CÍMKE: 'villamos'

Hatalmas villamosbaleset történt a fővárosban, többen megsérültek

Hatalmas villamosbaleset történt a fővárosban, többen megsérültek

Vil­la­mos és te­her­autó ka­ram­bo­lo­zott Budán.

Vil­la­mos és te­her­autó ka­ram­bo­lo­zott Budán.

Ő rongált meg egy budapesti villamost, keresik a rendőrök - videó

Ő rongált meg egy budapesti villamost, keresik a rendőrök - videó

Egy is­me­ret­len férfi­ről ké­szült vi­deót tett közzé a rend­őr­ség.

Egy is­me­ret­len férfi­ről ké­szült vi­deót tett közzé a rend­őr­ség, aki Kő­bá­nyán meg­ron­gált egy vil­la­most.

Most érkezett: Bezárták az iskolákat a lövöldöző miatt Hollandiában

Most érkezett: Bezárták az iskolákat a lövöldöző miatt Hollandiában

Egy ha­lá­los ál­do­zata már van az Ut­­recht­ben tör­tént lö­völ­dö­zés­nek.

Egy ha­lá­los ál­do­zata már van az Ut­­recht bel­­vá­­ro­­sá­­ban tör­tént lö­völ­dö­zés­nek.

Veszélyes megállókban várnak az utasok

Veszélyes megállókban várnak az utasok

Nem védi semmi az uta­so­kat.

Nem védi semmi a meg­ál­lók­ban a 24, a 28, a 28A, a 37, a 37A és a 62-es vil­la­mosra váró uta­so­kat az au­tós­for­ga­lom elől a bu­da­pesti Fi­u­mei úton.

Most érkezett: elgázolt egy embert a villamos Budán

Most érkezett: elgázolt egy embert a villamos Budán

Tű­z­ol­tó­kat és men­tő­ket kel­lett ri­asz­tani a II. ke­rü­letbe. Pót­ló­bu­szok jár­nak a vil­la­mo­sok he­lyett.

Tű­z­ol­tó­kat és men­tő­ket kel­lett ri­asz­tani a II. ke­rü­letbe egy gá­zo­lás­hoz. Pót­ló­bu­szok jár­nak több vil­la­mos he­lyett is.

Mindent vett a kamera, így kapták el a budapesti villamosok rémét

Mindent vett a kamera, így kapták el a budapesti villamosok rémét

A fi­a­tal férfi ja­nu­ár­ban több utast is meg­tá­ma­dott, volt, aki nyolc napon túl gyó­gyuló sé­rü­lést szen­ve­dett.

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Bu­da­pes­ten, a 4-6-os vil­la­mos meg­ál­ló­i­ban egyre több kor­lát hi­ány­zik, élet­ve­szé­lyes a meg­ál­lók­ban állni.

Nem fogod elhinni, durva támadás történt a budapesti villamoson

Nem fogod elhinni, durva támadás történt a budapesti villamoson

Az uta­sok vi­tája na­gyon el­fa­jult, egy nőhöz men­tőt is kel­lett hívni.

Az uta­sok vi­tája na­gyon el­fa­jult, egy nőhöz men­tőt is kel­lett hívni.

Tragédia a megállóban: Villamos alá löktek egy utast, szörnyethalt

Tragédia a megállóban: Villamos alá löktek egy utast, szörnyethalt

A szem­ta­núk sze­rint a tet­tes egy haj­lék­ta­lan volt, akit egy­előre nem si­ke­rült el­fogni.

Villamosbaleset történt a fővárosban, beállt fél Buda közlekedése

Villamosbaleset történt a fővárosban, beállt fél Buda közlekedése

Vil­la­mos és sze­mély­autó ka­ram­bo­lo­zott a XII. ke­rü­let­ben. Az eset során egy ember meg­sé­rült.

Most érkezett: baleset miatt nem jár a 2-es villamos

Most érkezett: baleset miatt nem jár a 2-es villamos

A bal­eset az Eöt­vös téren tör­tént a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont tá­jé­koz­ta­tása sze­rint.

A bal­eset az Eöt­vös téren tör­tént a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont tá­jé­koz­ta­tása sze­rint. A vil­la­mos he­lyett bus­szal lehet köz­le­kedni azon a sza­ka­szon. Aki te­heti, vá­lasszon más tö­meg­köz­le­ke­dést, tor­ló­dásra és tö­megre lehet szá­mí­tani.

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

A bal­eset a Fe­hér­vári út és a Kon­do­rosi út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént.

A bal­eset a Fe­hér­vári út és a Kon­do­rosi út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént, a tűz­ol­tók gyor­san a hely­színre ér­kez­tek.

Ok nélkül szúrta hasba egy villamos utasát az afgán férfi

Ok nélkül szúrta hasba egy villamos utasát az afgán férfi

A 23 éves afgán mig­ránst azzal gya­nú­sít­ják, hogy Kassel­ben ok nél­kül hasba szúrt egy 38 éves férfit.

A 23 éves afgán mig­ránst azzal gya­nú­sít­ják, hogy Kassel­ben ok nél­kül hasba szúrt egy 38 éves férfit.

Ő siklatta ki gördeszkával a villamost Budapesten! Te felismered?

Ő siklatta ki gördeszkával a villamost Budapesten! Te felismered?

A rend­őrök ke­re­sik a fi­a­tal férfit. Arra kérik az em­be­re­ket, hogy aki is­meri, az je­lent­kez­zen.

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a vil­la­mo­son, a vo­na­ton és a bu­szo­kon.

Egy hónapja botrányosan néznek ki a villamosmegállók

Egy hónapja botrányosan néznek ki a villamosmegállók

Tö­re­de­zett, ki­álló és hi­á­nyos kö­ve­zet.

A Ri­post utá­na­jár Újra meg­kér­dez­tük a BKV Zrt.-t, hogy lehet ez, de lap­zár­tá­kig nem re­a­gál­tak. A ké­pe­ken a je­len­legi ál­la­pot lát­szik.

Amőbáztak a metró üléshuzatán - poénnak indult, de következménye van

Amőbáztak a metró üléshuzatán - poénnak indult, de következménye van

Első lá­tásra vic­ces az a fény­kép, amit a Met­ró­ért Egye­sü­let tett közzé: a metró ülés­hu­za­tán ját­szot­tak amő­bát.

Többéves titkot árult el a TV2 sztárja, életveszélyes, amit tett

Többéves titkot árult el a TV2 sztárja, életveszélyes, amit tett

Olyas­mit tett, amire ma már egy­ál­ta­lán nem büszke.

A mű­sor­ve­zető a Mokka élő adá­sá­ban val­lotta be, hogy fi­a­tal fi­ú­ként elő­for­dult, hogy olyas­mit tett, amire ma már egy­ál­ta­lán nem büszke.

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Ha­lálra ré­mült Pász­tor Anna, ami­kor egy férfi kés­sel kö­ze­lí­tett felé...

Ha­lálra ré­mült Pász­tor Anna, ami­kor egy férfi kés­sel kö­ze­lí­tett felé fé­nyes nap­pal a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban.

Vészfékezett a villamos: Ezt művelte a síneken Orosz Barbara

Vészfékezett a villamos: Ezt művelte a síneken Orosz Barbara

Meg­döb­bentő lát­vány szem­ta­núja volt a Ri­post egyik ol­va­sója hétfő este a Teréz kör­úton!

Meg­döb­bentő lát­vány szem­ta­núja volt a Ri­post egyik ol­va­sója hétfő este a Teréz kör­úton!

Botrányos állapotok uralkodnak a 4-6-os villamosvonal felújítása után

Botrányos állapotok uralkodnak a 4-6-os villamosvonal felújítása után

Si­ke­rült át­adni a for­ga­lom­nak Eu­rópa leg­for­gal­ma­sabb vil­la­mos­vo­na­lát. Na de mi­lyen ál­la­pot­ban?

Újabb botrány, villamoson rántott kést Pásztor Annára az ittas férfi

Újabb botrány, villamoson rántott kést Pásztor Annára az ittas férfi

Vér­lá­zító tör­té­ne­tet me­sélt el az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője.

Vér­lá­zító tör­té­ne­tet me­sélt el az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője.

Mi történt már megint a budapesti villamosokkal?

Mi történt már megint a budapesti villamosokkal?

Hét­fő­től már újra jár a 4-es 6-os vil­la­mos tel­jes vo­na­lon, ám va­lami mégis fur­csa a sze­rel­vé­nye­ken...

Hét­fő­től már újra jár a 4-es 6-os vil­la­mos tel­jes vo­na­lon, ám va­lami mégis fur­csa a sze­rel­vé­nye­ken...

Óriási változás a budapesti közlekedésben, rég vártunk erre

Óriási változás a budapesti közlekedésben, rég vártunk erre

Ren­ge­teg em­ber­nek oko­zott bosszú­sá­got a 4-es 6-os fel­újí­tása, ám nem­so­kára újra a tel­jes vo­na­lon jár­nak a vil­la­mo­sok.

Súlyos baleset Budapesten, ez történt a 4-es 6-os vonalán

Súlyos baleset Budapesten, ez történt a 4-es 6-os vonalán

A bal­eset miatt tor­ló­dásra kell szá­mí­tani Bu­da­pest VI. ke­rü­le­té­ben, a Teréz körút és a Váci út ke­resz­te­ző­dé­sé­nél.

Rettenet Budapesten, durva dolog történt a villamosgázolás után

Rettenet Budapesten, durva dolog történt a villamosgázolás után

Az eset­tel kap­cso­lat­ban je­len­leg a cég­nél belső és rend­őr­ségi vizs­gá­lat is fo­lya­mat­ban van.

Az eset­tel kap­cso­lat­ban je­len­leg a cég­nél belső és rend­őr­ségi vizs­gá­lat is fo­lya­mat­ban van.

Életveszély a 4-es 6-os megállójában

Életveszély a 4-es 6-os megállójában: Reagált a BKV

Három biz­ton­sági kor­lát is hi­ány­zik a Wes­se­lé­nyi utcai meg­ál­ló­nál, a vil­la­mos­ról le­szálló ember könnyen az autók közé sza­lad­hat, vagy rosszabb eset­ben be is eshet kö­zé­jük.

Három biz­ton­sági kor­lát is hi­ány­zik a Wes­se­lé­nyi utcai meg­ál­ló­nál, a vil­la­mos­ról le­szálló ember könnyen az autók közé sza­lad­hat, vagy rosszabb eset­ben be is eshet kö­zé­jük. Ko­ráb­ban pont ugyan­itt hi­ány­zott két másik kor­lát is, azt a Ri­post cikke nyo­mán pó­tol­ták.

Dráma Budapesten: fotók a villamos alá szorult ember mentéséről

Dráma Budapesten: fotók a villamos alá szorult ember mentéséről

A IX. és a XIX. ke­rü­let ha­tá­rán tör­tént csü­tör­tö­kön sú­lyos bal­eset.

A IX. és a XIX. ke­rü­let ha­tá­rán tör­tént csü­tör­tö­kön sú­lyos bal­eset.

Elképesztő lesifotó! Így még biztos nem láttad a TV2 sztárját

Elképesztő lesifotó! Így még biztos nem láttad a TV2 sztárját

Vil­la­mo­son kap­ták le Till At­ti­lát.

Kedd dél­előtt bárki ta­lál­koz­ha­tott Till At­ti­lá­val, aki a 4-6-os vil­la­mos vo­na­lán uta­zott. Mint a TV2 sztárja el­árulta, jog­sija to­vábbra sincs.

Durva, mit művelt az idős páros a villamoson: keresi őket a rendőrség

Durva, mit művelt az idős páros a villamoson: keresi őket a rendőrség

A nő és a férfi rá­tá­madt egy har­ma­dik utasra, majd nyom nél­kül fel­szí­vó­dott.

Máris kiengedték a budapesti villamosok rémét!

Máris kiengedték a budapesti villamosok rémét!

Nem volt elég egy nő val­lo­mása...

Va­ló­szí­nű­leg ez az ember mo­lesz­tálja évek óta a 4-es 6-os vil­la­mo­son utazó nőket.

Szatír zaklatja a nőket a budapesti villamoson

Szatír zaklatja a nőket a budapesti villamoson

60 év kö­rüli férfi ta­po­ga­tott a nőt.

60 év kö­rüli, zöld ka­bá­tos férfi ta­po­ga­tott meg egy nőt. Három nagy sza­tyor­ral jár, azok mögé rejti szán­dé­kát.

Hátborzongató részletek: fél napon át villamosozott a halott férfi

Hátborzongató részletek: fél napon át villamosozott a halott férfi

Le­állt a szíve és meg­halt a 17-es vil­la­mo­son egy 73 éves férfi.

Le­állt a szíve és meg­halt a 17-es vil­la­mo­son egy 73 éves férfi.

Fontos bejelentést tett a BKK!

Fontos bejelentést tett a BKK!

Ha meg­látja ezt a jár­mű­ve­ken, ne csi­nál­jon vele sem­mit.

Ha meg­látja ezt a bu­szo­kon, tro­li­kon, vil­la­mo­so­kon vagy a HÉV-ál­lo­má­so­kon fon­tos, hogy ne csi­nál­jon vele sem­mit. A Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont azt ígéri, hogy idő­ben tá­jé­koz­tatja az uta­so­kat a vál­to­zás­ról.

Összekapcsolta az A-Híd Angyalföldön a villamost a vasúttal

Összekapcsolta az A-Híd Angyalföldön a villamost a vasúttal

A fő­vá­rosi ke­rü­let­ben mos­tan­tól a vil­la­mos- és busz­já­ra­tok, il­letve a vasút kö­zött aka­dály­men­tes, lift­tel el­lá­tott lé­te­sít­mény­ben lehet át­szállni.

Halálra gázolt egy embert a budapesti villamos

Halálra gázolt egy embert a budapesti villamos

Éle­tét vesz­tette az az ember, akit vil­la­mos ütött el a fő­vá­ros­ban.

Éle­tét vesz­tette az az ember, akit vil­la­mos ütött el a fő­vá­ros­ban. A bu­da­pesti hi­va­tá­sos tűz­ol­tók biz­to­sít­ják a bal­eset hely­szí­nét.

Botrány, hogy miért késnek el ma a munkából a villamos utasai

Botrány, hogy miért késnek el ma a munkából a villamos utasai

Kény­te­len volt ki­állni a for­ga­lom­ból egy vil­la­mos Bu­da­pes­ten.

Kény­te­len volt ki­állni a for­ga­lom­ból egy vil­la­mos Bu­da­pes­ten a reg­geli csúcs­for­ga­lom­ban.

Megbénult az 1-es villamos: autóval ütközött egy szerelvény - Fotók

Megbénult az 1-es villamos: autóval ütközött egy szerelvény - Fotók

Au­tó­val üt­kö­zött az 1-es vil­la­mos Bu­da­pes­ten Zugló vas­út­ál­lo­más­nál. Le­állt a for­ga­lom.

Most érkezett: Három embert mentett meg a haláltól Farkas Zsófi!

Most érkezett: Három embert mentett meg a haláltól Farkas Zsófi!

Vér­fa­gyasztó pil­la­na­tok...

Vér­fa­gyasztó pil­la­na­to­kat élt át az éne­kesnő, aki tra­gi­kus vil­la­mos­bal­ese­tet elő­zött meg Bu­da­pes­ten!

Borzalmas dolgot művelt ez a férfi a budapesti villamoson

Borzalmas dolgot művelt ez a férfi a budapesti villamoson

Már a rend­őrök is ke­re­sik azt a férfit, aki a vil­la­mo­son ga­ráz­dál­ko­dott és meg­ütötte a vil­la­mos­ve­ze­tőt.

Már a rend­őrök is ke­re­sik azt a férfit, aki a vil­la­mo­son ga­ráz­dál­ko­dott és meg­ütötte a vil­la­mos­ve­ze­tőt.

Életveszélyes, földeletlen kábelre bukkantak Budapesten - fotók

Életveszélyes, földeletlen kábelre bukkantak Budapesten - fotók

A vil­la­mos­sí­nek­nél ló­gott a fel­ső­ve­ze­té­ket föl­delő kábel.

A vil­la­mos­sí­nek­nél ló­gott a fel­ső­ve­ze­té­ket föl­delő kábel. De va­ló­ban le van föl­de­lelve?

Nyomuló perverz tapogatta a fiatal lányt a budapesti villamoson

Nyomuló perverz tapogatta a fiatal lányt a budapesti villamoson

A 23 éves Bar­ba­rát a fő­vá­rosi 4-6-os vil­la­mo­son ta­lálta meg egy be­te­ges haj­lamú férfi, aki több­ször is fog­dosni kezdte.

Popsifétis lehet a gyengéje a 6-os villamoson nőket molesztáló rémnek

Popsifétis lehet a gyengéje a 6-os villamoson nőket molesztáló rémnek

Ápolt, igé­nye­sen öl­tö­zött férfi fog­dosta és bök­döste intim tá­jé­kon a fi­a­tal lányt a fő­vá­rosi vil­la­mo­son.

Tehetetlenek a nők a járműveken, legutóbb a villamoson molesztáltak egy fiatal lányt

Tehetetlenek a nők a járműveken, legutóbb a villamoson molesztáltak egy fiatal lányt

Nincs annál ször­nyűbb, mint ami­kor egy fi­a­tal lány a bu­szon vagy a vil­la­mo­son állva ide­gen ujjak ma­ta­tá­sát érzi a fe­ne­kén, a mel­lén. A 23 éves Bar­ba­rá­nak a fő­vá­rosi 4-6-os vil­la­mo­son volt ilyen él­mé­nye.

Életveszélyes mutatványa miatt keresik: a 4-es 6-os előtt biciklizett

Életveszélyes mutatványa miatt keresik: a 4-es 6-os előtt biciklizett

A ke­rék­pá­ros férfi elő­ször fel akart szállni a vil­la­mosra.

A ke­rék­pá­ros férfi elő­ször fel akart szállni a vil­la­mosra, de a sofőr nem en­gedte neki.

Erre figyelj oda hétvégén: változások lesznek a villamosok vonalán

Erre figyelj oda hétvégén: változások lesznek a villamosok vonalán

Több vil­la­mos is rö­vi­dí­tett út­vo­na­lon köz­le­ke­dik a hét­vé­gén.

Több vil­la­mos is rö­vi­dí­tett út­vo­na­lon köz­le­ke­dik a hét­vé­gén.

Megrázó felvételek: az utasok előtt sodort el egy nőt a villamos

Megrázó felvételek: az utasok előtt sodort el egy nőt a villamos

A te­le­fon­ját nézte.

A nő annyira be­le­me­rült a te­le­fon­jába, hogy észre sem vette a felé ha­ladó vil­la­most. Az ese­tet túl­élte, de nagy árat fi­ze­tett.

Ez történt cikkünk után a budapesti villamosnál

Ez történt cikkünk után a budapesti villamosnál

Újra el­men­tünk meg­nézni a gazt.

Újra el­men­tünk meg­nézni, mi tör­tént a bu­da­pesti Üllői úton, mi­u­tán meg­ír­tuk, ha­tal­mas gaz te­re­bé­lye­se­dik az 50-es vil­la­mos pá­lyá­ján.

Itt a nap képe: letarolta a villamos a BMW-t

Itt a nap képe: letarolta a villamos a BMW-t

A bal­eset miatt nem jár a vil­la­mos.

Egyéb­ként a bal­eset miatt nem jár a vil­la­mos.

Felfedeztünk egy balesetveszélyes villamosvonalat

Felfedeztünk egy balesetveszélyes villamosvonalat

Már tör­tént ta­valy bal­eset a fő­vá­ros­ban ha­sonló okok­ból, mint amit most fe­dez­tünk fel a vil­la­mos­sí­nek kö­zött.

Már tör­tént ta­valy bal­eset a fő­vá­ros­ban ha­sonló okok­ból, mint amit most fe­dez­tünk fel a vil­la­mos­sí­nek kö­zött.

Visszaállt a rend: újra jár a villamos!

Visszaállt a rend: újra jár a villamos!

Rosszul lett egy utas, ezért egy órára le­állt a 4-es és 6-os vil­la­mos.

Rosszul lett egy utas, ezért egy órára le­állt a 4-es és a 6-os vil­la­mos Bu­da­pes­ten.

Drámai képek - villamos elé esett egy járókelő Budapesten

Drámai képek - villamos elé esett egy járókelő Budapesten

A vil­la­mos csön­ge­tett, vész­fé­ke­zett, de az is­me­ret­len el­esett, egye­ne­sen a vil­la­mos alá.

A vil­la­mos csön­ge­tett, vész­fé­ke­zett, de az is­me­ret­len el­esett, egye­ne­sen a vil­la­mos alá.

Káosz Budapesten, villamosba hajtott egy autó

Káosz Budapesten, villamosba hajtott egy autó

Szerda reg­gel bal­eset tör­tént a vil­la­mos vo­na­lán a Fe­hér­vári úton, a Ba­ra­nyai ut­cá­nál.

Szerda reg­gel bal­eset tör­tént a vil­la­mos vo­na­lán a Fe­hér­vári úton, a Ba­ra­nyai ut­cá­nál.

Hihetetlen, mi történt a 4-es 6-os villamos megállójában

Hihetetlen, mi történt a 4-es 6-os villamos megállójában

Azon­nal in­téz­ke­dett a BKV!

Azon­nal in­téz­ke­dett a BKV, meg­szűnt az élet­ve­szély a Wes­se­lé­nyi utcai meg­ál­ló­ban!

Botrány a villamoson: megalázta a beteg gyereket és anyját a sofőr

Botrány a villamoson: megalázta a beteg gyereket és anyját a sofőr

A so­főrt az sem ér­de­kelte, hogy a gye­rek ér­tel­mi­leg sú­lyo­san sé­rült. A nő és a fia végül gya­log ment to­vább.

Durva baleset a belvárosban: villamossal ütközött egy turistabusz

Durva baleset a belvárosban: villamossal ütközött egy turistabusz

Kedd dél­előtt a Kál­vin téren tör­tént bal­eset.

Kedd dél­előtt a Kál­vin téren tör­tént bal­eset, amely­ben egy ember meg is sé­rült.

Kirakatba rohant a villamos Miskolcon!

Kirakatba rohant a villamos Miskolcon!

El­ké­pesztő bal­eset tör­tént a bor­sodi me­gye­szék­he­lyen... Kész csoda, hogy csak öten sé­rül­tek meg. A rend­őr­ség vizs­gálja a bal­ese­tet.

El­ké­pesztő bal­eset tör­tént a bor­sodi me­gye­szék­he­lyen... Kész csoda, hogy csak öten sé­rül­tek meg. A rend­őr­ség vizs­gálja a bal­ese­tet.

Autó ütközött villamossal, a sofőrt nem tudják kimenteni

Autó ütközött villamossal, a sofőrt nem tudják kimenteni

A vil­la­mos nem jár a bal­eset miatt.

A sofőr be­szo­rult az au­tó­jába, a vil­la­mos sem jár a bal­eset miatt - az érin­tett sza­ka­szon pót­ló­bus­szal köz­le­ked­het­nek az uta­sok.

Visszatért: újra nőket zaklat a villamos réme

Visszatért: újra nőket zaklat a villamos réme

A 62A vil­la­mos női uta­sai ismét csak félve utaz­hat­nak, vissza­tért a zak­lató.

A 62A vil­la­mos női uta­sai ismét csak félve utaz­hat­nak, mert vissza­tért az or­di­bá­lós zak­lató. Min­den­kit üvöltve sér­te­get!

Megbénította a fővárost a Gellért téri baleset! - Fotók

Megbénította a fővárost a Gellért téri baleset! - Fotók

A Bar­tók Béla úton össze­üt­kö­zött egy autó és egy vil­la­mos. Az em­be­re­ket pót­ló­bu­szok vi­szik to­vább.

A Bar­tók Béla úton össze­üt­kö­zött egy autó és egy vil­la­mos. Az em­be­re­ket pót­ló­bu­szok vi­szik to­vább.

Durva fotók: Szétroncsolta a budapesti villamos az idős asszony lábát!

Durva fotók: Szétroncsolta a budapesti villamos az idős asszony lábát!

Sú­lyos bal­eset tör­tént kedd dél­után a Nagy­kör­úton, a Cor­vin-ne­gyed­nél.

Sú­lyos bal­eset tör­tént kedd dél­után a Nagy­kör­úton, a Cor­vin-ne­gyed­nél. Egy idős utas olyan sze­ren­csét­le­nül lé­pett fel a vil­la­mosra, hogy a lábát törte. Min­dent vér bo­rí­tott.

Rém támadt az utasra a villamoson!

Rém támadt az utasra a villamoson!

A ha­tal­mas, tag­ba­sza­kadt, csa­vargó kül­sejű férfi egy tö­ré­keny nőt ré­mí­tett ha­lálra. A fi­a­tal nő maga sem hitte volna, hogy meg­men­tik az őrült­től...

A ha­tal­mas, tag­ba­sza­kadt, csa­vargó kül­sejű férfi egy tö­ré­keny nőt ré­mí­tett ha­lálra. A fi­a­tal nő maga sem hitte volna, hogy meg­men­tik az őrült­től...

Totális káosz Budapesten: a 2. metróvonalat állították le

Totális káosz Budapesten: a második metróvonalat állítják le két óra alatt

A 3-as metró után a 2-es metró is le­állt, de több he­lyen a vil­la­mo­sok is vesz­te­gel­nek.

Elkapták a bácsit villamoson megverő férfit

Elkapták a bácsit villamoson megverő férfit

D. Zsolt min­den előz­mény nél­kül ve­tette magát a bé­ké­sen be­szél­gető bá­csira.

Így állították le a Körúton a villamost! - Videó!

Így állították le a Körúton a villamost! - Videó!

A Blaha Lujza tér és Dél-Buda kö­zött.

Elő­re­látó volt a BKK, a Blaha Lujza tér és Dél-Buda kö­zött le­állt a vil­la­mos. Nézd meg a még szur­ko­lókra váró Kö­r­utat.

Kiderült, miért tört-zúzott a villamoson a miskolci fiatal

Kiderült, miért tört-zúzott a villamoson a miskolci fiatal

A rend­őrök­nek ma­gya­rá­za­tot adott ért­he­tet­len tet­tére...

A rend­őrök­nek ma­gya­rá­za­tot adott ért­he­tet­len tet­tére...

Villamos alá szorult egy férfi Budapesten!

Villamos alá szorult egy férfi Budapesten!

A tűz­ol­tók emel­ték meg a jár­mű­vet, hogy ki tud­ják venni a sé­rül­tet.

A tűz­ol­tók emel­ték meg a jár­mű­vet, hogy ki tud­ják venni a sé­rül­tet, akit azon­nal kór­házba szál­lí­tot­tak.

Összeverekedett a villamoson perverz támadójával Bencsik Tamara!

Összeverekedett a villamoson perverz támadójával Bencsik Tamara!

Az éne­kesnő ütött a férfi nya­kára egy ha­tal­ma­sat, ez volt a sze­ren­cséje!

Kisiklott egy villamos a Széll Kálmán téren!

Kisiklott egy villamos a Széll Kálmán téren!

Egy Com­bino ki­sik­lott a Széll Kál­mán téren hétfő reg­gel, és most ke­reszt­ben áll a sí­ne­ken. A mű­szaki men­tés je­len­leg is tart.

Egy Com­bino ki­sik­lott a Széll Kál­mán téren hétfő reg­gel, és most ke­reszt­ben áll a sí­ne­ken. A mű­szaki men­tés je­len­leg is tart.

Így veszélyezteti az utasokat a villamossofőr!

Így veszélyezteti az utasokat a villamossofőr!

Az egyik utas fo­tózta le, ahogy a sofőr a te­le­fon­ját nyom­kodja ve­ze­tés köz­ben.

A 4-es 6-os vil­la­mos egyik utasa fo­tózta le, ahogy a sofőr épp a te­le­fon­ját nyom­kodja ve­ze­tés köz­ben.

Luxusterepjáróval hajtott a villamosalagútba: Brüsszel lebénult!

Luxusterepjáróval hajtott a villamosalagútba: Brüsszel nagyja lebénult!

A leg­tisz­tes­sé­ge­sebb so­főr­rel is meg­esik, hogy oly­kor meg­szegi a sza­bá­lyo­kat. Na de ez ..

Magyar vasút lesz Afrikában

Magyar vasút lesz Afrikában

Be­se­gí­tünk a ke­nyai vas­út­há­ló­zat ki­épí­té­sébe.

Már több éve ké­szü­lő­ben van a pro­jekt, mely során ma­gyar gyár­tású vil­la­mo­sok ke­rül­né­nek Eti­ó­pi­ába. Most azon­ban a ke­nyai vas­út­há­ló­zat ki­épí­té­sébe is be­se­gí­tünk.

Baleset miatt, óriási káosz a Móricz Zsigmond körtéren

Baleset miatt, óriási káosz a Móricz Zsigmond körtéren

A Mó­ricz Zsig­mond kör­tér és Új­buda köz­pont kö­zött nem jár több vil­la­mos járat sem. Egye­lőre nem tudni az oko­kat.

A Mó­ricz Zsig­mond kör­tér és Új­buda köz­pont kö­zött nem jár több vil­la­mos járat sem. Egye­lőre nem tudni az oko­kat.

Megfigyeli utasait a BKK a Combinókon

Megfigyeli utasait a BKK a Combinókon

A Futár nevű utas­tá­jé­koz­tató rend­szer ki­épí­té­sé­vel el­kez­dő­dött a vil­la­mo­sok be­ka­me­rá­zása. Arra szá­mí­ta­nak, hogy a meg­fi­gye­lés miatt ke­ve­sebb lesz a ron­gá­lás és a lopás.

A Futár nevű utas­tá­jé­koz­tató rend­szer ki­épí­té­sé­vel el­kez­dő­dött a vil­la­mo­sok be­ka­me­rá­zása. Arra szá­mí­ta­nak, hogy a meg­fi­gye­lés miatt ke­ve­sebb lesz a ron­gá­lás és a lopás.

Évek óta rettegésben tartja a nőket a körúti villamos réme

Évek óta rettegésben tartja a nőket a körúti villamos réme

Ve­szé­lyes alak ri­o­gatja az uta­so­kat.

Ve­szé­lyes alak ri­o­gatja a gya­nút­la­nul vil­la­mo­sozó nőket. A be­kat­tant férfi attól sem riad vissza, hogy po­fát­la­nul fog­dossa ki­sze­melt ál­do­za­tait.

Kisiklott egy villamos Zuglóban, pótlóbuszok közlekednek!

Kisiklott egy villamos Zuglóban, pótlóbuszok közlekednek!

Szerda dél­előtt tör­tént a bal­eset.

Szerda dél­előtt egy ta­nu­ló­já­ra­ton köz­le­kedő CAF vil­la­mos a Szugló meg­ál­ló­hely kö­ze­lé­ben ki­sik­lott.

Roncsok a Nagykörúton - A brutális hármas baleset képekben!

Roncsok a Nagykörúton - A brutális hármas baleset képekben!

Sze­mély­autó, egy taxi és egy men­tő­autó üt­kö­zött kedd dél­ben...

Sze­mély­autó, egy taxi és egy men­tő­autó üt­kö­zött kedd dél­ben a fő­vá­rosi Jó­zsef körút és a Ba­ross utca sar­kán, emi­att ha­tal­mas tor­ló­dás ala­kult ki. A ron­csok a vil­la­mos sí­ne­ken és a két belső sávon szó­ród­tak szét.