CÍMKE: 'visszatérés'

Szívszorító, ezt tervezte halála előtt Ambrus Zoltán

Szívszorító, ezt tervezte halála előtt Ambrus Zoltán

Tele volt ter­vek­kel az Irigy Hón­alj­mi­rigy néhai örö­kös tagja.

Kiderült az igazság: Meglepő, hol tér vissza Liptai Claudia

Kiderült az igazság: Meglepő, hol tér vissza Liptai Claudia

Az új mű­sort tel­jes mér­ték­ben a két­gyer­me­kes té­vésre szab­ták!

Visszatért Sophia Loren, elképesztően néz ki 84 évesen

Visszatért Sophia Loren, elképesztően néz ki 84 évesen

A sztár még ennyi idő­sen is szép, még úgy is, hogy sze­repe ked­véért smink nél­kül je­lent meg.

A sztár még ennyi idő­sen is szép, még úgy is, hogy sze­repe ked­véért smink és szép fri­zura nél­kül je­lent meg a ka­me­rák előtt.

Komoly terveket szövöget, visszatérne a színpadra Sas József

Komoly terveket szövöget, visszatérne a színpadra Sas József

A hu­mo­rista pár hó­napja ka­pott agy­vér­zést, azóta kór­ház­ban ápol­ják, ám mégis po­zi­tí­van te­kint a jö­vőre.

A hu­mo­rista pár hó­napja ka­pott agy­vér­zést, azóta kór­ház­ban ápol­ják.

Bodrogi Gyula megtörte a csendet: Így van most Kulka János

Bodrogi Gyula megtörte a csendet: Így van most Kulka János

Min­den ener­gi­á­já­val leg­újabb be­mu­ta­tó­jára ké­szül.

Min­den ener­gi­á­já­val leg­újabb be­mu­ta­tó­jára ké­szül.

Császár Előd visszatér, Jáksó keményen nyilatkozott róla

Császár Előd visszatér, Jáksó keményen nyilatkozott róla

Csá­szár Előd kar­ri­erje egy ha­lá­los bal­eset oko­zása után ért véget. Most DJ-ként tér vissza!

Csá­szár Előd kar­ri­erje egy ha­lá­los bal­eset oko­zása után ért véget. Most DJ-ként tér vissza!

Gyanakodnak a rajongók: ebben a műsorban térhet vissza Palik László

Gyanakodnak a rajongók: ebben a műsorban térhet vissza Palik László

A te­le­ví­zió­né­zők re­mé­lik, hogy az Exat­lon Hun­gary után is lát­hat­ják még a mű­sor­ve­ze­tőt.

Komoly betegsége után tér vissza Freddie

Komoly betegsége után tér vissza Freddie

Az éne­kes több hó­nap­nyi kény­szer­pi­henő után most újra dol­goz­hat.

Az éne­kes több hó­nap­nyi kény­szer­pi­henő után most újra dol­goz­hat.

Hatalmas bejelentés: visszatér Palik László

Hatalmas bejelentés: visszatér Palik László

A mű­sor­ve­zető va­sár­nap este, tel­je­sen új sze­rep­ben tér vissza a TV2 kép­er­nyő­jére. A ta­lál­ga­tá­sok el­le­nére Palik László öl­töny­ben várja a te­le­ví­zió­né­ző­ket.

A mű­sor­ve­zető va­sár­nap este, tel­je­sen új sze­rep­ben tér vissza a TV2 kép­er­nyő­jére. A ta­lál­ga­tá­sok el­le­nére Palik László öl­töny­ben várja a te­le­ví­zió­né­ző­ket.

Mindenki csak ámul, elképesztő videó jött a szívműtéten átesett Mick Jaggerről

Mindenki csak ámul, elképesztő videó jött a szívműtéten átesett Mick Jaggerről

A sztára­puka ki­rob­banó gőz­erő­vel ké­szül a nagy vissza­té­résre!

A sztára­puka ki­rob­banó gőz­erő­vel ké­szül a nagy vissza­té­résre!

Visszatért Demcsák Zsuzsa, így vélekedik az elmúlt időszakról

Visszatért Demcsák Zsuzsa, így vélekedik az elmúlt időszakról

Kü­lön­le­ges él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dott.

Kü­lön­le­ges él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dott az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sán a mű­sor­ve­zető.

Őszintén vallott a folytatásról Palik László

Őszintén vallott a folytatásról Palik László

Hétfő este véget ért az Exat­lon.

Hétfő este véget ért az Exat­lon.

Jó hírek érkeztek a magyar énekesről: visszatért a betegsége után

Jó hírek érkeztek a magyar énekesről: visszatért a betegsége után

Ígé­re­tet tett a ra­jon­gó­i­nak, hogy ismét aktív lesz a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Ígé­re­tet tett a ra­jon­gó­i­nak, hogy ismét aktív lesz a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Így még sosem láttuk, videóban fakadt ki Britney Spears

Így még sosem láttuk, videóban fakadt ki Britney Spears

Ami­óta le­mondta tur­né­ját, sorra szü­let­nek hogy­lé­té­ről az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek. Az éne­kes­nő­nek elege lett!

Ami­óta le­mondta tur­né­ját, sorra szü­let­nek hogy­lé­té­ről az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek. Az éne­kes­nő­nek elege lett!

Szenzációs visszatérés, itt láthatod először Curtis új klipjét

Szenzációs visszatérés, itt láthatod először Curtis új klipjét

A rap­per nem adta fel és el­ké­szí­tett egy új, ön­álló al­bu­mot, ame­lyen őszin­tén be­szél az el­múlt idő­szak­ról.

A rap­per nem adta fel és el­ké­szí­tett egy új, ön­álló al­bu­mot, ame­lyen őszin­tén be­szél az el­múlt idő­szak­ról.

Mindenki meglepődött: Itt tér vissza Damu Roland

Mindenki meglepődött: Itt tér vissza Damu Roland

Ki­de­rült, hol foly­tatja!

A zűrös életű szí­nész so­káig fi­ze­tő­pin­cér­ként dol­go­zott, ám vá­rat­la­nul fel­mon­dott. Most ki­de­rült, hol foly­tatja!

Hemingway visszatérhet a magyar futballba?

Hemingway visszatérhet a magyar futballba?

Ma­radt még bőven ten­ni­va­lója.

Ma­radt még bőven ten­ni­va­lója a Hon­véd­tól meg­vált ma­gyar-ame­ri­kai üz­let­em­ber­nek. Új klu­bot aligha vesz, de min­den más­tól talán nem bú­csú­zik vég­leg.

Megdöbbentek a rajongók, Curtis kitálalt: ezért nem áll össze Majkával

Megdöbbentek a rajongók, Curtis kitálalt: ezért nem áll össze Majkával

Hiába re­mény­ked­tek a ra­jon­gók, nincs már esély arra, hogy Cur­tis és Majka újra egy csa­pa­tot al­kos­sa­nak.

Vadonatúj zenekarral tér vissza Beri Ary, új életéről vallott

Vadonatúj zenekarral tér vissza Beri Ary, új életéről vallott

Egy időre el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől.

A Sze­re­lem az első vérig sztárja egy időre el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől. Éle­té­ben vol­tak mély­pon­tok, de most már csak a hi­va­tá­sá­val és a hob­bi­já­val fog­lal­ko­zik.

Lázban ég a sportvilág, visszatérhet a legendás sztár

Lázban ég a sportvilág, visszatérhet a legendás sztár

Érik a szen­zá­ciós be­je­len­tés. Nem csoda, ki tudna vissza­uta­sí­tani egy 70 mil­lió eurós aján­la­tot?

Érik a szen­zá­ciós be­je­len­tés. Nem csoda, ki tudna vissza­uta­sí­tani egy 70 mil­lió eurós aján­la­tot?

Sikítás töltötte be a stúdiót, a "halálból" tért vissza az Oscar-díjas sztár - videó

Sikítás töltötte be a stúdiót, a "halálból" tért vissza az Oscar-díjas sztár - videó

A 63 éves szí­nésznő már fel­ké­szült arra, hogy meg kell hal­nia a kór­ház­ban, ám végül sze­ren­csére job­ban lett.

Betegsége után visszatér a legendás magyar rádiós

Betegsége után visszatér a legendás magyar rádiós

Ha csak egy hét ere­jéig is...

Ha csak egy hét ere­jéig is, de újra hall­ható lesz az éter­ben a sú­lyos szív­be­teg­ség­ből fel­épült le­genda hangja. Itt éb­red­hetsz vele!

Meglepődtek a rajongók: Ezt tette a Curtis a visszatérő koncertjén

Meglepődtek a rajongók: Ezt tette a Curtis a visszatérő koncertjén

Még min­dig sokan ag­gód­nak az új­pesti rap­pe­rért!

Még min­dig sokan ag­gód­nak az új­pesti rap­pe­rért!

Itt az első videó: így tért vissza a színpadra Curtis

Itt az első videó: így tért vissza a színpadra Curtis

A rap­per fel­lé­pé­sére sokan vol­tak kí­ván­csiak. Úgy tűnik, nem hagyta cser­ben ra­jon­góit.

A rap­per fel­lé­pé­sére sokan vol­tak kí­ván­csiak. Úgy tűnik, nem hagyta cser­ben ra­jon­góit.

Mourinho mindenkit meglepett, itt vállalhat munkát

Mourinho mindenkit meglepett, itt vállalhat munkát

Vissza­tér­het Mi­lá­nóba a por­tu­gál.

A Man­ches­ter Uni­ted­től de­cem­ber­ben tá­vozó por­tu­gál sztár­edző vissza­tér­het ko­rábbi si­ke­rei hely­szí­nére. A nyár­tól ve­heti át az Inter irá­nyí­tá­sát.

Mindenki meglepődött: Így tért vissza Demcsák Zsuzsa

Mindenki meglepődött: Így tért vissza Demcsák Zsuzsa

Re­me­kül né­zett ki a mű­sor­ve­zető, aki az el­múlt idő­szak­ban leg­in­kább for­dí­tás­ból és ta­ní­tás­ból élt.

Nagy bejelentést tett Curtis, nem korai ez még?

Nagy bejelentést tett Curtis, nem korai ez még?

A ra­jon­gók köz­ben őszin­tén ag­gód­nak az új­pesti rap­pe­rért, akit csap­dába csalt a Sz­ci­en­to­ló­giai Egy­ház.

A ra­jon­gók köz­ben őszin­tén ag­gód­nak az új­pesti rap­pe­rért, akit csap­dába csalt a Sz­ci­en­to­ló­giai Egy­ház.

Elárulta Liptai Claudia: visszatér a színpadra, de mást is tervez

Elárulta Liptai Claudia: visszatér a színpadra, de mást is tervez

A mű­sor­ve­zető nem vonul vissza, sőt egy­szerre több he­lyen is lát­hat­juk majd.

A mű­sor­ve­zető nem vonul vissza, sőt egy­szerre több he­lyen is lát­hat­juk majd. Kü­lön­le­ges ter­vek.

Elképesztő módon tért vissza a 90-es évek legnépszerűbb lánycsapata

Elképesztő módon tért vissza a 90-es évek legnépszerűbb lánycsapata

A nép­szerű tri­ó­nak ugyan csak az egyik tagja van benne a ban­dá­ban, de az új ta­gok­kal si­ke­rült mégis vissza­hoz­niuk a régi han­gu­la­tot.

Döbbenetes erővel tért vissza Kulka János

Döbbenetes erővel tért vissza Kulka János

A szí­nész ugyan egyet­len szót sem szólt a drá­mai ha­tású elő­adá­son, de...

A szí­nész ugyan egyet­len szót sem szólt a drá­mai ha­tású elő­adá­son, de arc­já­té­ká­ban min­den benne volt...

Örömmel segít, visszatér Magyarországra a sztáredző

Örömmel segít, visszatér Magyarországra a sztáredző

Tisz­te­let­beli ma­gyar­ként te­kin­te­nek a vi­lág­hírű sztár­edzőre.

Tisz­te­let­beli ma­gyar­ként te­kin­te­nek a vi­lág­hírű sztár­edzőre, aki ismét ha­zánk­ban vál­lal mun­kát.

Komoly feltételek: ezért tért vissza Kollányi Zsuzsi

Komoly feltételek: ezért tért vissza Kollányi Zsuzsi

Az éne­kesnő ne­he­zen vi­seli, mikor nin­cse­nek mel­lette a fiai, de hi­ány­zott már neki a szín­pad is.

Az éne­kesnő ne­he­zen vi­seli, mikor nin­cse­nek mel­lette a fiai, de hi­ány­zott már neki a szín­pad is.

Elszólta magát Victoria Beckham: mégis csatlakozhat a Spice Girlshöz

Elszólta magát Victoria Beckham: mégis csatlakozhat a Spice Girlshöz

A sztár­anyuka egy in­ter­jú­ban vic­ce­lő­dött azzal, hogy ő is meg­je­len­het.

A sztár­anyuka egy in­ter­jú­ban vic­ce­lő­dött azzal, hogy ő is meg­je­len­het a szín­pa­don.

Kiderült a titok, elszólta magát a magyar színész

Kiderült a titok, elszólta magát a magyar színész

Egy ra­jon­gó­já­val osz­totta meg a hírt.

Tamás egy ra­jon­gó­já­val osz­totta meg a jó hírt.

Nagy bejelentést tett Törőcsik Mari, ekkor állhat újra színpadra

Nagy bejelentést tett Törőcsik Mari, ekkor állhat újra színpadra

A szín­ház­ban is vissza­vár­ják.

A le­gen­dás szí­nésznő nem adta fel a re­ményt, hogy újra sze­re­pel­het, és a szín­ház­ban is vissza­vár­ják.

Titokban végig jóban maradtak: újra összeállhat Majka és Curtis

Titokban végig jóban maradtak: újra összeállhat Majka és Curtis

Öt hónap hall­ga­tás után törte meg Majka a csen­det Cur­tis­szel kap­cso­la­to­san.

Sári Évi szilveszterkor visszatér a képernyőre

Sári Évi szilveszterkor visszatér a képernyőre

Közel tíz évet kel­lett erre várni a ra­jon­gók­nak!

Közel tíz évet kel­lett erre várni a ra­jon­gók­nak! Nem akár­mi­lyen mű­sor­ban vál­lalt sze­re­pet Sári Évi, egy több órás, élő kí­ván­ság­mű­sort vezet majd.

Itt a nagy visszatérés: újra színpadon a gyógyuló Kulka János

Itt a nagy visszatérés: újra színpadon a gyógyuló Kulka János

Nem­ré­gi­ben már ta­lál­koz­hat­tak a szí­nés­szel egy film­ben a ra­jon­gók, most pedig szín­da­rab­ban is újra lát­hat­juk.

Nem­ré­gi­ben már ta­lál­koz­hat­tak a szí­nés­szel egy film­ben a ra­jon­gók.

Mindenki meglepődött: Így tér vissza Várkonyi Andrea

Mindenki meglepődött: Így tér vissza Várkonyi Andrea

Fáj­dal­mas sza­kí­tása után jó időre el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, még a TV2-nél is fel­mon­dott.

Kiszivárgott, visszatérhet sorozatába a várandós Meghan hercegné

Kiszivárgott, visszatérhet sorozatába a várandós Meghan hercegné

Az egy­kori szí­nésznő még a szak­szer­ve­ze­té­ből sem lé­pett ki, így meg­van az esély.

Így tért vissza rosszulléte után Kálloy Molnár Péter

Így tért vissza rosszulléte után Kálloy Molnár Péter

A nép­szerű szí­nész ok­tó­ber 28-án lett rosszul az Ope­rett­ben, ro­ham­men­tő­vel kel­lett kór­házba szál­lí­tani.

A nép­szerű szí­nész ok­tó­ber 28-án lett rosszul az Ope­rett­ben, ro­ham­men­tő­vel kel­lett kór­házba szál­lí­tani. Most már min­den rend­ben.

Itt a válasz: kiderült, mikor tér vissza Liptai Claudia

Itt a válasz: kiderült, mikor tér vissza Liptai Claudia

Kisfia ál­la­pota sok min­dent fe­lülír.

Kisfia ál­la­pota miatt nem tu­dott részt venni a múlt heti élő show-ban.

Váratlan rosszulléte után újra színpadra áll Kálloy Molnár Péter

Váratlan rosszulléte után újra színpadra áll Kálloy Molnár Péter

Ismét lát­hat­ják a ra­jon­gók.

A szí­nészt no­vem­ber ele­jén vit­ték kór­házba ro­ham­men­tő­vel, mi­u­tán az egyik elő­adás szü­ne­té­ben rosszul lett.

Kiderült, mikor tér vissza a TV2 sikersorozatába Nagy Adri

Kiderült, mikor tér vissza a TV2 sikersorozatába Nagy Adri

A szí­nésznő már mű­sor­ve­ze­tő­ként lát­ható a FEM3 mű­so­rá­ban.

A szí­nésznő már mű­sor­ve­ze­tő­ként lát­ható a FEM3 mű­so­rá­ban.

Egy kívánsága van Törőcsik Marinak: kívánjuk, hogy teljesüljön!

Egy kívánsága van Törőcsik Marinak: kívánjuk, hogy teljesüljön!

A le­gen­dás szí­nésznő nagy in­ter­jút adott a Nem­zeti Szín­ház hon­lap­ján.

A le­gen­dás szí­nésznő nagy in­ter­jút adott a Nem­zeti Szín­ház hon­lap­ján.

Öt hónapos babája mellől tért vissza a színpadra a magyar színésznő

Öt hónapos babája mellől tért vissza a színpadra a magyar színésznő

Hi­va­ta­lo­san is vissza­tért a szín­ház vi­lá­gába Föl­des Esz­ter egy kü­lön­le­ges da­rab­bal. Kisfi­ára az édes­apja, Lo­vasi And­rás vi­gyáz.

Megtudtuk, ez a teljes igazság Demcsák Zsuzsa visszatéréséről

Megtudtuk, ez a teljes igazság Demcsák Zsuzsa visszatéréséről

Az ATV kép­er­nyő­jén tűnik fel.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető ismét fel­tű­nik ha­ma­ro­san az ATV kép­er­nyő­jén.

Megmenekült a halálból, most visszatér a Forma-1-be

Megmenekült a halálból, most visszatér a Forma-1-be

Hét évvel sú­lyos bal­esete után Ro­bert Ku­bica 2019-ben vissza­tér a Forma-1-be.

Hét évvel sú­lyos bal­esete után Ro­bert Ku­bica 2019-ben vissza­tér a Forma-1-be.

Visszatért Damu Roland: így viselkedett a színész

Visszatért Damu Roland: így viselkedett a színész

Hosszú ki­ha­gyás után újra szín­padra állt Damu Ro­land! A bot­rá­nyos életű szí­nész az Édes Anna című mu­si­cal­ben tűnt fel..

Hosszú ki­ha­gyás után újra szín­padra állt Damu Ro­land! A bot­rá­nyos életű szí­nész az Édes Anna című mu­si­cal­ben tűnt fel, és egy rendőr sze­re­pébe bújva káp­ráz­tatta el a né­ző­kö­zön­sé­get.

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, boldogabb, mint valaha

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, boldogabb, mint valaha

A szí­nésznő egy olyan te­vé­keny­sé­get kez­dett el, amire so­káig nem volt ideje.

A szí­nésznő egy olyan te­vé­keny­sé­get kez­dett el, amire a szín­ház és az anya­ság mel­lett so­káig nem volt ideje.

Örömhír, visszatért Magyarországra Terence Hill

Örömhír a rajongóknak, visszatért Magyarországra Terence Hill

Ismét Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Ismét Ma­gyar­or­szá­gon pihen.

Igazi örömhír, hatalmas bejelentést tett Nótár Mary

Igazi örömhír, hatalmas bejelentést tett Nótár Mary

Hosszú idő után adott ismét in­ter­jút.

Az éne­kesnő hosszú idő után adott ismét in­ter­jút, ami­ben őszin­tén be­szél az el­múlt két évről és arról, mi­lyen új dal­lal tér vissza.

Visszatér a színpadra Szinetár Dóra

Visszatér a színpadra Szinetár Dóra

Újra szó­ra­koz­tatja es­tén­ként a kö­zön­sé­get.

A szí­nésznő több mint egy évvel har­ma­dik gyer­me­ké­nek szü­le­tése után újra szó­ra­koz­tatja es­tén­ként a kö­zön­sé­get.

Felépült súlyos betegségéből a magyar sztár

Nagy visszatérés, felépült súlyos betegségéből a magyar sztár

Ma­ro­zsán újra pá­lyára lép­he­tett.

Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer tü­dő­em­bó­lia miatt három hó­na­pig nem fut­bal­loz­ha­tott. Ja­kabfi Zsa­nett is pá­lyára lé­pett.

Óriási meglepetés, visszatért a képernyőre Nagy Adri

Óriási meglepetés, visszatért a képernyőre Nagy Adri

Úgy tűnik, a szí­nésznő újra be­le­ve­tette magát a mun­kába. Mi­csoda for­má­ban van!

Úgy tűnik, a szí­nésznő újra be­le­ve­tette magát a mun­kába. Mi­csoda for­má­ban van!

Visszatér a tévébe a kilencvenes évek legendás magyar párosa

Visszatér a tévébe a kilencvenes évek legendás magyar párosa

Nép­szerű éte­lek, gyor­san el­ké­szít­hető fi­nom­sá­gok, kony­hai trük­kök, ér­de­kes­sé­gek és vidám han­gu­lat.

Hatalmas bejelentés, újra összeáll a legendás magyar együttes

Hatalmas bejelentés, újra összeáll a legendás magyar együttes

A ki­lenc­ve­nes évek nép­szerű tri­ója ha­ma­ro­san ismét a fa­lu­na­po­kon és a ren­dez­vé­nye­ken szí­ne­síti a ma­gyar mu­la­tós pa­let­tát.

Nagy bejelentés: visszatér a TV2 képernyőjére a legendás tévés

Nagy bejelentés: visszatér a TV2 képernyőjére a legendás tévés

Ti­zenöt év ki­ha­gyás után lát­hat­juk újra a csa­torna első idő­jó­sát.

Ti­zenöt év ki­ha­gyás után lát­hat­juk újra a csa­torna első idő­jó­sát.

Csontsoványra fogyott, súlyos beteg volt, most így tér vissza a magyar sztár

Csontsoványra fogyott, súlyos beteg volt, most így tér vissza a magyar sztár

Né­hány évvel ez­előtt csont­so­ványra fo­gyott a Bon-Bon együt­tes sztárja

Né­hány évvel ez­előtt csont­so­ványra fo­gyott a Bon-Bon együt­tes sztárja, sokan a leg­rosszabbra gon­dol­tak. Szol­noki Péter ma már jól van.

Törőcsik Mari megható vallomása: erre vágyik leginkább a lábadozó színésznő

Törőcsik Mari megható vallomása: erre vágyik leginkább a lábadozó színésznő

Az ál­la­pota sta­bil, de fá­ra­dé­kony, ne­he­zen mozog, va­la­mint a be­széd is ne­he­zére esik. Hiába vá­gyik a vissza­té­résre, a kö­zel­jö­vő­ben erre kevés esé­lye van...

Dévényi Tibor a műtét után munkaterápiával gyógyult

Dévényi Tibor a műtét után munkaterápiával gyógyult

Ismét ki­tűnő for­má­ban van.

Ko­moly mű­té­ten esett át Dé­vé­nyi Tibor, de a 71 éves mű­sor­ve­zető sze­ren­csére ismét ki­tűnő for­má­ban van. Mint mondja, az ő ko­rá­ban már sok a nyűgje az em­ber­nek, de a fel­épü­lési idő­szak­ban is arra ké­szült, hogy le­mez­lo­vas­ként, mű­sor­ve­ze­tő­ként újra szó­ra­koz­tat­hassa a kö­zön­sé­get. Nos, már nem kell sokat várni: ok­tó­ber 6-tól újra indul a Három kí­ván­ság a Retro Rá­di­ó­ban.

Furcsa hobbijáról vallott Katalin hercegné: ezt teszi szabadidejében

Furcsa hobbijáról vallott Katalin hercegné: ezt teszi szabadidejében

Camb­ridge her­ceg­néje vissza­tért a szü­lési sza­bad­sá­gá­ról.

Camb­ridge her­ceg­néje vissza­tért a szü­lési sza­bad­sá­gá­ról és egy­ből egy gye­re­ke­ket se­gítő szer­ve­zet­nél tett lá­to­ga­tást, ahol mon­dott pár ér­de­kes dol­got is.

Elépesztő meglepetés, itt tér vissza a nyolcvanas évek magyar sztárja!

Elépesztő meglepetés, itt tér vissza a nyolcvanas évek magyar sztárja!

A Három kí­ván­ság ez­út­tal az éter hul­lám­hosszain tel­je­síti a kí­ván­sá­go­kat.

A Három kí­ván­ság ez­út­tal az éter hul­lám­hosszain tel­je­síti a kí­ván­sá­go­kat.

Örömteli hír, visszatért a színpadra Venczel Vera

Örömteli hír, visszatért a színpadra Venczel Vera

Sokat be­te­ges­ke­dett.

A 72 éves mű­vésznő sokat be­te­ges­ke­dett az el­múlt hó­na­pok­ban.

Születésnapján sem tért vissza Damu Roland

Születésnapján sem tért vissza Damu Roland

Szín­pa­don ün­ne­pel­he­tett volna.

A szí­nész szom­ba­ton ün­ne­pelte 44. szü­le­tés­nap­ját, amit akár kö­zön­ség előtt is tölt­he­tett volna, de végül nem így ala­kult.

Nagy bejelentés: visszatér a képernyőre Ábel Anita

Nagy bejelentés: visszatér a képernyőre Ábel Anita

Hajós And­rást váltja az Ide süss! har­ma­dik éva­dá­ban. Ábel Anita örül az új fel­adat­nak.

Hajós And­rást váltja az Ide süss! har­ma­dik éva­dá­ban. Ábel Anita örül az új fel­adat­nak.

Kulka János visszatért: ebben a filmben lehet látni őt

Kulka János visszatért: ebben a filmben lehet látni őt

A szín­pad­tól tel­je­sen vissza­vo­nult szí­nész első fil­mes mun­ká­já­ban sem han­gi­lag, sem pedig fi­zi­ka­i­lag nincs jelen...

A szín­pad­tól tel­je­sen vissza­vo­nult szí­nész első fil­mes mun­ká­já­ban sem han­gi­lag, sem pedig fi­zi­ka­i­lag nincs jelen...

Hoppá, itt tér vissza a képernyőre a népszerű magyar műsorvezető

Hoppá, itt tér vissza a képernyőre a népszerű magyar műsorvezető

Gun­del Ta­kács Gábor már alig várja, hogy be­le­kezd­jen új mun­ká­jába.

Gun­del Ta­kács Gábor már alig várja, hogy be­le­kezd­jen új mun­ká­jába, a Spí­ler2 csa­tor­nán.

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nincs meg­ál­lás, hi­szen az után­zás nagy­mes­te­rei idén is el­hoz­zák az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­li­ját.

Nagy bejelentés, visszatérhet a színpadra a magyar énekesnő

Nagy bejelentés, visszatérhet a színpadra a magyar énekesnő

Úgy tűnik, si­ke­rült a hi­tel­csap­dá­ból is ki­mász­nia. De­rű­sen látja a jövőt.

Nem hiszed el, mi segít az életéért küzdő magyar legendának

Nem hiszed el, mi segít az életéért küzdő magyar legendának

Újra szín­padra állt Szék­he­lyi Jó­zsef.

A sza­kadó eső el­le­nére hosszú per­ce­kig állva tap­solt a kö­zön­ség Szék­he­lyi Jó­zsef­nek, aki mű­tétje óta elő­ször állt szín­padra.

Hosszú évek után tér vissza a képernyőre a csinos magyar műsorvezető!

Hosszú évek után tér vissza a képernyőre a csinos magyar műsorvezető!

A nézők egy­kori ked­ven­cét ha­ma­ro­san a TV2 egyik mű­so­rá­ban lát­hat­ják majd ismét, kül­föld­ről tér haza.

Így készül a TV2-re való nagy visszatérésére Tatár Csilla

Így készül a TV2-re való nagy visszatérésére Tatár Csilla

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt nagy­sza­bású pro­duk­ci­ó­ban lát­hat­ják majd újra a nézők.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt nagy­sza­bású pro­duk­ci­ó­ban lát­hat­ják majd újra a nézők.

Elképesztő meglepetés, visszatér a TV2-re a közkedvelt műsorvezető

Elképesztő meglepetés, visszatér a TV2-re a közkedvelt műsorvezető

A nép­szerű tévés egy szep­tem­ber­ben in­duló, nagy­sza­bású show-mű­sor­ban lesz ismét lát­ható.

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

A ren­dező na­gyon jóban van a nem­zet szí­né­szé­vel, gyak­ran meg­lá­to­gatja. Most el­mondta, mi igaz a plety­kák­ból.

Végre! Jó híreket hoztunk Törőcsik Mariról

Végre! Jó híreket hoztunk Törőcsik Mariról

A Nem­zet Szí­né­sze közel két év ki­ha­gyás után vál­lalt szí­né­szi mun­kát. De már ren­ge­te­gen vár­ják vissza a szín­padra.

A Nem­zet Szí­né­sze közel két év ki­ha­gyás után vál­lalt szí­né­szi mun­kát. De már ren­ge­te­gen vár­ják vissza a szín­padra.

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre, de ennek vége. Ha­ma­ro­san fa­ka­na­lat ragad, bár egy­előre tit­ko­ló­zik.

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre, de ennek vége. Ha­ma­ro­san fa­ka­na­lat ragad, bár egy­előre tit­ko­ló­zik.

Kiszivárgott, így tér vissza a nagybeteg Kulka János

Kiszivárgott, így tér vissza a nagybeteg Kulka János

Néma sze­re­pet ka­pott a szí­nész.

Benn­fen­te­sek sze­rint néma sze­re­pet ka­pott a szí­nész. Egye­lőre nem vál­lal szín­házi mun­kát.

Jó hírt kaptak a britek: újra közönség előtt játszik a híres sztár!

Jó hírt kaptak a britek: újra közönség előtt játszik a híres sztár!

Andy Mur­ray közel a vissza­té­rés­hez.

A ko­rábbi vi­lág­első Andy Mur­ray ta­valy jú­li­us­ban ját­szott leg­utóbb éles te­nisz­meccset.

Tizenöt év után tér vissza a képernyőre Rókusfalvy Pál!

Tizenöt év után tér vissza a képernyőre Rókusfalvy Pál!

Nagy vissza­té­rést lát­hat­nak a nézők ked­den az M2 Pe­tőfi TV-n Ró­kus­falvy Pál lá­nyá­val, Ró­kus­falvy Li­li­vel ve­zeti a ma esti Én va­gyok itt mű­sort.

Nagy vissza­té­rést lát­hat­nak a nézők ked­den az M2 Pe­tőfi TV-n Ró­kus­falvy Pál lá­nyá­val, Ró­kus­falvy Li­li­vel ve­zeti a ma esti Én va­gyok itt mű­sort.

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

2006-ban hagyta abba profi sport­kar­ri­er­jét, és most 12 év után vissza­tér. Rá­adá­sul mind­járt az NB-I-ben.

2006-ban hagyta abba profi sport­kar­ri­er­jét, és most 12 év után vissza­tér. Rá­adá­sul mind­járt az NB-I-ben.

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ez ám a visszatérés

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ez ám a visszatérés

Fon­tos hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val.

Fon­tos hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val, ez­után talán a többi prob­léma is sorra ren­de­ző­dik majd.

Bombahír, Törőcsik Mari visszatér Budapestre

Bombahír, Törőcsik Mari visszatér Budapestre

Nagy ter­vei van­nak.

Nagy ter­vei van­nak a nem­zet szí­né­szé­nek. Ha­ma­ro­san újra a fő­vá­ros­ban lesz.

Legyőzte súlyos betegségét, visszatér a Top Gun sztárja

Legyőzte súlyos betegségét, visszatér a Top Gun sztárja

Be­teg­sége miatt gé­ge­cső­met­szést haj­tot­tak rajta végre, amely­től meg­gyen­gült a hangja, de így is mun­kába tud állni!

Be­teg­sége miatt gé­ge­cső­met­szést haj­tot­tak rajta végre, amely­től meg­gyen­gült a hangja, de így is mun­kába tud állni!