CÍMKE: 'videoton'

Meglepetés, méretes pofont kapott a Videoton

Meglepetés, méretes pofont kapott a Videoton

Nincs több ve­ret­len csa­pat a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­le­pe­tés a 9. for­du­ló­ban.

Pánik, újraélesztettek egy embert Pakson

Pánik, újraélesztettek egy embert Pakson

Óri­ási volt a ri­a­da­lom, or­vosi se­gít­ségre volt szük­ség Pak­son. Új­ra­élesz­tet­tek egy em­bert az NB I-es mér­kő­zé­sen.

Óri­ási volt a ri­a­da­lom, or­vosi se­gít­ségre volt szük­ség Pak­son. Új­ra­élesz­tet­tek egy em­bert az NB I-es mér­kő­zé­sen.

Sportszerűtlenül nyilatkozott a Fradi válogatott sztárja

Sportszerűtlenül nyilatkozott a Fradi válogatott sztárja

Job­ban járt volna, ha ezt el­hall­gatja.

Job­ban járt volna, ha ezt el­hall­gatja, vagy leg­alább csak vicc­nek ál­lítja be. Nagy baj, ha ko­mo­lyan gon­dolta.

Saját sztárjátékosaikat kergetnék el a Videoton szurkolói

Saját sztárjátékosaikat kergetnék el a Videoton szurkolói

Az eddig ked­velt szerb edző is rög­tön cél­tábla lett. Ko­vács Fe­renc sze­rint ér­tel­met­len a já­té­ko­so­kat bán­tani.

A szerb edző is rög­tön cél­tábla lett. Ko­vács Fe­renc sze­rint ér­tel­met­len a já­té­ko­so­kat bán­tani.

Befellegzett a magyar kluboknak a Videoton miatt

Befellegzett a magyar kluboknak a Videoton miatt

A többi klu­bun­kat is érinti a ki­esés.

Nem csak a Vi­deo­ton szá­mára volt döntő je­len­tő­ségű a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga-csata. A többi ma­gyar klu­bot is érin­tette.

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

El­ma­radt egy piros lap a bí­ró­tól.

Jo­gos­nak tűnő piros lapot kér­tek szá­mon a fe­hér­vá­riak az angol bírón. A meccset is be­fo­lyá­sol­hatta a dön­tés.

Ez már sok, ilyet mondott az égés után a Videoton focistája

Ez már sok, ilyet mondott az égés után a Videoton focistája

Pát­kai Máté gyor­san ta­lált vi­gaszt a Par­ti­zan el­leni ve­re­ség után. Tény­leg ez lenne a gyógy­mód?

Pát­kai Máté gyor­san ta­lált vi­gaszt a Par­ti­zan el­leni ve­re­ség után. Tény­leg ez lenne a gyógy­mód?

Ez igen, nem kertelt a Videoton edzője

Ez igen, nem kertelt a Videoton edzője

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga bú­csút kö­ve­tően.

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga bú­csút kö­ve­tően.

Dárdainak meglepő tervei vannak a Videotonnal

Dárdainak meglepő tervei vannak a Videotonnal

Nagy nap lesz a pén­teki.

Nagy nap lesz szá­mára a pén­teki. El­árulta az el­kép­ze­lé­seit a Her­tha BSC ma­gyar edzője, ezek a kí­ván­sá­gai.

Háborúban edződött huligánokkal jön a Partizan

Háborúban edződött huligánokkal jön a Partizan

Csak a ma­gyar rend­őr­ség­től függ, mennyire lepi el Fel­csút fa­lu­ját Eu­rópa egyik leg­ke­mé­nyebb szur­ko­ló­tá­bora.

Mint az óvodások, úgy esett ki a Videoton. Ezt komolyan gondolták?

Mint az óvodások, úgy esett ki a Videoton. Ezt komolyan gondolták?

Per­cek alatt ki­vé­gezte a Par­ti­zan a ma­gyar csa­pa­tot.

Per­cek alatt ki­vé­gezte a Par­ti­zan a ma­gyar csa­pa­tot. Ilyen buta já­ték­kal nincs is he­lyünk a fő­táb­lán.

Rossz hírt kapott a Videoton, ez nagyon nem hiányzott

Rossz hírt kapott a Videoton, ez nagyon nem hiányzott

Nem így ter­vez­ték a sta­di­on­épí­tést. Nem tér­het haza a csa­pat, utaz­hat­nak a szur­ko­lók.

Nem így ter­vez­ték a sta­di­on­épí­tést. A ter­vek­kel el­len­tét­ben nem tér­het haza a csa­pat, utaz­hat­nak a szur­ko­lók.

Darko Lazovics a Lazióhoz tart

Átigazolás: Darko Lazovics a Lazióhoz tart

Egy hír ol­vas­tán a szí­vük­höz kap­hat­nak a Vi­deo­ton szur­ko­lói, de nincs okuk az ag­go­da­lomra. Tiszta vizet ön­tünk a po­hárba.

Egy hír ol­vas­tán a szí­vük­höz kap­hat­nak a Vi­deo­ton szur­ko­lói, de nincs okuk az ag­go­da­lomra. Tiszta vizet ön­tünk a po­hárba.

Ennél jobb előjel nem kell a Vidinek az El-visszavágó előtt

Ennél jobb előjel nem kell a Vidinek az El-visszavágó előtt

Egy­szer már be­jött ez az ered­mény.

Egy­szer már be­jött az Eu­rópa-liga playoff kö­ré­ben a gól nél­küli dön­tet­len. Öt éve egy török együt­tes ellen ju­tott to­vább ha­sonló kö­rül­mé­nyek után a Vidi.

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Gól­nél­küli dön­tet­len­nel meg­ma­radt az esély az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­jára. Csak ma­rad­jon egész­sé­ges já­té­kos Fe­hér­vá­ron.

Üzent a gólkirály legenda, ezt várja a Videotontól

Üzent a gólkirály legenda, ezt várja a Videotontól

Szabó egye­dül el­in­tézte a Par­ti­zant.

A Vi­deo­ton egy­kori csa­tára, Szabó Jó­zsef tu­laj­don­kép­pen egy­maga el­in­tézte a Par­ti­zan Be­o­gra­dot 1984 őszén. Az utó­dok az Eu­rópa-li­gá­ban ta­lál­koz­nak.

Külföldi dicséret, emiatt juthat tovább a Vidi az El-ben

Külföldi dicséret, emiatt juthat tovább a Vidi az El-ben

Nagy esély előtt.

A Vi­deo­ton nagy esély előtt áll a nem­zet­közi po­ron­don. A klub ko­rábbi já­té­kosa ki­emelte a szur­ko­ló­kat. Nem lepte meg a kinti ered­mény.

Elhagyta a Videotont a válogatott focista

Elhagyta a Videotont a válogatott focista

Az Eu­rópa-liga ta­lál­kozó előtt tá­vo­zott a ma­gyar já­té­kos. Vissza­tért ko­rábbi si­ke­rei hely­szí­ne­ire a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás. A Vidi szí­ne­i­ben 21-szer sze­re­pelt 2016 nyara óta.

Az Eu­rópa-liga ta­lál­kozó előtt tá­vo­zott a ma­gyar já­té­kos. Vissza­tért ko­rábbi si­ke­rei hely­szí­ne­ire a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás.

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét.

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét az Eu­rópa-li­gá­ban. A tét a fő­táb­lás sze­rep­lés és a vele járó száz­mil­liók.

Szenzációs siker, csodát tett a Videoton

Szenzációs siker, csodát tett a Videoton

A fe­hér­vári csa­pat egy­gó­los hát­rány­ban várta a vissza­vá­gót.

A fe­hér­vári csa­pat egy­gó­los hát­rány­ban várta a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga se­lej­te­ző­jé­nek vissza­vá­gó­ját.

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Fran­cia­or­szág, Len­gyel­or­szág, Bul­gá­ria vagy Lit­vá­nia lehet a kö­vet­kező. Nem jár­tak rosszul ku­pa­csa­pa­ta­ink, de...

Fran­cia­or­szág, Len­gyel­or­szág, Bul­gá­ria vagy Lit­vá­nia lehet a kö­vet­kező ál­lo­más. Nem jár­tak rosszul ku­pa­csa­pa­ta­ink, de...

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton.

Marko Ni­ko­lics irá­nyí­tá­sá­val még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton. Ha a szerb edző­vel a keddi Eu­rópa-liga-vissza­vá­gón sem rom­lik a hely­zet, akkor to­vább­jut.

Micsoda buli, így még nem láttad Juhász Rolandot

Micsoda buli, így még nem láttad Juhász Rolandot

Szom­ba­ton ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját.

Szom­ba­ton ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a Vi­deo­ton hát­védje, a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi sztárja.

A magyar foci jövője a tét az Európa-ligában

A magyar foci jövője a tét az Európa-ligában

A ma­gyar csa­pa­tokra ráfér a jó sze­rep­lés az eu­ró­pai ku­pa­po­ron­don. 2018-től ko­moly vál­to­zá­sok jön­nek a nem­zet­közi ku­pák­ban.

A ma­gyar csa­pa­tokra ráfér a jó sze­rep­lés az eu­ró­pai ku­pa­po­ron­don. 2018-től ko­moly vál­to­zá­sok jön­nek a nem­zet­közi ku­pák­ban. A leg­utóbbi 10 évben a Loki volt a leg­jobb.

Nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Drága kaland, nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Két csa­pat­nak is Iz­ra­elbe kell utaz­nia.

Nem jár­tak jól a Vasas és a Hon­véd szim­pa­ti­zán­sai. A Vi­deo­ton­nak Mál­tára, a Fe­renc­vá­ros­nak Lett­or­szágba kell utaz­nia.

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat Ro­naldo.

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már. Az árá­ból sok min­denre futná.

Baleset a Vidi-stadionnál: vasrúd szúrta át az egyik építőmunkást

Baleset a Vidi-stadionnál: vasrúd szúrta át az egyik építőmunkást

Eddig is­me­ret­len okból zu­hant le az emel­vény­ről a mun­kás.

Eddig is­me­ret­len okból zu­hant le az emel­vény­ről a mun­kás, aki je­len­leg a bal­eseti se­bé­sze­ten fek­szik.

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Ki­nyí­lik a pénz­csap, neves csa­tár iga­zol­hat a Vi­deo­ton­hoz. Olasz és spa­nyol liga után jön a ma­gyar él­vo­nalba?

Ki­nyí­lik a pénz­csap, neves csa­tár iga­zol­hat a Vi­deo­ton­hoz. Olasz és spa­nyol liga után jön a ma­gyar él­vo­nalba?

Rasszista botrány miatt rúgták ki a Vidi edzőjét

Rasszista botrány miatt rúgták ki a Vidi edzőjét

NB I-es csúcs­gá­zsit kap a bal­hés Marko Ni­ko­lics. Sz­lo­vé­ni­á­ból rasszista balhé miatt kel­lett tá­voz­nia.

NB I-es csúcs­gá­zsit kap a bal­hés Marko Ni­ko­lics. Sz­lo­vé­ni­á­ból rasszista balhé miatt kel­lett tá­voz­nia. 20 éve­sen kezdte az edzői pá­lyát.

Lesújtó szavak, távozik az NB I sztárja

Lesújtó szavak, távozik az NB I sztárja

A BL-győz­tes nor­vég nem vál­totta meg ha­zánk­ban a vi­lá­got.

A BL-győz­tes nor­vég nem vál­totta meg ha­zánk­ban a vi­lá­got. Egy­kori fő­nöke meg­in­do­kolta, miért vál­tak meg Hen­ning Berg­től.

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Danko La­zovics arany­ére­mért uta­zott Kis­pestre, ezüst lett be­lőle. Mégis ő lett a baj­noki döntő in­ter­ne­tes sztárja.

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka.

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka. A kis­pes­tiek az arany­meccsen 1-0-ra le­győz­ték a Vi­deo­tont. Ki­esett az MTK.

Rejtély, az utolsó pillanatig izgulhatnak a Honvéd és a Videoton játékosai

Rejtély, az utolsó pillanatig izgulhatnak a Honvéd és a Videoton játékosai

To­vábbra sem tudni, ki ve­zeti az arany­ról döntő ta­lál­ko­zót. Vél­he­tően csak pén­te­ken dől el a já­ték­ve­zető ki­léte.

Aranymeccs, így verte a Videoton kétszer a Honvédot

Aranymeccs, így verte a Videoton a Honvédot

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

Erre senki nem gondolt, hazatérhet az NB I-es sikeredző

Erre senki nem gondolt, hazatérhet az NB I-es sikeredző

Kül­földi kar­rier he­lyett Por­tu­gá­li­á­ban kap­hat mun­kát Paulo Sousa. A Vi­deo­ton ko­rábbi mes­tere igazi sztár­csa­pat­hoz szer­ződ­het.

Családi nyaralásért sincs jegy az NB I-es aranymeccsre

Családi nyaralásért sincs jegy az NB I-es aranymeccsre

Ki­tört a fo­ci­láz Kis­pes­ten.

Vég­képp ki­tört a fo­ci­láz Kis­pes­ten. Bár­mit megér a be­lépő a telt­há­zas baj­noki dön­tőre. Hon­véd-mez kerül még a rend­őr­pán­cél alá is.

Ezt látni kell: megríkatta szurkolóját a magyar sztárcsatár

Ezt látni kell: megríkatta szurkolóját a magyar sztárcsatár

A szom­bati "döntő" előtt üzent ko­rábbi csa­pa­tá­nak a Chi­cago ásza. A szur­ko­ló­kat meg­ha­tot­ták a sza­vai.

A szom­bati ma­gyar baj­noki "döntő" előtt üzent ko­rábbi csa­pa­tá­nak a Chi­cago ásza. A szur­ko­ló­kat meg­ha­tot­ták a sza­vai.

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Böde és a vá­lo­ga­tott után ked­venc csa­pa­tá­nak írt dalt a mu­la­tós zene sztárja.

Böde Dá­niel és az Eb-sze­replő ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után, most ked­venc klub­csa­pa­tá­nak írt dalt a mu­la­tós zene sztárja.

Vezéráldozat, lemarad az aranymeccsről a csapatkapitány

Vezéráldozat, lemarad az aranymeccsről a csapatkapitány

Nagy vér­vesz­te­ség a sé­rü­lése.

Nagy vér­vesz­te­ség a sé­rü­lése. Egy év­ti­zed után ilyen ke­serű száj­íz­zel bú­csú­zik a ne­ve­lő­egye­sü­le­té­től?

Tombol a fociláz, 23 éve nem történt ilyen a magyar pályán

Tombol a fociláz, 23 éve nem történt ilyen a magyar pályán

Óri­ási az ér­dek­lő­dés a "dön­tőre".

Óri­ási az ér­dek­lő­dés a min­denki szá­mára meg­lepő "dön­tőre". Na­pok­kal a nagy mér­kő­zés előtt ki­te­he­tik a sta­di­onra a meg­telt táb­lát.

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Aligha jutna elő­dei sor­sára Hen­ning Berg, ha szom­ba­ton győ­ze­lemre ve­zetné a Vi­deo­tont a Hon­véd ellen és meg­nyer­nék a lab­da­rúgó NB I-et.

Aligha jutna elő­dei sor­sára Hen­ning Berg, ha szom­ba­ton győ­ze­lemre ve­zetné a Vi­deo­tont a Hon­véd ellen és meg­nyer­nék a lab­da­rúgó NB I-et.

Sokkoló hír, arany nélkül távozik a Videoton legjobbja

Sokkoló hír, arany nélkül távozik a Videoton legjobbja

A szerb tá­madó tá­voz­hat a fe­hér­vá­ri­ak­tól, ha nincs meg az első hely. A Vidi leg­jobbja volt idén.

A szerb tá­madó tá­voz­hat a fe­hér­vá­ri­ak­tól, ha nincs meg az első hely. A Vidi leg­jobbja volt idén a 34 éves tá­madó.

Bombát találtak a magyar klub stadionjában

Bombát találtak a magyar klub stadionjában

A sta­dion épí­tése köz­ben akad­tak rá a rob­ba­nó­anyagra.

Szörnyű sérülése után gyógyul a magyar válogatott focista

Szörnyű sérülése után gyógyul a magyar válogatott focista

Ko­vács Ist­ván haza sem utaz­ha­tott.

Ko­vács Ist­ván haza sem utaz­ha­tott Szé­kes­fe­hér­várra. Az or­vo­sok már tud­ják, mi­korra épül­het fel a lab­da­rúgó.

Túlértékelt külföldiek, Bozsik kiáll a magyar edzőkért

Túlértékelt külföldiek, Bozsik kiáll a magyar edzőkért

El­ké­pesz­tően iz­gal­mas két hét­vége kö­vet­ke­zik a lab­da­rúgó NB I-ben, ahol a Hon­véd és a Vi­deo­ton küzd a baj­noki cí­mért.

El­ké­pesz­tően iz­gal­mas két hét­vége kö­vet­ke­zik a lab­da­rúgó NB I-ben, ahol a Hon­véd és a Vi­deo­ton küzd a baj­noki cí­mért.

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óri­ási hibát kö­ve­tett el Danko La­zovics, a Vi­deo­ton fo­cis­tája. A szerb tá­ma­dót hosszabb időre el­tilt­hat­ják a haj­rá­ban.

Óri­ási hibát kö­ve­tett el Danko La­zovics, a Vi­deo­ton fo­cis­tája. A szerb tá­ma­dót hosszabb időre el­tilt­hat­ják a haj­rá­ban.

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

Még a leg­elő­ke­lőbb he­lyen álló klu­bunk is na­gyon távol áll az él­me­zőny­től.

Még a leg­elő­ke­lőbb he­lyen álló klu­bunk is na­gyon távol áll az él­me­zőny­től. Meg­le­pe­tésre nem va­la­me­lyik eu­ró­pai sztár­csa­pat lett az első he­lye­zett.

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

A gyá­szoló apa sú­lyos tet­tel gya­nú­sítja a Vi­deo­ton lab­da­rú­gó­ját. Sze­rinte a fi­a­tal já­té­kos­nak kel­lene tisz­táz­nia magát.

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Fradi

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Ferencváros

Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak a ma­gyar foci él­vo­na­lá­ban.

Össze­ha­son­lí­tot­tuk a fo­ci­csa­pa­tok for­má­ját az egy évvel ko­ráb­bi­val. Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak a ma­gyar baj­nok­ság él­vo­na­lá­ban.

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát azon­ban a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Dzsudzsák Balázs a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Szé­dítő ma­gas­sá­gok­ban a fo­ci­csa­pat.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat.

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Nem bírt egy­más­sal a Fe­renc­vá­ros és a Vi­deo­ton a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

Nem bírt egy­más­sal a Fe­renc­vá­ros és a Vi­deo­ton a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

Sorsdöntő nap, mindent elbukhat a Ferencváros

Sorsdöntő nap, mindent elbukhat a Ferencváros

Az FTC a Vi­deo­tont fo­gadja.

A zöld-fe­hé­rek szom­ba­ton azt a Vi­deo­tont fo­gad­ják az NB I-ben, amely győ­zelme ese­tén ki­lenc pontra nö­velné elő­nyét az élen.

Négymilliárd kell az NB I-es aranyhoz

Négymilliárd kell az NB I-es aranyhoz

A Vi­deo­ton és az FTC emel­ke­dik ki a lab­da­rúgó-NB I me­ző­nyé­ből.

Gaz­da­sá­gi­lag a Vi­deo­ton és az FTC emel­ke­dik ki a lab­da­rúgó-NB I me­ző­nyé­ből. Azon­ban az évi 4 mil­li­ár­dos költ­ség­ve­tés sem elég ahhoz, hogy Eu­ró­pá­ban ma­ra­dan­dót al­kos­sa­nak.

Micsoda? Koreába igazolt válogatottunk

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Milliók a semmiért! Kidobják a magyar focistákat

Milliók a semmiért! Kidobják a magyar focistákat

A Vi­deo­ton csa­pa­tá­nál szű­kí­teni fog­ják a ke­re­tet a téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban. Szá­mos já­té­kos­tól meg­vál­nak.

A Vi­deo­ton csa­pa­tá­nál szű­kí­teni fog­ják a ke­re­tet a téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban. Szá­mos já­té­kos­tól meg­vál­nak.

Rangadót kapott a magyar botránybíró

Rangadót kapott a magyar botránybíró

Kas­sai Vik­tor mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban be­szélt a Fradi-Új­pest rang­adón.

Kas­sai Vik­tor mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban be­szélt a Fradi-Új­pest rang­adón. Az MLSZ egy mér­kő­zés­ről sem til­totta el, sőt tévés meccsen sze­re­pel az NB I a szom­bati for­du­ló­ban.

Lebuktatta egy futóverseny a magyar sport új álompárját

Lebuktatta egy futóverseny a magyar sport új álompárját

Sz­tár­fo­cista csa­varta el Betta fejét.

Sz­tár­fo­cista csa­varta el Lip­csei Betta fejét. Nem tit­kol­ják to­vább a kap­cso­la­tu­kat. Ré­góta ba­rá­tok vol­tak, de még kö­ze­lebb ke­rül­tek egy­más­hoz.

Csillaghullás a magyar fociban

Csillaghullás a magyar fociban

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Ez most tényleg szembeköpi a magyar fociedzőket!

Ez most tényleg szembeköpi a magyar fociedzőket!

Az NB I-es lab­da­rúgó-baj­nok­ság első hét he­lye­zett­jé­ből csu­pán az egyik­nek a kis­pad­ján ül ma­gyar szak­em­ber.

Az NB I-es lab­da­rúgó-baj­nok­ság első hét he­lye­zett­jé­ből csu­pán az egyik­nek a kis­pad­ján ül ma­gyar szak­em­ber.

Micsoda baki, spanyol sztár sorsára juthat a magyar Eb-hős

Micsoda baki, spanyol sztár sorsára juthat a magyar Eb-hős

Fran­cia szer­ző­dé­sét buk­hatja el.

A fran­cia él­vo­nalba ke­rült volna a vá­lo­ga­tott vé­dője, most egy hiba miatt lehet, hogy az át­iga­zo­lás­ból nem lesz semmi. Lang Ádá­mot a Dijon vette volna meg.

Így alázták meg a Videoton focistáját

Így alázták meg a Videoton focistáját

Egy vesz­tes meccs után oda­men­tek a já­té­kos­hoz, és cse­le­ked­tek.

Egy vesz­tes meccs után a nézők nem tét­len­ked­tek, és sa­já­tos mód­ját vá­lasz­tot­ták annak, hogy nem­tet­szé­sü­ket ki­fe­jez­zék. A biz­ton­sági őrök nem tet­tek sem­mit.

Rosszul költik el a milliárdokat a magyar klubok

Kitaszítva Európából: rosszul költik el a milliárdokat a magyar klubok

Van, ami nem a pén­zen múlik. Nem is egy csa­pa­tunk bőven be­férne az Eu­rópa-liga cso­port­kö­rébe.

Van, ami nem a pén­zen múlik. Nem is egy csa­pa­tunk bőven be­férne az Eu­rópa-liga cso­port­kö­rébe.

Dárdai is csatlakozott, totális magyar csőd Európában

Dárdai is csatlakozott, totális magyar csőd Európában

Régi is­me­rős vég­zett a ma­gyar szak­em­ber csa­pa­tá­val. Nem a mi na­punk volt a csü­tör­töki.

Régi is­me­rős vég­zett a ma­gyar szak­em­ber csa­pa­tá­val. Nem a mi na­punk volt a csü­tör­töki.

Rekop: Most akkor bilibe lóg a kezünk?

Rekop: Most akkor bilibe lóg a kezünk?

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak. Blog­ge­rünk a vá­lo­ga­tott jó Eb-sze­rep­lése és a klub­csa­pa­tok le­bő­gése közti el­lent­mon­dást bon­col­gatja.

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak. Blog­ge­rünk a vá­lo­ga­tott jó Eb-sze­rep­lése és a klub­csa­pa­tok le­bő­gése közti el­lent­mon­dást bon­col­gatja.

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt.

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt állva a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. A si­ke­res Eb után töb­bet vár­tunk lab­da­rú­gó­ink­tól...

Sírtál ma már a nevetéstől? Most fogsz!

Sírtál ma már a nevetéstől? Most fogsz!

Most kéne be­zárni az in­ter­ne­tet.

Ha va­la­mi­kor, most iga­zán be le­hetne zárni az in­ter­ne­tet. Egy Vi­deo­ton-druk­ker ve­te­me­dett a No roxa áj fel­dol­go­zá­sára. Az ered­mény el­ké­pesztő!

Ultimátum a magyar fociedzőnek

Ultimátum a magyar fociedzőnek

Hor­váth Fe­renc két fel­té­tel­lel ma­rad­hat nyár­tól a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője.

Hor­váth Fe­renc két fel­té­tel­lel ma­rad­hat nyár­tól a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője. A gár­dá­nak do­bo­gón kell vé­gez­nie a sze­zon­ban, il­letve a Ma­gyar Kupát is meg akar­ják nyerni a fe­hér­vá­riak.

Utolsó perc egy magyar focimeccsen? Ez a netes fogadók álma!

Utolsó perc egy magyar focimeccsen? Ez a netes fogadók álma!

Dráma, th­ril­ler, iz­ga­lom a vég­ső­kig. A ma­gyar NB I-ben a leg­unal­ma­sabb fo­ci­meccs alatt sem vi­he­ted le a sze­me­ted a ku­kába!

Jönnek a mínuszok! Ezért lesz drámai az NB I nézőszáma

Jönnek a mínuszok! Ezért lesz drámai az NB I nézőszáma

Még ke­ve­seb­ben lát­ják a hazai focit?

Ta­vas­szal még ke­ve­sebb ember látja a hazai focit. Köl­tö­zik a Ha­la­dás és a Vi­deo­ton, leg­fel­jebb a Fradi és a Di­ós­győr tölt­heti meg va­la­mennyire a le­lá­tóit.

Elkergették Pintér Attilát

Elkergették Pintér Attilát

Tel­je­sül a tömeg óhaja Szé­kes­fe­hér­vá­ron.

Tel­je­sül a tömeg óhaja Szé­kes­fe­hér­vá­ron. A fo­ci­druk­ke­re­ket a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tánnyal ri­o­gat­ták, most úgy tűnik, még­sem Pin­tér At­tila lesz a baj­noki cím­védő Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője.

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek si­ke­ré­hez. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát.

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek si­ke­ré­hez. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát. Vi­gyá­zat, el­ke­se­rítő nyi­lat­ko­za­tok kö­vet­kez­nek.

350-szeres pénzt ért a Videoton bravúros fordítása

350-szeres pénzt ért a Videoton bravúros fordítása

A szur­ko­lók bun­dát em­le­get­nek.

Szé­dítő szor­zó­val jött be a tippje annak, aki a 90. perc kör­nyé­kén meg­fo­gadta a baj­nok­csa­pat di­ós­győri győ­zel­mét. A szur­ko­lók bun­dát em­le­get­nek.

Tombolt a Videoton edzője, nekiment a vezetőségnek is. Máris távozhat?

Tombolt a Videoton edzője, nekiment a vezetőségnek is. Máris távozhat?

A ki­ál­lí­tott Ber­nard Ca­soni a Vi­deo­ton ve­ze­tőit is okolja a ku­dar­co­kért.

A ki­ál­lí­tott Ber­nard Ca­soni a Vi­deo­ton ve­ze­tőit is okolja a ku­dar­co­kért. Sze­rinte kevés já­té­kos al­kotja a ke­re­tet. Azt ál­lítja, ko­ráb­ban nem ezt ígér­ték neki.

Totális bénaság a Vidinél - Fotóval

Totális bénaság a Vidinél - Fotóval

A csa­pat szen­ved, a klub­ban a nap­tárt nem is­me­rik.

A ta­va­lyi baj­nok­csa­pat egy­előre szen­ved az NB I-ben, de úgy tűnik, a klub­nál a nap­tárt sem is­me­rik. Téves idő­pontra csa­lo­gat­ják a szur­ko­ló­kat.

Százmilliók várnak a magyar focistákra

Százmilliók várnak a magyar bajnok focistákra

Fő­táb­láért ját­szik az NB I-ben szen­vedő Vi­deo­ton. A piros-kékek Fe­hér­orosz­or­szág­ban egy meccsen össze­szed­he­tik az éves költ­ség­ve­té­sü­ket is, száz­mil­liók ér­kez­het­nek.

Eu­ró­pai fő­táb­láért ját­szik szer­dán az NB I-ben szen­vedő Vi­deo­ton. A piros-kékek Fe­hér­orosz­or­szág­ban egy meccsen össze­szed­he­tik az éves költ­ség­ve­té­sü­ket is, száz­mil­liók ér­kez­het­nek.

Hiába nyert bajnoki címet, mégis kirúgják a Videoton edzőjét?

Hiába nyert bajnoki címet, mégis kirúgják a Videoton edzőjét?

Tör­té­nete során má­sod­szor nyerte meg a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­sá­got a Vi­deo­ton. A siker el­le­nére meg­es­het, hogy Joan Car­ril­ló­nak tá­voz­nia kell. Akár­csak Mezey György­nek 2011-ben.

Tör­té­nete során má­sod­szor nyerte meg a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­sá­got a Vi­deo­ton. A siker el­le­nére meg­es­het, hogy Joan Car­rillo edző­nek tá­voz­nia kell. Akár­csak Mezey György­nek 2011-ben.