CÍMKE: 'vicc'

Lázálom! Karácsony akar parkolási rendszert tervezni

Lázálom! Karácsony akar parkolási rendszert tervezni

Nem vicc, Ka­rá­csony Ger­gely akar ja­vas­la­tot tenni a ke­rü­leti és fő­vá­rosi par­ko­lás mű­köd­te­té­sére.

Közeledik a nagy nap: esküvőjéről beszélt Tóth Gabi

Közeledik a nagy nap: esküvőjéről beszélt Tóth Gabi

A vá­ran­dós sztár­éne­kes­nőt áp­ri­lis kö­ze­pén je­gyezte el sze­relme, Kra­usz Gábor.

FRISS HÍREK

Paparazzi fotót töltöttek fel a világhálóra Tilláról: nem örült neki

Paparazzi fotót töltöttek fel a világhálóra Tilláról: nem örült neki

A mű­sor­ve­ze­tő­ről az egyik kol­lé­gája osz­totta meg a képet.

A mű­sor­ve­ze­tő­ről az egyik kol­lé­gája osz­totta meg a képet.

Összeesett a stúdióban Majka, videó is készült róla

Összeesett a stúdióban Majka, videó is készült róla

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Bezár a bazár! fo­ga­tása köz­ben esett a földre. Tilla új­ra­élesz­tésre ké­szült.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Bezár a bazár! fo­ga­tása köz­ben esett a földre. Tilla új­ra­élesz­tésre ké­szült.

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Olyat tett, ami miatt ren­ge­te­gen el­pár­tol­tak tőle...

Odáig van­nak a Yo­u­tube nézői a fi­a­tal férfi­ért, de most olyat tett, ami miatt sokan el­pár­tol­tak tőle...

Ezért néztek pornót az értekezleten, vallott a világsztár

Ezért néztek pornót az értekezleten, vallott a világsztár

A tak­tika he­lyett por­nófil­met néz­tek.

Ki­cse­rél­ték a ka­zet­tát az ér­te­kez­let előtt, a tak­tika he­lyett por­nófil­met ve­tí­tet­tek a fo­cis­ták­nak.

Kiakadtak a rajongók, undorító hazugsággal állt elő Justin Bieber

Kiakadtak a rajongók, undorító hazugsággal állt elő Justin Bieber

Sze­rin­tük a sztár éret­len, és sokak ér­zé­sét meg­sér­tette. Bo­csá­na­tot kel­lene kér­nie, de ő egy­előre nem teszi.

Sze­rin­tük a sztár éret­len, és sokak ér­zé­sét meg­sér­tette. Bo­csá­na­tot kel­lene kér­nie...

Vezetés közben őrült meg Csonka András

Vezetés közben őrült meg Csonka András

And­rás szá­mára ki­apaszt­ha­tat­lan hu­mor­for­rást je­lent az app­li­ká­ció...

And­rás szá­mára ki­apaszt­ha­tat­lan hu­mor­for­rást je­lent az app­li­ká­ció, ami­vel ontja ma­gá­ból a jobb­nál jobb vi­de­ó­kat. Most ezt.

Imádják a videóit: Internetes sztár lesz Csonka András

Imádják a videóit: Internetes sztár lesz Csonka András

Na­gyon vic­ces.

Pici hu­mo­rát sokan sze­re­tik, mert őszinte és frap­páns. A fel­vé­tel­ről ját­szott szö­vegre tá­to­gós kép­so­rai a szí­né­szi játék által nyer­nek új ér­tel­met.

Durván megviccelték rajongóikat a magyar sztárok, ezt tették!

Durván megviccelték rajongóikat a magyar sztárok, ezt tették!

A három hí­res­ség jól át­vert min­den­kit bo­lon­dok napja al­kal­má­ból, ám a kö­ve­tőik ezt nem bán­ták.

A három hí­res­ség jól át­vert min­den­kit bo­lon­dok napja al­kal­má­ból, ám a kö­ve­tőik ezt nem bán­ták, ked­ven­ce­ik­kel együtt ne­vet­tek.

Mi történt Harry herceggel? Olyat tett, amit eddig még soha

Mi történt Harry herceggel? Olyat tett, amit eddig még soha

Meg­han her­cegné ne­vetve pró­bálta ki­vágni magát a kínos hely­zet­ből. Egy pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő.

Meg­han her­cegné ne­vetve pró­bálta ki­vágni magát a kínos hely­zet­ből. Egy pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő.

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

A kül­se­jét kri­ti­zálta.

A her­cegné ne­vetni kez­dett, de vajon ön­fe­ledt volt ez a ka­ca­gás? Vil­mos fe­le­sége kül­se­jét kri­ti­zálta egy fon­tos ta­lál­ko­zón. Te mit gon­dolsz erről?

Végre bevallotta az özvegy, hogy Russell Crowe-val jár?

Végre bevallotta az özvegy, hogy Russell Crowe-val jár?

Lel­ke­sen me­sélte, hogy sze­rel­mes.

Terri Irwin ele­inte tel­jes át­élés­sel fej­te­gette, hogy mennyire sze­rel­mes a szí­nészbe, de aztán va­lami egé­szen vá­rat­lan dolog tör­tént.

Ezt látnod kell: mi történt Tatár Csilla arcával?

Ezt látnod kell: mi történt Tatár Csilla arcával?

Így még biz­to­san nem állt ka­me­rák elé a Csak show és más semmi sztárja.

Így még biz­to­san nem állt ka­me­rák elé a Csak show és más semmi sztárja.

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Vic­ces ked­vé­ben volt Szabó-Kul­csár Edina férje, Csuti. Min­denki rajta nevet.

Vic­ces ked­vé­ben volt Szabó-Kul­csár Edina férje, Csuti. Min­denki rajta nevet.

Fura videó került fel a netre Keresztes Ildikóról: de mit csinál?

Fura videó került fel a netre Keresztes Ildikóról: de mit csinál?

Az éne­kesnő min­den őrült­ség­ben benne van. Ezt bi­zo­nyítja a leg­fris­sebb fel­vé­tel is róla.

Az éne­kesnő min­den őrült­ség­ben benne van. Ezt bi­zo­nyítja a leg­fris­sebb fel­vé­tel is róla.

Összeverekedett Majka és Tilla!

Összeverekedett Majka és Tilla!

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást.

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

Bármire képesek: Reklámokban hódítanak a magyar sztárok

Bármire képesek: Reklámokban hódítanak a magyar sztárok

Van az a pénz, ami­ért az em­ber­nek "kor­pá­so­dik a haja" - ez a le­gen­dás mon­dás Pro­kopp Dóra mű­sor­ve­ze­tő­től szár­ma­zik.

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Most akkor ez a nyi­lat­ko­zat az el­len­fe­let mi­nő­síti, vagy a mi lab­da­rú­gá­sun­kat?

Hülyét csinált a férfiakból a Gucci, ez már mindennek a teteje

Hülyét csinált a férfiakból a Gucci, ez már mindennek a teteje

Ké­szülj, mert ezt a lát­ványt igen­csak nehéz lesz ki­he­verni... Tény­leg ko­mo­lyan gon­dolta mind­ezt a ran­gos di­vat­ház?

Ezen a róla szóló mémen röhög egy napja Hajdú Péter

Ezen a róla szóló mémen röhög egy napja Hajdú Péter

Egy hí­res­ség­nek nem árt, ha fel­vér­tezi magát jó adag ön­iró­ni­á­val. A mű­sor­ve­ze­tő­nek ez si­ke­rült.

Egy hí­res­ség­nek nem árt, ha fel­vér­tezi magát jó adag ön­iró­ni­á­val. A mű­sor­ve­zető egy­sze­rűen imádja, ha saját ma­gá­ról szóló vic­cet hall, vagy lát.

Elakad a szavad: arcpirítóan perverz ajándékot kapott Kim Kardashian

Elakad a szavad: arcpirítóan perverz ajándékot kapott Kim Kardashian

A szo­kat­lan cso­ma­got per­verz üze­net tette még paj­ko­sabbá. Ám hiába, a Kar­das­hian-lá­nyok sem­mi­től nem jöt­tek za­varba!

Egy videó kedvéért gyilkolta meg barátját egy 20 éves nő

Egy videó kedvéért gyilkolta meg barátját egy 20 éves nő

Az egé­szet köz­ve­tí­tet­ték.

Az egé­szet a Yo­u­tube-on köz­ve­tí­tet­ték, de vé­gig­nézte a pár három éves gyer­meke is.

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

Nem hiszed el, mit művelt a kamerák előtt Ábel Anita és Tóth Vera

Nem hiszed el, mit művelt a kamerák előtt Ábel Anita és Tóth Vera

A két ka­ra­kán nő el­ké­pesztő ala­kí­tást nyúj­tott.

Meg­lepő, de a két ka­ra­kán nő el­ké­pesztő ala­kí­tást nyúj­tott a Sz­tár­ban Sztár meg 1 ki­csi­ben.

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban, ami­kor Kol­lá­nyi Zsu­zsi vég­zett a pro­duk­ci­ó­já­val.

Telefonon hívogatva rémisztik halálra a magyarokat

Telefonon hívogatva rémisztik halálra a magyarokat

Új in­ter­ne­tes őrü­let hódít! A leg­több ál­do­zat nem tudja, hogy csak szó­ra­koz­nak vele.

Új in­ter­ne­tes őrü­let hódít! A leg­több ál­do­zat nem tudja, hogy csak szó­ra­koz­nak vele, így so­kak­nak okoz ál­mat­lan éj­sza­kát a rossz­in­du­latú vic­ce­lő­dés. A sok­koló te­le­fon­hí­vá­sok in­do­kai meg­le­pően szé­les ská­lán mo­zog­nak, ám akad egy árul­kodó jel, ami le­lep­lezi az át­ve­rést.

Kiss Ádám búvárkodós videóján pörög a Facebook

Kiss Ádám búvárkodós videóján pörög a Facebook

A fi­a­tal po­én­gyá­ros­ban most sem csa­lód­tunk. Nya­ra­lá­sán sem bírta ki, hogy ne gyárt­son egy-két poént.

A fi­a­tal po­én­gyá­ros­ban most sem csa­lód­tunk. Nya­ra­lá­sán sem bírta ki, hogy ne gyárt­son egy-két poént.

Kínos lesifotón Stohl Luca: Vajon mit szól ehhez Stohl András?

Kínos lesifotón Stohl Luca: Vajon mit szól ehhez Stohl András?

Ér­de­kes fo­tóra buk­kan­tunk.

Ér­de­kes fo­tóra buk­kan­tunk a csi­nos mű­sor­ve­zető Ins­tag­ram-ol­da­lán!

Elképesztő módon állnak bosszút párjukon a magyar fiatalok

Elképesztő módon állnak bosszút párjukon a magyar fiatalok

A pasi berúg a ba­rá­ta­i­val, emi­att ugrik a közös prog­ram. Is­me­rős szi­tu­á­ció? A 23 éves Na­ta­lie sem hagyta meg­tor­lás nél­kül ezt a csúf­sá­got.

Ha unatkozol az irodában, így vicceld meg a kollégákat

Ha unatkozol az irodában, így vicceld meg a kollégákat

14 remek és ki­pró­bált öt­le­tet mu­ta­tunk, ami­vel a leg­szür­kébb hét­köz­nap is vi­dá­mab­ban telik majd az iro­dá­ban.

14 remek és ki­pró­bált öt­le­tet mu­ta­tunk, ami­vel a leg­szür­kébb hét­köz­nap is vi­dá­mab­ban telik majd az iro­dá­ban.

Durva, a nyílt utcán űztek csúfot Ábel Anitából

Durva, a nyílt utcán űztek csúfot Ábel Anitából

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sok-sok évvel az in­ci­dens után me­sélt a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sok-sok évvel az in­ci­dens után me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Sok­kot ka­pott az anyuka, ami­kor meg­látta a fel­vé­te­le­ket. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Sok­kot ka­pott az anyuka, ami­kor meg­látta a fel­vé­te­le­ket. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Kiborító a legújabb farmerdivat, idén nyáron minden nő bajban lesz

Kiborító a legújabb farmerdivat, idén nyáron minden nő bajban lesz

Vajon mire gon­dol­kod­tak ennek a far­mer­nek a ter­ve­zői? Egye­lőre nem tudni, ki ra­jong majd az ab­la­kos nad­rá­gért.

A meg­osztó ter­mé­kek ál­ta­lá­ban ha­tal­mas si­kert arat­nak a pi­a­con. Va­ló­szí­nű­leg így gon­dol­kod­tak ennek a far­mer­nek a ter­ve­zői is, bár azt egy­előre nem tudni, ki ra­jong majd az ab­la­kos nad­rá­gért.

Koós azt terjeszti, Aradszky törte el a vállát!

Koós azt terjeszti, Aradszky törte el a vállát!

Foly­ton vic­ce­lőd­nek egy­más­sal.

A két éne­kes rend­kí­vül jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal, ebbe pedig a foly­to­nos vic­ce­lő­dés is be­le­tar­to­zik.

Kiakadsz attól, amit Majka kitett a Facebookjára

Majka vicces gyerek, de kiakadsz attól, amit kitett a Facebookjára

Ahogy ő fo­gal­maz: bal­jós ár­nyak....

Ahogy ő fo­gal­maz: bal­jós ár­nyak....

Felmondásával viccelődött Kárász Róbert

Felmondásával viccelődött Kárász Róbert

Ká­rász Ró­bert Va­len­tin-nap al­kal­má­ból kü­lön­le­ges öt­le­tet eszelt ki, hogy meg­vic­celje új­don­sült mun­ka­he­lyét.

Ká­rász Ró­bert Va­len­tin-nap al­kal­má­ból kü­lön­le­ges öt­le­tet eszelt ki, hogy meg­vic­celje új­don­sült mun­ka­he­lyét, az ATV szer­kesz­tő­sé­gét.

Retro: különös baráttal ölelkezett Gálvölgyi János!

Retro: különös baráttal ölelkezett Gálvölgyi János!

Vic­ces fotó ju­tott a Ri­post bir­to­kába.

Vic­ces fotó ju­tott a Ri­post bir­to­kába, ame­lyen a szín­mű­vész egyik vic­ces pil­la­na­tát örö­kí­tet­ték meg.

Itt az első vicc Gyárfás lemondásáról!

Itt az első vicc Gyárfás Tamás lemondásáról!

Mind­össze pár szó, de ha le­esik, akkor sír­va­rö­hö­gős.

Mind­össze pár szó, de ha le­esik, akkor sírva rö­hö­gős. Na jó, in­kább hom­lo­kon csa­pós. Mi lesz így az el­hí­re­sült ka­ba­lafi­gu­rák­kal?

Interjú közben ütötték le Gerard Butlert

Interjú közben ütötték le Gerard Butlert

Némi fá­zis­ké­sés­sel, hat hó­nap­pal ké­sőbb vet­tek elég­té­telt a jó­képű szí­né­szen, de ami késik, nem múlik. Nem min­den­napi be­szél­ge­tés lett be­lőle.

Némi fá­zis­ké­sés­sel, hat hó­nap­pal ké­sőbb vet­tek elég­té­telt a jó­képű szí­né­szen, de ami késik, nem múlik. Nem min­den­napi be­szél­ge­tés lett be­lőle.

Háromszáz ember előtt viccelődött Majka a férfiasságával!

Háromszáz ember előtt viccelődött Majka a férfiasságával!

A Star Academy szín­fa­lai mö­gött po­én­ko­dott Ördög Nóra és Majka.

A Star Academy szín­fa­lai mö­gött po­én­ko­dott Ördög Nóra és Majka.

Ez az Eb legjobb vicce: sittes bankárok, bálnavadászok kíméljenek!

Ez az Eb legjobb vicce: sittes bankárok, bálnavadászok kíméljenek!

Tudod, hogy áll össze az Eb-csoda? Iz­land la­kos­sá­gá­ból így állt össze az a 23 férfi, akik el­káp­ráz­tat­ják Eu­ró­pát.

A világ legbénább parkolása, avagy hogyan törj össze egy luxusautót

A világ legbénább parkolása, avagy hogyan törj össze egy luxusautót

Ilyet még ga­ran­tál­tan nem lát­tál! A vi­deón meg­néz­he­ted min­den idők leg­sze­ren­csét­le­nebb par­ko­lá­sát.

Ismeretlenek támadtak a Viszkis rablóra!

Ismeretlenek támadtak a Viszkis rablóra!

Bár po­én­nak szánta leg­utóbbi Fa­ce­book-be­jegy­zé­sét, mégis sokan ne­ki­ug­rot­tak az egy­kori bank­rab­ló­nak.

Bár po­én­nak szánta leg­utóbbi Fa­ce­book-be­jegy­zé­sét, mégis sokan ne­ki­ug­rot­tak az egy­kori bank­rab­ló­nak. Ugyanis tré­fá­ból banki al­kal­ma­zott­nak je­lent­ke­zett, de a szem­te­len­sé­gé­től biz­to­san le­esik az állad...

Ezt a férfit háromszor rabolják ki fél perc alatt!

Ezt a férfit háromszor rabolják ki fél percen belül!

Az ál­do­zat egy se­gí­tő­kész fickó, aki nem is sejti, hogy rövid idő alatt min­dent el­ve­szít, ami csak nála van.

A hely­szín va­la­hol a for­rongó Af­ga­nisz­tán. Az ál­do­zat egy se­gí­tő­kész fickó, aki nem is sejti, hogy rövid idő alatt min­dent el­ve­szít, ami csak nála van.

Így nézne ki Zámbó Krisztián, ha Krisztinának születik

Így nézne ki Zámbó Krisztián, ha Krisztinának születik

Nővé vál­to­zott Zámbó Jimmy fia.

Volt már te­het­ség­ku­ta­tós ver­senyző és re­a­li­tysz­tár is Zámbó Jimmy leg­na­gyobb fia. Most pedig nő lett be­lőle, még­hozzá ön­szán­tá­ból.

Magyar férfi körözési fotója miatt szakad a nevetéstől a fél világ!

Magyar férfi körözési fotója miatt szakad a nevetéstől a fél világ!

Olyan je­le­net szü­le­tett egy ma­gyar férfi kö­rö­zési fo­tója miatt, hogy azt még a leg­jobb víg­já­té­kok is meg­iri­gyel­het­nék.

Szerda este óta a Bayern-focistán röhög az internet

Szerda este óta a Bayern-focistán röhög az internet

Kings­ley Coman nem ilyen nép­sze­rű­ségre vá­gyott. Ma már a fod­rá­sza is el­buj­do­kolna jó mélyre.

Kings­ley Coman nem ilyen nép­sze­rű­ségre vá­gyott. Ma már a fod­rá­sza is el­buj­do­kolna jó mélyre.

Kínos baki áldozata lett Hosszú Katinka

Kínos baki áldozata lett Hosszú Katinka

A fran­ci­á­kon ki­fo­gott Hosszú Ka­tinka. Az úszónő nevét csú­nyán el­ír­ták, a jelek sze­rint még min­dig nem is­me­rik tö­ké­le­te­sen a vi­lág­ban. Sze­ren­csére ő ezt vic­ce­sen fogta fel.

A fran­ci­á­kon ki­fo­gott Hosszú Ka­tinka. Az úszónő nevét csú­nyán el­ír­ták, a jelek sze­rint még min­dig nem is­me­rik tö­ké­le­te­sen a vi­lág­ban. Sze­ren­csére ő ezt vic­ce­sen fogta fel.

Egy éjszaka alatt megöregedett Csonka András!

Egy éjszaka alatt megöregedett Csonka András!

Hir­te­len meg­őszült a haja és a szem­öl­döke, mély rán­cai let­tek, fé­lel­me­te­sen néz ki.

A szí­nész ér­de­kes vi­deót tett közzé az in­ter­ne­ten. Hir­te­len meg­őszült a haja és a szem­öl­döke, mély rán­cai let­tek, fé­lel­me­te­sen néz ki.

Viccet csinált a szerelméből Varga Viktor

Viccet csinált a szerelméből Varga Viktor

Kifi­gu­ráz­ták egy­mást Cin­thyá­val.

Min­den jel arra mutat, hogy Varga Vik­tor és Cin­thya Dic­ta­tor újra egy párt alkot. Ennek el­le­nére most kifi­gu­ráz­ták egy­mást, még­hozzá elég kre­a­tív módon.

Már a bemutatásán kiröhögtette magát a sztárfocista

Már a bemutatásán kiröhögtette magát a sztárfocista

Csak a meg­szo­kott bé­ná­zá­sát hozza.

A spa­nyol vá­lo­ga­tott já­té­kos két bor­zal­ma­san si­ke­rült év után tért vissza ha­zá­jába. Egye­lőre meg­szo­kott bé­ná­zá­sát hozza.

Veszélyes poénnal szórakoztatta rajongóit Vastag Csaba - Videó

Veszélyes poénnal szórakoztatta rajongóit Vastag Csaba - Videó

Az éne­kes most nem volt vic­ces. Sze­rin­tünk. Sze­rin­ted?

A si­ke­res éne­kes már négy napja úton volt, mikor fel­rakta a vic­ces­nek szánt vi­deót. Vak­sö­tét­ben, for­ga­lom­ban lévő au­tó­ban azt ját­szani, hogy el­al­szik a sofőr. Hát, va­la­hogy nem az év po­énja...

Ilyet még nem láttál! Játszani kezdett a pályára rohanó szurkoló

Ilyet még nem láttál! Játszani kezdett a pályára rohanó szurkoló

Úgy gon­dolta, job­ban végzi el a szög­le­tet, mint a profi fo­cista. A já­té­kos nem ér­té­kelte a poént.

Így lógd el a munkát a kánikulában - az 5 legjobb kifogás

Így lógd el a munkát a kánikulában - az 5 legjobb kifogás

Ele­ged van a me­leg­ből, az ut­cára sincs ked­ved ki­lépni? Mon­dunk pár öt­le­tet, hogy a be­füg­göny­zött la­kás­ban ma­rad­hass.

Ele­ged van a me­leg­ből, az ut­cára sincs ked­ved ki­lépni? Mon­dunk pár öt­le­tet, hogy a be­füg­göny­zött la­kás­ban ma­rad­hass.

Kínos belépő: cenzúrázták a világbajnok viccét!

Kínos belépő: cenzúrázták a világbajnok viccét!

Kínos for­du­lat a be­mu­tat­ko­zá­son.

Kínos for­du­la­tot vett a Man­ches­ter Uni­ted első német iga­zo­lá­sá­nak be­mu­tat­ko­zása. Az új fo­cista sa­já­tos poént sü­tött el egy in­ter­jú­ban.

Durván gúnyolja Zimány Lindát az internet népe

Durván gúnyolja Zimány Lindát az internet népe

Szél­ső­sé­ges in­du­la­to­kat vál­tott ki Zi­mány Linda és Ked­ves Fe­renc be­je­len­tése, mi­sze­rint ők a leg­újabb hazai sztár­pár.

Szél­ső­sé­ges in­du­la­to­kat vál­tott ki Zi­mány Linda és Ked­ves Fe­renc be­je­len­tése, mi­sze­rint ők a leg­újabb hazai sztár­pár. Nem­csak a kom­men­te­lők de a ce­leb­vi­lág jó része is ke­gyet­le­nül kö­szö­rüli most a nyel­vét!