CÍMKE: 'vírus'

Életveszélybe került a kisbaba, anyja szerint félrekezelték

Életveszélybe került a kisbaba, anyja szerint félrekezelték

Aszt­má­nak néz­ték egy kis­baba ví­ru­sos meg­be­te­ge­dé­sét...

Aszt­má­nak néz­ték egy kis­baba ví­ru­sos meg­be­te­ge­dé­sét egy bu­da­pesti kór­ház­ban...

Pokollá vált az influenzajárvány

Pokollá vált az influenzajárvány, öngyilkosságba menekülnek a betegek

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Mit egyél, ha elkapott az influenza. Így gyógyulhatsz meg gyorsan

Mit egyél, ha elkapott az influenza. Így gyógyulhatsz meg gyorsan

Ilyen­kor a fo­lya­dék és a kí­mélő ét­ke­zés sokat segít.

Ilyen­kor a fo­lya­dék és a kí­mélő ét­ke­zés sokat segít .

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Ezt egy ta­nul­mány is bi­zo­nyítja.

A se­bé­szeti masz­kok utcai vi­se­lése talán vic­ce­sen néz ki, de ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát.

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint gyor­sab­ban ter­jed az influ­enza, mint gon­dol­nánk. Nem kell, hogy ránk kö­hög­je­nek, elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

Meghökkentő, eddig tarthat az idei influenzajárvány

Meghökkentő, eddig tarthat az idei influenzajárvány

Meg­dup­lá­zó­dott az influ­en­zá­sok száma, már csak­nem 32 ezren for­dul­tak meg a há­zi­or­vo­sok­nál influ­en­zás tü­ne­tek­kel.

Meg­dup­lá­zó­dott az influ­en­zá­sok száma, már csak­nem 32 ezren for­dul­tak meg a há­zi­or­vosi ren­de­lők­ben influ­en­zás tü­ne­tek­kel. Ugya­n­ak­kor messze még a vége: a szak­em­be­rek sze­rint majd csak feb­ruár kö­ze­pén te­tő­zik a jár­vány, amely akár már­cius vé­géig is el­tart­hat.

Súlyos lehet a helyzet: betegség döntötte le a lábáról az énekesnőt

Súlyos lehet a helyzet: betegség döntötte le a lábáról az énekesnőt

Sosem szokta le­mon­dani a fel­lé­pé­seit.

Sosem szokta le­mon­dani a fel­lé­pé­seit, ám most mégis az utolsó pil­la­nat­ban tette ezt.

Fertőző betegség döntötte ágynak Hajós Andrást

Fertőző betegség döntötte ágynak Hajós Andrást

Ra­jon­gói job­bu­lást kí­ván­nak neki.

A mű­sor­ve­zető sa­játso hu­mo­rá­val kö­zölte a szo­morú hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán. A ra­jon­gók mind job­bu­lást kí­ván­nak ked­ven­cük­nek.

Betegen állt színpadra a fiatal tehetség, ez történt

Betegen állt színpadra a fiatal tehetség, ez történt

Ha­tal­mas tap­sot ka­pott Ke­resz­tes Il­dikó és part­nere a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban.

Ha­tal­mas tap­sot ka­pott Ke­resz­tes Il­dikó és part­nere a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban. Az éne­kesnő és Lin­g­ura Dia egész héten pró­bált, annak el­le­nére, hogy a te­het­sé­ges kis­lány na­gyon meg­fá­zott. Ennek el­le­nére nem mondta le a fel­lé­pést, nem hagyta cser­ben "pót­any­ját".

Durva vírus terjed a Messengeren, erre kell figyelni

Durva vírus terjed a Messengeren, erre kell figyelni

A vírus vi­de­ó­fájl­nak tűnik, ám ha rá­kat­tin­tunk, azon­nal fel­ke­rül a gépre és to­vábbi kár­te­vő­ket is le­tölt.

A vírus vi­de­ó­fájl­nak tűnik, ám ha rá­kat­tin­tunk, azon­nal fel­ke­rül a gépre és to­vábbi kár­te­vő­ket is le­tölt.

Megtagadta a védőoltásokat, az életét kockáztatta a TV2 játékosa

Megtagadta a védőoltásokat, az életét kockáztatta a TV2 játékosa

Az "őrült grófnő" volt az egyet­len, aki nem tö­rő­dött az Ázsi­á­ban meg­ta­lál­ható ha­lá­los ví­ru­sok­kal. Is­tenre bízta az éle­tét.

Durva vírus fenyegeti a magyar gyerekeket, egy hétig tart a betegség

Durva vírus fenyegeti a magyar gyerekeket, egy hétig tart a betegség

A vírus el­ső­sor­ban az óvo­dá­so­kat és a kis­is­ko­lá­so­kat ve­szé­lyez­teti.

Ez a bővítmény 68 vírusirtót egyesít!

Ez a bővítmény 68 vírusirtót egyesít!

A Ch­rome-hoz ké­szült bő­vít­mény alapja egy ví­rus­ke­reső motor.

A ki­fe­je­zet­ten Ch­rome-hoz ké­szült bő­vít­mény alapja egy, a Go­ogle által még 2012-ben vá­sá­rolt ví­rus­ke­reső motor, ami nem kímél egy kár­te­vőt sem!

Veszélyes szúnyogok röpködnek Magyarországon

Veszélyes szúnyogok röpködnek Magyarországon

Ko­mo­lyabb fe­nye­ge­tést je­lent­het­nek.

Ko­mo­lyabb fe­nye­ge­tést je­lent­het­nek egy sima csí­pés­nél a Ma­gyar­or­szágra be­hur­colt csí­pő­szú­nyo­gok. A zeb­ra­szú­nyog a leg­ve­szé­lye­sebb.

Ezért ne nézz soha többet pornót a mobilodon

Ezért ne nézz soha többet pornót a mobilodon

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt ma­gá­ban. Mu­tat­juk, miért nem ta­ná­csol­juk ezt!

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt ma­gá­ban. Mu­tat­juk, miért nem ta­ná­csol­juk ezt!

Vigyázz: ha ilyen üzenetet kapsz Messengeren, ne nyisd meg!

Vigyázz: ha ilyen üzenetet kapsz Messengeren, ne nyisd meg!

El­sőre úgy tűnik, mintha egy is­me­rő­sünk kül­dene ne­künk egy vi­deót - va­ló­já­ban azon­ban át­ve­rés­ről van szó.

Nagy a baj a magyar határon: újra felbukkant a veszélyes vírus

Nagy a baj a magyar határon: újra felbukkant a veszélyes vírus

A szak­em­be­rek küz­de­nek a vírus meg­ál­lí­tá­sáért, mert ha bejut az or­szágba, nagy ká­ro­kat okoz­hat.

Ezzel az egyszerű lépéssel megvédheted a géped a zsarolóvírustól!

Ezzel az egyszerű lépéssel megvédheted a géped a zsarolóvírustól!

Ren­ge­teg mil­lió dol­lárt spó­rol­tak volna a cégek, ha is­me­rik ezt a trük­köt!

Ren­ge­teg mil­lió dol­lárt spó­rol­tak volna a cégek, ha is­me­rik ezt a trük­köt!

Újra támad Romániában a kanyaró!

Újra támad Romániában a kanyaró!

La­punk ko­ráb­ban már be­szá­molt a ro­má­niai ka­nya­ró­jár­vány­ról, amely 2016 feb­ru­ár­já­ban in­dult.

La­punk ko­ráb­ban már be­szá­molt a ro­má­niai ka­nya­ró­jár­vány­ról, amely 2016 feb­ru­ár­já­ban in­dult. A fer­tő­zé­sek száma ismét nőtt!

Hasznos tanácsok kényszerdiétázóknak!

*** ÚJ CIKK

Szám­ta­lan oka lehet a kel­le­met­len has­me­nés­nek. Mit te­gyünk ilyen­kor?

Szám­ta­lan oka lehet annak, ha a kel­le­met­len has­me­nés­sel kell meg­küz­de­nünk. Mitől ala­kul­hat ki, mit aján­la­tos ilyen­kor enni, inni, mikor kell or­vos­hoz for­dulni?

Súlyos lefolyású vírus támadja a magyar csecsemőket

Súlyos lefolyású vírus támadja a magyar csecsemőket

Ész­re­vét­le­nül vi­he­tik haza a fel­nőt­tek.

Je­len­tő­sen nőtt idén a cse­cse­mők­nél a vírus okozta hör­gőcs­kegyul­la­dá­sos meg­be­te­ge­dé­sek száma.

Betegen utazott az Eurovízióra Pápai Joci!

Betegen utazott az Eurovízióra Pápai Joci!

Az éne­kes pi­he­nés­sel akarta töl­teni az uta­zá­sai előtti utolsó napot, ám a terve meg­hi­ú­sult. Lá­za­san uta­zott Ki­jevbe, de már job­ban van.

Az éne­kes pi­he­nés­sel akarta töl­teni az uta­zá­sai előtti utolsó napot, ám a terve meg­hi­ú­sult. Lá­za­san uta­zott Ki­jevbe, de már job­ban van.

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Korda György és Ba­lázs Klári el­árulta, minek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Korda György és Ba­lázs Klári el­árulta, minek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Mutáns influenzavírus Magyarországon, egyre több embert támad meg

Mutáns influenzavírus Magyarországon, egyre több embert támad meg

Egyre több be­teg­nél azo­no­sít­ják a ví­rust, ami a ta­va­lyi­hoz ké­pest sok­kal szí­vó­sabb.

Egymillió mobil fertőződött meg!

Egymillió mobil fertőződött meg!

És itt nincs vége! And­ro­i­dos te­le­fo­nok az ál­do­za­tok.

És itt nincs vége! And­ro­i­dos te­le­fo­nok az ál­do­za­tok, és na­ponta 13.000 új te­le­fon fer­tő­ző­dik meg!

Nagy a baj, különleges vírus támadta meg Dárdai focistáit

Nagy a baj, különleges vírus támadta meg Dárdai focistáit

Nem így kép­zelte el a fel­ké­szü­lés rajt­ját a Her­tha ma­gyar edzője. Ka­pás­ból tudta, mi baja a já­té­ko­sa­i­nak.

Nem így kép­zelte el a fel­ké­szü­lés rajt­ját a Her­tha ma­gyar edzője. Ka­pás­ból tudta, mi baja a já­té­ko­sa­i­nak.

Vigyázz: Lappangva terjed az újabb facebookos vírus

Vigyázz: Lappangva terjed az újabb facebookos vírus

Csaló banda szerzi meg a gya­nút­lan fel­hasz­ná­lók ada­tait egy hi­va­ta­los­nak tűnő üze­net­tel.

Csaló banda szerzi meg a gya­nút­lan fel­hasz­ná­lók ada­tait egy hi­va­ta­los­nak tűnő üze­net­tel. Már so­ka­kat be­húz­tak a csőbe, az oldal szám­la­szá­mot is kér.

Vírus terjed a Facebookon, ezt soha ne nyisd meg!

Vírus terjed a Facebookon, ezt soha ne nyisd meg!

Egy új vírus a Fa­ce­book Mes­sen­ge­ren.

Egy új vírus for­má­já­ban fer­tőz a Fa­ce­book Mes­sen­ge­ren egy kár­té­kony prog­ram, mely a cha­ten ter­jeszti magát.

Itt az igazság! Jobban van Törőcsik Mari fia

Itt az igazság! Jobban van Törőcsik Mari fia

Ha­tott a ke­ze­lés, a be­teg­ség már a múlté.

Son­nak va­ló­ban egy drága gyógy­szerre volt szük­sége, hogy le­győz­zön egy ve­szé­lyes ví­rust, de mindez már a múlté.

Ne kattints rá! Új vírus terjed a Facebookon

Ne kattints rá! Új vírus terjed a Facebookon

A leg­újabb vírus videó for­má­já­ban ter­jed. Ezzel meg­fer­tő­zöd a gé­pe­det!

A leg­újabb vírus videó for­má­já­ban ter­jed Fa­ce­boo­kon. Ha rá­kat­tin­tasz, meg­fer­tő­zöd a gé­pe­det és má­sok­nak is to­váb­bí­tod a kár­te­vőt!

Ezt elhallgatták: ismeretlen vírus támadta meg a migránsokat

Ezt elhallgatták: ismeretlen vírus támadta meg a migránsokat

Hír­zár­la­tot ren­del­tek el, senki sem tud­hatna erről. A Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott egy ot­tani ma­gyar.

Halálos járvány érte el Európát, még a gyógymód sincs meg a vírus ellen!

Halálos járvány érte el Európát, még a gyógymód sincs meg a vírus ellen!

Már angol ál­do­zata is van a belső vér­zés­sel és végül ha­lál­lal járó láz­nak.

Már angol ál­do­zata is van a belső vér­zés­sel és végül ha­lál­lal járó láz­nak.

Nagy a baj Rióban! Veszélyben a kajakos aranyak?

Nagy a baj Rióban! Veszélyben a kajakos aranyak?

Fer­tő­zés tá­madta meg a ma­gya­ro­kat.

Fer­tő­zés tá­madta meg a ma­gyar kajak-kenu csa­pa­tot. Ja­nics nem ju­tott dön­tőbe, Ko­zá­kék hő­si­e­sen áll­ják a sarat.

Ha androidos a telefonod, nem vagy biztonságban!

Ha androidos a telefonod, nem vagy biztonságban!

Erre na­gyon fi­gyelj!

Erre na­gyon fi­gyelj! Egy új And­roid-vírus ter­jed a ki­ber­bű­nö­zők kö­ré­ben. A ví­rus­sal a hí­vá­sa­in­kat is le­hall­gat­hat­ják.

Újabb vírusfertőzés: Rékasi Károly lábáért küzdenek az orvosok!

Újabb vírusfertőzés: Rékasi Károly lábáért küzdenek az orvosok!

Újra és újra le­gyen­gíti a szí­nész szer­ve­ze­tét egy ve­szé­lyes fer­tő­zés. Nem tudni, mi lesz vele...

Újra és újra le­gyen­gíti a szí­nész szer­ve­ze­tét egy ve­szé­lyes fer­tő­zés. Nem tudni, mi lesz vele...

Lábra sem tud állni betegsége miatt Kulcsár Edina

Lábra sem tud állni betegsége miatt Kulcsár Edina

Ször­nyű vírus miatt es­he­tett ágy­nak a csi­nos mű­sor­ve­zető. Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki bor­zal­mas ál­la­po­tá­ról.

Ször­nyű vírus miatt es­he­tett ágy­nak a csi­nos mű­sor­ve­zető. Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki bor­zal­mas ál­la­po­tá­ról.

Almási Éva lebetegedett

Almási Éva lebetegedett

A szí­nésznő el­ka­pott egy csú­nya ví­rust.

A szí­nésznő el­ka­pott egy csú­nya ví­rust, ami miatt szá­mos mé­dia­sze­rep­lést le kel­lett mon­da­nia.

MTK helyett TBC. Taxisok is fújtak már le meccseket

MTK helyett TBC. Taxisok is fújtak már le meccseket

Ilyen még nem volt a ma­gyar fo­ci­ban.

Ilyen még nem volt. Ví­rus­ve­szély miatt marad el egy össze­csa­pás az NB I-ben. Nem az első eset, hogy fur­csa ok miatt ma­rad­nak fut­ball nél­kül a szur­ko­lók.

Oda az Eb, de legalább él a magyar válogatott focista!

Oda az Eb, de legalább él a magyar válogatott focista!

Min­den idők 10. leg­több­szö­rös ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sá­ról utó­lag de­rült ki: ve­szély­ben for­gott az élete.

Min­den idők 10. leg­több­szö­rös ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sá­ról utó­lag de­rült ki: ve­szély­ben for­gott az élete. Meg­rázó idő­sza­kon van túl, sok min­dent át­ér­té­kelt.

Figyelj mit töltesz le! Fertőzött játékok a Google Playen

Figyelj mit töltesz le! Fertőzött játékok a Google Playen

Aljas módon and­ro­i­dos játék al­kal­ma­zá­sokba rej­tet­ték a ví­ru­so­kat a ha­cke­rek, sok okos te­le­fon lehet fer­tő­zött.

Aljas módon and­ro­i­dos játék al­kal­ma­zá­sokba rej­tet­ték a ví­ru­so­kat a ha­cke­rek, ren­ge­teg okos te­le­fon lehet fer­tő­zött.

Gyilkos pendrive! Nagyon vigyázz, mit dugsz a gépedbe!

Gyilkos pendrive! Nagyon vigyázz, mit dugsz a gépedbe!

Ré­góta re­bes­ge­tik, hogy olyan ví­ru­sok is lé­tez­nek, amik a géped hard­ver­jét te­szik tönkre. Most videó is van róla!

NASA: Ősi vírusok éledhetnek újra a jégtáblák olvadása miatt!

NASA: Ősi vírusok éledhetnek újra a jégtáblák olvadása miatt!

Ag­gasztó le­he­tő­sé­get he­lye­zett ki­lá­tásba a NASA. A prob­léma akár ka­taszt­ro­fá­lis is lehet...

Ezért került kerekesszékbe Cinthya Dictator

Ezért került kerekesszékbe Cinthya Dictator

Varga Vik­tor régi-új sze­relme in­diai uta­zá­sá­ról me­sélt, és azt is el­árulta, hogy az utolsó napon egy sú­lyos be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Varga Vik­tor régi-új sze­relme in­diai uta­zá­sá­ról me­sélt, és azt is el­árulta, hogy az utolsó napon egy sú­lyos be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Megdöbbentő! Csúnya embereken röhög a fél világ - VIDEÓ

Megdöbbentő! Csúnya embereken röhög a fél világ - VIDEÓ

Vicc­nek in­dult, de moz­ga­lommá nőtte ki magát a tinik leg­újabb hü­lye­sége. Azzal szó­ra­koz­nak, ho­gyan néz­né­nek ki, ha ők is olyan csú­nyák len­né­nek, mint akik sze­rin­tük azok.

Támad a gyilkos MERS-vírus

Támad a gyilkos MERS-vírus

Újabb 15 MERS-ví­rus­sal fer­tő­zött be­te­get ta­lál­tak.

Újabb 15 MERS-ví­rus­sal fer­tő­zött be­te­get ta­lál­tak. Egy 44 éves férfi és a vele kap­cso­latba ke­rült hoz­zá­tar­to­zói ka­ran­ténba ke­rül­tek.