CÍMKE: 'vizsgálat'

Veszélyes lehet a népszerű öregítő alkalmazás, a FaceApp!

Veszélyes lehet a népszerű öregítő alkalmazás, a FaceApp!

Az USA kor­mány­zata már az FBI-t is fel­kérte, hogy vizs­gálja meg az orosz al­kal­ma­zást.

Sokkot kapott a nő, miután felébredt a repülőn és ezt meglátta

Sokkot kapott a nő, miután felébredt a repülőn és ezt meglátta

Az első döb­be­net után igye­ke­zett össze­szedni magát, de több pró­bál­ko­zása is ku­darcba ful­ladt.

FRISS HÍREK

Dunai hajóbaleset: orvos vizsgálja a Viking kapitányát

Dunai hajóbaleset: orvos vizsgálja a Viking kapitányát

Úgy tudni, hogy a ka­pi­tány al­kal­mas­sá­gát or­vo­sok is vizs­gál­ják a nyo­mo­zás során.

Úgy tudni, hogy a ka­pi­tány al­kal­mas­sá­gát or­vo­sok is vizs­gál­ják a nyo­mo­zás során.

Videót közölt a rendőrség, ezt távolították el a Hableányból

Videót közölt a rendőrség, ezt távolították el a Hableányból

A rend­őrök a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel ku­tat­ták át a sé­ta­ha­jót.

A rend­őrök a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel ku­tat­ták át a sé­ta­ha­jót.

Közölte a rendőrség: befejeződött a Hableány vizsgálata, ez az eredmény

Közölte a rendőrség: befejeződött a Hableány vizsgálata, ez az eredmény

Az el­süllyedt hajót egy cse­peli ki­kö­tő­ben vizs­gál­ták át.

Az el­süllyedt hajót egy cse­peli ki­kö­tő­ben vizs­gál­ták át, a ku­ta­tás mos­tanra be­fe­je­ző­dött.

Dunai hajótragédia: váratlan eredményt hozott a Hableány vizsgálata

Dunai hajótragédia: váratlan eredményt hozott a Hableány vizsgálata

A ked­den Cse­pelre szál­lí­tott Hab­le­ányt zárt tér­ben vizs­gál­ták át cen­ti­mé­ter­ről cen­ti­mé­terre.

Dunai hajóbaleset: máris elindultak a Hableánnyal, érkezik a Viking

Dunai hajóbaleset: máris elindultak a Hableánnyal, érkezik a Viking

A hajót ked­den emel­ték ki a Du­ná­ból, a cse­peli sza­bad­ki­kö­tőbe szál­lít­ják.

A hajót ked­den emel­ték ki a Du­ná­ból, a cse­peli sza­bad­ki­kö­tőbe szál­lít­ják.

Piszkos alku eredménye a zuglói parkolás

Piszkos alku eredménye a zuglói parkolás

Visszás, hogy a zug­lói ön­kor­mány­zat vizs­gálja ki a par­ko­lási szer­ző­dés­nek a jog­sze­rű­sé­gét, amit ko­ráb­ban ők kö­töt­tek meg és most ők mond­tak fel.

Bajban Gulyás Márton, az ügyészség folytatja

Bajban Gulyás Márton, az ügyészség folytatja

Be­fe­jez­ték a nyo­mo­zást.

A rend­őr­ség köz­le­mé­nye sze­rint az V. ke­rü­leti nyo­mo­zók be­fe­jez­ték G. Már­ton és ki­lenc tár­sá­nak ügyét, akik ron­gá­lás­sal több mil­lió fo­rin­tos kárt okoz­tak.

Közölte a TEK: ez történik a Hableánnyal, részletek a vizsgálatról

Közölte a TEK: ez történik a Hableánnyal, részletek a vizsgálatról

A hajót si­ke­rült egész­ben ki­emelni.

A hajót si­ke­rült egész­ben ki­emelni a Du­ná­ból, a hely­szín­ről pedig el­szál­lít­ják, majd a BRFK vizs­gálja a ron­csot.

Csoda! Brüsszel hajlandó vizsgálni az ukrán nyelvtörvényt

Csoda! Brüsszel hajlandó vizsgálni az ukrán nyelvtörvényt

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság meg fogja vizs­gálni a sokak által bí­rált ukrán nyelv­tör­vény vég­le­ges szö­ve­gét.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság meg fogja vizs­gálni a sokak által bí­rált ukrán nyelv­tör­vény vég­le­ges szö­ve­gét.

Ez a rákkeltő anyag bekerülhet a szervezetünkbe

Ez a rákkeltő anyag bekerülhet a szervezetünkbe

Ki­mondta az ame­ri­kai bí­ró­ság.

Ki­mondta a bí­ró­ság Ame­ri­ká­ban, hogy rák­keltő a gli­fo­zát tar­talmú gyom­irtó, ami az Eu­ró­pai Uni­ó­ban 2022-ig ma­rad­hat hasz­ná­lat­ban.

Rettenetes tragédia történt, nem tudták felébreszteni a magyar édesanyát

Rettenetes tragédia történt, nem tudták felébreszteni a magyar édesanyát

Az asszony ok­tó­ber­ben szülte meg ne­gye­dik gyer­me­két. Csa­ládja ért­he­tet­le­nül áll a ha­lál­eset előtt.

Megdöbbentő részletek: így zuhant le a vadonatúj Boeing

Megdöbbentő részletek: így zuhant le a vadonatúj Boeing

A nyil­vá­nos­ságra ho­za­tal előtt szi­vá­rog­tak ki rész­le­tek a le­zu­hant Bo­e­ing 737 MAX vizs­gá­lata kap­csán.

A nyil­vá­nos­ságra ho­za­tal előtt szi­vá­rog­tak ki friss rész­le­tek a le­zu­hant Bo­e­ing 737 MAX vizs­gá­lata kap­csán. Nem csak a pi­ló­ta­fül­két il­le­tően szi­vá­rog­tak ki rész­le­tek, na­gyon szo­rul a hurok a re­pü­lő­tí­pust vizs­gáz­tató szak­em­be­rek szak­ér­telme kap­csán is.

Áttörés: egyetlen vércseppből kimutatják a mellrákot

Áttörés: egyetlen vércseppből kimutatják a mellrákot

Nagy or­vosi szen­zá­ció: a teszt ha­té­ko­nyan mu­tatja ki a mell­rá­kot.

Nagy or­vosi szen­zá­ció: a hei­del­bergi egye­tem kli­ni­ká­ján olyan tesz­tet fej­lesz­tet­tek ki, amely a mam­mo­gráfiai vizs­gá­lat­hoz ha­sonló ha­té­kony­ság­gal képes ki­mu­tatni a mell­rá­kot, sőt még a pe­te­fé­szek­rá­kot is, egyet­len csepp vér se­gít­sé­gé­vel.

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Azért röp­pent fel a pletyka, mert Diana her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Azért sem tűn­tek meg­ala­po­zat­lan­nak a plety­kák, mert Diana her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Sargentini hazugságait vizsgálja a holland parlament

Sargentini hazugságait vizsgálja a holland parlament

Ma­gyar­or­szágra is el­jön­nek.

Bi­zott­sági meg­hall­ga­tá­son és Ma­gyar­or­szá­gon tett két­na­pos lá­to­ga­tá­son pró­bál­nak utá­na­járni annak, mi igaz a ha­zug­sá­gok­tól hem­zsegő je­len­tés­ben.

Borzalom, mit művelt a Viagra egy ötvenes férfival

Borzalom, mit művelt a Viagra egy ötvenes férfival

Ne csi­nálja utána senki!

Az tény, hogy a férfi nem az aján­lott mennyi­sé­get vette be...

Túl gyanús az alza.hu fekete pénteki akciója, vizsgálatot indítottak

Túl gyanús az alza.hu fekete pénteki akciója, vizsgálatot indítottak

A Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal vizs­gálja az in­ter­ne­tes áru­ház ak­ci­ó­ját és 80 szá­za­lé­kos le­ára­zás va­ló­di­sá­gát.

Fejlemény a Vidi-Chelsea meccs nagy botrányában

Fejlemény a Vidi-Chelsea meccs nagy botrányában

Ebből sú­lyos bün­te­tés lesz! El­is­merte az UEFA, hogy vizs­gá­ló­dik a Gro­u­pama Aré­ná­ban tör­tén­tek miatt.

Ebből sú­lyos bün­te­tés lesz! El­is­merte az UEFA, hogy vizs­gá­ló­dik a Gro­u­pama Aré­ná­ban tör­tén­tek miatt.

Elszólta magát, koponyavizsgálaton esett át Curtis

Elszólta magát, koponyavizsgálaton esett át Curtis

Or­vos­nál is járt.

A nép­szerű rap­per szom­ba­ton ka­ram­bo­lo­zott Új­pes­ten. Azóta ki­de­rült, hogy or­vos­nál is járt.

Undorító, ami a családi vacsorába került, de a sokk csak ezután következett

Undorító, ami a családi vacsorába került, de a sokk csak ezután következett

A férfi elő­ször al­ler­gi­ára gya­na­ko­dott és az or­vo­sok sem iga­zán ér­tet­ték, mi lehet a baja.

Fejlemények, minden utast érint, ami készül az indonéz légi katasztrófa után

Fejlemények, minden utast érint, ami készül az indonéz légi katasztrófa után

Az in­do­néz fa­pa­dos tár­sa­ság, Lion Air gépe a ten­gerbe zu­hant.

Az in­do­néz fa­pa­dos tár­sa­ság, Lion Air gépe a ten­gerbe zu­hant.

Döbbenetes részletek: felelőtlen sportorvos okozhatta György halálát

Döbbenetes részletek: felelőtlen sportorvos okozhatta György halálát

A rend­őr­ség szak­ér­tőt ren­delt ki, hogy vizs­gálja felül a sport­or­vost.

A rend­őr­ség szak­ér­tőt ren­delt ki, hogy vizs­gálja felül a sport­or­vost.

Meglepő bejelentés: évente ellenőrizhetik az angol gyerekek mentális állapotát

Meglepő bejelentés: évente ellenőrizhetik az angol gyerekek mentális állapotát

Ha még ide­jé­ben fel­is­me­rik és ke­ze­lik a prob­lé­mát, akkor vár­ha­tóan ki­egyen­sú­lyo­zot­tab­bak lesz­nek a fi­a­ta­lok.

Ezekkel a népszerű étrend-kiegészítőkkel van gond

Ezekkel a népszerű, férfiaknak szánt étrend-kiegészítőkkel van gond

A ha­tó­ság máris in­téz­ke­dett.

A szak­em­be­rek máris in­téz­ked­tek és ha­tó­sági zár alá vet­ték a ki­fo­gá­solt ter­mé­ke­ket. Több márka is prob­lé­más.

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

A vi­deón azt látni, hogy egy idős férfi a föl­dön von­szolja magát...

A vi­deón azt látni, hogy egy idős férfi a föl­dön von­szolja magát, mel­lette pedig egy kór­házi ápoló áll­do­gál egy to­ló­szék­kel. Az ügy kap­csán az egész­ség­ügyi in­téz­mény vizs­gá­la­tot in­dí­tott. Ha a mun­ka­tár­suk hi­bá­zott, annak ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek.

Döbbenetes fejlemény a badacsonyi borászgyilkosságban

Döbbenetes fejlemény a badacsonyi borászgyilkosságban

Egy rej­té­lyes fegy­vert ta­lál­tak a nyo­mo­zók a hely­szí­nen, ám még min­dig nin­csen gaz­dája...

Egy rej­té­lyes fegy­vert ta­lál­tak a nyo­mo­zók a hely­szí­nen, ám még min­dig nin­csen gaz­dája...

Földönkívüli életre bukkantak? Baljós jelet fogtak a kutatók

Földönkívüli életre bukkantak? Baljós jelet fogtak a kutatók

A tu­dó­sok még vizs­gá­lód­nak...

A tu­dó­sok még vizs­gál­ják, hogy mit is ta­lál­tak va­ló­já­ban. Nem csoda, hogy ag­gasztja őket a je­len­ség.

Vizsgálatra megy férjével a várandós Kulcsár Edina

Vizsgálatra megy férjével a várandós Kulcsár Edina

Mind­ket­ten na­gyon vár­ják a kis­ba­bát.

Mind­ket­ten na­gyon vár­ják a kis­baba ér­ke­zé­sét!

Vizsgálják a csapvizek ólomtartalmát, mutatjuk, hol jelentkezhetsz

Vizsgálják a csapvizek ólomtartalmát, mutatjuk, hol jelentkezhetsz

Ezer té­tel­nek díj­men­te­sen meg­vizs­gál­ják a ne­héz­fém­tar­tal­mát.

Meg­nyug­tató hírt vagy ha­té­kony se­gít­sé­get kap­hat­nak azok, akik ag­gód­nak a csap­vi­zük eset­le­ges ólom­tar­talma miatt. Az Or­szá­gos Köz­egész­ség­ügyi In­té­zetbe most bárki küld­het min­tát, ezer té­telt ugyanis díj­men­te­sen meg­vizs­gál­nak.

Fejlemények a tragikus hídomlás ügyében, rettegtek a sofőrök az úton

Fejlemények a tragikus hídomlás ügyében, rettegtek a sofőrök az úton

A híd­om­lás miatt 43 ember vesz­tette éle­tét a héten.

A híd­om­lás miatt 43 ember vesz­tette éle­tét a héten, pedig sokan sej­tet­ték előtte is, hogy va­lami nincs rend­ben.

Fordulat a soroksári gyilkosság ügyében, itt a DNS-vizsgálat eredménye

Fordulat a soroksári gyilkosság ügyében, itt a DNS-vizsgálat eredménye

Még­sem ke­rül­het pont a las­san öt éve hú­zódó ügy vé­gére.

Még­sem ke­rül­het pont a las­san öt éve hú­zódó ügy vé­gére.

Baj van, meg kellett vizsgálni Alekosz agyát: itt az eredmény

Baj van, meg kellett vizsgálni Alekosz agyát: itt az eredmény

Ki­vizs­gál­tatta magát.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős kö­ve­tői ta­ná­csára ment el a ki­vizs­gá­lá­sokra.

Sokkoló hírt közölt orvosa Várkonyi Andival

Sokkoló hírt közölt orvosa Várkonyi Andival

A mű­sor­ve­zető na­gyon meg­ijedt.

A FEM3 Cafe mű­sor­ve­ze­tője reg­ge­lente mo­soly­gó­san kö­szönti a né­ző­ket. Pedig mint ki­de­rült, hó­na­pok óta na­gyon ko­moly szív­rit­mus­za­var­ral küzd.

Kiderült a vizsgálat eredménye, új diagnózist kapott Gáspár Evelin

Kiderült a vizsgálat eredménye, új diagnózist kapott Gáspár Evelin

Már­cius ele­jén mű­töt­ték Győ­zike na­gyob­bik lá­nyát. Most újabb fej­le­mé­nyek van­nak.

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Szak­ér­tők sze­rint egy star­toló Jumbo Jet bont­hatta meg a 2-es fu­tó­pá­lyát.

Szak­ér­tők sze­rint egy star­toló Jumbo Jet bont­hatta meg a 2-es fu­tó­pá­lyát múlt csü­tör­tö­kön.

Ezért húzódik a ceglédberceli tragédia vizsgálata

Ezért húzódik a ceglédberceli tragédia vizsgálata

Több szak­ér­tőt is be­von­tak.

Több szak­értő be­vo­ná­sá­val vizs­gálja a ma­gyar ha­tó­ság a ceg­léd­ber­celi busz­bal­eset kö­rül­mé­nyeit, ezért va­ló­színű, hogy nem lehet gyor­san le­zárni az el­já­rást.

Megerősítették: meghalt Hitler

Megerősítették: meghalt Hitler

Az egyik leg­nép­sze­rűbb össze­es­kü­vés-el­mé­let ka­pott léket.

Az egyik leg­nép­sze­rűbb össze­es­kü­vés-el­mé­let ka­pott léket egy fran­cia ku­ta­tás­nak kö­szön­he­tően: Adolf Hit­ler va­ló­ban meg­halt 1945-ben.

Rejtélyes haláleset a Honvédkórházban, szörnyű halált halt a nő!

Rejtélyes haláleset a Honvédkórházban, szörnyű halált halt a nő!

Az asszony há­zi­or­vosa kö­ve­teli, hogy a kór­ház in­dít­son belső vizs­gá­la­tot.

Az asszony há­zi­or­vosa kö­ve­teli, hogy a kór­ház in­dít­son belső vizs­gá­la­tot a ha­lál­eset ügyé­ben, ám erre az in­téz­mény nem haj­landó.

Ez Tusup rémálma: a FINA is rászállhat Hosszú Katinka férjére

Ez Tusup rémálma: a FINA is rászállhat Hosszú Katinka férjére

Az ola­szok sze­rint az eti­kai kódex meg­sér­tése miatt ke­rül­het bajba az ame­ri­kai edző.

Az ola­szok sze­rint az eti­kai kódex meg­sér­tése miatt ke­rül­het bajba az ame­ri­kai edző.

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság.

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság.

Idő előtt kiderült, hogy kisfiút vár Kulcsár Edina

Idő előtt kiderült, hogy kisfiút vár Kulcsár Edina

Pár hét le­for­gása alatt ha­tal­ma­sat for­dult a világ a gyö­nyörű mo­del­lel. Elő­ször ki­de­rült, hogy vá­ran­dós, majd sze­relme, Csuti meg­kérte a kezét.

Pár hét le­for­gása alatt ha­tal­ma­sat for­dult a világ a gyö­nyörű mo­del­lel. Elő­ször ki­de­rült, hogy vá­ran­dós, majd sze­relme, Csuti meg­kérte a kezét, most pedig azt is meg­tudta: kisfiuk lesz. Kul­csár Edina és Szabó And­rás, vagyis Csuti mind­össze két éve van együtt.

Halálos baleset részese volt Venus Williams, így döntöttek róla

Halálos baleset részese volt Venus Williams, így döntöttek róla

Véget ért a vizs­gá­lat a vi­lág­sztár te­ni­sze­ző­nő­ről.

Véget ért a vizs­gá­lat a vi­lág­sztár te­ni­sze­ző­nő­ről, aki va­ló­ság­gal össze­rop­pant a tra­gé­dia után.

Hoppá, szexuálisan zaklatták a népszerű szexuálpszichológust

Hoppá, szexuálisan zaklatták a népszerű szexuálpszichológust

To­vább dagad a Baukó Éva bot­rány.

To­vább dagad a bot­rány, amit Baukó Éva rob­ban­tott ki. Havas Hen­rik re­ak­ci­ója a vá­dakra, mi­sze­rint zak­latta a va­ló­ság­show sze­rep­lőt, so­ka­kat fel­há­bo­rí­tott.

Mégsem tüdőrák: Hasüregi daganatot találtak Székhelyi József testében!

Mégsem tüdőrák: Hasüregi daganatot találtak Székhelyi József testében!

Egye­lőre még bi­zony­ta­lan, me­lyik szer­vét tá­madta meg a be­teg­ség a szí­nész­nek.

Hálás, de dühös is a félárva ikrek apja

Hálás, de dühös is a félárva ikrek apja

Igaz­ság­ügyi szak­ér­tőt fo­ga­dott, vá­la­szo­kat vár fe­le­sége or­vo­sá­tól és a kór­ház­tól. Az édes­apa hálás az em­be­rek­nek, de tudni sze­retné, miért kel­lett meg­hal­nia fe­le­sé­gé­nek.

Igaz­ság­ügyi szak­ér­tőt fo­ga­dott, vá­la­szo­kat vár fe­le­sége or­vo­sá­tól és a kór­ház­tól. Az édes­apa hálás az em­be­rek­nek, de tudni sze­retné, miért kel­lett meg­hal­nia ko­ráb­ban egész­sé­ges fe­le­sé­gé­nek. Azon­ban Fá­bián Ta­mást meg­ha­totta az a hi­he­tet­len össze­fo­gás, ami ki­bon­ta­ko­zott az or­szág­ban gyer­me­kei ér­de­ké­ben.

Kapócs Zsóka nem bízta a véletlenre, megvizsgáltatta magzatát

Kapócs Zsóka nem bízta a véletlenre, megvizsgáltatta magzatát

Ka­pócs Zsóka sze­retné, ha kis­ba­bája szé­pen fej­lődne.

Ka­pócs Zsóka sze­retné, ha kis­ba­bája szé­pen fej­lődne, így min­den vizs­gá­lat­nak alá­veti magát.

Nagy bajban Pécsi Ildikó: A NAV vizsgálódik fia miatt

Nagy bajban Pécsi Ildikó: A NAV vizsgálódik fia miatt

Pár­tos Csilla ügy­védje ér­tet­le­nül áll az előtt, hogy Pécsi Il­dikó fia új­ra­in­dít­tatta ügy­fele ellen a nyert pert.

Pár­tos Csilla ügy­védje ér­tet­le­nül áll az előtt, hogy Pécsi Il­dikó fia új­ra­in­dít­tatta ügy­fele ellen a nyert pert.

Nagy a baj, fertőzött tojás kerülhetett az áruházba

Nagy a baj, fertőzött tojás kerülhetett az áruházba

Brüs­szel ve­szélyre fi­gyel­mez­tet!

Brüs­szel ve­szélyre fi­gyel­mez­tet! Hét or­szág is érin­tett az ügy­ben. Már 180 to­jás­ter­melő te­le­pet zár­tak be.

Durván rárontott a NAV Győzikére! Kínos jelenet a bankban

Durván rárontott a NAV Győzikére! Kínos jelenet a bankban

Most aztán fog­hatja a fejét!

Most aztán fog­hatja a fejét az adó­csa­lás­sal vá­dolt show­man!

Itt egy újabb, életmentő alkalmazás!

Itt egy újabb, életmentő alkalmazás!

Fotó alap­ján el­len­őrzi az anya­je­gye­ket

A mo­bil­te­le­fon ka­me­rá­já­val ké­szí­tett fotó se­gít­het el­dön­teni, hogy ér­de­mes-e or­vos­hoz for­dul­nunk?! Az app­li­ká­ció pon­tos­sá­gát két bőr­gyó­gyá­szati kli­ni­kán is vizs­gál­ták.

Lagzi Lajcsi drámai kijelentése: Többen is ki akarnak csinálni!

Lagzi Lajcsi drámai kijelentése: Többen is ki akarnak csinálni!

Épp­hogy be­fe­je­ző­dik el­lene az egyik vizs­gá­lat, máris kö­vet­ke­zik a másik! Laj­csi még sincs ki­ké­szülve!

Épp­hogy be­fe­je­ző­dik el­lene az egyik vizs­gá­lat, máris kö­vet­ke­zik a másik! Laj­csi még sincs ki­ké­szülve!

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek.

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek. Ame­ri­kai ku­ta­tók be­bi­zo­nyí­tot­tak, a plety­kák saj­nos iga­zak. Úgy tűnik, itt­hon is ez a gya­kor­lat.

Melldráma: Megérkeztek Cicciolina orvosi leletei!

Melldráma: Megérkeztek Cicciolina orvosi leletei!

Az egy­kori por­nó­sztár na­gyon ag­gó­dott egész­sége miatt, hi­szen cso­mót ta­pin­tott a mel­lé­ben.

Kiütéssel győzött Nagy Feró!

Kiütéssel győzött Nagy Feró!

Va­ló­sá­gos haj­tó­va­dá­szat in­dult el­lene, he­te­kig bi­zony­ta­lan­ság­ban tar­tot­ták, végül dur­ván fel­sül­tek azok, akik meg akar­ták hur­colni a ze­nészt.

Va­ló­sá­gos haj­tó­va­dá­szat in­dult el­lene, he­te­kig bi­zony­ta­lan­ság­ban tar­tot­ták, végül dur­ván fel­sül­tek azok, akik meg akar­ták hur­colni a ze­nészt.

Titkokat szivárogtattak ki a mentők a nyíregyházi gyilkosságról

Titkokat szivárogtattak ki a mentők a nyíregyházi gyilkosságról

Az egyik mentő tit­ko­kat árult el a szer­dai gyil­kos­ság­ról.

Az egyik mentő tit­ko­kat árult el a szer­dai gyil­kos­ság­ról.

Ezeket a tanszereket ne vedd meg, mert megbetegszik a gyerek!

Ezeket a tanszereket ne vedd meg, mert megbetegszik a gyerek!

La­bo­ra­tó­ri­umba ke­rül­tek a gye­re­kek is­ko­la­sze­rei. Vi­gyázz, még ezek is ár­tal­ma­sak le­het­nek!

Mi történt? Kórházban volt Wolf Kati!

Mi történt? Kórházban volt Wolf Kati!

Az éne­kesnő a kö­zös­ségi ol­da­lon osz­totta meg a hírt: vizs­gá­la­ton esett át!

A nép­szerű éne­kesnő a kö­zös­ségi ol­da­lon osz­totta meg a hírt: vizs­gá­la­ton esett át!

Egyre több migráns hazudja magát fiatalkorúnak!

Egyre több migráns hazudja magát fiatalkorúnak!

A ma­gyar or­vo­sok­nak azt kell ki­de­rí­te­niük, hogy va­ló­ban hány éve­sek. Min­derre 24 órá­juk és egy jól ki­dol­go­zott mód­sze­rük van.

A ma­gyar or­vo­sok­nak azt kell ki­de­rí­te­niük, hogy va­ló­ban hány éve­sek. Min­derre 24 órá­juk és egy jól ki­dol­go­zott mód­sze­rük van, de ez sem té­ved­he­tet­len. A ra­dio­ló­giai vizs­gá­lat sem pon­tos, leg­alább két évet té­ved­het.

Újra nyomoznak a halott Czeizel Endre ügyében

Újra nyomoznak a halott Czeizel Endre ügyében

Azt vizs­gál­ják, ho­gyan hasz­nál­ták fel sper­má­ját, és mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött fo­gan­tak kis­gyer­me­kei.

Azt vizs­gál­ják, ho­gyan hasz­nál­ták fel sper­má­ját, és mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött fo­gan­tak kis­gyer­me­kei.

Döbbenetes, mit találtak a hamburgerben! Nem hiszed el

Döbbenetes, mit találtak a hamburgerben! Nem hiszed el

Az eddig is nyílt titok volt, hogy a gyors­ét­te­rem lán­cok ham­bur­ge­rei bot­rá­nyo­san ké­szül­nek. Ez az eset több, mint gyo­mor­for­gató!

A nőgyógyászod üzeni: ezek miatt tényleg ne aggódj!

A nőgyógyászod üzeni: ezek miatt tényleg ne aggódj!

Azt hit­ted, ez ciki?

A nő­gyó­gyá­szati vizs­gá­lat sen­ki­nek nem a ked­vence. Ám van, ami miatt nem kell kí­no­san érez­ned magad. Meg­mu­tat­juk mi az, ami miatt sem­mi­képp ne ag­gódj!

A hároméves testvér mondhatja el, mi történt az éhen halt Kirával

A hároméves testvér mondhatja el, mi történt az éhen halt Kirával

A kis­lány idő­sebb test­vére ad­hatja meg a vá­laszt.

Hogy pon­to­san mi és ho­gyan tör­tént a Gyön­gyö­sön hol­tan ta­lált Ki­rá­val, arra a kis­lány idő­sebb test­vére ad­hatja meg a vá­laszt.

Németországban hirdeti a birtokát Lajcsi!

Németországban hirdeti a birtokát Lajcsi!

2,6 mil­li­árd fo­rintra tart­ják a mo­csai kú­riát - a hir­de­tés árul­kodó! Vajon ha­za­tér még a ze­nész?

2,6 mil­li­árd fo­rintra tart­ják a mo­csai kú­riát - a hir­de­tés árul­kodó! Vajon ha­za­tér még a ze­nész?

Nagy a baj: Hatósági vizsgálat Sebestyén Balázsék ellen

Nagy a baj: Hatósági vizsgálat Sebestyén Balázsék ellen

A Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság ismét ki­fo­gá­sol­ha­tó­nak ta­lált több mű­sor­ele­met is a Mor­ning Show-ban.

A Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság ismét ki­fo­gá­sol­ha­tó­nak ta­lált több mű­sor­ele­met is a Mor­ning Show-ban, ami akár a rádió meg­szű­né­sé­vel is jár­hat.

Már a sóval is csalnak! Lecsaptak az ellenőrök!

Már a sóval is csalnak! Lecsaptak az ellenőrök!

Már az sincs benne, amit rá­ír­nak!

Pár éve nagy bot­rány volt be­lőle, ami­kor ká­lium-klo­rid­dal dú­sí­tot­ták a sót. Most vi­szont már az sincs benne, amit rá­ír­nak a cso­ma­go­lásra!

Elképesztő: tűzveszélyes maszkok, jelmezek gyerekeknek!

Elképesztő: tűzveszélyes maszkok, jelmezek gyerekeknek!

30-féle ter­mék közül 16 tűz­ve­szé­lyes, sú­lyos égési sé­rü­lé­se­ket okoz­hat­nak.

A Nem­zeti Fo­gyasz­tó­vé­delmi Ha­tó­ság gyer­mek­masz­ko­kat, jel­me­ze­ket és pa­ró­ká­kat vizs­gált: ki­de­rült, a 30-féle ter­mék közül 16 tűz­ve­szé­lyes, amik sú­lyos égési sé­rü­lé­se­ket okoz­hat­nak a pi­cik­nek.

Be kell rúgnia Bálint Toncsinak! Így készül majd felvétel a hangjáról.

Be kell rúgnia Bálint Toncsinak! Így készül majd felvétel a hangjáról.

Ő is vizs­gá­la­tot akar a trá­gár fel­vé­tel­ről, de ehhez - bár­mi­lyen fur­csán han­goz­zék is - pi­ál­nia kell.