CÍMKE: 'világranglista'

Mi történhetett? Veszélyben Fucsovics Márton

Mi történhetett? Veszélyben Fucsovics Márton

Fu­cso­vics Már­ton két szett­ben (6:4, 6:2) ki­ka­pott az ar­gen­tin Fe­de­rico Del­bo­nis­tól.

Pazar hírek, Babos Tímeának jól indul a hete

Pazar hírek, Babos Tímeának jól indul a hete

Sokat lé­pett előre a női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján Babos Tímea.

Elképesztő siker: Világranglista élbolyában a magyar tévés fia

Elképesztő siker: Világranglista élbolyában a magyar tévés fia

And­rás kisfia még ka­masz, de már most 10 éves múlt­tal ren­del­ke­zik...

And­rás kisfia még ka­masz, de már most 10 éves múlt­tal ren­del­ke­zik vá­lasz­tott sport­ágá­ban.

Baj van, évek óta nem történt ilyen a magyar sztársportolóval

Baj van, évek óta nem történt ilyen a magyar sztársportolóval

Egyes­ben na­gyon vissza­esett a vi­lág­rang­lis­tán a ma­gyar te­ni­szező, pá­ros­ban meg­őrizte a har­ma­dik he­lyét.

Egyes­ben na­gyon vissza­esett a vi­lág­rang­lis­tán a ma­gyar te­ni­szező, pá­ros­ban meg­őrizte a he­lyét.

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Babos Tímea fel­adta a meccsét.

Babos Tímea be­teg­sége miatt adta fel a thai­földi meccsét. A ma­gyar te­ni­sze­zőt ér­zé­ke­nyen érint­heti a ku­darc.

Örülhetnek a rajongók: csodálatos hírről számolt be Fucsovics Marci

Örülhetnek a rajongók: csodálatos hírről számolt be Fucsovics Marci

A leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező már a 36. he­lyen áll az egyéni vi­lág­rang­lis­tán.

A leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező már a 36. he­lyen áll az egyéni vi­lág­rang­lis­tán.

Erre büszke lehet, ilyen még nem történt a magyar sztársportolóval

Erre büszke lehet, ilyen még nem történt a magyar sztársportolóval

Fu­cso­vics Cin­cin­na­ti­ben kar­ri­erje során elő­ször ját­szott ATP 1000-es tor­nán a leg­jobb nyolc közé ju­tá­sért.

Fucsovics Marci a teniszlegenda nyomába lépett

Hatalmas siker, Fucsovics Marci a teniszlegenda nyomába lépett

Fel­jött a vi­lág­rang­lista 60. he­lyére.

Ta­ró­czy Ba­lázs óta nem volt ennyire elő­kelő he­lyen ma­gyar férfi te­ni­szező a vi­lág­rang­lis­tán.

Nagyszerű hírt kapott a magyar labdarúgó-válogatott

Nagyszerű hírt kapott a magyar labdarúgó-válogatott

A gö­rö­gök el­leni siker elő­re­lé­pést ho­zott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nak. Máris el­árul­juk, há­nya­dik he­lyen áll ha­zánk.

A gö­rö­gök el­leni siker va­lódi elő­re­lé­pést ho­zott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nak. Erről ta­nús­ko­dik a vi­lág­rang­lista, mely­nek tör­té­ne­té­ben most elő­ször ta­pasz­tal­ható holt­ver­seny az élen. A mi­e­ink Ka­me­runt és Ghá­nát előz­ték meg. Máris mu­tat­juk a rang­sort.

Micsoda? Leekens erre a hírre kelhetett fel

Micsoda? Leekens erre a hírre kelhetett fel

Már­cius 23-án Ka­zahsz­tánt fo­gadja a Le­ekens-csa­pat, négy nap­pal ké­sőbb pedig Skó­cia lá­to­gat Bu­da­pestre. Ron­tott a nem­zeti csa­pat.

Már­cius 23-án Ka­zahsz­tánt fo­gadja a Le­ekens-csa­pat, négy nap­pal ké­sőbb pedig Skó­cia lá­to­gat Bu­da­pestre. Ron­tott a nem­zeti csa­pat.

Itt a lista, idáig süllyedt Kassai Viktor

Itt a lista, idáig süllyedt Kassai Viktor

Vébé így sem lesz a já­ték­ve­zető szá­mára.

A világ egy­kori leg­jobbja ma már csak annak örül­het, hogy a leg­jobb húszba be­ke­rült a bírók kö­zött. A 2018-as vi­lág­baj­nok­sá­gon így sem lesz jelen a híres ma­gyar já­ték­ve­zető.

Durva, így állnak Dzsudzsákék a világranglistán a luxemburgi égés után

Durva, így állnak Dzsudzsákék a világranglistán a luxemburgi égés után

Fon­tos volt a Costa Rica el­leni si­ke­res év­záró. Az élen nincs vál­to­zás, to­vábbra is Né­met­or­szág vezet Bra­zí­lia előtt.

Ez nem hiányzott, nagyon rossz hírt kapott Fucsovics Marci

Ez nem hiányzott, nagyon rossz hírt kapott Fucsovics Marci

A ma­gyar te­nisz­csil­lag a kény­szer­pi­he­nője miatt ke­rült nehéz hely­zetbe.

A ma­gyar te­nisz­csil­lag a kény­szer­pi­he­nője miatt ke­rült nehéz hely­zetbe. Edzője azért még re­mény­ke­dik.

Ennyit ért a bravúr, élete csúcsára ért a magyar sztársportoló

Ennyit ért a bravúr, élete csúcsára ért a magyar sztársportoló

Fu­cso­vics Már­ton kar­ri­erje leg­jobb he­lyén van a vi­lág­rang­lis­tán. Most eldől, lehet-e be­lőle igazi sztár.

Fu­cso­vics Már­ton kar­ri­erje leg­jobb he­lyén sze­re­pel a vi­lág­rang­lis­tán. Most dől majd el, lehet-e be­lőle igazi sztár.

Örömhír, remek pozícióba került a magyar válogatott a világranglistán

Örömhír, remek pozícióba került a magyar válogatott a világranglistán

Sokat ért a ki­váló Eu­rópa-baj­noki sze­rep­lés a mi­e­ink­nek.

Sokat ért a ki­váló Eu­rópa-baj­noki sze­rep­lés a mi­e­ink­nek. Eddig raj­tam sem vol­tunk a vi­lág­rang­lis­tán.

Mellbevágó: gigantikus ciciktől szabadult meg az új teniszkirálynő

Gigantikus ciciktől szabadult meg az új teniszkirálynő

Ti­ni­kori képei alap­ján alig lehet rá­is­merni. Hiába a kaján meg­jegy­zé­sek, a pá­lyán és az élet­ben is jót tett neki a mell­ki­seb­bítő műtét.

Végre jó hírt kapott Bernd Storck

Végre jó hírt kapott Bernd Storck

Ebben az évben még semmi jó nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tal...

Ebben az évben még semmi jó nem tör­tént a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tal...

Szomorú hírt kapott a magyar teniszezőnő

Szomorú hírt kapott a legjobb magyar teniszezőnő

Nem múlt el nyom­ta­la­nul az el­múlt hetek gyen­gél­ke­dése.

Babos Tímea nem lehet bol­dog. Nem múlt el nyom­ta­la­nul az el­múlt hetek gyen­gél­ke­dése az egyéni ver­se­nye­ken.

Ez komoly? Storckék verik az Eb-házigazdát

Ez komoly? A Storck-csapat veri az Eb-házigazdát

Ez még vicc­nek is durva. Tör­té­nelmi csú­cson a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Ez még vicc­nek is durva. Tör­té­nelmi csú­cson a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, még a fran­ciák is a há­tun­kat nézik. Mi lesz ebből az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon?

Kínos, Dzsudzsákék megalázó hírt kaptak

Kínos, Dzsudzsákék megalázó hírt kaptak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sokat ron­tott he­lye­zé­sén. Az első 100 vá­lo­ga­tot­tat te­kintve a mienk estek vissza a leg­job­ban. Sokba ke­rült az an­dor­rai ve­re­ség Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ék­nak.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sokat ron­tott he­lye­zé­sén. Az első 100 vá­lo­ga­tot­tat te­kintve a mienk estek vissza a leg­job­ban.

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

8 pont­tal előzi meg a Fe­renc­vá­rost.

Még a leg­elő­ke­lőbb he­lyen álló klu­bunk is na­gyon távol áll az él­me­zőny­től. Meg­le­pe­tésre nem va­la­me­lyik eu­ró­pai sztár­csa­pat lett az első he­lye­zett.

Sarapova eltiltva jobb, mint amikor teniszezhet

Sarapova eltiltva jobb, mint amikor teniszezhet

Hetek óta nem játsz­hat, de...

Hetek óta nem játsz­hat, mégis meg­előzte két ri­vá­li­sát a vi­lág­rang­lis­tán. El­ma­gya­ráz­zuk, mi­ként le­het­sé­ges ez.

Dárdai beugrott a sztáredzők közé

Dárdai beugrott a sztáredzők közé

Pár hónap alatt 900 he­lyet lé­pett előre.

A fo­ci­ban az edzők­nek is van vi­lág­rang­lis­tá­juk. Ezen négy ma­gyar ta­lál­ható, a leg­jobb Dár­dai Pál. A Her­tha mes­tere vi­lág­sztá­rok kö­zött a 85.

Újabb focisiker! Csúcsot döntött a válogatott

Újabb focisiker! Csúcsot döntött a válogatott

Nagy ugrás az Eb-sze­rep­lés után is. Tör­té­nete leg­jobb rang­lista-he­lye­zé­sét érte el a nem­zeti csa­pat.