CÍMKE: 'videó'

Pánik a fedélzeten, hatalmas viharban landolt az utasszállító - videó

Pánik a fedélzeten, hatalmas viharban landolt az utasszállító

Min­den di­csé­re­tet meg­ér­de­mel a pi­lóta, aki­nek a ta­pasz­ta­lata nél­kü­löz­he­tet­len volt a föl­de­té­rés­hez.

Fegyveres rablást akadályozott meg a szabadnapos rendőr! - videó

Fegyveres rablást akadályozott meg a szabadnapos rendőr! - videó

A rabló épp in­dult volna a szaj­ré­val, ami­kor a férfi be­lé­pett az üz­letbe és ren­det tett.

Szabadnapos rendőrt támadtak meg, csúnyán ráfáztak a rablók! - videó

Szabadnapos rendőrt támadtak meg, csúnyán ráfáztak a rablók! - videó

A rendőr még a szol­gá­lati fegy­ve­rét is ma­gá­nál tar­totta.

A rendőr még a szol­gá­lati fegy­ve­rét is ma­gá­nál tar­totta.

Így mentette meg a hős tűzoltó a kisgyerek életét - videó

Így mentette meg a hős tűzoltó a kisgyerek életét - videó

Három eme­le­tet zu­hant a gyer­mek, de a leg­jobb he­lyen állt a tűz­oltó! Több tucat ember éle­tét men­tet­ték meg.

Három eme­le­tet zu­hant a gyer­mek, de a leg­jobb he­lyen állt a tűz­oltó!

Így csaptak le a rendőrök a kamionosra Somogy megyében! - videó

Három rendőrautó csapott le a szabálytalan kamionosra Somogy megyében! - videó

Az ered­mé­nyes ak­ci­ó­ról fel­vé­tel is ké­szült, me­lyet a rend­őr­ség közzé is tett.

Az ered­mé­nyes ak­ci­ó­ról fel­vé­tel is ké­szült, me­lyet a rend­őr­ség közzé is tett.

Hatalmas robbanás történt egy benzinkúton! - videó

Hatalmas robbanás történt egy benzinkúton! - videó

Ter­ror­tá­ma­dás tör­tént.

Szinte biz­tos, hogy ter­ror­tá­ma­dás tör­tént, egy au­tóba rej­tett bomba okozta a de­to­ná­ciót.

Elképesztő, miért nézték meg több millióan ezt a videót

Elképesztő, miért nézték meg több millióan ezt a videót

Egé­szen egy­szerű dolog tör­té­nik.

Egé­szen egy­szerű dolog tör­té­nik a fel­vé­te­len, mégis mu­száj meg­nézni!

Nem kegyelmeztek az oroszok, így likvidálták a terroristákat! - videó

Nem kegyelmeztek az oroszok, így likvidálták a terroristákat! - videó

Ez a cso­port tá­madta meg az egyik orosz lé­gi­bá­zist ta­valy év végén.

Ez a cso­port tá­madta meg az egyik orosz lé­gi­bá­zist ta­valy év végén, ke­mény bosszút áll­tak Pu­tyi­nék.

Hihetetlen látvány: Így néz ki a Szahara, amikor hó fedi! - videó

Hihetetlen látvány: Így néz ki a Szahara, amikor hó fedi! - videó

Egy kü­lö­nös úton mozgó me­di­ter­rán cik­lon okozta a si­va­tag­ban a hó­esést, a tu­ris­ták leg­na­gyobb örö­mére!

Egy kü­lö­nös úton mozgó me­di­ter­rán cik­lon okozta a si­va­tag­ban a hó­esést, a tu­ris­ták leg­na­gyobb örö­mére!

Stallone leánya rendesen leizzadt, őrület, mit művel a fenekével

Stallone leánya rendesen leizzadt, őrület, mit művel a fenekével

El­ké­pesz­tően dögös nő lett Stal­lone lá­nyá­ból! Apuka pedig árgus sze­mek­kel fi­gyeli a bom­bá­zót. Mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Az ománi szur­ko­lók a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sait akar­ták ün­ne­pelni, ami­kor az üveg­kor­lát össze­tört. Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Vérfagyasztó dolgot videóztak éjszaka az autópályán...

Vérfagyasztó dolgot videóztak éjszaka az autópályán...

Az éj­szaka kö­ze­pén egy el­ha­gyott au­tó­pá­lya men­tén for­gat­tak egy mo­to­ros vi­deót a fi­a­ta­lok...

Az éj­szaka kö­ze­pén egy el­ha­gyott au­tó­pá­lya men­tén for­gat­tak egy mo­to­ros vi­deót a fi­a­ta­lok, ami­kor olyasmi tör­tént, ami­től kis híján a frászt kap­ták...

Tusup nem adja fel, hordja még a jegygyűrűt - kép

Tusup nem adja fel, hordja még a jegygyűrűt - kép

Az Iron Aqua­tics leg­újabb vi­de­ó­já­ban Ka­tinka férje is fel­tű­nik. A gyű­rűs­uj­já­ról egy­előre nem tűnt el az ér­té­kes ék­szer.

Az Iron Aqua­tics leg­újabb vi­de­ó­já­ban Ka­tinka férje is fel­tű­nik. A gyű­rűs­uj­já­ról egy­előre nem tűnt el az ér­té­kes ék­szer.

Undorító, amit a sztár legújabb videójában tett - dagad a botrány

Undorító, amit a sztár legújabb videójában tett - dagad a botrány

A nép­szerű vi­deós maga ellen for­dí­totta ra­jon­góit, akik nem érik be egy "saj­ná­lom­mal". Ez meg­bo­csát­ha­tat­lan.

A nép­szerű vi­deós maga ellen for­dí­totta ra­jon­góit, akik nem érik be egy "saj­ná­lom­mal".

Röhögj Kovács Patríciával, Kovács Patrícián!

Röhögj Kovács Patríciával, Kovács Patrícián!

Igazi baki­pa­rádé!

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb szí­nész­nő­jé­től nem ide­gen az ön­iró­nia. Az év utolsó nap­ján ön­ma­gán ne­vet­gél ki­csit. Ne­vess vele, rajta!

Ez volt a karácsonyi ajándéka Putyinnak a terroristáknak! - videó

Ez volt Putyin karácsonyi ajándéka a terroristáknak! - videó

Va­ló­szí­nű­leg nem örül­tek neki...

A Mi­ku­lás he­lyett egy orosz bom­bázó vitte a cso­ma­got a szí­riai bun­ker­hez.

Vigyázz, így teszi tönkre az életedet a karácsony!

Vigyázz, így teszi tönkre az életedet a karácsony!

Min­denre oda­fi­gyelsz?

Min­dent meg­te­szel azért, hogy tö­ké­le­tes le­gyen az ünnep? Vi­gyázz, mert egyet­len pil­la­nat alatt össze­omol­hat az egész éle­ted! Mu­tat­juk a vi­deót!

Fájt a hasa a nyugdíjasnak, több mint 150 darab fémtárgyat találtak benne! - videó

Fájt a hasa a nyugdíjasnak, több mint 150 darab fémtárgyat találtak benne! - videó

Csak úgy hü­le­dez­tek az or­vo­sok...

Csak úgy hü­le­dez­tek az or­vo­sok a 74 éves asszony ha­sá­nak tar­tal­má­tól.

11,5 millió férfi imádja ezt a nőt: brutálisan szexi a popsija

11,5 millió férfi imádja ezt a nőt: brutálisan szexi a popsija

Végre az is­teni fe­nekű Ale­xis Ren is elő­ruk­kolt egy ad­venti nap­tár­ral, mely­hez egy ero­ti­kus hang­vé­telű videó az aján­dék.

Egy félmeztelen nő mászott be a Szent Péter téri jászolba! - videó

Egy félmeztelen nő mászott be a Szent Péter téri jászolba! - videó

A fe­mi­nista ak­ti­vista a Jézus szob­rot akarta el­ra­gadni a tér­ről! Hamar le­csap­tak rá a rend­őrök.

Megbotránkoztató videó került fel a netre Zámbó Krisztiánról, ezt művelte

Megbotránkoztató videó került fel a netre Zámbó Krisztiánról, ezt művelte

Ennek a fel­vé­tel­nek soha nem lett volna sza­bad nyil­vá­nos­ságra ke­rül­nie!

Ennek a fel­vé­tel­nek soha nem lett volna sza­bad nyil­vá­nos­ságra ke­rül­nie!

Videón mutatta meg hatalmas melleit a modell

Videón mutatta meg hatalmas melleit a modell

Az ágyon fekve vil­lan­tott a szép lány.

Az ágyon fekve vil­lan­totta meg bru­tá­lis de­kol­tá­zsát a fi­a­tal lány, a je­le­ne­tet mo­bil­já­val rög­zí­tette...

Nem kamu: Feljelentést is tett a BME a mosdóban videózás ügyében

Nem kamu: Feljelentést is tett a BME a mosdóban videózás ügyében

Aho­gyan arról la­punk is be­szá­molt, va­la­kik arra utaz­nak, hogy a Mű­egye­tem mos­dó­i­ban le­vi­de­óz­zák a di­á­ko­kat.

Ez kemény: 18-as karikás filmet forgatott férjével Ördög Nóra

Ez kemény: 18-as karikás filmet forgatott férjével Ördög Nóra

Ezt 18 éven alu­liak in­kább ne néz­zék meg.

A fel­vé­tel ele­jén fel is hív­ták a fi­gyel­met arra, hogy 18 éven alu­liak in­kább ne néz­zék meg.

Az egész világot meghatotta a zokogó kisfiú, akit megaláztak osztálytársai

Az egész világot meghatotta a zokogó kisfiú, akit megaláztak osztálytársai

A videó napok alatt több mil­liós meg­te­kin­tést és meg­osz­tást ért el.

A videó napok alatt több mil­liós meg­te­kin­tést és meg­osz­tást ért el.

Brutális késes támadás történt a buszpályaudvaron - videó

Brutális késes támadás történt a buszpályaudvaron - videó

Aljas módon tá­madt a me­rénylő a biz­ton­sági őrre, aki­nek az éle­té­ért még min­dig küz­de­nek.

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Szom­ba­ton lett 30 éves a csa­tár.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

Újabb fordulat: Ezt tette az ATV Havas Henrikkel

Újabb fordulat: Ezt tette az ATV Havas Henrikkel

Havas Hen­rik ügyé­ben ko­moly nyo­mo­zás fo­lyik, té­vé­csa­tor­nája le­vette a kép­er­nyő­ről.

Havas Hen­rik ügyé­ben ko­moly nyo­mo­zás fo­lyik, té­vé­csa­tor­nája le­vette a kép­er­nyő­ről.

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

A bu­li­ki­rály de­cem­ber 7-én az M1-es au­tó­pá­lyán ka­ram­bo­lo­zott két ka­mi­on­nal.

A bu­li­ki­rály de­cem­ber 7-én az M1-es au­tó­pá­lyán ka­ram­bo­lo­zott két ka­mi­on­nal.

Ledöbbent a biztonsági őr: bizarr dolgot vett fel a térfigyelő kamera

Ledöbbent a biztonsági őr: bizarr dolgot vett fel a térfigyelő kamera

Vajon va­ló­ban ide­gen lé­nye­ket rög­zí­tett a szer­ke­zet?

Vajon va­ló­ban ide­gen lé­nye­ket si­ke­rült rög­zí­te­nie a szer­ke­zet­nek? Vagy lé­te­zik más ma­gya­rá­zat?

Így néz ki az első, szexbabás bordélyház belülről! - videó

Így néz ki az első, szexbabás bordélyház belülről! - videó

Ko­moly tár­sa­dalmi célt szol­gál

A leg­mo­der­nebb és leg­élet­hűbb szex­bá­buk­kal lát­ták el a ko­lum­biai kéj­la­kot. Ki hinné, hogy a hely ko­moly tár­sa­dalmi célt szol­gál?!

Tökéletes mellekkel, falatnyi semmiben videózta magát az igéző szemű szépség

Tökéletes mellekkel, falatnyi semmiben videózta magát az igéző szemű szépség

Hiába far­kas­or­dí­tóan hideg a reg­gel, ha egy ilyen bom­bázó, ágy­ban ké­szült szexi vi­de­ó­jára éb­red­het az ember!

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

A háborús front közepén szelfizett, tragédia lett a vége!

A háborús front közepén szelfizett, tragédia lett a vége! - videó

Ha a fel­ada­tát vé­gezte volna, akkor talán nem kö­vet­ke­zett volna be a tra­gi­kus ese­mény.

Ha a fel­ada­tát vé­gezte volna, akkor talán nem kö­vet­ke­zett volna be a tra­gi­kus ese­mény.

Félmeztelenül balhézott egy nő a bevásárlóközpontban! - videó

Félmeztelenül balhézott egy nő a bevásárlóközpontban! - videó

A FEMEN ak­ti­vis­tája az ukrán elnök édes­ség­gyártó cé­gé­nek ter­mé­keit do­bálta a földre.

Olyat látott a paranormális kutató, amitől még ő is halálra rémült...

Olyat látott a paranormális kutató, amitől még ő is halálra rémült...

Még a ta­pasz­talt angol pa­ra­nor­má­lis ku­tató is el­ké­pedt, mit si­ke­rült fel­ven­nie vi­de­óra...

Izgalmas videó került fel az internetre az idei Balaton Soundról

Izgalmas videó került fel az internetre az idei Balaton Soundról

Eu­rópa leg­jobb víz­parti bu­li­já­nak leg­klasszabb pil­la­na­tai sej­le­nek fel a Sound vi­de­ó­já­ban.

Eu­rópa leg­jobb víz­parti bu­li­já­nak leg­klasszabb pil­la­na­tai sej­le­nek fel a Sound vi­de­ó­já­ban.

Ilyen elképesztő szarvasvonulást még nem láttál

Ilyen elképesztő szarvasvonulást még nem láttál

Több száz ha­tal­mas testű állat vo­nult át az 56-os főúton Ud­var­nál. Az au­tó­sok per­ce­kig vá­ra­koz­tak.

Több száz ha­tal­mas testű állat vo­nult át az 56-os főúton Ud­var­nál. Az au­tó­sok per­ce­kig vá­ra­koz­tak, mire to­vább tud­tak menni.

Az oroszok nem viccelnek: így vadászták le a terroristákat! - videó

Az oroszok nem viccelnek: így vadászták le a terroristákat! - videó

Az ISIS már az utol­só­kat rúgja a szír határ mel­lett.

Az ISIS már az utol­só­kat rúgja a szír határ mel­lett, ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­sem­mi­sí­tik őket a kör­nyé­ken.

Elképesztő módon könnyített magán a fiatal nő a metróban! - videó

Elképesztő módon könnyített magán a fiatal nő a metróban! - videó

Nem­csak kö­zön­sé­ges, de ve­szé­lyes is volt a mu­tat­vány.

Nem­csak kö­zön­sé­ges, de ve­szé­lyes is volt a mu­tat­vány.

Sokkoló videó: Így csapolják le a Föld energiáját az idegenek

Sokkoló videó: Így csapolják le a Föld energiáját az idegenek

Döb­be­ne­tes kép­so­rok...

Döb­be­ne­tes kép­so­rok ke­rül­tek fel a na­pok­ban az in­ter­netre. A szak­ér­tők egy­előre nem tud­nak rá ki­elé­gítő ma­gya­rá­za­tot adni.

Az év ostobája címet kapta ez a magyar kamionos

Az év ostobája címet kapta ez a magyar kamionos

Íme a vér­fa­gyasztó eset!

Ha­lált meg­vető őrü­let­tel ma­nő­ve­re­zett az uta­kon a sofőr, egy másik autó fe­dél­zeti ka­me­rája rög­zí­tett egy vér­fa­gyasztó ese­tet.

Így néz ki, amikor valaki 457-el száguldozik az autópályán! - videó

Így néz ki, amikor valaki 457-el száguldozik az autópályán! - videó

Ilyen gyor­san még senki se ment köz­úton.

Ilyen gyor­san még senki se ment köz­úton, több év­ti­ze­des re­kord dőlt meg ezzel!

Véres lincselés, új videó a szombati Fradi-balhéról

Véres lincselés, új videó a Fradi-balhéról

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal. Ki­zá­ró­lag erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal. Ki­zá­ró­lag erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Csúnyán ráfázott az erőszakos sofőr, erre ő sem számított - videó

Csúnyán ráfázott az erőszakos sofőr, erre ő sem számított - videó

Nem hagyta magát az idős biz­ton­sági őr, ko­moly lec­ké­ben ré­sze­sí­tette a férfit.

Nem hagyta magát az idős biz­ton­sági őr, ko­moly lec­ké­ben ré­sze­sí­tette a férfit.

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol.

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol, ha Bu­da­pes­ten akad dolga. Az Oscar-díjas szí­nész pél­dául egy­ál­ta­lán nem.

A csomagtartóból mászott elő és menekült el egy nő a benzinkúton! - videó

A csomagtartóból mászott elő és menekült el egy nő a benzinkúton! - videó

A saját há­zá­ból ra­bol­ták el a véd­te­len nőt. Ki tudja, hogy mi lett volna vele, ha nem sza­ba­dul ki.

Komoly bajba került egy utasszállító a nagy viharban! - videó

Komoly bajba került egy utasszállító a nagy viharban! - videó

Cen­ti­ken múlt a ka­taszt­rófa.

Nézni is rossz a pi­lóta és a ter­mé­szet küz­del­mét! Cen­ti­ken múlt a ka­taszt­rófa, végül nem is tu­dott le­szállni a ki­fu­tó­pá­lyára a len­gyel gép.

Elképesztő szexi videót osztott meg Jennifer Lopez!

Elképesztő szexi videót osztott meg Jennifer Lopez!

Bomba for­má­ban van az éne­kesnő!

Egyik pi­káns fo­tó­zá­sá­ról ké­szült ez a werkfilm, ami­ben bomba for­má­ban van a 48 éves éne­kesnő.

Hatalmas botrány: letiltották Kelemen Anna önkielégítős videóját

Hatalmas botrány: letiltották Kelemen Anna önkielégítős videóját

An­nácska pikk-pakk száz­ez­res né­zett­sé­get ge­ne­rált a vi­de­ó­val.

An­nácska pikk-pakk száz­ez­res né­zett­sé­get ge­ne­rált a vi­de­ó­val, amin saját magát ké­nyez­teti.

Sokkot kapott az autós, amikor meglátta mi bukkant fel előtte az úton

Sokkot kapott az autós, amikor meglátta mi bukkant fel előtte az úton

Nem elég, hogy ki­et­len, kopár tájon kel­lett au­tóz­nia a ma­gá­nyos nőnek, de rá­adá­sul olyat lá­tott, ami­től meg­döb­bent...

Ez a zebrán megálló autóst megszívató férfi a nap hőse! - videó

Ez a zebrán megálló autóst megszívató férfi a nap hőse! - videó

Nem volt se erő­sza­kos, se bunkó, de mégis egy életre meg­ta­ní­totta a so­főrt a zebra hasz­ná­la­tára.

Brutálisan bántak a kirúgott őrök a rabokkal a börtönben! - videó

Brutálisan bántak a kirúgott őrök a rabokkal a börtönben! - videó

Az Ohio ál­lam­beli eset ko­moly in­du­la­to­kat vál­tott ki a ten­ge­ren­tú­lon!

Ko­moly kár­té­rí­tást kap­hat­nak a rabok. Az Ohio ál­lam­beli eset ko­moly in­du­la­to­kat vál­tott ki.

Napi dögös: Kelemen Anna filmet forgatott a fenekéről

Napi dögös: Kelemen Anna filmet forgatott a fenekéről

Min­denki An­nács­kája egé­szen mos­ta­náig tu­do­mást sem vett saját tom­po­rá­ról.

Min­denki An­nács­kája egé­szen mos­ta­náig tu­do­mást sem vett saját tom­po­rá­ról.

Újabb razzia a szcientológusoknál - videó!

Újabb razzia a szcientológusoknál - videó!

Most az adó­ha­tó­ság szállt ki.

Csü­­tör­­tö­kön több NAV-os autó és egyen­­ru­­há­­sok száll­­ták meg a szci­en­­to­­ló­­gu­­sok szék­­há­­zát. Úgy tűnik, össze­­han­­golt ak­­ciót haj­­ta­­nak végre a ha­­tó­­sá­­gok em­­be­­rei.

Vigyázzatok! Így lopnak tőletek a bankautomatánál!

Vigyázzatok! Így lopnak tőletek a bankautomatánál!

Új mód­szer ter­jed!

Se szeri se száma már azok­nak a mód­sze­rek­nek, ame­lyek­kel a trük­kös tol­va­jok szinte egy szem­pil­lan­tás alatt rö­vi­dí­te­nek meg ben­nün­ket.

Ilyen édesen játszik a kisfiával Mádai Vivien - Videó

Ilyen édesen játszik a kisfiával Mádai Vivien - Videó

Ennél éde­seb­bet ma nem fogsz látni! A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek hiába marad kevés ideje a csa­lád­jára, azt a ke­ve­set tar­tal­ma­san tölti .

Ennél éde­seb­bet ma nem fogsz látni! A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek hiába marad kevés ideje a csa­lád­jára, azt a ke­ve­set tar­tal­ma­san tölti el a kisfi­á­val. Nézd, mi­lyen meg­hit­ten ját­sza­nak!

Nem tetszett az új frizurája a férfinak, ezért megölte a fodrászt! - videó

Nem tetszett az új frizurája a férfinak, ezért megölte a fodrászt! - videó

A véres je­le­net fé­nyes nap­pal tör­tént Orosz­or­szág­ban.

A véres je­le­net fé­nyes nap­pal tör­tént Orosz­or­szág­ban. 1000 fo­rin­tért kel­lett meg­halni a fi­ú­nak!

Lövöldözés volt Hollandiában, egy gépfegyverből tüzeltek! - videó

Lövöldözés Hollandiában: gépfegyverből tüzeltek egy lakóházra!

A biz­ton­sági ka­mera körül rep­ked­tek a go­lyók, per­gett a va­ko­lat, mégis fel­vette az egé­szet.

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Ennek a fi­a­tal lány­nak fel­te­he­tően már eddig is le­het­tek meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ta­pasz­ta­la­tai, most ka­me­rát vett...

Az ajtón kilógva gördeszkázott a sofőr, miközben a kocsiját vezette! - videó

Az ajtón kilógva gördeszkázott a sofőr, miközben a kocsiját vezette! - videó

Csú­nya bal­eset és to­tál­kár lett a fe­le­lőt­len mu­tat­vány vége!

Csú­nya bal­eset és to­tál­kár lett a fe­le­lőt­len mu­tat­vány vége!

Pont egy harcművészekkel teli helyet próbált kirabolni a férfi. Futás lett a vége!

Pont egy harcművészekkel teli helyet próbált kirabolni a férfi. Futás lett a vége!

Va­ló­szí­nű­leg az éle­té­ért sza­ladt.

Va­ló­szí­nű­leg a rabló le­pő­dött meg a leg­job­ban, kik is edze­nek ott, ahova be­sur­rant. Nem csoda, hogy na­gyon gyor­san me­ne­kü­lőre fogta, ami­kor ki­de­rült a bűne...

Azt hitte, egyedül van a lakásban, de a kamera rémisztő dolgot rögzített

Azt hitte, egyedül van a lakásban, de a kamera rémisztő dolgot rögzített

Ku­tyáit akarta le­vi­de­ózni, de a fél­vé­te­len hát­bor­zon­gató je­len­ség tűnt fel.

A férfi ku­tyáit akarta le­vi­de­ózni, de a fél­vé­te­len va­lami egé­szen hát­bor­zon­gató je­len­ség tűnt fel.

Nem akarta kifizetni a szállodai számláját, ezért a 19. emeletről távozott a vendég!

Nem akarta kifizetni a szállodai számláját, ezért a 19. emeletről távozott a vendég!

Kész csoda, hogy élve meg­úszta a mu­tat­ványt. Az em­beri idi­o­tiz­mus egé­szen új meg­nyil­vá­nu­lása lát­ható ezen a vi­deón...

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Meg­rázó kép­so­rok.

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre a Las Vegas-i tá­ma­dás­ról. Egy hat­van­négy éves férfi, Stephen Pad­dock a ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról nyi­tott tüzet.

Viharfelhőbe próbált elrejtőzni egy ufó, de elkésett, addigra levideózták

Viharfelhőbe próbált elrejtőzni egy ufó, de elkésett, addigra levideózták

A kö­zelgő vi­hart fi­gyel­ték né­há­nyan szep­tem­ber 30-án, va­la­hol Ari­zo­ná­ban, ami­kor ki­szúr­ták a fura alakú re­pülő tár­gyat.

Pucér táncot járt a kamerának a reklám kedvéért a modell

Pucér táncot járt a kamerának a reklám kedvéért a modell

Szexi videó lett be­lőle...

A tel­je­sen mez­te­len, bomba alakú mo­dell bár­mit meg­tesz nap­tár­já­nak nép­sze­rű­sí­té­sért. Ez va­ló­szí­nű­leg az el­adási szá­mok­ban is vissza­kö­szön majd...

Így javítsd ki egyszerűen otthon a behorpadt autótetőt! - videó

Ezzel az egyszerű trükkel helyrehozhatod a behorpasztott autótetőt! - videó

Egy pró­bát megér ez a meg­ol­dás, ron­tani nem ront­hat a hely­ze­ten.

Egy pró­bát megér ez a meg­ol­dás, ron­tani nem ront­hat a hely­ze­ten.

Soha nem látott felvételeket töltött fel egy újságíró Észak-Koreáról! - videó

Soha nem látott felvételeket töltött fel egy újságíró Észak-Koreáról! - videó

Az in­do­né­ziai fotós 5 éve él a dik­ta­tú­rá­ban. Ezért a tet­téért, akár mun­ka­tá­borba is küld­he­tik.

Luxusparti, Usain Bolt barátnője vadító pózban üzent

Luxusparti, Usain Bolt barátnője vadító pózban üzent

Kasi Benn­ett el­ké­pesz­tően dögös.

Vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a világ leg­gyor­sabb em­be­ré­nek ba­rát­nője. Kasi Benn­ett el­ké­pesztő for­má­ban van...

Fényes nappal verték véresre a hangoskodó buszsofőrt!

Fényes nappal verték véresre a hangoskodó buszsofőrt! - videó

A tet­tes édes­any­já­val ve­szett össze a sofőr, ami­ért ké­sőbb a po­fo­no­kat kapta.

A tet­tes édes­any­já­val ve­szett össze a sofőr, ami­ért ké­sőbb a po­fo­no­kat kapta.

Leleplező videó, így vitatkozik Liptai Claudia, amikor senki nem látja

Leleplező videó, így vitatkozik Liptai Claudia, amikor senki nem látja

A Sz­tár­ban Sztár íté­szei nem ér­tet­tek egyet, így heves vi­tába kezd­tek.

A Sz­tár­ban Sztár íté­szei nem ér­tet­tek egyet, így heves vi­tába kezd­tek.

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Két­száz piz­zát osz­tott szét a rob­ban­tás hely­szí­nén dol­gozó men­tő­sök­nek és rend­őrök­nek.

Elképesztő balesetsorozatot úszott meg a szabálytalan motoros!

Elképesztő balesetsorozatot úszott meg a szabálytalan motoros! - videó

Több­ször is csak egy haj­szá­lon mú­lott az élete a fi­gyel­met­len ro­bo­gós­nak.

Megrázó videó, nevetve készült a halálra az öngyilkos sztár

Megrázó videó, nevetve készült a halálra az öngyilkos sztár

A Lin­kin Park éne­kese órák­kal tette előtt még bol­do­gan szó­ra­ko­zott.

A Lin­kin Park éne­kese órák­kal tette előtt még bol­do­gan szó­ra­ko­zott. Öz­ve­gye osz­tott meg egy vi­deót Ches­ter Ben­ning­ton­ról.

Több embert is megölhetett volna a felelőtlen turista a mutatványával! - videó

Több embert is megölhetett volna a felelőtlen turista a mutatványával!

Egy 20 mé­te­res szik­lá­ról ug­rott le a férfi...

Egy 20 mé­te­res szik­lá­ról ug­rott le a férfi, majd­nem ko­moly tra­gé­dia lett a vége.

Őrült késes férfi támadt a tömegre, fegyverrel se tudták leteríteni! - videó

Őrült késes férfi támadt a tömegre, fegyverrel se tudták leteríteni! - videó

A kör­nyé­ken lévő em­be­rek me­ne­kül­tek, amerre csak tud­tak, sze­ren­csére nem érte őket utol a férfi.

Kulcsár Edina megmutatja, mi a titka dögös alakjának - Videó

Kulcsár Edina megmutatja, mi a titka dögös alakjának - Videó

El­ké­pesztő, mire képes a 2014-es Miss World Hun­gary, ha az alak­já­ról van szó!

A rendőrség épületébe csapódott a száguldozó autós! - videó

A rendőrség épületébe csapódott a száguldozó autós! - videó

Kész csoda, hogy túl­élte a ha­tal­mas bal­ese­tet. Az épü­let­ben tar­tóz­ko­dók sem sé­rül­tek meg.

Kész csoda, hogy túl­élte a ha­tal­mas bal­ese­tet. Az épü­let­ben tar­tóz­ko­dók sem sé­rül­tek meg.