CÍMKE: 'veszprém'

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

Elő­ször osz­tot­ták ki a ran­gos el­is­me­rést.

Elő­ször osz­tot­ták ki a ran­gos el­is­me­rést. A Veszp­rém le­győzte a Bar­ce­lo­nát.

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

A Veszp­rém fon­tos pon­to­kat szer­zett a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják!

Drámai fotók jöttek Veszprémből: éjjel leégett az állatmenhely

Drámai fotók jöttek Veszprémből: éjjel leégett az állatmenhely

A lán­gok ha­tal­mas pusz­tí­tást vé­gez­tek a men­he­lyen.

A lán­gok ha­tal­mas pusz­tí­tást vé­gez­tek a men­he­lyen, szinte min­den hasz­nál­ha­tat­lanná vált.

Gyász, elhunyt a korábbi magyar bajnok játékos

Gyász, elhunyt a korábbi magyar bajnok játékos

Te­mes­vári edző­ként is si­ke­res volt.

Te­mes­vári Tibor edző­ként a Veszp­rém­mel nyerte meg az NB III-at. Já­té­kos­ként tagja volt a Dorog, az Eger és a Vi­deo­ton baj­nok­csa­pa­tá­nak.

Megvan a nyertes, erre a magyar városra figyel egész Európa 2023-ban

Megvan a nyertes, erre a magyar városra figyel egész Európa 2023-ban

A má­so­dik kör­ben három pá­lyázó közül vá­lasz­tott a zsűri.

A má­so­dik kör­ben három pá­lyázó közül vá­lasz­tott a zsűri.

Hoppá, lemondott világsztárjáról a magyar csapat

Hoppá, lemondott világsztárjáról a magyar csapat

Sz­lo­vé­ni­ába adta köl­csön a Veszp­rém az olim­piai baj­nok spor­to­lót. A fran­cia át­lö­vőt egy­szer majd vissza­vár­ják.

Nagy a baj, rég volt erre példa a magyar sztárcsapatnál

Nagy a baj, rég volt erre példa a magyar sztárcsapatnál

Hazai pá­lyán is ki­ka­pott a Veszp­rém.

Hazai pá­lyán is ki­ka­pott a Veszp­rém. Gö­dör­ben a ma­gyar sztár­csa­pat a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. A ma­ce­dón Var­dar Sz­kopje győ­zött Veszp­rém­ben.

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Egy veszp­rémi szál­lo­dá­ban lát­ták a 41 éves fi­a­tal­em­bert.

Egy veszp­rémi szál­lo­dá­ban lát­ták a 41 éves fi­a­tal­em­bert. Egye­lőre nem tudni, med­dig marad az or­szág­ban.

Ezrek ünnepelték szülővárosában a magyar sztárt

Hatalmas tömeg tombolt: így ünnepelték szülővárosában a magyar sztárt

Ra­sovsz­kyt több ezren kö­szön­töt­ték Veszp­rém­ben. A ma­gyar úszó nem sokat pi­hen­he­tett az Eb után.

Ra­sovszky Kris­tó­fot több ezren kö­szön­töt­ték Veszp­rém­ben.

Beszólt a drukkereknek a magyar szövetségi kapitány

Beszólt a drukkereknek a magyar szövetségi kapitány

A Sze­ged 11 év után lett újra baj­nok az NB I-ben. A Veszp­rém-szur­ko­lók ki­fü­tyül­ték Vran­jest.

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Óri­ási meccset hoz­tak össze.

Óri­ási meccset ho­zott össze a Veszp­rém és a Sze­ged a férfi ké­zi­labda baj­noki dön­tő­ben.

Megvan a Fradi újabb igazolása, válogatott játékos érkezett

Megvan a Fradi újabb igazolása, válogatott játékos érkezett

Egy évre köl­csönbe kerül a zöld-fe­hé­rek­hez. Jól erő­sít a nyá­ron a Fe­renc­vá­ros ké­zi­lab­da­csa­pata.

Egy évre köl­csönbe kerül a zöld-fe­hé­rek­hez. Jól erő­sít a nyá­ron a Fe­renc­vá­ros ké­zi­lab­da­csa­pata.

Most közölték, megtalálták az eltűnt magyar kislány meztelen holttestét

Most közölték, megtalálták az eltűnt magyar kislány meztelen holttestét

Gye­rek­gyil­kos­ság ügyé­ben nyo­moz a rend­őr­ség.

Gye­rek­gyil­kos­ság ügyé­ben nyo­moz a rend­őr­ség.

Már nem is cáfolják, válogatott játékost vesz a Fradi

Már nem is cáfolják, válogatott játékost vesz a Fradi

A baj­nok alap­em­bere 20 év után hagyja el Veszp­ré­met. Előtte még egy fon­tos csata vár rá.

A baj­nok alap­em­bere 20 év után hagyja el Veszp­ré­met. Előtte még egy fon­tos csata vár rá.

Csúnyán megalázták a magyar sztárt, nem hagyta szó nélkül

Csúnyán megalázták a magyar sztárt, nem hagyta szó nélkül

Zu­bait a le­lá­tóra szám­űz­ték Sze­ge­den.

Zubai Sza­bol­csot a le­lá­tóra szám­űz­ték Sze­ge­den. Tíz év után tá­vo­zik a klub­tól.

Durva, példátlan büntetést kaptak a magyar csapat játékosai

Durva, példátlan büntetést kaptak a magyar csapat játékosai

A BL-ve­re­ség már sok volt a klub ve­ze­té­sé­nek. Mindez mél­tat­lan a klub ha­gyo­má­nya­i­hoz.

Nem változik az önkormányzati rendszer

Nem változik az önkormányzati rendszer

Min­den ön­kor­mány­zat meg­ma­rad.

Orbán Vik­tor ál­hír­nek, mar­ha­ság­nak mi­nő­sí­tette azo­kat az in­for­má­ci­ó­kat, ame­lyek sze­rint a mai kor­mány vál­to­zást ter­vezne az ön­kor­mány­zati rend­szer­ben.

Őszinte vallomás, szégyelli magát a Magyarországon dolgozó sztáredző

Őszinte vallomás, szégyelli magát a Magyarországon dolgozó sztáredző

Senki nem szá­mí­tott erre az ered­ményre.

Senki nem szá­mí­tott erre az ered­ményre. A Veszp­rém 2012-ben esett ki utol­jára ebben a fá­zis­ban.

Kemény szavak, nem mindenki örül a sztáredző üzenetének

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Vran­jes tü­relme eddig tar­tott.

Lju­bo­mir Vran­jes tü­relme eddig tar­tott, mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni. A gyor­sabb já­té­ko­sok előnyt él­vez­nek nála.

Százezreket költenek erre a csapatra a magyar drukkerek

Százezreket költenek erre a csapatra a magyar drukkerek

Va­gyon, ki­lo­mé­te­rek, sza­bad­na­pok. A vi­lág­szin­ten az elitbe tar­tozó együt­tes ta­lál­ko­zó­ira szinte le­he­tet­len be­jutni.

A vi­lág­szin­ten az elitbe tar­tozó együt­tes ta­lál­ko­zó­ira szinte le­he­tet­len be­jutni a nagy ér­dek­lő­dés miatt.

Szakmát váltott Lékai Máté

Szakmát váltott Lékai Máté

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

Újabb elektromos töltőállomás Veszprémben

Újabb elektromos töltőállomás Veszprémben

To­vább bő­vült a Veszp­rém­ben el­ér­hető elekt­ro­mos töl­tő­ál­lo­má­sok száma az MVM Part­ner által a Ba­goly­vári Par­ko­ló­ház­ban te­le­pí­tett kút­tal.

Gyámság alá helyezik Simicska Lajost?

Gyámság alá helyezik Simicska Lajost?

Töb­ben máris fel­ve­tik Si­micska be­szá­mít­ha­tat­lan­sá­gá­nak kér­dé­sét.

Töb­ben máris fel­ve­tik Si­micska be­szá­mít­ha­tat­lan­sá­gá­nak kér­dé­sét. Vajon képes-e még fe­le­lős­sé­get vál­lalni a tet­te­i­ért, vagy már be­szá­mít­ha­tat­lan?

Veszprém elindul az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatán

Veszprém elindul az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatán

Veszp­rém Város a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul.

Veszp­rém Me­gyei Jogú Város a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul az Eu­rópa Kul­tu­rá­lis Fő­vá­rosa 2023 cím el­nye­ré­sére kiírt pá­lyá­za­ton.

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során.

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során.

Botrányos belépő, kirúgja legjobbját a Veszprém kézicsapata

Botrányos belépő, kirúgja legjobbját a Veszprém kézicsapata

Fe­gyelmi üggyel nyit az új edző.

Fe­gyelmi üggyel nyit az új edző. Lju­bo­mir Vran­jes nem kíván együtt dol­gozni a csa­pa­tot cser­ben­ha­gyó iz­lan­di­val.

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Mikler öccse szer­ző­dést is kap­hat.

Mikler Ro­land öccse az in­ter­net­ről tudta meg, hogy új csa­pat után kell néz­nie. Nem kel­let so­káig vár­nia az új le­he­tő­ségre.

Cukik a veszprémi indiai antilopbébik

Cukik a veszprémi indiai antilopbébik

Az új­szü­löt­tek fej­let­ten jön­nek a vi­lágra, szü­le­té­sü­ket kö­ve­tően nem sok­kal már ké­pe­sek futni. A ter­mé­szet­ben az anya­ál­la­tok el­rej­tik ki­csi­nye­i­ket.

Az új­szü­löt­tek fej­let­ten jön­nek a vi­lágra, szü­le­té­sü­ket kö­ve­tően nem sok­kal már ké­pe­sek futni. A ter­mé­szet­ben az anya­ál­la­tok el­rej­tik ki­csi­nye­i­ket, míg azok annyira meg­erő­söd­nek, hogy egész nap a csa­pat­tal tart­has­sa­nak.Az an­ti­lo­pok ál­ta­lá­ban 10-15 évet élnek, de ál­lat­kerti kö­rül­mé­nyek kö­zött el­ér­he­tik a húsz­éves kort is.

Szem nem marad szárazon, könnyek között búcsúzott a válogatott játékos

Szem nem marad szárazon, könnyek között búcsúzott a válogatott játékos

Meg­ható be­széd­del bú­csú­zott el sze­re­tett csa­pa­tá­tól Gu­lyás Péter.

Meg­ható be­széd­del bú­csú­zott el sze­re­tett csa­pa­tá­tól Gu­lyás Péter. A vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó 17 év után kö­szönt el sze­re­tett csa­pa­tá­tól. Szám­ta­lan baj­noki címet nyert a Veszp­rém­mel.

Nincs kegyelem, kőkemény kritikát kaptak saját szurkolóiktól a veszprémi kézisek

Nincs kegyelem, kőkemény kritikát kaptak saját szurkolóiktól a veszprémi kézisek

A szur­ko­lók csa­ló­dot­tak vol­tak.

A veszp­rémi szur­ko­lók éles kri­ti­ká­val il­let­ték ked­ven­ce­i­ket.

Hoppá, hivatalos lett a magyar nyelv Kölnben

Hoppá, hivatalos lett a magyar nyelv Kölnben

Ren­ge­teg ma­gyar szur­koló volt ott a nyi­tó­ün­nep­sé­gen.

Ren­ge­teg ma­gyar szur­koló volt ott a nyi­tó­ün­nep­sé­gen. Szin­ten nem is le­he­tett más nem­zet hang­ját hal­lani a Lan­xess Aréna mel­letti téren.

Elképesztő, csúnyán megalázták a Veszprémet

Elképesztő, csúnyán megalázták a Veszprémet

Az elő­dön­tős el­len­fél já­té­ko­sai do­mi­nál­tak.

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

A Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata a hét­vé­gén mér­kő­zik meg a világ leg­jobb csa­pa­ta­i­val.

Botrány, az egész város kiakadt a Veszprém kézicsapatára

Botrány, az egész város kiakadt a Veszprém kézicsapatára

Ennél tar­ta­lé­ko­sabb fel­ál­lás­ban nem na­gyon tu­dott volna el­utazni a sztár­klub a baj­no­kira.