CÍMKE: 'vv fanni'

Drámai csavar VV Fanni ügyében, összeomlottak a szülők

Drámai csavar VV Fanni ügyében, összeomlottak a szülők

Attól tar­ta­nak, hogy Fanni el­rab­ló­já­nak le­he­tő­sége nyílt a szö­késre. A gya­nú­sí­tott csa­ládja bol­dog.

Most közölték: ez a VV Fanni megölésével gyanúsított férfi sorsa

Most közölték: ez a VV Fanni megölésével gyanúsított férfi sorsa

A va­ló­ság­show sze­rep­lő­jé­nek holt­tes­tét mind a mai napig ke­resi a rend­őr­ség.

Forró nyomon? Ezt mondja a nyugalmazott rendőr VV Fanniról

Forró nyomon? Ezt mondja a nyugalmazott rendőr VV Fanniról

A rendőr egy eddig nem vizs­gált el­mé­let­tel állt elő.

A rendőr egy eddig nem vizs­gált el­mé­let­tel állt elő.

Döntött a bíróság: nem szabadulhat VV Fanni feltételezett gyilkosa

Döntött a bíróság: nem szabadulhat VV Fanni feltételezett gyilkosa

A bí­ró­ság szö­kés­től és bűn­is­mét­lés­től tart, ezért nem en­ge­dik sza­ba­don.

A bí­ró­ság szö­kés­től és bűn­is­mét­lés­től tart, ezért nem en­ge­dik sza­ba­don.

Eldőlhet VV Fanni meggyilkolásának ügye, sorsfordító döntés születik

Eldőlhet VV Fanni meggyilkolásának ügye, sorsfordító döntés születik

A fi­a­tal lány még 2017. no­vem­ber 20-án tűnt el.

A fi­a­tal lány még 2017. no­vem­ber 20-án tűnt el, B. Lász­lót pedig egy hét­tel ké­sőbb már le­tar­tóz­tat­ták.

Váratlan fordulat VV Fanni halálának ügyében: baj van két bizonyítékkal

Váratlan fordulat VV Fanni halálának ügyében: két bizonyítékkal is baj van

Még­sem No­vo­zánszki Fanni haj­szá­lát és vérét ta­lál­ták meg a gya­nú­sí­tott mo­só­gé­pé­ben.

Hátborzongató, ami most VV Fanni lakásánál történik

Hátborzongató, ami most VV Fanni lakásánál történik

Ke­gyet­len já­té­kot űz a sors!

Ke­gyet­len já­té­kot űz a sors No­vo­zánszki Fan­ni­val, aki több mint egy éve tűnt el: ügyé­ben gyil­kos­ság miatt nyo­moz­nak.

Most érkezett: Börtönben marad VV Fanni feltételezett gyilkosa

Most érkezett: Börtönben marad VV Fanni feltételezett gyilkosa

A fi­a­tal lány 2017 no­vem­ber­ben tűnt el, B. Lász­lót ez­után tar­tóz­tat­ták le.

A fi­a­tal lány 2017. no­vem­ber 20-án tűnt el, B. Lász­lót pedig egy hét­tel ké­sőbb már le­tar­tóz­tat­ták gyil­kos­ság gya­nú­já­val. Most dön­tött a bí­ró­ság.

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, ez derült ki a gyanúsítottról

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, ez derült ki a gyanúsítottról

Ki­de­rült, hogy más bűn­cse­lek­mény miatt is nyo­moz­nak B. László ellen.

Ki­de­rült, hogy más bűn­cse­lek­mény miatt is nyo­moz­nak B. László ellen, aki nye­re­ség­vágy­ból öl­he­tett.

Holttest nélkül is elítélhető a gyilkos: három döbbenetes magyar eset

Holttest nélkül is elítélhető a gyilkos: három döbbenetes magyar eset

VV Fanni, el­tűnt vil­lany­sze­re­lők ügye és a dar­nó­zseli hen­tes. Sehol sem ke­rült elő a holt­test.

Már 300 millió forintot költöttek VV Fanni keresésére

Már 300 millió forintot költöttek VV Fanni keresésére

A nyo­mo­zás le­zá­rása vár­ható.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár hoz­zá­tar­to­zó­i­nak ügy­védje sze­rint a nyo­mo­zás le­zá­rása vár­ható. Sze­rinte a holt­test elő­ke­rü­lé­sé­ről le­mond­tak a ha­tó­sá­gok.

Levelet írt VV Fanni családjának a nyomozás vezetője, ez áll benne

Levelet írt VV Fanni családjának a nyomozás vezetője, ez áll benne

Több mint egy éve nincs meg No­vo­zánszki Fanni holt­teste.

Több mint egy éve nincs meg No­vo­zánszki Fanni holt­teste, az ügyet ha­ma­ro­san le­zár­hat­ják.

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

B. Lász­ló­nak, a fel­té­te­le­zett tet­tes­nek egy­előre esé­lye sincs a sza­ba­du­lásra, ugyanis ki­bő­ví­tet­ték le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­do­kait.

B. Lász­ló­nak, a fel­té­te­le­zett tet­tes­nek egy­előre esé­lye sincs a sza­ba­du­lásra, ugyanis ki­bő­ví­tet­ték le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­do­kait.

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

A gyá­szoló édes­anyát férje, Fanni édes­apja is el­kí­sérte.

A gyá­szoló édes­anyát férje, Fanni édes­apja is el­kí­sérte.

A Ripost megtalálta a hirdetést: Árulják VV Fanni szülőházát

A Ripost megtalálta a hirdetést: Árulják VV Fanni szülőházát

A csa­lád ki akar köl­tözni.

A csa­lád ki akar köl­tözni, de egy­előre nem ta­lál­nak vevőt. Eköz­ben ki­de­rült: to­vábbra is bör­tön­ben marad Fanni fel­té­te­le­zett gyil­kosa.

VV Fanni-ügy: erről beszélt rabtársainak a feltételezett gyilkos

VV Fanni-ügy: erről beszélt rabtársainak a feltételezett gyilkos

Hiába hitte, hogy sza­ba­don en­ge­dik

Hiába bí­zott benne, hogy sza­ba­don en­ge­dik, jövő évig biz­to­san a rá­csok mö­gött marad VV Fanni fel­té­te­le­zett gyil­kosa.

Hátborzongató elméletek VV Fanni rejtélyes haláláról

Hátborzongató elméletek VV Fanni rejtélyes haláláról

A holt­test egy éve nem ke­rült elő...

Ta­valy no­vem­ber 20-án tűnt el a va­ló­ság­show sztár, No­vo­zánszki Fanni. Azóta egy férfi már elő­ze­tes­ben ül, őt gya­nú­sít­ják a lány meg­ölé­sé­vel.

VV Fanni-gyilkosság: elképesztő hibát követett el a rendőrség!

VV Fanni-gyilkosság: elképesztő hibát követett el a rendőrség!

Hó­na­po­kig ku­tat­ták a zsa­ruk, kié lehet egy DNS-minta, de most ki­de­rült, hogy biz­to­san nem egy fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőé.

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől.

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány szü­lei.

Döbbenet, mi derült ki a VV Fanni-ügyről, Bróker Marcsit emlegetik

Döbbenet, mi derült ki a VV Fanni-ügyről, Bróker Marcsit emlegetik

Egé­szen el­ké­pesztő in­for­má­ci­ó­val ruk­kolt elő a volt vé­dőügy­véd.

Egé­szen el­ké­pesztő in­for­má­ci­ó­val ruk­kolt elő a volt vé­dőügy­véd.

Újabb megrázó részletre derült fény, itt lehet VV Fanni holtteste

Újabb megrázó részletre derült fény, itt lehet VV Fanni holtteste

A gya­nú­sí­tott to­vábbra is ta­gadja a gyil­kos­sá­got, a ha­zug­ság­vizs­gáló azon­ban mást jel­zett.

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

Ér­demi vál­to­zás tör­tént az ügyé­ben.

A fi­a­tal lány no­vem­beri el­tű­nése óta most elő­ször tör­tént ko­moly, ér­demi vál­to­zás az ügyé­ben. Még a csa­lád is meg­könnyeb­bült.

Már tervezte a szökést VV Fanni gyilkosa

Már tervezte a szökést VV Fanni gyilkosa

No­vem­ber 27-ig meg­hosszab­bí­totta B. László le­tar­tóz­ta­tá­sát a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság. Ala­pos a gyanú.

No­vem­ber 27-ig meg­hosszab­bí­totta B. László le­tar­tóz­ta­tá­sát a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság.

Óriási fordulat VV Fanni gyilkosságának ügyében, erre senki se gondolt

Óriási fordulat VV Fanni gyilkosságának ügyében, erre senki se gondolt

A 24 éves Fanni csa­ládja igyek­szik fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get,

A 24 éves Fanni csa­ládja igyek­szik fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get,

Drámai elmélet VV Fanni megöléséről: Feldarabolhatták a holttestet

Drámai elmélet VV Fanni megöléséről: Feldarabolhatták a holttestet

Egy ex­zsaru sze­rint a leg­va­ló­szí­nűbb, hogy gyil­kosa fel­da­ra­bolta és több helyre rejt­hette a ma­rad­vá­nyo­kat!

Gyárfás Tamás nevét emlegeti VV Fanni elrablója

Gyárfás Tamás nevét emlegeti VV Fanni elrablója

Nyi­lat­kozni akar.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt va­ló­ság­show-sztár fel­té­te­le­zett gyil­kosa nem érti, hogy más­nak miért lehet, amit neki nem.

Hátborzongató SMS-t kapott az eltűnt VV Fanni édesanyja, ez állt benne

Hátborzongató SMS-t kapott az eltűnt VV Fanni édesanyja, ez állt benne

Kati né­ni­nek el­kép­ze­lése sincs arról, ki ír­hatta a ször­nyű üze­ne­tet.

Kati né­ni­nek el­kép­ze­lése sincs arról, ki ír­hatta a ször­nyű üze­ne­tet.

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni a hét hó­nap­pal ez­előtti éj­szaka tör­té­né­seit.

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni a hét hó­nap­pal ez­előtti éj­szaka tör­té­né­seit. Erről az ügy­ben meg­gya­nú­sí­tott férfi ko­rábbi vé­dőügy­védje be­szélt, aki azt is el­árulta, mi­lyen szá­lon in­dul­tak el az ame­ri­ka­iak.

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

A rend­őr­ség már biz­tos benne.

Ki­de­rült, kinek a DNS-ét ta­lál­ták meg azon a bi­zo­nyos kö­té­len. A rend­őr­ség már biz­tos benne, ki a bűn­pár­to­lója a fel­té­te­le­zett gyil­kos­nak.

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes ügyé­nek vé­gére a mai napig nem ke­rült pont.

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

A bí­ró­ság a na­pok­ban meg­hosszab­bí­totta a gya­nú­sí­tott no­vem­ber vége óta tartó elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

A rend­őr­ség nagy erők­kel nyo­moz...

A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a holt­tes­tet, már kül­földre is ki­ter­jesz­tet­ték a ku­ta­tást!

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

A fi­a­tal lány no­vem­ber­ben tűnt el, holt­teste azóta sem ke­rült elő.

A fi­a­tal lány no­vem­ber­ben tűnt el, holt­teste azóta sem ke­rült elő, de most meg­je­lent a szí­nen egy ti­tok­za­tos te­le­fo­náló.

Csapkodott, ütögetett: összetört a bíróságon VV Fanni elrablója

Csapkodott, ütögetett: összetört a bíróságon VV Fanni elrablója

Ki­bo­rult, ami­kor rá­jött, ma­rad­nia kell

Ki­bo­rult a bí­ró­sá­gon a VV Fanni el­tű­nése ügyé­ben gya­nú­sí­tott B. László, ami­kor meg­tudta, hogy 3 hó­na­pig még biz­to­san a rá­csok mö­gött marad.

Újabb fordulat várható az ügyvéd szerint VV Fanni ügyében

Újabb fordulat várható az ügyvéd szerint VV Fanni ügyében

A csa­lád jogi kép­vi­se­lője sze­rint közel van­nak az ügy meg­ol­dá­sá­hoz a nyo­mo­zók.

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Még min­dig nem ke­rült elő.

A no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány holt­teste még min­dig nem ke­rült elő, a gya­nú­sí­tott pedig meg­bu­kott a po­li­grá­fos vizs­gá­la­ton.

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Azo­no­sí­tot­ták a Fertő-tóban két hete ta­lált holt­es­tet, aki­ről ki­de­rült, hogy egy öröm­lány volt.

Azo­no­sí­tot­ták a Fertő-tóban két hete ta­lált holt­es­tet. Ki­de­rült, hogy egy öröm­lány volt, akit fel­té­te­le­zett gyil­kosa, szex­já­ték köz­ben ölt meg.

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Min­den a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt egy­kori va­ló­ság­show-hős gyá­szoló édes­any­ján múlik! Val­lott az ügy­véd.

VV Fanni-gyilkosság: Elképesztő, amit állít a grafológus a titokzatos levélíróról

VV Fanni-gyilkosság: Elképesztő, amit állít a grafológus a titokzatos levélíróról

"Tomi val­lo­mása, 2018. már­cius 18" - ez a címe annak a tíz­ol­da­las, kéz­zel írt le­vél­nek, ami nagy vi­hart ka­vart.

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

A fi­a­tal lány tes­tét im­má­ron egy egé­szen más te­rü­le­ten ke­resi a rend­őr­ség, le­het­sé­ges, hogy most jó nyo­mon jár­nak.

A fi­a­tal lány tes­tét im­má­ron egy egé­szen más te­rü­le­ten ke­resi a rend­őr­ség, le­het­sé­ges, hogy most jó nyo­mon jár­nak.

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek.

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek, ki­de­rült, ki az, aki biz­tos nem vett részt a gyil­kos­ság­ban.

Nyomorult lélek árulta el VV Fannit: döbbenetes dolgokat mond a médium

Nyomorult lélek árulta el VV Fannit: döbbenetes dolgokat mond a médium

A mé­dium arról is be­szélt, hogy a férfi aki elő­ze­tes­ben van szel­lemi mes­tere sze­rint nem az, aki meg­ölte Fan­nit...

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Min­dent el­mon­dott Fan­ni­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Ezért kellett meghalnia VV Fanninak? Milliókat vett ki a bankból

Ezért kellett meghalnia VV Fanninak? Milliókat vett ki a bankból

A rend­őr­ség gya­núja sze­rint B. László a lány mil­li­óit akarta meg­sze­rezni.

A rend­őr­ség gya­núja sze­rint a gya­nú­sí­tott, B. László a lány mil­li­óit akarta meg­sze­rezni, hogy aztán sport­fo­ga­dásra költse az össze­get. Nem akármi bi­zo­nyítja, hogy a férfi­nak ko­moly tar­to­zá­sai vol­tak, ame­lye­ket mi­előbb ren­dez­nie kel­lett.

Meglepő fordulat VV Fanni ügyében, erre senki sem számított

Meglepő fordulat VV Fanni ügyében, erre senki sem számított

Újabb rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi val­lo­má­sá­ból!

Újabb rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi val­lo­má­sá­ból!

Döntő előrelépés VV Fanni ügyében, erre számít a család

Döntő előrelépés VV Fanni ügyében, erre számít a család

A csa­lád ügy­védje sze­rint a rend­őr­ség a leg­jobb nyo­mon halad, így végül meg­ol­dód­hat a több hó­na­pos rej­tély.

A csa­lád ügy­védje sze­rint a rend­őr­ség a leg­jobb nyo­mon halad, így végül meg­ol­dód­hat a több hó­na­pos rej­tély.

Fordulat: megtörte a csendet a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Fordulat: megtörte a csendet a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ki­de­rült, hogy mivel vé­de­ke­zik...

Ki­de­rült, hogy mivel vé­de­ke­zik a VV Fanni meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi!

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Még ma is ha­za­várja lá­nyát.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt No­vo­zánszki Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

Kiderültek a véres részletek, így gyilkolták meg VV Fannit

Kiderültek a véres részletek, így gyilkolták meg VV Fannit

Most már biz­to­san tudni, mi­lyen esz­köz­zel ölték meg az egy­kori va­ló­ság­show-sze­rep­lőt.

VV Fanni-ügy: Meglepő titokra derült fény a gyanúsított múltjából

VV Fanni-ügy: Meglepő titokra derült fény a gyanúsított múltjából

Nagy adós­sá­got hal­moz­ha­tott fel!

Ijesz­tően nagy adós­sá­got hal­moz­ha­tott fel a VV Fanni meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott B. László!

Rejtélyes férfitől rettegett VV Fanni: utána érdeklődik a rendőrség

Rejtélyes férfitől rettegett VV Fanni: utána érdeklődik a rendőrség

Újra ki­hall­gat­ták a rend­őrök VV Fanni leg­jobb ba­rát­nő­jét...

Újra ki­hall­gat­ták a rend­őrök VV Fanni leg­jobb ba­rát­nő­jét, egy rej­té­lyes férfi­ről akar­tak minél töb­bet meg­tudni...

Váratlan fejlemény VV Fanni halálának ügyében, megszólalt az anyuka

Váratlan fejlemény VV Fanni halálának ügyében, megszólalt az anyuka

A lány no­vem­ber­ben tűnt el, és el­kép­zel­hető, hogy egy nő is érin­tett a rej­té­lyes ügy­ben.

VV Fanni-gyilkosság: Szorul a hurok a gyanúsított körül

VV Fanni-gyilkosság: Szorul a hurok a gyanúsított körül

Egye­dül kö­vet­hette el tet­tét.

No­vo­zánszki Fan­nit a rend­őr­ség hi­va­ta­lo­san is el­tűntté nyil­vá­ní­totta, a meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi pedig még min­dig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van.

Váratlan fejlemény, gyanúba keveredett VV Fanni barátnője

Váratlan fejlemény, gyanúba keveredett VV Fanni barátnője

A lány ta­ná­cso­kat ad­ha­tott VV Fanni gyil­ko­sá­nak, ezért a rend­őr­ség ala­po­san ki­hall­gatta őt is.

A lány ta­ná­cso­kat ad­ha­tott VV Fanni gyil­ko­sá­nak, ezért a rend­őr­ség ala­po­san ki­hall­gatta őt is.

Fordulat lehet VV Fanni ügyében: kamerafelvétel buktathatja le a gyilkost

Fordulat lehet VV Fanni ügyében: kamerafelvétel buktathatja le a gyilkost

Újabb ver­zió me­rült fel..

Újabb ver­zió me­rült fel VV Fanni el­tű­né­sé­nek ügyé­ben: ki­de­rül­het, hol ke­rült a teste a Du­nába.

VV Fanni: Ezt tehette a gyanúsított az emberölés után

VV Fanni: Ezt tehette a gyanúsított az emberölés után

Min­dent el tu­dott tün­tetni gyil­kos.

Le­tar­tóz­tat­tak egy férfit, akit a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­ta­nak, ám ő hall­gat. Egy volt rendőr sze­rint két nap alatt min­den nyo­mot el tu­dott tün­tetni az el­kö­vető.

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

A fi­a­tal nő holt­tes­tét máig nem ta­lál­ják, ez azon­ban nem fel­tét­le­nül utal arra, hogy előre ki­ter­velt volt a gyil­kos­ság.

Ezért nincs meg VV Fanni holtteste, máshol kell keresni

Ezért nincs meg VV Fanni holtteste, máshol kell keresni

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fan­nit, ügyé­ben már em­ber­ölés miatt nyo­moz­nak.

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fan­nit, aki­nek az ügyé­ben már em­ber­ölés miatt nyo­moz­nak. A rend­őrök le­tar­tóz­tat­tak egy férfit. Az il­le­tőt gyil­kos­ság­gal gya­nú­sít­ják, ám ő ma­ka­csul hall­gat. A rej­té­lyes bűn­eset kap­csán most egy újabb el­mé­let ke­rült nap­vi­lágra...

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Ko­moly pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál.

Erő­tel­jes pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál, akit rá­adá­sul most ko­moly csa­pás is ér.

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek.

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­de­rít­sék, ki és ho­gyan vég­zett a no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lánnyal.

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

Az ész meg­áll!

VV Fanni el­tű­nése három hó­napja fo­lya­ma­to­san fog­lal­koz­tatja a köz­vé­le­ményt. A ne­ze­tők fan­tá­zi­ája szár­nyal.

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét..

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét, a le­tar­tóz­ta­tott gya­nú­sí­tott hall­gat. Ám ha­ma­ro­san for­du­lat vár­ható az ügy­ben!

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

Az egy­kori nyo­mozó, volt kol­lé­gái sze­rint csak árt a gyil­kos­sági nyo­mo­zás­nak azzal, hogy fo­lya­ma­to­san szak­ér­tő­ként nyi­lat­ko­zik az ügy­ről.

Az egy­kori nyo­mozó, volt kol­lé­gái sze­rint csak árt a gyil­kos­sági nyo­mo­zás­nak azzal, hogy fo­lya­ma­to­san szak­ér­tő­ként nyi­lat­ko­zik az ügy­ről.

Szívszorító vallomás VV Fanni édesanyjától, fájdalmas dolgokat mondott

Szívszorító vallomás VV Fanni édesanyjától, fájdalmas dolgokat mondott

A mai napig nem tudta fel­dol­gozni lánya el­vesz­té­sét.

A mai napig nem tudta fel­dol­gozni lánya el­vesz­té­sét. Meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Megszólalt az ügyvéd: Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Az el­mé­let re­konst­ru­álni pró­bálja a tör­tén­te­ket.

Egy bün­te­tő­ügy­véd sze­rint, aki ko­ráb­ban nyo­mo­zó­ként dol­go­zott, két le­het­sé­ges oka lehet, hogy miért nem ta­lál­ják a 24 éves lány holt­tes­tét.

VV Fanni: megvan, miért száguldhatott Siófokra a gyanúsított

VV Fanni: megvan, miért száguldhatott Siófokra a gyanúsított

Íme, a le­het­sé­ges vá­la­szok!

Több kér­désre is pró­bált ma­gya­rá­za­tot ta­lálni dr. Gyö­rei Péter ügy­véd. El­kép­ze­lé­sei igen­csak ér­de­ke­sek, sőt, könnyen lehet, hogy úgy tör­tén­tek a dol­gok...

Kitálalt VV Fanni kolléganője, ez menthette volna meg a lány életét!

Kitálalt VV Fanni kolléganője, ez menthette volna meg a lány életét!

A lány sze­rint egy egy­szerű szer­ke­zet se­gít­he­tett volna a meg­gyil­kolt té­vé­sztá­ron.

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

A nyo­mo­zó­cso­port min­den ren­del­ke­zésre álló esz­közt bevet, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt lány holt­tes­tét.

A nyo­mo­zó­cso­port min­den ren­del­ke­zésre álló esz­közt bevet, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt lány holt­tes­tét.

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

A sok vért akarta meg­ma­gya­rázni.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint Sió­fo­kon át­öl­tö­zött B. László, majd a véres autót a gyil­kos­ság más­nap­ján vitte vissza az au­tó­köl­csön­zőbe.

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

El akarta ma­gá­ról te­relni a gya­nút a fel­té­te­le­zett el­kö­vető, ám mégis el­kap­ták a rend­őrök.

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta min­den meg­vál­to­zott a Bu­da­pesti la­kó­park­ban.

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta sok min­den meg­vál­to­zott abban a Bu­da­pesti la­kó­park­ban, ahol a ven­dé­geit fo­gadta.

Elképesztő dolgot állít kolléganője VV Fanniról

Elképesztő dolgot állít kolléganője VV Fanniról

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár mun­ka­társa sze­rint a lány még min­dig élne, ha és­szel dol­go­zik.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár mun­ka­társa sze­rint a kü­lön­le­ges arcú lány még min­dig élne, ha és­szel dol­go­zik.

Ez tényleg durva: lájkokat vadásznak VV Fanni nevében

Ez tényleg durva: lájkokat vadásznak VV Fanni nevében

Talán már több is mint ke­gye­let­sértő.

Talán már több is mint ke­gye­let­sértő, amit egy is­me­ret­len művel a kö­zös­ségi ol­da­lon az el­tűnt lány neve alatt.

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egyre több ti­tokra derül fény.

Mi­köz­ben a rend­őr­ség to­vábbra is gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz az el­tűnt Fanni kap­csán, egyre meg­döb­ben­tőbb tit­kok de­rül­nek ki a fi­a­tal lány­ról.

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

A sze­ren­csét­len sorsú fi­a­tal lány­nak 2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa, és hosszú, bol­dog élet várt rá.

A sze­ren­csét­len sorsú fi­a­tal lány­nak 2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa, és hosszú, bol­dog élet várt rá.

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

Megtaláltuk VV Fanni letiltott szexhirdetését, ez áll benne

Megtaláltuk VV Fanni letiltott szexhirdetését, ez áll benne

Az adat­lap­ját le­til­tot­ták, mi­u­tán kö­rö­zést adtak ki el­lene. A Ri­post vi­szont meg­sze­rezte!

VV Fanni édesanyja: A fájdalmat semmi sem tudja csillapítani

VV Fanni édesanyja: A fájdalmat semmi sem tudja csillapítani

Idén még ka­rá­csony­fát sem ál­lí­ta­nak.

No­vo­zánsz­kiék úgy dön­töt­tek, idén még ka­rá­csony­fát sem ál­lí­ta­nak.

VV Fanni családja így töltötte a karácsonyt

VV Fanni családja így töltötte a karácsonyt

A csa­lá­dot na­gyon meg­vi­selte lá­nyok el­vesz­tése ezért nem is ké­szül­tek nagy ün­nep­lésre. Fanni el­vesz­tése miatt még ka­rá­csony­fát sem ál­lí­tot­tak.

A nyo­mo­zók a mai napig nem ta­lál­ták meg VV Fanni holt­es­tét. Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lye­zett férfi már biz­tos, hogy hó­na­po­kig a rá­csok mö­gött marad. A csa­lá­dot na­gyon meg­vi­selte lá­nyok el­vesz­tése ezért nem is ké­szül­tek nagy ün­nep­lésre. Fanni el­vesz­tése miatt még ka­rá­csony­fát sem ál­lí­tot­tak.