CÍMKE: 'veszprém'

Könnyes búcsú, így köszöntek el a magyar csapat sztárjai

Könnyes búcsú, így köszöntek el a magyar csapat sztárjai

A Veszp­rém 35-24-re győzte le a Sze­ge­det a férfi ké­zi­labda NB I dön­tő­jé­nek első mér­kő­zé­sén.

Teljes káosz, tömegpánik alakult ki Majka buliján

Teljes káosz, tömegpánik alakult ki Majka buliján

Sok ra­jon­gó­nak nem úgy ért véget az este, ahogy azt sze­rette volna.

Brutális verekedés Veszprémben, szörnyethalt egy ember

Brutális verekedés Veszprémben, szörnyethalt egy ember

A rend­őrök egy 31 éves férfit ál­lí­tot­tak elő.

A rend­őrök egy 31 éves férfit ál­lí­tot­tak elő a bűn­cse­lek­mény el­kö­ve­té­sé­vel össze­füg­gés­ben.

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Nem ki­csit lépte túl a se­bes­ség­ha­tárt az őrült sofőr.

Nem ki­csit lépte túl a se­bes­ség­ha­tárt az őrült sofőr.

Súlyos baleset ért egy zebrán átrohanó magyar kislányt szombaton

Súlyos baleset ért egy zebrán átrohanó magyar kislányt szombaton

A bal­eset kö­rül­mé­nyeit a Veszp­rémi Rend­őr­ka­pi­tány­ság vizs­gálja.

Csúcsrangadó Szegeden, szoros végjáték a magyar derbin

Csúcsrangadó Szegeden, szoros végjáték a magyar derbin

A Sze­ged a leg­na­gyobb ri­vá­li­sát, a Veszp­ré­met fo­gadta.

A Sze­ged a leg­na­gyobb ri­vá­li­sát, a Veszp­ré­met fo­gadta a férfi ké­zi­labda NB I rang­adó­ján.

Megrázó helyszíni fotók jöttek a veszprémi tragédiáról

Megrázó helyszíni fotók jöttek a veszprémi tragédiáról

Fron­tá­li­san üt­kö­zött egy ka­mi­on­nal.

Egy mo­to­ros vesz­tette éle­tét pén­tek dél­után a ma­gyar vá­ros­ban, mi­u­tán fron­tá­li­san üt­kö­zött egy ka­mi­on­nal.

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

Elő­ször osz­tot­ták ki a ran­gos el­is­me­rést.

A Veszp­rém 29-26-ra győzte le a Bar­ce­lo­nát a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, ezt kö­ve­tően adták át a díjat a csa­pat­ka­pi­tány­nak. Elő­ször osz­tot­ták ki a ran­gos el­is­me­rést.

Giuseppe Verdi Rigolettója a VeszprémFesten!

Giuseppe Verdi Rigolettója a VeszprémFesten!

A máig erős mon­da­ni­va­lójú, tra­gi­kus ope­rát a műfaj leg­ki­vá­lóbb nem­zet­közi sztár­jai adják elő

A máig erős mon­da­ni­va­lójú, tra­gi­kus ope­rát a műfaj leg­ki­vá­lóbb nem­zet­közi sztár­jai adják elő, kar­mes­ter Med­veczky Ádám, Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas mű­vész, köz­re­mű­kö­dik a Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház Ének- és Ze­ne­kara.

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

A Veszp­rém fon­tos pon­to­kat szer­zett a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, már har­ma­dik he­lyen áll a cso­port­já­ban.

A Veszp­rém fon­tos pon­to­kat szer­zett a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, már har­ma­dik he­lyen áll a cso­port­já­ban.

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják az asszonyt!

Drámai fotók jöttek Veszprémből: éjjel leégett az állatmenhely

Drámai fotók jöttek Veszprémből: éjjel leégett az állatmenhely

A lán­gok ha­tal­mas pusz­tí­tást vé­gez­tek a men­he­lyen, szinte min­den hasz­nál­ha­tat­lanná vált.

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Tíz évvel a tra­gé­dia után, Ma­rian Cozma miatt újra fe­ke­tébe öl­töz­nek a druk­ke­rek.

Tíz évvel a tra­gé­dia után, Ma­rian Cozma miatt újra fe­ke­tébe öl­töz­nek a druk­ke­rek.

Gyászol a magyar futball, elhunyt a korábbi bajnok játékos

Gyászol a magyar futball, elhunyt a korábbi bajnok játékos

Te­mes­vári Tibor edző­ként a Veszp­rém­mel nyerte meg az NB III-at.

Te­mes­vári Tibor edző­ként a Veszp­rém­mel nyerte meg az NB III-at. Já­té­kos­ként tagja volt a Dorog, az Eger és a Vi­deo­ton baj­nok­csa­pa­tá­nak. A haj­dani lab­da­rú­gót Mis­kol­con he­lye­zik majd örök nyu­ga­lomra. Szur­ko­lók és spor­to­lók kí­sér­he­tik végső útján,

Megvan a nyertes, erre a magyar városra figyel egész Európa 2023-ban

Megvan a nyertes, erre a magyar városra figyel egész Európa 2023-ban

A má­so­dik kör­ben három pá­lyázó közül vá­lasz­tott a zsűri.

A má­so­dik kör­ben három pá­lyázó közül vá­lasz­tott a zsűri.

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Egy veszp­rémi szál­lo­dá­ban lát­ták a 41 éves fi­a­tal­em­bert. Egye­lőre nem tudni, med­dig marad az or­szág­ban.

Hoppá, lemondott világsztárjáról a magyar csapat

Hoppá, lemondott világsztárjáról a magyar csapat

Sz­lo­vé­ni­ába adta köl­csön a Veszp­rém az olim­piai baj­nok spor­to­lót. A fran­cia át­lö­vőt egy­szer majd vissza­vár­ják.

Nagy a baj, rég volt erre példa a magyar sztárcsapatnál

Nagy a baj, rég volt erre példa a magyar sztárcsapatnál

Hazai pá­lyán is ki­ka­pott a Veszp­rém.

Hazai pá­lyán is ki­ka­pott a Veszp­rém. Gö­dör­ben a ma­gyar sztár­csa­pat a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. A ma­ce­dón Var­dar Sz­kopje győ­zött Veszp­rém­ben.

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Óri­ási meccset hoz­tak össze.

Óri­ási meccset ho­zott össze a Veszp­rém és a Sze­ged a férfi ké­zi­labda baj­noki dön­tő­ben.

Ezrek ünnepelték szülővárosában a magyar sztárt

Hatalmas tömeg tombolt: így ünnepelték szülővárosában a magyar sztárt

Ra­sovsz­kyt több ezren kö­szön­töt­ték Veszp­rém­ben. A ma­gyar úszó nem sokat pi­hen­he­tett az Eb után.

Ra­sovszky Kris­tó­fot több ezren kö­szön­töt­ték Veszp­rém­ben.

Megvan a Fradi újabb igazolása, válogatott játékos érkezett

Megvan a Fradi újabb igazolása, válogatott játékos érkezett

Erő­sí­te­nek a zöld-fe­hé­rek.

Egy évre köl­csönbe kerül a zöld-fe­hé­rek­hez. Jól erő­sít a nyá­ron a Fe­renc­vá­ros ké­zi­lab­da­csa­pata. Az utolsó for­du­ló­ban ma­radt bent a Fradi az előző évad­ban.

Beszólt a drukkereknek a magyar szövetségi kapitány

Beszólt a drukkereknek a magyar szövetségi kapitány

A Sze­ged 11 év után lett újra baj­nok az NB I-ben. A Veszp­rém-szur­ko­lók ki­fü­tyül­ték Vran­jest.

Most közölték, megtalálták az eltűnt magyar kislány meztelen holttestét

Most közölték, megtalálták az eltűnt magyar kislány meztelen holttestét

Gye­rek­gyil­kos­ság ügyé­ben nyo­moz a rend­őr­ség.

Gye­rek­gyil­kos­ság ügyé­ben nyo­moz a rend­őr­ség.

Már nem is cáfolják, válogatott játékost vesz a Fradi

Már nem is cáfolják, válogatott játékost vesz a Fradi

A baj­nok alap­em­bere 20 év után hagyja el Veszp­ré­met. Előtte még egy fon­tos csata vár rá.

A baj­nok alap­em­bere 20 év után hagyja el Veszp­ré­met. Előtte még egy fon­tos csata vár rá.

Durva, példátlan büntetést kaptak a magyar csapat játékosai

Durva, példátlan büntetést kaptak a magyar csapat játékosai

A BL-ve­re­ség már sok volt a klub ve­ze­té­sé­nek. Mindez mél­tat­lan a klub ha­gyo­má­nya­i­hoz.

Csúnyán megalázták a magyar sztárt, nem hagyta szó nélkül

Csúnyán megalázták a magyar sztárt, nem hagyta szó nélkül

Zubai Sza­bol­csot a le­lá­tóra szám­űz­ték Sze­ge­den. Tíz év után tá­vo­zik a klub­tól.

Zubai Sza­bol­csot a le­lá­tóra szám­űz­ték Sze­ge­den. Tíz év után tá­vo­zik a klub­tól.

Őszinte vallomás, szégyelli magát a Magyarországon dolgozó sztáredző

Őszinte vallomás, szégyelli magát a Magyarországon dolgozó sztáredző

Senki nem szá­mí­tott erre az ered­ményre.

Senki nem szá­mí­tott erre az ered­ményre. A Veszp­rém 2012-ben esett ki utol­jára ebben a fá­zis­ban.

Nem változik az önkormányzati rendszer

Nem változik az önkormányzati rendszer

Min­den ön­kor­mány­zat meg­ma­rad.

Orbán Vik­tor ál­hír­nek, mar­ha­ság­nak mi­nő­sí­tette azo­kat az in­for­má­ci­ó­kat, ame­lyek sze­rint a mai kor­mány vál­to­zást ter­vezne az ön­kor­mány­zati rend­szer­ben.

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Lju­bo­mir Vran­jes mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni.

Lju­bo­mir Vran­jes tü­relme eddig tar­tott, mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni. A gyor­sabb já­té­ko­sok előnyt él­vez­nek nála.

Százezreket költenek erre a csapatra a magyar drukkerek

Százezreket költenek erre a csapatra a magyar drukkerek

A vi­lág­szin­ten az elitbe tar­tozó együt­tes ta­lál­ko­zó­ira szinte le­he­tet­len be­jutni a nagy ér­dek­lő­dés miatt.

Va­gyon, ki­lo­mé­te­rek, sza­bad­na­pok. A vi­lág­szin­ten az elitbe tar­tozó együt­tes ta­lál­ko­zó­ira szinte le­he­tet­len be­jutni a nagy ér­dek­lő­dés miatt.

Szakmát váltott Lékai Máté

Szakmát váltott Lékai Máté

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

Veszprém kulturális fővárosi címért indul

Veszprém elindul az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatán

Veszp­rém Város a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul.

Veszp­rém Me­gyei Jogú Város a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul a 2023-as pá­lyá­za­ton.

Újabb elektromos töltőállomás Veszprémben

Újabb elektromos töltőállomás Veszprémben

To­vább bő­vült a Veszp­rém­ben el­ér­hető elekt­ro­mos töl­tő­ál­lo­má­sok száma az MVM Part­ner által a Ba­goly­vári Par­ko­ló­ház­ban te­le­pí­tett kút­tal.

Gyámság alá helyezik Simicska Lajost?

Gyámság alá helyezik Simicska Lajost?

Töb­ben máris fel­ve­tik Si­micska be­szá­mít­ha­tat­lan­sá­gá­nak kér­dé­sét.

Töb­ben máris fel­ve­tik Si­micska be­szá­mít­ha­tat­lan­sá­gá­nak kér­dé­sét. Vajon képes-e még fe­le­lős­sé­get vál­lalni a tet­te­i­ért, vagy már be­szá­mít­ha­tat­lan?

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Mikler öccse szer­ző­dést is kap­hat.

Mikler Ro­land öccse az in­ter­net­ről tudta meg, hogy új csa­pat után kell néz­nie. Nem kel­let so­káig vár­nia az új le­he­tő­ségre.

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során.

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során.

Cukik a veszprémi indiai antilopbébik

Cukik a veszprémi indiai antilopbébik

Az új­szü­löt­tek fej­let­ten jön­nek a vi­lágra.

Az új­szü­löt­tek fej­let­ten jön­nek a vi­lágra, szü­le­té­sü­ket kö­ve­tően nem sok­kal már ké­pe­sek futni. A ter­mé­szet­ben az anya­ál­la­tok el­rej­tik ki­csi­nye­i­ket,addig amed­dig meg nem erő­söd­nek.

Botrányos belépő, kirúgja legjobbját a Veszprém kézicsapata

Botrányos belépő, kirúgja legjobbját a Veszprém kézicsapata

Fe­gyelmi üggyel nyit az új edző.

Fe­gyelmi üggyel nyit az új edző. Lju­bo­mir Vran­jes nem kíván együtt dol­gozni a csa­pa­tot cser­ben­ha­gyó iz­lan­di­val.

Szem nem marad szárazon, könnyek között búcsúzott a válogatott játékos

Szem nem marad szárazon, könnyek között búcsúzott a válogatott játékos

Meg­ható be­széd­del bú­csú­zott el sze­re­tett csa­pa­tá­tól Gu­lyás Péter.

Meg­ható be­széd­del bú­csú­zott el sze­re­tett csa­pa­tá­tól Gu­lyás Péter. A vá­lo­ga­tott kézis 17 év után kö­szönt el.

Nincs kegyelem, kőkemény kritikát kaptak saját szurkolóiktól a veszprémi kézisek

Nincs kegyelem, kőkemény kritikát kaptak saját szurkolóiktól a veszprémi kézisek

A szur­ko­lók csa­ló­dot­tak vol­tak.

A veszp­rémi szur­ko­lók éles kri­ti­ká­val il­let­ték ked­ven­ce­i­ket.

Hoppá, hivatalos lett a magyar nyelv Kölnben

Hoppá, hivatalos lett a magyar nyelv Kölnben

Ren­ge­teg ma­gyar szur­koló volt ott a nyi­tó­ün­nep­sé­gen.

Ren­ge­teg ma­gyar szur­koló volt ott a nyi­tó­ün­nep­sé­gen. Szin­ten nem is le­he­tett más nem­zet hang­ját hal­lani a Lan­xess Aréna mel­letti téren.

Elképesztő, csúnyán megalázták a Veszprémet

Elképesztő, csúnyán megalázták a Veszprémet

A PSG já­té­ko­sai do­mi­nál­nak.

Az elő­dön­tős el­len­fél já­té­ko­sai do­mi­nál­tak. A ko­rábbi évek­ben el­kép­zel­he­tet­len volt veszp­rémi nél­kül a név­sor. Ez­út­tal senki nem fért be.

Kár érte, idén biztosan nem veszít BL-döntőt a Veszprém

Kár érte, idén biztosan nem veszít BL-döntőt a Veszprém

A ma­gyar baj­nok­nak nem si­ke­rült a dön­tőbe jutás.

A ma­gyar baj­nok­nak nem si­ke­rült a dön­tőbe jutás.

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

A Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata a hét­vé­gén mér­kő­zik meg a világ leg­jobb csa­pa­ta­i­val a Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jé­ben.

Bajnoki döntő előtt panaszkodik a magyar csapat edzője

Bajnoki döntő előtt panaszkodik a magyar csapat edzője

Óri­ási a tét a baj­noki fi­ná­lé­ban.

Óri­ási a tét a Veszp­rém-Sze­ged baj­noki fi­nálé előtt. A Veszp­rém­nél csak a győ­ze­lem el­fo­gad­ható, 2007 óta nem nyert baj­noki címet a Sze­ged.

Botrány, az egész város kiakadt a Veszprém kézicsapatára

Botrány, az egész város kiakadt a Veszprém kézicsapatára

Ennél tar­ta­lé­ko­sabb fel­ál­lás­ban nem na­gyon tu­dott volna el­utazni a sztár­klub a baj­noki mér­kő­zésre.