CÍMKE: 'videoton'

Szörnyű sérülése után gyógyul a magyar válogatott focista

Szörnyű sérülése után gyógyul a magyar válogatott focista

Ko­vács Ist­ván haza sem utaz­ha­tott Szé­kes­fe­hér­várra. Az or­vo­sok már tud­ják, mi­korra épül­het fel a lab­da­rúgó.

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óri­ási hibát kö­ve­tett el Danko La­zovics, a Vi­deo­ton fo­cis­tája.

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

Még a leg­elő­ke­lőbb he­lyen álló klu­bunk is na­gyon távol áll az él­me­zőny­től.

Még a leg­elő­ke­lőbb he­lyen álló klu­bunk is na­gyon távol áll az él­me­zőny­től. Meg­le­pe­tésre nem va­la­me­lyik eu­ró­pai sztár­csa­pat lett az első he­lye­zett.

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

A gyá­szoló apa sú­lyos tet­tel gya­nú­sítja a Vi­deo­ton lab­da­rú­gó­ját. Sze­rinte a fi­a­tal já­té­kos­nak kel­lene tisz­táz­nia magát.

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Fradi

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Ferencváros

Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak a ma­gyar foci él­vo­na­lá­ban.

Össze­ha­son­lí­tot­tuk a fo­ci­csa­pa­tok for­má­ját az egy évvel ko­ráb­bi­val. Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak a ma­gyar baj­nok­ság él­vo­na­lá­ban.

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Nem bírt egy­más­sal a Fe­renc­vá­ros és a Vi­deo­ton a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

Nem bírt egy­más­sal a Fe­renc­vá­ros és a Vi­deo­ton a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Dzsudzsák Balázs a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Szé­dítő ma­gas­sá­gok­ban a fo­ci­csa­pat.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat.

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton.

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Négymilliárd kell az NB I-es aranyhoz

Négymilliárd kell az NB I-es aranyhoz

Gaz­da­sá­gi­lag a Vi­deo­ton és az FTC emel­ke­dik ki a lab­da­rúgó-NB I me­ző­nyé­ből. Azon­ban az évi 4 mil­li­ár­dos költ­ség­ve­tése sem elég ahhoz, hogy Eu­ró­pá­ban ma­ra­dan­dót al­kos­sa­nak.

Gaz­da­sá­gi­lag a Vi­deo­ton és az FTC emel­ke­dik ki a lab­da­rúgó-NB I me­ző­nyé­ből. Azon­ban a ma­gyar szin­ten két sztár­klub évi 4 mil­li­ár­dos költ­ség­ve­tése sem elég ahhoz, hogy Eu­ró­pá­ban ma­ra­dan­dót al­kos­sa­nak.

Milliók a semmiért! Kidobják a magyar focistákat

Milliók a semmiért! Kidobják a magyar focistákat

A Vi­deo­ton csa­pa­tá­nál szű­kí­teni fog­ják a ke­re­tet a téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban. Szá­mos já­té­kos­tól meg­vál­nak.

A Vi­deo­ton csa­pa­tá­nál szű­kí­teni fog­ják a ke­re­tet a téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban. Szá­mos já­té­kos­tól meg­vál­nak.

Rangadót kapott a magyar botránybíró

Rangadót kapott a magyar botránybíró

Kas­sai Vik­tor mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban be­szélt a Fradi-Új­pest rang­adón.

Kas­sai Vik­tor mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban be­szélt a Fradi-Új­pest rang­adón. Az MLSZ egy mér­kő­zés­ről sem til­totta el, sőt tévés meccsen sze­re­pel az NB I a szom­bati for­du­ló­ban.

Lebuktatta egy futóverseny a magyar sport új álompárját

Lebuktatta egy futóverseny a magyar sport új álompárját

Sz­tár­fo­cista csa­varta el Betta fejét.

Sz­tár­fo­cista csa­varta el Lip­csei Betta fejét. Nem tit­kol­ják to­vább a kap­cso­la­tu­kat. Ré­góta ba­rá­tok vol­tak, de még kö­ze­lebb ke­rül­tek egy­más­hoz.

Csillaghullás a magyar fociban

Csillaghullás a magyar fociban

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Ez most tényleg szembeköpi a magyar fociedzőket!

Sereghajtók a magyar edzők az NB I-ben

Az NB I-es lab­da­rúgó-baj­nok­ság első hét he­lye­zett­jé­ből csu­pán az egyik­nek a kis­pad­ján ül ma­gyar szak­em­ber.

A hazai edző­kép­zés ered­mény­te­len­sé­gét jól mu­tatja, hogy az NB I-es lab­da­rúgó-baj­nok­ság első hét he­lye­zett­jé­ből csu­pán az egyik­nek a kis­pad­ján ül ma­gyar szak­em­ber.

Micsoda baki, spanyol sztár sorsára juthat a magyar Eb-hős

Micsoda baki, spanyol sztár sorsára juthat a magyar Eb-hős

Fran­cia szer­ző­dé­sét buk­hatja el.

A fran­cia él­vo­nalba ke­rült volna a vá­lo­ga­tott vé­dője, most egy hiba miatt lehet, hogy az át­iga­zo­lás­ból nem lesz semmi. Lang Ádá­mot a Dijon vette volna meg.

Így alázták meg a Videoton focistáját

Így alázták meg a Videoton focistáját

Egy vesz­tes meccs után oda­men­tek a já­té­kos­hoz, és cse­le­ked­tek.

Egy vesz­tes meccs után a nézők nem tét­len­ked­tek, és sa­já­tos mód­ját vá­lasz­tot­ták annak, hogy nem­tet­szé­sü­ket ki­fe­jez­zék. A biz­ton­sági őrök nem tet­tek sem­mit.

Dárdai is csatlakozott, totális magyar csőd

Dárdai is csatlakozott, totális magyar csőd Európában

Régi is­me­rős vég­zett a ma­gyar szak­em­ber csa­pa­tá­val.

Régi is­me­rős vég­zett a ma­gyar szak­em­ber csa­pa­tá­val. Nem a mi na­punk volt a csü­tör­töki.

Ultimátum a magyar fociedzőnek

Ultimátum a magyar fociedzőnek

Hor­váth Fe­renc két fel­té­tel­lel ma­rad­hat nyár­tól a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője.

Hor­váth Fe­renc két fel­té­tel­lel ma­rad­hat nyár­tól a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője. A gár­dá­nak do­bo­gón kell vé­gez­nie a sze­zon­ban, il­letve a Ma­gyar Kupát is meg akar­ják nyerni a fe­hér­vá­riak.

Rekop: Most akkor bilibe lóg a kezünk?

Rekop: Most akkor bilibe lóg a kezünk?

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak. Blog­ge­rünk a vá­lo­ga­tott jó Eb-sze­rep­lése és a klub­csa­pa­tok le­bő­gése közti el­lent­mon­dást bon­col­gatja.

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak. Blog­ge­rünk a vá­lo­ga­tott jó Eb-sze­rep­lése és a klub­csa­pa­tok le­bő­gése közti el­lent­mon­dást bon­col­gatja.

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt.

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt állva a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. A si­ke­res Eb után töb­bet vár­tunk lab­da­rú­gó­ink­tól...

Sírtál ma már a nevetéstől? Most fogsz!

Sírtál ma már a nevetéstől? Most fogsz!

Most kéne be­zárni az in­ter­ne­tet.

Ha va­la­mi­kor, most iga­zán be le­hetne zárni az in­ter­ne­tet. Egy Vi­deo­ton-druk­ker ve­te­me­dett a No roxa áj fel­dol­go­zá­sára. Az ered­mény el­ké­pesztő!

Utolsó perc egy magyar focimeccsen? Ez a netes fogadók álma!

Utolsó perc egy magyar focimeccsen? Ez a netes fogadók álma!

Dráma, th­ril­ler, iz­ga­lom a vég­ső­kig. A ma­gyar NB I-ben a leg­unal­ma­sabb fo­ci­meccs alatt sem vi­he­ted le a sze­me­ted a ku­kába!

Százmilliókkal búcsúzunk Európától

Százmilliókkal búcsúzunk Európától

A kon­ti­nens csa­pa­tai mil­li­ár­do­kat ka­szál­nak a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don.

A kon­ti­nens fo­ci­csa­pa­tai mil­li­ár­do­kat ka­szál­nak a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. De nem a ma­gya­rok, a mi­e­ink jó szo­ká­suk­hoz híven idén sem érik meg az őszt.

Elkergették a drukkerek Pintér Attilát

Elkergették a drukkerek Pintér Attilát

A fo­ci­druk­ke­re­ket a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tánnyal ri­o­gat­ták, most úgy tűnik, még­sem Pin­tér At­tila lesz a baj­noki cím­védő Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője.

Tel­je­sül a tömeg óhaja Szé­kes­fe­hér­vá­ron. A fo­ci­druk­ke­re­ket a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tánnyal ri­o­gat­ták, most úgy tűnik, még­sem Pin­tér At­tila lesz a baj­noki cím­védő Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője.

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek si­ke­ré­hez. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát.

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek si­ke­ré­hez. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát. Vi­gyá­zat, el­ke­se­rítő nyi­lat­ko­za­tok kö­vet­kez­nek.

350-szeres pénzt ért a Videoton bravúros fordítása

350-szeres pénzt ért a Videoton bravúros fordítása

A szur­ko­lók bun­dát em­le­get­nek.

Szé­dítő szor­zó­val jött be a tippje annak, aki a 90. perc kör­nyé­kén meg­fo­gadta a baj­nok­csa­pat di­ós­győri győ­zel­mét. A szur­ko­lók bun­dát em­le­get­nek.

Tombolt a Videoton edzője, nekiment a vezetőségnek is. Máris távozhat?

Tombolt a Videoton edzője, nekiment a vezetőségnek is. Máris távozhat?

A ki­ál­lí­tott Ber­nard Ca­soni a Vi­deo­ton ve­ze­tőit is okolja a ku­dar­co­kért.

A ki­ál­lí­tott Ber­nard Ca­soni a Vi­deo­ton ve­ze­tőit is okolja a ku­dar­co­kért. Sze­rinte kevés já­té­kos al­kotja a ke­re­tet. Azt ál­lítja, ko­ráb­ban nem ezt ígér­ték neki.

Totális bénaság a Vidinél - Fotóval

Totális bénaság a Vidinél - Fotóval

A csa­pat szen­ved, a klub­ban a nap­tárt nem is­me­rik.

A ta­va­lyi baj­nok­csa­pat egy­előre szen­ved az NB I-ben, de úgy tűnik, a klub­nál a nap­tárt sem is­me­rik. Téves idő­pontra csa­lo­gat­ják a szur­ko­ló­kat.

Százmilliók várnak a magyar focistákra

Százmilliók várnak a magyar bajnok focistákra

Fő­táb­láért ját­szik az NB I-ben szen­vedő Vi­deo­ton. A piros-kékek Fe­hér­orosz­or­szág­ban egy meccsen össze­szed­he­tik az éves költ­ség­ve­té­sü­ket is, száz­mil­liók ér­kez­het­nek.

Eu­ró­pai fő­táb­láért ját­szik szer­dán az NB I-ben szen­vedő Vi­deo­ton. A piros-kékek Fe­hér­orosz­or­szág­ban egy meccsen össze­szed­he­tik az éves költ­ség­ve­té­sü­ket is, száz­mil­liók ér­kez­het­nek.

Hiába nyert bajnoki címet, mégis kirúgják a Videoton edzőjét?

Hiába nyert bajnoki címet, mégis kirúgják a Videoton edzőjét?

Tör­té­nete során má­sod­szor nyerte meg a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­sá­got a Vi­deo­ton. A siker el­le­nére meg­es­het, hogy Joan Car­ril­ló­nak tá­voz­nia kell. Akár­csak Mezey György­nek 2011-ben.

Tör­té­nete során má­sod­szor nyerte meg a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­sá­got a Vi­deo­ton. A siker el­le­nére meg­es­het, hogy Joan Car­rillo edző­nek tá­voz­nia kell. Akár­csak Mezey György­nek 2011-ben.