CÍMKE: 'világbajnokság'

Idén sikerült az a magyar hokisoknak, ami tavaly nem

Idén sikerült az a magyar hokisoknak, ami tavaly nem

Ka­zahsz­tán ellen zárta a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Legendánk állítja, erre van szükség az újabb hokicsodához

Legendánk állítja, erre van szükség az újabb hokicsodához

Három mér­kő­zés után gya­kor­la­ti­lag el­bukta fel­ju­tási esé­lyeit a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Újabb bukás, csődöt mondott a magyar válogatott

Újabb bukás, csődöt mondott a magyar válogatott

A fel­ju­tási esé­lyek élet­ben tar­tása volt a tétje a ma­gyar vá­lo­ga­tott keddi meccsé­nek a ki­jevi vb-n.

A fel­ju­tási esé­lyek élet­ben tar­tása volt a tétje a ma­gyar vá­lo­ga­tott keddi meccsé­nek a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s hoki-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Nem hozott szerencsét hokisainknak a sztárfocista

Nem hozott szerencsét hokisainknak a sztárfocista

Ha már Ki­jev­ben fut­bal­lo­zik, akkor ki­lá­to­ga­tott az oszt­rá­kok el­leni vb-meccsre.

Ha már Ki­jev­ben fut­bal­lo­zik, akkor ki­lá­to­ga­tott az oszt­rá­kok el­leni vb-meccsre. Saj­nos győ­zel­met nem ün­ne­pel­he­tett a le­lá­tón.

Fájó magyar kudarc, még élnek az álmok

Fájó magyar kudarc, még élnek az álmok

Má­so­dik mér­kő­zé­sét is le­ját­szotta a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott.

Má­so­dik mér­kő­zé­sét is le­ját­szotta a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon Ki­jev­ben.

Katinka nem beszél a kapitánnyal

Feszültség az úszóknál, Katinka nem beszél a kapitánnyal

Az olim­piai baj­nok a me­nedzs­ment­jén ke­resz­tül tartja a kap­cso­la­tot.

Az olim­piai baj­nok klasszis a me­nedzs­ment­jén ke­resz­tül tartja a kap­cso­la­tot a szö­vet­ség­gel. De leg­alább nincs há­bo­rú­ban velük.

Félmilliárd forintból vadásznak Budapesten a csalókra

Félmilliárd forintból vadásznak Budapesten a csalókra

Olim­piai baj­no­kunk­nál is jár­tak.

Az első el­len­őr­zé­sek egyi­két épp egy olim­piai baj­no­kunk­nál tar­tot­ták.

Hosszú Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere a szö­vet­ség el­nö­ké­nek, aki Hosszú Ka­tin­ká­ról is me­sélt.

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere a szö­vet­ség el­nö­ké­nek, aki Hosszú Ka­tin­ká­ról is me­sélt.

Kiderült, mit rendezne olimpia helyett Budapest

Kiderült, mit rendezne olimpia helyett Budapest

A tár­gya­lá­sok már meg­kez­dőd­tek. A spa­nyo­lok és a své­dek le­het­nek az el­len­fe­le­ink.

A kor­mány­biz­tos már ta­lál­ko­zott is a nem­zet­közi szö­vet­ség ve­ze­tő­jé­vel. Eu­ró­pai hely­szín jó eséllyel pá­lyázna a ren­de­zésre.

Vészjósló, tovább mélyülhet a válogatott válsága

Vészjósló, tovább mélyülhet a válogatott válsága

Már egy bronz­nak is örülni kell.

Olim­piai baj­nok ví­zi­lab­dá­sunk sze­rint most már annak is örülni lehet, ha néha érmet tud­nak nyerni. Nem lesz ez más­képp a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon sem.

Betelt a pohár, kirúgták a szövetségi kapitányt!

Betelt a pohár, kirúgták a szövetségi kapitányt!

Ki­lenc meccsé­ből ötöt el­ve­szí­tett.

Ki­lenc meccsé­ből ötöt el­ve­szí­tett, nem csoda, hogy el­küld­ték. A leg­utóbbi vi­lág­baj­nok­ság bronz­ér­mese nehéz hely­zetbe ke­rült a saját cso­port­já­ban.

Örülünk? Ilyen lesz a jövő futball-világbajnoksága!

Örülünk? Ilyen lesz a jövő futball-vb-je!

Ala­po­san át­ala­kít­ják a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság le­bo­nyo­lí­tási rend­jét. Eu­rópa 16 he­lyet kap­hat.

Ala­po­san át­ala­kít­ják a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság le­bo­nyo­lí­tási rend­jét. Eu­rópa 16 he­lyet kap­hat.

Elkezdődött a Forma-1-es háború

Elkezdődött a Forma-1-es háború

A Mer­ce­des, vagy a Fer­rari do­mi­nál majd az idei sze­zon­ban? A Ri­post meg­mu­tatja, mit kell tudni a csa­pa­tok­ról.

A Mer­ce­des, vagy a Fer­rari do­mi­nál majd az idei sze­zon­ban? A Ri­post meg­mu­tatja, mit kell tudni a csa­pa­tok­ról.

Jogtalanul támadják Katinkát és a milliós szerződését

Jogtalanul támadják Katinkát és a milliós szerződését

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok a vb költ­ség­ve­té­sé­hez ké­pest ap­ró­pén­zért vál­lalta a rek­lá­mo­zást.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok a vb költ­ség­ve­té­sé­hez ké­pest ap­ró­pén­zért vál­lalta a rek­lá­mo­zást.

A válogatottból is eltűnt a magyar klasszis

A válogatottból is eltűnt a magyar klasszis, külföldön pihen

Még a bő ke­retbe sem hív­ták meg.

Még a bő ke­retbe sem hívta meg a szö­vet­ségi ka­pi­tány, nagy a csend kö­rü­lötte. Szinte biz­tos, hogy ki­hagyja az áp­ri­lisi vi­lág­baj­nok­sá­got.

Hadüzenet, háborút hirdetnek a focihuligánok

Hadüzenet, háborút hirdetnek a focihuligánok

Erő­szak­fesz­ti­vált ígér­nek.

Hiába a FIFA-elnök op­ti­miz­musa, a vb-n lesz foly­ta­tása az Eb-n ta­pasz­talt bal­hék­nak. Erő­szak­fesz­ti­vált ígér­nek.

Váratlan fordulat, Gyárfás mégis marad

Váratlan fordulat, Gyárfás Tamás mégis marad

Egy fon­tos hazai fel­adat­kör­ről nem kell le­mon­da­nia.

A nem­zet­közi posz­tok mel­lett immár egy fon­tos hazai fel­adat­kör­ről sem kell le­mon­da­nia a sport­ve­ze­tő­nek.

Keményen kiosztotta a válogatottat a magyar kézis

Keményen kiosztotta a válogatottat a magyar kézis

A ka­pi­tány büszke a csa­pa­tára.

Ka­taszt­ro­fá­lis­nak ne­vezte a Nor­vé­gia el­leni meccs első per­ceit, ahol el is úsz­tak a to­vább­ju­tási esé­lye­ink. A szö­vet­ségi ka­pi­tány büszke a csa­pa­tára.

Kimondták az ítéletet, újabb pofon a magyar kézilabdának

Kimondták az ítéletet, újabb pofon a magyar kézilabdának

Hiába pá­lyá­zott ren­de­zésre a ma­gyar szö­vet­ség. Egye­lőre utaz­nunk kell, ha ott aka­runk lenni a vébén.

Hiába pá­lyá­zott ren­de­zésre a ma­gyar szö­vet­ség. Egye­lőre utaz­nunk kell, ha ott aka­runk lenni a vébén.

Magyarverőket csodál a világ

Magyarverőket csodál a világ, ezt senki nem hitte volna

Sza­bad­kár­tyás­ként ju­tott a dön­tőbe a Nor­vé­gia.

Sza­bad­kár­tyás­ként ju­tott a dön­tőbe a Nor­vé­gia. Úgy tűnik, cso­da­csa­pat ellen esett ki vá­lo­ga­tot­tunk a ké­zi­vé­bén.

Millióktól estek el a kézisek

Komoly veszteség, millióktól estek el a kézisek

A vá­lo­ga­tott szá­mára 25 mil­lió fo­rin­tot ért volna az elő­döntő.

A vá­lo­ga­tott szá­mára 25 mil­lió fo­rin­tot ért volna az elő­döntő. A csa­pat végül he­te­dik lett a fran­cia­or­szági tor­nán.

Felébredtünk, egymeccses csodát kaptunk a kézilabdásoktól

Felébredtünk, egymeccses csodát kaptunk a kézilabdásoktól

A nor­vé­gok ke­gyet­le­nül ki­hasz­nál­tak min­den ma­gyar hibát.

A nor­vé­gok ke­gyet­le­nül ki­hasz­nál­tak min­den ma­gyar hibát, ame­lyek­ből elég sok volt. Egye­dül Dánia ellen ját­szott na­gyot a vá­lo­ga­tott.

Kiderült, hogy ki miatt utazott haza a válogatott hőse

Kiderült, hogy ki miatt utazott haza a válogatott hőse

Még a torna ele­jén jött vissza Fran­cia­or­szág­ból a kapus egy vil­lám­lá­to­ga­tásra.

Még a torna ele­jén jött vissza Fran­cia­or­szág­ból a kapus egy vil­lám­lá­to­ga­tásra, so­káig nem le­he­tett tudni, hogy miért. A dánok ellen aztán ő volt az egyik fő­sze­replő.

Botrány! Kirabolták a horvátokat

Botrány a világbajnokságon. Kirabolták a horvát válogatottat

A csa­pat­ban belső el­len­té­tek is van­nak.

Meccs alatt fosz­tot­ták ki őket. A pórul járt csa­pat­ban rá­adá­sul belső el­len­té­tek is van­nak.

Fájó vereség, nehéz helyzetbe hozta magát a válogatott

Fájó vereség, nehéz helyzetbe hozta magát a válogatott

Az olim­piai baj­nok vár ránk.

Már egy dön­tet­len is elég lett volna ahhoz, hogy el­ke­rül­jük az olim­piai baj­no­kot a nyol­cad­dön­tő­ben.

Ez hihetetlen! Kivertük az olimpiai bajnokot

Ez hihetetlen! Kivertük az olimpiai bajnokot

A ma­gyar csa­pat eddig leg­jobb já­té­kát nyújtva bú­csúz­tatta a vi­lág­baj­nok­ság esé­lye­sét, és to­vább­ju­tott.

A ma­gyar csa­pat eddig leg­jobb já­té­kát nyújtva bú­csúz­tatta a vi­lág­baj­nok­ság esé­lye­sét, és to­vább­ju­tott. Töb­ben is vi­lág­klasszis tel­je­sít­ményt nyúj­tot­tak a mi­e­ink­nél.

Ez a véleménye Hosszú Katinkának a Dagály Arénáról

Ez a véleménye Hosszú Katinkának a Dagály Arénáról

Reg­gel tar­tott te­rep­szem­lét.

Reg­gel tar­tott te­rep­szem­lét a fér­jé­vel és a szö­vet­ség új el­nö­ké­vel. A vi­lág­baj­nok­sá­gon kívül az olim­pia is szóba ke­rült már.

Óriási fordulat, Hosszú Katinka mégis igent mond?

Óriási fordulat, Hosszú Katinka mégis igent mond?

Hosszú tár­gyal a szö­vet­ség­gel.

Új elnök, új idők. Hosszú Ka­tinka tár­gyal az úszó­szö­vet­ség­gel. Még az is lehet, hogy a baj­noknő sze­re­pelni fog a vi­lág­baj­nok­ság kisfilm­jé­ben.

Kiemelt vendég látogatta meg a kéziseket

Kiemelt vendég látogatta meg a kéziseket

A Szaúd-Ará­bia el­leni győ­ze­lem után vá­rat­lan lá­to­gató ér­ke­zett a vá­lo­ga­tott­hoz.

A Szaúd-Ará­bia el­leni győ­ze­lem után vá­rat­lan lá­to­gató ér­ke­zett a vá­lo­ga­tott­hoz. A gesz­tus talán erőt ad a soron kö­vet­kező fon­tos meccs előtt.

Szinte biztos, hogy továbbjutott a magyar válogatott

Szinte biztos, hogy továbbjutott a magyar válogatott

Ha Chile nem nyer a hor­vá­tok ellen, akkor Ma­gyar­or­szág ott lesz a leg­jobb 16 kö­zött.

A ké­zi­lab­da­csa­pat ma­ga­biz­tos já­ték­kal győzte le Szaúd-Ará­bia együt­te­sét. Ha Chile nem nyer a hor­vá­tok ellen, akkor Ma­gyar­or­szág ott lesz a leg­jobb 16 kö­zött.

Meglepő edzéssel készülnek férfi kéziseink

Meglepő edzéssel készülnek férfi kéziseink

Ez­út­tal ké­zi­labda csak mu­ta­tó­ban ke­rült elő. Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kö­veti a höl­gyek pél­dá­ját.

Ez­út­tal ké­zi­labda csak mu­ta­tó­ban ke­rült elő. Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kö­veti a höl­gyek pél­dá­ját. Gör­bicz Ani­táék­nak be­jött.

Ezért utazott haza a Chile ellen védő kapus

Ezért utazott haza a Chile ellen védő kézikapus

Mikler Ro­land egy nap alatt vissza­tért Fran­cia­or­szágba.

Mikler Ro­land egy nap alatt vissza­tért Fran­cia­or­szágba. A ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott ka­pusa így ré­szese volt a Chile el­leni si­ker­nek.

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

A Veszp­rém ko­rábbi klasszis já­té­kosa ér­tet­le­nül áll a spa­nyol szak­em­ber dön­té­sei előtt. Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

Váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

Családi probléma, váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

A két tar­ta­lék közül egyik sem kapus.

A Veszp­rém já­té­kosa a Chile el­leni cso­port­mér­kő­zé­sen már újra a vá­lo­ga­tot­tal lesz. A két tar­ta­lék közül egyik sem kapus.

Kamera előtt törte össze magát Aleska

Kamera előtt törte össze magát Aleska

A világ- és Eu­rópa-baj­nok­sá­gon is ezüst­ér­mes lég­tor­nász új útra lé­pett.

A világ- és Eu­rópa-baj­nok­sá­gon is ezüst­ér­mes lég­tor­nász új útra lé­pett, és el­szán­tan gya­ko­rol új sport­esz­kö­zén. Per­sze min­den kez­det nehéz, de ez eset­ben fáj­dal­mas is.

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

A hor­vá­tok is le­győz­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat. Köz­ben a pi­henő Nagy László csend­ben nagy be­je­len­tést tett!

A hor­vá­tok is le­győz­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat. Köz­ben a pi­henő Nagy László csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

A vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása.

A ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása, Né­met­or­szág szo­ros meccsen le­győzte nem­zeti együt­te­sün­ket. Hol­nap a hor­vá­tok ellen jön a foly­ta­tás.

Kemény döntés, meglepetést okozott a kapitány

Kemény döntés, meglepetést okozott a kapitány

Fon­tos vál­to­zás: íme, az in­dok­lás.

Fon­tos dön­tést hoz­tak a vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott­nál. Íme, az in­dok­lás.

Így ünnepel Dárdai: Megvalósult a magyarok álma

Így ünnepel Dárdai: Megvalósult a magyarok álma

A Her­tha ma­gyar edzője el­lent­mond a német foci krém­jé­nek. Amit a kol­lé­gái bí­rál­nak, ő uj­jongva fo­gadja.

A Her­tha ma­gyar edzője el­lent­mond a német foci krém­jé­nek. Amit a kol­lé­gái bí­rál­nak, ő uj­jongva fo­gadja.

Óriási esélyt kapott a magyar válogatott!

Óriási esélyt kapott a magyar válogatott!

Könnyen lehet, hogy ennél na­gyobb le­he­tő­sége soha nem lesz fo­cis­tá­ink­nak, akik leg­utóbb 1986-ban sze­re­pel­tek lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Könnyen lehet, hogy ennél na­gyobb le­he­tő­sége soha nem lesz fo­cis­tá­ink­nak, akik leg­utóbb 1986-ban sze­re­pel­tek lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Dartskvíz, csak fanatikusoknak

Dartskvíz, csak fanatikusoknak

Már csak az elő­dön­tők és a döntő van hátra a 2017-es vi­lág­baj­nok­ság­ból.

Már csak az elő­dön­tők és a döntő van hátra a 2017-es vi­lág­baj­nok­ság­ból. Az ese­mény al­kal­má­ból ez­út­tal egy kvíz­zel ké­szül­tünk, hogy ki­de­rül­jön, mennyit tudsz a sport­ág­ról.

Britney Spearst énekelt a világbajnok

Britney Spearst énekelt a rekorder világbajnok. Cikkünkben a videó

A sportág le­gen­dája to­vább pör­gette a szen­zá­ciós vb han­gu­la­tát.

A sportág le­gen­dája to­vább pör­gette a szen­zá­ciós torna han­gu­la­tát. Egy nyíl el­do­bá­sát így még nem ün­ne­pel­ték.

Fanatikus őrült vitte el a világbajnoki kupát

Fanatikus őrült vitte el a világbajnoki kupát

Mi­chael van Ger­wen ma­ga­biz­to­san meg­nyerte a 2017-es vi­lág­baj­nok­sá­got, de egy köz­já­ték rövid időre ki­zök­ken­tette a fi­ná­lé­ban. Sú­lyos bün­te­tés vár­ható.

Mi­chael van Ger­wen ma­ga­biz­to­san meg­nyerte a 2017-es vi­lág­baj­nok­sá­got, de egy köz­já­ték rövid időre ki­zök­ken­tette a fi­ná­lé­ban. Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat a rend­bontó, bár jogi kö­vet­kez­mé­nyei nem lesz­nek az eset­nek.

Meglepő, ezt várja Kapás Bogi a hazai vb-től

Meglepő, ezt várja Kapás Bogi a hazai vb-től

Az or­szág egyik leg­szebb spor­to­ló­nője

Az or­szág egyik leg­szebb spor­to­ló­nője az ELTE kam­pá­nyá­nak is se­gí­tett az ün­ne­pek előtt.

Érdekes párharc vár a magyar válogatottra

Érdekes párharc vár a magyar válogatottra a pótselejtezőben

A szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­ze­pes­nek tartja a sor­so­lást.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­ze­pes­nek tartja a sor­so­lást, sze­rinte ne­he­zebb, de könnyebb el­len­fe­let is kap­hat­tunk volna.

Gyárfás Tamásra szükség van, társelnök marad

Gyárfás Tamásra szükség van, társelnök marad

To­vábbra is az úszás­ban marad a sport­ve­zető. Gyár­fás kell a hazai vi­lág­baj­nok­ság ren­de­zé­sé­hez.

To­vábbra is az úszás­ban marad a sport­ve­zető. Gyár­fás kell a hazai vi­lág­baj­nok­ság ren­de­zé­sé­hez.

Ez Hosszú Katinka súlyos csomagja a hazaútra

Ez Hosszú Katinka súlyos csomagja a hazaútra

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ha­za­ér­ke­zett. A jelek sze­rint igen­csak nehéz bő­rönd­del.

Ma­gyar­or­szágra ér­ke­zett vi­lág­klasszis úszó­nőnk a ka­na­dai rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­ság­ról. Van némi plusz súlya a bő­rönd­je­i­ben.

Brutális! Hosszú Katinka újabb világrekordja

Brutális! Hosszú Katinka újabb világrekordja

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk­ról szól min­den.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk­ról szól min­den.

A szövetség helyett az államtitkár gratulált Katinka férjének

A szövetség helyett az államtitkár gratulált Katinka férjének

A MÚSZ el­fe­lej­tette Tu­su­pot.

Dr. Szabó Tünde spor­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár gra­tu­lált az Iron Lady­nek és edző­jé­nek is. Eköz­ben a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség köz­le­mé­nyé­ből ki­ma­radt Tusup.

Lázadó Hamilton, balhéra készül a díjátadón is?

Lázadó Hamilton, balhéra készül a díjátadón is?

A közös par­tit ki­hagyta Ros­berg­gel.

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok lát­ha­tóan ne­he­zen tudta meg­emész­teni, hogy el­ve­szí­tette a címét csa­pat­tár­sá­val szem­ben.

500 forintért is meg lehet majd nézni Hosszú Katinkát

500 forintért is meg lehet majd nézni Hosszú Katinkát

Csü­tör­tö­kön indul a jegy­ér­té­ke­sí­tés.

Csü­tör­tö­kön indul a jegy­ér­té­ke­sí­tés a jövő évi vi­lág­baj­nok­ságra, a szö­vet­ség ígé­rete sze­rint meg­fi­zet­hető ára­kat ala­kí­tot­tak ki.

Barátból ellenségek - ki lesz az F1 világbajnoka?

Barátból ellenségek - ki lesz az F1 világbajnoka?

Va­sár­nap eldől a kér­dés.

Lewis Ha­mil­ton ne­gyed­szer, Nico Ros­berg elő­ször nyer­heti meg az egyéni pont­ver­senyt az au­tó­ver­seny­zés ki­rály­ka­te­gó­ri­á­já­ban.

Műpéniszbotrány! Itt van Gyárfásék Tamásék válasza

Műpéniszbotrány! Itt van Gyárfásék válasza

Ne­vet­ség tár­gyává vál­tak, de a szö­vet­ség sze­rint nincs gond. A ter­vező sem erre szá­mí­tott.

Ne­vet­ség tár­gyává vál­tak, de a szö­vet­ség sze­rint nincs gond.

Kirúghatja világbajnok pilótáját a Mercedes

Kirúghatja világbajnok pilótáját a Mercedes

Ha­mil­ton nem hall­ga­tott a csa­pa­tára, ez na­gyon nem tet­szett a fő­nö­ké­nek.

Ros­berg most húzta be az első címét, de Ha­mil­ton min­dent meg­tett azért, hogy ez ne tör­tén­jen meg. A fő­nöke na­gyon ki­akadt emi­att.

Nem történt csoda, új világbajnokot avattak az F1-ben!

Nem történt csoda, új világbajnokot avattak az F1-ben!

Nem for­gott ve­szély­ben az elő­nye.

Egy pil­la­na­tig sem for­gott ve­szély­ben a német ver­senyző 12 pon­tos elő­nye. A 2009-es vb-győz­tes nem tudta be­fe­jezni utolsó ver­se­nyét.

Váratlanul távozik Gyárfás Tamás munkatársa

Váratlanul távozik Gyárfás Tamás munkatársa

Sza­lay Péter alap­em­ber volt a vi­lág­baj­noki csa­pat­ban. Hó­na­pok­kal a vébé előtt sza­kít a szer­vező bi­zott­ság­gal.

Sza­lay Péter alap­em­ber volt a vi­lág­baj­noki csa­pat­ban. Most hó­na­pok­kal a vébé előtt sza­kít a szer­vező bi­zott­ság­gal.

Button kiütné Rosberget az utolsó futamon

Button kiütné Rosberget az utolsó futamon

Így nagy­ság­ren­dek­kel több esé­lye lenne Ha­mil­ton­nak arra, hogy meg­védje vi­lág­baj­noki címét.

Így nagy­ság­ren­dek­kel több esé­lye lenne Ha­mil­ton­nak arra, hogy meg­védje vi­lág­baj­noki címét. Várja az aján­la­to­kat a vissza­vo­nuló le­genda.

Magyar focikvíz! Eléred a 100 százalékot?

Magyar focikvíz! Eléred a 100 százalékot?

Vajon össze­jön a te­li­ta­lá­lat?

Újabb meccsek vár­nak vá­lo­ga­tot­tunkra. Most ki­de­rül­het, mennyire vagy kép­ben az Eb-hő­sök­kel kap­cso­lat­ban. Vajon össze­jön a te­li­ta­lá­lat?

Aleska mutatványától besírsz, az biztos!

Aleska mutatványától besírsz, az biztos!

Sáf­rány Emese így gya­ko­rol a kö­zelgő vi­lág­baj­nok­ságra.

Sáf­rány Emese szé­pen sze­re­pelt nem­ré­gi­ben a lég­tánc Eu­rópa baj­nok­sá­gon, így ki­vívta a jogot az in­du­lásra a kö­zelgő vi­lág­baj­nok­ságra. Így gya­ko­rol!

Durvul a harc, Hosszú Katinka kihagyhatja a vébét

Durvul a harc, Hosszú kihagyhatja a vébét

Ul­ti­má­tum elé ál­lít­hat­ják az úszók Gyár­fás Ta­mást. Itt már a szur­ko­lók a ve­szít­het­nek...

Ul­ti­má­tum elé ál­lít­hat­ják az úszók Gyár­fás Ta­mást. Itt már a szur­ko­lók a ve­szít­het­nek...

Fegyveres őr lőtt a magyar válogatott focistájára

Fegyveres őr lőtt a magyar válogatott focistájára

Óri­ási ri­a­dal­mat oko­zott egy el­dör­dült fegy­ver a ma­gyar vá­lo­ga­tott szál­lá­sán az 1978-as vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Óri­ási ri­a­dal­mat oko­zott egy el­dör­dült fegy­ver a ma­gyar vá­lo­ga­tott szál­lá­sán az 1978-as vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Csányi Sándor cáfol, nincs igaza Dárdainak!

Csányi Sándor cáfol, nincs igaza Dárdai Pálnak!

A ma­gyar fo­ci­szö­vet­ség el­nöke nem ker­telt.

A ma­gyar fo­ci­szö­vet­ség el­nöke nem ker­telt, üzent a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak. Ebből még adok-kapok is lehet.

Még a Beatles is gratulált a magyar válogatottnak!

Még a Beatles is gratulált a magyar válogatottnak!

50 éve ver­tük a bra­zi­lo­kat.

Napra pon­to­san 50 éve ját­szot­ták a ma­gyar fut­ball­tör­té­ne­lem egyik leg­töb­bet em­le­ge­tett mér­kő­zé­sét. Még a Be­at­les tag­jai is gra­tu­lál­tak a siker után.

Ez kínos! Hazazavarták Bárdosi Sanyit

Ez kínos! Hazazavarták Bárdosi Sanyit

Nincs sze­ren­cséje az éppen Mon­gó­li­á­ban ver­senyző ma­gyar szumó csa­pat­nak. A férfiak edző­jét ugyanis egy nap­pal ko­ráb­ban ha­za­küld­ték.

Nincs sze­ren­cséje az éppen Mon­gó­li­á­ban ver­senyző ma­gyar szumó csa­pat­nak. A férfiak edző­jét ugyanis egy nap­pal ko­ráb­ban ha­za­küld­ték, mert le­járt a ví­zuma!

Dárdai szerint muszáj kijutnunk a vb-re is

Dárdai Pál szerint muszáj kijutnunk a következő világbajnokságra is

A Her­tha BSC szak­ve­ze­tője tope­dző­ket szer­ződ­tetne a ma­gyar fi­a­ta­lok mellé az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon meg­ke­re­sett mil­li­ók­ból.

A német Bun­des­li­gá­ban sze­replő Her­tha BSC szak­ve­ze­tője tope­dző­ket szer­ződ­tetne a ma­gyar fi­a­ta­lok mellé az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon meg­ke­re­sett mil­li­ók­ból, mert je­len­leg sok a hi­á­nyos­ság az után­pót­lás­ban.

Messiék az Eb-n? Itt semmi sem lehetetlen

Messiék az Eb-n? Itt semmi sem lehetetlen

A Ri­post egyedi ét­ter­met ta­lált Ma­gyar­or­szá­gon.

A Ri­post egyedi ét­ter­met ta­lált Ma­gyar­or­szá­gon. A kér­dé­ses hely­szí­nen a világ leg­jobb­jait lát­hat­juk Fran­cia­or­szág­ból.

Vizes-vébé, újabb döbbenetes rekord

Vizes-vébé: újabb döbbenetes magyar rekord

Gyor­sí­tott vi­deón meg­néz­het­jük, ho­gyan épül a bu­da­pesti Da­gály uszoda.

Gyor­sí­tott vi­deón meg­néz­het­jük, ho­gyan épül a bu­da­pesti Da­gály uszoda. A 2017-es vébé aré­nája re­kord­idő alatt ké­szül­het el.

Hiába vártuk a csodát, nagy bajban a hokisok

Hiába vártuk a csodát, nagy bajban a hokisok

A benn­ma­ra­dá­sért ját­szott kulcs­meccset jég­ko­rong-vá­lo­ga­tot­tunk.

A benn­ma­ra­dá­sért ját­szott kulcs­meccset jég­ko­rong-vá­lo­ga­tot­tunk. A fran­ciák ellen pon­to­kat vár­tunk, ehe­lyett gó­lo­kat kap­tunk.

Ennek is tudunk örülni! Megtört a jég, de...

Ennek is tudunk örülni! Megtört a jég, de...

Össze­szed­ték ma­gu­kat ho­ki­sa­ink a fin­nek ellen.

Ahogy ígér­ték, össze­szed­ték ma­gu­kat ho­ki­sa­ink a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Csak egy baj van: a fin­nek vol­tak az el­len­fe­lek.

Benéztünk a kulisszák mögé: Ganxsta és a hokisok is győzelmet ígérnek!

Ganxsta és a hokisok is győzelmet ígérnek!

A fran­ciák el­leni pon­tok sokat ér­het­nek a vb-n.

Fo­tó­zás­sal és edzés­sel ké­szült a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a har­ma­dik mér­kő­zé­sére Szent­pé­ter­vá­ron. A fran­ciák el­leni pon­tok sokat ér­het­nek.

Ilyen se volt még, vereséget ünnepelt a magyar közönség!

Ilyen se volt még, vereséget ünnepelt a magyar közönség!

Habár a ma­gyar vá­lo­ga­tott 7-1-re ki­ka­pott Ka­na­dá­tól a hoki-vb-n, a kö­zön­ség ismét meg­ün­ne­pelte a csa­pa­tot.

Habár a ma­gyar vá­lo­ga­tott 7-1-re ki­ka­pott Ka­na­dá­tól a hoki-vi­lág­baj­nok­sá­gon, a kö­zön­ség ismét meg­ün­ne­pelte a csa­pa­tot.

Szenzációra készül a magyar hokisok hada

Szenzációra készül a magyar hokisok hada

Kő­ke­mény ri­vá­li­sok­kal kerül szembe a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a vb-n.

Kő­ke­mény ri­vá­li­sok­kal kerül szembe a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a má­jusi vi­lág­baj­nok­sá­gon. A na­gyon bő ke­ret­ben egy­előre min­den helyre három je­lent­kező jut.

Storck és Möller jövőjéről is döntött az MLSZ

Storck és Möller jövőjéről is döntött az MLSZ

A vb-se­lej­te­ző­kön is ők di­ri­gál­nak.

Füg­get­le­nül a nyári Eb-sze­rep­lés­től, két évvel meg­hosszab­bí­tot­ták a német szak­em­be­rek szer­ző­dé­sét. A vi­lág­baj­noki se­lej­te­ző­kön is ők di­ri­gál­nak.

Világbajnoki álmok, nagy esély a magyar focinak

Világbajnoki álmok, nagy esély a magyar focinak

Az Eu­rópa-baj­nok­ság már össze­jött, most jö­hetne a vébé. Gi­anni In­fan­tino FIFA-elnök ki­je­len­tette, nem spó­rolna a csa­pa­tok­kal. Jó lehet ez ne­künk?

Az Eu­rópa-baj­nok­ság már össze­jött, most jö­hetne a vébé. Gi­anni In­fan­tino FIFA-elnök ki­je­len­tette, nem spó­rolna a csa­pa­tok­kal. Jó lehet ez ne­künk?

Ezzel a brutális mutatvánnyal lehet világbajnok Aleska

Ezzel a brutális mutatvánnyal lehet világbajnok Aleska

Ale­ska Di­a­mond régen le­szá­molt múlt­já­val. Azóta lég­tor­nász­ként káp­ráz­tat el min­ket. Ma pedig vi­lág­baj­nok lehet.

Ale­ska Di­a­mond régen le­szá­molt múlt­já­val. Azóta lég­tor­nász­ként káp­ráz­tat el min­ket. Ma pedig vi­lág­baj­nok lehet.

2016-os divat. Szavazz a legszebb Formára!

2016-os divat. Szavazz a legszebb Formára!

Fel­csa­pott a ben­zin­gőz, ber­reg­nek a mo­to­rok.

Fel­csa­pott a ben­zin­gőz, ber­reg­nek a mo­to­rok. Három hét múlva el­raj­tol min­den idők leg­hosszabb Forma-1-es sze­zonja. A csa­pa­tok már edze­nek, mi pedig meg­mu­tat­juk a ko­csi­kat.

550 ezerért keresik a kiutált kabala utódját

550 ezerért keresik az úszók a kiutált kabala utódját

Bol-dog­ról vég­leg le­mon­dott a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség.

Bol-dog­ról vég­leg le­mon­dott a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség. Új ka­ba­lá­val ba­rát­koz­ha­tunk meg, ér­de­mes pá­lyázni, a nyer­tes ko­moly össze­get kap.

Hétéves kisfiú játszik a világbajnokságon - videó

Hétéves kisfiú játszik a pingpong-világbajnokságon

Le­gó­zás he­lyett a sport­vi­lág leg­jobb­ja­i­val pró­bálja fel­venni a ver­senyt Ilyas. A türk­mén kisfiú apja egyéb­ként a szö­vet­ség el­nöke...

Le­gó­zás he­lyett a sport­vi­lág leg­jobb­ja­i­val pró­bálja fel­venni a ver­senyt Ilyas. A türk­mén kisfiú pro­tek­ci­ó­val ke­rült be a csa­patba: az édes­apja a helyi asz­ta­li­te­nisz-szö­vet­ség el­nöke...