CÍMKE: 'vonat'

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Több száz fra­dista indul útnak Deb­re­cenbe. A fa­na­ti­ku­sok már korán reg­gel össze­gyűl­nek.

A fiú teljes teste lángra kapott Rákosrendezőn

A fiú teljes teste lángra kapott Rákosrendezőn

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént pén­tek dél­után a XIV. ke­rü­leti Rá­kos­ren­de­zői Pá­lya­ud­va­ron. Négy 14 év kö­rüli fiú fel­má­szott egy vas­úti ko­csira, de az egyik fiú sú­lyos áram­ütést szen­ve­dett.

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént pén­tek dél­után a XIV. ke­rü­leti Rá­kos­ren­de­zői Pá­lya­ud­va­ron. Négy 14 év kö­rüli fiú fel­má­szott egy vas­úti ko­csira...

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit, akit a vonat ha­lálra gá­zolt, mert nem vol­tak nála az ira­tai.

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit, akit a vonat ha­lálra gá­zolt, mert nem vol­tak nála az ira­tai.

Felfordult az utasok gyomra, ezért nem jártak a vonatok a briteknél

Felfordult az utasok gyomra, ezért nem jártak a vonatok a briteknél

Va­laki va­lami na­gyon un­do­rító dol­got kö­ve­tett el az egyik ko­csi­ban, ezért tö­röl­ték a já­ra­to­kat.

Bevetésre igyekvő rendőrautóval ütközött a Fülekre tartó vonat

Bevetésre igyekvő rendőrautóval ütközött a Fülekre tartó vonat

Ba­le­set tör­tént egy vas­úti át­já­ró­ban: egy rend­őr­autó és egy sze­mély­vo­nat üt­kö­zött.

Vérfagyasztó kihívás terjed a tinik közt...

Vérfagyasztó kihívás terjed a tinik közt...

Hecc­ből a ti­né­dzse­rek vonat alá fek­sze­nek, míg a töb­biek vi­de­óz­zák őket. Mire jó ez a ször­nyű­ség? Kinek akar­nak ezzel bi­zo­nyí­tani? Senki se pró­bálja ki, élet­ve­szé­lyes játék!

Hecc­ből a ti­né­dzse­rek vonat alá fek­sze­nek, míg a töb­biek vi­de­óz­zák őket. Senki se pró­bálja ki, élet­ve­szé­lyes játék!

Mit keresett egy pucér magyar férfi a sínek között délelőtt?

Mit keresett egy pucér férfi a sínek között délelőtt?

A kü­lö­nös in­ci­dens miatt vesz­te­gelt egy, a fő­vá­rosba tartó, il­letve a Déli pá­lya­ud­var­ról Győrbe tartó vonat.

A kü­lö­nös in­ci­dens miatt vesz­te­gelt egy, a fő­vá­rosba tartó, il­letve a Déli pá­lya­ud­var­ról Győrbe tartó vonat.

Ismét gázolt a vonat, ezúttal a Nyugati pályaudvar közelében

Ismét gázolt a vonat, ezúttal a Nyugati pályaudvar közelében

Ha­lálra gá­zolt egy idős nőt.

Ha­lálra gá­zolt egy em­bert egy Nyír­egy­háza-Deb­re­cen felől ér­kező vonat a fő­vá­ros­ban a Nyu­gati pá­lya­ud­var előtt, a Vá­ros­li­get kör­nyé­kén szom­bat este.

Elaludt a vonaton az utas, nem hiszed el, mit tett vele Sándor

Elaludt a vonaton az utas, nem hiszed el, mit tett vele Sándor

A férfi most már gya­nú­sí­tott, le­bu­kott aljas tet­té­vel! Min­denki vi­gyáz­zon, aki el­al­szik út köz­ben a vo­na­ton!

A férfi most már gya­nú­sí­tott, le­bu­kott aljas tet­té­vel! Min­denki vi­gyáz­zon, aki el­al­szik út köz­ben a vo­na­ton!

Halálra gázolt egy embert a vonat Velencén

Halálra gázolt egy embert a vonat Velencén

Ha­lálra gá­zolt egy em­bert egy vonat szom­bat dél­után a ve­len­cei vas­út­ál­lo­má­son.

Ha­lálra gá­zolt egy em­bert egy vonat szom­bat dél­után a ve­len­cei vas­út­ál­lo­má­son, a szé­kes­fe­hér­vári vas­út­vo­na­lon uta­zók­nak 15-20 per­ces ké­sé­sekre kell szá­mí­ta­niuk - kö­zölte a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem és a Máv­in­form.

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Mind­ket­ten a hely­szí­nen be­le­hal­tak sé­rü­lé­se­ikbe, nem tud­ták már meg­men­teni az éle­tü­ket.

Mind­ket­ten a hely­szí­nen be­le­hal­tak sé­rü­lé­se­ikbe, nem tud­ták már meg­men­teni az éle­tü­ket.

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Sokan talán észre se vet­ték.

Sokan talán nem is vet­ték észre, hogy kit rejt a barna kabát és a kendő.

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a vil­la­mo­son, a vo­na­ton és a bu­szo­kon.

Lánya zaklatóját keresi egy anya a Facebookon

Lánya zaklatóját keresi egy anya, a rendőrség feljelentéssel fenyegeti

A rend­őr­ség fi­gyel­mez­tette...

A Fa­ce­boo­kon posz­tolt képet egy el­ke­se­re­dett édes­anya...

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

A két nő még a hely­szí­nen el­hunyt.

A két nő olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy még a hely­szí­nen el­hunyt.

Megrázó kép érkezett a Hetényegyházi vonatbalesetről

Megrázó kép érkezett a Hetényegyházi vonatbalesetről

A bal­eset kö­vet­kez­té­ben az autó 37 éves női so­főrje a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

A bal­eset kö­vet­kez­té­ben az autó 37 éves női so­főrje a hely­szí­nen saj­nos éle­tét vesz­tette.

Óriási a füst a Keletinél, hatalmas tömeg a pályaudvaron

Óriási a füst a Keletinél, hatalmas tömeg a pályaudvaron

Fra­dis­ták lep­ték el az ál­lo­mást.

El­in­dult a fra­dis­ták kü­lön­vo­nata Mis­kolcra. A zöld-fe­hé­rek 17 órá­tól lép­nek pá­lyára a DVTK ellen az NB I-ben.

Hihetetlen, mit művelnek ma a Keletiben a fradisták

Hihetetlen, mit művelnek ma a Keletiben a fradisták

Rang­adót ren­dez­nek az NB I-ben.

Szur­ko­lói szem­pont­ból nagy rang­adót ren­dez­nek ma a lab­da­rúgó NB I-ben. A Fe­renc­vá­ros fa­na­ti­ku­sai kü­lön­vo­nat­tal utaz­nak Mis­kolcra.

Ma újra megnyit a Déli pályaudvar

Ma újra megnyit a Déli pályaudvar

A két hétig tartó fel­újí­tási mun­ká­la­tok után ismét indít és fogad vo­na­to­kat a bu­da­pesti Déli pá­lya­ud­var. Az uta­sok szá­mára nem túl lát­vá­nyos a fel­újí­tás, ám a biz­ton­sá­got szol­gálja.

A két hétig tartó fel­újí­tási mun­ká­la­tok után ismét indít és fogad vo­na­to­kat a bu­da­pesti Déli pá­lya­ud­var. Az uta­sok szá­mára nem túl lát­vá­nyos a fel­újí­tás, ám a biz­ton­sá­got szol­gálja.

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal, többen megsérültek

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal, többen megsérültek

Afgán mig­ráns az el­kö­vető.

A ha­tó­sá­gok köz­lése sze­rint egy afgán be­ván­dorló tá­madt egy 27 éves férfira.

Szexuális zaklatás áldozata lett a sztárénekesnő, ez történt a vonaton

Szexuális zaklatás áldozata lett a sztárénekesnő, ez történt a vonaton

Elő­ször azt hitte, hogy a nagy tö­meg­ben va­laki egy tás­kát nyo­mott a vál­lá­hoz, majd ki­de­rült, hogy más­ról van szó.

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

A Fradi ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con. Nagy lét­szám­ban utaz­hat­nak a zöld-fe­hé­rek fa­na­ti­ku­sai.

Fáklyaként lángolt egy német gyorsvonat

Fáklyaként lángolt egy német gyorsvonat

A kö­zeli au­tó­pá­lyát rész­le­ge­sen le­zár­ták a ha­tal­mas lán­gok miatt, 510 utast me­ne­kí­tet­tek ki. Rit­kán látni ha­sonló je­le­ne­tet.

A kö­zeli au­tó­pá­lyát rész­le­ge­sen le­zár­ták a ha­tal­mas lán­gok miatt, 510 utast me­ne­kí­tet­tek ki. Rit­kán látni ha­sonló je­le­ne­tet.

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Az ok­tató meg­me­ne­kült.

Az ok­tató a ve­szélyt látva ki­me­ne­kült a ko­csi­ból, de a fi­a­tal lány nem tu­dott idő­ben ki­sza­ba­dulni. Kór­házba vit­ték, de be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Nem hiszed el, hogy miért késett ez a vonat

Nem hiszed el, hogy miért késett ez a vonat

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte az okot.

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte az okot.

Iszonyat, két fiatal szenvedett áramütést a vonaton

Iszonyat, két fiatal szenvedett áramütést a vonaton

A 26 és 22 éves fi­a­ta­lok több ezer vol­tos áram­ütést szen­ved­tek. Nagy hibát kö­vet­tek el.

A 26 és 22 éves fi­a­ta­lok több ezer vol­tos áram­ütést szen­ved­tek. Nagy hibát kö­vet­tek el.

Életveszély, nyitott sorompónál közlekedett a vonat Gárdonyban - videó

Életveszély, nyitott sorompónál közlekedett a vonat Gárdonyban - videó

Ol­va­só­ink sze­rint, volt olyan autós, ame­lyik meg­pró­bált át­érni...

Ol­va­só­ink sze­rint, volt olyan autós, ame­lyik meg­pró­bált át­érni a vonat előtt...

Csigának öltözött egy férfi, elképesztő az indok

Ez hihetetlen! Csigának öltözött egy férfi és lefutott egy vonatot

Erre nem szá­mí­tot­tunk!

Ér­de­kes ak­ci­ó­val ké­szült a Má­té­szal­kaLe­aks nevű cso­port, nem bír­ták a las­sú­sá­got.

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Durva rész­le­tek de­rül­tek ki...

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit, ugyanis el­ütötte egy vonat. Ked­vese azóta pá­nik­ro­ha­mok­kal küzd.

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént.

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len volt-e a bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént. A MÁV-START az uta­sok el­szál­lí­tá­sá­hoz pót­ló­bu­szo­kat ren­delt a hely­színre.

Vakációbérletet kínálnak a vonatokra

Vakációbérletet kínálnak a vonatokra

A nyári idő­szak­ban sok diák ki­rán­dul.

A nyári idő­szak­ban, ami­kor sok diák ki­rán­dul, fesz­ti­vá­lozni indul, vagy akár nyári mun­kára uta­zik, remek le­he­tő­ség ez.

A vonaton ment vécére a nő, szörnyű, ami ezután történt

A vonaton ment vécére a nő, szörnyű, ami ezután történt

Fáj­dal­mas ki­ál­tá­sára az utas­tár­sak let­tek fi­gyel­me­sek, ám hiába pró­bál­tak meg se­gí­teni.

Fáj­dal­mas ki­ál­tá­sára az utas­tár­sak let­tek fi­gyel­me­sek, ám hiába pró­bál­tak meg se­gí­teni.

Szörnyű dolgot művelt a fickó egy nővel a metrón, a kezét nézd

Szörnyű dolgot művelt a fickó egy nővel a metrón, a kezét nézd

Fé­nyes nap­pal tör­tént min­den...

A hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tet egy döb­bent utas­társ vette vi­de­óra. Fé­nyes nap­pal tör­tént min­den...

Botrány a Budapestre tartó vonaton, tinilányokat támadtak meg - videó

Botrány a Budapestre tartó vonaton, tinilányokat támadtak meg - videó

A lá­nyok vi­de­óra vet­ték a tá­ma­dást, de a férfi meg­ütötte a ka­me­rát tartó fi­a­talt.

Irigylésre méltó ajándékot kapott, mert különleges helyen született

Irigylésre méltó ajándékot kapott, mert különleges helyen született

A leg­ke­vésbé sem szok­vá­nyos kö­rül­mé­nyek közt jött vi­lágra a kis­baba.

A leg­ke­vésbé sem szok­vá­nyos kö­rül­mé­nyek kö­zött jött vi­lágra egy kis­baba a héten.

Graffitiseket gázolt halálra a vonat

Graffitiseket gázolt halálra a vonat

Három fi­a­tal­em­bert ütött el a vonat. A sínek mel­lett fes­té­kes­do­bo­zo­kat ta­lál­tak. A tra­gi­kus ki­me­ne­telű bal­eset­nek nem volt szem­ta­núja. Az ügy­ben a pol­gár­mes­ter is meg­szó­lalt.

Három fi­a­tal­em­bert ütött el a vonat. A sínek mel­lett fes­té­kes­do­bo­zo­kat ta­lál­tak. A tra­gi­kus ki­me­ne­telű bal­eset­nek nem volt szem­ta­núja. Az ügy­ben a pol­gár­mes­ter is meg­szó­lalt.

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a fül­hall­gató.

Ismét tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a sokak által kö­ve­tett divat: ren­ge­te­gen jár­nak ugyanis a kül­vi­lá­got ki­záró fül­hall­ga­tó­val, nem fi­gyelve a kör­nye­ze­tükre...

Nem is hinnéd, mennyi idő lejutni most a Balatonra autóval és vonattal

Nem is hinnéd, mennyi idő lejutni most a Balatonra autóval és vonattal

Ki­tört az is­ko­lák­ban a va­ká­ció és a jó idő, a fél or­szág víz­partra indul!

Ki­tört az is­ko­lák­ban a va­ká­ció és a jó idő, a fél or­szág víz­partra indul! De vajon mennyi idő au­tó­val és mennyi vo­nat­tal le­jutni a Ba­la­tonra?

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült az in­ci­dens során. A tá­ma­dó­val végül vé­gez­tek.

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült az in­ci­dens során. A tá­ma­dó­val vé­gez­tek.

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

A nagy­mama va­ló­szí­nű­leg rég­óta ké­szült rá, a te­le­pü­lé­sen kér­dez­gette: mennyire fáj, ha va­laki a vonat elé ugrik...

Négyéves unokájával ugrott egy nagymama a vonat elé

Négyéves unokájával ugrott egy nagymama a vonat elé

A Heves me­gyei rend­őrök em­ber­ölés gya­núja miatt in­dí­tot­tak el­já­rást.

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Gyöt­rel­mes élete volt Eri­ká­nak, ezért hoz­hatta meg ezt a tra­gi­kus dön­tést...

Gyöt­rel­mes élete volt annak a nagy­ma­má­nak, aki 4 éves kis uno­ká­já­val a vonat alá ug­rott Hort­nál. Erika a múltja miatt hoz­hatta meg ezt a tra­gi­kus dön­tést...

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak a vas­út­ál­lo­má­so­kon a hibás MÁV-jegy­au­to­ma­tákra.

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak a vas­út­ál­lo­má­so­kon a hibás MÁV-jegy­au­to­ma­tákra. Sok gép bank­kár­tya­el­fo­gadó ter­mi­nálja hibás, olyan hely is van, ahol hó­na­pok óta rossz. Az érin­tett össze­sen 58 au­to­mata ga­ran­ci­ája 2016-ban le­járt - tud­tuk meg a vas­út­tár­sa­ság­tól.

Vonat alá esett egy idős nő, megúszta karcolások nélkül!

Vonat alá esett egy idős nő, megúszta karcolások nélkül! - videó

Az asszony a saját bu­ta­sága miatt ke­rült a sze­rel­vény alá, kész csoda, hogy élve ki tu­dott mászni.

Az asszony a saját bu­ta­sága miatt ke­rült a sze­rel­vény alá, kész csoda, hogy élve ki tu­dott mászni.

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Pél­dául az In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben.

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel az összes tag­ál­lamba 30 napig in­gyen lehet el­vo­na­tozni, el­ha­józni vagy akár el­re­pülni.

Vonat ütközött egy autóval, sok a halott

Vonat ütközött egy autóval, sok a halott

Négy egye­te­mista lány halt meg a bal­eset­ben.

Csü­tör­tök este négy Má­ra­ma­ros me­gyei lány meg­halt, egy pedig élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült, ami­kor Zsi­bó­nál el­so­dorta az au­tó­ju­kat egy vonat a vas­úti át­já­ró­ban.

Meglepődsz, mit tud majd az új MÁV-automata!

Meglepődsz, mit tud majd az új MÁV-automata!

Mo­dern ké­szü­lé­kekre szá­mít­ha­tunk.

Nyár­tól több új, mo­dern, érin­tő­kép­er­nyős jegy­ér­té­ke­sítő au­to­ma­tát te­le­pít a MÁV. A ké­szü­lé­kek­kel töb­bek közt a hosszas sor­ban ál­lást akar­ják el­ke­rülni.

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

Az alábbi biz­ton­sági ka­me­rás fel­vé­tel lát­tán még a leg­edzet­teb­bek­nek is meg­rán­dul a szája széle...

Elszabadult egy vonat Indiában - Videó

Elszabadult egy vonat Indiában - Videó

Az 500 utast szál­lító Ah­ma­dá­bád-Puri exp­ressz­vo­nat a kelet-in­diai Orissa ál­lam­ban, Tit­lag­arh ál­lo­más­ról kez­dett el vissza­fele gu­rulni, és 45 per­cen át ha­ladt irá­nyí­tat­la­nul.

Az 500 utast szál­lító Ah­ma­dá­bád-Puri exp­ressz­vo­nat a kelet-in­diai Orissa ál­lam­ban, Tit­lag­arh ál­lo­más­ról kez­dett el vissza­fele gu­rulni...

Vonatülések alatt rejtőző illegális migránst fogtak el a rendőrök

Vonatülések alatt rejtőző illegális migránst fogtak el a rendőrök

Egy pa­pí­rok nél­küli mig­ráns férfi pró­bált meg be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére, de a rend­őrök meg­hi­ú­sí­tot­ták a ter­vét.

Tragédia, így kerülhetett vonat elé a kerekesszékes férfi a hevesi állomásnál

Tragédia, így kerülhetett vonat elé a kerekesszékes férfi a hevesi településen

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a he­vesi Kál-Ká­polna vas­út­ál­lo­más­nál.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a he­vesi Kál-Ká­polna vas­út­ál­lo­más­nál.

Rettenetes részletek: így ölte meg a szadista olasz gyilkos a magyar lányt

Rettenetes részletek: így ölte meg a szadista olasz gyilkos a magyar lányt

Az 50 éves olasz férfi előbb meg­pró­bálta ki­ra­bolni a ma­gyar lányt, majd, mint egy rongy­ba­bát, a vonat elé lökte...

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Nehéz el­hinni, hogy a vé­let­len műve, de pár órán belül két külön vo­na­ton, két el­kö­vető zak­la­tott sze­xu­á­li­san két nőt.

Tragikus hír jött: mozgó vonatból zuhant ki egy nő, belehalt sérüléseibe

Tragikus hír jött: mozgó vonatból zuhant ki egy nő, belehalt sérüléseibe

A nő ve­szé­lyes hely­zetbe so­dorta magát, ez ve­ze­tett a ször­nyű­ség­hez.

A nő ve­szé­lyes hely­zetbe so­dorta magát, ez ve­ze­tett a ször­nyű­ség­hez. Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett, már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Családi tragédia: öngyilkos lett a nyolc hónapos terhes kismama

Családi tragédia: öngyilkos lett a nyolc hónapos terhes kismama

A temp­lomi gond­nok fe­le­sége egy vonat elé ve­tette magát.

A temp­lomi gond­nok fe­le­sége egy vonat elé ve­tette magát.

Sínen játszó kisfiút gázolt halálra a vonat, részleteket árult el az ismerős

Sínen játszó kisfiút gázolt halálra a vonat, részleteket árult el az ismerős

Kí­sér­le­te­zés köz­ben ke­rül­he­tett a 12 éves fiú a sínek közé, ahol ha­lálra gá­zolta őt a vonat.

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket.

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént, je­len­leg is vizs­gál­ják az ese­tet. A vonat Bu­da­pest felől ér­ke­zett.

Újabb rejtély a síneknél kómában fekvő magyar férfi körül

Újabb rejtély a síneknél kómában fekvő magyar férfi körül

Még a me­net­rend és a hely­szín sem segít az ügy meg­ol­dá­sá­ban.

To­vábbra sem tért ma­gá­hoz Abo­nyi Tamás, a fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt, majd sú­lyos sé­rül­ten, 18 ki­lo­mé­ter­rel tá­vo­labb elő­ke­rült 27 éves fi­a­tal­em­ber. Még a me­net­rend és a férfi meg­ta­lá­lá­sá­nak hely­színe sem segít az ügy meg­ol­dá­sá­ban.

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség! Ba­rát­női ha­lálra ré­mülve néz­ték végig a sok­koló je­le­ne­tet.

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség! Ba­rát­női ha­lálra ré­mülve néz­ték végig a sok­koló je­le­ne­tet.

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

A ka­rá­cso­nyi kör­nyéki for­ga­lom­nö­ve­ke­dés és a fo­lya­ma­tos pá­lya­fej­lesz­tés miatt több dolog is vál­to­zott.

A ka­rá­cso­nyi kör­nyéki for­ga­lom­nö­ve­ke­dés és a fo­lya­ma­tos pá­lya­fej­lesz­tés miatt több dolog is vál­to­zott.

Embert ölt a magyar potyautas

Embert ölt a magyar potyautas

Nagy bajba ke­rült a ki­hall­ga­tása során el­lent­mon­dásba ke­ve­redő 19 éves.

Nagy bajba ke­rült a ki­hall­ga­tása során el­lent­mon­dásba ke­ve­redő 19 éves ma­gyar fi­a­tal­em­ber. A bán­tal­ma­zott kül­földi, két nap­pal az őt ért tá­ma­dás után, be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Eldurvult a graffitisek bandaháborúja, felháborító, amit csinálnak

Eldurvult a graffitisek bandaháborúja, felháborító, amit csinálnak

Nem csak régi sze­rel­vé­nyek esnek ál­do­za­tul, né­hány hete egy új, Flirt vo­na­tot is össze-vissza fir­kál­tak a van­dá­lok.

Megölhették a népszerű magyar humorista édesapját

Megölhették a népszerű magyar humorista édesapját

Dolák-Saly Ró­bert 12 éves volt akkor.

Dolák-Saly Ró­bert 12 éves volt, ami­kor rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek közt meg­halt apu­kája. A hu­mo­rista akkor egyik pil­la­nat­ról a má­sikra fel­nőtt lett.

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Csak egy ked­ves gesz­tus, de a vas­úti jegy­ke­zelő nagy örö­met szer­zett vele egy há­rom­éves kis­lány­nak.

Horror a síneken: egymással szemben száguldott a két magyar vonat

Horror a síneken: egymással szemben száguldott a két magyar vonat

Csak haj­szá­lon mú­lott, hogy nem tör­tént tö­meg­ka­taszt­rófa Csen­ge­lé­nél.

Csak haj­szá­lon mú­lott, hogy nem tör­tént véres tö­meg­ka­taszt­rófa Csen­ge­lé­nél.

Tragédia a síneken: buszba rohant a vonat, rengeteg a halott

Tragédia a síneken: buszba rohant a vonat, rengeteg a halott

A vas­úti át­já­ró­ban ful­ladt le a tö­mött busz mo­torja, gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a bal­eset­ben.

A vas­úti át­já­ró­ban ful­ladt le a tö­mött busz mo­torja, gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a bal­eset­ben.

Borzasztó tragédia: vonat légáramlata okozta az 1 éves kislány halálát

Borzasztó tragédia: vonat légáramlata okozta az 1 éves kislány halálát

Egy el­ha­ladó te­her­vo­nat lég­áram­lata oko­zott ha­tal­mas ször­nyű­sé­get.

Egy el­ha­ladó te­her­vo­nat lég­áram­lata oko­zott ha­tal­mas ször­nyű­sé­get.

Halálra gázolt egy embert a Nyugatiból induló vonat

Halálra gázolt egy embert a Nyugatiból induló vonat

A Vácra tartó vonat ütötte el.

A Vácra tartó sze­mély­vo­nat el­ütött egy em­bert pén­te­ken dél­után.

Tehetetlen volt a mozdonyvezető, menet közben szakadt szét a gyorsvonat

Tehetetlen volt a mozdonyvezető, menet közben szakadt szét a gyorsvonat

A bal­eset­ben úgy tudni, hogy senki sem sé­rült meg, de az érin­tett vo­na­lon je­len­tős ké­sé­sek vol­tak.

Hivatalos: öngyilkos lett a Münchenben holtan talált ajkai fiatal

Hivatalos: öngyilkos lett a Münchenben holtan talált ajkai fiatal

A bajor rend­őrök elő­ször nem tud­ták azo­no­sí­tani a ma­gyar fiút.

A bajor rend­őrök elő­ször nem tud­ták azo­no­sí­tani a ma­gyar fiút.

Félelmetes videó, ez a nő centikre volt a haláltól

Félelmetes videó, ez a nő centikre volt a haláltól

Né­hány má­sod­per­cen múlt, hogy nem halt meg az autó négy utasa. A vonat cen­ti­mé­te­rekre zú­gott el a jár­mű­től.

Né­hány má­sod­per­cen múlt, hogy nem halt meg az autó négy utasa. A vonat cen­ti­mé­te­rekre zú­gott el a jár­mű­től.

Vonattal, autóval vagy busszal érdemesebb a horvát tengerpartra utazni?

Vonattal, autóval vagy busszal érdemesebb a horvát tengerpartra utazni?

Új ten­ger­parti já­ra­to­kat in­dí­tott a MÁV, a SEA YOU vo­na­lai nép­szerű üdü­lő­vá­ro­sokba vi­szik az uta­so­kat.

Baleset vagy öngyilkosság? Egy 21 éves fiút gázolt halálra a vonat

Baleset vagy öngyilkosság? Egy 21 éves fiút gázolt halálra a vonat

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént csü­tör­tö­kön, gyors­vo­nat gá­zolt ha­lálra egy fi­a­talt.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént csü­tör­tö­kön, gyors­vo­nat gá­zolt ha­lálra egy 21 éves fi­a­tal­em­bert.