CÍMKE: 'videó'

Ilyen elképesztő szarvasvonulást még nem láttál

Ilyen elképesztő szarvasvonulást még nem láttál - videó

Azt a min­de­nit, ilyet még nem lát­tam! - mondta az autós, aki fel­vette a több száz ha­tal­mas ál­la­tot.

Az oroszok nem viccelnek: így vadászták le a terroristákat! - videó

Az oroszok nem viccelnek: így vadászták le a terroristákat! - videó

Az ISIS már az utol­só­kat rúgja a szír határ mel­lett, ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­sem­mi­sí­tik a kör­nyé­ken.

Lövöldözéssé fajult a vita a diszkóban, a biztonsági őr belehalt a sérüléseibe! - videó

Lövöldözéssé fajult a vita a diszkóban, a biztonsági őr belehalt a sérüléseibe! - videó

Né­hány ven­dé­get nem en­ged­tek be a klubba, akik fegy­ver­rel tér­tek vissza.

Né­hány ven­dé­get nem en­ged­tek be a klubba, akik fegy­ver­rel tér­tek vissza.

250-el száguldozott a részeg sofőr az autópályán, így kapták el a rendőrök! - videó

250-el száguldozott a részeg sofőr az autópályán, így kapták el a rendőrök! - videó

Egy mé­reg­drága sport­au­tó­val tolta neki a férfi, végül si­ke­rült őt utol­érni.

Egy mé­reg­drága sport­au­tó­val tolta a férfi, végül si­ke­rült őt utol­érni.

Elképesztő módon könnyített magán a fiatal nő a metróban! - videó

Elképesztő módon könnyített magán a fiatal nő a metróban! - videó

Nem­csak kö­zön­sé­ges, de ve­szé­lyes is volt a mu­tat­vány.

Nem­csak kö­zön­sé­ges, de ve­szé­lyes is volt a mu­tat­vány.

Sokkoló videó: Így csapolják le a Föld energiáját az idegenek

Sokkoló videó: Így csapolják le a Föld energiáját az idegenek

A szak­ér­tők egy­előre nem tud­nak rá ki­elé­gítő ma­gya­rá­za­tot adni.

A szak­ér­tők egy­előre nem tud­nak rá ki­elé­gítő ma­gya­rá­za­tot adni.

Véres lincselés, új videó a Fradi-balhéról

Véres lincselés, új videó a Fradi-balhéról

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal.

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal. Ki­zá­ró­lag erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Csúnyán ráfázott az erőszakos sofőr, erre ő sem számított - videó

Csúnyán ráfázott az erőszakos sofőr, erre ő sem számított - videó

Nem hagyta magát az idős őr...

Nem hagyta magát az idős biz­ton­sági őr, ko­moly lec­ké­ben ré­sze­sí­tette a férfit.

Az év ostobája címet kapta ez a magyar kamionos

Az év ostobája címet kapta ez a magyar kamionos

Ha­lált meg­vető őrü­let­tel ma­nő­ve­re­zett az uta­kon a sofőr, egy másik autó fe­dél­zeti ka­me­rája rög­zí­tett egy vér­fa­gyasztó ese­tet.

Ha­lált meg­vető őrü­let­tel ma­nő­ve­re­zett az uta­kon a sofőr, egy másik autó fe­dél­zeti ka­me­rája rög­zí­tett egy vér­fa­gyasztó ese­tet.

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol, ha Bu­da­pes­ten akad dolga. Az Oscar-díjas szí­nész pél­dául egy­ál­ta­lán nem.

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol, ha Bu­da­pes­ten akad dolga.

Komoly bajba került egy utasszállító a nagy viharban! - videó

Komoly bajba került egy utasszállító a nagy viharban! - videó

Cen­ti­ken múlt a ka­taszt­rófa.

Nézni is rossz a pi­lóta és a ter­mé­szet küz­del­mét! Cen­ti­ken múlt a ka­taszt­rófa, végül nem is tu­dott le­szállni a ki­fu­tó­pá­lyára a len­gyel gép.

Hatalmas botrány: letiltották Kelemen Anna önkielégítős videóját

Hatalmas botrány: letiltották Kelemen Anna önkielégítős videóját

An­nácska pikk-pakk száz­ez­res né­zett­sé­get ge­ne­rált a vi­de­ó­val, amin saját magát ké­nyez­teti. Túl­lőtt a célon?

A csomagtartóból mászott elő és menekült el egy nő a benzinkúton! - videó

A csomagtartóból mászott elő és menekült el egy nő a benzinkúton! - videó

A saját há­zá­ból ra­bol­ták el a véd­te­len nőt. Ki tudja, hogy mi lett volna vele, ha nem sza­ba­dul ki.

A saját há­zá­ból ra­bol­ták el a véd­te­len nőt. Ki tudja, hogy mi lett volna vele, ha nem sza­ba­dul ki.

Sokkot kapott az autós, amikor meglátta mi bukkant fel előtte az úton

Sokkot kapott az autós, amikor meglátta mi bukkant fel előtte az úton

Sze­ren­csére mo­bil­te­le­fon ka­me­rája min­det vett!

Nem elég, hogy ki­et­len, kopár tájon kel­lett au­tóz­nia a ma­gá­nyos nőnek, de rá­adá­sul olyat lá­tott, ami­től meg­állt benne az ütő... vi­szont a ka­mera min­det vett!

Ez a zebrán megálló autóst megszívató férfi a nap hőse!

Ez a zebrán megálló autóst megszívató férfi a nap hőse! - videó

Nem volt se erő­sza­kos, se bunkó, de mégis egy életre meg­ta­ní­totta a so­főrt a zebra hasz­ná­la­tára.

Nem volt se erő­sza­kos, se bunkó, de mégis egy életre meg­ta­ní­totta a so­főrt a zebra hasz­ná­la­tára.

Elképesztő szexi videót osztott meg Jennifer Lopez!

Elképesztő szexi videót osztott meg Jennifer Lopez!

Bomba for­má­ban van az éne­kesnő!

Egyik pi­káns fo­tó­zá­sá­ról ké­szült ez a werkfilm, ami­ben bomba for­má­ban van a 48 éves éne­kesnő.

Napi dögös: Kelemen Anna filmet forgatott a fenekéről

Napi dögös: Kelemen Anna filmet forgatott a fenekéről

Min­denki An­nács­kája el­ke­se­re­dett.

Min­denki An­nács­kája egé­szen mos­ta­náig tu­do­mást sem vett saját tom­po­rá­ról. A mell­ben erős sző­ke­ség ezen sze­retne vál­toz­tatni.

Nem tetszett az új frizurája a férfinak, ezért megölte a fodrászt! - videó

Nem tetszett az új frizurája a férfinak, ezért megölte a fodrászt! - videó

A véres je­le­net fé­nyes nap­pal tör­tént Orosz­or­szág­ban. 1000 fo­rin­tért kel­lett meg­halni a fi­ú­nak!

Ilyen édesen játszik a kisfiával Mádai Vivien - Videó

Ilyen édesen játszik a kisfiával Mádai Vivien - Videó

Ennél éde­seb­bet ma nem fogsz látni! A csi­nos mű­sor­ve­zető tar­tal­ma­san tölti az időt kisfi­á­val.

Ennél éde­seb­bet ma nem fogsz látni! A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek hiába marad kevés ideje a csa­lád­jára, azt a ke­ve­set tar­tal­ma­san tölti el a kisfi­á­val.

Újabb razzia a szcientológusoknál - videó!

Újabb razzia a szcientológusoknál - videó!

Most az adó­ha­tó­ság szállt ki.

Csü­­tör­­tö­kön több NAV-os autó és egyen­­ru­­há­­sok száll­­ták meg a szci­en­­to­­ló­­gu­­sok szék­­há­­zát. Úgy tűnik, össze­­han­­golt ak­­ciót haj­­ta­­nak végre a ha­­tó­­sá­­gok em­­be­­rei.

Vigyázzatok! Így lopnak tőletek a bankautomatánál!

Vigyázzatok! Így lopnak tőletek a bankautomatánál!

Új mód­szer ter­jed!

Se szeri se száma már azok­nak a mód­sze­rek­nek, ame­lyek­kel a trük­kös tol­va­jok szinte egy szem­pil­lan­tás alatt rö­vi­dí­te­nek meg ben­nün­ket.

Az ajtón kilógva gördeszkázott a sofőr, miközben a kocsiját vezette! - videó

Az ajtón kilógva gördeszkázott a sofőr, miközben a kocsiját vezette! - videó

Csú­nya bal­eset és to­tál­kár lett a fe­le­lőt­len mu­tat­vány vége!

Csú­nya bal­eset és to­tál­kár lett a fe­le­lőt­len mu­tat­vány vége!

Lövöldözés Hollandiában: gépfegyverből tüzeltek egy lakóházra!

Lövöldözés Hollandiában: gépfegyverből tüzeltek egy lakóházra!

A biz­ton­sági ka­mera körül rep­ked­tek a go­lyók, mégis fel­vette az egé­szet...

A biz­ton­sági ka­mera körül rep­ked­tek a go­lyók, mégis fel­vette az egé­szet...

Azt hitte, egyedül van a lakásban, de a kamera rémisztő dolgot rögzített

Azt hitte, egyedül van a lakásban, de a kamera rémisztő dolgot rögzített

Ku­tyáit akarta le­vi­de­ózni, de a fél­vé­te­len va­lami egé­szen hát­bor­zon­gató je­len­ség tűnt fel.

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Ennek a fi­a­tal lány­nak nem len­nénk a he­lyé­ben...

Ennek a fi­a­tal lány­nak fel­te­he­tően már eddig is le­het­tek meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ta­pasz­ta­la­tai, ugyanis biz­ton­sági ka­me­rát sze­rel­te­tett a há­ló­szo­bá­jába. Nem is hiába! Már az első éj­sza­kák egyi­kén fur­csa dol­go­kat rög­zí­tett.

Nem akarta kifizetni a szállodai számláját, ezért a 19. emeletről távozott a vendég!

Nem akarta kifizetni a szállodai számláját, ezért a 19. emeletről távozott a vendég!

Az em­beri idi­o­tiz­mus egé­szen új meg­nyil­vá­nu­lása lát­ható ezen a vi­deón...

Az em­beri idi­o­tiz­mus egé­szen új meg­nyil­vá­nu­lása lát­ható ezen a vi­deón...

Viharfelhőbe próbált elrejtőzni egy ufó, de elkésett, addigra levideózták

Viharfelhőbe próbált elrejtőzni egy ufó, de elkésett, addigra levideózták

A kö­zelgő vi­hart fi­gyel­ték né­há­nyan szep­tem­ber 30-án, va­la­hol Ari­zo­ná­ban, ami­kor ki­szúr­ták a fura alakú re­pülő tár­gyat.

Így javítsd ki a behorpadt autótetőt! - videó

Ezzel az egyszerű trükkel helyrehozhatod a behorpasztott autótetőt! - videó

Egy pró­bát meg­ér­het ez a meg­ol­dás...

Egy pró­bát megér ez a meg­ol­dás, ron­tani nem ront­hat a hely­ze­ten.

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Erős idegzetűeknek! Videó a Las vegas-i mészárlásról!

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre a Las Vegas-i tá­ma­dás­ról. Stephen Pad­dock a ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról nyi­tott tüzet.

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre a Las Vegas-i tá­ma­dás­ról. Egy hat­van­négy éves férfi, Stephen Pad­dock a ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról nyi­tott tüzet egy fesz­ti­vá­lon szó­ra­kozó tö­megre. Több mint ötven ha­lott, közel öt­száz ember kór­ház­ban. Most több videó is fel­buk­kant a tá­ma­dás­ról.

Soha nem látott felvételeket töltött fel egy újságíró Észak-Koreáról! - videó

Soha nem látott felvételeket töltött fel egy újságíró Észak-Koreáról! - videó

Az in­do­né­ziai fotós 5 éve él a dik­ta­tú­rá­ban. Ezért a tet­téért, akár mun­ka­tá­borba is küld­he­tik.

Az in­do­né­ziai fotós 5 éve él a dik­ta­tú­rá­ban. Ezért a tet­téért, akár mun­ka­tá­borba is küld­he­tik.

Luxusparti, Usain Bolt barátnője vadító pózban üzent

Luxusparti, Usain Bolt barátnője vadító pózban üzent

Vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a világ leg­gyor­sabb em­be­ré­nek ba­rát­nője. Kasi Benn­ett el­ké­pesztő for­má­ban van...

Vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a világ leg­gyor­sabb em­be­ré­nek ba­rát­nője. Kasi Benn­ett el­ké­pesztő for­má­ban van...

Pucér táncot járt a kamerának a reklám kedvéért a modell

Pucér táncot járt a kamerának a reklám kedvéért a modell

Szexi videó lett be­lőle...

A tel­je­sen mez­te­len, bomba alakú mo­dell bár­mit meg­tesz nap­tár­já­nak nép­sze­rű­sí­té­sért. Ez va­ló­szí­nű­leg az el­adási szá­mok­ban is vissza­kö­szön majd...

Fényes nappal verték véresre a hangoskodó buszsofőrt!

Fényes nappal verték véresre a hangoskodó buszsofőrt! - videó

A tet­tes édes­any­já­val ve­szett össze...

A tet­tes édes­any­já­val ve­szett össze a sofőr, ami­ért ké­sőbb a po­fo­no­kat kapta.

Megrázó videó, nevetve készült a halálra az öngyilkos sztár

Megrázó videó, nevetve készült a halálra a sztár

A Lin­kin Park éne­kese órák­kal tette előtt még bol­do­gan szó­ra­ko­zott.

A Lin­kin Park éne­kese órák­kal tette előtt még bol­do­gan szó­ra­ko­zott. Öz­ve­gye osz­tott meg egy vi­deót Ches­ter Ben­ning­ton­ról.

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Két­száz piz­zát osz­tott szét a rob­ban­tás hely­szí­nén dol­gozó men­tő­sök­nek és rend­őrök­nek.

Elképesztő balesetsorozatot úszott meg a szabálytalan motoros!

Elképesztő balesetsorozatot úszott meg a szabálytalan motoros! - videó

Több­ször is csak egy haj­szá­lon mú­lott az élete a fi­gyel­met­len ro­bo­gós­nak.

A rendőrség épületébe csapódott a száguldozó autós!

A rendőrség épületébe csapódott a száguldozó autós! - videó

Kész csoda, hogy túl­élte a ha­tal­mas bal­ese­tet. Az épü­let­ben tar­tóz­ko­dók sem sé­rül­tek meg.

Kész csoda, hogy túl­élte a ha­tal­mas bal­ese­tet. Az épü­let­ben tar­tóz­ko­dók sem sé­rül­tek meg.

Őrült késes férfi támadt a tömegre, fegyverrel se tudták leteríteni! - videó

Őrült késes férfi támadt a tömegre, fegyverrel se tudták leteríteni! - videó

A kör­nyé­ken lévő em­be­rek me­ne­kül­tek, amerre csak tud­tak.

A kör­nyé­ken lévő em­be­rek me­ne­kül­tek, amerre csak tud­tak, sze­ren­csére nem érte őket utol a férfi.

Előkerült a világ legkínosabb esküvői videója!

Előkerült a világ legkínosabb esküvői videója!

Nem let­tünk volna a he­lyük­ben.

Nem let­tünk volna a jö­ven­dő­beli férj he­lyé­ben. Va­ló­szí­nű­leg nem együtt fog­nak meg­öre­gedni...

Kulcsár Edina megmutatja, mi a titka dögös alakjának - Videó

Kulcsár Edina mindent megtesz a bomba alakért - Videó

El­ké­pesztő, mire képes a 2014-es Miss World Hun­gary az alak­jáért!

El­ké­pesztő, mire képes a 2014-es Miss World Hun­gary, ha az alak­já­ról van szó!

Táncra perdült Ashton Kutcher: exkluzív videó a budapesti búcsúbuliról

Táncra perdült Ashton Kutcher: exkluzív videó a budapesti búcsúbuliról

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben bú­csú­zott a fő­vá­ro­sunk­tól.

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben bú­csú­zott a fő­vá­ro­sunk­tól.

Élő Facebook videóban haltak meg a felelőtlen fiatalok!

Élő Facebook videóban haltak meg a felelőtlen fiatalok!

Három fi­a­tal­em­ber­halt meg.

Három fi­a­tal­em­ber egy­ből ször­nyet­halt a bal­eset­ben, az egyi­kük éle­té­ért még küz­de­nek a kór­ház­ban.

Így döntötte meg a Rubik-kocka-kirakás világrekordját egy fiatal - videó

Így döntötte meg a Rubik-kocka-kirakás világrekordját egy fiatal - videó

Hi­he­tet­len ered­mény pro­du­kált a 15 éves ame­ri­kai ti­né­dzser a hét­végi ver­se­nyen.

Kidobta a szemetet a luxusautós a kocsiból, így állt rajta bosszút a motoros - videó!

Kidobta a szemetet a luxusautós a kocsiból, így állt rajta bosszút a motoros - videó!

Öröm nézni, ahogy a mo­to­ros meg­bosszulja a lu­xus­au­tós tet­tét.

Öröm nézni, ahogy a mo­to­ros meg­bosszulja a lu­xus­au­tós tet­tét. Egy Bent­ley uta­sai ki­rak­ták a sze­me­tet az egyik út mel­lett Orosz­or­szág­ban. A mo­to­ros fogta magát, és a sofőr után eredt...

Előkerült egy videó a hétvégi halálos repülőbalesetről!

Előkerült egy videó a hétvégi halálos repülőbalesetről!

A pi­lóta lé­lek­je­len­lé­tén múlt, hogy nem az em­be­rek közé csa­pó­dott a re­pü­lő­gép.

A pi­lóta lé­lek­je­len­lé­tén múlt, hogy nem az em­be­rek közé csa­pó­dott a re­pü­lő­gép.

Nem hiszed el, milyen videóban bukkant fel Gáspár Evelin

Nem hiszed el, milyen videóban bukkant fel Gáspár Evelin

Győ­zike na­gyob­bik lánya egy test­hez si­muló ru­há­ban lát­ható, a videó pedig iga­zán dö­gösre si­ke­rült!

Győ­zike na­gyob­bik lánya egy test­hez si­muló ru­há­ban lát­ható, a videó pedig iga­zán dö­gösre si­ke­rült!

Meztelen machetés férfi támadt a tömegre!

Meztelen machetés férfi támadt a tömegre, nem kímélték a biztonságiak!

Sok­koló fegy­ver­rel te­rí­tet­ték le.

Sok­koló fegy­ver­rel te­rí­tet­ték le több­ször is a férfit, ko­moly sé­rü­lés nem tör­tént.

Brutális képsorokat rögzítettek a tömegbaleset után - videó

Brutális képsorokat rögzítettek a tömegbaleset után - videó

Ak­ciófil­mek­ben nem látni ennyi ki­égett autót, saj­nos töb­ben meg is hal­tak a sze­ren­csét­len­ség­ben.

Teljesen meztelenül szelfizett a szépséges francia modell! - videó

Teljesen meztelenül szelfizett a szépséges francia modell! - videó

A tükör előtt rázta a fe­ne­két...

A tükör előtt rázta a fe­ne­két, amit ter­mé­sze­te­sen fel is töl­tött az Ins­tag­ramra a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

Katinka videón üzent: befejezte az edzést!

Hosszú Katinka videón üzent: befejezte az edzést!

A szom­bat dél­előtti ada­got már le­tudta.

A víz­ből ki­szállva fel­vette a cuc­cát, és el­ment pi­henni az Iron Lady. Cso­dál­koz­nánk, ha nem foly­tatná a mun­kát.

Elképesztő videó került elő George Clooney-ról

Elképesztő videó került elő George Clooney-ról

Az Oscar-díjas szí­nész min­dig ugyan­azt csi­nálja mind­egyik film­jé­ben, ami egye­sek sze­rint vic­ces.

Az Oscar-díjas szí­nész min­dig ugyan­azt csi­nálja mind­egyik film­jé­ben, ami egye­sek sze­rint vic­ces, mások sze­rint ide­ge­sítő.

Bár ne láttuk volna, mit műveltek az utcán a szeretők

Bár ne láttuk volna, mit műveltek az utcán a szeretők

Rájuk tört a le­küzd­he­tet­len vágy.

Ilyen az, ami­kor egy fi­a­tal párra vá­rat­la­nul tör rá a le­küzd­he­tet­len vágy.

Mutatványa közben halt szörnyet a népszerű extrémsportoló!

Mutatványa közben halt szörnyet a népszerű extrémsportoló!

Az "iráni Pók­em­ber­nek" be­cé­zett férfi egy magas híd­ról zu­hant a gya­lo­go­sok közé. Meg­rázó videó!

Erdélyi Mónika elárulta a videói sikerének titkát!

Erdélyi Mónika elárulta a videói sikerének titkát!

A Chili TV mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt in­dí­tott közös Yo­u­tube-csa­tor­nát ki­seb­bik lá­nyá­val, Mol­li­val.

A Chili TV mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt in­dí­tott közös Yo­u­tube-csa­tor­nát ki­seb­bik lá­nyá­val, Mol­li­val.

Forró videó: Dögös modell meztelen üdvözlete a tengerpartról

Forró videó: Dögös modell meztelen üdvözlete a tengerpartról

Ettől el­do­bod az agyad: a Dél-Af­ri­ká­ban nya­raló Janna Breslin a bi­ki­ni­jén kívül ke­rek­ded bá­jait is fel­fedte a nagy­ér­demű előtt!

Videóra vette saját halálát a tapasztalt motoros

Videóra vette saját halálát a tapasztalt motoros

A ta­pasz­talt sofőr a ba­rá­ta­i­val ki­rán­dul­ga­tott, ami­kor a bor­zal­mas bal­eset meg­tör­tént.

A ta­pasz­talt sofőr a ba­rá­ta­i­val ki­rán­dul­ga­tott, ami­kor a bor­zal­mas bal­eset meg­tör­tént. A csa­ládja pedig fi­gyel­mez­te­tés­kép­pen nyil­vá­nos­ságra hozta a vi­deót.

Életveszélyes kihívás terjeng a neten. Soha ne próbáld ki! - videó

Életveszélyes kihívás terjeng a neten. Soha ne próbáld ki! - videó

A "forró vizes ki­hí­vás" pont az, amire gon­dolsz. Töb­ben ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket sze­rez­tek!

A "forró vizes ki­hí­vás" pont az, amire gon­dolsz. Töb­ben ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket sze­rez­tek!

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel.

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel. Az éne­kesnő bomba for­má­ban van, de a nóta is elég jó lett.

Majdnem tragédiát okozott a bedrogozott sofőr! - videó

Majdnem tragédiát okozott a bedrogozott sofőr! - videó

Cen­ti­ken mú­lott, hogy nem ütötte el a gyer­me­két ba­ba­ko­csi­ban toló anyát a fe­le­lőt­len férfi.

Cen­ti­ken mú­lott, hogy nem ütötte el a gyer­me­két ba­ba­ko­csi­ban toló anyát!

Hét emeletet zuhant a nő a kocsijával a parkolóházból! - videó

Hét emeletet zuhant a nő a kocsijával a parkolóházból! - videó

Nem sokon mú­lott, hogy egy másik ko­csira ér­kez­zen, sze­ren­csére túl­élte a bal­ese­tet.

Nem sokon mú­lott, hogy egy másik ko­csira ér­kez­zen, sze­ren­csére túl­élte a bal­ese­tet.

Méregdrága biciklit akart lopni a tolvaj, csúnyán pórul járt!

Méregdrága biciklit akart lopni a tolvaj, csúnyán pórul járt! - videó

Azt hitte a rabló, hogy meg­ütötte a fő­nye­re­ményt, de végül őt ütöt­ték ren­de­sen.

Azt hitte a rabló, hogy meg­ütötte a fő­nye­re­ményt, de végül őt ütöt­ték ren­de­sen.

A tolvaj mókus és a cekász

A tolvaj mókus és a cekász

Ez­út­tal a két ani­má­ciós meg­mondó fi­gura közül Voga baba házi hor­ror­kri­mije jön egy el­ké­pesztő be­is­merő val­lo­más­sal! Ne hagyd ki, mert szem nem marad szá­ra­zon!

Ez­út­tal a két ani­má­ciós meg­mondó fi­gura közül Voga baba házi hor­ror­kri­mije jön egy el­ké­pesztő be­is­merő val­lo­más­sal! Ne hagyd ki, mert szem nem marad szá­ra­zon!

Elképesztő aljas tettet hajtott végre a sportoló Londonban! - videó

Elképesztő aljas tettet hajtott végre a sportoló Londonban! - videó

Az ál­do­zat akár élet­ve­szé­lye­sen is meg­sé­rül­he­tett volna, ért­he­tet­len ez a cse­le­ke­dett a futó férfi­től.

Az irodaház előtt pózolt tök meztelenül a fiatal modell! - videó

Az irodaház előtt pózolt tök meztelenül a fiatal modell! - videó

Bár itt tör­tént volna...

A gyö­nyörű akt­mo­dell fel is töl­tött erről egy videó rész­le­tet az Ins­tag­ram­jára, re­mél­jük nem tör­lik a mo­de­rá­to­rok.

Tarol a neten a Despacito magyar verziója, ezt látnod kell

Tarol a neten a Despacito magyar verziója, ezt látnod kell

El­ké­pesztő fel­dol­go­zás­sal ruk­kol­tak elő Szol­noki Pé­te­rék!

El­ké­pesztő fel­dol­go­zás­sal ruk­kol­tak elő Szol­noki Pé­te­rék!

Áram nélkül is tudod tölteni a mobilodat ezzel az eszközzel! - videó

Áram nélkül is tudod tölteni a mobilodat ezzel az eszközzel! - videó

Sőt vizet is tudsz vele for­ralni, tö­ké­le­tes esz­köz a fesz­ti­vá­lok­hoz és a sát­ra­zá­sok­hoz.

A videós is megdöbbent: Elképesztő tűzkígyó jelent meg az égen

A videós is megdöbbent: Elképesztő tűzkígyó jelent meg az égen

Ami­kor el­kezdte a fel­vé­telt, még nem tudta, hogy mi sül ki be­lőle. A vég­ered­mény még őt is meg­lepte...

Véletlenül kigyulladt a szexi táncosnő feneke a diszkóban! - videó

Véletlenül kigyulladt a szexi táncosnő feneke a diszkóban! - videó

Úgy ke­rülte el a ko­mo­lyabb sé­rü­lést a twer­kelő hölgy, hogy mez­te­lenre vet­kő­zött.

Úgy ke­rülte el a ko­mo­lyabb sé­rü­lést a twer­kelő hölgy, hogy mez­te­lenre vet­kő­zött ott a hely­szí­nen.

BorosMegaVoga egyenesen és élőben a Fehér Házból, az Ovális teremből!

BorosMegaVoga egyenesen és élőben a Fehér Házból, az Ovális teremből!

Soma Ma­ma­gésa szen­zá­ciós lá­to­má­sá­ról fe­cseg a két vén­em­ber!

Soma Ma­ma­gésa szen­zá­ciós lá­to­má­sá­ról fe­cseg a két vén­em­ber!

Egy szál tangában biciklizett a dögös szőke modell! - videó

Egy szál tangában biciklizett a dögös szőke modell! - videó

Erre a vi­de­óra nin­cse­nek sza­vak...

Ennél sze­xib­ben va­ló­szí­nű­leg még soha nem lát­tál nőt bi­cik­lizni.

Megörül az internet a borsodi Despacito- feldolgozásért! - videó

Megörül az internet a borsodi Despacito- feldolgozásért! - videó

Egy szü­li­napi meg­le­pe­tés­nek in­dult a dal, de va­ló­szí­nű­leg slá­ger lesz be­lőle! Neked hogy tet­szik?

Egy szü­li­napi meg­le­pe­tés­nek in­dult a dal, de va­ló­szí­nű­leg slá­ger lesz be­lőle!

Elképesztő szexi ebben a reklámban a dús keblű szőke bombázó!

Elképesztő szexi ebben a reklámban a dús keblű szőke bombázó!

Ha eddig nem lett volna me­le­ged, akkor ez­után a pi­káns film után biz­to­san iz­zadni fogsz.

Ha eddig nem lett volna me­le­ged, akkor ez­után a pi­káns film után biz­to­san iz­zadni fogsz.

Az autópályán hajtott végre kényszerleszállást a repülő! - videó

Az autópályán hajtott végre kényszerleszállást a repülő! - videó

A vi­deót ké­szítő sofőr nem hitt a sze­mé­nek, cifra ká­rom­ko­dás­sal kom­men­tálta az ese­ményt.

A vi­deót ké­szítő sofőr nem hitt a sze­mé­nek, cifra ká­rom­ko­dás­sal kom­men­tálta az ese­ményt.