CÍMKE: 'veszély'

Félelmetes vallomás, őrült rajongók keserítik meg Király Viktor életét

Félelmetes vallomás, őrült rajongók keserítik meg Király Viktor életét

Az éne­kes a saját bőrén ta­pasz­talta meg, hogy nem­csak jó szán­dékú ra­jon­gók lé­tez­nek.

Félelmetes szextrend fenyegeti az európai férfiakat

Félelmetes szextrend fenyegeti az európai férfiakat

A fej­lett vi­lág­ban el­ké­pesztő ütem­ben csök­ken a férfiak sper­mi­um­száma.

FRISS HÍREK

Közeleg a szezon, veszélyes cuccokat hívtak vissza

Közeleg a szezon, veszélyes cuccokat hívtak vissza

Négy­féle ter­mé­ket is vissza­hív­tak a pi­ac­ról, hasz­ná­la­tuk ugyanis a szak­em­be­rek sze­rint égési sé­rü­lé­se­ket okoz­hat.

Négy­féle ter­mé­ket is vissza­hív­tak a pi­ac­ról, hasz­ná­la­tuk ugyanis a szak­em­be­rek sze­rint égési sé­rü­lé­se­ket okoz­hat.

Dráma a stúdióban: teljesen kikészült a TV2 sztárja

Dráma a stúdióban: teljesen kikészült a TV2 sztárja

Ve­szé­lyes és na­gyon nehéz fel­ada­tot kell tel­je­sí­te­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Ve­szé­lyes és na­gyon nehéz fel­ada­tot kell tel­je­sí­te­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset. Meg­rázó pil­la­na­tok...

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset. Meg­rázó pil­la­na­tok...

Félelmetes, ami történt: métereket zuhant a próbán Horváth Éva

Félelmetes, ami történt: métereket zuhant a próbán Horváth Éva

Hor­váth Éva és Cur­tis pom­pom­lány­ként és fi­ú­ként csil­log­tat­hat­ják meg a tu­dá­su­kat ma este a Csak show és más sem­mi­ben.

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

A hí­res­ség a tűz­zel ját­szott, mi­köz­ben fe­le­sége, Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

A szí­nésznő azt sem tudta, mit te­gyen.

A szí­nésznő hir­te­len azt sem tudta, mi­tévő le­gyen, ami­kor édes­anyja kert­jé­ben meg­pil­lan­totta az ál­la­tot.

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

A fit­nesz­edző és férje a leg­na­gyobb fé­lel­me­ik­kel néz­tek szembe A leg­bát­rabb páros során. A há­zas­pár Mál­tán, a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban ve­szé­lyes hely­ze­te­ket éltek át.

Döbbenet: Így bukott le a futónő támadója

Döbbenet: Így bukott le a futónő támadója

Csak­nem ugyan­olyan tra­gé­dia tör­tént, mint öt éve, ami­kor meg­becs­te­le­ní­tet­ték és bru­tá­li­san meg­öl­ték Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát, a So­rok­sá­ron futni in­duló csa­lád­anyát.

Csak­nem ugyan­olyan tra­gé­dia tör­tént, mint öt éve, ami­kor meg­becs­te­le­ní­tet­ték és bru­tá­li­san meg­öl­ték Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát, a So­rok­sá­ron futni in­duló csa­lád­anyát. Most egy is­mert ult­ra­ma­ra­to­nista futó, Makai Vik­tó­ria volt az ál­do­zat, az éle­tét va­ló­szí­nű­leg csak az idő­ben ér­kező férje men­tette meg.

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek az ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők­ből.

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek a bó­dult, ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők lát­vá­nyá­ból.

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre.

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Többéves titkot árult el a TV2 sztárja, életveszélyes, amit tett

Többéves titkot árult el a TV2 sztárja, életveszélyes, amit tett

A mű­sor­ve­zető a Mokka élő adá­sá­ban val­lotta be, hogy fi­a­tal fi­ú­ként elő­for­dult, hogy olyas­mit tett, amire ma már egy­ál­ta­lán nem büszke.

Óriási dráma a TV2 forgatásán: Szerelme életét féltette az énekesnő

Óriási dráma a TV2 forgatásán: Szerelme életét féltette az énekesnő

Viki az utolsó pil­la­na­tig he­zi­tált, hogy el­in­dul­jon-e Cip­rusra...

Viki az utolsó pil­la­na­tig he­zi­tált, hogy el­in­dul­jon-e Cip­rusra, és bár meg­érte, még­sem kez­dené újra a ka­lan­dot.

A Mekiben kapott sokkot a nő: durva, mit talált a sült krumplijában!

A Mekiben kapott sokkot a nő: durva, mit talált a sült krumplijában!

A gyors­ét­te­rem­ben gya­nút­la­nul kezdte el enni a ren­delt ételt.

A gyors­ét­te­rem­ben gya­nút­la­nul kezdte el enni a ren­delt ételt. Aztán olyat lá­tott, ami haj­me­resztő.

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

A ke­re­kes­szé­kes írónő nap mint nap meg­küzd a leg­ap­róbb ön­álló moz­du­la­tért is, mivel izom­sor­va­dás­ban szen­ved.

A ke­re­kes­szé­kes írónő nap mint nap meg­küzd a leg­ap­róbb ön­álló moz­du­la­tért is, mivel izom­sor­va­dás­ban szen­ved. Most kór­ház­ban volt, és egy­előre kép­te­len arról be­szélni, ami tör­tént vele.

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Sokan úgy vélik, hogy a 37 éves Meg­han Markle-nek nem kel­lene vár­nia a gyer­mek­vál­la­lás­sal, va­lami még vissza­tartja őt.

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Ne dől­jünk be...

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben! Ba­lázsék élő adás­ban tet­ték koc­kára az egész­sé­gü­ket.

Újabb halálos agyhártyagyulladás - karantént rendeltek el

Újabb halálos agyhártyagyulladás - karantént rendeltek el

Egy nyolc­éves kis­lány halt meg, a test­vére az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik.

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek a kon­cert szer­ve­zői.

Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek Eros Ra­maz­zotti kon­cert­jé­nek szer­ve­zői.

Őrület, hogy mit találtak az instant levesben - ne edd meg!

Őrület, hogy mit találtak az instant levesben - ne edd meg!

A Tesco vissza­hívta a ter­mé­ket.

A Tesco vissza­hívta a Cup No­od­les Spicy ins­tant tész­ta­le­vest. Arra kéri a vá­sár­ló­kat, hogy vi­gyék vissza bár­me­lyik üz­le­tükbe.

Közölték a tudósok: óriási aszteroida száguld a Föld felé, ekkor ér ide

Közölték a tudósok: óriási aszteroida száguld a Föld felé, ekkor ér ide

A kis­bolygó po­ten­ci­á­lis ve­szélyt je­lent a boly­gónkra.

A kis­bolygó ak­kora, mint egy Bo­e­ing 747-es és po­ten­ci­á­lis ve­szélyt je­lent a boly­gónkra.

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos az a 15 éves kis­lány, aki­nek az édes­anyja sors­tár­sa­kat ke­re­sett a Fa­ce­boo­kon - kö­zölte a Ri­post­tal a rend­őr­ség.

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos az a 15 éves kis­lány, aki­nek az édes­anyja sors­tár­sa­kat ke­re­sett a Fa­ce­boo­kon - kö­zölte a Ri­post­tal a rend­őr­ség.

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

El­ve­szi az eszün­ket a ká­ni­kula! A nagy­vá­ro­sok­ban az em­be­rek min­den al­kal­mat meg­ra­gad­nak, hogy le­hűt­sék ma­gu­kat.

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

A Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom a sínek mel­lett. A Ri­post ezt sem hagyja annyi­ban!

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo nevű ijesztő, gü­lü­szemű fi­gura híre, aki gye­re­kek­nek íro­gat ré­misztő üze­ne­te­ket.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo nevű ijesztő, gü­lü­szemű fi­gura híre, aki gye­re­kek­nek íro­gat ré­misztő üze­ne­te­ket, és fe­nye­ge­tés­sel pró­bálja rá­venni őket kü­lön­féle fel­ada­tok vég­re­haj­tá­sára. Egy 15 éves kis­lány ön­gyil­kos lett, ebben az édes­anyja sze­rint egy in­ter­ne­tes játék is sze­re­pet ját­szott.

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Hihetetlen! Így lépett meg a jaguár az állatkertből

Hihetetlen! Így lépett meg a jaguár az állatkertből

A ra­ga­dozó több ál­la­tot is el­pusz­tí­tott.

A ra­ga­dozó rókát, al­pa­kát és emut is el­pusz­tí­tott, mi­u­tán ki­sza­ba­dult. Sze­ren­csére lá­to­ga­tók nem vol­tak ve­szély­ben az ál­lat­kert­ben.

Ez nem vicc, jéghegy tartja rettegésben a falut

Ez nem vicc, jéghegy tartja rettegésben a falut

Ag­gód­nak egy grön­landi falu lakói.

Ag­gód­nak egy grön­landi falu lakói. Egy jég­hegy ugyanis olyan közel sod­ró­dott a part­hoz, hogy attól tar­ta­nak, le­vá­lik egy da­rabja és szö­kőár ke­let­ke­zik.

Darázsriadó! Hihetetlen, hova fészkelnek be a veszélyes rovarok,

Darázsriadó! Hihetetlen, hova fészkelnek be a veszélyes rovarok,

A méh­be­fogó sze­rint évről évre több a ve­szé­lyes da­rázs.

Idén már hat csa­lád­nak kel­lett át­me­ne­ti­leg el­hagy­nia ott­ho­nát, mert be­fész­kel­tek hoz­zá­juk a da­ra­zsak. A méh­be­fogó sze­rint évről évre több a ve­szé­lyes da­rázs. Idén enyhe volt a tél, amit a ki­rály­nők a szi­ge­te­lő­anya­gok­ban meg­bújva át­vé­szel­tek.

Rejtélyes halálszakasz a Balaton felé: miért gázol itt hetente kétszer a vonat?

Rejtélyes halálszakasz a Balaton felé: miért gázol itt hetente kétszer a vonat?

Órá­kat áll­nak a Bu­da­pest-Ba­la­ton kö­zötti vo­na­tok a gár­do­nyi sza­kasz­nál.

Órá­kat áll­nak a Bu­da­pest-Ba­la­ton kö­zötti vo­na­tok a gár­do­nyi sza­kasz­nál tör­ténő so­ro­za­tos tra­gé­diák miatt.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis több okból is rend­kí­vül ár­tal­mas.

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted!

A terjedő kanyaró miatt rendkívüli állapotot hirdettek a szlovákok

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. Meg­lepő. de a fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Az idő sür­get, a thai­földi bar­lang­ban re­kedt fo­ci­csa­pa­tot va­la­hogy a fel­színre kell hozni, mert nya­ku­kon az újabb eső!

Mi van itt? Az Iglo is egy sor fagyasztott termékét visszahívta

Az Iglo is fagyasztott zöldségeket hívott vissza

Hol lesz a vége a mi­re­lit­bot­rány­nak?

Nem a Spar hívta vissza a ter­mé­ke­ket, hanem a maga az Iglo, a Nébih dön­tése alap­ján. Tehát nem csak a Spar­ban kap­ható Iglo ter­mé­kek érin­tet­tek.

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Mi­lyen lehet med­vé­vel ta­lál­kozni?!

Mivel ha­zánk­ban is el­for­dul­hat­nak med­vék, nem árt tudni, mit te­gyünk, ha ta­lál­ko­zunk eggyel. Erre a ta­lál­ko­zásra ké­szít fel egy új szol­gál­ta­tás...

Ez durva, rajongói szerint babája életét veszélyezteti Kulcsár Edina

Ez durva, rajongói szerint babája életét veszélyezteti Kulcsár Edina

Min­dent meg­tesz, hogy ba­bája egész­sé­ge­sen jöj­jön vi­lágra.

Van­nak, akik sze­rint hibát követ el.

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Rob­ban vagy tüzet okoz...

Sokan azért is sze­ret­nek au­tó­val járni, mert nem kell egész nap nagy tás­kát ma­guk­kal ci­pel­niük, amire nincs szük­sé­gük, azt egy­sze­rűen a ko­csi­ban hagy­ják.

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Per­cek alatt el­ké­pesz­tően ma­gasra nőhet a hő­mér­sék­let.

Min­den nyá­ron tra­gé­di­ák­hoz vezet, ha a szü­lők pár percre a par­koló au­tó­ban hagy­ják a gye­re­kü­ket.

Kis híján megfulladt a tehetségkutatón a peches szabadulóművész

Kis híján megfulladt a tehetségkutatón a peches szabadulóművész

Egy üveg­bú­rát la­ka­tol­tak a fe­jére, amit víz­zel töl­töt­tek meg a se­gé­dei, eköz­ben a kezét meg­bi­lin­csel­ték...

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Er­dé­lyi ma­ci­ka­land...

Bár a tó­par­ton élő állat alap­ve­tően ba­rát­sá­gos, bár­mi­kor gon­dol­ha­tott volna egyet, és meg­tá­mad­hatta volna őket.

Még ez is? Nem volt elég a 9 halottat követelő ceglédberceli baleset?

Még ez is? Nem volt elég a 9 halottat követelő ceglédberceli baleset?

Saj­nos nem min­den busz­ve­ze­tő­nek volt elég az intő példa...

Rá­döb­ben­tette az uta­so­kat a ceg­léd­ber­celi bal­eset, hogy az ő éle­tük­kel ját­szik a sofőr, ami­kor mo­bi­lo­zik. Saj­nos azon­ban nem min­den busz­ve­ze­tő­nek volt elég az intő példa: vál­to­zat­la­nul sokan nyom­kod­ják menet köz­ben a gom­bo­kat.

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

Rá­adá­sul az Eu­ro­pol ada­tai sze­rint Eu­ró­pá­ban sok­kal pu­háb­bak a bí­ró­sá­gok.

Rá­adá­sul az Eu­ro­pol ada­tai sze­rint Eu­ró­pá­ban sok­kal pu­háb­bak a bí­ró­sá­gok.

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Egyet­len sör vagy bor is árt.

Egyet­len sör vagy bor is árt­hatt - erre ju­tott egy új ku­ta­tás, amely­ben azt is pon­to­san ki­szá­mol­ták a ku­ta­tók, mennyi­vel él­he­tünk ke­ve­seb­bet.

Hátborzongató dolog derült ki Rippel Feri múltjából

Hátborzongató dolog derült ki Rippel Feri múltjából

Eddig nem be­szélt a je­len­ség­ről.

A Nagy Duett ver­seny­zője ko­ráb­ban nem be­szélt a kü­lön­le­ges je­len­ség­ről.

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Idén sem ígér­ke­zik könnyű­nek az al­ler­gia­sze­zon.

Idén sem ígér­ke­zik könnyű­nek az al­ler­gia­sze­zon azok szá­mára, akik va­la­mi­lyen túl­ér­zé­keny­ség­gel küz­de­nek. Rá­adá­sul mintha egyre töb­ben len­né­nek, akik könnyezve, tüsszögve vé­sze­lik át va­la­mi­lyen nö­vény vi­rág­zá­sá­nak az idő­sza­kát.

Török riasztás Európának: itt az újabb migrációs hullám

Török riasztás Európának: itt az újabb migrációs hullám

Az el­múlt he­tek­ben Af­ga­nisz­tán felől meg­nö­ve­ke­dett a nyo­más.

Tö­rök­or­szág az el­múlt hó­na­pok ada­ta­ira hi­vat­kozva azt ál­lítja, hogy Eu­ró­pát újabb mig­rá­ciós hul­lám fe­nye­geti. Fő­ként Af­ga­nisz­tán­ból in­dul­tak el Tö­rök­or­szág felé, hogy el­ér­jék az Eu­ró­pai Uniót.

Egyre több riasztás érkezik: Veszélyes kígyókat dobnak utcára

Egyre több riasztás érkezik: Veszélyes kígyókat dobnak utcára

Ag­gasztó je­len­ségre hívta fel a fi­gyel­met ha­zánk egyet­len vad­ál­lat­be­fo­gója!

Ag­gasztó je­len­ségre hívta fel a fi­gyel­met Ma­gyar­or­szág egyet­len vad­ál­lat­be­fo­gója!

Balázs Klári sokkoló élménye: a halál torkából menekült meg!

Balázs Klári sokkoló élménye: a halál torkából menekült meg!

Az éne­kesnő fi­a­ta­lon nagy ve­szélybe ke­rült, csak test­vé­re­i­nek kö­szön­hető, hogy meg­me­ne­kült.

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott az el­múlt más­fél év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról és arról, ho­gyan akart bé­külni vele egy­kori párja.

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak!

El­ké­pesztő sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak már egy hasz­ná­lat után is, hosszú­tá­von tel­je­sen tönkre te­he­tik az em­bert.

Félelmetes, ennyi ócska lift veszélyezteti itthon a panellakókat

Félelmetes, ennyi ócska lift veszélyezteti itthon a panellakókat

A la­kók­nak nincs pénz az ócska lif­tek le­cse­ré­lé­sére! A tár­sas­há­zak több­sé­gé­ben 40-50 éves fel­vo­nók mű­köd­nek.

Veszély leselkedik Pécsi Ildikóra: Meggondolja, kilép-e a házából!

Veszély leselkedik Pécsi Ildikóra: Meggondolja, kilép-e a házából!

A mű­vésznő nincs könnyű hely­zet­ben. A Ri­post­nak el­mondta, miért.

A mű­vésznő nincs könnyű hely­zet­ben. A Ri­post­nak el­mondta, miért.

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Ra­jon­gói is ag­gód­tak!

Az egy­kori mo­dellt arra kérik ra­jon­gói, le­gyen meg­fon­tol­tabb!

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

Egész­ség­ügyi prob­lé­mák­kal küzd meg.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ter­hes­sége alatt azon­ban több egész­ség­ügyi prob­lé­má­val is meg kell küz­de­nie.

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Tom­bol az influ­en­za­sze­zon, ám az idei kór meg­lepő je­leit ke­ve­sen ér­tel­me­zik jól. Pedig nem árt az óva­tos­ság!

Tom­bol az influ­en­za­sze­zon, ám az idei kór meg­lepő je­leit ke­ve­sen ér­tel­me­zik jól. Pedig nem árt az óva­tos­ság!

Elképesztő, de igaz! Netről rendelhető a biztos halál!

Elképesztő, de igaz! Netről rendelhető a biztos halál!

Csak né­hány kat­tin­tás...

A fi­zi­kai ha­tá­rok el­mo­só­dá­sá­val bárki né­hány kat­tin­tás­sal hoz­zá­jut­hat olyan, ha­lá­los mérgű hül­lők­höz, mint a fe­kete vagy zöld mamba, kobra.

Rákos állatok húsát árulják?

Rákos állatok húsát árulják?

Egy ma­gyar hen­tes meg­döb­bentő val­lo­mása ke­rült fel több netes ol­dalra.

Egy ma­gyar hen­tes meg­döb­bentő val­lo­mása ke­rült fel több in­ter­ne­tes ol­dalra. Az ijesztő írás sze­rint bárki asz­ta­lára ke­rül­het rákos sej­te­ket tar­tal­mazó hús­áru.

Interpol: Csónakokkal, menekültként érkezett terroristák élnek köztünk

Interpol: Csónakokkal, menekültként érkezett terroristák élnek köztünk

Ri­asz­tást adott ki az In­ter­pol: akár 50 ter­ro­rista is Eu­ró­pába szök­he­tett...

Ri­asz­tást adott ki az In­ter­pol, a Bűn­ügyi Rend­őr­ség Nem­zet­közi Szer­ve­zete, és ezzel együtt egy lis­tát is köz­zé­tett, amin 50 olyan le­het­sé­ges ter­ro­rista sze­re­pel, akik ma­gu­kat me­ne­kült­nek ki­adva ér­kez­tek Olasz­or­szágba.

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Az éne­kesnő nagy­pa­pá­já­nak öz­ve­gye négy nap­pal ez­előtt tűnt el.

Az éne­kesnő nagy­pa­pá­já­nak öz­ve­gye négy nap­pal ez­előtt tűnt el, sú­lyos de­men­ci­á­ban szen­ved.

Veszélyben lehet: ijesztő fotót osztott meg Debreczeni Zita!

Veszélyben lehet: ijesztő fotót osztott meg Debreczeni Zita!

Nem túl biz­ton­sá­gos he­lyen van.

A csi­nos mo­dell bi­ki­ni­ben kö­szönti az új­évet, ám nem túl biz­ton­sá­gos he­lyen.

Rakétavetőt találtak. Ezzel akár egy buszt is ki lehet lőni

Rakétavetőt találtak. Ezzel akár egy buszt is ki lehet lőni

Mi jöhet még?

Ké­zi­grá­ná­tokra, rob­ba­nó­anya­gokra és ne­héz­fegy­ve­rekre is am­nesz­tiát ter­vez­nek. Kér­dés, mennyire élnek a le­he­tő­ség­gel a ko­mo­lyabb bű­nö­zői cso­por­tok.

Ezért nem akar több gyereket a magyar sztárpár

Ezért nem akar több gyereket a magyar sztárpár

Bár­dosi Sán­dor és fe­le­sége több mint ki­lenc éve élnek ha­tal­mas sze­re­lem­ben.

Bár­dosi Sán­dor és fe­le­sége több mint ki­lenc éve élnek ha­tal­mas sze­re­lem­ben. Azóta szü­le­tett egy kisfiuk, Sankó, aki ja­nuár 14-én lesz há­rom­éves, majd újabb tag­gal bő­vült a csa­lád, kis­lá­nyuk hét hó­na­pos. Bár­dosi Sán­dor és Bár­dosi Il­dikó egész nap együtt van­nak.

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Tény­leg ször­nyen el­sza­po­rod­tak? Vagy va­lami más ok lehet a hát­tér­ben?

Tény­leg ször­nyen el­sza­po­rod­tak? Vagy va­lami más ok lehet a hát­tér­ben? Csak akkor ki­rán­dul­junk, ha már a bun­dás ra­ga­do­zók el­kezd­tek téli álmot aludni? A szak­em­ber őszin­tén el­mondja a vé­le­mé­nyét, ame­lyet ér­de­mes lehet meg­fon­tolni.

Világvége fenyegetheti a magyar sztárt a világ végén

Világvége fenyegetheti a magyar sztárt a világ végén

Vörös ri­asz­tást adtak arra a helyre, ahon­nan nem­rég kül­dött élet­je­let a ma­gyar hí­res­ség.

Vörös ri­asz­tást adtak arra a helyre, ahon­nan élet­je­let kül­dött a ma­gyar hí­res­ség. Sokan ag­gód­nak érte.

Hihetetlen születés!

Hihetetlen születés! Ilyet még az orvosok is ritkán látnak

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel.

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel. A ba­bo­ná­val el­len­tét­ben nem sze­ren­csés így szü­letni.

Egész sereg őrzi Messit, veszélyben az élete?

Egész sereg őrzi Messit, veszélyben az élete?

Szo­ros em­ber­fo­gás Moszk­vá­ban.

Szo­ros em­ber­fo­gásra szá­mít­hat Moszk­vá­ban az ar­gen­ti­nok szu­per­sztárja. Az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tái tá­ma­dásra ké­szül­het­nek el­lene.

Ártatlan turisták élete forgott veszélyben!

Ártatlan turisták élete forgott veszélyben!

A re­pü­lő­te­ret lőt­ték, de sze­ren­csére a ra­ké­tát még idő­ben el­fog­ták.

A nem­zet­közi re­pü­lő­te­ret lőt­ték, de sze­ren­csére a bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát még idő­ben el­fog­ták. Az évek óta dúló harc­ban ilyen még soha nem for­dult elő.

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

A "48 órás ki­hí­vás" min­den ed­di­gi­nél ve­szé­lye­sebb lehet. Hi­he­tet­len "ver­seny" miatt fáj­hat a szü­lők és ha­tó­sá­gok feje.

Szülők figyelem, kiadták a figyelmeztetést! Veszélyesek a gyerektányérok

Szülők figyelem, kiadták a figyelmeztetést! Veszélyesek a gyerektányérok

A ten­ge­ren­tú­lon ve­szé­lyes gye­rek­tá­nyé­ro­kat hív­tak vissza.

A ten­ge­ren­tú­lon ve­szé­lyes gye­rek­tá­nyé­ro­kat hív­tak vissza: a minta fö­lötti mű­anyag­ré­teg ugyanis le­vál­hat róluk, és ful­la­dást okoz­hat.

Méteres lángok csaptak fel
a gyerekeket szállító autóból Egerben

Méteres lángok csaptak fel
a gyerekeket szállító autóból Egerben

Két fi­á­val igye­ke­zett is­ko­lába Nemes Mó­nika. Ám au­tó­juk lángba bo­rult.

Két fi­á­val igye­ke­zett is­ko­lába Nemes Mó­nika, ám au­tó­juk előbb füs­tölt, majd lángba bo­rult.

Egy soproni férfi örökítette meg az autók közt száguldó zebrákat

Egy soproni férfi örökítette meg az autók közt száguldó zebrákat

Azon­nal elő­kapta ka­me­rá­ját, ami­kor meg­látta az af­ri­kai pa­tá­so­kat

Azon­nal elő­kapta ka­me­rá­ját, ami­kor meg­látta a for­gal­mas sop­roni úton vág­tázó af­ri­kai pa­tá­so­kat.

A váratlan szívinfarktus 5 meglepő és apró előjele

A váratlan szívinfarktus 5 meglepő és apró előjele

Az in­fark­tust nem csak a szív­táji szo­rító fáj­da­lom­ról lehet fel­is­merni. Né­hány jel ko­ráb­ban utal arra, hogy va­lami nincs rend­ben.

Ilyen egyszerűen kideríthető, hogy sérült-e a férfiasság a heves szexben

Ilyen egyszerűen kideríthető, hogy sérült-e a férfiasság a heves szexben

A fáj­da­lom nem min­dig egy­ér­telmű tünet.

A fáj­da­lom nem min­dig elég erős ahhoz, hogy azon­nal egy­ér­telmű le­gyen a baj. Azon­ban egy testi re­ak­ció egy­ér­tel­mű­síti a hely­ze­tet. Mu­tat­juk, mire kell fi­gyel­ned, ha pé­nisz­tö­résre gya­na­kodsz.

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Úton van Irma Flo­rida part­jai felé. Ami na­gyon rossz hír a két éve Flo­ri­dába köl­tö­zött Gom­bos Edi­ná­nak, a Ku­bá­ból szár­mazó fér­jé­nek és a gyer­me­ke­ik­nek.

Úton van Irma Flo­rida part­jai felé. Ami na­gyon rossz hír a két éve Flo­ri­dába köl­tö­zött Gom­bos Edi­ná­nak, a Ku­bá­ból szár­mazó fér­jé­nek és a gyer­me­ke­ik­nek.

Bővült a mérgezett friss tojások listája Magyarországon: ezeket kerülje!

Bővült a mérgezett friss tojások listája Magyarországon: ezeket kerülje!

Bővült a mérgezett friss tojások listája: ezeket kerülje itthon!

Már öt­féle ma­gyar és há­rom­féle román to­jás­ban ta­lál­tak ideg­mér­get ha­zánk­ban. Az érin­tett hazai far­mok­ról egy­előre to­jást és élő ál­la­tot sem lehet ki­hozni.

Nagy veszélyben volt Kóbor János: az éjszaka közepén rabolták ki!

Nagy veszélyben volt Kóbor János: az éjszaka közepén rabolták ki!

Az éne­kes há­zába az éj­szaka leple alatt tör­tek be a rab­lók, je­len­tős összegű kész­pénz­től sza­ba­dítva meg Kó­bort.

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

A brit ki­rá­lyi csa­lád nem­rég je­len­tette be a camb­ridge-i her­cegné har­ma­dik vá­ran­dós­sá­gá­nak hírét

A brit ki­rá­lyi csa­lád nem­rég je­len­tette be a camb­ridge-i her­cegné har­ma­dik vá­ran­dós­sá­gá­nak hírét, ám egy­út­tal azt is meg­tud­hat­tuk, hogy a vá­ran­dós Ka­ta­lin nincs jól. A her­cegné ugyanis, ahogy előző két ba­ba­vá­rása során, úgy most is a ter­hes­ségi rosszul­lét sú­lyos for­má­já­val küzd.