CÍMKE: 'vita'

Berki nem ért a szóból: Megint szembemegy Pamelával

Berki nem ért a szóból: Megint szembemegy Pamelával

Gyer­meke anyja hiába kéri, nem és nem akarja meg­ér­teni, hogy a kis­lá­nyá­nak nem tesz jót...

Gyer­meke anyja hiába kéri, nem és nem akarja meg­ér­teni, hogy a kis­lá­nyá­nak nem tesz jót...

Dagad a botrány: Újra egymásnak esett Baukó Éva és Aurelio

Dagad a botrány: Újra egymásnak esett Baukó Éva és Aurelio

Bár Au­re­li­ó­nak tár­gya­lása volt, így is vette a fá­radt­sá­got, hogy üzen­jen Évá­nak.

Bár Au­re­li­ó­nak bí­ró­sági tár­gya­lása volt, így is vette a fá­radt­sá­got, hogy üzen­jen Évá­nak.

Durva, amit az anyós művelt menyével és unokájával: besokkolt a család

Durva, amit az anyós művelt menyével és unokájával: besokkolt a család

Olyat hú­zott a nagyi, amire senki nem szá­mí­tott.

Olyat hú­zott a nagyi, amire senki nem szá­mí­tott.

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

Kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak.

Sus­sex her­cege még na­gyon kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak, a foly­to­nos ve­sze­ke­dés pedig na­gyon meg­vi­selte őt és Vil­mos her­ce­get is.

Brüsszel lenézi és megbélyegzi Magyarországot

Brüsszel lenézi és megbélyegzi Magyarországot

Az eu­ró­pai elit el­vesz­tete a kap­cso­la­tot az eu­ró­pai va­ló­ság­gal - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő.

Az eu­ró­pai elit el­vesz­tete a kap­cso­la­tot az eu­ró­pai va­ló­ság­gal - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő ked­den az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Hiába ta­gad­ják, egy­ér­tel­műen lát­szik, hogy Diana két fia kö­zött meg­rom­lott a vi­szony, és már szóba sem áll­nak egy­más­sal.

Nem szabad démonizálni a terrorista csatakiáltást

Nem szabad démonizálni a terrorista csatakiáltást

Saw­san Chebli, az SPD kép­vi­se­lője szer­dán twe­etelt arról, hogy az "al­lahu akbar" egy tel­je­sen hét­köz­napi ki­fe­je­zés.

Fordulat Harry és Vilmos viszonyában, ez a megegyezés született

Fordulat Harry és Vilmos viszonyában, ez a megegyezés született

A ki­rá­lyi csa­lád­ban so­káig fe­szült volt a han­gu­lat.

A ki­rá­lyi csa­lád­ban so­káig fe­szült volt a han­gu­lat, mert a fi­vé­rek kö­zött fa­gyos volt a le­vegő. Ám végre meg­ol­dódni lát­szik a hely­zet.

Durván kiakadt a TV2 sztárja, ezt állítja

Durván kiakadt a TV2 sztárja, ezt állítja

Dombi Ru­dolf­nak nem si­ke­rült győ­ze­del­mes­ked­nie pén­tek este.

Dombi Ru­dolf­nak nem si­ke­rült győ­ze­del­mes­ked­nie a pén­tek esti Exat­lon ver­se­nyé­ben.

Megelégelte a dolgot: Bezárta férje Weisz Fannit

Megelégelte a dolgot: Bezárta férje Weisz Fannit

Lissza­bonba utaz­tak.

Weisz Fanni és férje Lissza­bonba utaz­tak, ahol akadt némi fél­re­ér­tés kö­zöt­tük.

Kitálalt a TV2 sztárja, ezt gondolja Dombi Rudolfról

Kitálalt a TV2 sztárja, ezt gondolja Dombi Rudolfról

A Baj­nok el­árulta, si­ke­rült-e tisz­tázni a konflik­tust Ru­di­val, il­letve hogy mi a vé­le­mé­nye az olim­pi­kon­ról.

A Baj­nok el­árulta, si­ke­rült-e tisz­tázni a konflik­tust Ru­di­val, il­letve hogy mi a vé­le­mé­nye az olim­pi­kon­ról.

Harry barátai nem lelkesednek Meghanért

Harry barátai nem lelkesednek Meghanért

Sus­sex her­cege meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a leg­jobb ba­rá­ta­i­val a fe­le­sége miatt.

Sus­sex her­cege meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a leg­jobb ba­rá­ta­i­val a fe­le­sége miatt.

Megdöbbentő, amit a házasságáról állít Marsi Anikó

Megdöbbentő, amit a házasságáról állít Marsi Anikó

Palik László fe­le­sége őszin­tén val­lott a kap­cso­la­tuk­ról, és egy nem várt ki­je­len­tést is tett.

Palik László fe­le­sége őszin­tén val­lott a kap­cso­la­tuk­ról, és egy nem várt ki­je­len­tést is tett.

Elképesztő dolog történt a férfi nyelvével, kiakadtak a nők

Elképesztő dolog történt a férfi nyelvével, kiakadtak a nők

Nem várt kö­vet­kez­mé­nye lett egy csa­lá­don be­lüli vi­tá­nak. Csak­hogy a bí­ró­ság más­hogy látja a hely­ze­tet, mint a lakók.

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj.

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot sokak kö­ré­ben, így nagy vita ke­re­ke­dett.

Vitás kérdések vannak, de Norvégia a szövetségesünk

Vitás kérdések vannak, de Norvégia a szövetségesünk

Nor­vé­gia na­gyon fon­tos part­nere Ma­gyar­or­szág­nak a vé­de­lem­po­li­ti­kai és az ener­ge­ti­kai együtt­mű­kö­dés­ben.

Nor­vé­gia na­gyon fon­tos part­nere Ma­gyar­or­szág­nak a vé­de­lem­po­li­ti­kai és az ener­ge­ti­kai együtt­mű­kö­dés­ben.

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik, nincs olyan glo­bá­lis ki­hí­vás, amely ne érin­tené mind­két föld­részt egy­szerre - je­len­tette ki Szij­jártó Péter ked­den Brüsszel­ben.

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik, nincs olyan glo­bá­lis ki­hí­vás, amely ne érin­tené mind­két föld­részt egy­szerre.

A királynő beleszólt Katalin és Meghan vitájába, ez lett a vége

A királynő beleszólt Katalin és Meghan vitájába, ez lett a vége

A ki­rálynő meg­elé­gelte a csa­lá­don be­lüli fe­szült­sé­get, és nyu­godt ka­rá­cso­nyi ün­nep­lést akart.

A ki­rálynő meg­elé­gelte a csa­lá­don be­lüli fe­szült­sé­get, és nyu­godt ka­rá­cso­nyi ün­nep­lést akart.

Minden második családnál áll a bál karácsonykor

Minden második családnál áll a bál karácsonykor

Bár a több­ség a sze­re­tetre asszo­ciál.

Bár a több­ség a csa­ládra, sze­re­tetre, meg­hitt han­gu­latra asszo­ciál a ka­rá­csony kap­csán, mégis min­den má­so­dik ott­hon­ban áll a bál az ün­ne­pek alatt.

Ennyi volt a 11 év, felbontotta eljegyzését a színész álompár

Ennyi volt a 11 év, felbontotta eljegyzését a színész álompár

Na­gyon el­dur­vul­tak a ve­sze­ke­dé­seik, a közös munka meg­ölte a sze­rel­mü­ket. Egyi­kük sem akarja már foly­tatni...

Brexit: január harmadik hetében szavaz a parlament a kilépési megállapodásról

Brexit: január harmadik hetében szavaz a parlament a kilépési megállapodásról

The­resa May je­len­tette be.

The­resa May brit mi­nisz­ter­el­nök hét­fői be­je­len­tése sze­rint a lon­doni al­só­ház a ja­nuár 7-én kez­dődő héten foly­tat­hatja a brit EU-tag­ság meg­szű­né­sé­nek (Bre­xit) fel­té­te­le­i­ről szóló vitát.

Rideg viszony: Macron szándékosan tört borsot Trump orra alá

Rideg viszony: Macron szándékosan tört borsot Trump orra alá

Azzal vá­dol­ják, hogy szán­dé­ko­san hívta meg egy ün­nep­ségre azt az éne­kes­nőt, aki ko­ráb­ban bí­rálta Trum­pot.

Trum­pot bí­ráló éne­kes­nőt hív­tak meg egy ál­lami ün­nep­ségre.

Berki Krisztián sírásig hergelte Aureliót: Repült a virágcserép

Berki Krisztián sírásig hergelte Aureliót: Repült a virágcserép

És ez csak a kez­det!

Az izom­ce­leb már az első este ki­mu­tatta a foga fe­hér­jét, és addig sze­kálta já­té­kos­tár­sát, míg az sírva nem fa­kadt. És ez csak a kez­det!

Nyilvános szoptatás: rajongói magamutogatónak tartják Szinetár Dórát

Nyilvános szoptatás: rajongói magamutogatónak tartják Szinetár Dórát

Meg­lepő hely­szí­nen, egy budai be­vá­sár­ló­köz­pont fo­lyo­só­ján szop­tatta meg egy­éves fiát Szi­ne­tár Dóra.

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért, de még min­dig nincs re­mény arra, hogy hi­va­ta­lo­san is el­vál­nak az út­jaik.

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei szó­lal­nak meg.

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei üt­köz­te­tik róla a vé­le­mé­nyü­ket.

Így bosszantják fel a férjüket a nők anélkül, hogy tudnának róla

Így bosszantják fel a férjüket a nők anélkül, hogy tudnának róla

Nem tudod, mitől olyan in­ge­rült a párod? Mu­ta­tunk 6 dol­got, ami ir­ri­tál­hatja.

Nem tudod, mitől olyan in­ge­rült a párod? Mu­ta­tunk 6 dol­got, ami ész­re­vét­le­nül is ir­ri­tál­hatja.

Vitáktól féltik a barátok Tolvai Renit és Kállay Saunders Andrást

Vitáktól féltik a barátok Tolvai Renit és Kállay Saunders Andrást

Va­sár­nap este kez­dődő Sz­tár­ban Sz­tár­ban ér­de­kes hely­zetbe kerül Reni és And­rás.

Balhé az Élysée-palotában: a falat is verte az elnök felesége

Balhé az Élysée-palotában: a falat is verte az elnök felesége

A fo­lya­ma­tos bot­rá­nyok soha nem lá­tott nép­sze­rűt­len­sé­get hoz­tak a fran­cia elnök szá­mára.

Csúnya marakodás Paudits Béla hagyatékán: Kiszállt a rendőrség

Csúnya marakodás Paudits Béla hagyatékán: Kiszállt a rendőrség

Bár a szí­nész egy­kori la­ká­sá­ban ma is ott él ko­rábbi élet­társa, vég­ren­de­let hi­á­nyá­ban dúl a harc a mil­li­ó­kért.

Csapattársa megbocsájtott Árpa Attilának

Csapattársa megbocsájtott Árpa Attilának

Egyi­kük sem ha­rag­tartó...

Sze­ren­csére a stú­di­ó­ban ki­rob­bant pa­rázs vita egyik sze­rep­lője sem ha­rag­tartó, így el­si­mí­tot­ták a né­zet­el­té­rést.

Kamerák előtt ugrott össze exével Bochkor Gábor

Kamerák előtt ugrott össze exével Bochkor Gábor

Rossz lóra tett Bochi, ami­kor meg­pró­bálta el­vic­celni azt a témát, ami­ben egy­kori ked­vese vas­ta­gon érin­tett.

Rossz lóra tett Bochi, ami­kor meg­pró­bálta el­vic­celni azt a témát, ami­ben egy­kori ked­vese vas­ta­gon érin­tett. Erre nem szá­mí­tott.

Dráma az Újfalu lakótelepen: lövöldöztek az éjjel, egy ember megsérült

Dráma az Újfalu lakótelepen: lövöldöztek az éjjel, a támadásban egy ember megsérült

A lö­völ­dö­zés a szlo­vá­kiai Du­na­szer­da­he­lyen tört ki, a tu­laj­do­nos és al­bérlő össze­vesz­tek.

Munkahelyén támadt kollégájára egy szőnyegvágó késsel a muszlim férfi

Munkahelyén támadt kollégájára egy szőnyegvágó késsel a muszlim férfi

Két fi­a­tal szak­mun­kás­ta­nuló val­lási té­má­ban ke­rült össze­tű­zésbe egy­más­sal.

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Kedd este egy hár­mas konflik­tus bor­zolja majd a ke­dé­lye­ket a TV2 fő­ző­show-jában.

Kedd este egy hár­mas konflik­tus bor­zolja majd a ke­dé­lye­ket a TV2 fő­ző­show-jában.

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

A zalai nyo­mo­zók egy 89 éves resz­neki férfit hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, mert meg­szúrta az is­me­rő­sét.

A zalai nyo­mo­zók egy 89 éves resz­neki férfit hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, mert az ké­sé­vel meg­szúrta az is­me­rő­sét.

Ki itt a náci? Tüntetők osztják ki a német tévést Chemnitzben - Videó!

Ki itt a náci? Tüntetők osztják ki a német tévést Chemnitzben - Videó!

A fel­há­bo­ro­dott em­be­rek a ri­por­ter ké­pébe vág­ják az igaz­sá­got, ő pedig nem tud el­le­nük ér­velni.

Sokkot kapott a feleség: rárontott a kukkoló szomszéd és elképesztőt tett

Sokkot kapott a feleség: rárontott a kukkoló szomszéd és elképesztőt tett

Min­den­ki­nek van­nak ér­de­kes tör­té­ne­tei a szom­szé­da­i­ról. De ez a nő tény­leg ki­fo­gott egy dísz­pél­dányt.

Orbán Viktor: nem engedünk a zsarolásnak

Orbán Viktor: nem engedünk a zsarolásnak

Vissza­uta­sí­tom, hogy a be­ván­dor­lás­parti erők fe­nye­ges­sék, zsa­rol­ják, rá­gal­maz­zák Ma­gyar­or­szá­got - mondta Orbán Vik­tor.

Vissza­uta­sí­tom, hogy a be­ván­dor­lás­parti erők fe­nye­ges­sék, zsa­rol­ják, rá­gal­maz­zák Ma­gyar­or­szá­got és a ma­gyar em­be­re­ket - mondta fel­szó­la­lá­sá­ban Orbán Vik­tor az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben a Sar­gen­tini-je­len­tés­ről szóló vitán.

Kiakasztotta a netet az anyuka, mikor bevallotta, mit csinál a zuhany alatt

Kiakasztotta a netet az anyuka, mikor bevallotta, mit csinál a zuhany alatt

Óri­ási vitát ger­jesz­tett egy anyuka a neten.

Óri­ási vitát ger­jesz­tett egy anyuka a neten. Egy­más­nak ug­rot­tak az em­be­rek.

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Min­den ere­jük­kel küz­de­nek: Weisz Fanni csa­ládja eddig hall­ga­tott arról, mennyire meg­rom­lott a vi­szo­nyuk a siket mo­del­lel.

Új nevelési módszer terjed a neten! Orbitális ötlet vagy orbitális baromság?

Új nevelési módszer terjed a neten! Orbitális ötlet vagy orbitális baromság?

Őrült vitát ger­jesz­tett az in­ter­ne­ten egy édes­anya öt­le­tes fo­tója. Az al­kotó maga is meg­le­pő­dött...

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a sus­sexi her­cegné és az apja közti mo­gorva hely­zet, az előző há­zas­sága során is ezt mű­velte lá­nyá­val Tho­mas.

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a sus­sexi her­cegné és az apja közti mo­gorva hely­zet, az előző há­zas­sága során is ezt mű­velte lá­nyá­val Tho­mas.

Weisz Fanni kiborult: Az a céljuk, hogy idegileg tönkretegyenek engem

Weisz Fanni kiborult: Az a céljuk, hogy idegileg tönkretegyenek engem

A csi­nos mo­dell­nek elege van.

A csi­nos mo­dell­nek elege van az el­múlt napok ese­mé­nye­i­ből, ezért egy so­kat­mondó kép­pel és szö­veg­gel tett pon­tot az ügy vé­gére.

Megmutatta bombapopsiját a sztáranyuka, de nagy baj történt ezután

Megmutatta bombapopsiját a sztáranyuka, de nagy baj történt ezután

A 39 éves celeb be­vál­la­lós fotót posz­tolt.

A 39 éves celeb be­vál­la­lós fotót posz­tolt, de ez nem min­den­ki­nek tet­szett.

Családi botrány a sztárapuka halála után, áll a bál Jacksonéknál

Családi botrány a sztárapuka halála után, áll a bál Jacksonéknál

Joe Jack­son lánya és uno­kája tel­je­sen más­hogy látja a sztár éle­tét, ezért nem tud­ják el­dön­teni, ki ren­dezze a te­me­tést.

Párton belüli felkelés tört ki Merkel ellen! Új választások jöhetnek

Párton belüli felkelés tört ki Merkel ellen! Új választások jöhetnek

Horst Se­e­ho­fer lett a nagy el­len­fél...

Egyre éle­sebb Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár és Horst Se­e­ho­fer bel­ügy­mi­nisz­ter vi­tája.

Brad Pitt bekeményített, ezért dühöng most Angelina Jolie

Brad Pitt bekeményített, ezért dühöng most Angelina Jolie

Me­gint egy­más­nak estek a gye­re­kek miatt.

Egy­más­nak estek a gye­re­kek miatt, de a bí­ró­sági dön­tés óta Jolie már nincs olyan könnyű hely­zet­ben.

Képtelenség Angela Merkellel együtt dolgozni - állítja nagy ellenfele

Képtelenség Angela Merkellel együtt dolgozni - állítja nagy ellenfele

Ang­ela Mer­kel azon dol­go­zik, hogy egy rend­kí­vüli csúcs­ta­lál­ko­zót hoz­zon össze. Mi lesz ebből?!

Elképesztő fordulatot vett Majka és Jolly durva háborúja!

Elképesztő fordulatot vett Majka és Jolly durva háborúja!

Egy hét­tel ez­előtt vesz­tek össze..

A két hí­res­ség egy hét­tel ez­előtt ve­szett össze egy­más­sal, ami­kor Jolly kri­ti­zálta Maj­káék VOLT Fesz­ti­válra írt him­nu­szát.

Micsoda szégyen, kitálalt botrányos ügyéről Jolly

Micsoda szégyen, kitálalt botrányos ügyéről Jolly

Na­po­kig ment az adok-kapok az in­ter­ne­ten. Ret­te­ne­te­sen szé­gyenli a tör­tén­te­ket.

Na­po­kig ment az adok-kapok az in­ter­ne­ten. Ret­te­ne­te­sen szé­gyenli a tör­tén­te­ket.

Kitört a háború, egymásnak estek a rapperek és a mulatósok!

Kitört a háború, egymásnak estek a rapperek és a mulatósok!

Már Majka is be­kap­cso­ló­dott a Jolly és Cur­tis kö­zött ki­rob­bant vi­tába!

Már Majka is be­kap­cso­ló­dott a Jolly és Cur­tis kö­zött ki­rob­bant vi­tába! A balhé egy szmájli miatt in­dult.

Dagad a botrány: durva, mivel vádolja Jolly Majkát

Dagad a botrány: durva, mivel vádolja Jolly Majkát

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek.

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek. Ke­mé­nyen megy az adok-kapok a Fa­ce­boo­kon.

Majka reagált a botrányra: páros lábbal szállt bele Jollyba

Majka reagált a botrányra: páros lábbal szállt bele Jollyba

Eddig Majka nem folyt bele a Volt Fesz­ti­vál körül ki­ala­kult hisz­tibe, de most nála is be­telt a pohár.

Döbbenet! Így gyilkolta meg lakótársát egy ásotthalmi férfi - Videó

Döbbenet! Így gyilkolta meg lakótársát egy ásotthalmi férfi - Videó

Be­is­merő val­lo­mást tett.

Gy. László le­tar­tóz­ta­tása után, be­is­merő val­lo­mást tett. El­lene ha­lált okozó testi sér­tés miatt in­dult el­já­rás. A rend­őrök a férfit őri­zetbe vet­ték és elő­ter­jesz­tést tet­tek az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sára.

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

Az egy­kori sztár­pár még min­dig nem vált el, és ez most a szí­nész mal­mára hajtja a vizet.

Az egy­kori sztár­pár még min­dig nem vált el, és ez most a szí­nész mal­mára hajtja a vizet.

Elkezdődött a magyar sztárpár válópere: Ez hosszú lesz

Elkezdődött a magyar sztárpár válópere: Ez hosszú lesz

A gyer­me­kük fö­lött vi­táz­nak.

Bár az anyagi kér­dé­sek­ben meg­egyez­tek, egy sar­ka­la­tos kér­dés­ben nem jut­nak dű­lőre. A gyer­me­kük fö­lött vi­táz­nak a bí­ró­sá­gon.

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Csilla eddig hall­ga­ta­ott.

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

Most közölték: rettenetes tragédia történt hajnalban Erdélyben

Most közölték: rettenetes tragédia történt hajnalban Erdélyben

Bor­zasztó rész­le­tek­ről szá­molt be az asszony.

Bor­zasztó rész­le­tek­ről szá­molt be az asszony, aki asszisz­tens­nő­ként dol­go­zik a helyi kór­ház­ban.

Botrányba fullad Harry és Meghan esküvője? Durva vádak érték őket

Botrányba fullad Harry és Meghan esküvője? Durva vádak érték őket

Meg­han Markle fél­test­vére ez­út­tal egy­ál­ta­lán nem fogta vissza magát.

Meg­han Markle fél­test­vére ez­út­tal egy­ál­ta­lán nem fogta vissza magát. Már a her­ceg­nek is üzent.

Baukó Éva őrjöng: Azt hittem, Berki Krisztián meg fog verni

Baukó Éva őrjöng: Azt hittem, Berki Krisztián meg fog verni

Baukó Éva csak kap­kodta a le­ve­gőt, annyira fel­ide­ge­sí­tette magát Berki Krisz­tián vi­sel­ke­dé­sén.

Baukó Éva csak kap­kodta a le­ve­gőt, annyira fel­ide­ge­sí­tette magát Berki Krisz­tián vi­sel­ke­dé­sén.

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Szó­hoz sem ju­tot­tak...

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér Tibor újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket. Nem tűr­nek to­vább!

Ezért sértődött meg Vitrayra a TV2 sztárja

Ezért sértődött meg Vitrayra a TV2 sztárja

A két tévés egé­szen mos­ta­náig nem be­szélte meg a prob­lé­má­kat.

A két tévés egé­szen mos­ta­náig nem be­szélte meg, mi ve­ze­tett odáig, hogy 22 éve nem tar­tot­ták a kap­cso­la­tot.

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Az egy­kori mo­dell sokat vál­to­zott.

Az egy­kori szu­per­mo­dell ér­ték­rendje tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta édes­anya lett.

Interjú Berkivel: Amit mindenki megkérdezne a botrányról

Interjú Berkivel: Amit mindenki megkérdezne a botrányról

Berki Krisz­tián körül forr­nak az in­du­la­tok, ami­óta új sze­relme van.

Egy szemtanú vallomása: buszvezetővel őrjöngött Berki Krisztián?

Egy szemtanú vallomása: buszvezetővel őrjöngött Berki Krisztián?

Hét­vé­gén au­tó­bal­ese­tet szen­ved­tek.

Berki Krisz­tián és ba­rát­nője, Mazsi a hét­vé­gén au­tó­bal­ese­tet szen­ved­tek. Egy bus­szal ka­ram­bo­lo­zott a mű­sor­ve­zető lu­xus­au­tója. Szom­ba­ton Berki arról vi­szont hall­ga­tott, hogy a hely­szí­ne­lés során fe­szült lett volna a lég­kör. Egy, a bu­szon ülő utas azon­ban egé­szen más­ról szá­molt be.

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Ki tudja miért, de idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes...

Ki tudja miért, de Zámbó Jimmy fi­á­nak idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes, aki­nek ne­ki­tá­mad a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Leszúrtak egy 14 éves fiút, mert mást mert gondolni az iszlámról

Leszúrtak egy 14 éves fiút, mert mást mert gondolni az iszlámról

Ti­né­dzser korú fi­a­ta­lok vesz­tek össze.

A Közel-Ke­let­ről ér­kező mig­rán­sok isz­lá­mot érintő vi­tája odáig fa­jult, hogy egyi­kük kést rán­tott, és hasba szúrta tár­sát.

Berki Krisztián: Pamela megszegte a megállapodásunkat

Berki Krisztián: Pamela megszegte a megállapodásunkat

Az izom­ce­leb és gyer­meke édes­anyja kö­zött egyre in­kább el­mér­ge­se­dik a hely­zet.

Az izom­ce­leb és gyer­meke édes­anyja kö­zött egyre in­kább el­mér­ge­se­dik a hely­zet. Krisz­tián el­mondja, mi tör­tént az el­múlt na­pok­ban.

A feleségem egy harácsoló, így döntötte romba a házasságunkat

A feleségem egy harácsoló, így döntötte romba a házasságunkat

Egy gyűj­tö­ge­tő­vel min­dig na­gyon nehéz - kü­lö­nö­sen, ha ő a part­ne­red.

Egy gyűj­tö­ge­tő­vel min­dig na­gyon nehéz - kü­lö­nö­sen, ha az il­lető a part­ne­red. Igaz tör­té­ne­tek.

Nem hiszed el, min veszekszik feleségével a TV2 sztárja

Nem hiszed el, min veszekszik feleségével a TV2 sztárja

Három hölggyel él együtt a hír­adós.

Három hölggyel él együtt a Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője, fe­le­sé­gén kívül két lánya van.

Váratlan fordulat: Ezt mondja Friderikuszról a legenda

Váratlan fordulat: Ezt mondja Friderikuszról a legenda

A két te­le­ví­ziós nagy­ágyú kö­ze­lít.

A két te­le­ví­ziós nagy­ágyú vi­szo­nya hosszú évek óta fi­no­man szólva is fa­gyos, de most tör­tént va­lami, ami min­dent meg­vál­toz­ta­tott.

Családtagjaival veszekszik Hódi Pamela!

Családtagjaival veszekszik Hódi Pamela!

A sztár­anyuka bár­ki­vel, bár­hol képes össze­vi­tat­kozni akkor, ha va­lami nem tet­szik neki.

A sztár­anyuka bár­ki­vel, bár­hol képes össze­vi­tat­kozni akkor, ha va­lami nem tet­szik neki.

Egészen döbbenetes okok miatt kerülnek szakítás szélére a párok

Egészen döbbenetes okok miatt kerülnek szakítás szélére a párok

Ve­sze­ke­dés nél­kül nincs pár­kap­cso­lat, egy idő után rá­adá­sul könnyen be­rob­ban a szikra. El­ké­pesztő szto­rik!

Idáig fajult a vita: Zalatnay Cini miatt mondott nemet Kovács Kati

Idáig fajult a vita: Zalatnay Cini miatt mondott nemet Kovács Kati

Most már biz­tos, hogy nem lép szín­padra a Tánc­dal­fesz­ti­vál ju­bi­le­u­mon Ko­vács Kati. Pedig Cini bé­kü­lési szán­dék­kal hívta meg.

Botrány a királyi családban: Meghan miatt veszett össze apjával Harry

Botrány a királyi családban: Meghan miatt veszett össze apjával Harry

Ká­roly her­ceg jó ta­ná­csok­kal látta el fiát az es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Ká­roly her­ceg jó ta­ná­csok­kal látta el ki­seb­bik fiát az es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban, de a pár nem kért az öt­le­te­i­ből.