CÍMKE: 'videó'
FRISS HÍREK

Tört-zúzott, meglepő indok miatt balhézott a tinilány a KFC-ben - videó

Tört-zúzott, meglepő indok miatt balhézott a tinilány a KFC-ben - videó

Ne­he­zen vi­selte a ré­szeg fi­a­tal, hogy nem volt pénz a kár­tyá­ján.

Ne­he­zen vi­selte a ré­szeg fi­a­tal, hogy nem volt pénz a kár­tyá­ján.

Eltörték az idős ember lábát mert alkoholt ivott a kebabos előtt. Videó!

Eltörték az idős ember lábát mert alkoholt ivott a kebabos előtt Videó

Már sem­min sem cso­dál­koz­ha­tunk. Azt csi­nál­nak, amit akar­nak.

Az Eu­ró­pát el­fog­laló mu­zul­má­nok ke­mé­nyen le­súj­ta­nak, ha va­lami nem tet­szik nekik.

Szörnyű bosszút áll az alkoholos pulton a muzulmán férfi.
Videó!

Szörnyű bosszút áll az alkoholos pulton a muzulmán férfi. Videó!

Éppen úgy cse­lek­szik, ahogy az a Ko­rán­ból és a ha­di­szok­ból kö­vet­ke­zik.

Éppen úgy cse­lek­szik, ahogy az a Ko­rán­ból és a ha­di­szok­ból kö­vet­ke­zik.

Gyönyörű látványt nyújt a világ egyetlen kéken égő vulkánja! - videó

Gyönyörű látványt nyújt a világ egyetlen kéken égő vulkánja! - videó

Jáva szi­ge­tén ta­lál­ható ez a tűz­há­nyó, ami­nek a meg­kö­ze­lí­tésé igen ve­szé­lyes!

Olyasmit videóztak egy vonat ablakából, hogy a tudósok is megrémültek

Olyasmit videóztak egy vonat ablakából, hogy a tudósok is megrémültek

Végre nap­vi­lágra ke­rült a ta­valy no­vem­ber­ben ké­szí­tett ama­tőr fel­vé­tel.

Végre nap­vi­lágra ke­rült a ta­valy no­vem­ber­ben ké­szí­tett ama­tőr fel­vé­tel.

Így változtatta pokollá a láva Hawaii legnagyobb szigetét! - videó

Így változtatta pokollá a láva Hawaii legnagyobb szigetét! - videó

A láva la­kott te­rü­le­ten tört föl a föld alól még a hét kö­ze­pén, azóta egyre na­gyobb pusz­tí­tást végez.

Micsoda tragédia, sírva tett szomorú bejelentést Larion Zoé

Micsoda tragédia, sírva tett szomorú bejelentést Larion Zoé

Vi­de­ó­ban be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Az Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött vi­de­ó­ban a könnye­i­vel küsz­ködve kö­zölte a gyász­hírt.

Videón mutatta meg gyönyörű feleségét Sebestyén Balázs

Videón mutatta meg gyönyörű feleségét Sebestyén Balázs

Meg­néz­het­jük Ba­lázs rit­kán lá­tott nejét!

Meg­néz­het­jük Ba­lázs rit­kán lá­tott nejét!

Mi lesz Európával, ha nem állítják meg a muszlim bevándorlást? Videó

Mi lesz Európával, ha nem állítják meg a muszlim bevándorlást? Videó

Ro­bert Spen­cer vi­lág­hírű isz­lám­ku­tató vé­le­mé­nye.

Ro­bert Spen­cer vi­lág­hírű isz­lám­ku­ta­tó­nak, a Ji­had­watch por­tál tu­laj­do­no­sá­nak vé­le­mé­nye.

Egy lángoló teherautó száguldozott a forgalmas úton! - videó

Egy lángoló teherautó száguldozott a forgalmas úton! - videó

Ve­szé­lyes ra­ko­mányt szál­lí­tott a kocsi,.

Ve­szé­lyes ra­ko­mányt szál­lí­tott a kocsi, amit meg­pró­bált a sofőr minél ha­ma­rabb ki­jut­tatni a bel­vá­ros­ból.

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Akár egy jobb te­le­szkóp­pal ki lehet venni a Hol­don lévő ano­má­li­á­kat...

Ma­nap­ság már akár egy jobb te­le­szkóp­pal ki lehet venni a Hold fel­szí­nén lévő szik­lá­kat. És még va­lami mást is...

Újabb utasszállítón tört be az ablak menet közben! - videó

Újabb utasszállítón tört be az ablak menet közben! - videó

Az Air India egyik já­ra­tán tör­tént a sze­ren­csét­len­ség, ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel meg­úsz­ták az ott ülők a bal­ese­tet.

Az Air India egyik já­ra­tán tör­tént a sze­ren­csét­len­ség, ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel meg­úsz­ták az ott ülők a bal­ese­tet.

Kitoloncoltak egy magyart Angliából. Most videóban meséli el a sztorit

Kitoloncoltak egy magyart Angliából. Most videóban meséli el a sztorit

Né­hány hete ugyan­így járt az Iden­ti­tás Ge­ne­rá­ció oszt­rák ve­ze­tője, Mar­tin Sell­ner is.

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott! - videó

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott! - videó

Közel egy napig tar­tott a tö­meg­ve­re­ke­dés, mely­ben ké­sek­kel va­dász­tak egy­másra a rabok.

Meztelenül élvezkedett a belvárosi szökőkútban egy nő! - videó

Meztelenül élvezkedett a belvárosi szökőkútban egy nő! - videó

Tök pu­cé­ran für­dő­zött a za­vart asszony, végül az őt ki­rán­gató rend­őrök is vi­ze­sek let­tek.

Orbán Viktor ajánlott egy magaslest Semjén Zsoltnak. Hűha!

Orbán Viktor ajánlott egy magaslest Semjén Zsoltnak. Hűha!

A kam­pány vic­ces pil­la­na­tai.

Meg­je­lent egy videó a mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán a vá­lasz­tási kam­pány vic­ces pil­la­na­ta­i­ról.

12 millió férfi csapott rá a képekre: Íme, a világ legszebb popsija

12 millió férfi csapott rá a képekre: Íme, a világ legszebb popsija

A pop­sik­i­rálynő most sem kí­méli a férfi­a­kat: igazi gyöngy­szem­mel aján­dé­kozta meg ra­jon­góit a zu­hany alól.

A pop­sik­i­rálynő most sem kí­méli a férfi­a­kat: igazi gyöngy­szem­mel aján­dé­kozta meg ra­jon­góit!

Szomorú videó, gyászol Szinetár Dóra

Szomorú videó, gyászol Szinetár Dóra

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő meg­ható so­rok­kal és vi­de­ó­val bú­csú­zik.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő meg­ható so­rok­kal és vi­de­ó­val bú­csú­zik.

Ábel Anita megmutatta: ez a férfi lopta el a szívét

Ábel Anita megmutatta: ez a férfi lopta el a szívét

Rit­kán lát­hat­tuk.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sze­relme, Krisz­tián eddig rit­kán je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt.

Nem mindennapi jármű haladt el a vasúti kereszteződésben!

Majd leesett az álla a vasúti kereszteződésben várakozóknak attól, ami a síneken érkezett!

Erre va­ló­szí­nű­leg senki nem szá­mí­tott, több mint egy mil­li­óan lát­ták a vi­deót.

Erre va­ló­szí­nű­leg senki nem szá­mí­tott.

Árulkodó videó: világhírű színésszel bulizott Király Linda

Árulkodó videó: világhírű színésszel bulizott Király Linda

Egy biz­tos: nők tu­cat­jai let­tek volna a he­lyé­ben. Az arany­hangú éne­kesnő test­kö­zel­ből cso­dál­hatta meg a sztárt.

Egy biz­tos: nők tu­cat­jai let­tek volna a he­lyé­ben. Az arany­hangú éne­kesnő test­kö­zel­ből cso­dál­hatta meg a sztárt.

Felrobbantotta a netet egy ballonkabát, nézd mi van benne

Felrobbantotta a netet egy ballonkabát, nézd mi van benne

Imádta az in­ter­net a két fiú öt­le­tét.

Imádta az in­ter­net a két fi­a­tal fiú öt­le­tét, több mil­li­óan meg­néz­ték Twit­te­ren a róluk ké­szült vi­deót.

Elképesztő trükkel szökött meg egy rab a börtönből! - videó

Elképesztő trükkel szökött meg egy rab a börtönből! - videó

Ilyet is csak a mo­zi­vász­non lehet látni.

Ilyet is csak a mo­zi­vász­non lehet látni, azóta se kap­ták el a fürge lábú bű­nö­zőt.

Bódi Guszti büszke lehet! Unokája, Rómeó Angelo főszerepet kapott!

Bódi Guszti büszke lehet! Unokája, Rómeó főszerepet kapott!

A kisfiú fi­a­tal kora el­le­nére máris ko­moly ra­jon­gó­tá­bor­ral büsz­kél­ked­het!

A kisfiú fi­a­tal kora el­le­nére máris ko­moly ra­jon­gó­tá­bor­ral büsz­kél­ked­het!

Mi lesz ebből? Videóban üzent Király Viktor L.L. Juniornak

Mi lesz ebből? Videóban üzent Király Viktor L.L. Juniornak

A nya­ra­lás köz­ben még erre is van ideje. Vajon mit szól a nép­szerű rap­per Ki­rály Vik­tor sza­va­i­hoz?

A nya­ra­lás köz­ben még erre is van ideje. Vajon mit szól a nép­szerű rap­per Ki­rály Vik­tor sza­va­i­hoz?

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak!

El­ké­pesztő sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak már egy hasz­ná­lat után is, hosszú­tá­von tel­je­sen tönkre te­he­tik az em­bert.

Hatalmas robbanás történt a forgalmas kínai sétálóutcában! - videó

Hatalmas robbanás történt a forgalmas kínai sétálóutcában! - videó

Úgy tudni, hogy saj­nos ha­lá­los ál­do­zata is van a de­to­ná­ci­ó­nak.

Úgy tudni, hogy saj­nos ha­lá­los ál­do­zata is van a de­to­ná­ci­ó­nak, még nem zár­ták ki a ter­ror­tá­ma­dás le­he­tő­sé­gét.

Így rombolták porig a terroristák egyik legfontosabb bázisát! - videó

Így rombolták porig a terroristák egyik legfontosabb bázisát! - videó

Az ame­ri­kai lé­gi­erő nem vic­celt, a föld­del tet­ték egyen­lővé.

Az ame­ri­kai lé­gi­erő nem vic­celt, a föld­del tet­ték egyen­lővé az egész komp­le­xu­mot.

Videón mutogatja kerek fenekét Tolvai Reni, ezt látnod kell

Videón mutogatja kerek fenekét Tolvai Reni, ezt látnod kell

A nép­szerű éne­kesnő a ten­ger­par­ton él­vezte a jó időt. Ezt meg is mu­tatta, de nem is akár­ho­gyan.

A nép­szerű éne­kesnő a ten­ger­par­ton él­vezte a jó időt. Ezt meg is mu­tatta, de nem is akár­ho­gyan.

Durva, mit művelt a Spice Girl exférje, a gyerekeket trauma érte

Durva, mit művelt a Spice Girl exférje, a gyerekeket trauma érte

Mel B nem akarja, hogy kis­lá­nya ta­lál­koz­has­son a férfi­vel, mert na­gyon meg­ré­mí­tet­ték a tör­tén­tek.

22 év alatt egy cseppet sem öregedett a gyönyörű tévés - videó

22 év alatt egy cseppet sem öregedett a gyönyörű tévés - videó

1996 óta lát­ható a te­le­ví­zi­ó­ban...

Az idő­já­rás­je­lentő 1996 óta lát­ható a te­le­ví­zi­ó­ban, de nem fog rajta az idő. Ezt videó is bi­zo­nyítja.

Megtámadtak egy riportert a római pályaudvaron. Ökölharc lett belőle

Megtámadtak egy riportert a római pályaudvaron. Ökölharc lett belőle

Tedd le a ka­me­rát! Me­göl­lek! - or­dí­totta az egyik af­ri­kai mig­ráns a hely­szí­nen for­gató Tommy Ro­bin­son­nak. Videó!

300 fős, gyerekekből álló halálbrigádot tervezett Londonban!

300 fős, gyerekekből álló halálbrigádot tervezett Londonban!

Hát­bor­zon­gató videó!

"Azért va­gyunk itt, hogy ter­ro­ri­zál­junk, test­vé­rem" - mondta Umar Haque musz­lim "ta­nító" egy le­hall­ga­tott te­le­fon­be­szél­ge­té­sen. Videó!

Fegyveresek térítettek el egy helikoptert, súlyos tragédia lett a vége! - videó

Fegyveresek térítettek el egy helikoptert, súlyos tragédia lett a vége!

Egy vá­ros­néző he­li­kop­ter volt a bű­nö­zők cél­pontja,

Egy vá­ros­néző he­li­kop­ter volt a bű­nö­zők cél­pontja, ami végül a földbe csa­pó­dott.

Pikáns fotó, így még biztosan nem láttad Tóth Gabit

Pikáns fotó, így még biztosan nem láttad Tóth Gabit

A sze­relme kapta len­cse­végre.

A nép­szerű éne­kes­nőt a sze­relme, Kra­usz Gábor kapta len­cse­végre.

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

Se­bes­tyén Ba­lázs vi­de­óra vette.

A mű­sor­ve­zető mel­lett ott volt Se­bes­tyén Ba­lázs is, aki vi­de­óra vett min­dent!

Hazugságvizsgálóra kötve adott interjút Jennifer Lawrence!

Hazugságvizsgálóra kötve adott interjút Jennifer Lawrence! - videó

Ko­moly kér­dé­se­ket ka­pott a szí­nésznő, aki végig na­gyon iz­gult a po­li­grá­fos vizs­gá­lat alatt.

Ko­moly kér­dé­se­ket ka­pott a szí­nésznő, aki végig na­gyon iz­gult a po­li­grá­fos vizs­gá­lat alatt.

Ez az elektromos autó lehet a Tesla első igazi kihívója!

Ez az elektromos autó lehet a Tesla első igazi kihívója!

A Ja­guar na­pok­ban be­mu­ta­tott mo­dell­jé­nek ha­tal­mas si­kert jó­sol­nak a szak­ér­tők.

A Ja­guar na­pok­ban be­mu­ta­tott mo­dell­jé­nek ha­tal­mas si­kert jó­sol­nak a szak­ér­tők.

Valami eszelős, ahogy a dögös ducimodell rázza a popsiját

Valami eszelős, ahogy a dögös ducimodell rázza a popsiját

Ennél sze­xib­ben nem rázza senki!

A húsos ido­ma­i­ról is­mert Ash­ley Gra­ham a ten­ger­par­ton, na­gyon lenge öl­tö­zék­ben mu­tatta be tu­do­má­nyát. Ennél sze­xib­ben nem rázza senki!

Előadás alatt érte súlyos baleset a cirkuszi artistát! - videó

Előadás alatt érte súlyos baleset a cirkuszi artistát! - videó

Egy fél­re­si­ke­rült páros gya­kor­lat után zu­hant a mélybe a nép­szerű ak­ro­bata. Azóta is kó­má­ban fek­szik.

Rendhagyó videó, így bulizik Demcsák Zsuzsa!

Rendhagyó videó, így bulizik Demcsák Zsuzsa!

A mű­sor­ve­zető gá­lára megy, az elő­ké­szü­le­tek­ről pedig vi­deót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val.

A mű­sor­ve­zető gá­lára megy, az elő­ké­szü­le­tek­ről pedig egy sa­já­tos vi­deót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val. Dem­csák Zsu­zsa az utóbbi idő­ben egyre töb­bet posz­tol, kö­ve­tői szá­mára újabb és újabb be­pil­lan­tást en­gedve a ma­gán­éle­tébe. A mos­tani mi­nifilm sokak ar­cára csal­hat mo­solyt.

Így mentette meg a kisgyerek életét a hős rendőr! - videó

Így mentette meg a kisgyerek életét a hős rendőr! - videó

A saját testi ép­sé­gét is koc­káz­tatta.

A saját testi ép­sé­gét koc­káz­tatta egy szol­gá­lat­ban lévő egyen­ru­hás, aki nem min­den­napi tet­tet haj­tott végre fé­nyes nap­pal a vá­ros­ban.

Így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

Elképesztő, mit művelt a tanár a verekedésnél!

A tanár inkább videózta a diákok verekedését, ahelyett, hogy leállította volna!

Min­den bi­zonnyal fel­men­tik a pe­da­gó­gust a mun­ká­já­ból, aki na­gyon rossz pél­dát mu­ta­tott a fi­a­ta­lok­nak.

Min­den bi­zonnyal fel­men­tik a pe­da­gó­gust a mun­ká­já­ból, aki na­gyon rossz pél­dát mu­ta­tott a fi­a­ta­lok­nak.

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat az el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat az el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Brutális felvételek, diákok videói kerültek elő a floridai vérengzésről

Brutális felvételek, diákok videói kerültek elő a floridai vérengzésről

A szer­dai lö­völ­dö­zés során 17 ember vesz­tette éle­tét.

A szer­dai lö­völ­dö­zés során 17 ember vesz­tette éle­tét, egy fi­a­tal férfi nyi­tott tüzet az is­ko­lá­ban.

Metrósínek közé esett gyermeket mentett ki a hős fiatalember! - videó

Metrósínek közé esett gyermeket mentett ki a hős fiatalember! - videó

Egész Olasz­or­szág­ban hős­ként tisz­te­lik azt a ti­zen­nyolc éves fiút, aki meg­men­tette egy kis­gye­rek éle­tét.

Röhejes rendőrségi videó: nekirohant a fotocellás ajtónak a fiatal szalámitolvaj

Röhejes rendőrségi videó: nekirohant a fotocellás ajtónak a fiatal szalámitolvaj

Ilyen vic­ces és egy­ben rö­he­jes me­ne­kü­lést még biz­to­san nem lát­tál! Csú­nyán meg­tré­fálta a fo­to­cel­lás ajtó a 19 éves tol­vajt.

Belehalt az agresszív BMW-s támadásába az autómosó alkalmazottja - videó

Belehalt az agresszív BMW-s támadásába az autómosó alkalmazottja - videó

Mi­u­tán nem mos­ták le a ko­csi­ját soron kívül, a fi­a­tal­em­ber rá­tá­madt az ott dol­go­zókra.

Meztelen modell szolgált fel a kávéházban, nagy botrány lett belőle!

Meztelen modell szolgált fel a kávéházban, nagy botrány lett belőle!

A hely tu­laj­do­nosa ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat, akár öt év bör­tönt is kap­hat!

Így fogták el ismeretlen fegyveresek a volt grúz elnököt! - videó

Így fogták el ismeretlen fegyveresek a volt grúz elnököt! - videó

A ked­venc ét­ter­mé­ben csap­tak le rá az ál­ar­cos tá­ma­dók.

Az ál­ar­cos tá­ma­dók a ked­venc ét­ter­mé­ben csap­tak le a po­li­ti­kusra. Sok­koló fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek,

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

Meg­gyen­gül a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, ki­szű­rik a vi­de­ó­i­kat.

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek az utóbbi idők­ben már nem is kel­lett ki­ké­pezni a me­rény­lő­ket, bőven elég volt egy tö­meg­gyil­kos­ság­hoz az in­ter­net - most azon­ban min­den meg­vál­to­zik.

Durva videó: "Allah akbartól" zeng a berlini metró!

Durva videó: "Allah akbartól" zeng a berlini metró!

Jel­zik, hogy ott­hon van­nak...

Leg­alább ötven férfi, zász­lót len­getve, "Allah akbar"-t skan­dálva és tap­solva vo­nult végig a meg­rö­kö­nyö­dött német uta­zók kö­zött.

Újra hódít a fiatalok körében az életveszélyes sport!

Újra hódít a fiatalok körében az életveszélyes sport! - videó

Min­den évben ren­ge­te­gen hal­nak meg a par­ko­ur­ban, ennek el­le­nére is egyre több őrült videó kerül fel az in­ter­netre.

Min­den évben ren­ge­te­gen hal­nak meg a par­ko­ur­ban, ennek el­le­nére is egyre több őrült videó kerül fel az in­ter­netre.

Véresre verte a kamionos a taxisofőrt, miután koccantak! - videó

Véresre verte a kamionos a taxisofőrt, miután koccantak! - videó

Bár a taxis volt a vét­kes az el­mon­dá­sok sze­rint, de ilyen ve­rést akkor sem ér­de­melt volna...

Brutálisan elbántak a pedofil bűnözővel a börtönben! - videó

Brutálisan elbántak a pedofil bűnözővel a börtönben! - videó

Nem járt ke­gye­lem.

A benti tör­vé­nyek alap­ján ez a leg­na­gyobb bűn, amit egy férfi el­kö­vet­het.

Elképesztő videót posztolt Gombos Edina, mindenki irigykedik

Elképesztő videót posztolt Gombos Edina, mindenki irigykedik

Me­se­szép kör­nyé­ken jár az egy­kori mű­sor­ve­zető és csa­ládja.

Me­se­szép kör­nyé­ken jár az egy­kori mű­sor­ve­zető és csa­ládja.

Könnyfakasztó interjú, súlyos betegségéről vallott az elhunyt szépségkirálynő

Könnyfakasztó interjú, súlyos betegségéről vallott az elhunyt szépségkirálynő

Kol­ler Ka­ta­lin két éve be­szélt be­teg­sé­gé­ről.

Kol­ler Ka­ta­lin két éve be­szélt be­teg­sé­gé­ről, meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, küz­del­mé­ről.

100 migránssal csaptak össze a rendőrök Calaisnál

100 migránssal csaptak össze a rendőrök Calaisnál

A fran­cia bel­ügy­mi­nisz­ter pedig arra kérte a bri­te­ket, hogy minél töb­bet ve­gye­nek át kö­zü­lük.

Döbbenetes dolgokra bukkantak a hetven éves filmtekercseken

Döbbenetes dolgokra bukkantak a hetven éves filmtekercseken

Sokan rég­óta azt gon­dol­ják, hogy nem va­gyunk egye­dül az uni­ver­zum­ban, és lát­nak dol­go­kat, ame­lyek arra utal­nak, hogy az ide­ge­nek már itt van­nak.

Sokan rég­óta azt gon­dol­ják, hogy nem va­gyunk egye­dül az uni­ver­zum­ban, és lát­nak dol­go­kat, ame­lyek arra utal­nak, hogy az ide­ge­nek már itt van­nak. Az 50-es évek­ből szár­mazó film­fel­vé­te­le­ken olyan re­pülő ob­jek­tu­mo­kat rög­zí­tet­tek, ami­lye­ne­ket ma is látni vél­nek...

Sosem látott oldalát mutatta meg Liptai Claudia!

Sosem látott oldalát mutatta meg Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető olyan vi­deót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val, ami­lyet még eddig sosem.

A mű­sor­ve­zető olyan vi­deót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val, ami­lyet még eddig sosem.

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Hi­he­tet­len mély él­ményt okoz­nak a kü­lön­le­ges vi­deók.

Hi­he­tet­len mély él­ményt okoz­nak a kü­lön­le­ges vi­deók.

Gyomorforgató, amit a 8 éves Timivel tett a nevelőapja: videói is készült

Gyomorforgató, amit a 8 éves Timivel tett a nevelőapja: videói is készült

A szi­get­közi férfi hosszú éve­ken át erő­sza­kolta ne­velt lá­nyát, és a mind­össze nyolc­éves gyer­mek­kel egy "szer­ző­dést" is alá­íra­tott arról, hogy Tímea ön­ként teszi mind­ezt...

Hátborzongató videóban üzent az ISIS - Így pusztítanák el a nyugatot!

Hátborzongató videóban üzent az ISIS - Így pusztítaná el a nyugatot!

A magát Isz­lám ál­lam­nak ne­vező ter­ror­szer­ve­zet egy új pro­pa­gan­da­vi­de­ó­val üzent el­len­sé­ge­i­nek és her­gelte hí­veit.

Szabadon a gyerekrabló, aki az iskola környékén támad a kicsikre

Szabadon a gyerekrabló, aki az iskola környékén támad a kicsikre

A szü­lő­ket óva­tos­ságra in­tet­ték, mert ugyan jó nyo­mon halad a rend­őr­ség, de a férfi még nincs meg.

Fegyveres rablást akadályozott meg a szabadnapos rendőr! - videó

Fegyveres rablást akadályozott meg a szabadnapos rendőr! - videó

A rabló épp in­dult volna a szaj­ré­val, ami­kor a férfi be­lé­pett az üz­letbe és ren­det tett.

Így rohanta le Törökország a kurdok lakta szír területet - videó

Így rohanta le Törökország a kurdok lakta szír területet - videó

Más­fél tucat civil halt meg a török had­se­reg offen­zí­vá­já­ban.

Más­fél tucat civil halt meg a török had­se­reg offen­zí­vá­já­ban, a kur­dok ke­mény el­len­ál­lást ta­nú­sí­ta­nak.

Szörnyű balesetben halt meg a gyakorlatozó katona! - videó

Szörnyű balesetben halt meg a gyakorlatozó katona! - videó

Egy ve­szé­lyes ma­nő­vert gya­ko­rol­tak a li­ba­noni ka­to­nák, ami­nek során el­hunyt az egyik gya­lo­go­suk.

Pánik a fedélzeten, hatalmas viharban landolt az utasszállító - videó

Pánik a fedélzeten, hatalmas viharban landolt az utasszállító - videó

Min­den di­csé­re­tet meg­ér­de­mel a pi­lóta, aki­nek a ta­pasz­ta­lata nél­kü­löz­he­tet­len volt a föl­de­té­rés­hez.

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

A nő a drog­dí­le­ré­nek ké­szí­tett gyo­mor­for­gató fel­vé­te­le­ket.

A nő a drog­dí­le­ré­nek ké­szí­tett gyo­mor­for­gató fel­vé­te­le­ket, ugyanis be­te­ge­sen füg­gött a férfi­tól.

Szabadnapos rendőrt támadtak meg, csúnyán ráfáztak a rablók! - videó

Szabadnapos rendőrt támadtak meg, csúnyán ráfáztak a rablók! - videó

A rendőr még a szol­gá­lati fegy­ve­rét is ma­gá­nál tar­totta.

A rendőr még a szol­gá­lati fegy­ve­rét is ma­gá­nál tar­totta.

Így csaptak le a rendőrök a kamionosra Somogy megyében! - videó

Három rendőrautó csapott le a szabálytalan kamionosra Somogy megyében! - videó

Az ered­mé­nyes ak­ci­ó­ról fel­vé­tel is ké­szült, me­lyet a rend­őr­ség közzé is tett.

Így mentette meg a hős tűzoltó a kisgyerek életét - videó

Így mentette meg a hős tűzoltó a kisgyerek életét - videó

Három eme­le­tet zu­hant a gyer­mek, de a leg­jobb he­lyen állt a tűz­oltó!

Három eme­le­tet zu­hant a gyer­mek, de a leg­jobb he­lyen állt a tűz­oltó!

Nem kegyelmeztek az oroszok, így likvidálták a terroristákat! - videó

Nem kegyelmeztek az oroszok, így likvidálták a terroristákat!

Ez a cso­port tá­madta meg az egyik orosz lé­gi­bá­zist ta­valy év végén.

Ez a cso­port tá­madta meg az egyik orosz lé­gi­bá­zist ta­valy év végén, ke­mény bosszút áll­tak Pu­tyi­nék.

Elképesztő, miért nézték meg több millióan ezt a videót

Elképesztő, miért nézték meg több millióan ezt a videót

Egé­szen egy­szerű dolog tör­té­nik.

Egé­szen egy­szerű dolog tör­té­nik a fel­vé­te­len, mégis mu­száj meg­nézni!

Hihetetlen látvány: Így néz ki a Szahara, amikor hó fedi! - videó

Hihetetlen látvány: Így néz ki a Szahara, amikor hó fedi! - videó

Egy me­di­ter­rán cik­lon okozta ezt.

Egy kü­lö­nös úton mozgó me­di­ter­rán cik­lon okozta a si­va­tag­ban a hó­esést!

Hatalmas robbanás történt egy benzinkúton! - videó

Hatalmas robbanás történt egy benzinkúton! - videó

Szinte biz­tos, hogy ter­ror­tá­ma­dás tör­tént, egy au­tóba rej­tett bomba okozta a de­to­ná­ciót.

Szinte biz­tos, hogy ter­ror­tá­ma­dás tör­tént, egy au­tóba rej­tett bomba okozta a de­to­ná­ciót.