CÍMKE: 'virág'

Aranyrózsát kapunk Ferenc pápától

Aranyrózsát kapunk Ferenc pápától

Fe­renc pápa is ké­szül hét­végi csík­som­lyói lá­to­ga­tá­sára.

Fe­renc pápa is ké­szül hét­végi csík­som­lyói lá­to­ga­tá­sára: arany­ró­zsá­val ér­ke­zik, amit a kegy­hely­nek ado­má­nyoz.

Rossz a kedved? Depressziós vagy? Hallottál már a virágterápiáról?

Rossz a kedved? Depressziós vagy? Hallottál már a virágterápiáról?

A ta­vasz a ki­ke­let idő­szaka,vi­rágba bo­rul­nak a fák, il­la­toz­nak a ker­tek, a jó ked­vünk is vissza­tér.

Idén is virágba borul az ország

Idén is virágba borul az ország

Meg­hosszab­bí­tot­ták a Vi­rá­gos Ma­gyar­or­szág ver­seny je­lent­ke­zési idő­sza­kát, a te­le­pü­lési ön­kor­mány­za­tok - köz­tük első ízben ha­tá­ron­tú­liak is - jú­nius 1-ig pá­lyáz­hat­nak több ka­te­gó­ri­á­ban.

Meg­hosszab­bí­tot­ták a Vi­rá­gos Ma­gyar­or­szág ver­seny je­lent­ke­zési idő­sza­kát, a te­le­pü­lési ön­kor­mány­za­tok - köz­tük első ízben ha­tá­ron­tú­liak is - jú­nius 1-ig pá­lyáz­hat­nak több ka­te­gó­ri­á­ban.

Szeretnél valami különlegességet? Kölcsönözz virágcsokrot!

Szeretnél valami különlegességet? Kölcsönözz virágcsokrot!

Is­merd meg az or­szág első pré­mium mi­nő­ségű de­kor­cso­kor köl­csön­ző­jét.

Is­merd meg byRo­sie-t Ma­gyar­or­szág első pré­mium mi­nő­ségű de­kor­cso­kor köl­csön­ző­jét.

Önts ecetet a kertedbe, és mindenki csodájára jár a virágaidnak!

Önts ecetet a kertedbe, és mindenki csodájára jár a virágaidnak!

Vesd be ezt a szu­per se­gít­sé­get a ker­ted­ben vagy er­ké­lye­den: meg­éri!

Vesd be ezt a szu­per se­gít­sé­get a ker­ted­ben vagy er­ké­lye­den: meg­éri!

Melyik virág mit jelent? Ezt nem árt tudni

Melyik virág mit jelent? Ezt nem árt tudni

Azt tud­juk, a vörös rózsa mit je­lent.

A vörös rózsa szim­bo­li­kus je­len­té­sé­vel min­denki tisz­tá­ban van. De vajon mi a hely­zet a többi vi­rág­gal?

Íme a világ legdrágább virágcsokra, ilyet még nem láttál!

Íme a világ legdrágább virágcsokra, ilyet még nem láttál!

Hi­he­tet­len mi­csoda csok­rot al­kot­tak a ter­ve­zők. Exk­lu­zív, spe­ci­á­lis vi­rá­go­kat kö­töt­tek egybe.

Hi­he­tet­len mi­csoda csok­rot al­kot­tak a ter­ve­zők. Exk­lu­zív, spe­ci­á­lis vi­rá­go­kat kö­töt­tek egybe.

Megindító látvány: Ezt találtuk Tahi Tóth László sírján

Megindító látvány: Ezt találtuk Tahi Tóth László sírján

Na­ponta gon­doz­zák a sírt.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a feb­ruár 22-én el­hunyt mű­vész sír­ját még a leg­na­gyobb hi­deg­ben is gon­doz­zák.

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a nép­szerű hu­mo­rista va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Kovácsszénájáról üzent a tavasz, most már biztosan itt van

Kovácsszénájáról üzent a tavasz, most már biztosan itt van

Nézd meg, ho­gyan nyí­lik a ta­vasz első hír­nöke, de sem­mi­képp ne sza­kítsd le!

Nézd meg, ho­gyan nyí­lik a ta­vasz első hír­nöke, de sem­mi­képp ne sza­kítsd le!

Romantika a medenceparton, Kapás Bogi mesés ajándékot kapott

Romantika a medenceparton, Kapás Bogi mesés ajándékot kapott

A szép­sé­ges úszó­nőt két ifjú ud­varló lepte meg edzés köz­ben.

A szép­sé­ges úszó­nőt két ifjú ud­varló lepte meg edzés köz­ben. Ilyes­mi­ben még soha nem volt része!

Lefotóztak egy dús keblű bombanőt, aki pucéran virágot szedett a réten

Lefotóztak egy dús keblű bombanőt, aki pucéran virágot szedett a réten

Na­ta­lie anya­szült mez­te­lenre vet­kő­zött a ter­mé­szet lágy ölén. Csak a fe­szes pop­si­ját fél­tette.

Ilyen bizarr dolgot még nem láttál, új helyre került a női mell

Ilyen bizarr dolgot még nem láttál, új helyre került a női mell

Szél­se­be­sen ter­jed a vi­lá­gon az új őrü­let.

Szél­se­be­sen ter­jed a vi­lá­gon az új őrü­let, vajon van olyan ma­gyar nő, aki már ki­pró­bálta?

5 szuper virágos növény a teraszra, ezek mindent kibírnak

5 szuper virágos növény a teraszra, ezek mindent kibírnak

Sze­ret­néd, hogy er­ké­lye­det egész nyá­ron il­la­tos vi­rág­zu­ha­tag dí­szítse? Ne a ké­nyes kü­lön­le­ges­sé­gekre gyúrj.

Sze­ret­néd, hogy er­ké­lye­det egész nyá­ron il­la­tos vi­rág­zu­ha­tag dí­szítse? Ne a ké­nyes kü­lön­le­ges­sé­gekre gyúrj, mu­tat­juk a sze­zon leg­stra­pa­bí­róbb vi­rá­gait!

Virágba borul a női mell: Erre kell számítani 2018 nyarán!

Virágba borul a női mell: Erre kell számítani 2018 nyarán!

Me­­rész és be­­vál­­la­­lós az idei fesz­­ti­­vál­­sze­­zon leg­­­nép­­sze­­rűbb vi­­se­­lete.

Me­­rész és be­­vál­­la­­lós az idei fesz­­ti­­vál­­sze­­zon leg­­­nép­­sze­­rűbb vi­­se­­lete.

Csodálatos ajándékot kapott a születésnapos Czippán Anett!

Csodálatos ajándékot kapott a születésnapos Czippán Anett!

A mű­sor­ve­zető pén­te­ken har­minc­négy éves lett.

A mű­sor­ve­zető pén­te­ken har­minc­négy éves lett, és talán most éli élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát.

Ezért nem mernek árat emelni a temetői virágárusok

Ezért nem mernek árat emelni a temetői virágárusok

Hol sze­rez­zük be a sírra valót?

Előre be­sze­rez­zük a te­me­tőbe szánt vi­rá­got és mé­cse­se­ket, vagy job­ban tesszük, ha a te­mető ka­pu­já­ban vesszük meg a sírra valót?

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

Nem csak cso­dá­la­tos csok­ro­kat, de ren­ge­teg sze­re­te­tet is ka­pott.

A mű­sor­ve­zető nem csak cso­dá­la­tos csok­ro­kat, de ren­ge­teg sze­re­te­tet is ka­pott a sze­rel­me­sek ün­ne­pén. erről ő maga szá­molt be az ins­tag­ram ol­da­lán, ahol egy kü­lön­le­ges fotót is meg­osz­tott a kö­ve­tő­i­vel. Zsu­zsa a képen ki­fe­je­zet­ten bol­dog­nak tűnik.

Az ősz legszebb virágai a temetőket is feldíszítik

Az ősz legszebb virágai a temetőket is feldíszítik

Kö­ze­leg a ha­lot­tak napja.

Kö­ze­leg a ha­lot­tak napja és nem tudod, mi­lyen vi­rá­got vi­gyél sze­ret­teid sír­jára? Mu­tat­juk a leg­szeb­be­ket!

Ez nagyon durva: teljesen megőrül Magyarország időjárása!

Ez nagyon durva: teljesen megőrül Magyarország időjárása!

Olyat mu­ta­tunk, ami egé­szen biz­tos, hogy neked is meg­döb­bentő lesz.

Olyat mu­ta­tunk, ami egé­szen biz­tos, hogy neked is meg­döb­bentő lesz. Mi alig té­rünk ma­gunk­hoz.

Ezért látsz mindenütt virággal mosolygó embereket

Ezért látsz mindenütt virággal mosolygó embereket

30 ezer he­lyen hagy­tak el vi­rá­go­kat.

30 ezer he­lyen hagy­tak el vi­rá­go­kat az ut­cá­kon. Sok ezer fotót kap­tak cse­rébe.