CÍMKE: 'vicces'

Új Baywatch sztár született? Meglepő fotón szerepel Csonka András

Új Baywatch sztár született? Meglepő fotón szerepel Csonka András

A ma­gyar szí­nész ismét vic­ces ked­vé­ben van.

A ma­gyar szí­nész ismét vic­ces ked­vé­ben van.

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Teljesen felforgatta a netet, amit ez a férfi művelt - a világ fele kiakadt

Teljesen felforgatta a netet, amit ez a férfi művelt - a világ fele kiakadt

Ha­tal­mas port ka­vart, ami­kor ez a fi­a­tal férfi meg­osz­totta, mit is szo­kott mű­velni a kony­há­ban.

Előnytelen és vicces fotók kerültek elő a csinos magyar sztárról

Előnytelen és vicces fotók kerültek elő a csinos magyar sztárról

A tö­ké­le­tes pil­la­na­tok mel­lett rend­sze­re­sen be­mu­tatja a spon­tán fo­tóit is.

A csi­nos hí­res­ség­nek nem­ré­gi­ben kérte meg a kezét a ked­vese, ő azon­ban a tö­ké­le­tes pil­la­na­tok mel­lett rend­sze­re­sen be­mu­tatja a spon­tán fo­tóit is.

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá.

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá. Döb­be­net.

Kínos vallomás: egy nő elárulta, férje ikrével élte át élete legjobb szexét

Kínos vallomás: egy nő elárulta, férje ikrével élte át élete legjobb szexét

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a nő. És a férje még csak ki sem akadt...

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a nő. És a férje még csak ki sem akadt...

Kiderült a titok: így becézi egymást Katalin és Vilmos herceg

Kiderült a titok: így becézi egymást Katalin és Vilmos herceg

A her­ceg és a her­cegné éppen úgy ug­rat­ják egy­mást, mint bár­mely hét­köz­napi pár.

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot sokak kö­ré­ben, így nagy vita ke­re­ke­dett.

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Nem hiszed el, kihez ment feleségül ez a nő - hajmeresztő sztori

Nem hiszed el, kihez ment feleségül ez a nő - hajmeresztő sztori

Olyan es­kü­vőt és fo­ga­dal­mat tett ez a nő, ami szinte fel­fog­ha­tat­lan.

Olyan es­kü­vőt és fo­ga­dal­mat tett ez a nő, ami szinte fel­fog­ha­tat­lan.

Szuperkínos szexbakik - veled is megtörténhet?

Szuperkínos szexbakik - veled is megtörténhet?

Min­den­ki­vel for­dul­nak elő kel­le­met­len ese­tek. De ami­ket hal­lot­tunk, az tény­leg nem át­la­gos...

Min­den­ki­vel for­dul­nak elő kel­le­met­len ese­tek. De ami­ket hal­lot­tunk, az tény­leg nem át­la­gos...

Ennél röhejesebb Tinder-fotókat még nem láttál - elképesztő

Ennél röhejesebb Tinder-fotókat még nem láttál - elképesztő

Szinte min­denki sze­ren­csét pró­bált már va­la­mi­lyen in­ter­ne­tes társ­ke­reső ol­da­lon. De ők vajon mit re­mél­tek...?!

Elképesztő videóval kívánnak boldog új évet a mentősök!

Elképesztő videóval kívánnak boldog új évet a mentősök!

Vic­ces vi­de­ók­li­pet ké­szí­tet­tek.

A hét­köz­napi hősök egy vic­ces vi­de­ók­li­pet ké­szí­tet­tek szil­vesz­ter al­kal­má­ból, ami­ben egy fon­tos ügyre hív­ják fel a fi­gyel­met.

Csonka András "Mónikázott" egy merészet

Csonka András "Mónikázott" egy merészet

And­rás is rá­ta­lált az al­kal­ma­zásra...

And­rás is rá­ta­lált arra az al­kal­ma­zásra, mely­nek se­gít­sé­gé­vel örök klasszi­ku­so­kat öl­töz­tet­het új kön­tösbe. Erő­sen be is kez­dett!

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Teljesen rákattant a világ erre a kisfiúra, milliók tekintik hősnek

Teljesen rákattant a világ erre a kisfiúra, milliók tekintik hősnek

Teljesen rákattant a világ erre a kisfiúra, milliók tekintik hősnek

A 6 éves kisfiú olyat kér­de­zett, amit senki más nem mert volna fel­nőtt­ként

A 6 éves kisfiú olyat kér­de­zett, amit senki más nem mert volna fel­nőtt­ként a he­lyé­ben.

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Tilla és a Sz­tár­ban Sztár férfi zsű­ri­tag­jai na­gyon rá­han­go­lód­tak a hal­lo­weenre.

Vicces fotó, az út közepén aludt el L.L. Junior fia

Vicces fotó, az út közepén aludt el L.L. Junior fia

Nem sze­re­tik a rossz időt.

A rap­per gon­dos édes­apa­ként reg­ge­lente óvo­dába viszi a gyer­me­keit, ám a bo­ron­gós, őszi idő­já­rást a ki­csit sem túl­sá­go­san sze­re­tik.

Ennél röhejesebb párkereső fotókat még életedben nem láttál

Ennél röhejesebb párkereső fotókat még életedben nem láttál

Ami­kor va­laki új part­nert keres, akkor igyek­szik a leg­jobb arcát mu­tatni. Na de ők...

Ami­kor va­laki új part­nert keres, akkor igyek­szik a leg­jobb arcát mu­tatni. Na de ők...

Totális káoszt okozott az anyuka az interneten: a fél világ rajta nevet

Totális káoszt okozott az anyuka az interneten: a fél világ rajta nevet

Jó szán­dék­kal posz­tolt az édes­anya, de ami lett be­lőle...

Jó szán­dék­kal posz­tolt az édes­anya, de ami lett be­lőle, az egé­szen más­képp ala­kult...

Ez kellemetlen, beszóltak a csinos műsorvezetőnek

Ez kellemetlen, beszóltak a csinos műsorvezetőnek

Csilla vic­ce­sen re­a­gált a kér­désre.

Sze­ren­csére Csilla vic­ce­sen re­a­gált a kér­désre.

Röhejes kép Berki Krisztiánról: Náluk nincs érdekesebb párosítás

Röhejes kép Berki Krisztiánról: Náluk nincs érdekesebb párosítás

Első rá­né­zésre olyan, mintha Krisz­tián a meg­fá­radt ván­dor, maga mellé tette volna kis piros há­ti­zsák­ját.

Lebukott Seherezádé, így indítja a napját

Lebukott Seherezádé, így indítja a napját

Nem úgy si­ke­rült a reg­geli moz­gás, ahogy Sehi el­ter­vezte, és ezt meg is mu­tatta Ins­tag­ram-ol­da­lán. A vic­ces kép­hez egy ta­láló címet is írt a ma­gán­edző.

Nem úgy si­ke­rült a reg­geli moz­gás, ahogy Sehi el­ter­vezte, és ezt meg is mu­tatta Ins­tag­ram-ol­da­lán. A vic­ces kép­hez egy ta­láló címet is írt a ma­gán­edző.

Kiszel Tünde megmutatta új pasiját: meg fogsz lepődni

Kiszel Tünde megmutatta új pasiját: meg fogsz lepődni

A nap­tár­dí­vára saját be­val­lása: ma is ra­gad­nak rá a férfiak. Ő ennek el­le­nére nem adja be a de­re­kát.

A nap­tár­dí­vára saját be­val­lása: ma is úgy ra­gad­nak rá a férfiak, mint légy a légy­pa­pírra.

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Nem cso­dál­juk, hogy az anyuka le­vegő után kap­ko­dott meg­döb­be­né­sé­ben. Mi is alig ju­tot­tunk volna szó­hoz.

Feladja a leckét ez a fejtörő: Észreveszed a hibát a képen?

Feladja a leckét ez a fejtörő: Észreveszed a hibát a képen?

Iz­gal­mas fel­vé­tel hozta lázba a netet.

Iz­gal­mas fel­vé­tel hozta lázba az in­ter­ne­tet. A fotón el­sőre semmi kü­lö­nös nem lát­szik, de job­ban meg­nézve, va­lami nem stim­mel vele. Te meg­ta­lá­lod, hol a bibi?

Szex- vagy kutyajáték van a képen? Íme a hónap legviccesebb tesztje!

Szex- vagy kutyajáték van a képen? Íme a hónap legviccesebb tesztje!

Ne hagyd ki ezt a tesz­tet! Ga­ran­tál­tan jól szó­ra­ko­zol majd!

Ne hagyd ki ezt a tesz­tet! Ga­ran­tál­tan jól szó­ra­ko­zol majd - és meg is le­pődsz...!

Sokkot kapott a feleség: rárontott a kukkoló szomszéd és elképesztőt tett

Sokkot kapott a feleség: rárontott a kukkoló szomszéd és elképesztőt tett

Ez a nő nem vé­let­le­nül ka­pott sok­kot. Mi sem té­rünk ma­gunk­hoz.

Min­den­ki­nek van­nak ér­de­kes tör­té­ne­tei a szom­szé­da­i­ról. De ez a nő tény­leg ki­fo­gott egy dísz­pél­dányt.

Hoppá, alaposan rászálltak Tóth Gabira, de nem bánta

Hoppá, alaposan rászálltak Tóth Gabira, de nem bánta

Az éne­kesnő hí­re­sen ál­lat­ba­rát, így arc­izma sem rán­dult, ami­kor vá­rat­lan ven­dég lan­dolt a feje búb­ján.

Az éne­kesnő hí­re­sen ál­lat­ba­rát, így arc­izma sem rán­dult, ami­kor vá­rat­lan ven­dég lan­dolt a feje búb­ján.

Szuperkínos szexbakik, igaz történetek - veled is történt hasonló?

Szuperkínos szexbakik, igaz történetek - veled vajon megesett hasonló?

Ezek a szto­rik tény­leg me­re­de­kek. Nem biz­tos, hogy szí­ve­sen át­él­tük volna bár­me­lyi­ket is....

Visszatér az Irigy Hónaljmirigybe Ambrus Zoltán!

Visszatér az Irigy Hónaljmirigybe Ambrus Zoltán!

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy ala­pító tagja, Amb­rus Zol­tán sok év ki­ha­gyás után újból vissza­tér a ze­ne­karba.

Ezen a hisztériázó papagájon pörög ma az internet népe

Ezen a hisztériázó papagájon pörög ma az internet népe

Is­me­red az ér­zést, ami­kor minél job­ban akarsz va­la­mit, annál in­kább nem jön össze? Ő is!

Is­me­red az ér­zést, ami­kor minél job­ban akarsz va­la­mit, annál in­kább nem jön össze? Ő is!

Ezen a róla szóló mémen röhög egy napja Hajdú Péter

Ezen a róla szóló mémen röhög egy napja Hajdú Péter

Tud saját magán gú­nyo­lódni.

Egy hí­res­ség­nek nem árt, ha fel­vér­tezi magát jó adag ön­iró­ni­á­val. A mű­sor­ve­zető egy­sze­rűen imádja, ha saját ma­gá­ról szóló vic­cet hall, vagy lát.

Kínos jelenet az esküvőn: ekkora bakit még nem láttál

Kínos jelenet az esküvőn: ekkora bakit még nem láttál

A ko­szo­rús­lány min­dent be­ve­tett.

A ko­szo­rús­lány min­dent be­ve­tett, hogy el­kap­hassa a csok­rot.

Röhögj Kovács Patríciával, Kovács Patrícián!

Röhögj Kovács Patríciával, Kovács Patrícián!

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb szí­nész­nő­jé­től nem ide­gen az ön­iró­nia. Az év utolsó nap­ján ön­ma­gán ne­vet­gél...

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb szí­nész­nő­jé­től nem ide­gen az ön­iró­nia. Az év utolsó nap­ján ön­ma­gán ne­vet­gél ki­csit.

Hihetetlen, mi történt Liptai Claudia hajával!

Hihetetlen, mi történt Liptai Claudia hajával!

A mű­sor­ve­zető leg­újabb fo­tó­ján a haja tel­je­sen el­lent­mond a gra­vi­tá­ció tör­vé­nyé­nek. Ennek el­le­nére vi­szont Cla­u­dia mo­so­lyogva várja a ka­rá­csonyt.

A mű­sor­ve­zető leg­újabb fo­tó­ján a haja tel­je­sen el­lent­mond a gra­vi­tá­ció tör­vé­nyé­nek. Ennek el­le­nére vi­szont Cla­u­dia mo­so­lyogva várja a ka­rá­csonyt.

Ezek a világ legröhejesebb karácsonyfái! Ettől sokkot kapsz

Ezek a világ legröhejesebb karácsonyfái! Ettől sokkot kapsz

Kéne pár jó ötlet a szép dí­szí­tés­hez? Most azt mu­tat­juk, hogy mi az, amit NE te­gyél. De tény­leg. Sem­mi­képp!

Dilis karácsonyfák, ha úgy döntöttél, idén kiborítod a családod

Dilis karácsonyfák, ha úgy döntöttél, idén kiborítod a családod

Biz­tos jól át­gon­dol­tad?

Ha iga­zán meg sze­ret­néd bo­lon­dí­tani a csa­lá­dod, na meg a ka­rá­csonyt, mu­tat­juk az öt­le­te­ket. Biz­tos jól át­gon­dol­tad?

Magyarázkodni kényszerült a várandós Kapócs Zsóka

Magyarázkodni kényszerült a várandós Kapócs Zsóka

Ka­pócs Zsóka nyu­ga­lom­ban várja első gyer­me­két.

Ka­pócs Zsóka nyu­ga­lom­ban várja első gyer­me­két, aki már most képes meg­lepni anyu­ká­ját.

Nézői videó, ezért sírta el magát élő adásban Liptai Claudia

Nézői videó, ezért sírta el magát élő adásban Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia nem bírt a könnye­i­vel, még a sminkje is el­ke­nő­dött. Van az úgy, hogy vá­rat­la­nul el­tö­rik a mé­cses.

Lip­tai Cla­u­dia nem bírt a könnye­i­vel, még a sminkje is el­ke­nő­dött. Van az úgy, hogy el­tö­rik a mé­cses.

Ezek a világ legrondább állatai? Sírva fogsz nevetni a képeik láttán

Ezek a világ legrondább állatai? Sírva fogsz nevetni a képeik láttán

Nem is iga­zán az ál­la­tok csú­nyák, csak nem éppen a leg­jobb pil­la­na­tuk­ban kap­ták le őket.

Ezeket a mondatok nemcsak szex közben, állásinterjún is elsüthetők!

Ezeket a mondatok nemcsak szex közben, állásinterjún is elsüthetők!

Eze­ket a be­szó­lá­so­kat frap­pán­san tudod al­kal­mazni mind­két hely­zet­ben. Na­gyon pi­káns, csik­lan­dós össze­ál­lí­tás kö­vet­ke­zik!

Csak Stohl András tudta megnyugtatni a kétségbeesett magyar énekest

Csak Stohl András tudta megnyugtatni a kétségbeesett magyar énekest

Pápai Joci el­bi­zony­ta­la­no­dott ma­gá­ban.

Pápai Joci el­bi­zony­ta­la­no­dott ma­gá­ban, és Stohl And­rás­nak ön­tötte ki a lel­két.

Ennél bizarrabb kérdéseket szexről még nem hallottál!

Ennél bizarrabb kérdéseket szexről még nem hallottál!

Vajon mi iz­gatja a kö­rü­löt­ted élő­ket? Gon­dol­nád, hogy ilyen haj­me­resztő kér­dé­sekre ke­re­sik a vá­laszt?

Vajon mi iz­gatja a kö­rü­löt­ted élő­ket? Gon­dol­nád, hogy ilyen haj­me­resztő kér­dé­sekre ke­re­sik a vá­laszt?

Durva, mi történik, ha éppen orgazmus előtt ezt suttogják a füledbe

Durva, mi történik, ha éppen orgazmus előtt ezt suttogják a füledbe

Van­nak mon­da­tok, amik meg­nö­ve­lik a gyö­nyört. És van­nak olya­nok, amik bes­ti­á­li­san meg­gyil­kol­ják a ro­man­ti­kus estét.

Teljes döbbenet: A 3. emeleti lakó, a szobafestő és Horváth Piroska...

Teljes döbbenet: A 3. emeleti lakó, a szobafestő és Horváth Piroska...

Bárki meg­em­lé­kez­het ün­ne­pé­lye­sen bár­mi­ről. Egé­szen el­ké­pesztő a fel­ho­za­tal!

Megtaláltuk a legjobb magyar állásajánlatot, ez brutális

Megtaláltuk a legjobb magyar állásajánlatot, ez brutális

Még­hogy nincs meló?

Még­hogy nincs meló? Hi­he­tet­len ál­lás­le­he­tő­sé­gek he­ver­nek min­denki előtt az utcán! Vagy a neten...

Hihetetlenül cuki állatok, rosszkedv ellen!

Hihetetlenül cuki állatok, rosszkedv ellen!

Ga­ran­tál­tan fel­dob­ják a na­po­dat!

Az imád­ni­való és vic­ces ál­la­tok­nál nincs jobb gyógyír a lé­lek­nek. Ezek a fotók ga­ran­tál­tan fel­dob­ják a na­po­dat!

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték!

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték!

A nap vicce: ez történt valójában a felújított 3-as metróval

A nap vicce: ez történt valójában a felújított 3-as metróval

Ki­de­rült, hogy mi tör­tént pon­to­san.

Szerda reg­gel ki kel­lett áll­nia egy sze­rel­vény­nek, mert nem mű­kö­dött az ajtó. Most az is ki­de­rült, hogy mi tör­tént pon­to­san.

Ilyet még nem láttál: Szinkronúszó lett a magyar humorista

Ilyet még nem láttál: Szinkronúszó lett a magyar humorista

A Vizes vb meg­ih­lette.

A Vizes vb meg­ih­lette a hazai humor egyik jeles kép­vi­se­lő­jét is, aki meg is mu­tatta eddig rej­tett ké­pes­sé­geit egy kerti me­den­cé­ben.

A 21 legviccesebb iskolai dolgozat!

A 21 legviccesebb iskolai dolgozat!

A ta­ná­rok­nak nagy fe­le­lős­sége van a gyer­me­ke­ink éle­tét és jö­vő­jét il­le­tően, ugyan­ak­kor mi szü­lők okkal iri­gyel­het­jük is őket, pél­dául eze­kért a dol­go­za­to­kért.

A ta­ná­rok­nak nagy fe­le­lős­sége van a gyer­me­ke­ink éle­tét és jö­vő­jét il­le­tően, ugyan­ak­kor mi szü­lők okkal iri­gyel­het­jük is őket, pél­dául eze­kért a dol­go­za­to­kért.

Barátnője buktatta le a magyar sztárszínészt

Barátnője buktatta le a magyar sztárszínészt

Sokat mondó képet tett közzé Csonka Pici kö­zös­ségi ol­da­lán Kasszás Erzsi. Ba­lázs And­rea szí­nésznő úgy dön­tött, le­rántja a lep­let ba­rát­já­ról.

Sokat mondó képet tett közzé Csonka Pici kö­zös­ségi ol­da­lán Kasszás Erzsi. Ba­lázs And­rea szí­nésznő úgy dön­tött, le­rántja a lep­let ba­rát­já­ról.

Ezt művelte Bodrogkisfaludon a pincér

Ezt művelte Bodrogkisfaludon a pincér

Szak­má­já­ban jár­tas fel­szol­gáló!

A kis zemp­léni fa­lu­ban nem lehet meg­fogni a szak­má­já­ban jár­tas fel­szol­gá­lót. A ven­dég kü­lö­nös ké­ré­sét így tel­je­sí­tette!

Ezért nem vette még feleségül Majka Dundikát

Ezért nem vette még feleségül Majka Dundikát

Vissza kell magát fog­nia néha.

A nézők kö­ré­ben ha­tal­mas si­kert arat Ma­jo­ros Pé­ter­rel Az 50 mil­liós játszma, ami meg­dön­tötte a régi mil­liós mű­so­rok né­zett­sé­get.

Két dolgot nem értünk ezekkel a képekkel kapcsolatban!

Két dolgot nem értünk ezekkel a képekkel kapcsolatban!

Miért, és megint miért? Miért har­mo­ni­ká­zik va­laki mez­te­le­nül egy mo­só­gép­ben, és ezt miért fo­tóz­tatja le va­la­ki­vel?

Miért, és megint miért? Miért har­mo­ni­ká­zik va­laki mez­te­le­nül egy mo­só­gép­ben, és ezt miért fo­tóz­tatja le va­la­ki­vel? Mi szük­sége az utó­kor­nak ezekre a fel­vé­te­lekre?

Az orálizom-növelő, a lábszelfiszett és társaik

Az orálizom-növelő, a lábszelfiszett és társaik

Van itt WC-kabát és pi­si­ütő is! A kér­dés már csak az, hogy ezek hasz­nos, vagy tel­je­sen hasz­ta­lan esz­kö­zök?!

Van itt ka­ki­ka­bát, és pi­si­ütő is! A kér­dés már csak az, hogy ezek hasz­nos, vagy tel­je­sen hasz­ta­lan esz­kö­zök?!

Azt kívánják a férfiak, bárcsak tudták volna mindezt az első szex előtt

Azt kívánják a férfiak, bárcsak tudták volna mindezt az első szex előtt

Ez első együtt­lét előtt az ember már túl van egy-két por­nón, és a ba­rá­tok által el­me­sélt szto­ri­kon. Nővel csi­nálni egé­szen más.

Hoppá! Kasza Tibi megtalálta a fogyás legegyszerűbb módját

Hoppá! Kasza Tibi megtalálta a fogyás legegyszerűbb módját

Ugye meg­van az érzés, ami­kor fo­gyó­kúra köz­ben fel­pat­tansz a mér­legre, és a szá­mok csa­ló­dást okoz­nak? Kasza Tibi meg­ta­lálta a meg­ol­dást....

Ugye meg­van az érzés, ami­kor fo­gyó­kúra köz­ben fel­pat­tansz a mér­legre, és a szá­mok csa­ló­dást okoz­nak? Kasza Tibi meg­ta­lálta a meg­ol­dást....

Na, most tényleg megőrült Kucsera Gábor

Na, most tényleg megőrült Kucsera Gábor

Ku­csera Gábor min­den szem­pont­ból túl van élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán. Újra meg­ta­lálta a he­lyét.

Ku­csera Gábor min­den szem­pont­ból túl van élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán. Újra meg­ta­lálta a he­lyét, amit mi sem bi­zo­nyít job­ban, mint leg­újabb be­jegy­zése...

Felrobbantotta a netet ez a kisbaba, eszméletlen, mit művel!

Felrobbantotta a netet ez a kisbaba, eszméletlen, mit művel!

Ennyire vic­ces bébit még nem lát­tál: úgy gri­ma­szol mint a fel­nőt­tek!

Ennyire vic­ces bébit még nem lát­tál: úgy vágja a gri­ma­szo­kat mint a fel­nőt­tek, nézd csak!

Ilyet még nem láttál: így szórakoztatják magukat a TV2 zsűritagjai

Ilyet még nem láttál: így szórakoztatják magukat a TV2 zsűritagjai

El­ké­pesz­tően vic­ces vi­deót töl­tött fel a Sz­tár­ban sztár egyik zsű­ri­tagja ma­gá­ról és kol­lé­gá­i­ról. Így még tuti nem lát­tad őket.

A világ 10 legviccesebb bébigrimasza!

A világ 10 legviccesebb bébigrimasza!

Szó­ra­koz­tató, ami­kor a kis­ba­bák fel­nőtt­ként pró­bál­nak vi­sel­kedni!

Szó­ra­koz­tató, ami­kor a kis­ba­bák fel­nőtt­ként pró­bál­nak vi­sel­kedni, pláne, ha ön­álló gon­do­la­tuk egy tré­fás gri­masz­ban mu­tat­ko­zik meg.

Volt neje baján viccelődött Homonnay

Volt neje baján viccelődött Homonnay Zsolt

Nem tu­dott el­menni a Mok­kába Po­lyák Lilla.

Talán élete leg­rosszabb idő­sza­kát éli Po­lyák Lilla, az Ope­rett­szín­ház sztár­já­nak sú­lyos láb­sé­rü­lése miatt a Sz­tár­ban Sz­tá­ros fel­lé­pése is ve­szély­ben. De a Mok­kába sem tu­dott el­menni.

Ennek a terhes kismamának a fotója felrobbantotta a netet

Ennek a terhes kismamának a fotója felrobbantotta a netet

Száz­ez­rek pö­rög­nek most ezen a fény­ké­pen. És ez egy­ál­ta­lán nem csoda.

Száz­ez­rek pö­rög­nek most ezen a fény­ké­pen. És ez egy­ál­ta­lán nem csoda.

Elkészült a pénisz mikrochip: felismeri és jelenti az idegen vaginát

Elkészült a pénisz mikrochip: felismeri és jelenti az idegen vaginát

A pici kém sms-t küld a te­le­fo­nodra, ha a pasid ti­los­ban jár. De aka­rod tudni?

A pici kém sms-t küld a te­le­fo­nodra, ha a pasid ti­los­ban jár. De tény­leg aka­rod tudni?

Ez a sámli most az internet királya, megváltoztatja az életed!

Ez a sámli most az internet királya, megváltoztatja az életed!

Soha többé nem tudsz majd ugyan­úgy nézni egy sám­lira, mint eddig.

Soha többé nem tudsz majd ugyan­úgy nézni egy sám­lira, mint eddig, ha meg­tu­dod, hogy mire való.

Nincs több titok, ezért vetkőznek másképp a nők

Nincs több titok, ezért vetkőznek másképp a nők

Min­den a ha­té­kony­sá­gon múlik.

Min­den a ha­té­kony­sá­gon múlik. És az el­térő test­fel­épí­té­sen. Meg fogsz döb­benni a kü­lönb­sé­gen!

Mennyire piszkos a fantáziád? Mi tudjuk, hogy nagyon... Íme a bizonyíték!

Mennyire piszkos a fantáziád? Mi tudjuk, hogy nagyon... Íme a bizonyíték!

Fo­gad­junk, hogy te sem vagy ár­tat­lan. Ezek a képek meg­moz­gat­nak majd...

Fo­gad­junk, hogy te sem vagy ár­tat­lan. Ezek a képek meg­moz­gat­nak majd...

Élő adásban okoztak káoszt a sztárgyerekek

Élő adásban okoztak káoszt a sztárgyerekek

Az egész stú­diót át­ren­dez­ték.

A TV2 sztár­já­nak gye­re­kei miatt az egész stú­diót át kel­lett ren­dezni, sőt, meg­tet­ték ezt ők maguk is.

7 bizarr óvszer, amitől inkább a vihogás jön rád

7 bizarr óvszer, amitől inkább a vihogás jön rád

Az ágy­ban kell a játék, de ennyire?

Az ágy­ban kell a játék, még a jel­me­zesdi is. De ezek lát­tán in­kább a kan­di­ka­me­rát ke­res­nénk, mint a ked­ve­sünk ékes­sé­gét!

Ilyen bizarr módon is használhatod az óvszeredet!

Ilyen bizarr módon is használhatod az óvszeredet!

Kí­ná­ban kü­lö­nös becs­ben tart­ják a gumi óv­szert. Ahogy a kö­vet­kező fil­mecske ala­po­san be is bi­zo­nyítja. Ka­pasz­kodj meg!

Kí­ná­ban, ahol az ide­á­lis csa­lád­mo­dell sze­rint mind­össze egy gye­rek a kí­vá­na­tos, kü­lö­nös becs­ben tart­ják a gumi óv­szert. Nem vé­let­len hát, hogy ez a min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múló fil­mecske éppen Kí­ná­ban ké­szült el. Ka­pasz­kodj meg!

Ezeket kéne tudnia a srácoknak az orálról

Ezeket kéne tudnia a srácoknak az orálról

A lá­nyok is imád­ják adni, de most meg­mu­tat­juk mi jár köz­ben a fe­jük­ben! 12 dolog, amit jó lesz ész­ben tar­ta­nod, ha több ilyen él­ményt sze­ret­nél!

A lá­nyok is imád­ják adni, de most meg­mu­tat­juk mi jár köz­ben a fe­jük­ben! 12 dolog, amit jó lesz ész­ben tar­ta­nod, ha több ilyen él­ményt sze­ret­nél!

Amikor a babák beindulnak

Amikor a babák beindulnak!

Top 7 leg­vic­ce­sebb je­le­net, amit neked is lát­nod kell!

A szü­lők órá­kon át tud­nak me­sélni gyer­me­ke­ik­kel kap­cso­lat­ban, és ami ettől egy picit szo­mo­rúbb, órá­kon át me­sél­nek is, anél­kül hogy kér­dez­nénk őket. Ezt a vi­deót lát­nod kell!

A világ legrosszabbul elsült szexuális élményei

A világ legrosszabbul elsült szexuális élményei

Ami­kor va­lami na­gyon fél­re­si­ke­rül...

A szex nem csak csipke és ro­man­ti­kus fél­ho­mály: 9 nő me­sélte el, hogy mi­lyen az, ami­kor va­lami na­gyon fél­re­si­ke­rül.

Meghökkentő szépségápolás: szerinted szexi vagy közönséges?

Meghökkentő szépségápolás: szerinted szexi vagy közönséges?

Szap­pan­nak szap­pan, na de a for­mája... És még glit­te­res­ben is lé­te­zik!

Szap­pan­nak szap­pan, na de a for­mája... És még glit­te­res­ben is lé­te­zik!