CÍMKE: 'videó'

Döbbenetes, ennyi pedofil felvételt töröltek egy év alatt

Döbbenetes, ennyi pedofil felvételt töröltek egy év alatt

Durva szá­mo­kat kö­zölt a gyer­me­kek ki­zsák­má­nyo­lása ellen küzdő szer­ve­zet.

FRISS HÍREK

Férfiak, figyelem! Videó az első női popsipofozó bajnokságról

Férfiak, figyelem! Videó az első női popsipofozó bajnokságról

A test­épí­tők éves ver­se­nyén mu­tat­ták be ezt az új "spor­tot".

A test­épí­tők éves ver­se­nyén mu­tat­ták be ezt az új "spor­tot", amely a ke­mény női fe­ne­ke­ken alap­szik.

Ez volt Benke Laci bácsi utolsó videója

Ez volt Benke Laci bácsi utolsó videója

Fel­ke­rült a kö­zös­ségi ol­da­lakra a 70 éves ko­rá­ban el­hunyt több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács utolsó vi­de­ója.

Fel­ke­rült a kö­zös­ségi ol­da­lakra a 70 éves ko­rá­ban el­hunyt több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács utolsó vi­de­ója.

Hatalmas robbanás volt egy telephelyen, több autós le is videózta!

Hatalmas robbanás volt egy telephelyen, több autós le is videózta!

Döb­be­ne­te­sen néz ki a de­to­ná­ció a fel­vé­te­le­ken, egy gáz­tá­rozó rob­bant be.

Döb­be­ne­te­sen néz ki a de­to­ná­ció a fel­vé­te­le­ken, egy gáz­tá­rozó rob­bant be.

Orbán Viktor videó-üzenete az összetartozásról

Orbán Viktor videó-üzenete az összetartozásról

A tri­a­noni dik­tá­tum 99. év­for­du­ló­já­nak napja 2010 óta a Nem­zeti Össze­tar­to­zás Napja is.

A tri­a­noni dik­tá­tum 99. év­for­du­ló­já­nak napja a ma­gyar­ság szá­mára nem csu­pán gyász­nap, de 2010 óta a Nem­zeti Össze­tar­to­zás Napja is.

Többen megsérültek a bizarr versenyen Angliában! - videó

Többen megsérültek a bizarr versenyen Angliában! - videó

Több mint 200 éves a ha­gyo­mány.

Több mint 200 éves ha­gyo­mány alap­ján mé­re­tet­ték meg ma­gu­kat a lel­kes in­du­lók.

Drámai videófelvétel került elő a dunai hajóbalesetről

Drámai videófelvétel került elő a dunai hajóbalesetről

Lát­szik, ahogy el­süllyed a hajó.

A szerda éj­szaka ké­szült ka­me­ra­fel­vé­te­len lát­szik, ahogy a Hab­le­ány nevű tu­ris­ta­hajó egy szál­lo­da­ha­jó­val üt­kö­zik össze és el­süllyed.

Dráma a börtönben: így mentették meg az öngyilkosságra készülő rabot a társai!

Dráma a börtönben: így mentették meg az öngyilkosságra készülő rabot a társai!

Épp az utolsó pil­la­nat­ban tud­ták meg­men­teni a férfi éle­tét.

Épp az utolsó pil­la­nat­ban tud­ták meg­men­teni a férfi éle­tét.

Kőkeményen lefegyverezte a késes támadót a bátor rendőr! - videó

Kőkeményen lefegyverezte a késes támadót a bátor rendőr! - videó

Az ilyen ha­tá­ro­zott fel­lé­pés se­gít­het vissza­szo­rí­tani a ké­se­lé­se­ket.

Az ilyen ha­tá­ro­zott fel­lé­pés se­gít­het vissza­szo­rí­tani a ké­se­lé­se­ket.

Újra lecsapott a tornádó: ijesztő videó jött Romániából

Újra lecsapott a tornádó: ijesztő videó jött Romániából

Nem­rég ha­sonló je­len­sé­get vi­de­óz­tak.

A ha­zánk­kal szom­szé­dos or­szág­ban is egyre gya­ko­rib­bak a szél­ső­sé­ges idő­já­rási je­len­sé­gek.

Nekiestek a rajongók Tücsinek, durva, ami miatt támadják

Nekiestek a rajongók Tücsinek, durva, ami miatt támadják

Sokak sze­rint óri­ási hibát követ el.

A mű­sor­ve­zető össze­köti a kel­le­me­set a hasz­nos­sal: két hó­na­pos kis­lá­nyá­val edz, ám sokak sze­rint ezzel óri­ási hibát követ el.

Salvini: Hajrá, Fidesz! Köszönet a barátságért! (videó)

Salvini: Hajrá, Fidesz! Köszönet a barátságért! (videó)

Mat­teo Sal­vini vi­de­óüze­net­ben gra­tu­lált a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök­nek. A Fi­desz­nek és - ahogy fo­gal­ma­zott - ba­rát­já­nak, Orbán Vik­tor­nak gra­tu­lált.

Mat­teo Sal­vini vi­de­óüze­net­ben gra­tu­lált a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök­nek. A Fi­desz­nek és - ahogy fo­gal­ma­zott - ba­rát­já­nak, Orbán Vik­tor­nak gra­tu­lált az EP-vá­lasz­tá­son elért ered­mény­hez, majd meg­kö­szönte a ven­dég­lá­tást, mely­ben leg­utóbbi bu­da­pesti lá­to­ga­tá­sá­nak al­kal­má­ból volt része - írja a 888.hu.

A terrorral szemben a biztonságot kell választani

A terrorral szemben a biztonságot kell választani

Men­c­zer Tamás a Fa­ce­boo­kon szer­dán köz­zé­tett vi­de­ó­ban em­lé­kez­te­tett a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás év­for­du­ló­jára.

Men­c­zer Tamás a Fa­ce­boo­kon szer­dán köz­zé­tett vi­de­ó­ban em­lé­kez­te­tett a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás év­for­du­ló­jára, a ter­ro­rista egy kon­cer­ten rob­ban­tott, 22 em­bert meg­ölt és so­ka­kat meg­se­be­sí­tett.

Mutatjuk a legvakmerőbb magyar sofőrt

Mutatjuk a legvakmerőbb magyar sofőrt

El­til­totta a rend­őr­ség a ve­ze­tés­től azt a so­főrt, aki a 37-es számú főúton a til­tás el­le­nére át­lépte a zá­ró­vo­na­lat.

El­til­totta a rend­őr­ség a ve­ze­tés­től azt a so­főrt, aki a 37-es számú főúton a til­tás el­le­nére át­lépte a zá­ró­vo­na­lat.

Kész komédiává vált az autóverseny, ezen röhög a fél internet! - videó

Kész komédiává vált az autóverseny, ezen röhög a fél internet! - videó

Már csak a Benny Hill ze­néje hi­ány­zik a fel­vé­tel alól. sze­ren­csére senki se sé­rült meg.

Hátborzongató: így néz ki belülről egy pusztító tornádó! - videó

Hátborzongató: így néz ki belülről egy pusztító tornádó! - videó

Egy sofőr vi­de­ózta le a fé­lel­me­tes ter­mé­szeti je­len­sé­get, ami több épü­le­tet is le­rom­bolt.

Brutális KO-val győzött a nehézsúlyú világbajnok bokszoló! - videó

Brutális KO-val győzött a nehézsúlyú világbajnok bokszoló! - videó

Így néz ki De­ot­nay Wil­der ke­gyet­len jobb egye­nese be­las­sítva, esé­lye nem volt az el­len­fe­lé­nek.

Az internet sztárja lett a 11 éves Laura a gazdát kereső kutyussal

Az internet sztárja lett a 11 éves Laura a gazdát kereső kutyussal

El­söprő si­kert ara­tott első vi­de­ó­já­val Sa­la­mon Laura. A kis­lány most a zalai Ál­lat­vé­delmi Jár­őr­szol­gá­lat arca.

Vadászrepülő zuhant a lakott falura, hatalmasat robbant! - videó

Vadászrepülő zuhant a lakott falura, hatalmasat robbant! - videó

Ez pont olyan, mintha eze­ket a la­kó­há­za­kat le­bom­bázta volna a gép.

Ez pont olyan, mintha eze­ket a la­kó­há­za­kat le­bom­bázta volna a gép.

Hajszálon múlott a tragédia a paraguayi nemzetközi reptéren! - videó

Hajszálon múlott a tragédia a paraguayi nemzetközi reptéren! - videó

Éppen a fel­újí­tás zaj­lott az egyik ki­fu­tó­pá­lyán, ami­kor meg­ér­ke­zett egy utas­szál­lító.

Megtámadták Arnold Schwarzeneggert, lekamerázták a történteket

Megtámadták Arnold Schwarzeneggert, lekamerázták a történteket

A sztárt olyan erő­sen rúg­ták hátba, hogy el­esett. Pedig mind­annyian tud­juk, hogy nem éppen pe­hely­sú­lyú.

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Csúnyán benézte a kanyart a győri autós, szembement a forgalommal

Csúnyán benézte a kanyart a győri autós, szembement a forgalommal

Csoda, hogy nem tör­tént tra­gé­dia, ami­kor a szem­közti sávba haj­tott.

Csoda, hogy nem tör­tént tra­gé­dia, ami­kor a szem­közti sávba haj­tott a sofőr.

Elképesztő csoda, hogy túlélte a férfi ezt a horrorbalesetet! - videó

Elképesztő csoda, hogy túlélte a férfi ezt a horrorbalesetet! - videó

Egy ke­resz­te­ző­dés­ben gá­zol­ták el a férfit, aki tel­je­sen fel fog épülni a gá­zo­lás­ból.

Szexi fotói miatt rúgták ki állásából a bírósági alkalmazottat

Szexi fotói miatt rúgták ki állásából a bírósági alkalmazottat

Min­denki tudta, mivel egé­szíti ki fi­ze­té­sét az al­kal­ma­zott, a bí­ró­ság ve­ze­tő­i­nek sze­mét mégis csak most kezdte szúrni a dolog.

Így lesz muzulmán Franciaország! Videó, elképesztő számokkal

Így lesz muzulmán Franciaország! Videó, elképesztő számokkal

7 bi­zo­nyí­ték az or­szág isz­la­mi­zá­ci­ó­já­ról. A na­pok­ban ter­jedt el ez a videó a Fa­ce­boo­kon, ame­lyet min­den fran­ci­á­nak lát­nia kel­lene.

7 bi­zo­nyí­ték az or­szág isz­la­mi­zá­ci­ó­já­ról. A na­pok­ban ter­jedt el ez a videó a Fa­ce­boo­kon, ame­lyet min­den fran­ci­á­nak lát­nia kel­lene. De ne­künk sem árt az ada­tokra fi­gyel­nünk..

Levideózták Stohl Andrást: elképesztő dolgot művelt a kulisszák mögött

Levideózták Stohl Andrást: elképesztő dolgot művelt a kulisszák mögött

A Bank mű­sor­ve­ze­tője vic­ces ked­vé­ben volt.

A Bank mű­sor­ve­ze­tője vic­ces ked­vé­ben volt. Ilyet talán még nem is lát­tunk tőle.

Durva motorbaleset a magyar utakon - mellbevágó videó

Durva motorbaleset a magyar utakon - mellbevágó videó

Egy fe­dél­zeti ka­mera rög­zí­tette.

Egy fe­dél­zeti ka­mera rög­zí­tette, ahogy egy autós el­gá­zolta a mo­to­ron uta­zó­kat, majd tett még va­lami vá­rat­lant.

Megható módon szaval Sztankay István unokája anyák napján

Megható módon szaval Sztankay István unokája anyák napján

Híres em­be­rek gye­re­kei sza­val­nak.

Híres em­be­rek gye­re­kei sza­val­nak a szü­lők nél­kül élő gye­re­ke­kért anyák napja al­kal­má­ból.

Így mentette meg a buszsofőr a figyelmetlen diák életét! - videó

Így mentette meg a buszsofőr a figyelmetlen diák életét! - videó

Hős­ként ün­nep­lik a kör­nyék­be­liek a so­főrt, aki egé­szen egy­sze­rűen csak kö­rül­te­kintő volt.

Hős­ként ün­nep­lik a kör­nyék­be­liek a so­főrt, aki egé­szen egy­sze­rűen csak kö­rül­te­kintő volt.

Élőben közvetítette a híresség, ahogy rátörik a rendőrök az ajtót! - videó

Élőben közvetítette a híresség, ahogy rátörik a rendőrök az ajtót! - videó

Több tíz­ez­ren néz­ték végig élő­ben, ahogy le­tar­tóz­tat­ják a férfit.

Több tíz­ez­ren néz­ték végig élő­ben, ahogy le­tar­tóz­tat­ják a férfit.

Mentálisan sérült fiút vertek egy focipályán, az egészet levideózták

Mentálisan sérült fiút vertek egy focipályán, az egészet levideózták

Fi­a­ta­lok­ból álló cso­port vert meg egy men­tá­li­san sé­rült 26 éves fiút egy kis­ré­pé­nyi fo­ci­pá­lyán.

Fi­a­ta­lok­ból álló cso­port vert meg egy men­tá­li­san sé­rült 26 éves fiút egy kis­ré­pé­nyi fo­ci­pá­lyán.

Kiszivárgott egy videó a NASA-tól, amit nem akartak, hogy lássál!

Kiszivárgott egy videó a NASA-tól, amit nem akartak, hogy lássál!

Ki­rúg­hat­ják a szi­vá­rog­ta­tót.

Ki­rú­gás­sal fe­nye­get­ték meg az al­kal­ma­zot­ta­kat, ha meg­oszt­ják bár­hol a fel­vé­telt.

Törölte a patkányozós videót Ujhelyi István

Törölte a patkányozós videót Ujhelyi István

Az MSZP le­vette a gyű­lö­let­keltő pat­kány­ir­tós vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lá­ról.

Uj­he­lyi Ist­ván, az MSZP eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lője és EP-kam­pány­fő­nöke kedd dél­előtti Fa­ce­book-poszt­já­ban be­je­len­tette, pártja le­vette a gyű­lö­let­keltő pat­kány­ir­tós vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lá­ról.

Ezt hallgasd meg: Szövegelés helyett énekel Curtis

Ezt hallgasd meg: Szövegelés helyett énekel Curtis

Cur­tis va­lami tel­je­sen újat al­ko­tott!

Cur­tis va­lami tel­je­sen újat al­ko­tott! Eddig senki nem tudta, de éne­kelni is tud a rap­per.

Orbán Viktor: Második nap Pekingben (videó)

Második nap Pekingben (videó)

Ma­gyar­or­szág ké­szen áll az eu­ró­pai-kínai kap­cso­la­tok fej­lesz­té­sére.

Ma­gyar­or­szág ké­szen áll arra, hogy a Kína, va­la­mint a közép- és kelet-eu­ró­pai or­szá­gok kö­zötti együtt­mű­kö­dé­sen ke­resz­tül elő­moz­dítsa az eu­ró­pai-kínai kap­cso­la­tok fej­lő­dé­sét.

Kiszivárgott az első videó, így nézhet ki az új iPhone!

Kiszivárgott az első videó, így nézhet ki az új iPhone!

Két mo­dell 3D terve lát­szik a Yo­u­tube-ra fel­töl­tött fel­vé­te­len.

Két mo­dell 3D terve lát­szik a Yo­u­tube-ra fel­töl­tött fel­vé­te­len.

Kikerült egy felvétel az egyik Srí Lanka-i merénylőről. Így sétált be a templomba

Kikerült egy felvétel az egyik Srí Lanka-i merénylőről. Így sétált be a templomba

Át­la­gos tu­ris­tá­nak tűnt az alá­való gyil­kos, még egy gye­rek­kel is be­szél­ge­tett a temp­lom előtt.

Dömötör Csaba: Bangónénak a szavazófülkében válaszolunk

Dömötör Csaba: Bangónénak a szavazófülkében válaszolunk

Ban­góné Bor­bély Il­dikó pat­ká­nyok­nak ne­vezte a Fi­desz sza­va­zóit. Pártja, az MSZP mé­lyen hall­gat az ügy­ről.

Orbán Viktor pekingi videót posztolt

Orbán Viktor pekingi videót posztolt

Újabb rövid videó lát­ható Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán. A fel­vé­te­lek a tár­gya­lá­sok né­hány pil­la­na­tát örö­kí­tik meg és ké­pe­ket vil­lant fel Pe­king lát­vá­nyos­sá­ga­i­ból is.

Újabb rövid videó lát­ható Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán. A fel­vé­te­lek a tár­gya­lá­sok né­hány pil­la­na­tát örö­kí­tik meg.

Horror baleset a reptéren, esély nem volt a túlélésre - videó

Horror baleset a reptéren, esély nem volt a túlélésre - videó

A tűz­ol­tók és a men­tők is te­he­tet­le­nek vol­tak. Meg­rázó fel­vé­tel!

A tűz­ol­tók és a men­tők is te­he­tet­le­nek vol­tak. Meg­rázó fel­vé­tel!

Házak közé zuhant egy ejtőernyős, végig videózott ezalatt!

Házak közé zuhant egy ejtőernyős, végig videózott ezalatt!

A férfi egy épü­let­nek csa­pó­dott.

A férfi előbb egy fal­nak csa­pó­dott, majd onnan esett az ud­varra.

Így süllyedt el a tenger közepén a hatalmas hajó! - videó

Így süllyedt el a tenger közepén a hatalmas hajó! - videó

Ren­ge­teg áru ke­rült a ten­gerbe.

Ren­ge­teg áru ke­rült a ten­ger fe­ne­kére, több száz mil­lió fo­rint­nyi a kár.

Muszlim nők: Allahért robbantjuk fel magunkat és a hitetleneket! Videó

Muszlim nők: Allahért robbantjuk fel magunkat és a hitetleneket! Videó

"Nem sze­re­tem a földi létet. Job­ban sze­re­tem a halál utáni éle­tet."

"Nem sze­re­tem a földi létet. Job­ban sze­re­tem a halál utáni éle­tet, közel Al­lah­hoz." Három ön­gyil­kos­je­lölt rövid, de so­kat­mondó val­lo­mása egy új vi­deón.

Lopott videóval kampányol Sargentini

Lopott videóval kampányol Sargentini

Nem­ré­gi­ben be­szá­mol­tunk róla, hogy Ju­dith Sar­gen­tini újabb ma­gyar­el­le­nes vi­de­ó­val kam­pá­nyol Ma­gyar­or­szág ellen. Mint ki­de­rült, lo­pott fel­vé­te­lek­kel.

Nem­ré­gi­ben be­szá­mol­tunk róla, hogy Ju­dith Sar­gen­tini újabb ma­gyar­el­le­nes vi­de­ó­val kam­pá­nyol Ma­gyar­or­szág ellen. Mint ki­de­rült, lo­pott fel­vé­te­lek­kel.

Hazug videót készített rólunk Sargentini

Hazug videót készített rólunk Sargentini

Ju­dith Sar­gen­tini sem­mit nem tud Ma­gyar­or­szág­ról.

Ju­dith Sar­gen­tini sem­mit nem tud Ma­gyar­or­szág­ról - re­a­gált az uniós zöld­párti kép­vi­selő vi­de­óüze­ne­tére Men­c­zer Tamás ál­lam­tit­kár.

Osztrák kamionokra ugráltak a marokkóiak... Videó

Osztrák kamionokra ugráltak a marokkóiak...Videó!

A te­her­au­tó­kon akar­tak el­bújni.

A rally ver­seny­ről Eu­ró­pába vissza­térő, mo­to­ro­kat szá­l­ító te­her­au­tó­kon sze­ret­tek volna el­bújni jó­né­há­nyan a Föld­közi-ten­ger part­ján.

Vakító tűzgömb suhant el az autópálya felett! - videó

Vakító tűzgömb suhant el az autópálya felett! - videó

Ez a fajta me­teor a leg­lát­vá­nyo­sabb faj­tába tar­to­zik, igazi kü­lön­le­ges­ség ilyet élő­ben látni.

Ez a fajta me­teor a leg­lát­vá­nyo­sabb faj­tába tar­to­zik, igazi kü­lön­le­ges­ség ilyet élő­ben látni.

Csoda történt: Járni kezdett a kislány, akiről azt hitték, örökre mozgássérült marad

Csoda történt: Járni kezdett a kislány, akiről azt hitték, örökre mozgássérült marad

A két éves beteg kis­lány első lé­pé­se­i­ről ké­szült meg­ható videó min­den in­ter­ne­tező szí­vét meg­do­bog­tatta.

Így üldözi az elefánt a turistákat - videó

Így üldözi az elefánt a turistákat - videó

A ha­tal­mas ál­lat­nak elege lett a te­rü­le­tén fény­ké­pező tu­ris­ták­ból és nekik ron­tott, hogy el­ül­dözze őket. Nem min­den­napi videó ké­szült a haj­me­resztő haj­szá­ról.

A ha­tal­mas ál­lat­nak elege lett a te­rü­le­tén fény­ké­pező tu­ris­ták­ból és nekik ron­tott, hogy el­ül­dözze őket. Nem min­den­napi videó ké­szült a haj­me­resztő haj­szá­ról.

160-nal száguldozott az autópályán az őrült kamionos! - videó

160-nal száguldozott az autópályán az őrült kamionos! - videó

Egy előtte ha­ladó autós vi­de­ózta le.

Egy előtte ha­ladó autós vi­de­ózta le a vak­merő so­főrt, aki­nek ezért a pro­duk­ci­ó­ért simán ugor­hat a jog­sija.

Az utcán verte meg brutálisan német barátnőjét egy afrikai! Videó

Az utcán verte meg brutálisan német barátnőjét egy afrikai! Videó

Va­laki a saját la­ká­sá­ból vette fel, amint egy szí­nes bőrű férfi az utcán kezd ütni egy nőt.

Élőben közvetítette Facebookon a férfi, ahogy a rendőrök üldözik!

Élőben közvetítette Facebookon a férfi, ahogy a rendőrök üldözik!

Rá­adá­sul me­ne­kü­lés köz­ben még bal­ese­tet is oko­zott a fe­le­lőt­len el­kö­vető.

Elképesztően aranyos: videón mutatta meg kacagó kisfiát Szinetár Dóra

Elképesztően aranyos: videón mutatta meg kacagó kisfiát Szinetár Dóra

Ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a szí­nésznő fel­vé­tele a ra­jon­gói kö­zött.

Kegyetlenül lecsaptak a bátor járókelők a fegyveres rablóra! - videó

Kegyetlenül lecsaptak a bátor járókelők a fegyveres rablóra! - videó

Sze­ren­csére senki sem sé­rült meg a vak­merő in­ci­dens során.

Sze­ren­csére senki sem sé­rült meg a vak­merő in­ci­dens során.

Így szállt fel először a világ legnagyobb repülőgépe! - videó

Így szállt fel először a világ legnagyobb repülőgépe! - videó

Több mint 100 méter a fesz­távja.

Olyan nagy ez a gép, hogy űr­re­pülő in­dí­tó­ál­lo­más­ként is tud majd üze­melni.

Ilyet még nem láttál: elképesztő videókon mond verset Kautzky Armand

Ilyet még nem láttál: elképesztő videókon mond verset Kautzky Armand

A Já­szai Mari-díjas szí­nész a Mo­zi­ver­zum csa­torna hang­ja­ként ér­de­kes és hu­mo­ros fel­ada­tot vál­lalt el, ami­ről videó is ké­szült.

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Olyat tett, ami miatt ren­ge­te­gen el­pár­tol­tak tőle...

Odáig van­nak a Yo­u­tube nézői a fi­a­tal férfi­ért, de most olyat tett, ami miatt sokan el­pár­tol­tak tőle...

27 emeletnyi zuhanást élt túl egy 6 éves kislány - Videó

27 emeletnyi zuhanást élt túl egy kislány - Videó

Sokan cso­dát em­le­get­nek annak a vi­deo­fel­vé­tel­nek a lát­tán, me­lyen egy, a 26. eme­let­ről ki­zu­hant kis­lány bá­mu­la­tos meg­me­ne­kü­lése lát­ható.

Sokan cso­dát em­le­get­nek annak a fel­vé­tel­nek a lát­tán, me­lyen a 26. eme­let­ről ki­zu­hant kis­lány meg­me­ne­kü­lése lát­ható.

Hatalmas, világító égitest repült a Földhöz közel! - videó

Hatalmas, világító égitest repült a Földhöz közel! - videó

Flo­rida part­jai fö­lött vi­de­óz­ták le.

A zöl­des me­te­ort Flo­rida part­jai fö­lött vi­de­óz­ták le a meg­le­pett tu­ris­ták.

Tömegverekedésbe keveredett két híres sportoló! - videó

Tömegverekedésbe keveredett két híres sportoló! - videó

Egy éjjel-nap­pali előtt tör­tént a balhé. A két bok­szo­lót le is tar­tóz­tat­ták még aznap.

Egy éjjel-nap­pali előtt tör­tént a balhé. A két bok­szo­lót le is tar­tóz­tat­ták.

Megszólal az afrikai embercsempész: elárulja, mennyit keres - videó!

Megszólal az afrikai embercsempész: elárulja, mennyit keres + videó!

Na­ponta több mint 1 mil­lió euró a be­vé­te­lük - me­sélte el.

Na­ponta több mint 1 mil­lió euró a be­vé­te­lük - me­sélte el egy sze­ne­gáli csem­pész Lau­ren So­ut­hern­nek.

A cél előtt halt szörnyet az autóversenyző - videó

A cél előtt halt szörnyet az autóversenyző - videó

A mélybe zu­hant a ver­seny­autó.

Egy rosszul si­ke­rült ma­nő­ver után a mélybe zu­hant a ver­seny­autó.

Hősként ünneplik az idős férfit, aki meggátolt egy merényletet! - videó

Hősként ünneplik az idős férfit, aki meggátolt egy merényletet! - videó

Saját tes­té­vel ál­lí­totta meg a késes tá­ma­dót, aki egy idő­sek ott­ho­ná­ban gyil­kolt volna.

Saját tes­té­vel ál­lí­totta meg a késes tá­ma­dót, aki egy idő­sek ott­ho­ná­ban gyil­kolt volna.

Ön befogadná-e Alit a lakásába?

Ön befogadná-e Alit a lakásába?

Egy zse­ni­á­lis utcai videó ké­szült Svéd­or­szág­ban.

Egy zse­ni­á­lis utcai videó ké­szült Svéd­or­szág­ban, amely­hez nem sze­ret­nénk kom­men­tárt fűzni. A slussz­po­ént sem árul­juk el, ér­de­mes vé­gig­nézni és el­gon­dol­kodni rajta.

Imádják a videóit: Internetes sztár lesz Csonka András

Imádják a videóit: Internetes sztár lesz Csonka András

Na­gyon vic­ces.

Pici hu­mo­rát sokan sze­re­tik, mert őszinte és frap­páns. A fel­vé­tel­ről ját­szott szö­vegre tá­to­gós kép­so­rai a szí­né­szi játék által nyer­nek új ér­tel­met.

Elképesztően brutális sportág indult útjára Szibériából! - videó

Elképesztően brutális sportág indult útjára Szibériából! - videó

Ak­kora po­fo­nok csat­tan­nak a ver­seny­zők ar­cain, hogy nézni is rossz. Hi­he­tet­len nép­szerű lett egy­ből.

Ak­kora po­fo­nok csat­tan­nak a ver­seny­zők ar­cain, hogy nézni is rossz. Hi­he­tet­len nép­szerű lett egy­ből.

Felrobbant egy veszélyes anyagot szállító kamion az üdülőhelyen!

Felrobbant egy veszélyes anyagot szállító kamion az üdülőhelyen!

Ha­tal­mas lán­gok­kal égett a te­her­autó, kész csoda, hogy senki sem sé­rült meg.

Elképesztő baki: magukat fújták le paprikaspray-vel a rendőrök! - videó

Elképesztő baki: magukat fújták le paprikaspray-vel a rendőrök! - videó

Egy bul­gá­riai tün­te­té­sen mu­tat­ták be ezt a nem min­den­napi per­for­man­szot a helyi rend­őrök.

Részeg egyetemi tanár tette pokollá a repülőutat! - videó

Részeg egyetemi tanár tette pokollá a repülőutat! - videó

Egy üveg vod­kát ivott meg a mos­dó­ban a férfi, a pia ha­tá­sára pedig ag­resszívvé vált...

Egy üveg vod­kát ivott meg a mos­dó­ban a férfi, a pia ha­tá­sára pedig ag­resszívvé vált: üvöl­tözni és ve­re­kedni kez­dett.

Végig videózta egy utas, ahogy lezuhan a gépük!

Végig videózta egy utas, ahogy lezuhan a gépük!

Va­ló­szí­nű­leg ki­fogy­ha­tott az üzem­anyag a re­pü­lő­ből, öten hal­tak meg a tra­gé­di­á­ban.

Va­ló­szí­nű­leg ki­fogy­ha­tott az üzem­anyag a re­pü­lő­ből, öten hal­tak meg a tra­gé­di­á­ban.

Félt hazamenni a Jászvásári férfi, ezért megrendezte saját kirablását

Félt hazamenni a Jászvásári férfi, ezért megrendezte saját kirablását

Egy két­ség­be­esett férfi je­len­tette a se­gély­hí­vón, hogy egy is­me­ret­len sze­mély ki­ra­bolta tömb­háza lép­cső­há­zá­ban.

Rejtélyes, fénylő objektumot videóztak le Oroszország felett!

Rejtélyes, fénylő objektumot videóztak le Oroszország felett!

Sze­ren­csére nem la­kott te­rü­le­ten csa­pó­dott be a tárgy, így nem sé­rült meg senki.

Sze­ren­csére nem la­kott te­rü­le­ten csa­pó­dott be a tárgy, így nem sé­rült meg senki.

Dalpremier: Ízig-vérig romantikus Kollányi Zsuzsi új dala

Dalpremier: Ízig-vérig romantikus Kollányi Zsuzsi új dala

Most Te is meg­hall­gat­ha­tod az éne­kesnő új dalát, amit Ta­kács Ni­ko­las­szal együtt éne­kel!

Most Te is meg­hall­gat­ha­tod az éne­kesnő új dalát, amit Ta­kács Ni­ko­las­szal együtt éne­kel!

Kikerült egy videó a stockholmi buszrobbanásról!

Kikerült egy videó a stockholmi buszrobbanásról!

Nem ter­ror­tá­ma­dás tör­tént.

Nem ter­ror­tá­ma­dás tör­tént, de nagy volt a ri­a­da­lom a bel­vá­ros­ban.

Machetével támadt a rendőrökre a megvadult férfi! - videó

Machetével támadt a rendőrökre a megvadult férfi! - videó

Ha a férfi ezt az USA-ban csi­nálja, akkor nem úszta volna meg ennyi­vel a tet­tét.

Egy szíriai férfi keveredett tűzharcba a nyaralóhelyen! - videó

Egy szíriai férfi keveredett tűzharcba a nyaralóhelyen! - videó

Iga­zol­ta­tás köz­ben pró­bálta meg el­venni az egyik rendőr pisz­to­lyát.

Iga­zol­ta­tás köz­ben pró­bálta meg el­venni az egyik rendőr pisz­to­lyát.