CÍMKE: 'veszély'

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Stohl András vallomása: majdnem az életébe került a szenvedélye

Stohl András vallomása: majdnem az életébe került a szenvedélye

Stohl And­rás val­lo­mása: majd­nem az éle­tébe ke­rült a szen­ve­dé­lye.

Stohl And­rás val­lo­mása: majd­nem az éle­tébe ke­rült a szen­ve­dé­lye

Csoda, hogy megmenekültek: Hatalmas állat rontott rájuk

Csoda, hogy megmenekültek: Hatalmas állat rontott rájuk

Egy autós vette vi­de­óra a nem min­den­napi je­le­ne­tet...

Egy autós vette vi­de­óra a nem min­den­napi je­le­ne­tet, ami­kor az egy ton­nás vad­ál­lat rá­tá­madt a tu­ris­tákra.

Durva, mi derült ki az energiaitalokról!

Durva, mi derült ki az energiaitalokról!

Eddig is ijesztő dol­go­kat hal­lot­tunk az or­vo­sok­tól...

Eddig is ijesztő dol­go­kat hal­lot­tunk az or­vo­sok­tól, ám most egy élet­erős fi­a­tal­em­ber szív­ro­ha­mot ka­pott a túl­zásba vitt ener­gia­ita­lo­zás­tól. Vajon ez bár­ki­vel meg­tör­tén­het?

Csapdát állítottak Oszter Sándornak: Meg akartak ölni

Csapdát állítottak Oszter Sándornak: Meg akartak ölni

A lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott...

A szí­nész csak a lé­lek­je­len­lé­té­nek kö­szön­heti, hogy nem haj­tott fának saját erdei útján. Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Terroristákat segíthet az ENSZ politikája

Terroristákat segíthet az ENSZ politikája

Tel­je­sen el­fo­gult, mig­rá­ció­párti az ENSZ ál­lás­pontja.

Ha az ENSZ nem adja fel je­len­legi, tel­je­sen el­fo­gult mig­rá­ció­párti ál­lás­pont­ját, akkor rend­kí­vül ko­moly ve­szélyt hoz­hat Eu­ró­pára a kö­vet­kező hó­na­pok­ban - mondta Szij­jártó Péter hét­főn Genf­ben.

Veszélyes megállókban várnak az utasok

Veszélyes megállókban várnak az utasok

Nem védi semmi a meg­ál­lók­ban a 24, a 28, a 28A, a 37, a 37A és a 62-es vil­la­mosra váró uta­so­kat.

Nem védi semmi a meg­ál­lók­ban a 24, a 28, a 28A, a 37, a 37A és a 62-es vil­la­mosra váró uta­so­kat az au­tós­for­ga­lom elől a bu­da­pesti Fi­u­mei úton, rá­adá­sul ez má­ju­sig így ma­rad­hat. Bár még nem vé­gez­tek a hó­na­pok óta tartó fel­újí­tás­sal, meg­in­dult a for­ga­lom.

Soha többet ne tegyél petrezselymet
a p...-ba, veszélyes lehet!

Soha többet ne tegyél petrezselymet
a p...-ba, veszélyes lehet!

A leg­újabb őrü­le­tet kö­vetve sok nő dug pet­re­zsely­met a leg­in­ti­mebb ha­sa­dé­kába. Pedig ez akár élet­ve­szé­lyes is lehet!

Veszély fenyegeti a Dunántúlt: Riasztást adott ki a meteorológia

Veszély fenyegeti a Dunántúlt: Riasztást adott ki a meteorológia

To­vábbra is erős, vi­ha­ros szélre ké­szül­he­tünk szom­ba­ton, ve­gyes hal­maz­ál­la­potú csa­pa­dék, töb­bek közt ónos eső is eshet.

Elszabadult a transzszexuális tinipokol, egyre több az öngyilkos tini

Elszabadult a transzszexuális tinipokol, egyre több az öngyilkos tini

Át­la­go­san min­den öt­ve­ne­dik ti­zen­éves tartja magát transz­sze­xu­á­lis­nak.

Át­la­go­san min­den öt­ve­ne­dik kö­zép­is­ko­lás tartja magát transz­sze­xu­á­lis­nak Ame­ri­ká­ban. Sokan küz­de­nek kö­zü­lük lelki prob­lé­mák­kal, füg­gő­sé­gek­kel, sőt az ön­gyil­kos­ság sem ritka kö­rük­ben.

Döbbenetes adat: 600 ezer időzített bomba a magyar utakon

Döbbenetes adat: 600 ezer időzített bomba a magyar utakon

A Ri­post meg­szá­molta: min­den ötö­dik autón még nyári gumi van, mi­köz­ben az egész or­szág­ban ha­va­zik!

A Ri­post meg­szá­molta: min­den ötö­dik autón még nyári gumi van, mi­köz­ben az egész or­szág­ban ha­va­zik! Em­lé­kez­zünk, hét­főn né­gyen hal­tak meg a téli gumi hi­á­nya miatt az M3-as au­tó­pá­lyán, össze­sen 15 gye­rek ma­radt árván. Tény­leg ezen a pár tíz­ezer fo­rin­ton spó­ro­lunk?

Hihetetlen, hogy mentették meg a szülők fiukat a piton szorításából

Hihetetlen, hogy mentették meg a szülők fiukat a piton szorításából

A 14 éve gye­rek ki­a­bá­lása éb­resz­tette fel szü­leit az éj­szaka kö­ze­pén.

A 14 éve gye­rek ki­a­bá­lása éb­resz­tette fel szü­leit az éj­szaka kö­ze­pén Auszt­rá­lia észak­ke­leti ré­szén.

Újabb áldozata van a havazásnak, ezért halt meg a vágbesztercei nő

Újabb áldozata van a havazásnak, ezért halt meg a vágbesztercei nő

Éj­sza­kai mű­szak­ból ment haza a nő, ami­kor meg­tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia.

Veszélyes járvány tombol a szomszédos országokban: figyelmeztetés!

Veszélyes járvány tombol a szomszédos országokban: figyelmeztetés!

Egyre töb­ben ka­nya­ró­sak Kár­pát­al­ján. Ro­má­ni­á­ban és Uk­raj­ná­ban is tör­tént több ha­lá­los meg­be­te­ge­dés a kö­zel­múlt­ban.

Növeli az öngyilkosság veszélyét a fogamzásgátló

Növeli az öngyilkosság veszélyét a fogamzásgátló

Fel kell erre hívni a fi­gyel­met.

A be­teg­tá­jé­koz­ta­tók­ban fel kel­lene hívni a nők fi­gyel­mét: a fo­gam­zás­gát­lók al­kal­ma­zása ön­gyil­kos­sági koc­ká­zat­tal jár.

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

El­jött az ideje, hogy min­denki fel­hagy­jon a li­be­rá­lis esz­mék szaj­kó­zá­sá­val.

Lángoló autókhoz riasztották a tűzoltókat a városban

Lángoló autókhoz riasztották a tűzoltókat a városban

Tel­jes ter­je­del­mük­ben égtek...

Tel­jes ter­je­del­mük­ben égtek a jár­mű­vek, a tűz a kör­nyező la­kó­épü­le­tekre is ve­szélyt je­len­tett. A szak­em­be­rek azon­nal meg­kezd­ték az ol­tást.

Mérgező anyag van bennük, veszélyes játékokat kellett megsemmisíteni

Mérgező anyag van bennük, veszélyes játékokat kellett megsemmisíteni

A ma­gyar ha­tó­sá­gok kínai gyárt­má­nyú já­ték­ba­bák ez­reit sem­mi­sí­tet­ték meg. Nem csak ná­lunk volt prob­léma.

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett.

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett.

Szakértők szerint is veszélyesek lehetnek az osztrák vásárok

Szakértők szerint is veszélyesek lehetnek az osztrák vásárok

Egy oszt­rák lap szak­ér­tő­ket kér­de­zett meg arról, mit gon­dol­nak az Auszt­riát fe­nye­gető nö­vekvő ter­ro­riz­mus­ról.

Szak­ér­tő­ket kér­dez­tek arról, mit gon­dol­nak az Auszt­riát fe­nye­gető nö­vekvő ter­ror­ve­szély­ről.

Félelmetes szextrend fenyegeti az európai férfiakat

Félelmetes szextrend fenyegeti az európai férfiakat

Csök­ken a férfiak sper­mi­um­száma.

A fej­lett vi­lág­ban el­ké­pesztő ütem­ben csök­ken a férfiak sper­mi­um­száma. Ez pedig na­gyon ko­moly ha­tást gya­ko­rol az egész­sé­gükre.

Közeleg a szezon, veszélyes cuccokat hívtak vissza

Közeleg a szezon, veszélyes cuccokat hívtak vissza

Négy­féle ter­mék­kel akadt gond.

Négy­féle pi­ro­tech­ni­kai ter­mé­ket is vissza­hív­tak a pi­ac­ról, hasz­ná­la­tuk ugyanis a szak­em­be­rek sze­rint égési sé­rü­lé­se­ket okoz­hat.

Félelmetes vallomás, őrült rajongók keserítik meg Király Viktor életét

Félelmetes vallomás, őrült rajongók keserítik meg Király Viktor életét

Van, aki ár­tani akar neki és a ked­ve­sé­nek.

Az éne­kes a saját bőrén ta­pasz­talta meg, hogy nem­csak jó szán­dékú ra­jon­gók lé­tez­nek, hanem van, aki ár­tani akar neki és a ked­ve­sé­nek.

Dráma a stúdióban: teljesen kikészült a TV2 sztárja

Dráma a stúdióban: teljesen kikészült a TV2 sztárja

Ve­szé­lyes és na­gyon nehéz fel­ada­tot kell tel­je­sí­te­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Ve­szé­lyes és na­gyon nehéz fel­ada­tot kell tel­je­sí­te­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Félelmetes, ami történt: métereket zuhant a próbán Horváth Éva

Félelmetes, ami történt: métereket zuhant a próbán Horváth Éva

Hor­váth Éva és Cur­tis pom­pom­lány­ként és fi­ú­ként csil­log­tat­hat­ják meg a tu­dá­su­kat ma este a Csak show és más sem­mi­ben.

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

A hí­res­ség a tűz­zel ját­szott a TV2 stú­di­ó­já­ban, mi­köz­ben fe­le­sége, Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset. Meg­rázó pil­la­na­tok...

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset. Meg­rázó pil­la­na­tok...

Döbbenet: Így bukott le a futónő támadója

Döbbenet: Így bukott le a futónő támadója

Csak­nem ugyan­olyan tra­gé­dia tör­tént, mint öt éve, ami­kor meg­becs­te­le­ní­tet­ték és bru­tá­li­san meg­öl­ték Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát, a So­rok­sá­ron futni in­duló csa­lád­anyát.

Csak­nem ugyan­olyan tra­gé­dia tör­tént, mint öt éve, ami­kor meg­becs­te­le­ní­tet­ték és bru­tá­li­san meg­öl­ték Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát, a So­rok­sá­ron futni in­duló csa­lád­anyát. Most egy is­mert ult­ra­ma­ra­to­nista futó, Makai Vik­tó­ria volt az ál­do­zat, az éle­tét va­ló­szí­nű­leg csak az idő­ben ér­kező férje men­tette meg.

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

A szí­nésznő hir­te­len azt sem tudta, mi­tévő le­gyen, ami­kor édes­anyja kert­jé­ben...

A szí­nésznő hir­te­len azt sem tudta, mi­tévő le­gyen, ami­kor édes­anyja kert­jé­ben...

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

A fit­nesz­edző és férje a leg­na­gyobb fé­lel­me­ik­kel néz­tek szembe A leg­bát­rabb páros során. A há­zas­pár Mál­tán, a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban ve­szé­lyes hely­ze­te­ket éltek át.

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek a bó­dult, ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők lát­vá­nyá­ból, ezért maguk kezd­tek raz­zi­ába.

Óriási dráma a TV2 forgatásán: Szerelme életét féltette az énekesnő

Óriási dráma a TV2 forgatásán: Szerelme életét féltette az énekesnő

Viki az utolsó pil­la­na­tig he­zi­tált, hogy el­in­dul­jon-e Cip­rusra, és bár meg­érte, még­sem kez­dené újra a ka­lan­dot.

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Nem mondja el, mi tör­tént vele.

A ke­re­kes­szé­kes írónő nap mint nap meg­küzd a leg­ap­róbb ön­álló moz­du­la­tért is, mivel izom­sor­va­dás­ban szen­ved. Most kór­ház­ban volt, és egy­előre kép­te­len arról be­szélni, ami tör­tént vele.

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Többéves titkot árult el a TV2 sztárja, életveszélyes, amit tett

Többéves titkot árult el a TV2 sztárja, életveszélyes, amit tett

A mű­sor­ve­zető a Mokka élő adá­sá­ban val­lotta be, hogy fi­a­tal fi­ú­ként elő­for­dult, hogy olyas­mit tett, amire ma már egy­ál­ta­lán nem büszke.

A Mekiben kapott sokkot a nő: durva, mit talált a sült krumplijában!

A Mekiben kapott sokkot a nő: durva, mit talált a sült krumplijában!

A gyors­ét­te­rem­ben gya­nút­la­nul kezdte el enni a ren­delt ételt. Aztán olyat lá­tott, ami haj­me­resztő.

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Va­lami még vissza­tartja a her­ceg­nét a gyer­mek­vál­la­lás­tól.

Va­lami még vissza­tartja a her­ceg­nét a gyer­mek­vál­la­lás­tól. A baba ér­de­ké­ben hozta meg a dön­tést.

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet...

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Alig­hogy be­je­len­tet­ték a 2019-es év egyik leg­na­gyobb ma­gyar­or­szági kon­cert­jét, a szer­ve­zők fel­hí­vást tet­tek közzé.

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben!

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben! Ba­lázsék élő adás­ban tet­ték koc­kára a saját egész­sé­gü­ket azzal, hogy vény­kö­te­les kék tab­let­tát vet­tek be a stú­di­ó­ban. Rá­adá­sul egyi­kük fur­csa ha­tá­sok­ról kez­dett be­szá­molni.

Őrület, hogy mit találtak az instant levesben - ne edd meg!

Őrület, hogy mit találtak az instant levesben - ne edd meg!

A Tesco vissza­hívta a Cup No­od­les Spicy ins­tant tész­ta­le­vest. Arra kéri a vá­sár­ló­kat, hogy vi­gyék vissza.

A Tesco vissza­hívta a Cup No­od­les Spicy ins­tant tész­ta­le­vest. Arra kéri a vá­sár­ló­kat, hogy vi­gyék vissza.

Közölték a tudósok: óriási aszteroida száguld a Föld felé, ekkor ér ide

Közölték a tudósok: óriási aszteroida száguld a Föld felé, ekkor ér ide

A kis­bolygó ak­kora, mint egy Bo­e­ing 747-es és po­ten­ci­á­lis ve­szélyt je­lent a boly­gónkra.

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos a 15 éves ma­gyar lány.

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos az a 15 éves ma­gyar lány, aki­nek az édes­anyja sors­tár­sa­kat ke­re­sett a fa­ce­boo­kon - kö­zölte a Ri­post­tal a rend­őr­ség. A ha­tó­ság fi­gyeli a netet, de fon­tos­nak tartja az ön­vé­del­met is.

Újabb halálos agyhártyagyulladás - karantént rendeltek el

Újabb halálos agyhártyagyulladás - karantént rendeltek el

Egy nyolc­éves kis­lány halt meg, a test­vére az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik.

Egy nyolc­éves kis­lány halt meg, a test­vére az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik.

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo nevű ijesztő, gü­lü­szemű fi­gura híre, aki gye­re­kek­nek íro­gat ré­misztő üze­ne­te­ket.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo nevű ijesztő, gü­lü­szemű fi­gura híre, aki gye­re­kek­nek íro­gat ré­misztő üze­ne­te­ket, és fe­nye­ge­tés­sel pró­bálja rá­venni őket kü­lön­féle fel­ada­tok vég­re­haj­tá­sára. Egy 15 éves kis­lány ön­gyil­kos lett, ebben az édes­anyja sze­rint egy in­ter­ne­tes játék is sze­re­pet ját­szott.

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

A Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom a sínek mel­lett. A Ri­post ezt sem hagyja annyi­ban!

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget, hogy ne legyen veszélyes

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Darázsriadó! Hihetetlen, hova fészkelnek be a veszélyes rovarok

Darázsriadó! Hihetetlen, hova fészkelnek be a veszélyes rovarok

Idén már hat csa­lád­nak kel­lett át­me­ne­ti­leg el­hagy­nia ott­ho­nát, mert be­fész­kel­tek hoz­zá­juk a da­ra­zsak.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát?

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis ve­szé­lyes!

Hihetetlen! Így lépett meg a jaguár az állatkertből

Hihetetlen! Így lépett meg a jaguár az állatkertből

A ra­ga­dozó rókát, al­pa­kát és emut is el­pusz­tí­tott, mi­u­tán ki­sza­ba­dult. Sze­ren­csére lá­to­ga­tók nem vol­tak ve­szély­ben az ál­lat­kert­ben.

A ra­ga­dozó rókát, al­pa­kát és emut is el­pusz­tí­tott, mi­u­tán ki­sza­ba­dult. Sze­ren­csére lá­to­ga­tók nem vol­tak ve­szély­ben az ál­lat­kert­ben.

Ez nem vicc, jéghegy tartja rettegésben a falut

Ez nem vicc, jéghegy tartja rettegésben a falut

Ag­gód­nak egy grön­landi falu lakói.

Ag­gód­nak egy grön­landi falu lakói. Egy jég­hegy ugyanis olyan közel sod­ró­dott a part­hoz, hogy attól tar­ta­nak, le­vá­lik egy da­rabja és szö­kőár ke­let­ke­zik.

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. Meg­lepő. de a fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. A fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Ri­post­nak egy hely­szí­nen lévő szak­értő nyi­lat­ko­zott.

Mu­száj fel­hozni a lent re­kedt fo­ci­csa­pa­tot. A Ri­post­nak egy hely­szí­nen lévő szak­értő nyi­lat­ko­zott.

Mi van itt? Az Iglo is egy sor fagyasztott termékét visszahívta

Mi van itt? Az Iglo is egy sor fagyasztott termékét visszahívta

Nem­csak a Spar hívta vissza a ter­mé­ke­ket, hanem maga a gyártó, az Iglo, a ha­tó­ság dön­tése alap­ján.

Nem­csak a Spar hívta vissza a ter­mé­ke­ket, hanem maga a gyártó, az Iglo, a ha­tó­ság dön­tése alap­ján. Ez azt je­lenti, hogy nem csak a Spar­ban kap­ható ter­mé­kek érin­tet­tek, hanem a többi is! Hol lesz a vége a mi­re­lit­bot­rány­nak?

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Sokan azért is sze­ret­nek au­tó­val járni, mert nem kell egész nap nagy tás­kát ma­guk­kal ci­pel­niük.

Sokan azért is sze­ret­nek au­tó­val járni, mert nem kell egész nap nagy tás­kát ma­guk­kal ci­pel­niük.

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Min­den nyá­ron tra­gé­di­ák­hoz vezet, ha a szü­lők pár percre a par­koló au­tó­ban hagy­ják a gye­re­kü­ket.

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Mivel ha­zánk­ban is el­for­dul­hat­nak med­vék, nem árt tudni, mit te­gyünk, ha ta­lál­ko­zunk eggyel. Erre ké­szít fel egy új szol­gál­ta­tás...

Mivel ha­zánk­ban is el­for­dul­hat­nak med­vék, nem árt tudni, hogy mit te­gyünk, ha ta­lál­ko­zunk eggyel. Erre a tény­le­ges ta­lál­ko­zásra ké­szít fel egy va­do­natúj szol­gál­ta­tás, mellyel az öt­let­gaz­dák sze­rint egé­szen ha­té­ko­nyan nö­vel­het­jük a túl­élési esé­lye­in­ket.

Még ez is? Nem volt elég a 9 halottat követelő ceglédberceli baleset?

Még ez is? Nem volt elég a 9 halottat követelő ceglédberceli baleset?

Saj­nos nem min­den busz­ve­ze­tő­nek volt elég az intő példa...

Rá­döb­ben­tette az uta­so­kat a ceg­léd­ber­celi bal­eset, hogy az ő éle­tük­kel ját­szik a sofőr, ami­kor mo­bi­lo­zik. Saj­nos azon­ban nem min­den busz­ve­ze­tő­nek volt elég az intő példa: vál­to­zat­la­nul sokan nyom­kod­ják menet köz­ben a gom­bo­kat.

Kis híján megfulladt a tehetségkutatón a peches szabadulóművész

Kis híján megfulladt a tehetségkutatón a peches szabadulóművész

Egy üveg­bú­rát la­ka­tol­tak a fe­jére, amit víz­zel töl­töt­tek meg a se­gé­dei...

Egy üveg­bú­rát la­ka­tol­tak a fe­jére, amit víz­zel töl­töt­tek meg a se­gé­dei, eköz­ben a kezét meg­bi­lin­csel­ték...

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Er­dé­lyi ma­ci­ka­land...

Bár a tó­par­ton élő állat alap­ve­tően ba­rát­sá­gos, bár­mi­kor gon­dol­ha­tott volna egyet, és meg­tá­mad­hatta volna őket.

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

Rá­adá­sul az Eu­ro­pol ada­tai sze­rint Eu­ró­pá­ban sok­kal pu­háb­bak a bí­ró­sá­gok, mint pél­dául az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Idén sem ígér­ke­zik könnyű­nek az al­ler­gia­sze­zon azok szá­mára, akik va­la­mi­lyen túl­ér­zé­keny­ség­gel küz­de­nek.

Egyre több riasztás érkezik: Veszélyes kígyókat dobnak utcára

Egyre több riasztás érkezik: Veszélyes kígyókat dobnak utcára

Ag­gasztó je­len­ségre hívta fel a fi­gyel­met Ma­gyar­or­szág egyet­len vad­ál­lat­be­fo­gója!

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Egyet­len sör vagy bor is meg­rö­vi­dít­heti az éle­tün­ket - erre ju­tott egy új ku­ta­tás.

Egyet­len sör vagy bor is meg­rö­vi­dít­heti az éle­tün­ket - erre ju­tott egy új ku­ta­tás, amely­ben azt is pon­to­san ki­szá­mol­ták, mennyi­vel.

Hátborzongató dolog derült ki Rippel Feri múltjából

Hátborzongató dolog derült ki Rippel Feri múltjából

Eddig nem be­szélt a je­len­ség­ről.

A Nagy Duett ver­seny­zője ko­ráb­ban nem be­szélt a kü­lön­le­ges je­len­ség­ről.

Török riasztás Európának: itt az újabb migrációs hullám

Török riasztás Európának: itt az újabb migrációs hullám

Tö­rök­or­szág az el­múlt hó­na­pok ada­ta­ira hi­vat­kozva azt ál­lítja, hogy Eu­ró­pát újabb mig­rá­ciós hul­lám fe­nye­geti.

Balázs Klári sokkoló élménye: a halál torkából menekült meg!

Balázs Klári sokkoló élménye: a halál torkából menekült meg!

Az éne­kesnő fi­a­ta­lon nagy ve­szélybe ke­rült.

Az éne­kesnő fi­a­ta­lon nagy ve­szélybe ke­rült, csak test­vé­re­i­nek kö­szön­hető, hogy meg­me­ne­kült.

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott az el­múlt más­fél év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott az el­múlt más­fél év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról és arról, ho­gyan akart bé­külni vele egy­kori párja.

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Ra­jon­gói is ag­gód­tak!

Az egy­kori mo­dellt arra kérik ra­jon­gói, le­gyen meg­fon­tol­tabb!

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

El­ké­pesztő sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak már egy hasz­ná­lat után is, hosszú­tá­von tel­je­sen tönkre te­he­tik az em­bert.

El­ké­pesztő sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak már egy hasz­ná­lat után is, hosszú­tá­von tel­je­sen tönkre te­he­tik az em­bert.

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok...

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Nem árt az óva­tos­ság!

Tom­bol az influ­en­za­sze­zon, ám az idei kór meg­lepő je­leit ke­ve­sen ér­tel­me­zik jól. Pedig nem árt az óva­tos­ság a ve­szé­lyes szö­vőd­mé­nyek miatt!

Félelmetes, ennyi ócska lift veszélyezteti itthon a panellakókat

Félelmetes, ennyi ócska lift veszélyezteti itthon a panellakókat

Élet­be­vágó prob­lé­má­val küz­de­nek a pa­nel­há­zak, rá­adá­sul hosszú évek óta: a la­kók­nak nincs pénz az ócska lif­tek le­cse­ré­lé­sére!

Élet­be­vágó prob­lé­má­val küz­de­nek a pa­nel­há­zak, rá­adá­sul hosszú évek óta: a la­kók­nak nincs pénz az ócska lif­tek le­cse­ré­lé­sére! A tár­sas­há­zak több­sé­gé­ben 40-50 éves fel­vo­nók mű­köd­nek, ame­lye­ket 20-25 évre ter­vez­tek.