CÍMKE: 'veszprém'

Beszólt a drukkereknek a magyar szövetségi kapitány

Beszólt a drukkereknek a magyar szövetségi kapitány

A Sze­ged 11 év után lett újra baj­nok az NB I-ben.

A Sze­ged 11 év után lett újra baj­nok az NB I-ben. A Veszp­rém-szur­ko­lók ki­fü­tyül­ték Vran­jest.

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Óri­ási meccset ho­zott össze a Veszp­rém és a Sze­ged a férfi ké­zi­labda baj­noki dön­tő­ben.

Óri­ási meccset ho­zott össze a Veszp­rém és a Sze­ged a férfi ké­zi­labda baj­noki dön­tő­ben.

Most közölték, megtalálták az eltűnt magyar kislány meztelen holttestét

Most közölték, megtalálták az eltűnt magyar kislány meztelen holttestét

Gye­rek­gyil­kos­ság ügyé­ben nyo­moz a rend­őr­ség.

Gye­rek­gyil­kos­ság ügyé­ben nyo­moz a rend­őr­ség.

Már nem is cáfolják, válogatott játékost vesz a Fradi

Már nem is cáfolják, válogatott játékost vesz a Fradi

A baj­nok alap­em­bere 20 év után hagyja el Veszp­ré­met. Előtte még egy fon­tos csata vár rá.

Csúnyán megalázták a magyar sztárt, nem hagyta szó nélkül

Csúnyán megalázták a magyar sztárt, nem hagyta szó nélkül

Zubai Sza­bol­csot a le­lá­tóra szám­űz­ték Sze­ge­den. Tíz év után tá­vo­zik a klub­tól a ko­rábbi ma­gyar vá­lo­ga­tott be­álló.

Zubai Sza­bol­csot a le­lá­tóra szám­űz­ték Sze­ge­den. Tíz év után tá­vo­zik a klub­tól a ko­rábbi vá­lo­ga­tott be­álló.

Durva, példátlan büntetést kaptak a magyar csapat játékosai

Durva, példátlan büntetést kaptak a magyar csapat játékosai

A BL-ve­re­ség már sok volt a klub ve­ze­té­sé­nek. Mindez mél­tat­lan a klub ha­gyo­má­nya­i­hoz.

Őszinte vallomás, szégyelli magát a Magyarországon dolgozó sztáredző

Őszinte vallomás, szégyelli magát a Magyarországon dolgozó sztáredző

Senki nem szá­mí­tott erre az ered­ményre. A Veszp­rém 2012-ben esett ki utol­jára a BL-nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Sztárvedégek közreműködtek a VeszprémFest programjait bejelentő eseményen

Sztárvedégek közreműködtek a VeszprémFest programjait bejelentő eseményen

Kü­lön­le­ges prog­ram­mal ün­nepli 15. évét a fesz­ti­vál. Jú­lius 11-14 kö­zött négy estén át, két hely­szí­nen vá­lo­gat­ha­tunk a leg­kü­lön­bö­zőbb stí­lu­sok vi­lág­hírű kép­vi­se­lő­i­nek kon­cert­je­i­ből.

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Lju­bo­mir Vran­jes mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni.

Lju­bo­mir Vran­jes mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni.

Nem változik az önkormányzati rendszer

Nem változik az önkormányzati rendszer

Min­den ön­kor­mány­zat meg­ma­rad.

Orbán Vik­tor ál­hír­nek, mar­ha­ság­nak mi­nő­sí­tette azo­kat az in­for­má­ci­ó­kat, ame­lyek sze­rint a mai kor­mány vál­to­zást ter­vezne az ön­kor­mány­zati rend­szer­ben.

Százezreket költenek erre a csapatra a magyar drukkerek

Százezreket költenek erre a csapatra a magyar drukkerek

Va­gyon, ki­lo­mé­te­rek, sza­bad­na­pok.

Va­gyon, ki­lo­mé­te­rek, sza­bad­na­pok. A vi­lág­szin­ten az elitbe tar­tozó együt­tes ta­lál­ko­zó­ira szinte le­he­tet­len be­jutni a nagy ér­dek­lő­dés miatt.

Újabb bukás? Eddig nagy csalódás a Magyarországon dolgozó sztáredző

Újabb bukás? Eddig nagy csalódás a Magyarországon dolgozó sztáredző

Nem szá­mol a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sok­kal a Veszp­rém edzője.

Nem szá­mol a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sok­kal a Veszp­rém edzője. Újabb po­font ka­pott a BL-ben a ma­gyar baj­nok­ság cím­vé­dője.

Szakmát váltott Lékai Máté

Szakmát váltott Lékai Máté

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

Veszprém elindul az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatán

Veszprém elindul az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatán

Veszp­rém Me­gyei Jogú Város a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul.

Veszp­rém a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul az Eu­rópa Kul­tu­rá­lis Fő­vá­rosa cí­mért.

Újabb elektromos töltőállomás Veszprémben

Újabb elektromos töltőállomás Veszprémben

To­vább bő­vült a Veszp­rém­ben el­ér­hető elekt­ro­mos töl­tő­ál­lo­má­sok száma az MVM Part­ner által a Ba­goly­vári Par­ko­ló­ház­ban te­le­pí­tett kút­tal.

Gyámság alá helyezik Simicska Lajost?

Gyámság alá helyezik Simicska Lajost?

Töb­ben máris fel­ve­tik Si­micska be­szá­mít­ha­tat­lan­sá­gá­nak kér­dé­sét.

Töb­ben máris fel­ve­tik Si­micska be­szá­mít­ha­tat­lan­sá­gá­nak kér­dé­sét. Vajon képes-e még fe­le­lős­sé­get vál­lalni a tet­te­i­ért, vagy már be­szá­mít­ha­tat­lan?

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

Nagy László ennyit ivott a vezetés előtt

El­fo­gadta a pénz­bün­te­tést.

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során. Nem gon­dolta volna, hogy nem ürül ki idő­ben a sör a szer­ve­ze­té­ből.

Cukik a veszprémi indiai antilopbébik

Cukik a veszprémi indiai antilopbébik

Az új­szü­löt­tek fej­let­ten jön­nek a vi­lágra, szü­le­té­sü­ket kö­ve­tően nem sok­kal már ké­pe­sek futni. A ter­mé­szet­ben az anya­ál­la­tok el­rej­tik ki­csi­nye­i­ket.

Az új­szü­löt­tek fej­let­ten jön­nek a vi­lágra, szü­le­té­sü­ket kö­ve­tően nem sok­kal már ké­pe­sek futni. A ter­mé­szet­ben az anya­ál­la­tok el­rej­tik ki­csi­nye­i­ket.

Botrányos belépő, kirúgja legjobbját a Veszprém kézicsapata

Botrányos belépő, kirúgja legjobbját a Veszprém kézicsapata

Fe­gyelmi üggyel nyit az új edző.

Fe­gyelmi üggyel nyit az új edző. Lju­bo­mir Vran­jes nem kíván együtt dol­gozni a csa­pa­tot cser­ben­ha­gyó iz­lan­di­val.

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Mikler öccse szer­ző­dést is kap­hat.

Mikler Ro­land öccse az in­ter­net­ről tudta meg, hogy új csa­pat után kell néz­nie. Nem kel­let so­káig vár­nia az új le­he­tő­ségre.

Nincs kegyelem, kőkemény kritikát kaptak saját szurkolóiktól a veszprémi kézisek

Nincs kegyelem, kőkemény kritikát kaptak saját szurkolóiktól a veszprémi kézisek

A szur­ko­lók csa­ló­dot­tak vol­tak.

A veszp­rémi szur­ko­lók éles kri­ti­ká­val il­let­ték ked­ven­ce­i­ket.

Kár érte, idén biztosan nem veszít BL-döntőt a Veszprém

Kár érte, idén biztosan nem veszít BL-döntőt a Veszprém

A ma­gyar baj­nok­nak nem si­ke­rült a dön­tőbe jutás.

A ma­gyar baj­nok­nak nem si­ke­rült a dön­tőbe jutás.

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

A Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata a hét­vé­gén mér­kő­zik meg a világ leg­jobb csa­pa­ta­i­val a Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jé­ben.

Hoppá, hivatalos lett a magyar nyelv Kölnben

Hoppá, hivatalos lett a magyar nyelv Kölnben

Ren­ge­teg ma­gyar szur­koló volt ott a nyi­tó­ün­nep­sé­gen. Szin­ten nem is le­he­tett más nem­zet hang­jait hal­lani a kölni Lan­xess Aréna előtti nyi­tó­ün­nep­sé­gen.

Ren­ge­teg ma­gyar szur­koló volt ott a nyi­tó­ün­nep­sé­gen. Szin­ten nem is le­he­tett más nem­zet hang­jait hal­lani a kölni Lan­xess Aréna előtti nyi­tó­ün­nep­sé­gen. A Veszp­rém já­té­ko­sai bol­do­gan szelfiz­tek a tö­meg­gel.

Bajnoki döntő előtt panaszkodik a magyar csapat edzője

Bajnoki döntő előtt panaszkodik a magyar csapat edzője

Óri­ási a tét a baj­noki fi­ná­lé­ban.

Óri­ási a tét a Veszp­rém-Sze­ged baj­noki fi­nálé előtt. A Veszp­rém­nél csak a győ­ze­lem el­fo­gad­ható, 2007 óta nem nyert baj­noki címet a Sze­ged.

Elképesztő, csúnyán megalázták a Veszprémet

Elképesztő, csúnyán megalázták a Veszprémet

Az elő­dön­tős el­len­fél já­té­ko­sai do­mi­nál­tak. A ko­rábbi évek­ben ez el­kép­zel­he­tet­len lett volna.

Az elő­dön­tős el­len­fél já­té­ko­sai do­mi­nál­tak. A ko­rábbi évek­ben ez el­kép­zel­he­tet­len lett volna, min­dig volt veszp­rémi a leg­job­bak név­so­rá­ban. Ez­út­tal azon­ban senki nem fért be.

Botrány, az egész város kiakadt a Veszprém kézicsapatára

Botrány, az egész város kiakadt a Veszprém kézicsapatára

Ennél tar­ta­lé­ko­sabb fel­ál­lás­ban nem na­gyon tu­dott volna el­utazni a sztár­klub a baj­noki mér­kő­zésre.