CÍMKE: 'veszély'

Aggasztó hír jött, nagy veszélyben a világsztár jövője

Aggasztó hír jött, nagy veszélyben a világsztár jövője

Si­et­tette a já­té­kot, hogy a pá­lyán bú­csúz­has­son el a Bayern­től. Nem akar még vissza­vo­nulni, de...

Pedofil akarta elrángatni a kislányt a budai játszótérről

Pedofil akarta elrángatni a kislányt a budai játszótérről

Soha nem fogja el­fe­lej­teni ezt a szer­dát Krisz­tina, har­ma­di­kos lánya még min­dig nem nyu­go­dott meg.

A Bu­da­pes­ten élő anyuka 3. osz­tá­lyos kis­lá­nyát várta haza, ami­kor út­köz­ben egy vé­kony, szem­üve­ges férfi le­csa­pott rá.

Fekete kocsi állt meg a 14 éves kislány mellett, haza akarták vinni

Fekete kocsi állt meg a 14 éves kislány mellett, haza akarták vinni

Sze­ren­csére nem lett baj, de a 14 éves kis­lány édes­anyja fel­je­len­tést tett.

Sze­ren­csére nem lett baj, de a 14 éves kis­lány édes­anyja fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Magyarok kedvenc nyaralóhelyein tervez robbantásokat az ISIS!

Magyarok kedvenc nyaralóhelyein tervez robbantásokat az ISIS!

Mu­tat­juk a tér­ké­pet.

A brit el­há­rí­tás arra fi­gyel­mez­teti a pol­gá­rait, hogy ezekbe az or­szá­gokba ne men­je­nek nya­ralni.

A migránskártya veszélyezteti Európa biztonságát

A migránskártya veszélyezteti Európa biztonságát

A brüsszeli bi­zott­ság sze­rint na­gyon si­ke­res a mig­ráns­kár­tya-prog­ram, sze­rin­tünk meg kell szün­tetni.

A brüsszeli bi­zott­ság nyi­lat­ko­zata sze­rint na­gyon si­ke­res a mig­ráns­kár­tya-prog­ram, sze­rin­tünk vi­szont meg kell szün­tetni azt.

Veszélyes lehet ez a népszerű mobilos alkalmazás!

Veszélyes lehet ez a népszerű mobilos alkalmazás!

Több mil­li­óan hasz­nál­ják.

A na­pok­ban de­rült ki: a leg­sze­mé­lye­sebb ada­ta­ink­hoz fér­het­nek hozzá a prog­ram fej­lesz­tői.

Szijjártó: A migrációt legálissá akarják minősíteni

Szijjártó: A migrációt legálissá akarják minősíteni

A be­ván­dor­lás je­len­tette koc­ká­za­tot to­vább sú­lyos­bítja az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­nak a mig­rá­ciós fo­lya­ma­tok ser­ken­té­sét célzó hoz­záál­lása.

A be­ván­dor­lás je­len­tette koc­ká­za­tot to­vább sú­lyos­bítja az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­nak a mig­rá­ciós fo­lya­ma­tok ser­ken­té­sét célzó hoz­záál­lása és erő­tel­jes nyo­mása - je­len­tette ki Szij­jártó Péter az EU-tag­or­szá­gok kül­ügy­mi­nisz­te­re­i­nek hét­fői lu­xem­bourgi ta­nács­ko­zá­sát kö­ve­tően.

Súlyos veszélyre figyelmeztetnek, a leghalálosabb állatokká váltak a szúnyogok

Súlyos veszélyre figyelmeztetnek, a leghalálosabb állatokká váltak a szúnyogok

Ko­moly be­teg­sé­ge­ket ter­jesz­te­nek.

Ko­moly be­teg­sé­ge­ket ter­jesz­te­nek, így ren­ge­teg ember vál­hat ál­do­za­tukká.

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

Noel nem ijedt meg.

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

Androidot használsz? Komoly veszélyben lehet a telefonod!

Androidot használsz? Komoly veszélyben lehet a telefonod!

Egyre ak­tí­vab­bak adat­ha­lá­szok.

Szoft­ver­fris­sí­tést ígérő át­ve­rős prog­ra­mok­kal van tele a Go­ogle Play.

Külön kocsikban utazhatnak a nők a metróban

Veszélyes az élet Bécsben! Külön kocsikban utazhatnak a nők a metróban

A bu­da­pes­ti­hez ha­son­lóan Bécs met­ró­há­ló­za­tán is tilos a do­hány­zás, evés vagy az al­ko­hol­fo­gyasz­tás. A jö­vő­ben to­vábbi szi­go­rí­tás jöhet.

A bu­da­pes­ti­hez ha­son­lóan a bécsi fő­vá­ros met­ró­há­ló­za­tán is tilos a do­hány­zás, evés vagy az al­ko­hol­fo­gyasz­tás. A jö­vő­ben azon­ban könnyen el­kép­zel­hető, hogy a férfiak jo­gait is kor­lá­toz­zák.

7 ostoba hiba, amit otthoni hajfestés közben elkövethetsz

7 ostoba hiba, amit otthoni hajfestés közben elkövethetsz

Tud­juk, mi­lyen csá­bító a sok, olcsó és tö­ké­le­tes ha­tást ígérő haj­fes­ték. Csak­hogy a haj­fes­ték vegyi anyag, ve­szé­lyes lehet.

Tud­juk, mi­lyen csá­bító a sok, olcsó és tö­ké­le­tes ha­tást ígérő haj­fes­ték. Csak­hogy a haj­fes­ték vegyi anyag, ve­szé­lyes lehet, ha kellő hoz­záér­tés nél­kül hasz­ná­lod. Ha el­ron­tod a fes­tést, a szín sem lesz az igazi, és ká­ro­sod­hat is a hajad. Mu­tat­juk a leg­főbb hi­bá­kat!

Ezek a mobilos alkalmazások veszélyesek lehetnek!

Ezek a mobilos alkalmazások veszélyesek lehetnek!

Több mint 100 mil­li­óan töl­töt­ték le eze­ket az ap­po­kat. Mu­tat­juk a lis­tát.

Több mint 100 mil­li­óan töl­töt­ték le eze­ket az ap­po­kat. Mu­tat­juk a lis­tát.

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kul­csár Edina nem örült.

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát.

Stohl András vallomása: majdnem az életébe került a szenvedélye

Stohl András vallomása: majdnem az életébe került a szenvedélye

A szí­nész imádja az ext­rém él­ve­ze­te­ket, ezért egy­szer úgy dön­tött, kö­ze­lebb­ről is meg­szem­léli ked­venc ál­la­tait.

Csoda, hogy megmenekültek: Hatalmas állat rontott rájuk

Csoda, hogy megmenekültek: Hatalmas állat rontott rájuk

Egy autós vette vi­de­óra a nem min­den­napi je­le­ne­tet, ami­kor az egy ton­nás vad­ál­lat rá­tá­madt a tu­ris­tákra.

Csapdát állítottak Oszter Sándornak: Meg akartak ölni

Csapdát állítottak Oszter Sándornak: Meg akartak ölni

A lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott...

A szí­nész csak a lé­lek­je­len­lé­té­nek kö­szön­heti, hogy nem haj­tott fának saját erdei útján. Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Durva, mi derült ki az energiaitalokról!

Durva, mi derült ki az energiaitalokról!

Eddig is ijesztő dol­go­kat hal­lot­tunk az or­vo­sok­tól, ám most egy élet­erős fi­a­tal­em­ber szív­ro­ha­mot ka­pott a túl­zásba vitt ener­gia­ita­lo­zás­tól. Vajon ez bár­ki­vel meg­tör­tén­het?

Eddig is ijesztő dol­go­kat hal­lot­tunk az or­vo­sok­tól, ám most egy élet­erős fi­a­tal­em­ber szív­ro­ha­mot ka­pott a túl­zásba vitt ener­gia­ita­lo­zás­tól. Vajon ez bár­ki­vel meg­tör­tén­het?

Komoly bukta: Veszélyes kamudiétát árul az RTL sztárja

Komoly bukta: Veszélyes kamudiétát árul az RTL sztárja

Egy anyuka négy nap után el­ájult...

A 46 ezer fo­rintér árult diéta cso­mag ugyan so­kak­nál ha­tá­sos, de vajon mi­lyen áron? Egy anyuka négy nap után el­ájult...

Veszélyes megállókban várnak az utasok

Veszélyes megállókban várnak az utasok

Nem védi semmi az uta­so­kat.

Nem védi semmi a meg­ál­lók­ban a 24, a 28, a 28A, a 37, a 37A és a 62-es vil­la­mosra váró uta­so­kat az au­tós­for­ga­lom elől a bu­da­pesti Fi­u­mei úton.

Terroristákat segíthet az ENSZ politikája

Terroristákat segíthet az ENSZ politikája

Ha az ENSZ nem adja fel je­len­legi, tel­je­sen el­fo­gult mig­rá­ció­párti ál­lás­pont­ját, akkor rend­kí­vül ko­moly ve­szélyt hoz­hat Eu­ró­pára a kö­vet­kező hó­na­pok­ban - mondta Szij­jártó Péter.

Ha az ENSZ nem adja fel je­len­legi, tel­je­sen el­fo­gult mig­rá­ció­párti ál­lás­pont­ját, akkor rend­kí­vül ko­moly ve­szélyt hoz­hat Eu­ró­pára a kö­vet­kező hó­na­pok­ban.

Soha többet ne tegyél petrezselymet
a p...-ba, veszélyes lehet!

Soha többet ne tegyél petrezselymet
a p...-ba, veszélyes lehet!

A leg­újabb őrü­le­tet kö­vetve sok nő dug pet­re­zsely­met a leg­in­ti­mebb ha­sa­dé­kába. Pedig ez akár élet­ve­szé­lyes is lehet!

Veszély fenyegeti a Dunántúlt: Riasztást adott ki a meteorológia

Veszély fenyegeti a Dunántúlt: Riasztást adott ki a meteorológia

To­vábbra is erős, vi­ha­ros szélre ké­szül­he­tünk szom­ba­ton, ve­gyes hal­maz­ál­la­potú csa­pa­dék, töb­bek közt ónos eső is eshet.

Elszabadult a transzszexuális tinipokol, egyre több az öngyilkos tini

Elszabadult a transzszexuális tinipokol, egyre több az öngyilkos tini

Át­la­go­san min­den öt­ve­ne­dik ti­zen­éves tartja magát transz­sze­xu­á­lis­nak.

Át­la­go­san min­den öt­ve­ne­dik kö­zép­is­ko­lás tartja magát transz­sze­xu­á­lis­nak Ame­ri­ká­ban. Sokan küz­de­nek kö­zü­lük lelki prob­lé­mák­kal, füg­gő­sé­gek­kel, sőt az ön­gyil­kos­ság sem ritka kö­rük­ben.

Újabb áldozata van a havazásnak, ezért halt meg a vágbesztercei nő

Újabb áldozata van a havazásnak, ezért halt meg a vágbesztercei nő

Éj­sza­kai mű­szak­ból ment haza a nő, ami­kor meg­tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia.

Veszélyes járvány tombol a szomszédos országokban: figyelmeztetés!

Veszélyes járvány tombol a szomszédos országokban: figyelmeztetés!

Egyre töb­ben ka­nya­ró­sak Kár­pát­al­ján. Ro­má­ni­á­ban és Uk­raj­ná­ban is tör­tént több ha­lá­los meg­be­te­ge­dés a kö­zel­múlt­ban.

Hihetetlen, hogy mentették meg a szülők fiukat a piton szorításából

Hihetetlen, hogy mentették meg a szülők fiukat a piton szorításából

A 14 éve gye­rek ki­a­bá­lása éb­resz­tette fel szü­leit az éj­szaka kö­ze­pén.

A 14 éves gye­rek ki­a­bá­lása éb­resz­tette fel szü­leit az éj­szaka kö­ze­pén Auszt­rá­lia észak­ke­leti ré­szén. Fiuk szo­bá­jába lépve azt lát­ták, hogy egy há­rom­mé­te­res piton a fiú jobb karja köré te­ke­re­dett és fo­gait már a ke­zébe mé­lyesz­tette.

Növeli az öngyilkosság veszélyét a fogamzásgátló

Növeli az öngyilkosság veszélyét a fogamzásgátló

A be­teg­tá­jé­koz­ta­tók­ban fel kel­lene hívni a nők fi­gyel­mét arra, hogy a hor­mo­ná­lis fo­gam­zás­gát­lók al­kal­ma­zása fo­ko­zott ön­gyil­kos­sági koc­ká­zat­tal jár.

A be­teg­tá­jé­koz­ta­tók­ban fel kell hívni a nők fi­gyel­mét arra, hogy a hor­mo­ná­lis fo­gam­zás­gát­lók al­kal­ma­zása fo­ko­zott ön­gyil­kos­sági koc­ká­zat­tal jár - ja­va­solja az Eu­ró­pai Gyógy­szer­ügy­nök­ség egy fél­mil­lió nőt érintő ku­ta­tás után.

Lángoló autókhoz riasztották a tűzoltókat a városban

Lángoló autókhoz riasztották a tűzoltókat a városban

Tel­jes ter­je­del­mük­ben égtek...

Tel­jes ter­je­del­mük­ben égtek a jár­mű­vek, a tűz a kör­nyező la­kó­épü­le­tekre is ve­szélyt je­len­tett. A szak­em­be­rek azon­nal meg­kezd­ték az ol­tást.

Mérgező anyag van bennük, veszélyes játékokat kellett megsemmisíteni

Mérgező anyag van bennük, veszélyes játékokat kellett megsemmisíteni

A ma­gyar ha­tó­sá­gok kínai gyárt­má­nyú já­ték­ba­bák ez­reit sem­mi­sí­tet­ték meg. Nem csak ná­lunk volt prob­léma.

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

El­jött az ideje, hogy min­denki fel­hagy­jon a li­be­rá­lis esz­mék szaj­kó­zá­sá­val.

Félelmetes szextrend fenyegeti az európai férfiakat

Félelmetes szextrend fenyegeti az európai férfiakat

Csök­ken a férfiak sper­mi­um­száma.

A fej­lett vi­lág­ban el­ké­pesztő ütem­ben csök­ken a férfiak sper­mi­um­száma. Ez pedig na­gyon ko­moly ha­tást gya­ko­rol az egész­sé­gükre.

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett.

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett.

Szakértők szerint is veszélyesek lehetnek az osztrák vásárok

Szakértők szerint is veszélyesek lehetnek az osztrák vásárok

Nö­vekvő ter­ror­ve­szély Auszt­ri­á­ban...

Az ÖSTERREICH nevű oszt­rák lap szak­ér­tő­ket kér­de­zett meg arról, hogy mit gon­dol­nak az Auszt­riát fe­nye­gető nö­vekvő ter­ro­riz­mus­ról.

Félelmetes vallomás, őrült rajongók keserítik meg Király Viktor életét

Félelmetes vallomás, őrült rajongók keserítik meg Király Viktor életét

Az éne­kes a saját bőrén ta­pasz­talta meg, hogy nem­csak jó szán­dékú ra­jon­gók lé­tez­nek.

Közeleg a szezon, veszélyes cuccokat hívtak vissza

Közeleg a szezon, veszélyes cuccokat hívtak vissza

Négy­féle ter­mé­ket is vissza­hív­tak a pi­ac­ról, hasz­ná­la­tuk ugyanis a szak­em­be­rek sze­rint égési sé­rü­lé­se­ket okoz­hat.

Négy­féle ter­mé­ket is vissza­hív­tak a pi­ac­ról, hasz­ná­la­tuk ugyanis a szak­em­be­rek sze­rint égési sé­rü­lé­se­ket okoz­hat.

Dráma a stúdióban: teljesen kikészült a TV2 sztárja

Dráma a stúdióban: teljesen kikészült a TV2 sztárja

Ve­szé­lyes és na­gyon nehéz fel­ada­tot kell tel­je­sí­te­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Ve­szé­lyes és na­gyon nehéz fel­ada­tot kell tel­je­sí­te­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Félelmetes, ami történt: métereket zuhant a próbán Horváth Éva

Félelmetes, ami történt: métereket zuhant a próbán Horváth Éva

Hor­váth Éva és Cur­tis pom­pom­lány­ként és fi­ú­ként csil­log­tat­hat­ják meg a tu­dá­su­kat ma este a Csak show és más sem­mi­ben.

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

A hí­res­ség a tűz­zel ját­szott a TV2 stú­di­ó­já­ban, mi­köz­ben fe­le­sége, Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset. Meg­rázó pil­la­na­tok...

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset. Meg­rázó pil­la­na­tok...

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

A fit­nesz­edző és férje a leg­na­gyobb fé­lel­me­ik­kel néz­tek szembe A leg­bát­rabb páros során. A há­zas­pár Mál­tán, a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban ve­szé­lyes hely­ze­te­ket éltek át.

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek a bó­dult, ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők lát­vá­nyá­ból, ezért maguk kezd­tek raz­zi­ába.

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

A szí­nésznő hir­te­len azt sem tudta, mi­tévő le­gyen, ami­kor édes­anyja kert­jé­ben meg­pil­lan­totta a ve­szé­lyes­nek tűnő ál­la­tot.

A szí­nésznő hir­te­len azt sem tudta, mi­tévő le­gyen, ami­kor édes­anyja kert­jé­ben meg­pil­lan­totta a ve­szé­lyes­nek tűnő ál­la­tot.

Óriási dráma a TV2 forgatásán: Szerelme életét féltette az énekesnő

Óriási dráma a TV2 forgatásán: Szerelme életét féltette az énekesnő

Viki az utolsó pil­la­na­tig he­zi­tált, hogy el­in­dul­jon-e Cip­rusra...

Viki az utolsó pil­la­na­tig he­zi­tált, hogy el­in­dul­jon-e Cip­rusra, és bár meg­érte, még­sem kez­dené újra a ka­lan­dot.

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Többéves titkot árult el a TV2 sztárja, életveszélyes, amit tett

Többéves titkot árult el a TV2 sztárja, életveszélyes, amit tett

A mű­sor­ve­zető a Mokka élő adá­sá­ban val­lotta be, hogy fi­a­tal fi­ú­ként elő­for­dult, hogy olyas­mit tett, amire ma már egy­ál­ta­lán nem büszke.

A Mekiben kapott sokkot a nő: durva, mit talált a sült krumplijában!

A Mekiben kapott sokkot a nő: durva, mit talált a sült krumplijában!

A gyors­ét­te­rem­ben gya­nút­la­nul kezdte el enni a ren­delt ételt. Aztán olyat lá­tott, ami haj­me­resztő.

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Nem mondja el, mi tör­tént vele.

A ke­re­kes­szé­kes írónő nap mint nap meg­küzd a leg­ap­róbb ön­álló moz­du­la­tért is, mivel izom­sor­va­dás­ban szen­ved. Most kór­ház­ban volt, és egy­előre kép­te­len arról be­szélni, ami tör­tént vele.

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Alig­hogy be­je­len­tet­ték a 2019-es év egyik leg­na­gyobb ma­gyar­or­szági kon­cert­jét, a szer­ve­zők fel­hí­vást tet­tek közzé.

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Va­lami még vissza­tartja a her­ceg­nét a gyer­mek­vál­la­lás­tól.

Va­lami még vissza­tartja a her­ceg­nét a gyer­mek­vál­la­lás­tól. A baba ér­de­ké­ben hozta meg a dön­tést.

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Ne dől­jünk be...

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben! Ba­lázsék élő adás­ban tet­ték koc­kára az egész­sé­gü­ket.

Sokkoló tény derült ki: ha egy férfi terhességi tesztre pisil, nem vicc, ha pozitív lesz

Sokkoló tény derült ki: ha egy férfi terhességi tesztre pisil, nem vicc, ha pozitív lesz

Vicc­nek in­dult a kí­sér­let, de na­gyon is ér­de­mes ko­mo­lyan venni.

Vicc­nek in­dult a kí­sér­let, de na­gyon is ér­de­mes ko­mo­lyan venni, mert a fele sem tréfa.

Őrület, hogy mit találtak az instant levesben - ne edd meg!

Őrület, hogy mit találtak az instant levesben - ne edd meg!

A Tesco vissza­hívta a Cup No­od­les Spicy ins­tant tész­ta­le­vest. Arra kéri a vá­sár­ló­kat, hogy vi­gyék vissza.

A Tesco vissza­hívta a Cup No­od­les Spicy ins­tant tész­ta­le­vest. Arra kéri a vá­sár­ló­kat, hogy vi­gyék vissza.

Közölték a tudósok: óriási aszteroida száguld a Föld felé, ekkor ér ide

Közölték a tudósok: óriási aszteroida száguld a Föld felé, ekkor ér ide

A kis­bolygó ak­kora, mint egy Bo­e­ing 747-es és po­ten­ci­á­lis ve­szélyt je­lent a boly­gónkra.

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos a 15 éves ma­gyar lány.

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos az a 15 éves ma­gyar lány, aki­nek az édes­anyja sors­tár­sa­kat ke­re­sett a fa­ce­boo­kon - kö­zölte a Ri­post­tal a rend­őr­ség. A ha­tó­ság fi­gyeli a netet, de fon­tos­nak tartja az ön­vé­del­met is.

Újabb halálos agyhártyagyulladás - karantént rendeltek el

Újabb halálos agyhártyagyulladás - karantént rendeltek el

Egy nyolc­éves kis­lány halt meg, a test­vére az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik.

Egy nyolc­éves kis­lány halt meg, a test­vére az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik.

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

A Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom a sínek mel­lett. A Ri­post ezt sem hagyja annyi­ban!

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget, hogy ne legyen veszélyes

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

Az em­be­rek min­den al­kal­mat meg­ra­gad­nak, hogy egy le­hűt­sék ma­gu­kat...

El­ve­szi az eszün­ket a ká­ni­kula! A nagy­vá­ro­sok­ban az em­be­rek min­den al­kal­mat meg­ra­gad­nak arra, hogy egy ki­csit le­hűt­sék ma­gu­kat. Nem gon­dol­nak rá, hogy a szö­kő­kút sú­lyos fer­tő­zés for­rása lehet: isz­nak be­lőle, me­den­cé­nek hasz­nál­ják...

Darázsriadó! Hihetetlen, hova fészkelnek be a veszélyes rovarok,

Darázsriadó! Hihetetlen, hova fészkelnek be a veszélyes rovarok,

A méh­be­fogó sze­rint évről évre több a ve­szé­lyes da­rázs.

Idén már hat csa­lád­nak kel­lett át­me­ne­ti­leg el­hagy­nia ott­ho­nát, mert be­fész­kel­tek hoz­zá­juk a da­ra­zsak. A méh­be­fogó sze­rint évről évre több a ve­szé­lyes da­rázs. Idén enyhe volt a tél, amit a ki­rály­nők a szi­ge­te­lő­anya­gok­ban meg­bújva át­vé­szel­tek.

Hihetetlen! Így lépett meg a jaguár az állatkertből

Hihetetlen! Így lépett meg a jaguár az állatkertből

A ra­ga­dozó rókát, al­pa­kát és emut is el­pusz­tí­tott, mi­u­tán ki­sza­ba­dult. Sze­ren­csére lá­to­ga­tók nem vol­tak ve­szély­ben az ál­lat­kert­ben.

A ra­ga­dozó rókát, al­pa­kát és emut is el­pusz­tí­tott, mi­u­tán ki­sza­ba­dult. Sze­ren­csére lá­to­ga­tók nem vol­tak ve­szély­ben az ál­lat­kert­ben.

Ez nem vicc, jéghegy tartja rettegésben a falut

Ez nem vicc, jéghegy tartja rettegésben a falut

Ag­gód­nak egy grön­landi falu lakói.

Ag­gód­nak egy grön­landi falu lakói. Egy jég­hegy ugyanis olyan közel sod­ró­dott a part­hoz, hogy attól tar­ta­nak, le­vá­lik egy da­rabja és szö­kőár ke­let­ke­zik.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát?

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis ve­szé­lyes!

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. Meg­lepő. de a fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. A fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Az idő sür­get, a thai­földi bar­lang­ban re­kedt fo­ci­csa­pa­tot va­la­hogy a fel­színre kell hozni, mert nya­ku­kon az újabb eső!

Mi van itt? Az Iglo is egy sor fagyasztott termékét visszahívta

Az Iglo is fagyasztott zöldségeket hívott vissza

Hol lesz a vége a mi­re­lit­bot­rány­nak?

Nem a Spar hívta vissza a ter­mé­ke­ket, hanem a maga az Iglo, a Nébih dön­tése alap­ján. Tehát nem csak a Spar­ban kap­ható Iglo ter­mé­kek érin­tet­tek.

Még az orvosok és gyógyszerészek is bizonytalanok, mit tanácsoljanak

Még az orvosok és gyógyszerészek is bizonytalanok, mit tanácsoljanak

Vér­nyo­más­csök­kentő-riadó: a be­te­gek­nek nem szól­tak!

Vér­nyo­más­csök­kentő-riadó: a be­te­gek­nek nem szól­tak!

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Sokan azért is sze­ret­nek au­tó­val járni, mert nem kell egész nap nagy tás­kát ma­guk­kal ci­pel­niük.

Sokan azért is sze­ret­nek au­tó­val járni, mert nem kell egész nap nagy tás­kát ma­guk­kal ci­pel­niük.

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Min­den nyá­ron tra­gé­di­ák­hoz vezet, ha a szü­lők pár percre a par­koló au­tó­ban hagy­ják a gye­re­kü­ket.

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Mivel ha­zánk­ban is el­for­dul­hat­nak med­vék, nem árt tudni, mit te­gyünk, ha ta­lál­ko­zunk eggyel. Erre ké­szít fel egy új szol­gál­ta­tás...

Mivel ha­zánk­ban is el­for­dul­hat­nak med­vék, nem árt tudni, hogy mit te­gyünk, ha ta­lál­ko­zunk eggyel. Erre a tény­le­ges ta­lál­ko­zásra ké­szít fel egy va­do­natúj szol­gál­ta­tás, mellyel az öt­let­gaz­dák sze­rint egé­szen ha­té­ko­nyan nö­vel­het­jük a túl­élési esé­lye­in­ket.

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Er­dé­lyi ma­ci­ka­land...

Bár a tó­par­ton élő állat alap­ve­tően ba­rát­sá­gos, bár­mi­kor gon­dol­ha­tott volna egyet, és meg­tá­mad­hatta volna őket.

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

Rá­adá­sul az Eu­ro­pol ada­tai sze­rint Eu­ró­pá­ban sok­kal pu­háb­bak a bí­ró­sá­gok, mint pél­dául az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Kis híján megfulladt a tehetségkutatón a peches szabadulóművész

Kis híján megfulladt a tehetségkutatón a peches szabadulóművész

Egy üveg­bú­rát la­ka­tol­tak a fe­jére, amit víz­zel töl­töt­tek meg a se­gé­dei...

Egy üveg­bú­rát la­ka­tol­tak a fe­jére, amit víz­zel töl­töt­tek meg a se­gé­dei, eköz­ben a kezét meg­bi­lin­csel­ték, a mell­ka­sát kör­be­fogó láncra pedig három la­ka­tot is rög­zí­tet­tek, innen kel­lett volna ki­sza­ba­dul­nia.