CÍMKE: 'vonat'

Emberöléssel gyanúsítják a nőt, akinek lányát halálra gázolta a vonat

Emberöléssel gyanúsítják a nőt, akinek lányát halálra gázolta a vonat

A rend­őr­ség ele­gendő bi­zo­nyí­té­kot gyűj­tött, hogy meg­gya­nú­sítsa az anyát.

A rend­őr­ség ele­gendő bi­zo­nyí­té­kot gyűj­tött, hogy meg­gya­nú­sítsa az anyát.

Felrobbantjuk a vonatot! - fenyegetőzött 8 arab egy párizsi szerelvényen

Felrobbantjuk a vonatot! - fenyegetőzött 8 arab egy párizsi szerelvényen

Ha­lál­fé­le­lem lett úrrá az uta­so­kon.

Ha­lál­fé­le­lem lett úrrá az uta­so­kon, akik egy­től-egyig le­száll­tak.

Elkeseredésében feküdt vonat elé a 66 éves magyar nő

Elkeseredésében feküdt vonat elé a 66 éves magyar nő

Az asszony ki­lá­tás­ta­lan­nak ítélt anyagi hely­zete miatt akart meg­halni, ezért vonat elé ve­tette magát.

Az asszony ki­lá­tás­ta­lan­nak ítélt anyagi hely­zete miatt akart meg­halni, ezért vonat elé ve­tette magát. Tú­lélte.

Sokan kiakadtak a MÁV szórólapján

Sokan kiakadtak a MÁV szórólapján

Nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a MÁV szó­ró­lap.

Nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a MÁV-start ro­má­niai já­ra­tait nép­sze­rű­sítő ki­ad­vány, ami egy Avram Iancu szo­bor ké­pé­vel csá­bí­totta Ro­má­ni­ába a tu­ris­tá­kat.

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

A tet­tes ele­inte csak be­szél­getni pró­bált, de aztán elő­ke­rült egy kés. Nem en­gedte ki a nőt a vonat ka­bin­já­ból.

A tet­tes ele­inte csak be­szél­getni pró­bált, de aztán elő­ke­rült egy kés. A nő se­gít­sé­gért ki­ál­tott.

Elképesztő, mit műveltek a kalauzokkal

Elképesztő, mit műveltek a kalauzokkal

Egyre dur­vább a hely­zet a vo­na­to­kon.

Egyre dur­vább a hely­zet a vo­na­to­kon, a MÁV kény­te­len meg­vé­deni a ka­la­u­zait. Hi­he­tet­len tör­té­ne­tek!

Tragédia Cseklészen: Átment a vonat a sínen fekvő férfin, szörnyethalt

Tragédia Cseklészen: Átment a vonat a sínen fekvő férfin, szörnyethalt

A moz­dony­ve­ze­tőt meg­szon­dáz­ták, ami ki­zárta, hogy ittas lett volna. A rend­őr­ség el­já­rást kez­de­mé­nye­zett az ügy­ben.

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént. A sze­rel­vény 3-400 mé­te­ren tolta maga előtt a kis­buszt a ro­má­niai Buzau me­gyé­ben.

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént, a ro­má­niai Buzau me­gyé­ben. A sze­rel­vény 3-400 mé­te­ren tolta maga előtt a kis­buszt. Több ro­ham­men­tőt és eset­ko­csit is a hely­színre ri­a­dóz­tat­tak, a ki­ér­kező tűz­ol­tók pedig meg­pró­bál­ták ki­vágni a sé­rül­te­ket a roncs­ból.

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Deb­re­cen­ben lép fel a Fradi.

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Több száz fra­dista indul útnak.

Több száz fra­dista indul útnak Deb­re­cenbe. A fa­na­ti­ku­sok már korán reg­gel össze­gyűl­nek, mivel 14 órá­tól ját­szik a csa­pa­tuk a DVSC ellen.

Lecsapott az országra a vihar, közlekedési káosz a kidőlt fák miatt

Lecsapott az országra a vihar, közlekedési káosz a kidőlt fák miatt

Több vo­na­lon is aka­do­zik a vas­úti köz­le­ke­dés.

Több vo­na­lon is aka­do­zik a vas­úti köz­le­ke­dés és még pót­ló­bu­szok sin­cse­nek, így a hét­fői mun­kába jutás sokak szá­mára kér­dé­ses lett.

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre.

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre. Pedig be­lül­ről egy utas­társ is verte ököl­lel az ajtót, de a vonat nem állt meg. A férfi majd­nem szív­bajt ka­pott...

A fiú teljes teste lángra kapott Rákosrendezőn

A fiú teljes teste lángra kapott Rákosrendezőn

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént pén­tek dél­után a XIV. ke­rü­leti Rá­kos­ren­de­zői Pá­lya­ud­va­ron. Négy 14 év kö­rüli fiú fel­má­szott egy vas­úti ko­csira, de az egyik fiú sú­lyos áram­ütést szen­ve­dett.

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént pén­tek dél­után a XIV. ke­rü­leti Rá­kos­ren­de­zői Pá­lya­ud­va­ron. Négy 14 év kö­rüli fiú fel­má­szott egy vas­úti ko­csira...

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit.

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit, akit a vonat ha­lálra gá­zolt, mert nem vol­tak nála az ira­tai. Ha az ő ira­tait nem is, va­lami szo­kat­lan dol­got ta­lál­tak nála.

Felfordult az utasok gyomra, ezért nem jártak a vonatok a briteknél

Felfordult az utasok gyomra, ezért nem jártak a vonatok a briteknél

Va­laki va­lami na­gyon un­do­rító dol­got kö­ve­tett el az egyik ko­csi­ban, ezért tö­röl­ték a já­ra­to­kat.

Így trükköznek az ingázók a leálló vasútvonal miatt

Így trükköznek az ingázók a leálló vasútvonal miatt

El­kez­dő­dik a rész­le­ges fel­újí­tás...

Hét­fő­től el­kez­dő­dik az egyik leg­for­gal­ma­sabb hazai vas­út­vo­nal, a Bu­da­pest és Hat­van kö­zötti rész­le­ges fel­újí­tása. Ez tíz­ez­rek­nek okoz kel­le­met­len­sé­get.

Mit keresett egy pucér magyar férfi a sínek között délelőtt?

Mit keresett egy pucér magyar férfi a sínek között délelőtt?

Mi­atta kés­tek ugyanis a vo­na­tok...

Mi­atta kés­tek ugyanis a vo­na­tok: a kü­lö­nös in­ci­dens miatt vesz­te­gelt egy, a fő­vá­rosba tartó, il­letve a Déli pá­lya­ud­var­ról Győrbe tartó vonat Szár­nál.

Vérfagyasztó kihívás terjed a tinik közt...

Vérfagyasztó kihívás terjed a tinik közt...

Hecc­ből a ti­né­dzse­rek vonat alá fek­sze­nek, míg a töb­biek vi­de­óz­zák őket. Senki se pró­bálja ki, élet­ve­szé­lyes játék!

Hecc­ből a ti­né­dzse­rek vonat alá fek­sze­nek, míg a töb­biek vi­de­óz­zák őket. Senki se pró­bálja ki!

Bevetésre igyekvő rendőrautóval ütközött a Fülekre tartó vonat

Bevetésre igyekvő rendőrautóval ütközött a Fülekre tartó vonat

Ba­le­set tör­tént egy vas­úti át­já­ró­ban: egy rend­őr­autó és egy sze­mély­vo­nat üt­kö­zött.

Elaludt a vonaton az utas, nem hiszed el, mit tett vele Sándor

Elaludt a vonaton az utas, nem hiszed el, mit tett vele Sándor

A férfi most már gya­nú­sí­tott, le­bu­kott aljas tet­té­vel! Min­denki vi­gyáz­zon, aki el­al­szik út köz­ben a vo­na­ton!

A férfi most már gya­nú­sí­tott, le­bu­kott aljas tet­té­vel! Min­denki vi­gyáz­zon, aki el­al­szik út köz­ben a vo­na­ton!

Elütötte a vonat a színészt, nem fogod elhinni, ami ezután történt

Elütötte a vonat a színészt, nem fogod elhinni, ami ezután történt

Mat­hew ha­za­felé tar­tott szü­le­i­hez, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Mat­hew ha­za­felé tar­tott szü­le­i­hez, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Halálra gázolt egy embert a vonat Velencén

Halálra gázolt egy embert a vonat Velencén

Ha­lálra gá­zolt egy em­bert egy vonat szom­ba­ton a ve­len­cei vas­út­ál­lo­má­son, a szé­kes­fe­hér­vári vo­na­lon uta­zók­nak 15-20 per­ces ké­sé­sekre kell szá­mí­ta­niuk.

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tü­ket.

Mind­ket­ten a hely­szí­nen be­le­hal­tak sé­rü­lé­se­ikbe, nem tud­ták már meg­men­teni az éle­tü­ket.

Ismét gázolt a vonat, ezúttal a Nyugati pályaudvar közelében

Ismét gázolt a vonat, ezúttal a Nyugati pályaudvar közelében

Ha­lálra gá­zolt egy em­bert egy Nyír­egy­háza-Deb­re­cen felől ér­kező vonat a fő­vá­ros­ban a Nyu­gati pá­lya­ud­var előtt, a Vá­ros­li­get kör­nyé­kén.

Ha­lálra gá­zolt egy em­bert egy Nyír­egy­háza-Deb­re­cen felől ér­kező vonat a fő­vá­ros­ban a Nyu­gati pá­lya­ud­var előtt, a Vá­ros­li­get kör­nyé­kén szom­bat este. A bal­eset miatt 60-90 per­ces ké­sé­sekre kell szá­mí­tani az érin­tett vo­na­la­kon.

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Sokan talán nem is vet­ték észre, hogy kit rejt a barna kabát és a kendő. Leg­fel­jebb a test­őrök kelt­het­tek fel­tű­nést.

Sokan talán nem is vet­ték észre, hogy kit rejt a barna kabát és a kendő. Leg­fel­jebb a test­őrök kelt­het­tek fel­tű­nést.

Lánya zaklatóját keresi egy anya a Facebookon

Lánya zaklatóját keresi egy anya, a rendőrség feljelentéssel fenyegeti

A rend­őr­ség fi­gyel­mez­tette...

A Fa­ce­boo­kon posz­tolt képet egy el­ke­se­re­dett édes­anya...

Megrázó kép érkezett a Hetényegyházi vonatbalesetről

Megrázó kép érkezett a Hetényegyházi vonatbalesetről

A sofőr a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

A bal­eset kö­vet­kez­té­ben az autó 37 éves női so­főrje olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette. Még vizs­gál­ják a bal­eset okát.

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

Hihetetlen,
ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a bu­szo­kon.

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a vil­la­mo­son, a vo­na­ton és a bu­szo­kon. Egye­dül­álló kör­nye­zet­vé­delmi lépés ez.

Óriási a füst a Keletinél, hatalmas tömeg a pályaudvaron

Óriási a füst a Keletinél, hatalmas tömeg a pályaudvaron

El­in­dult a fra­dis­ták kü­lön­vo­nata Mis­kolcra. A zöld-fe­hé­rek 17 órá­tól lép­nek pá­lyára a DVTK ellen.

El­in­dult a fra­dis­ták kü­lön­vo­nata Mis­kolcra. A zöld-fe­hé­rek 17 órá­tól lép­nek pá­lyára a DVTK ellen az NB I-ben.

Hihetetlen, mit művelnek ma a Keletiben a fradisták

Hihetetlen, mit művelnek ma a Keletiben a fradisták

Nagy rang­adót ren­dez­nek ma a lab­da­rúgó NB I-ben. A Fe­renc­vá­ros fa­na­ti­ku­sai kü­lön­vo­nat­tal utaz­nak Mis­kolcra.

Nagy rang­adót ren­dez­nek ma az NB I-ben. A Fe­renc­vá­ros fa­na­ti­ku­sai kü­lön­vo­nat­tal utaz­nak Mis­kolcra.

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

A két nő még a hely­szí­nen el­hunyt.

A két nő olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy még a hely­szí­nen el­hunyt.

Ma újra megnyit a Déli pályaudvar

Ma újra megnyit a Déli pályaudvar

Két hét­nyi fel­újí­tás után ismét indít és fogad vo­na­to­kat a Déli.

A két hétig tartó fel­újí­tási mun­ká­la­tok után ismét indít és fogad vo­na­to­kat a bu­da­pesti Déli pá­lya­ud­var. Az uta­sok szá­mára nem túl lát­vá­nyos a fel­újí­tás első üte­mé­nek ered­mé­nye, mely a biz­ton­sá­got szol­gálja.

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal, többen megsérültek

A ha­tó­sá­gok köz­lése sze­rint egy 18 éves afgán be­ván­dorló tá­madt egy 27 éves férfira.

Két hétre bezár a Déli pályaudvar. Minden, amit a felújításról tudni kell

Két hétre bezár a Déli pályaudvar. Minden, amit a felújításról tudni kell

Mától 14 napra bezár a Déli, a több­ség­nek Ke­len­föl­dön kell le­száll­nia a vo­nat­ról. A mun­kák fő­ként kar­ban­tar­tás­ról szól­nak.

Fáklyaként lángolt egy német gyorsvonat

Fáklyaként lángolt egy német gyorsvonat

A kö­zeli au­tó­pá­lyát rész­le­ge­sen le­zár­ták a ha­tal­mas lán­gok miatt, 510 utast me­ne­kí­tet­tek ki. Rit­kán látni ha­sonló je­le­ne­tet.

A kö­zeli au­tó­pá­lyát rész­le­ge­sen le­zár­ták a ha­tal­mas lán­gok miatt, 510 utast me­ne­kí­tet­tek ki. Rit­kán látni ha­sonló je­le­ne­tet.

Szexuális zaklatás áldozata lett a sztárénekesnő, ez történt a vonaton

Szexuális zaklatás áldozata lett a sztárénekesnő, ez történt a vonaton

Elő­ször azt hitte, hogy a nagy tö­meg­ben va­laki egy tás­kát nyo­mott a vál­lá­hoz, majd ki­de­rült, hogy más­ról van szó.

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

A Fradi ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con. Nagy lét­szám­ban utaz­hat­nak a zöld-fe­hé­rek fa­na­ti­ku­sai.

Nem hiszed el,
hogy miért késett ez a vonat

Nem hiszed el, hogy miért késett ez a vonat

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte az okot.

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte az okot.

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Az ok­tató a ve­szélyt látva ki­me­ne­kült a ko­csi­ból, de a fi­a­tal lány nem tu­dott ki­sza­ba­dulni.

Az ok­tató a ve­szélyt látva ki­me­ne­kült a ko­csi­ból, de a fi­a­tal lány nem tu­dott ki­sza­ba­dulni.

Iszonyat, két fiatal szenvedett áramütést a vonaton

Iszonyat, két fiatal szenvedett áramütést a vonaton

Nagy hibát kö­vet­tek el.

A 26 és 22 éves fi­a­ta­lok több ezer vol­tos áram­ütést szen­ved­tek. Nagy hibát kö­vet­tek el.

Életveszély, nyitott sorompónál közlekedett a vonat

Életveszély, nyitott sorompónál közlekedett a vonat Gárdonyban - videó

Gár­dony­ból küld­ték a fel­vé­telt!

Ol­va­só­ink sze­rint, volt olyan autós, ame­lyik meg­pró­bált át­érni a vonat előtt...

Családi tragédia Horton: 4 éves fia után újabb gyermekét vesztette el az anya

Családi tragédia Horton: 4 éves fia után újabb gyermekét vesztette el az anya

A 4 éves Be­net­tel a nagy­ma­mája ug­rott a vonat elé.

A 4 éves Be­net­tel a nagy­ma­mája ug­rott a vonat elé.

Ez hihetetlen! Csigának öltözött egy férfi és lefutott egy vonatot

Ez hihetetlen! Csigának öltözött egy férfi és lefutott egy vonatot

Ér­de­kes ak­ci­ó­val ké­szült a Má­té­szal­kaLe­aks nevű cso­port.

Ér­de­kes ak­ci­ó­val ké­szült a Má­té­szal­kaLe­aks nevű cso­port, ugyanis bor­zasztó las­san men­nek a vo­na­tok.

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént.

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len volt-e a bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént. A MÁV-START az uta­sok el­szál­lí­tá­sá­hoz pót­ló­bu­szo­kat ren­delt a hely­színre.

A vonaton ment vécére a nő, szörnyű, ami ezután történt

A vonaton ment vécére a nő, szörnyű, ami ezután történt

Hiába pró­bál­tak rajta se­gí­teni.

Fáj­dal­mas ki­ál­tá­sára az utas­tár­sak let­tek fi­gyel­me­sek...

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit...

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit, ugyanis a va­sár­napi S.U.N. fesz­ti­vá­lon el­tűnt férfit szer­dán el­ütötte a Selyp és Apc-Zagy­va­szántó kö­zött köz­le­kedő vonat. Ked­vese, Évi azóta pá­nik­ro­ha­mok­tól szen­ved... Rész­le­tek a cikk­ben.

Szörnyű dolgot művelt a fickó egy nővel a metrón, a kezét nézd

Szörnyű dolgot művelt a fickó egy nővel a metrón, a kezét nézd

A hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tet egy döb­bent utas­társ vette vi­de­óra. Fé­nyes nap­pal tör­tént min­den...

A hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tet egy döb­bent utas­társ vette vi­de­óra. Fé­nyes nap­pal tör­tént min­den...

Botrány a Budapestre tartó vonaton, tinilányokat támadtak meg - videó

Botrány a Budapestre tartó vonaton, tinilányokat támadtak meg - videó

A lá­nyok vi­de­óra vet­ték a tá­ma­dást, de a férfi meg­ütötte a ka­me­rá­zót.

A lá­nyok vi­de­óra vet­ték a tá­ma­dást.

Vakációbérletet kínálnak a vonatokra

Vakációbérletet kínálnak a vonatokra

A nyári idő­szak­ban sok diák ki­rán­dul.

A nyári idő­szak­ban, ami­kor sok diák ki­rán­dul, fesz­ti­vá­lozni indul, vagy akár nyári mun­kára uta­zik, remek le­he­tő­ség ez.

Irigylésre méltó ajándékot kapott, mert különleges helyen született

Irigylésre méltó ajándékot kapott, mert különleges helyen született

Szo­kat­lan kö­rül­mé­nyek közt szü­le­tett egy kis­baba hét­főn, sze­ren­csére az édes­anya és a cse­csemő is jól van­nak.

Graffitiseket gázolt halálra a vonat

Graffitiseket gázolt halálra a vonat

Három fi­a­tal­em­bert ütött el a vonat. A sí­nek­nél fes­té­kes­do­bo­zok vol­tak.

Három fi­a­tal­em­bert ütött el a vonat annál a meg­ál­ló­nál, amely ked­velt helye a de­ko­rá­lók­nak. A sínek mel­lett fes­té­kes­do­bo­zo­kat ta­lál­tak a ki­ér­kező rend­őrök. Az eset­nek egy­előre nincs szem­ta­núja.

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült.

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült az in­ci­dens során. A tá­ma­dó­val vé­gez­tek.

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a fül­hall­gató.

Ismét tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a sokak által kö­ve­tett divat: ren­ge­te­gen jár­nak ugyanis a kül­vi­lá­got ki­záró fül­hall­ga­tó­val, nem fi­gyelve a kör­nye­ze­tükre...

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Gyöt­rel­mes élete volt Eri­ká­nak, ezért hoz­hatta meg ezt a tra­gi­kus dön­tést...

Gyöt­rel­mes élete volt annak a nagy­ma­má­nak, aki 4 éves kis uno­ká­já­val a vonat alá ug­rott Hort­nál. Erika a múltja miatt hoz­hatta meg ezt a tra­gi­kus dön­tést...

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

A nagy­mama va­ló­szí­nű­leg rég­óta ké­szült rá...

A nagy­mama va­ló­szí­nű­leg rég­óta ké­szült rá, a te­le­pü­lé­sen kér­dez­gette: mennyire fáj, ha va­laki a vonat elé ugrik...

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak.

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak a vas­út­ál­lo­má­so­kon a hibás MÁV-jegy­au­to­ma­tákra. Sok gép bank­kár­tya el­fo­gadó ter­mi­nálja hibás.

Vonat alá esett egy idős nő, megúszta karcolások nélkül! - videó

Vonat alá esett egy idős nő, megúszta karcolások nélkül! - videó

Az asszony a saját bu­ta­sága miatt ke­rült a sze­rel­vény alá, kész csoda, hogy élve ki tu­dott mászni.

Négyéves unokájával ugrott egy nagymama a vonat elé

Négyéves unokájával ugrott egy nagymama a vonat elé

A Heves me­gyei rend­őrök em­ber­ölés gya­núja miatt in­dí­tot­tak el­já­rást.

A Heves me­gyei rend­őrök em­ber­ölés gya­núja miatt in­dí­tot­tak el­já­rást.

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Így lehet ingyen utazgatni Európában

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel az összes tag­ál­lamba 30 napig in­gyen lehet el­vo­na­tozni, el­ha­józni vagy akár el­re­pülni.

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel in­gyen lehet vo­na­tozni.

Meglepődsz, mit tud majd az új MÁV-automata!

Meglepődsz, mit tud majd az új MÁV-automata!

Mo­dern ké­szü­lé­kekre szá­mít­ha­tunk.

Nyár­tól több új, mo­dern, érin­tő­kép­er­nyős jegy­ér­té­ke­sítő au­to­ma­tát te­le­pít a MÁV. A ké­szü­lé­kek­kel töb­bek közt a hosszas sor­ban ál­lást akar­ják el­ke­rülni.

Elszabadult egy vonat Indiában - Videó

Elszabadult egy vonat Indiában - Videó

Sze­ren­csére si­ke­rült meg­ál­lí­ta­niuk egy egy­szerű esz­köz se­gít­sé­gé­vel.

Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint senki sem sé­rült meg. A ha­tó­sá­gok hét vas­utast gya­nú­sí­ta­nak azzal, hogy ha­nyag­ság­ból el­mu­lasz­tot­ták a vonat ke­re­ke­i­nek ki­éke­lé­sét a lej­tős ál­lo­má­son.

Vonat ütközött egy autóval, sok a halott

Vonat ütközött egy autóval, sok a halott

Csü­tör­tök este négy Má­ra­ma­ros me­gyei lány meg­halt, egy pedig élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült, ami­kor Zsi­bó­nál el­so­dorta az au­tó­ju­kat egy vonat a vas­úti át­já­ró­ban.

Csü­tör­tök este négy Má­ra­ma­ros me­gyei lány meg­halt, egy pedig élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült, ami­kor Zsi­bó­nál el­so­dorta az au­tó­ju­kat egy vonat a vas­úti át­já­ró­ban. A lá­nyok egy ko­lozs­vári egye­temi ün­nep­ség­ről tar­tot­tak ha­za­felé. In­for­má­ciók sze­rint bal­eset azért tör­tén­he­tett, mert a sofőr fi­gyel­met­le­nül haj­tott át az át­já­rón.

Vonatülések alatt rejtőző illegális migránst fogtak el a rendőrök

Vonatülések alatt rejtőző illegális migránst fogtak el a rendőrök

Egy pa­pí­rok nél­küli mig­ráns férfi akart be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére.

Egy pa­pí­rok nél­küli mig­ráns férfi pró­bált meg be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére, de a rend­őrök meg­hi­ú­sí­tot­ták a ter­vét.

Halálra gázolt a vonat egy férfit Kecskemétnél, nem járnak a vonatok

Halálra gázolt a vonat egy férfit Kecskemétnél, nem járnak a vonatok

Bor­zasztó bal­eset tör­tént a Bu­da­pest-Sze­ged vo­na­lon kedd dél­után.

Bor­zasztó bal­eset tör­tént a Bu­da­pest-Sze­ged vo­na­lon kedd dél­után.

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

Az alábbi biz­ton­sági ka­me­rás fel­vé­tel lát­tán még a leg­edzet­teb­bek­nek is meg­rán­dul a szája széle...

Tragédia, így kerülhetett vonat elé a kerekesszékes férfi a hevesi állomásnál

Tragédia, így kerülhetett vonat elé a kerekesszékes férfi a hevesi állomásnál

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a he­vesi Kál-Ká­polna vas­út­ál­lo­más­nál: egy 50 év kö­rüli férfi az ál­do­zat.

Tragikus hír jött: mozgó vonatból zuhant ki egy nő, belehalt sérüléseibe

Tragikus hír jött: mozgó vonatból zuhant ki egy nő, belehalt sérüléseibe

A nő ve­szé­lyes hely­zetbe so­dorta magát, ez ve­ze­tett a ször­nyű­ség­hez.

A nő ve­szé­lyes hely­zetbe so­dorta magát, ez ve­ze­tett a ször­nyű­ség­hez. Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Rettenetes részletek: így ölte meg a szadista olasz gyilkos a magyar lányt

Rettenetes részletek: így ölte meg a szadista olasz gyilkos a magyar lányt

Az 50 éves olasz férfi előbb meg­pró­bálta ki­ra­bolni a ma­gyar lányt, majd, mint egy rongy­ba­bát, a vonat elé lökte...

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Nehéz el­hinni, hogy a vé­let­len műve, de pár órán belül két külön vo­na­ton, két el­kö­vető zak­la­tott sze­xu­á­li­san két nőt.

Újabb rejtély a síneknél kómában fekvő magyar férfi körül

Újabb rejtély a síneknél kómában fekvő magyar férfi körül

A vas­úti me­net­rend és a hely­szín sem segít az ügy meg­ol­dá­sá­ban.

Fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött tűnt el, majd sú­lyos sé­rül­ten, 18 ki­lo­mé­ter­rel tá­vo­labb ke­rült elő.

Sínen játszó kisfiút gázolt halálra a vonat, részleteket árult el az ismerős

Sínen játszó kisfiút gázolt halálra a vonat, részleteket árult el az ismerős

Kí­sér­le­te­zés köz­ben ke­rül­he­tett a 12 éves fiú a sínek közé...

Kí­sér­le­te­zés köz­ben ke­rül­he­tett a 12 éves fiú a sínek közé, ahol ha­lálra gá­zolta őt a vonat.

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség!

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség! Ba­rát­női ha­lálra ré­mülve néz­ték végig a sok­koló je­le­ne­tet.

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

Sok min­den meg­vál­to­zott.

A ka­rá­cso­nyi kör­nyéki for­ga­lom­nö­ve­ke­dés és a fo­lya­ma­tos pá­lya­fej­lesz­tés miatt több fon­tos vál­to­zás is életbe lé­pett de­cem­ber­ben a MÁV-nál.

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént, je­len­leg is vizs­gál­ják az ese­tet.

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént, je­len­leg is vizs­gál­ják az ese­tet. A vonat Bu­da­pest­ről ér­ke­zett, ami­kor meg­tör­tént a ka­taszt­rófa.

Embert ölt a magyar potyautas

Embert ölt a magyar potyautas

Nagy bajba ke­rült a ki­hall­ga­tása során el­lent­mon­dásba ke­ve­redő 19 éves ma­gyar fi­a­tal­em­ber, akit gya­nú­sí­tott­ként vet­tek őri­zetbe Auszt­ri­á­ban. Egy ember meg­halt.

Nagy bajba ke­rült a ki­hall­ga­tása során el­lent­mon­dásba ke­ve­redő 19 éves ma­gyar fi­a­tal­em­ber, akit gya­nú­sí­tott­ként vet­tek őri­zetbe Auszt­ri­á­ban. Egy ember meg­halt.

Megölhették a népszerű magyar humorista édesapját

Megölhették a népszerű magyar humorista édesapját

Dolák-Saly Ró­bert 12 éves volt akkor.

Dolák-Saly Ró­bert 12 éves volt, ami­kor rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek közt meg­halt apu­kája. A hu­mo­rista akkor egyik pil­la­nat­ról a má­sikra fel­nőtt lett.

Horror a síneken: egymással szemben száguldott a két magyar vonat

Horror a síneken: egymással szemben száguldott a két magyar vonat

Csak haj­szá­lon mú­lott, hogy nem tör­tént tö­meg­ka­taszt­rófa Csen­ge­lé­nél: a két vonat ugyan­azon a sínen ha­ladt egy­más felé.

Eldurvult a graffitisek bandaháborúja, felháborító, amit csinálnak

Eldurvult a graffitisek bandaháborúja, felháborító, amit csinálnak

Egy egész sze­rel­vényt má­zol­tak össze, min­den sza­bad fe­lü­le­tet ki­hasz­nál­tak.

Egy egész sze­rel­vényt má­zol­tak össze a graffi­ti­sek, akik min­den sza­bad fe­lü­le­tet ki­hasz­nál­tak. Rá­adá­sul nem csak régi va­go­nok esnek ál­do­za­tul, né­hány hete egy új, Flirt vo­na­tot is ha­son­ló­kép­pen fir­kál­tak tele a van­dá­lok.