CÍMKE: 'vidi'

26 éve nem történt ilyen magyar focicsapattal

26 éve nem történt ilyen magyar focicsapattal

A Chel­sea ku­pa­győ­zel­mé­vel hosszú so­ro­zat sza­kadt meg lab­da­rú­gá­sunk­ban.

FRISS HÍREK

Dráma a kupadöntőn, felbosszantották a Vidit

Dráma a kupadöntőn, nagyon felbosszantották a Vidit

Hiába ve­ze­tett a Hon­véd, a má­so­dik fél­idő­ben el­len­áll­ha­tat­lan vol­tak a fe­hér­vári csa­pat.

Hiába ve­ze­tett a Hon­véd, a má­so­dik fél­idő­ben el­len­áll­ha­tat­lan vol­tak a fe­hér­vári csa­pat.

Döbbenet, tehetséges riválist igazolhat le a Vidi

Döbbenet, tehetséges riválist igazolhat le a Vidi

Zsóri Dá­niel ér­ke­zé­sét a vá­ra­ko­zá­sok sze­rint már a jövő héten be­je­lent­he­tik a Mol Vi­di­nél.

A fi­a­tal Zsóri Dá­niel ér­ke­zé­sét a vá­ra­ko­zá­sok sze­rint már a jövő héten be­je­lent­he­tik a Mol Vi­di­nél.

Elképesztő okból hagyja ki a kupadöntőt a Honvéd bajnoka

Elképesztő okból hagyja ki a kupadöntőt a Honvéd bajnoka

Szíve sze­rint ott lenne a Vidi el­leni fi­ná­lén a Gro­u­pama Aré­ná­ban, még­sem te­heti. Egy másik pá­lyán lesz je­le­nése.

Szíve sze­rint ott lenne a Vidi el­leni fi­ná­lén, még­sem te­heti. Másik pá­lyán lesz je­le­nése.

Csak semmi szex: így hangol a focista a kupadöntőre

Csak semmi szex: így hangol a focista a kupadöntőre

Kü­lön­le­ges fo­ga­dal­mat tett a lé­giós.

Kü­lön­le­ges fo­ga­dal­mat tett a Hon­véd lé­gi­ósa, így üzent a szur­ko­lók­nak. Min­dent fel­ál­doz, de mit szól ehhez a neje?

Reagált a Fradi, nincs egyetlen olyan focistánk sem...

Reagált a Fradi a vádra, nincs egyetlen olyan focistánk sem...

Az utóbbi napok üzen­ge­tése kedd reg­gel a sport­csa­torna stú­di­ó­já­ban foly­ta­tó­dott.

Az utóbbi napok üzen­ge­tése kedd reg­gel a sport­csa­torna stú­di­ó­já­ban foly­ta­tó­dott.

Áll a bál a magyar fociban, beszólt egy légiós a Vidi sztárjának

Áll a bál a magyar fociban, beszólt egy légiós a Vidi sztárjának

Mi lesz ebből a meccsen? A Hon­véd jó nevű já­té­kosa máris szítja a tüzet a május végi ku­pa­döntő előtt.

Sokkoló videó, gyilkos hiba végzett a Fradival

Sokkoló videó, gyilkos hiba végzett a Fradival

A zöld-fe­hé­rek­nek semmi sem jön össze a Vidi ellen.

Hiába ve­ze­tik a baj­nok­sá­got a zöld-fe­hé­rek, a Vidi ellen egész egy­sze­rűen semmi nem jön össze nekik.

Döbbenetes összeg, ennyiért lép le a Fradi legjobbja

Döbbenetes összeg, ennyiért lép le a Fradi legjobbja

Ha hinni lehet a plety­kák­nak, akkor na­gyon jól jár az ukrán fo­cista.

Ha hinni lehet a plety­kák­nak, akkor na­gyon jól jár az ukrán fo­cista.

Kiderült végre, mennyit keresnek az NB I-es focisták

Kiderült végre, mennyit keresnek az NB I-es focisták

Hi­he­tet­len össze­gek röp­köd­nek. Nem csak a pá­lyán, a fi­ze­té­sek terén is ki­emel­ke­dik az FTC és a Vidi.

Hi­he­tet­len össze­gek röp­köd­nek. Nem csak a pá­lyán, a fi­ze­té­sek terén is ki­emel­ke­dik a me­zőny­ből az FTC és a Vidi.

Barcelonából igazol jó nevű focistát a Vidi

Barcelonából igazol jó nevű focistát a Mol Vidi

Itt a baj­noki cím­védő csa­pat har­ma­dik téli szer­ze­mé­nye.

Itt a baj­noki cím­védő szé­kes­fe­hér­vári fut­ball­csa­pat har­ma­dik téli szer­ze­mé­nye Fu­tács Márkó és Elek Ákos után.

Rossz hír, sosem lesz válogatott a Vidi magyar sztárja

Rossz hír, sosem lesz válogatott a Vidi magyar sztárja

A fran­cia szár­ma­zású Loic Nego ál­lam­pol­gár­sá­got ka­pott, de lát­hat­juk-e va­laha cí­me­res mez­ben?

Hadüzenet a magyar fociban, riválisa szólt be a Fradinak

Hadüzenet a magyar fociban, riválisa szólt be a Fradinak

Úgy tűnik, a Fe­renc­vá­ros­nak még szok­nia kell azt a ter­he­lést, ami­vel a nem­zet­közi ku­pa­sze­rep­lés jár.

Úgy tűnik, a Fe­renc­vá­ros­nak még szok­nia kell azt a ter­he­lést, ami­vel a nem­zet­közi ku­pa­sze­rep­lés jár.

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

A cím­védő Mol Vidi a Pus­kás Aka­dé­mia után a Di­ós­győr­től is ki­ka­pott hazai pá­lyán a lab­da­rúgó NB I-ben.

A cím­védő Mol Vidi a Pus­kás Aka­dé­mia után a Di­ós­győr­től is ki­ka­pott hazai pá­lyán a lab­da­rúgó NB I-ben. Ebben a nap­tári évben még nem sze­rez­tek pon­tot a fe­hér­vá­riak.

Lányok és tízmilliók: Dzsudzsák inkább nem cáfol semmit

Lányok és tízmilliók: Dzsudzsák inkább nem cáfol semmit

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya hosszú idő után szó­lalt meg. Szóba ke­rül­tek a plety­kák is.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya hosszú idő után szó­lalt meg. Szóba ke­rül­tek a plety­kák is.

Lenyűgöző felvételek a legmodernebb magyar stadionról és környékéről

Lenyűgöző felvételek a legmodernebb magyar stadionról és környékéről

Máris 28 ren­dez­vény­nek adott ott­hont a MOL Vidi új aré­nája. A kör­nye­zet is egye­dül­álló.

Váratlan fordulat, Böde a Vidibe igazol?

Váratlan fordulat, Böde a Vidibe igazol?

Lap­ér­te­sü­lés sze­rint a csa­tár min­den­kép­pen tá­vozna a Fe­renc­vá­ros­ból.

Lap­ér­te­sü­lés sze­rint a csa­tár min­den­kép­pen tá­vozna a Fe­renc­vá­ros­ból, akár a leg­na­gyobb ri­vá­lis­hoz is.

Bombaigazolás a kispadra? Óriási sikert elért edző jöhet Felcsútra

Bombaigazolás a kispadra? Óriási sikert elért edző jöhet Felcsútra

Nagy hú­zásra ké­szül az új szak­ve­ze­tőt ke­reső PAFC. Spa­nyol tré­ner lehet a me­nesz­tett Ben­czés Mik­lós utóda.

Fradi, Vidi: nő a feszültség az NB I élcsapatai között

Fradi, Vidi: nő a feszültség az NB I élcsapatai között

Közös ki­sze­mel­tek, szú­rós üze­ne­tek.

Közös ki­sze­mel­tek, szú­rós üze­ne­tek. Nem csak a pá­lyán, azon kívül is egyre éle­sebb a klu­bok ver­sen­gése.

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt.

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt a fo­ci­ve­zér. Nem túl jó a hely­zet.

Brutális büntetést szabott ki az MLSZ

NB I: brutális büntetést szabott ki az MLSZ

Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Újra le­csa­pott a szö­vet­ség fe­gyelmi bi­zott­sága. Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság az íté­let. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Fejlemény a Vidi-Chelsea meccs nagy botrányában

Fejlemény a Vidi-Chelsea meccs nagy botrányában

Ebből sú­lyos bün­te­tés lesz!

Ebből sú­lyos bün­te­tés lesz! El­is­merte az UEFA, hogy vizs­gá­ló­dik a Gro­u­pama Aré­ná­ban tör­tén­tek miatt.

Fényképet kaptunk, így készül Huszti Szabolcs a Fradi ellen

Fényképet kaptunk, így készül Huszti Szabolcs a Fradi ellen

A Vidi fo­cis­tája ami­kor csak tud, jó­té­kony­ko­dik. Ez­út­tal is gye­re­kek­nek aján­dé­ko­zott.

A Vidi fo­cis­tája ami­kor csak tud, jó­té­kony­ko­dik. Ez­út­tal is gye­re­kek­nek aján­dé­ko­zott.

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

An­ti­sze­mita rig­mu­sok hal­lat­szot­tak az angol szur­ko­lók szek­to­rá­ból. A sztár­klub el­ha­tá­ro­ló­dott a tör­tén­tek­től.

An­ti­sze­mita rig­mu­sok hal­lat­szot­tak az angol szur­ko­lók szek­to­rá­ból. A sztár­klubra sú­lyos bün­te­tés vár.

Van remény, az év meccse vár a Vidire

Van remény, az év meccse vár a Vidire

A várt­nál ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak a fe­hér­vári fo­cis­ták.

A várt­nál ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak a fe­hér­vári fo­cis­ták, de szó sincs arról, hogy ne le­hetne to­vább­jutni.

Magyar siker az Európa-ligában, a Vidinek is maradt még egy esélye

Magyar siker az Európa-ligában, a Vidinek is maradt még egy esélye

Kádár Tamás már to­vább­ju­tott az egye­nes ki­esé­ses sza­kaszba, a fe­hér­vá­riak vi­szont nem éltek az első le­he­tő­sé­gük­kel.

Bajba kerülhet Pesten a Chelsea fociedzője

Bajba kerülhet Pesten a Chelsea fociedzője

Ma­u­ri­zio Sarri a meccse­ken nem do­há­nyoz­hat, így le kell mon­dani szen­ve­dé­lyé­ről a Vidi el­leni bu­da­pesti Eu­rópa-liga meccsen is.

Ma­u­ri­zio Sarri a meccse­ken nem do­há­nyoz­hat, így le kell mon­dani szen­ve­dé­lyé­ről a Vidi el­leni bu­da­pesti Eu­rópa-liga meccsen is.

Gyászol a Vidi, elhunyt a kiváló szakember

Gyászol a Vidi, elhunyt a kiváló szakember

Dr. Hor­váth Lajos 25 éven át volt a klub csa­pat­or­vosa, így töb­bek közt test­kö­zel­ből él­hette át a le­gen­dás UEFA-kupa me­ne­te­lést is.

Dr. Hor­váth Lajos 25 éven át volt a klub csa­pat­or­vosa, így töb­bek közt test­kö­zel­ből él­hette át a le­gen­dás UEFA-kupa me­ne­te­lést is.

Jönnek a mínuszok, ilyen hidegben még nem focizott idén a Vidi

Jönnek a mínuszok, ilyen hidegben még nem focizott idén a Vidi

A ve­ze­tő­edző sze­rint óri­ási ki­hí­vás előtt áll a csa­pata. Talán nem fog­nak rá­fázni.

Robog a Vidi, már csak a Bajnokok Ligája hiányzik

Robog a Vidi, már csak a Bajnokok Ligája hiányzik

Már in­gáz­nia sem kell a csa­pat­nak.

Csa­pat, erős szak­ve­ze­tés, szur­ko­ló­tá­bor eddig is volt Fe­hér­vá­ron a mi­nő­ségi fut­ball­hoz. Már in­gáz­nia sem kell a csa­pat­nak.

Tombol a tél, térdig érő hó várja a Vidit

Tombol a tél, térdig érő hó várja a Vidit

Az elő­re­jel­zé­sek nem vol­tak fél­re­ve­ze­tőek. Fe­hér­orosz­or­szág­ban igazi tél­ben ren­de­zik meg a ma­gyar baj­nok meccsét.

Az elő­re­jel­zé­sek nem vol­tak fél­re­ve­ze­tőek. Fe­hér­orosz­or­szág­ban igazi tél­ben ren­de­zik meg a ma­gyar baj­nok meccsét.

Tankcsapda a stadionavatón, erre készültek hetekig a Vidi drukkerei

Tankcsapda a stadionavatón, erre készültek hetekig a Vidi drukkerei

A piros-kékek tö­ké­le­tes élő­kép­pel kö­szön­töt­ték a várva várt aré­nát.

A piros-kékek tö­ké­le­tes élő­kép­pel kö­szön­töt­ték a várva várt aré­nát. A cso­dás lát­vány min­den­kit ma­gá­val ra­ga­dott, bi­zo­nyára örökre beég a szur­ko­lók szí­vébe ez a csoda.

Meglepő titkot árult el a Vidi hőse

Meglepő titkot árult el a Vidi hőse

Ismét az élet írta a leg­jobb for­ga­tó­köny­vet, a piros-kékek leg­ru­ti­no­sabb tagja sze­rezte sze­rezte az új sta­dion első gól­ját.

Ismét az élet írta a leg­jobb for­ga­tó­köny­vet, a piros-kékek leg­ru­ti­no­sabb tagja sze­rezte sze­rezte az új sta­dion első gól­ját. A já­té­kos ennek al­kal­má­ból aján­dék­kal is ké­szül.

Nem akárki lőtte az első gólt, itt vannak a stadionavató képei

Nem akárki lőtte az első gólt, itt vannak a stadionavató képei

Vá­lo­ga­tott le­genda ta­lá­lata dön­tött.

El­ha­lasz­tott meccs pót­lá­sá­val avatta új sta­di­on­ját a Mol Vidi FC. Vá­lo­ga­tott le­genda ta­lá­lata dön­tött.

Szurkolók lepték el az üres stadiont, elképesztő, mi történt

Szurkolók lepték el az üres stadiont, elképesztő, mi történt

Hi­va­ta­lo­san még ki sem nyi­totta ka­puit, a druk­ke­rek már bir­tokba vet­ték a Vidi új ott­ho­nát.

Itt a várva várt, nagy bejelentés a Viditől

Itt a várva várt, nagy bejelentés a MOL Viditől

Eljön végre a nagy nap az Eu­rópa-li­gá­ban re­meklő ma­gyar fo­ci­csa­pat­nál.

Öröm, öröm hátán Fe­hér­vá­ron. Eljön végre a nagy nap az Eu­rópa-li­gá­ban re­meklő ma­gyar fo­ci­csa­pat­nál.

Görög pap szurkolt a Vidi ellenfelének az Európa-ligában

Görög pap szurkolt a Vidi ellenfelének az Európa-ligában

Hrisz­tosz atya igazi ultra.

Hrisz­tosz atya igazi ultra. Ugrál, or­di­bál, gö­rög­tü­zet gyújt a PAOK ke­mény­mag­já­ban. Hite sze­rint a rossz hírük miatt ret­te­gett druk­ke­rek nem is olyan rosszak.

Rá sem lehet ismerni a Ferencváros otthonára

Rá sem lehet ismerni a Fradi otthonára

A Vidi miatt ka­pott kü­lön­le­ges dísz­vi­lá­gí­tást a Gro­u­pama Aréna. Csü­tör­tök este is piros-kék­ben pom­pá­zik majd a bu­da­pesti sta­dion.

A Vidi miatt ka­pott kü­lön­le­ges dísz­vi­lá­gí­tást a Gro­u­pama Aréna. Csü­tör­tök este is piros-kék­ben pom­pá­zik majd a bu­da­pesti sta­dion.

Meccslabda a Vidinél: ezért ugorhat továbbjutó helyre a magyar bajnok

Meccslabda a Vidinél: ezért ugorhat továbbjutó helyre a magyar bajnok

Óri­ási le­he­tő­ség az El-ben. Ne le­gyünk kis­hi­tűek, so­rol­juk az ér­ve­ket a ma­gyar fo­ci­csa­pat mel­lett.

Bombahír, újabb honosított focistával erősödhet a magyar válogatott

Bombahír, újabb honosított focistával erősödhet a magyar válogatott

Nem kell be­mu­tatni a szur­ko­lók­nak a lab­da­rú­gót, az NB I egyik leg­jobb lé­gi­ósa ölt­het ma­gára ma­gyar mezt.

Lesújtott a Vidi, Európa a magyar bajnokot csodálja

Lesújtott a Vidi, Európa a magyar bajnokot csodálja

Az első pontra és gólra várt a ma­gyar fo­ci­csa­pat. Egy­szerre min­den össze­jött.

Az első pontra és gólra várt a ma­gyar fo­ci­csa­pat. Egy­szerre min­den össze­jött.

Ez ám a siker, magyarokat dicsér az angol sajtó

Ez ám a siker, magyarokat dicsér az angol sajtó

Nem ma­radt vissz­hang nél­kül a jó tel­je­sít­mény. Na­gyon meg­ne­he­zí­tette a Chel­sea dol­gát a ma­gyar baj­nok.

El­is­me­rés a Vi­di­nek. Nem ma­radt vissz­hang nél­kül a jó tel­je­sít­mény. Na­gyon meg­ne­he­zí­tette a Chel­sea dol­gát a ma­gyar baj­nok.

Mindenkit meglepett a tökös magyar focicsapat

Mindenkit meglepett a tökös magyar focicsapat

A Vidi edzője sze­rint azt nyúj­tot­ták a Chel­sea ott­ho­ná­ban, amit meg­ígér­tek.

Hős magyarok Londonban, hetven percig bírta a Vidi

Hős magyarok Londonban, hetven percig bírta a Vidi a Chelsea ellen

Le a ka­lap­pal a fe­hér­vá­riak előtt!

Le a ka­lap­pal az ide­gen­ben ját­szó fe­hér­vá­riak előtt, ez férfi­munka volt - a ve­re­ség el­le­nére is.

Hajnali fotók, magyar földön a londoni hősök

Hajnali fotók, magyar földön a londoni hősök

Nem sokat pi­hen­het­nek a Vidi já­té­ko­sai, akik óri­ási nagy tet­tet haj­tot­tak végre a Chel­sea ott­ho­ná­ban.

Nem sokat pi­hen­het­nek a Vidi já­té­ko­sai, akik óri­ási nagy tet­tet haj­tot­tak végre a Chel­sea ott­ho­ná­ban.

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

A baj­nok­csa­pat ve­zére és edzője sem ment el szó nél­kül a tör­tén­tek mel­lett.

Üze­net a szur­ko­lók­nak. A baj­nok­csa­pat ve­zére és edzője sem ment el szó nél­kül a tör­tén­tek mel­lett.

Mi ez, átok? Ezrek szomorkodnak a Budapesten történtek miatt

Mi ez, átok? Ezrek szomorkodnak a Budapesten történtek miatt

Semmi sem jött össze a Vi­di­nek a mumus BATE Bo­ri­szov ellen. Csú­nya ve­re­ség. Pedig ennél csak ne­he­zebb lesz.

Fura nyilatkozatok hangzottak el a Vidi-meccs után

Fura nyilatkozatok hangzottak el a Vidi-meccs után

Nem ér­tett egyett edző­jé­vel Ko­vács "Kis­kokó" Ist­ván. Me­zőny­ben tény­leg jó volt a ma­gyar baj­nok já­téka, de a két kapu kö­ze­lé­ben...

Nem ér­tett egyett edző­jé­vel Ko­vács "Kis­kokó" Ist­ván. Me­zőny­ben tény­leg jó volt a ma­gyar baj­nok já­téka, de a két kapu kö­ze­lé­ben...

Váratlan fordulat, Dzsudzsák Balázs tízmilliókról mond le

Váratlan fordulat, Dzsudzsák Balázs tízmilliókról mond le

Úgy tűnik, az Eu­rópa-liga fő­tábla miatt mégis a Vidi lehet a kö­zép­pá­lyás.

Úgy tűnik, az Eu­rópa-liga fő­tábla miatt mégis a Vidi lehet a kö­zép­pá­lyás.

Dráma az NB I-ben, csak magát okolhatja a Fradi

Dráma az NB I-ben, csak magát okolhatja a Fradi

Hiába ve­ze­tett 2-0-ra a lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros, a sem­mi­ből éb­redt fel a Vidi.

Hiába ve­ze­tett 2-0-ra a lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros, a sem­mi­ből éb­redt fel a Vidi.

Itt a nyár szenzációja, ilyen még sosem történt a magyar fociban

Itt a nyár szenzációja, ilyen még sosem történt a magyar fociban

A ma­gyar baj­nok már az őszre erő­sít. Eddig sosem lá­tott össze­get fizet az eu­ró­pai po­rondra ké­szülő Vidi.

Önmagát leplezte le a Vidit kivégző focibíró

Önmagát leplezte le a Vidit kivégző focibíró

A vi­lág­baj­nok­sá­gon dur­vább ese­tért nem adott lapot az olasz.

A vi­lág­baj­nok­sá­gon dur­vább ese­tért nem adott lapot az olasz. Ney­mar pa­nasz­ko­dott is az eset után. Bez­zeg a ma­gya­rok ellen... Huszti Sza­bolcs ki­ál­lí­tása dön­tően be­fo­lyá­solta a mér­kő­zést.

Olasz bíró végzett a Vidivel, de még nincs vége

Olasz bíró végzett a Vidivel, de még nincs vége

Huszti Sza­bolcs ki­ál­lí­tása egy­előre sors­dön­tő­nek bi­zo­nyult. At­hén­ban csoda kell a BL-fő­táb­lá­hoz.

Dzsudzsák nem adja olcsón magát: döbbenetes fizetést kér a Viditől

Dzsudzsák nem adja olcsón magát: döbbenetes fizetést kér a Viditől

Ko­molyra for­dult a tár­gya­lás. Csak az őszi cso­port­meccsek ide­jére ugrik be, vagy akár to­vábbra is ma­rad­hat?

Kezeket fel! Ultrák nyomultak a BL-rájátszásra készülő Vidi edzésére

Kezeket fel! Ultrák nyomultak a BL-rájátszásra készülő Vidi edzésére

Az utóbbi évek leg­fon­to­sabb meccsét játsszák szer­dán a fe­hér­vá­riak.

Az utóbbi évek leg­fon­to­sabb meccsét játsszák szer­dán a fe­hér­vá­riak.

Őket imádja ősszel az ország! Felismered a focistákat?

Őket imádja ősszel az ország! Felismered a focistákat?

Ideje meg­nézni, kik érték el a nagy bra­vúrt a Vidi szí­ne­i­ben! Elé­red a ma­xi­má­lis pont­szá­mot?

Beszólt a Vidi focistája, repült a csapatból

Beszólt a Vidi focistája, repült a csapatból

A szerb lab­da­rúgó a Malmö ellen a kis­padra sem fért fel. Pedig nagy szük­ség lenne rá.

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Most aztán nagy dur­ra­ná­sok vár­ha­tóak a szé­kes­fe­hér­vári csa­pat­nál. Sz­tá­rok so­rá­val erő­sít a baj­nok?

Erre vártunk hat évet, főtáblás a Vidi

Erre vártunk hat évet, főtáblás a Vidi

Régen örül­tünk ennyire 0-0-nak ma­gyar fo­ci­meccsen.

Régen örül­tünk ennyire 0-0-nak ma­gyar fo­ci­meccsen. Már biz­tos, hogy fő­táb­lás lesz a Vidi ős­szel.