a rend­őr­ség ala­po­san ki­hall­gatta őt is.

A lány ta­ná­cso­kat ad­ha­tott VV Fanni gyil­ko­sá­nak, ezért a rend­őr­ség ala­po­san ki­hall­gatta őt is.

Fordulat lehet VV Fanni ügyében: kamerafelvétel buktathatja le a gyilkost

Fordulat lehet VV Fanni ügyében: kamerafelvétel buktathatja le a gyilkost

Újabb ver­zió me­rült fel..

Újabb ver­zió me­rült fel VV Fanni el­tű­né­sé­nek ügyé­ben: ki­de­rül­het, hol ke­rült a teste a Du­nába.

Ezért nincs meg VV Fanni holtteste, máshol kell keresni

Ezért nincs meg VV Fanni holtteste, máshol kell keresni

Három hó­napja nem ta­lál­ják Fan­nit.

Egy volt rendőr sze­rint két nap alatt min­den nyo­mot el tu­dott tün­tetni gyil­kos, s el­mé­lete is van arra, miért nem ta­lál­ták meg a holt­tes­tet.

VV Fanni: Ezt tehette a gyanúsított az emberölés után

VV Fanni: Ezt tehette a gyanúsított az emberölés után

Min­dent el tu­dott tün­tetni gyil­kos.

Le­tar­tóz­tat­tak egy férfit, akit a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­ta­nak, ám ő hall­gat. Egy volt rendőr sze­rint két nap alatt min­den nyo­mot el tu­dott tün­tetni az el­kö­vető.

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

A fi­a­tal nő holt­tes­tét máig nem ta­lál­ják, ez azon­ban nem fel­tét­le­nül utal arra, hogy előre ki­ter­velt volt a gyil­kos­ság.

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

Az ész meg­áll!

VV Fanni el­tű­nése három hó­napja fo­lya­ma­to­san fog­lal­koz­tatja a köz­vé­le­ményt. A ne­ze­tők fan­tá­zi­ája szár­nyal.

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Ko­moly pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál.

Erő­tel­jes pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál, akit rá­adá­sul most ko­moly csa­pás is ér.

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét, a le­tar­tóz­ta­tott gya­nú­sí­tott hall­gat.

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek.

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­de­rít­sék, ki és ho­gyan vég­zett a no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lánnyal.

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

Az egy­kori nyo­mozó, volt kol­lé­gái sze­rint csak árt a gyil­kos­sági nyo­mo­zás­nak.

Az egy­kori nyo­mozó, volt kol­lé­gái sze­rint csak árt a gyil­kos­sági nyo­mo­zás­nak.

Szívszorító vallomás VV Fanni édesanyjától, fájdalmas dolgokat mondott

Szívszorító vallomás VV Fanni édesanyjától, fájdalmas dolgokat mondott

A mai napig nem tudta fel­dol­gozni lánya el­vesz­té­sét.

A mai napig nem tudta fel­dol­gozni lánya el­vesz­té­sét. Meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott.

Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Megszólalt az ügyvéd: Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Az el­mé­let re­konst­ru­álni pró­bálja a tör­tén­te­ket.

Egy bün­te­tő­ügy­véd sze­rint, aki ko­ráb­ban nyo­mo­zó­ként dol­go­zott, két le­het­sé­ges oka lehet, hogy miért nem ta­lál­ják a 24 éves lány holt­tes­tét.

VV Fanni: megvan, miért száguldhatott Siófokra a gyanúsított

VV Fanni: megvan, miért száguldhatott Siófokra a gyanúsított

Íme, a le­het­sé­ges vá­la­szok!

Több kér­désre is pró­bált ma­gya­rá­za­tot ta­lálni dr. Gyö­rei Péter ügy­véd. El­kép­ze­lé­sei igen­csak ér­de­ke­sek, sőt, könnyen lehet, hogy úgy tör­tén­tek a dol­gok...

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét...

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

A nyo­mo­zó­cso­port min­den ren­del­ke­zésre álló esz­közt bevet, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt lány holt­tes­tét.

A nyo­mo­zó­cso­port min­den ren­del­ke­zésre álló esz­közt bevet, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt lány holt­tes­tét.

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

El akarta ma­gá­ról te­relni a gya­nút a fel­té­te­le­zett el­kö­vető, ám mégis el­kap­ták a rend­őrök.

Kitálalt VV Fanni kolléganője, ez menthette volna meg a lány életét!

Kitálalt VV Fanni kolléganője, ez menthette volna meg a lány életét!

A lány sze­rint egy egy­szerű szer­ke­zet se­gít­he­tett volna a meg­gyil­kolt té­vé­sztá­ron.

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint Sió­fo­kon át­öl­tö­zött B. László, majd a véres autót a gyil­kos­ság más­nap­ján vitte vissza az au­tó­köl­csön­zőbe.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint Sió­fo­kon át­öl­tö­zött B. László, majd a véres autót a gyil­kos­ság más­nap­ján vitte vissza az au­tó­köl­csön­zőbe. A sok vért ott pró­bálta meg­ma­gya­rázni....

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta sok min­den meg­vál­to­zott abban a Bu­da­pesti la­kó­park­ban, ahol a ven­dé­geit fo­gadta.

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta sok min­den meg­vál­to­zott abban a Bu­da­pesti la­kó­park­ban, ahol a ven­dé­geit fo­gadta. Most egy ba­rát­nője mesél a dön­té­sé­ről, amit meg­ho­zott az eset kap­csán.

Elképesztő dolgot állít kolléganője VV Fanniról

Elképesztő dolgot állít kolléganője VV Fanniról

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár mun­ka­társa sze­rint a lány még min­dig élne, ha és­szel dol­go­zik.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár mun­ka­társa sze­rint a kü­lön­le­ges arcú lány még min­dig élne, ha és­szel dol­go­zik.

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa.

A sze­ren­csét­len sorsú fi­a­tal lány­nak 2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa, és hosszú, bol­dog élet várt rá.

Ez tényleg durva: lájkokat vadásznak VV Fanni nevében

Ez tényleg durva: lájkokat vadásznak VV Fanni nevében

Talán már több is mint ke­gye­let­sértő.

Talán már több is mint ke­gye­let­sértő, amit egy is­me­ret­len művel a kö­zös­ségi ol­da­lon az el­tűnt lány neve alatt.

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egyre több ti­tokra derül fény.

Mi­köz­ben a rend­őr­ség to­vábbra is gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz az el­tűnt Fanni kap­csán, egyre meg­döb­ben­tőbb tit­kok de­rül­nek ki a fi­a­tal lány­ról.

VV Fanni édesanyja: A fájdalmat semmi sem tudja csillapítani

VV Fanni édesanyja: A fájdalmat semmi sem tudja csillapítani

Idén még ka­rá­csony­fát sem ál­lí­ta­nak.

No­vo­zánsz­kiék úgy dön­töt­tek, idén még ka­rá­csony­fát sem ál­lí­ta­nak.

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

VV Fanni családja így töltötte a karácsonyt

VV Fanni családja így töltötte a karácsonyt

A csa­lád, lá­nyuk el­vesz­tése miatt még ka­rá­csony­fát sem ál­lí­tott.

A nyo­mo­zók a mai napig nem ta­lál­ták meg VV Fanni holt­es­tét. A csa­lá­dot na­gyon meg­vi­selte lá­nyok el­vesz­tése ezért nem is ké­szül­tek nagy ün­nep­lésre. Fanni el­vesz­tése miatt még ka­rá­csony­fát sem ál­lí­tot­tak.

Megtaláltuk VV Fanni letiltott szexhirdetését, ez áll benne

Megtaláltuk VV Fanni letiltott szexhirdetését, ez áll benne

Az adat­lap­ját le­til­tot­ták, mi­u­tán kö­rö­zést adtak ki el­lene. A Ri­post vi­szont meg­sze­rezte!

Ez történt VV Fanni oldalával, több ezer rajongó lepődött meg

Ez történt VV Fanni oldalával, több ezer rajongó lepődött meg

Át­ne­vez­ték az el­tűnt No­vo­zánszki Fanni Fa­ce­book-ol­da­lát. Vajon mi tör­tént?

Át­ne­vez­ték az el­tűnt No­vo­zánszki Fanni Fa­ce­book-ol­da­lát. Vajon mi tör­tént?

Szívszorító részletek: gyereket akart a meggyilkolt VV Fanni

Szívszorító részletek: gyereket akart a meggyilkolt VV Fanni

A fi­a­tal nő bol­dog élet­ről ál­mo­dott: csa­lá­dot és békét sze­re­tett volna. De hiába küz­dött ezért.

A fi­a­tal nő bol­dog élet­ről ál­mo­dott: csa­lá­dot és békét sze­re­tett volna. De hiába küz­dött ezért.

Ezekben a városokban keresik VV Fanni holttestét!

Ezekben a városokban keresik VV Fanni holttestét!

A gya­nú­sí­tott még min­dig nem be­szél.

A fi­a­tal lány földi ma­rad­vá­nyait három vá­ros­ban is ke­re­sik, a meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi még min­dig nem tett be­is­merő val­lo­mást.

Megdöbbentő fotó került elő a meggyilkolt VV Fanniról

Megdöbbentő fotó került elő a meggyilkolt VV Fanniról

Rá sem lehet is­merni a no­vem­ber 20-án el­tűnt No­vo­zánszki Fan­nira!

Fel akarta szedni a TV2 műsorvezetőjét is VV Fanni elrablója!

Fel akarta szedni a TV2 műsorvezetőjét is VV Fanni elrablója!

Hát­bor­zon­gató do­logra buk­kant le­ve­le­zé­sei kö­zött a csi­nos tévés! Nem sokon múlt, hogy en­ge­dett a kö­ze­le­dés­nek...

Hát­bor­zon­gató do­logra buk­kant le­ve­le­zé­sei kö­zött a csi­nos tévés! Nem sokon múlt, hogy en­ge­dett a kö­ze­le­dés­nek...

Megszólalt egy prosti: Ez történhetett VV Fanni megölésének napján

Megszólalt egy prosti: Ez történhetett VV Fanni megölésének napján

Meg­lepő el­mé­let­tel állt elő az el­tűnt No­vo­zánszki Fanni egyik is­me­rőse.

Meg­lepő el­mé­let­tel állt elő az el­tűnt No­vo­zánszki Fanni egyik is­me­rőse.

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Az asszony úgy érzi, lánya még élet­ben van.

Mi­köz­ben a rend­őr­ség már egy hete gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz, a fi­a­tal lány édes­anyja ha­za­várja gyer­me­két a csa­ládi házba...

Sokkot kapott VV Fanni 14 éves öccse

Sokkot kapott VV Fanni 14 éves öccse

A no­vem­ber 20-án el­tűnt fi­a­tal lány édes­anyja min­dent el­mon­dott neki.

A no­vem­ber 20-án el­tűnt fi­a­tal lány édes­anyja kény­te­len volt el­mon­dani Fanni kis­öccsé­nek, hogy test­vére a rend­őr­ség sze­rint már sosem tér­het haza.

Kitálalnak a prostik: Durva szexbaleset okozhatta VV Fanni halálát

Kitálalnak a prostik: Durva szexbaleset okozhatta VV Fanni halálát

Nem sze­re­lem­fél­tés­ből öl­he­tett VV Fanni fel­té­te­le­zett gyil­kosa?

Nem sze­re­lem­fél­tés­ből öl­he­tett VV Fanni fel­té­te­le­zett gyil­kosa, leg­alábbis ezt ál­lít­ják a 24 éves lány ba­rát­női. A Mar­ina-par­ton dol­gozó pros­tik közül töb­bek­hez is járt a Fanni meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi, aki éppen erő­sza­kos kí­ván­sá­ga­i­ról volt híres!

Hátborzongató részletek: Csendben ölhetett VV Fanni kegyetlen gyilkosa

Hátborzongató részletek: Csendben ölhetett VV Fanni kegyetlen gyilkosa

Ott­hon volt az egy­kori vil­la­lakó szom­szédja a tra­gé­dia es­té­jén!

Ott­hon volt az egy­kori vil­la­lakó szom­szédja, ami­kor a 24 éves lány rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt. Ki­de­rült, hogy egy férfi vitte le Fanni esz­mé­let­len tes­tét a par­ko­lóba, ahol egy au­tóba tette. Azóta sem a lány, sem a holt­teste nem ke­rült elő.

Rejtélyes hívás, újabb megdöbbentő részlet VV Fanni meggyilkolásáról

Rejtélyes hívás, újabb megdöbbentő részlet VV Fanni meggyilkolásáról

Vajon kit hív­ha­tott köz­vet­le­nül a ha­lála előtt?

Vajon kit hív­ha­tott köz­vet­le­nül a ha­lála előtt?

Barátai halálbüntetést adnának VV Fanni gyilkosának

Barátai halálbüntetést adnának VV Fanni gyilkosának

1990-ben el­tö­röl­ték, de...

Bár ha­zánk­ban a ha­lál­bün­te­tést 1990-ben el­tö­röl­ték, idő­ről időre szóba kerül, ha egy ke­gyet­len gyil­kos­ság tör­té­nik.

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Még alig egy hete de­rült ki, hogy Fanni meg­halt, sokan máris nye­rész­ked­né­nek rajta.

VV Fanni-gyilkosság: Rettegnek a luxusprostik a Marina-parton

VV Fanni-gyilkosság: Rettegnek a luxusprostik a Marina-parton

A vele tör­tént bor­zal­mak után az öröm­lá­nyok ta­lál­ko­zót hív­tak össze, hogy meg­be­szél­jék, ho­gyan véd­jék meg ma­gu­kat.

Kulcsfontosságú bizonyíték került elő VV Fanni ügyében!

Kulcsfontosságú bizonyíték került elő VV Fanni gyilkosságának ügyében!

A lány sze­mé­lyes tár­gyai meg­let­tek.

A fi­a­tal lány sze­mé­lyes tár­gyai meg­let­tek, a holt­tes­tét még min­dig nem ta­lál­ják.

Megrázó, kiszivárgott VV Fanni titkos naplójának tartalma

Megrázó, kiszivárgott VV Fanni titkos naplójának tartalma

A pros­ti­tu­ált­ként dol­gozó egy­kori va­ló­ság­show-sztár min­dent be­le­írt a no­te­szébe.

A pros­ti­tu­ált­ként dol­gozó egy­kori té­vé­sztár min­dent be­le­írt a no­te­szébe.

Hátborzongató részletek derültek ki VV Fanni haláláról!

Hátborzongató részletek derültek ki VV Fanni haláláról!

Talán sosem kerül elő a holt­teste.

A leg­újabb in­for­má­ciók sze­rint le­het­sé­ges, hogy sosem kerül elő a fi­a­tal lány holt­teste.

Ezt műveli kihallgatásán VV Fanni feltételezett gyilkosa

Ezt műveli kihallgatásán VV Fanni feltételezett gyilkosa

Már több­ször ki­kér­dez­ték a nyo­mo­zók B. Lász­lót, akit az egy­kori vil­la­lakó meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

Már több­ször ki­kér­dez­ték a nyo­mo­zók B. Lász­lót, akit az egy­kori vil­la­lakó meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

Kiderült, hova rejthették el VV Fanni holttestét, ez történhetett

Kiderült, hova rejthették el VV Fanni holttestét, ez történhetett

Már em­ber­ölés miatt nyo­moz­nak, egy volt MSZP-s kép­vi­se­lő­je­löl­tet pedig le­tar­tóz­tat­tak. Egye­lőre nincs meg a holt­test.

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

VV Fanni is­me­rő­sei sem tud­ják túl­tenni ma­gu­kat a tör­tén­te­ken. Egy­kori ba­rátja, VV Den­nis is re­a­gált a tra­gi­kus hírre.

Sötét titkok derültek ki VV Fanni gyilkosának múltjából

Sötét titkok derültek ki VV Fanni gyilkosának múltjából

Az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő B. Lász­lót már nem­csak sze­mé­lyi sza­bad­ság kor­lá­to­zása, hanem em­ber­ölés gya­núja miatt is fogva tart­ják.

Az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő B. Lász­lót már nem­csak sze­mé­lyi sza­bad­ság kor­lá­to­zása, hanem em­ber­ölés gya­núja miatt is fogva tart­ják. A férfi múlt­já­ról is­me­rő­sei be­szél­tek.

Borzalmas részletek VV Fanni meggyilkolásáról, ezt találták az autóban

Borzalmas részletek VV Fanni meggyilkolásáról, ezt találták az autóban

Szinte tel­je­sen biz­tos, hogy meg­öl­ték a két hete el­tűnt VV Fan­nit!

Szinte tel­je­sen biz­tos, hogy meg­öl­ték a két hete el­tűnt VV Fan­nit!

Megrázó állítás, gyilkosság áldozata lett az eltűnt magyar tévésztár?

Megrázó állítás, gyilkosság áldozata lett az eltűnt magyar tévésztár?

A fi­a­tal lány két hete tűnt el, a rend­őr­ség ri­asztó nyo­mo­kat ta­lált, el­kép­zel­hető, hogy élet­el­le­nes bűn­cse­lek­mény tör­tént.

Döbbenetes részletek derültek ki a magyar tévésztár eltűnéséről!

Döbbenetes részletek derültek ki a magyar tévésztár eltűnéséről!

Rej­té­lyes módon ve­szett nyoma.

A fi­a­tal lány­ról több fur­csa­ság is nap­vi­lá­got lá­tott, amik össze­füg­gés­ben le­het­nek azzal, hogy nyoma ve­szett. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott...

Megrázó interjút adott a meggyilkolt magyar tévésztár édesanyja!

Megrázó interjút adott a meggyilkolt magyar tévésztár édesanyja!

A fi­a­tal lány csa­lád­já­ban még él a re­mény, habár tud­ják, hogy a rend­őrök ilyen ügy­ben nem té­ved­nek.

A fi­a­tal lány csa­lád­já­ban még él a re­mény, habár tud­ják, hogy a rend­őrök ilyen ügy­ben nem té­ved­nek.