CÍMKE: 'vona gábor'

Migránsokat hív hazánkba a Jobbik

Migránsokat hív hazánkba a Jobbik

Po­li­ti­kai me­ne­dék­jog­ról be­szélt Gyön­gyösi Már­ton.

A Szí­ri­á­ból ér­kező me­ne­kül­tek­nek járó po­li­ti­kai me­ne­dék­jog­ról be­szélt a Job­bik egyik ve­zető po­li­ti­kusa, Gyön­gyösi Már­ton.

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

A hétköznapi embereket mosléknak nevezte Vona Gábor

Döb­be­ne­tes Vona Gábor-írásra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu a Ma­gyar Hü­per­ion fo­lyó­irat egyik 2013-as szá­má­ban.

Döb­be­ne­tes Vona Gábor-írásra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu a Ma­gyar Hü­per­ion fo­lyó­irat­ban.

Ez a választások tétje Morvai Krisztina szerint

Ez a választások tétje Morvai Krisztina szerint

Káosz ütné fel a fejét Ma­gyar­or­szá­gon, ha va­sár­nap nem a kor­mány­pár­tok nyer­nék a vá­lasz­tást.

Káosz ütné fel a fejét Ma­gyar­or­szá­gon, ha áp­ri­lis 8-án, va­sár­nap nem a kor­mány­pár­tok nyer­nék a vá­lasz­tást.

Fidesz: Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonya a pápa elleni merényletig ér

Fidesz: Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonya a pápa elleni merényletig ér

Arra szó­lít­ják fel a Job­bik el­nö­két, tisz­tázza, mi­lyen vi­szony­ban áll isz­lám szél­ső­sé­ges szer­ve­ze­tek­kel.

Kitört a háború a Jobbikban: Toroczkai nekiment Vona emberének

Kitört a háború a Jobbikban: Toroczkai nekiment Vona emberének

Az al­el­nök a vá­lasz­tá­sok előtt ne­ki­ug­rott az elnök em­be­ré­nek.

Vona al­el­nöke né­hány nap­pal a vá­lasz­tá­sok előtt ne­ki­ug­rott az elnök em­be­ré­nek.

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

A Vona mel­lett mind­vé­gig ki­tartó job­bi­kos po­li­ti­kus vé­let­le­nül el­nézte a be­já­ra­tot a párt­el­nök kam­pány­zá­ró­ján Cse­pe­len.

Vona helyettesének bíróság előtt kell felelni:
Ez bűncselekmény

Vona helyettesének bíróság előtt kell felelni: Ez bűncselekmény

Erő­sza­kos nemi kö­zö­sü­lés­sel való fe­nye­ge­tő­zés, mun­ka­he­lyi zak­la­tás. Hi­va­tal­ból ül­dö­zendő bűn­cse­lek­mé­nyek.

Itt a Jobbik kémbotránya: ezért kell menni egy diplomatának

Itt a Jobbik kémbotránya:
ezért kell menni egy diplomatának

Egy Ma­gyar­or­szá­gon élő szov­jet ka­to­na­tiszt gyer­meke Ko­vács Béla.

Egy Ma­gyar­or­szá­gon élő szov­jet ka­to­na­tiszt gyer­meke volt a Job­bik leg­főbb tá­mo­ga­tója. És ez csak az egyik meg­lepő tény.

Még az iroda rezsijét is fizette volna a Jobbik a kisgazdáknak, ha visszalépnek

Még az iroda rezsijét is fizette volna a Jobbik a kisgazdáknak, ha visszalépnek

Vo­náék bár­mit meg­tet­tek volna. A kis­gaz­dák fel­je­len­tést tet­tek.

Vo­náék bár­mit meg­tet­tek volna. A kis­gaz­dák fel­je­len­tést tet­tek vá­lasz­tási bűn­cse­lek­mény miatt.

Puccsra készülnek a csalódott jobbikosok: Vonának mennie kell!

Puccsra készülnek a csalódott jobbikosok: Vonának mennie kell!

Már szá­mol­ják a na­po­kat.

Már szá­mol­ják a na­po­kat, ami­kor el­ta­ka­rít­hat­ják az áru­ló­nak tar­tott musz­lim­ba­rát el­nö­köt. Addig is or­szág­szerte ak­ci­óz­nak.

Vona szerint bárkivel megeshet, hogy erőszakos közösüléssel fenyeget egy nőt

Vona szerint bárkivel megeshet, hogy erőszakos közösüléssel fenyeget egy nőt

A Job­bik al­el­nöke, Ja­ni­czak Dávid durva, obsz­cén sza­vak­kal fe­nye­gette, alázta női be­osz­tott­ját. Az eset­ről hang­fel­vé­tel ke­rült nyil­vá­nos­ságra, a párt­el­nök ér­de­kes in­dok­kal védte meg vál­lal­ha­tat­la­nul vi­sel­kedő he­lyet­te­sét...

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik Si­micska Lajos pesti iro­dá­já­ból...

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik Si­micska Lajos pesti iro­dá­já­ból a Job­bik párt­igaz­ga­tója és gaz­da­sági igaz­ga­tója, rész­le­ges be­is­merő val­lo­mást tet­tek.

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Szexuális erőszakkal fenyegette munkatársát a Jobbik alelnöke

Újabb bot­rá­nyos hang­fel­vé­te­le­ket szer­zett meg a Pes­tiS­rá­cok.hu.

Ki­de­rül, ho­gyan vi­sel­ke­dik és vé­le­ke­dik a nők­ről Ja­ni­czak Dávid, a Job­bik al­el­nöke, Ózd pol­gár­mes­tere.

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Vona csú­nyán össze­za­va­ro­dott...

Ismét egy utcai fó­ru­mon hoz­ták le­he­tet­len hely­zetbe a Job­bik musz­lim ra­jongó el­nö­két. Oros­há­zán még két arab ru­hába öl­tö­zött nő(?) is meg­je­lent.

Imaszőnyeget kínáltak Vonának

Imaszőnyeget kínáltak Vonának

Meg­za­var­ták Vona Gábor oros­házi ut­ca­fó­ru­mát, a rend­őrök in­téz­ked­tek.

Meg­za­var­ták Vona Gá­bor­nak, a Job­bik el­nö­ké­nek kedd dél­utáni oros­házi ut­ca­fó­ru­mát, a rend­őrök in­téz­ked­tek - szá­molt be az eset­ről az MTI fo­tósa a hely­szín­ről. Bé­ké­sen is ki­a­bál­tak vele.

Allahu Akbar: Csalódott jobbikosok alázták Vonát

Allahu Akbar: Csalódott jobbikosok alázták Vonát

Al­lahu Akbar fel­ira­tot ra­gasz­tot­tak a Job­bik el­nö­ké­nek au­tó­jára Sze­ge­den. Vona Gábor ész­lelte a fel­ira­tot, mi­előtt be­szállt a ko­csiba, de sem­mit nem re­a­gált...

Óriási balhé a Jobbikban - széteshet a párt

Óriási balhé a Jobbikban - széteshet a párt

Novák Előd a kö­zös­ségi mé­di­á­ban fej­tette ki a vé­le­mé­nyét a ne­vet­sé­ges mér­tékű kö­pö­nyeg­for­ga­tás­ról.

Novák Előd a kö­zös­ségi mé­di­á­ban fej­tette ki a vé­le­mé­nyét a ne­vet­sé­ges mér­tékű kö­pö­nyeg­for­ga­tás­ról.

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Sőt tün­tet­tek is a mig­rán­sok ellen!

Mi­köz­ben Vona Gábor bo­csá­na­tot kért a bé­csi­ek­től Lázár János mig­rán­sok­ról szóló vi­de­ója miatt.

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Így még nem fur­dalt lel­ki­is­me­ret egyet­len ma­gyar pár­tot sem. Va­ló­ság­gal ket­té­sza­kad­tak, mint a ski­zof­ré­nek.

Gyurcsány és Vona találtak egymásra Hódmezővásárhelyen

Gyurcsány és Vona találtak egymásra Hódmezővásárhelyen

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás leg­na­gyobb ta­nul­sága, hogy össze­állt a Gyur­csány-Vona szö­vet­ség.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás leg­na­gyobb ta­nul­sága, hogy össze­állt a Gyur­csány-Vona vá­lasz­tási szö­vet­ség.

A többség elutasítja Vona iszlámimádatát

A többség elutasítja Vona iszlámimádatát

A Szá­zad­vég Ala­pít­vány leg­fris­sebb köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint a döntő több­ség el­uta­sítja Vona Gábor, a Job­bik el­nö­ké­nek isz­lám­mal kap­cso­la­tos mon­da­tait

A Szá­zad­vég Ala­pít­vány leg­fris­sebb ku­ta­tása sze­rint a döntő több­ség el­uta­sítja Vona Gábor isz­lám­mal kap­cso­la­tos mon­da­tait

Vona a saját keresztnevét is megtagadta

Vona a saját keresztnevét is megtagadta

Ami­kor át­ug­rott egyet Je­menbe.

Ami­kor 2003-ban át­ug­rott je­meni isz­lam­ista ba­rá­ta­i­hoz egy kon­fe­ren­ci­ára.

Muszlim férfit hívott saját esküvői tanújának Vona Gábor

Muszlim férfit hívott saját esküvői tanújának Vona Gábor

Na­ponta ke­rül­nek elő bi­zo­nyí­té­kok.

Már-már na­ponta ke­rül­nek elő újabb meg­hök­kentő bi­zo­nyí­té­kok a Job­bik el­nö­ké­nek isz­lám­ra­jon­gá­sá­ról.

A Jobbik szerint egy lehetőség Orbán Viktor megölése...

A Jobbik szerint egy lehetőség Orbán Viktor megölése...

A Job­bik házi té­véje, az in­ter­ne­ten néz­hető N1 tévé ijesztő posz­tot tett közzé.

A Job­bik házi té­véje, az in­ter­ne­ten néz­hető N1 tévé ijesztő posz­tot tett közzé. Sze­rin­tük tehát egy le­he­tő­ség, opció a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök meg­gyil­ko­lása...

Vona Gábor fotóját kirakták az isztambuli bazárban - Videó

Vona Gábor fotóját kirakták az isztambuli bazárban - Videó

A tör­té­ne­tet ő maga me­sélte el, hol más­hol, Tö­rök­or­szág­ban...

A tör­té­ne­tet ő maga me­sélte el, hol más­hol, Tö­rök­or­szág­ban...

Így akarna kilépni az EU-ból Vona Gábor

Így akarna kilépni az EU-ból Vona Gábor

Szö­vet­kezne Tö­rök­or­szág­gal a Job­bik el­nöke.

Szö­vet­kezne Tö­rök­or­szág­gal a Job­bik el­nöke, és ha rajta múlna, Ma­gyar­or­szág ki is lépne az Eu­ró­pai Uni­ó­ból - je­len­tette ki Vona egy tö­rök­or­szági elő­adá­sán.

Mentegetik az Allahot éltető Vonát

Mentegetik az Allahot éltető Vonát

Mentegetik
az Allahot éltető Vonát

Sokak meg­le­pe­té­sére egy mai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón He­ge­dűs Ló­rántné, a más­kor min­dig ka­ra­ká­nul fo­gal­mazó kép­vi­selő men­te­getni pró­bálta a Job­bik elnök Al­la­hot él­tető hit­val­lá­sát.

Sokak meg­le­pe­té­sére egy mai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón He­ge­dűs Ló­rántné, a más­kor min­dig ka­ra­ká­nul fo­gal­mazó kép­vi­selő men­te­getni pró­bálta a Job­bik elnök Al­la­hot él­tető hit­val­lá­sát.

Vona Szürke Farkas!- üvöltötte a török közönség

Vona Szürke Farkas!- üvöltötte a török közönség

A Job­bik el­nöke mind­ed­dig két­ség­be­eset­ten ta­gadta, hogy bármi köze lenne a hír­hedt szer­ve­zet­hez.

A Job­bik el­nöke mind­ed­dig két­ség­be­eset­ten ta­gadta, hogy bármi köze lenne a hír­hedt szer­ve­zet­hez. Be­pe­relt min­den­kit, aki csak szóba merte hozni az ezzel kap­cso­la­tos bi­zo­nyí­té­ko­kat. Most vi­szont saját, török kö­zön­sége üvölti: Vona Szürke Far­kas!

Vona a könyvét is telerakta iszlámimádattal

Vona a könyvét is telerakta iszlámimádattal

So­ra­koz­nak a bi­zo­nyí­té­kok.

Egy­más után ke­rül­nek elő bi­zo­nyí­té­kok Vona Gábor isz­lám­imá­da­tá­ról. Az erről szóló vi­deók mel­lett ér­de­mes fel­ütni 2011-ben meg­je­lent köny­vét is.

Vonát levehetik a pártlista első helyéről. Az iszlám lett a veszte?

Vonát levehetik a pártlista első helyéről. Az iszlám lett a veszte?

Vol­ner át­ve­szi Vona he­lyét? Kínos hely­zet­ben a Job­bik tag­sága. Dobó Ist­ván és Gár­do­nyi Géza forog a sír­já­ban...

Vona Gábor számára tényleg az iszlám az utolsó fénysugár: Video

Vona Gábor számára tényleg az iszlám az utolsó fénysugár: Video

Saját párt­hí­vei sem tud­tak arról, hogy kül­földi út­jain ennyire gyak­ran él­tette Al­la­hot és az isz­lá­mot.

Vonának az iszlám jelenti az utolsó fénysugarat

Vonának az iszlám jelenti az utolsó fénysugarat

Újabb videó ke­rült elő, amin Vona Gábor Job­bik-elnök az isz­lám iránti cso­dá­la­tá­ról be­szél.

Újabb videó ke­rült elő, amin Vona Gábor Job­bik-elnök az isz­lám iránti cso­dá­la­tá­ról be­szél.

Vona kapkod, kínjában összevissza magyarázkodik

Vona kapkod, kínjában összevissza magyarázkodik

Hiába hívta se­gít­sé­gül a Go­ogle-t.

Még Vona Gábor is be­le­za­va­ro­dott az Allah mel­lett hitet tevő mon­da­ta­i­nak meg­ma­gya­rá­zá­sába. Hiába hívta se­gít­sé­gül a Go­ogle for­dí­tó­ját.

Vona Gábor már csak Allahtól fél - videó

Vona Gábor már csak Allahtól fél - videó

A Man­di­ner­hez el­ju­tott fel­vé­te­len Vona tö­rö­kül tesz hitet Allah mel­lett.

A Man­di­ner bir­to­kába ju­tott fel­vé­te­len Vona Gábor, a Job­bik el­nöke musz­lim fi­a­ta­lok előtt, török nyel­ven tesz hitet Allah mel­lett.

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták egri szer­ve­ze­tü­ket. Az eg­riek ki­lép­tek a párt­ból is.

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták régi, ra­di­ká­lis egri alap­szer­ve­ze­tü­ket. Vá­la­szul az egri ve­ze­tők a párt­ból is ki­lép­tek.

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Hát csak va­lóra válik a kom­mu­nista Lu­kács György ta­nít­vány Hel­ler Ágnes és Vona Gábor nagy álma...

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le.

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le min­den tiszt­sé­gé­ről, sőt ott­hagyta magát a Job­bi­kot is.

Micsoda meglepetés: Gyurcsány és Vona ugyanazt akarják

Micsoda meglepetés: Gyurcsány és Vona ugyanazt akarják

Gyur­csány Fe­renc és Vona Gábor sem kor­mány­vál­tásra tö­rek­szik, csak azon dol­goz­nak, hogy minél jobb po­zí­ci­ó­ban ma­rad­ja­nak.

Galló Béla po­li­to­ló­gus sze­rint né­hány hó­nap­pal az or­szág­gyű­lési vá­lasz­tás előtt Gyur­csány Fe­renc, a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció és Vona Gábor, a Job­bik el­nöke sem kor­mány­vál­tásra tö­rek­szik, csak azon dol­goz­nak, hogy minél jobb po­zí­ci­ó­ban ma­rad­ja­nak.

A Jobbiknak kínos a Havas-botrány, leráznák magukról, mint kutya a vizet

A Jobbiknak kínos a Havas-botrány, leráznák magukról, mint kutya a vizet

Szá­nal­mas, ahogy a Job­bik kép­vi­se­lői össze­vissza be­szél­nek Havas Hen­rik zak­la­tási ügyé­ben.

Vona politikai öngyilkosságot követett el: Zuhan a Jobbik, mint a kő

Vona politikai öngyilkosságot követett el: Zuhan a Jobbik, mint a kő

Meg­lepő ered­mé­nye­ket hoz­tak a leg­újabb köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sok. Vona Gábor si­ke­res po­li­ti­kai ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el?

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy hi­á­ba­való kí­sér­le­tet. A fal adta a má­si­kat.

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy hi­á­ba­való kí­sér­le­tet. A fal adta a má­si­kat.

Vona gyávának tartja Havast, sajnálja, hogy megfutamodott

Vona gyávának tartja Havast, sajnálja, hogy megfutamodott

Vona Gábor mel­lett üre­sen ma­radt egy szék a róla szóló könyv be­mu­ta­tó­ján. Ahova egyéb­ként csak a Job­bik­kal szim­pa­ti­záló saj­tót en­ged­ték be...

Vona Gábor mel­lett üre­sen ma­radt egy szék a róla szóló könyv be­mu­ta­tó­ján. Ahova egyéb­ként csak a Job­bik­kal szim­pa­ti­záló saj­tót en­ged­ték be...

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

Soros György egyik leg­főbb bi­zal­masa már ba­rát­ko­zik a Job­bik­kal.

Soros György egyik leg­főbb bi­zal­masa, a CEU ala­pí­tója már ba­rát­ko­zik a Job­bik­kal.

Pszichiáterek, riadó: Képek a magyar politikus eltitkolt fotóalbumából!

Pszichiáterek, riadó: Képek a magyar politikus eltitkolt fotóalbumából!

Mi­köz­ben meg­pró­bálja el­hi­tetni ma­gá­ról, hogy ko­mo­lyan ve­hető po­li­ti­kus, foly­ton bo­hó­cot csi­nál ma­gá­ból.

A cigányok is nekiestek a Vonát mosdató újságíróknak

A cigányok is nekiestek a Vonát mosdató újságíróknak

Itt min­denki meg­bo­lon­dult?

Itt min­denki meg­bo­lon­dult? - kér­dezi Fa­ce­book be­jegy­zé­sé­ben Setét Jenő a te­kin­té­lyes ci­gány pol­gár­jogi ak­ti­vista.

Válságtanácskozás a Jobbikban. Vonának le kell mosnia Horn Gyulát

Válságtanácskozás a Jobbikban. Vonának le kell mosnia Horn Gyulát

A szo­ci­a­lis­ták­kal ba­rát­kozni akaró job­bi­ko­sok ha­tal­mas ön­gólt lőt­tek, ami­kor meg­gya­láz­ták Horn Gyula em­lé­két.

Így még nem égette le magát magyar politikus. Vona Gábor házhoz ment a lóf...ért

Így még nem égette le magát magyar politikus. Vona Gábor házhoz ment a lóf...ért

Sokan néz­ték tá­tott száj­jal Vona Gábor "szennyes­mosó" ámok­fu­tá­sát.

Sokan néz­ték tá­tott száj­jal Vona Gábor "szennyes­mosó" ámok­fu­tá­sát.

Vona sírós hangon kérte, hogy higgyenek neki...

Vona sírós hangon kérte, hogy higgyenek neki...

So­ka­kat meg­döb­ben­tett, hogy Vona Gá­bort ven­dég­ségbe hívta a bu­da­pesti zsi­dó­ne­gyed­ben ta­lál­ható Spi­noza-ház.

A rabbi szerint: a Jobbik benne ül az ürülékes vödörben

A rabbi szerint: a Jobbik benne ül az ürülékes vödörben

Kő­ke­mé­nyen el­ítélte Vonát.

Kő­ke­mény sza­vak­kal ítélte el Vona Gá­bort és párt­ját, az újabb és újabb an­ti­sze­mita mocs­ko­ló­dá­sok kap­csán Köves Slomó ve­zető rabbi.

Törvénytelenül járt el Simicska Lajos cége

Törvénytelenül járt el Simicska Lajos cége

Jog­sér­tő­nek bi­zo­nyult Vona Gá­bo­rék pla­kát­kam­pá­nya. A job­bik olyan ked­vez­mé­nye­ket ka­pott a Pub­li­mont Kft.-től, ame­lyek el­ér­he­tet­le­nek vol­tak más piaci hir­de­tők szá­mára.

Jog­sértő volt Vona Gá­bo­rék pla­kát­kam­pá­nya. A job­bik olyan ked­vez­mé­nye­ket ka­pott a Pub­li­mont Kft.-től, ame­lyek el­ér­he­tet­le­nek vol­tak mások szá­mára.

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Ólál­kodó, "hul­la­rabló" sa­ká­lok­ról ír.

Ólál­kodó, "hul­la­rabló" sa­kál­ként írta le az MSZP körül pró­bál­kozó Vonát.

Zsidóztak egy jót, simicskáztak és röhögtek Vonán. Főnök lett a Lajos!

Zsidóztak egy jót, simicskáztak és röhögtek Vonán. Főnök lett a Lajos!

3 napot töl­tött a RIPOST stábja, per­sze in­kog­ni­tó­ban, a Job­bik sió­foki frak­ció­ülé­sén, Vona-el­le­nes párt­ta­gok meg­hí­vá­sára.

Meghívták a Ripostot a Jobbik frakcióülésére:
50 centire Vonától!

Meghívták a Ripostot a Jobbik frakcióülésére: 50 centire Vonától!

A párt­el­nök el­len­fe­lei be­csem­pész­ték a Ri­pos­tot a Job­bik há­rom­na­pos frak­ció­ülé­sére, a sió­foki Pa­no­ráma Ho­telbe.

Gyámság alá helyezik Simicska Lajost?

Gyámság alá helyezik Simicska Lajost?

Töb­ben máris fel­ve­tik Si­micska be­szá­mít­ha­tat­lan­sá­gá­nak kér­dé­sét. Vajon képes-e még fe­le­lős­sé­get vál­lalni a tet­te­i­ért, vagy már be­szá­mít­ha­tat­lan?

Töb­ben máris fel­ve­tik Si­micska be­szá­mít­ha­tat­lan­sá­gá­nak kér­dé­sét. Vajon képes-e még fe­le­lős­sé­get vál­lalni a tet­te­i­ért, vagy már be­szá­mít­ha­tat­lan?

Ismét a Ripostra támadt a Jobbik, zaklatták munkatársainkat

Ismét a Ripostra támadt a Jobbik, zaklatták munkatársainkat

Ismét a Ripostra támadt a Jobbik, zaklatták munkatársainkat

Most is il­le­gá­li­san ha­tol­tak be az épü­letbe.

Most is il­le­gá­li­san ha­tol­tak be az épü­letbe, ma éppen a be­sur­ranó tol­va­jok mód­sze­reit al­kal­mazva.

Kampányszerűen levadásszák a Vonát bírálni merő nyugdíjasokat...

Kampányszerűen levadásszák a Vonát bírálni merő nyugdíjasokat...

A párt­el­nök kép­te­len be­le­tö­rődni abba, hogy idős em­be­rek ke­mény kri­ti­ká­val il­le­tik.

Felszólította a Fidesz Vona Gábort: Kérjen bocsánatot a nyugdíjasoktól

Felszólította a Fidesz Vona Gábort: Kérjen bocsánatot a nyugdíjasoktól

A kor­mány­párt sze­rint ugyanis a po­li­ti­kus egy Fa­ce­book-be­jegy­zé­sé­vel há­rom­mil­lió idős­ko­rút sér­tett meg.

Rárontottak a Ripostra a Jobbik emberei. Vona a testőrét küldte!

Rárontottak a Ripostra a Jobbik emberei. Vona a testőrét küldte!

Ma dél­előtt 11 óra körül je­len­tek meg a RIPOST MÉDIA épü­le­té­nél.

A Job­bik el­nöke ko­rábbi test­őrét(!) küldte az új­ság­írók meg­fé­lem­lí­té­sére. Ma dél­előtt 11 óra körül je­lent meg a RIPOST MÉDIA épü­le­té­nél a Vona által fel­ké­szí­tett, profi ka­me­rá­val is fel­fegy­ver­zett kü­lö­nít­mény.

Vona durván nekiugrott a magyar nyugdíjasoknak

Vona durván nekiugrott
a magyar nyugdíjasoknak

El­ké­pesztő düh­vel alázza egy Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben a nyug­dí­ja­so­kat a Job­bik el­nöke. Azt ál­lítja, hogy sok idős ember ki­vet­kő­zött ma­gá­ból...

El­ké­pesztő düh­vel alázza egy Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben a nyug­dí­ja­so­kat a Job­bik el­nöke. Azt ál­lítja, hogy sok idős ember ki­vet­kő­zött ma­gá­ból...

Vona Gábor kiállt a legdurvábban antiszemita képviselő mellett

Vona Gábor kiállt a legdurvábban antiszemita képviselő mellett

Csen­des, de ha­tá­ro­zott szo­li­da­ri­tást kért.

Csen­des, de ha­tá­ro­zott szo­li­da­ri­tást kért.

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Sze­rin­tük sors­döntő hiba volt "csicska-párttá" zül­lesz­teni a Job­bi­kot. Meg­in­dult a szer­vez­ke­dés.

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Nem vé­let­le­nül ke­rült Si­micska dísz­pá­ho­lyába a job­bi­kos po­li­ti­kusnő. Damm And­rea na­ponta je­lent Vo­ná­nak és Si­mics­ká­nak.

Zsidó rendezvényre támadt a Jobbik: Vége a cukiságkampánynak

Zsidó rendezvényre támadt a Jobbik: Vége a cukiságkampánynak

Zsidó rendezvényre támadt a Jobbik: Vége a cukiságkampánynak

Nincs több ál­cázó had­mű­ve­let.

Nincs több ál­cázó had­mű­ve­let, már Vona sem til­ta­ko­zik az ellen, hogy egy zsidó ren­dez­vény ellen kam­pá­nyol­jon a Job­bik.

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Az újabb ka­baré úgy kez­dő­dött, hogy a párt al­el­nöke, Vona he­lyet­tese, az év végén mez­te­lenre vet­kő­zött a saját iro­dá­já­ban....

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Vona pél­da­ként ál­lí­totta a Job­bik tag­sága elé. Nem szá­mít a kor­rup­ció.

Nem­rég kö­töt­tek együtt­mű­kö­dési szer­ző­dést. Vona pél­da­ként ál­lí­totta a Job­bik tag­sága elé.

Vona ellen tüntettek a gárdisták, akik a mellényt kérik vissza

Vona ellen tüntettek a gárdisták, akik a mellényt kérik vissza

Vona ki sem ment az épü­let­ből.

Bár Vona ki sem ment az épü­let­ből, hogy át­ve­gye a pe­tí­ciót, az egyik tün­tető sze­rint vir­tu­á­li­san vissza­vet­ték a mel­lényt!

Cukiságcsúcs! Vadítóan erotikus kép kering a neten Vona Gáborról és nejéről!

Cukiságcsúcs! Vadítóan erotikus kép kering a neten Vona Gáborról és nejéről!

Ilyen nincs és mégis van... Elő­ször nem akar­tunk hinni a sze­münk­nek. Azt hit­tük, va­laki a bo­lond­ját já­ratja ve­lünk...

Miért vesztette el a józan eszét Vona helyettese? Letépte a ruháit...

Miért vesztette el a józan eszét Vona helyettese? Letépte a ruháit...

Miért vesztette el a józan eszét Vona helyettese? Letépte a ruháit...

Pu­cérra vet­kő­zött a saját iro­dá­já­ban....

A Job­bik bel­har­cai áll­nak a csak pil­la­nat­nyi el­me­za­var­ral ma­gya­ráz­ható cse­le­ke­dete mö­gött.

Zázrivecz Gábor az igazi neve. Miért lett belőle Vona Gábor?

Zázrivecz Gábor az igazi neve. Miért lett belőle Vona Gábor?

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést a Job­bik háza táján, va­ló­sá­gos "me­se­könyv" szü­le­tett már.

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést a Job­bik háza táján, va­ló­sá­gos "me­se­könyv" szü­le­tett már.

Újabb szexbotrány a Jobbikban!

Újabb szexbotrány a Jobbikban!

Máris itt a har­ma­dik szex­bot­rány a "csa­lád­cent­ri­kus" párt­ban.

Máris itt a har­ma­dik szex­bot­rány a ke­resz­tény-jobb­ol­dali ér­té­ke­ket valló, magát újab­ban mér­sé­kelt­nek mon­do­gató "csa­lád­cent­ri­kus" párt­ban.

Nőt vitt a bozótba, a bokrok közé a Jobbik családos frakcióvezetője!

Nőt vitt a bozótba, a bokrok közé
a Jobbik családos frakcióvezetője!

Né­hány napja tet­tük közzé a Légy a Ri­post ol­va­só­ri­por­tere! - fel­hí­vá­sun­kat és máris szen­zá­ciós képek bir­to­kába ju­tot­tunk!

A Jobbikban közkézen forognak Vona szexuálisan túlfűtött magánlevelei

A Jobbikban közkézen forognak Vona szexuálisan túlfűtött magánlevelei

A fe­le­sé­gük mel­lett sze­re­tőt is tart­hat­nak a job­bi­kos po­li­ti­ku­sok?

Már-már hi­va­ta­los párt­prog­ram, hogy a fe­le­sé­gük mel­lett sze­re­tőt is tart­hat­nak a job­bi­kos po­li­ti­ku­sok. A jó pél­dá­val maga a párt­el­nök járt elől, szél­ső­li­be­rá­lis­nak mond­ható fél­re­lé­pé­se­i­vel... Ami­ről egy transz­vesz­tita rán­totta le a lep­let.

Eltitkolt hangfelvétel: Haynaut éltetik, Kossuthot gyalázzák a Jobbik hívei!

Eltitkolt hangfelvétel: Haynaut éltetik, Kossuthot gyalázzák a Jobbik hívei!

Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel ju­tott bir­to­kunkba a Job­bik - Vona Gábor által ala­pí­tott - párt­is­ko­lá­já­ból.

Ki is valójában Vona Gábor főpapja, a Farkasok egyik vezére?

Ki is valójában Vona Gábor főpapja, a Farkasok egyik vezére?

A Me­tafi­zi­kai Egy­ház fő­papja, a Far­ka­sok, a Job­bik elit­csa­pa­tá­nak szel­lemi ve­zére Ba­ra­nyi Tibor Imre kü­lö­nös sze­mé­lyi­ség.

A Jobbik titkos elitképzője és párthadserege:
A FARKASOK

A Jobbik titkos elitképzője és párthadserege: A FARKASOK. Mit akarnak?

Dzsi­ha­dista, a ha­lált is­te­nítő ké­zi­könyv a min­denre el­szánt ro­ham­osz­ta­go­sok ke­zé­ben...