CÍMKE: 'világbajnokság'

Váratlan, Shane Tusup a magyar nőknek segítene

Váratlan, Shane Tusup a magyar nőknek segítene

Az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá váló Shane Tusup újabb be­je­len­tés­sel döb­ben­tett meg min­den­kit.

Elátkozták a magyar sztárt? Rejtélyes sérülésről ír a német sajtó

Elátkozták a magyar sztárt? Rejtélyes sérülésről ír a német sajtó

Nincs sze­ren­cséje a vi­lág­baj­nok­sá­gok­kal a női foci vi­lág­klasszi­sá­nak. Szo­rí­tunk Dzseni fel­épü­lé­séért.

A magyar sportolók legyőzték a világot, rengeteg aranyérmet nyertek

A magyar sportolók legyőzték a világot, rengeteg aranyérmet nyertek

A vi­lág­baj­nok­sá­gon 1033 spor­toló állt rajt­hoz.

Öt arany­ér­met sze­rez­tek a ma­gyar ver­seny­zők a fek­ve­nyomó-vi­lág­baj­nok­sá­gon To­ki­ó­ban.

Súlyos döntés, rossz hírt kapott a magyar válogatott

Súlyos döntés, rossz hírt kapott a magyar válogatott

Csak a 2026-os lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­ság­tól kezdve bő­ví­tik az eddig 32-es me­zőnyt.

A fel­me­rült 2022-es dátum he­lyett csak a 2026-os lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­ság­tól kezdve bő­ví­tik az eddig 32-es me­zőnyt 48-ra.

Övék a jövő: szenzációs sikert értek el a fiatal magyar focisták

Övék a jövő: szenzációs sikert értek el a fiatal magyar focisták

34 éve várt di­a­dal! Fe­lül­múl­ták Bel­gi­u­mot, ki­ju­tot­tak a bra­zí­liai vi­lág­baj­nok­ságra az or­szág új ked­ven­cei.

Gondban a magyar válogatott, ennek csúnya vége is lehet

Gondban a magyar válogatott, ennek csúnya vége is lehet

Lit­vá­nia nyert a ho­ki­vé­bén. Ha va­sár­nap Sz­lo­vé­nia is kikap, győ­zelmi kény­szer­ben lesz­nek a mi­e­ink.

Lit­vá­nia vá­rat­lan győ­zel­met ara­tott a ho­ki­vé­bén, így élet­ben ma­radt. Ha va­sár­nap Sz­lo­vé­nia is kikap, győ­zelmi kény­szer­ben lesz­nek a mi­e­ink.

Exkluzív képek a Hungexpóból, ezt látni kell

Exkluzív képek a Hungexpóból, összecsaptak a világ legjobbjai

Főleg a ping­pong sze­rel­me­se­i­nek.

Bu­da­pes­ten néz­nek far­kas­sze­met egy­más­sal a leg­ki­vá­lóbb ping­pon­go­sok. A han­gu­latra nem lehet pa­nasz.

Elözönlik Budapestet a külföldiek, 143 országból érkeznek

Elözönlik Budapestet a külföldiek, 143 országból érkeznek

Még el sem kez­dő­dött az asz­ta­li­te­nisz-vb, máris óri­ási si­ker­nek örül­het­nek a ma­gyar szer­ve­zők.

OKJ-s tanfolyammal lett a világ legjobbja a magyar férfi

OKJ-s tanfolyamot végzett, így lett a világ legjobbja a magyar férfi

Bár mind­össze egy tíz­hó­na­pos OKJ-s tan­fo­lya­mot vég­zett, mégis ő a világ egyik leg­jobbja a szak­má­já­ban.

Bár mind­össze egy tíz­hó­na­pos OKJ-s tan­fo­lya­mot vég­zett, mégis ő a világ egyik leg­jobbja a szak­má­já­ban, leg­alábbis ezt mu­tat­ják a vi­lág­ver­se­nye­ken elért ered­mé­nyei. Leg­utóbb Uk­raj­ná­ban áll­ha­tott két­szer is a do­bogó leg­felső fo­kára.

Felépült egy kisebb város Budapesten, ez az oka

Felépült egy kisebb város Budapesten, ez az oka

Va­sár­nap­tól újra vi­lág­baj­nok­sá­got ren­dez ha­zánk. Nem is akár­hol.

Va­sár­nap­tól újra vi­lág­baj­nok­sá­got ren­dez ha­zánk. Nem is akár­hol.

Világbajnok lett a magyar csoki

Teljes döbbenet: Világbajnok lett a magyar csoki

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a ver­se­nyen!

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a neves nem­zet­közi ver­se­nyen!

Olyan történt Liu Shaolinnal, mint még soha

Olyan történt Liu Shaolinnal, mint még soha

Hideg­zu­hany a szófiai vébén.

Hideg­zu­hany a szófiai vébén. Olim­piai baj­no­kun­kat mind­há­rom távon ki­zár­ták a ver­seny­ből. Egyéni érem nél­kül ma­radt a ma­gyar csa­pat.

Szépek és ügyesek: a női hokisok meghódították Budapestet

Szépek és ügyesek: a női hokisok meghódították Budapestet

Fesz­ti­vál­han­gu­lat ural­ko­dik a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott meccsein.

Igazi fesz­ti­vál­han­gu­lat ural­ko­dik a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott mér­kő­zé­sein a bu­da­pesti di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Volt barátnőjével látták együtt a magyar sztárt, ez áll a háttérben

Volt barátnőjével látták együtt a magyar sztárt, ez áll a háttérben

Elise Ch­ris­tie el­árulta, hogy szo­kott még cse­vegni Liu Sha­o­lin Sán­dor­ral.

Elise Ch­ris­tie el­árulta, hogy szo­kott még cse­vegni Liu Sha­o­lin Sán­dor­ral. Ba­rát­ság­ról vi­szont már nem lehet be­szélni.

Komoly döntést hozott a magyar sztár, nem kockáztat

Komoly döntést hozott a magyar sztár, nem kockáztat

Ki­ha­gyás vár rá.

Liu Sha­o­ang több he­lyen tö­rött kéz­fe­jét a na­pok­ban mű­töt­ték meg. Ki­ha­gyás vár az olim­piai baj­nok rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zóra.

Nem tudtak csodát tenni a magyar kézisek

Nem tudtak csodát tenni a magyar kézisek

De meg­ne­he­zí­tet­ték a dánok dol­gát.

Nagy Lász­lóék ki­kap­tak a vi­lág­sztá­rok­kal te­le­tűz­delt dán vá­lo­ga­tot­tól. Va­sár­nap kulcs­fon­tos­ságú mér­kő­zés jön Tu­né­zia ellen.

Eldőlt, így zárt a magyar válogatott a világbajnokságon

Eldőlt, így zárt a magyar válogatott a világbajnokságon

A ma­gyar vá­lo­ga­tott na­gyon sima ve­re­sé­get szen­ve­dett Nor­vé­gi­á­tól a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott na­gyon sima ve­re­sé­get szen­ve­dett Nor­vé­gi­á­tól a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Óriási lépést tehet az olimpia felé a magyar válogatott

Óriási lépést tehet az olimpia felé a magyar válogatott

Ha­tal­mas a tét Nor­vé­gia ellen.

Ha­tal­mas a tét a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára Nor­vé­gia ellen a dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­ság kö­zép­dön­tő­jé­ben.

Életben tartották olimpiai álmukat a magyar kézisek

Életben tartották olimpiai álmukat a magyar kézisek

Tu­né­ziát verte a férfi vá­lo­ga­tott.

Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kulcs­fon­tos­ságú győ­zel­met ara­tott Tu­né­zia ellen a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ba­logh Zsolt vissza­té­rése sokat je­len­tett.

Kiborult a magyar válogatott sztárja: Méltatlan helyzetbe kerültem!

Kiborult a magyar sztárkézis: Méltatlan helyzetbe kerültem!

Csá­szár Gábor nem jó száj­íz­zel hagyja ott a ke­re­tet.

Csá­szár Gábor na­gyon csa­ló­dott. Pedig ál­lí­tása sze­rint jó for­má­ban csat­la­ko­zott a töb­bi­ek­hez.

Nagyon jó híreket kaptak a magyar kézisek

Nagyon jó híreket kaptak a magyar kézisek

Lehet, hogy most vissza­ka­punk va­la­mit a sors­tól. Szom­ba­ton újabb tét­meccs vár ránk a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Lehet, hogy most vissza­ka­punk va­la­mit a sors­tól. Szom­ba­ton újabb tét­meccs vár ránk a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ez nem hiányzott, rossz hírt kapott a magyar válogatott

Ez nem hiányzott, rossz hírt kapott a magyar válogatott

Ba­logh Zsolt ha­za­u­ta­zott a vé­bé­ről.

Ba­logh Zsolt a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott egyik leg­jobbja volt eddig a vb-n. Katar ellen a má­so­dik fél­időt már a le­lá­tón töl­tötte.

Siker a javából, katari zsoldosokat vert a magyar csapat

Siker a javából, katari zsoldosokat vert a magyar csapat

Len­dü­let­ben ma­rad­tak ké­zi­se­ink.

Len­dü­let­ben ma­rad­tak ké­zi­lab­dá­zó­ink a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Kép­te­len volt lé­pést tar­tani a mi­e­ink­kel az össze­ver­bu­vált Ázsia-baj­nok.

Jól ismert szakember nehezítheti meg a magyar válogatott dolgát

Jól ismert szakember nehezítheti meg a magyar válogatott dolgát

Sors­döntő mér­kő­zést ját­szik ma a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott.

Sors­döntő mér­kő­zést ját­szik ma a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­sá­gon. Mikler Ro­lan­dék klub­edző­jük ellen bi­zo­nyít­hat­nak.

Őszinte szavak, szenvedtek a magyar kézisek a vb-n

Őszinte szavak, szenvedtek a magyar kézisek a vb-n

Ar­gen­tína el­leni dön­tet­len­nel nyi­tott a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ar­gen­tína el­leni dön­tet­len­nel nyi­tott a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Nagy László jövője a tét

Nagy László jövője a tét

Az olim­piai kva­lifi­ká­ció szem­pont­já­ból na­gyon fon­tos lesz a vi­lág­baj­nok­ság.

Az olim­piai kva­lifi­ká­ció szem­pont­já­ból na­gyon fon­tos lesz a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára a csü­tör­tö­kön el­raj­tolt dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­ság.

Bébibumm a magyar kézilabdázóknál

Bébibumm a magyar kézilabdázóknál, bármikor hazajöhetnek a sztárok

Apai örö­mök elé néz­het a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott három já­té­kosa.

Apai örö­mök elé néz­het a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott három já­té­kosa.

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott meg­kezdte a sze­rep­lést a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott meg­kezdte a sze­rep­lést a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Megvan a döntés? Ez vár a magyar válogatott sztárjára

Megvan a döntés? Ez vár a magyar válogatott sztárjára

Nagy László nél­kül kezdte meg a fel­ké­szü­lést a férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­ságra.

Nagy László nél­kül kezdte meg a fel­ké­szü­lést a férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­ságra. Mikler Ro­lan­dék ma az olim­piai baj­noki cím­védő dá­nok­kal ját­sza­nak fel­ké­szü­lési mér­kő­zést Aar­hus­ban.

Fontos hír érkezett Nagy Lászlóval kapcsolatban

Fontos hír érkezett Nagy Lászlóval kapcsolatban

A Veszp­rém sztárja ját­szani fog a ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­sá­gon. Azt még nem tudni, mennyi sze­rep jut neki.

A Veszp­rém sztárja biz­to­san ját­szani fog a ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­sá­gon. Azt még nem tudni, mennyi sze­rep jut neki.

Nem kertel a kapitány, ez a cél a kézilabda-vb-n

Nem kertel a kapitány, ez a cél a kézilabda-vb-n

Ja­nuár 10-én kez­dő­dik a vb.

Ja­nuár 10-én kez­dő­dik a német-dán közös ren­de­zésű férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság.

Hatalmas örömhír: Világbajnoki ezüstérmes lett Aleska

Hatalmas örömhír: Világbajnoki ezüstérmes lett Aleska

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Ale­ska és a csa­pata Prá­gá­ban. A lég­tor­nász do­bo­góra áll­ha­tott.

Fontos hírt kapott a magyar válogatott, ez vár rá 2019-ben

Fontos hírt kapott a magyar válogatott, ez vár rá 2019-ben

El­dőlt, ki lesz a vb-se­lej­te­zős el­len­fél.

A női ké­zi­lab­dá­zók a 7. he­lyen vé­gez­tek az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. El­dőlt, ki lesz a vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zős el­len­fele Kim Ras­mus­sen együt­te­sé­nek.

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le.

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás is a kínai rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Egy ország ünnepli a családanyát, aki a frászt hozta 94 pasira

Egy ország ünnepli a családanyát, aki a frászt hozta 94 pasira

Ang­lia a darts-vb játsz­ma­győz­tes női részt­ve­vő­jé­nek lá­ba­i­nál hever. Lisa le­főzte a saját lá­nyait is.

Ang­lia a darts-vb játsz­ma­győz­tes női részt­ve­vő­jé­nek lá­ba­i­nál hever. Lisa le­főzte a saját lá­nyait is.

Hosszú Katinka újra megállíthatatlan volt

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Az Iron Lady so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Csak egy rö­vidke szó járt az agyá­ban. Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek, és le­ve­gőt sem vett.

Hosszú Katinka a boldogságáról mesélt

Hosszú Katinka a boldogságáról mesélt

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat Kínában

Az im­má­ron 14-sze­res rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok úszót nem le­he­tett le­győzni a 400 méter ve­gyes dön­tő­jé­ben.

A 14-sze­res rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok úszót nem le­he­tett le­győzni a 400 méter ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Történelmi magyar sportsiker: világbajnokságon tarolt a testvérpár

Történelmi magyar sportsiker: világbajnokságon tarolt a testvérpár

Kicsi a ma­gyar csa­pat, de erős! Arany- és ezüst­érem mel­lett két ne­gye­dik he­lyet is sze­rez­tek a SUP vb-n.

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

At­lé­ti­kai vb-t ren­dez­nek ha­zánk­ban.

A ma­gyar fő­vá­ros ren­dez­heti a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­got. A vb-re 25 évvel a nagy si­kerű bu­da­pesti Eu­rópa-baj­nok­ság után kerül sor.

Sportdömping, a tévében már jövőre elkezdődik a 2020-as olimpia

Sportdömping, a tévében már jövőre elkezdődik a 2020-as olimpia

Négy nagy vb egy vá­ros­ban: Bu­da­pest sport­fő­vá­ros az M4 Sport fó­ku­szá­ban.

Négy nagy vi­lág­baj­nok­ság egy vá­ros­ban: Bu­da­pest sport­fő­vá­ros az M4 Sport fó­ku­szá­ban.

Ebből mi lesz? Bizonytalan a magyar válogatott sztárja

Ebből mi lesz? Bizonytalan a magyar válogatott sztárja

Ja­nuár 10-én kez­dő­dik a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság. Nagy László is ott lesz a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ja­nuár 10-én kez­dő­dik a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság. Nagy László is ott lesz a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Nem kertelt a magyar kapitány a fájó vereség után

Nem kertelt a magyar kapitány: erre számíthatnak a szurkolók

Iv­ko­vics Sz­to­jan na­gyon őszinte volt.

Iv­ko­vics Sz­to­jan sze­rint még kicsi ahhoz a ma­gyar ko­sár­vá­lo­ga­tott, hogy ki­jus­son a vi­lág­baj­nok­ságra.

Őrületes javaslat, két évente rendeznék a foci-vb-t

Őrületes javaslat, két évente rendeznék a foci-vb-t

Új öt­let­tel áll­tak elő.

Új öt­let­tel állt elő a Dél-ame­ri­kai Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke a vi­lág­baj­nok­ság kap­csán.

Már csak hármat kell aludni, kedden az egész magyar sport ünnepelhet

Már csak hármat kell aludni, kedden az egész magyar sport ünnepelhet

Min­den idők leg­na­gyobb sport­ese­mé­nye lehet ha­zánk­ban.

Min­den idők leg­na­gyobb sport­ese­mé­nye lehet ha­zánk­ban.

Hatalmas siker, Ázsiában lett világbajnok a magyar sportolónő

Hatalmas siker, Ázsiában lett világbajnok a magyar sportolónő

Ko­vács Ale­xandra ama­tőr vi­lág­baj­nok­sá­got nyert MMA-ban.

Ko­vács Ale­xandra ama­tőr vi­lág­baj­nok­sá­got nyert MMA-ban. A dön­tő­ben TKO-val győ­zött.

Fontos döntést hoztak a magyar válogatottnál

Fontos döntést hoztak a magyar válogatottnál

Edző­pá­ros ké­szíti majd fel a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tot­tat a 2019-es vi­lág­baj­nok­ságra.

Edző­pá­ros ké­szíti majd fel a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tot­tat a 2019-es vi­lág­baj­nok­ságra. Ko­ráb­ban már dol­goz­tak együtt a nem­zeti csa­pat­nál.

Hatalmas siker, újabb világbajnokságnak ad otthont Budapest

Hatalmas siker, újabb világbajnokságnak ad otthont Budapest

Tör­té­nelmi je­len­tő­ségű dön­tés.

A ma­gyar ka­rate tör­té­nel­mé­nek ki­emel­kedő je­len­tő­ségű dön­tése szü­le­tett meg a mad­ridi vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt. A to­kiói olim­pián ott lesz a sportág.

Óriási elismerésben részesült Budapest

Szenzációs hír, óriási elismerésben részesült Budapest

Tho­mas Bach sze­rint a ma­gya­rok­nak igazi sport­fő­vá­rosa van.

A Nem­zet­közi Olim­piai Bi­zott­ság el­nöke, Tho­mas Bach sze­rint Bu­da­pest igazi sport­fő­vá­ros. A világ első számú sport­ve­ze­tője a bir­kózó-vb-vel is elé­ge­dett volt.

Csattant a csók, így ünnepelt a magyar sztár

Csattant a csók, így ünnepelt a magyar sztár a kamerák előtt

Babos bol­do­gan ro­hant a pár­já­hoz.

Babos Tímea a vi­lág­baj­noki döntő meg­nye­rése után bol­do­gan om­lott sze­relme nya­kába. Ezt pedig az egész világ vé­gig­néz­hette.

Ezrek ünnepelnek Budapesten, nagy sikert ért el a magyar sztár

Ezrek ünnepelnek Budapesten, nagy sikert ért el a magyar sztár

Lő­rincz Tamás dön­tőbe ju­tott a bir­kózó vb-n, mi­u­tán győ­zött az olim­piai és vi­lág­baj­nok dél-ko­reai Kim Hjon Vu ellen.

Hősök Budapesten, őket ünnepelték napokig a magyarok

Hősök Budapesten, őket ünnepelték napokig a magyarok

A terv si­ke­rült, va­ló­ban min­den idők leg­na­gyobb tor­nája volt a bir­kó­zók bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sága.

A terv si­ke­rült, va­ló­ban min­den idők leg­na­gyobb tor­nája volt a bir­kó­zók bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sága.

Itt a vége: bajnokot avattak az F1-ben

Bajnokot avattak a Forma-1-ben, szomorkodhatnak a németek

Lewis Ha­mil­ton be­gyűj­tötte ötö­dik vi­lág­baj­noki címét.

Lewis Ha­mil­ton nem tu­dott do­bo­góra állni Me­xi­kó­ban, mégis be­gyűj­tötte ötö­dik vi­lág­baj­noki címét.

Szenzáció, Babos Timi megvédte vb-címét!

Világraszóló magyar siker, Babos Timi megvédte világbajnoki címét!

A ma­gyar te­ni­szező Mla­de­no­vic ol­da­lán ért fel újra a csúcsra.

A ma­gyar te­ni­szező Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán ért fel újra a csúcsra Szin­ga­púr­ban.

Babos Timiék álomrajtot vettek a világbajnokságon

Elámult a világ, Babos Timiék álomrajtot vettek a világbajnokságon

A ma­gyar te­ni­szező könnyed győ­ze­lem­mel kez­dett Szin­ga­púr­ban Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán.

A ma­gyar te­ni­szező könnyed győ­ze­lem­mel kez­dett Szin­ga­púr­ban Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán.

Közelharc az arénában, tátva marad a szád a vébé legjobb fotóitól

Tátva marad a szád a vébé legjobb fotóitól

Nézd meg ga­lé­ri­án­kat a bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság­ról!

Eddig is nagy volt volt a csata, de a ma­gyar érmek mos­tan­tól jö­het­nek iga­zán. Nézd meg ga­lé­ri­án­kat a bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság­ról!

Borzasztó sérülés és balszerencse, szomorú magyarok a vébén

Borzasztó sérülés és balszerencse, szomorú magyarok a vébén

Közel volt az érem.

Közel volt az érem­hez a ma­gyar ver­senyző. Szer­dán össze­jö­het az első medál a ma­gyar csa­pat­nak.

Kell a szurkolás, meglehet az első magyar érem

Kell a szurkolás, meglehet az első magyar érem

Ked­den es­tére töb­be­zer em­bert vár­nak az aré­nába, ho­no­sí­tott spor­to­lónk min­dent meg­tesz a do­bo­góért.

Tündéri kisbabája szurkol a magyar sztárnak

Tündéri kisbabája szurkol a magyar sztárnak

Min­den idők leg­si­ke­re­sebb ma­gyar bir­kó­zó­nője anya­ként is bra­vúrt érne el a bu­da­pesti vébén.

Min­den idők leg­si­ke­re­sebb ma­gyar bir­kó­zó­nője anya­ként is bra­vúrt érne el a bu­da­pesti vébén.

Elmaradt a csoda, de éremért birkózik a 97 kilós magyar

Elmaradt a csoda, de éremért birkózik a 97 kilós magyar

A ho­no­sí­tott spor­toló a hazai vi­lág­baj­nok­ság első ma­gyar hőse, ked­den még a do­bo­góra is áll­hat.

A ho­no­sí­tott spor­toló a hazai vi­lág­baj­nok­ság első ma­gyar hőse, ked­den még a do­bo­góra is áll­hat.

Telt ház az Arénában, így folytatták a magyarok

Telt ház az Arénában, így folytatták a magyarok

Öt ma­gyar lé­pett sző­nyegre.

Va­sár­nap öt ma­gyar bir­kó­zóért szo­rít­hat­tunk a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hamilton lemásolhatja Schumi bravúrját

Hamilton lemásolhatja Schumi bravúrját

Va­sár­nap újra vi­lág­baj­nok lehet a brit.

Leg­utóbb a német le­gen­dá­nak si­ke­rült a Ma­gyar Nagy­díj meg­nye­rése után a vb-pont­ver­seny élén is zár­nia - még 14 évvel ez­előtt, 2004-ben.

Váratlan fordulat, hoppon maradt a magyar sportoló az arénában

Váratlan fordulat, hoppon maradt a magyar sportoló az arénában

Dé­lelőtt csak egy ver­seny­zőnk ju­tott to­vább a bir­kó­zó­vé­bén.

Dé­lelőtt csak egy ver­seny­zőnk ju­tott to­vább a bir­kó­zó­vé­bén. Neki meccset sem kel­lett ját­sza­nia.

Indul a birkózó-vb, két legenda avatta fel a szőnyeget

Indul a birkózó-vb, két legenda avatta fel a szőnyeget

Min­den idők leg­na­gyobb bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sága kez­dő­dik ma a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Min­den idők leg­na­gyobb bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sága kez­dő­dik ma a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban. A nagy­sza­bású ese­ményt meg­előző napon a ma­gyar bir­kó­zás két le­gen­dás alakja, Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert avat­ták fel az egyik va­diúj sző­nye­get.

Schwarzenegger meglepetést kapott a magyaroktól, nekünk szurkol a Terminator

Schwarzenegger meglepetést kapott a magyaroktól, nekünk szurkol a Terminator

A bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­got sem hagyja ki a ná­lunk for­gató szí­nész.

A bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­got sem hagyja ki a ná­lunk for­gató szí­nész.

Minden idők legnagyobb birkózó-világbajnoksága lesz Budapesten

Minden idők legnagyobb birkózó-világbajnoksága lesz Budapesten

Cé­l­egye­nesbe for­dul­tak a bir­kózó-vb elő­ké­szítő mun­ká­la­tai. Már több kül­földi de­le­gá­ció meg­ér­ke­zett.

Visszatérhet a legnagyobb sztár a magyar válogatottba

Visszatérhet a legnagyobb sztár a magyar válogatottba

Ké­szen áll a ja­nu­ári vb-re.

Nagy László ta­valy ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy vissza­vo­nul a nem­zeti csa­pat­tól. Jú­ni­us­ban a szlo­vé­nek el­leni két vb-se­lej­te­zőre vissza­tért.

Milliókat kaszálhatnak a magyar sportolók

Elképesztő prémium: milliókat kaszálhatnak a magyar sportolók

Még­pe­dig a bu­da­pesti bir­kózó-vb-n.

A hazai ren­de­zésű bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­gon már az ötö­dik he­lyért is jár egy­mil­lió fo­rint. A vb-cím nettó nyolc­mil­lió fo­rin­tot ér.

Szédületes magyar siker, ámul a világ

Szédületes magyar siker, ámul az egész világ

Hi­he­tet­len szá­mo­kat pro­du­kált si­ker­sport­águnk a vi­lág­baj­nok­sá­go­kon.

Hi­he­tet­len szá­mo­kat pro­du­kált si­ker­sport­águnk a vi­lág­baj­nok­sá­go­kon. És szinte biz­tos, hogy ez még csak a kez­det volt!

Dráma a vébén, könnyezve búcsúzott a magyar sztár. Oda az olimpia?

Dráma a vébén, könnyezve búcsúzott a magyar sztár. Oda az olimpia?

Ka­ra­kas Hed­vig dzsú­dóst ül­dözi a bal­sze­ren­cse.

Ka­ra­kas Hed­vig dzsú­dóst ül­dözi a bal­sze­ren­cse.

Räikkönen kavarhat be Hamiltonéknak

Aggódhat Hamilton és Vettel, nem várt fordulat kavarhat be az F1-ben

A Belga Nagy­dí­jon ala­po­san fel­ka­var­hatja az ál­ló­vi­zet a finn vi­lág­baj­nok.

A Belga Nagy­dí­jon ala­po­san fel­ka­var­hatja az ál­ló­vi­zet Kimi Räik­kö­nen, aki egy re­kor­dot is be­ál­lít­hat.

Parádés eredmények, Kozák Danuta lenyomta a világot

Parádés eredmények, Kozák Danuta lenyomta a világot

Kozák Dan­uta re­me­kelt.

Kozák Dan­uta re­me­kelt Por­tu­gá­li­á­ban, immár 12 vi­lág­baj­noki el­ső­ség­nél tart.

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

A Ma­gyar An­t­i­dop­ping Cso­port el­já­rása miatt vál­toz­tatni kel­lett a vb-re ké­szülő ma­gyar ke­re­ten.

A Ma­gyar An­t­i­dop­ping Cso­port el­já­rása miatt vál­toz­tatni kel­lett a vb-re ké­szülő ma­gyar ke­re­ten.

Neymar változni szeretne, nagyon szenved a vb óta

Neymar változni szeretne, nagyon szenved a vb óta

Őszin­tén val­lott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon tör­tén­tek­ről a bra­zil fo­cista, akit ren­ge­teg kri­tika ért.

Őszin­tén val­lott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon tör­tén­tek­ről a bra­zil fo­cista, akit ren­ge­teg kri­tika ért.

Neymarnál betelt a pohár, reagált a fetrengésekre

Neymarnál betelt a pohár, reagált a fetrengésekre

A fet­ren­gé­sei miatt tá­mad­ják.

Ney­mart a fet­ren­gé­sei miatt fog­ják em­le­getni az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság kap­csán.

Nincs gazdája az egyik világbajnoki éremnek, szabad a vásár

Nincs gazdája az egyik világbajnoki éremnek, szabad a vásár

A hor­vát fo­cista meg­mondta, neki ne küld­je­nek az ezüst­ből. Dön­tése ért­hető, cser­ben­hagyta tár­sait.

Fájdalmas vallomás: élete csalódásáról mesélt Lewis Hamilton

Fájdalmas vallomás: élete csalódásáról mesélt Lewis Hamilton

A sztár­pi­ló­tá­nak na­gyon fájt, ami­kor Ang­lia ki­ka­pott a fo­ci­vé­bén.

A sztár­pi­ló­tá­nak na­gyon fájt, ami­kor Ang­lia ki­ka­pott a fo­ci­vé­bén. Pedig már a jegye is meg­volt a dön­tőre.

Ezüstérmes szépség várt a világbajnok focistára

Ezüstérmes szépség várt a világbajnok focistára

Char­lotte Pir­roni ott­hon­ról szur­kolt a fran­cia vá­lo­ga­tott­nak az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Char­lotte Pir­roni ott­hon­ról szur­kolt a fran­cia vá­lo­ga­tott­nak az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ez a két klub volt a világbajnokság nagy győztese

Ez a két klub volt a világbajnokság nagy győztese

A Tot­ten­ham és a PSG ta­rolt.

Az angol Tot­ten­ham Hot­s­pur és a fran­cia Paris Saint-Ger­main lab­da­rú­gói 12-12 gólt sze­rez­tek az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Borzasztó hír érkezett a magyar válogatott kapitányáról

Borzasztó hír érkezett a magyar válogatott kapitányáról

La­ka­tos Rita be­szélni is alig tud.

La­ka­tos Rita na­gyon durva sé­rü­lést szen­ve­dett, két foga is ki­tört. Je­len­leg a be­széd is ne­he­zére esik a ma­gyar ju­nior­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak.

Kiderült, erre költi milliós nyereményét Harsányi Levente

Kiderült, erre költi milliós nyereményét Harsányi Levente

A nép­szerű mű­sor­ve­zető na­gyon sze­ren­csés­nek mond­hatja magát. Re­me­kül tip­pelt.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető na­gyon sze­ren­csés­nek mond­hatja magát. Re­me­kül tip­pelt, így egy csa­pásra mil­liós té­tel­lel lett gaz­da­gabb. Ugya­n­ak­kor az extra pénz kap­csán nem csak sze­ret­te­ire és ma­gára gon­dol, de be­val­lotta, va­laki mást is tá­mo­gat...