CÍMKE: 'veszély'

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de..

FRISS HÍREK

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben!

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben!

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek a kon­cert szer­ve­zői.

Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek Eros Ra­maz­zotti kon­cert­jé­nek szer­ve­zői.

Sokkoló tény derült ki: ha egy férfi terhességi tesztre pisil, nem vicc, ha pozitív lesz

Sokkoló tény derült ki: ha egy férfi terhességi tesztre pisil, nem vicc, ha pozitív lesz

Vicc­nek in­dult a kí­sér­let, de na­gyon is ér­de­mes ko­mo­lyan venni.

Vicc­nek in­dult a kí­sér­let, de na­gyon is ér­de­mes ko­mo­lyan venni, mert a fele sem tréfa.

Őrület, hogy mit találtak az instant levesben - ne edd meg!

Őrület, hogy mit találtak az instant levesben - ne edd meg!

A Tesco vissza­hívta a ter­mé­ket.

A Tesco vissza­hívta a Cup No­od­les Spicy ins­tant tész­ta­le­vest. Arra kéri a vá­sár­ló­kat, hogy vi­gyék vissza bár­me­lyik üz­le­tükbe.

Újabb halálos agyhártyagyulladás - karantént rendeltek el

Újabb halálos agyhártyagyulladás - karantént rendeltek el

Egy nyolc­éves kis­lány halt meg, a test­vére az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik.

Egy nyolc­éves kis­lány halt meg, a test­vére az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik.

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos a 15 éves ma­gyar lány.

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos az a 15 éves ma­gyar lány, aki­nek az édes­anyja sors­tár­sa­kat ke­re­sett a fa­ce­boo­kon - kö­zölte a Ri­post­tal a rend­őr­ség. A ha­tó­ság fi­gyeli a netet, de fon­tos­nak tartja az ön­vé­del­met is.

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo nevű ijesztő, gü­lü­szemű fi­gura híre, aki gye­re­kek­nek íro­gat ré­misztő üze­ne­te­ket, és fe­nye­geti őket.

Közölték a tudósok: óriási aszteroida száguld a Föld felé, ekkor ér ide

Közölték a tudósok: óriási aszteroida száguld a Föld felé, ekkor ér ide

A kis­bolygó és po­ten­ci­á­lis ve­szélyt je­lent a boly­gónkra.

A kis­bolygó ak­kora, mint egy Bo­e­ing 747-es és po­ten­ci­á­lis ve­szélyt je­lent a boly­gónkra.

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget, hogy ne legyen veszélyes

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Darázsriadó! Hihetetlen, hova fészkelnek be a veszélyes rovarok

Darázsriadó! Hihetetlen, hova fészkelnek be a veszélyes rovarok

Idén már hat csa­lád­nak kel­lett át­me­ne­ti­leg el­hagy­nia ott­ho­nát, mert be­fész­kel­tek hoz­zá­juk a da­ra­zsak.

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

A Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom!

Mi­köz­ben a Ri­post cikke nyo­mán két nap után hoz­zá­lát­tak Pes­ter­zsé­be­ten a 6000 négy­zet­mé­ter­nyi par­lagfű ka­szá­lá­sá­hoz, egy másik ol­va­sónk arra pa­nasz­ko­dott, hogy a Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom a sínek mel­lett.

Hihetetlen! Így lépett meg a jaguár az állatkertből

Hihetetlen! Így lépett meg a jaguár az állatkertből

A ra­ga­dozó rókát, al­pa­kát és emut is el­pusz­tí­tott, mi­u­tán ki­sza­ba­dult. Sze­ren­csére lá­to­ga­tók nem vol­tak ve­szély­ben az ál­lat­kert­ben.

A ra­ga­dozó rókát, al­pa­kát és emut is el­pusz­tí­tott, mi­u­tán ki­sza­ba­dult. Sze­ren­csére lá­to­ga­tók nem vol­tak ve­szély­ben az ál­lat­kert­ben. A vadat al­ta­tó­lö­ve­dék­kel ká­bí­tot­ták el, a szö­kés pedig egy ko­moly prob­lé­mára vi­lá­gí­tott rá, ame­lyet azon­nal or­vo­sol­tak a szak­em­be­rek.

Ez nem vicc, jéghegy tartja rettegésben a falut

Ez nem vicc, jéghegy tartja rettegésben a falut

Ret­teg­nek egy grön­landi falu lakói. Egy jég­hegy ugyanis olyan közel sod­ró­dott a part­hoz, hogy attól tar­ta­nak, le­vá­lik egy da­rabja és szö­kőár ke­let­ke­zik.

Ret­teg­nek egy grön­landi falu lakói. Egy jég­hegy ugyanis olyan közel sod­ró­dott a part­hoz, hogy attól tar­ta­nak, le­vá­lik egy da­rabja és szö­kőár ke­let­ke­zik.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát?

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis ve­szé­lyes!

A terjedő kanyaró miatt rendkívüli állapotot hirdettek a szlovákok

Meglepő, honnan jött a kór, rendkívüli állapot a szomszédban

Hir­te­len meg­nőtt a ka­nya­rós be­te­gek száma Sz­lo­vá­ki­á­ban. Meg­lepő. de a fer­tő­zés Nagy-Bri­tan­nia felől ér­ke­zett.

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Ri­post­nak egy hely­szí­nen lévő szak­értő nyi­lat­ko­zott.

Mu­száj fel­hozni a lent re­kedt fo­ci­csa­pa­tot. A Ri­post­nak egy hely­szí­nen lévő szak­értő nyi­lat­ko­zott.

Mi van itt? Az Iglo is egy sor fagyasztott termékét visszahívta

Az Iglo is fagyasztott zöldségeket hívott vissza

Hol lesz a vége a mi­re­lit­bot­rány­nak?

Nem a Spar hívta vissza a ter­mé­ke­ket, hanem a maga az Iglo, a Nébih dön­tése alap­ján. Tehát nem csak a Spar­ban kap­ható Iglo ter­mé­kek érin­tet­tek.

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Sokan azért is sze­ret­nek au­tó­val járni, mert nem kell egész nap nagy tás­kát ma­guk­kal ci­pel­niük.

Sokan azért is sze­ret­nek au­tó­val járni, mert nem kell egész nap nagy tás­kát ma­guk­kal ci­pel­niük.

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Mivel ha­zánk­ban is el­for­dul­hat­nak med­vék, nem árt tudni, mit te­gyünk, ha ta­lál­ko­zunk eggyel. Erre ké­szít fel egy új szol­gál­ta­tás...

Mivel ha­zánk­ban is el­for­dul­hat­nak med­vék, nem árt tudni, mit te­gyünk, ha ta­lál­ko­zunk eggyel. Erre ké­szít fel egy új szol­gál­ta­tás...

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Min­den nyá­ron tra­gé­di­ák­hoz vezet, ha a szü­lők pár percre a par­koló au­tó­ban hagy­ják a gye­re­kü­ket.

Még ez is? Nem volt elég a 9 halottat követelő ceglédberceli baleset?

Még ez is? Nem volt elég a 9 halottat követelő ceglédberceli baleset?

Saj­nos nem min­den busz­ve­ze­tő­nek volt elég az intő példa: vál­to­zat­la­nul sokan nyom­kod­ják menet köz­ben a gom­bo­kat.

Menekültek a fürdőzők a vízből, újabb kedvelt európai tengerpartnál láttak cápát

Menekültek a fürdőzők a vízből, újabb kedvelt európai tengerpartnál láttak cápát

Nem csak a spa­nyo­lok ri­a­dóz­tat­tak.

Spa­nyol­or­szág után újabb eu­ró­pai or­szág ked­velt stran­do­ló­he­lyén, a part­tól alig 20 mé­terre lát­tak cápát. A für­dő­zők ki­me­ne­kül­tek a partra, ahon­nan ijesztő videó ké­szült a ra­ga­do­zó­ról.

Kis híján megfulladt a tehetségkutatón a peches szabadulóművész

Kis híján megfulladt a tehetségkutatón a peches szabadulóművész

Egy üveg­bú­rát la­ka­tol­tak a fe­jére, amit víz­zel töl­töt­tek meg a se­gé­dei...

Egy üveg­bú­rát la­ka­tol­tak a fe­jére, amit víz­zel töl­töt­tek meg a se­gé­dei, eköz­ben a kezét meg­bi­lin­csel­ték...

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

Rá­adá­sul az Eu­ro­pol ada­tai sze­rint Eu­ró­pá­ban sok­kal pu­háb­bak a bí­ró­sá­gok, mint pél­dául az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Idén sem ígér­ke­zik könnyű­nek az al­ler­gia­sze­zon azok szá­mára, akik va­la­mi­lyen túl­ér­zé­keny­ség­gel küz­de­nek.

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Bár a tó­par­ton élő állat alap­ve­tően ba­rát­sá­gos, bár­mi­kor gon­dol­ha­tott volna egyet, és meg­tá­mad­hatta volna őket.

Bár a tó­par­ton élő állat alap­ve­tően ba­rát­sá­gos, bár­mi­kor gon­dol­ha­tott volna egyet, és meg­tá­mad­hatta volna őket.

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Egyet­len sör vagy bor is meg­rö­vi­dít­heti az éle­tün­ket - erre ju­tott egy új ku­ta­tás.

Egyet­len sör vagy bor is meg­rö­vi­dít­heti az éle­tün­ket - erre ju­tott egy új ku­ta­tás, amely­ben azt is pon­to­san ki­szá­mol­ták a ku­ta­tók, mennyi­vel él­he­tünk ke­ve­seb­bet, ha időn­ként le­csú­szik egy plusz ital a ma­xi­má­li­san aján­lott mennyi­sé­gen kívül. Vajon meg­éri?

Hátborzongató dolog derült ki Rippel Feri múltjából

Hátborzongató dolog derült ki Rippel Feri múltjából

A Nagy Duett című TV2-es műsor ver­seny­zője ko­ráb­ban nem be­szélt a kü­lön­le­ges je­len­ség­ről.

A Nagy Duett című TV2-es műsor ver­seny­zője ko­ráb­ban nem be­szélt a kü­lön­le­ges je­len­ség­ről.

Török riasztás Európának: itt az újabb migrációs hullám

Török riasztás Európának: itt az újabb migrációs hullám

Tö­rök­or­szág az el­múlt hó­na­pok ada­ta­ira hi­vat­kozva azt ál­lítja, hogy Eu­ró­pát újabb mig­rá­ciós hul­lám fe­nye­geti.

Egyre több riasztás érkezik: Veszélyes kígyókat dobnak utcára

Egyre több riasztás érkezik: Veszélyes kígyókat dobnak utcára

Ag­gasztó je­len­ségre hívta fel a fi­gyel­met Ma­gyar­or­szág egyet­len vad­ál­lat­be­fo­gója!

Balázs Klári sokkoló élménye: a halál torkából menekült meg!

Balázs Klári sokkoló élménye: a halál torkából menekült meg!

Az éne­kesnő fi­a­ta­lon nagy ve­szélybe ke­rült, csak test­vé­re­i­nek kö­szön­hető, hogy meg­me­ne­kült.

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Ra­jon­gói is ag­gód­tak!

Az egy­kori mo­dellt arra kérik ra­jon­gói, le­gyen meg­fon­tol­tabb!

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott az el­múlt más­fél év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott az el­múlt más­fél év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról és arról, ho­gyan akart bé­külni vele egy­kori párja.

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Ezek jelenleg a világ legveszélyesebb kábítószerei! - videó

Sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak!

El­ké­pesztő sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hat­nak már egy hasz­ná­lat után is, hosszú­tá­von tel­je­sen tönkre te­he­tik az em­bert.

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Nem árt az óva­tos­ság!

Tom­bol az influ­en­za­sze­zon, ám az idei kór meg­lepő je­leit ke­ve­sen ér­tel­me­zik jól. Pedig nem árt az óva­tos­ság a ve­szé­lyes szö­vőd­mé­nyek miatt!

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Elképesztő, de igaz! Netről rendelhető a biztos halál!

Elképesztő, de igaz! Netről rendelhető a biztos halál!

A fi­zi­kai ha­tá­rok el­mo­só­dá­sá­val bárki né­hány kat­tin­tás­sal hoz­zá­jut­hat egy sor, ha­lá­los mérgű hül­lő­höz.

A fi­zi­kai ha­tá­rok el­mo­só­dá­sá­val bárki né­hány in­ter­ne­tes kat­tin­tás­sal hoz­zá­jut­hat egy sor, ha­lá­los mérgű hül­lő­höz.

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Az éne­kesnő nagy­pa­pá­já­nak öz­ve­gye négy nap­pal ez­előtt tűnt el, sú­lyos de­men­ci­á­ban szen­ved.

Ezért nem akar több gyereket a magyar sztárpár

Ezért nem akar több gyereket a magyar sztárpár

Bár­do­siék ki­lenc éve van­nak együtt.

Bár­dosi Sán­dor és fe­le­sége több mint ki­lenc éve élnek ha­tal­mas sze­re­lem­ben. Azóta szü­le­tett egy kisfiuk, Noel és egy kis­lá­nyuk, Maja.

Rákos állatok húsát árulják?

Rákos állatok húsát árulják?

Egy ma­gyar hen­tes meg­döb­bentő val­lo­mása ke­rült fel több in­ter­ne­tes ol­dalra. Az ijesztő írás sze­rint bárki asz­ta­lára ke­rül­het rákos sej­te­ket tar­tal­mazó hús­áru.

Egy ma­gyar hen­tes meg­döb­bentő val­lo­mása ke­rült fel több in­ter­ne­tes ol­dalra. Az ijesztő írás sze­rint bárki asz­ta­lára ke­rül­het rákos sej­te­ket tar­tal­mazó hús­áru. Vajon mit szól ehhez a ki­je­len­tés­hez a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal, a Ri­post által meg­kér­de­zett szak­értő, na és per­sze a kony­há­ban szor­gos­kodó há­zi­asszony?

Veszélyben lehet: ijesztő fotót osztott meg Debreczeni Zita!

Veszélyben lehet: ijesztő fotót osztott meg Debreczeni Zita!

A csi­nos mo­dell bi­ki­ni­ben kö­szönti az új­évet, ám nem túl biz­ton­sá­gos he­lyen.

A csi­nos mo­dell bi­ki­ni­ben kö­szönti az új­évet, ám nem túl biz­ton­sá­gos he­lyen.

Rakétavetőt találtak. Ezzel akár egy buszt is ki lehet lőni

Rakétavetőt találtak. Ezzel akár egy buszt is ki lehet lőni

Ké­zi­grá­ná­tokra, rob­ba­nó­anya­gokra és ne­héz­fegy­ve­rekre is am­nesz­tiát ter­vez­nek a jövő évben...

Ké­zi­grá­ná­tokra, rob­ba­nó­anya­gokra és ne­héz­fegy­ve­rekre is am­nesz­tiát ter­vez­nek a jövő évben...

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Tény­leg ször­nyen el­sza­po­rod­tak? Vagy va­lami más ok lehet a hát­tér­ben? A szak­em­ber őszin­tén be­szélt a vál­to­zás­ról.

Világvége fenyegetheti a magyar hírességet a világ végén

Világvége fenyegetheti a magyar sztárt a világ végén

Vörös ri­asz­tást adtak arra a helyre, ahon­nan élet­je­let kül­dött a ma­gyar hí­res­ség. Sokan ag­gód­nak érte, nem alap­ta­la­nul.

Hihetetlen születés!

Hihetetlen születés! Ilyet még az orvosok is ritkán látnak

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel.

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel. A ba­bo­ná­val el­len­tét­ben nem sze­ren­csés így szü­letni.

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

A "48 órás ki­hí­vás" min­den ed­di­gi­nél ve­szé­lye­sebb lehet. Hi­he­tet­len "ver­seny" miatt fáj­hat a szü­lők és ha­tó­sá­gok feje.

Ártatlan turisták élete forgott veszélyben!

Ártatlan turisták élete forgott veszélyben!

A re­pü­lő­te­ret lőt­ték, de sze­ren­csére a ra­ké­tát még idő­ben el­fog­ták.

A nem­zet­közi re­pü­lő­te­ret lőt­ték, de sze­ren­csére a bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát még idő­ben el­fog­ták. Az évek óta dúló harc­ban ilyen még soha nem for­dult elő.

Újabb életveszélyes játék terjed az interneten - aggódhatnak a szülők!

Újabb életveszélyes játék terjed az interneten

A Kék Bálna után újabb hát­bor­zon­gató játék ter­jed az in­ter­ne­ten. Ez­út­tal azon ver­se­nyez­nek a gye­re­kek, ki hi­ány­zik ott­hon a leg­job­ban, ha el­tű­nik 48 órára.

Méteres lángok csaptak fel
a gyerekeket szállító autóból Egerben

Méteres lángok csaptak fel
a gyerekeket szállító autóból Egerben

Két fi­á­val igye­ke­zett is­ko­lába Nemes Mó­nika. Ám au­tó­juk lángba bo­rult.

Két fi­á­val igye­ke­zett is­ko­lába Nemes Mó­nika, ám au­tó­juk előbb füs­tölt, majd lángba bo­rult.

Ilyen egyszerűen kideríthető, hogy sérült-e a férfiasság a heves szexben

Ilyen egyszerűen kideríthető, hogy sérült-e a férfiasság a heves szexben

A fáj­da­lom nem min­dig egy­ér­telmű tünet. Mu­tat­juk, mire kell fi­gyel­ned, ha pé­nisz­tö­résre gya­na­kodsz.

A váratlan szívinfarktus 5 meglepő és apró előjele

A váratlan szívinfarktus 5 meglepő és apró előjele

Az in­fark­tust nem csak a szív­táji szo­rító fáj­da­lom­ról lehet fel­is­merni. Né­hány jel ko­ráb­ban utal arra, hogy va­lami nincs rend­ben.

Egy soproni férfi örökítette meg az autók közt száguldó zebrákat

Egy soproni férfi örökítette meg az autók közt száguldó zebrákat

Azon­nal elő­kapta ka­me­rá­ját, ami­kor meg­látta az af­ri­kai pa­tá­so­kat

Azon­nal elő­kapta ka­me­rá­ját, ami­kor meg­látta a for­gal­mas sop­roni úton vág­tázó af­ri­kai pa­tá­so­kat. Azt is meg­örö­kí­tette, ho­gyan pró­bálja őket utol­érni a gon­do­zó­juk.

Ha jót akarsz, ezt a funkciót azonnal kapcsold ki a telefonodon!

Ha jót akarsz, ezt a funkciót azonnal kapcsold ki a telefonodon!

Po­ten­ci­á­lis ve­szélyt je­lent, akár­mi­lyen te­le­fo­nod van.

Po­ten­ci­á­lis ve­szélyt je­lent, akár­mi­lyen te­le­fo­nod van. Mu­tat­juk, miért vagy ve­szély­ben.

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

A vá­ran­dós her­cegné nincs jól.

A brit ki­rá­lyi csa­lád nem­rég je­len­tette be a camb­ridge-i her­cegné har­ma­dik vá­ran­dós­sá­gá­nak hírét.

Bővült a mérgezett friss tojások listája Magyarországon: ezeket kerülje!

Bővült a mérgezett friss tojások listája Magyarországon: ezeket kerülje!

Bővült a mérgezett friss tojások listája: ezeket kerülje itthon!

Már öt­féle ma­gyar és há­rom­féle román to­jás­ban ta­lál­tak ideg­mér­get ha­zánk­ban. Az érin­tett hazai far­mok­ról egy­előre to­jást és élő ál­la­tot sem lehet ki­hozni.

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Úton van Irma Flo­rida part­jai felé. Ami na­gyon rossz hír a két éve Flo­ri­dába köl­tö­zött Gom­bos Edi­ná­nak, a Ku­bá­ból szár­mazó fér­jé­nek és a gyer­me­ke­ik­nek.

Úton van Irma Flo­rida part­jai felé. Ami na­gyon rossz hír a két éve Flo­ri­dába köl­tö­zött Gom­bos Edi­ná­nak, a Ku­bá­ból szár­mazó fér­jé­nek és a gyer­me­ke­ik­nek.

Nagy veszélyben volt Kóbor János: az éjszaka közepén rabolták ki!

Nagy veszélyben volt Kóbor János: az éjszaka közepén rabolták ki!

Az éne­kes há­zába az éj­szaka leple alatt tör­tek be a rab­lók.

Az éne­kes há­zába az éj­szaka leple alatt tör­tek be a rab­lók, je­len­tős összegű kész­pénz­től sza­ba­dítva meg Kó­bort.

Tudtad, hogy hétfőn nagyobb esélyed van az infarktusra?

Tudtad, hogy hétfőn nagyobb esélyed van az infarktusra?

De vajon miért van így?

A nap­tár segít fel­mérni, mikor fe­nye­get a leg­job­ban az in­fark­tus. Az év bi­zo­nyos sza­ka­szai és egyes napok ugyanis ve­szé­lye­sek a szív­ro­ham szem­pont­já­ból.

Veszélyes szúnyogok röpködnek Magyarországon

Veszélyes szúnyogok röpködnek Magyarországon

Ko­mo­lyabb fe­nye­ge­tést je­lent­het­nek.

Ko­mo­lyabb fe­nye­ge­tést je­lent­het­nek egy sima csí­pés­nél a Ma­gyar­or­szágra be­hur­colt csí­pő­szú­nyo­gok. A zeb­ra­szú­nyog a leg­ve­szé­lye­sebb.

Komoly bajban lehetnek az androidos telefont használók!

Komoly bajban lehetnek az androidos telefont használók!

Te­he­tet­len a Go­ogle!

Ren­ge­teg ve­szé­lyes ví­ru­sos al­kal­ma­zás volt a Go­ogle Play­ben, me­lye­ket bárki le­tölt­he­tett.

Figyelmeztetés: ezért ne vidd magaddal a csecsemőt nyaralni

Figyelmeztetés: ezért ne vidd magaddal a csecsemőt nyaralni

Ka­nya­ró­ve­szély Olasz­or­szág­ban.

A jár­vány­ügyi szak­em­be­rek azt ja­va­sol­ják: cse­cse­mő­vel ne in­dul­junk útnak Olasz­or­szágba, mert nagy a ka­nya­ró­ve­szély.

Dagad a botrány: rajongói kívánják Young-G halálát!

Dagad a botrány: rajongói kívánják Young-G halálát!

Ve­szé­lyez­tette a lánya ép­sé­gét?

A fi­a­tal apuka sokak sze­rint fe­le­lőt­le­nül bánt a gyer­me­ké­vel, aki­nek a testi ép­sé­gét ve­szé­lyez­tette egy au­tó­ban.

Rendőrségi figyelmeztetést! Bontsd a vonalat, ha ezt hallod!

Rendőrségi figyelmeztetést! Bontsd a vonalat, ha ezt hallod!

Min­den szol­gál­tató ügy­fele érin­tett lehet.

Min­den szol­gál­tató ügy­fele érin­tett lehet. Mu­tat­juk a bűn­banda mód­sze­reit és azt is, mit te­hetsz el­le­nük.

Életveszélyes: takarásba rakták a közlekedési táblákat!

Életveszélyes: takarásba rakták a közlekedési táblákat!

Hiába fi­gyel­mez­teti az au­tó­so­kat a la­kott kül­te­rü­le­ten a las­sító és előzni tilos tábla, nem lát­hat­ják azt.

Hiába fi­gyel­mez­teti az au­tó­so­kat a la­kott kül­te­rü­le­ten a las­sító és előzni tilos tábla, nem lát­hat­ják azt.

Így óvd meg a gyereket a strandbalesetektől!

Így óvd meg a gyereket a strandbalesetektől!

Fo­gadd meg ta­ná­csa­in­kat.

A strand az egyik leg­jobb nyári szó­ra­ko­zás, ám ha nem fi­gyelsz eléggé, ve­szé­lyes bal­ese­tek for­rása is lehet. Fo­gadd meg ta­ná­csa­in­kat, hogy el­ke­rüld a bajt.

Vigyázat, függőséget okozhat a naptej!

Vigyázat, függőséget okozhat a naptej!

Két­ség­te­len, hogy a na­po­zás­nak ko­moly ve­szé­lyei van­nak. Ezek ki­vé­dé­sé­hez vi­szont nem elég, ha vas­ta­gon be­ken­jük ma­gun­kat nap­tej­jel, az­után ki­fek­szünk a tűző napra.

Két­ség­te­len, hogy a na­po­zás­nak ko­moly ve­szé­lyei van­nak. Ezek ki­vé­dé­sé­hez vi­szont nem elég, ha vas­ta­gon be­ken­jük ma­gun­kat nap­tej­jel, az­után ki­fek­szünk a tűző napra. Ugyanis a nap­tej­nek is meg­van­nak a maga koc­ká­za­tai!

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

Bi­an­kát rend­kí­vül meg­vi­selte az édes­apja ha­lála, a ba­rát­nő­i­nek azt mondta, nem akar többé ha­za­menni.

A ti­zen­hét éves Bi­an­kát rend­kí­vül meg­vi­selte az édes­apja ha­lála, a ba­rát­nő­i­nek azt mondta, nem akar többé ha­za­menni.

Ez a grafika megmutatja, mit művel a cukor a testeddel

Ez a grafika megmutatja, mit művel a cukor a testeddel

Egy brit cég döb­be­ne­te­sen erős ké­pek­kel mu­tatja meg a cukor pusz­tí­tá­sát.

Vészhelyzet, dühödt banda támadt a világsztárra

Vészhelyzet, dühödt banda támadt a világsztárra

Me­ne­kül­nie kel­lett a fo­cis­tá­nak.

Ve­szélybe ke­rült a leg­ér­té­ke­sebb fo­cista. Úgy föl­húzta őket, hogy me­ne­kül­nie kel­lett a düh­től taj­tékzó tá­ma­dók elől.

Így védekezhetünk a kullancsok ellen

Így védekezhetünk a kullancsok ellen

Itt a ta­vasz és a ta­vas­szal együtt be­kö­szön­tött a kul­lan­csok sze­zonja is. Azon­ban ho­gyan vé­de­kez­he­tünk, és mit kell tud­nunk ezek­ről a kel­le­met­len­kedő élő­lé­nyek­ről?

Itt a ta­vasz és a ta­vas­szal együtt be­kö­szön­tött a kul­lan­csok sze­zonja is. Azon­ban ho­gyan vé­de­kez­he­tünk, és mit kell tud­nunk ezek­ről a kel­le­met­len­kedő élő­lé­nyek­ről?