CÍMKE: 'verseny'

Ez durva, elképesztően kigyúrta magát a magyar szépségkirálynő

Ez durva, elképesztően kigyúrta magát a magyar szépségkirálynő

A csi­nos mo­dell ver­senyre ké­szül, ennek ér­de­ké­ben pedig ren­ge­teg időt töl­tött az edző­te­rem­ben.

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Szom­ba­ton két ara­nyat nyert a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Stock­holm­ban.

Hamilton vallott, így élte meg a történelmi diadalt

Hamilton vallott, így élte meg a történelmi diadalt

A most futó évad­ban a má­so­dik, pá­lya­fu­tása során a 75. győ­zel­mét aratta Lewis Ha­mil­ton.

A most futó évad­ban a má­so­dik, pá­lya­fu­tása során a 75. győ­zel­mét aratta Lewis Ha­mil­ton.

Budapestre figyelhet Európa, ezt rendezheti a főváros

Budapestre figyelhet Európa, ezt rendezheti a főváros

A há­rom­he­tes olasz ke­rék­pá­ros kör­ver­seny rajt­jára már több­ször ke­rült sor kül­föl­dön.

A há­rom­he­tes olasz ke­rék­pá­ros kör­ver­seny rajt­jára már több­ször ke­rült sor kül­föl­dön. Áp­ri­lis 15-én jöhet a hi­va­ta­los be­je­len­tés.

Véget ért Shane Tusup első golfversenye, sokat kell még tanulnia

Véget ért Shane Tusup első golfversenye, sokat kell még tanulnia

Első hi­va­ta­los golf­ver­se­nyén nem ért el túl jó ered­ményt.

Első hi­va­ta­los golf­ver­se­nyén nem ért el túl jó ered­ményt Hosszú Ka­tinka ex­férje.

Shane Tusup örömteli bejelentést tett: eljött a nagy nap

Shane Tusup örömteli bejelentést tett: eljött a nagy nap

Ez is el­jött az éle­té­ben.

Na­gyon rég­óta várt erre Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője. Ez is el­jött az éle­té­ben. Ka­li­for­ni­á­ban kerül sor az első ver­se­nyére.

Elképesztő elismerés: a legjobbak között a magyar énekes

Elképesztő elismerés: a legjobbak között a magyar énekes

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás szer­ze­mé­nyét több ezer fel­vé­tel­ből vá­lasz­tot­ták ki a dal­szer­zők ver­se­nyé­ben.

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás szer­ze­mé­nyét több ezer fel­vé­tel­ből vá­lasz­tot­ták ki.

Lánykéréssel végződött a feleségcipelő verseny - videóval

Lánykéréssel végződött a feleségcipelő verseny - videóval

A fe­le­ség­ci­pelő ver­seny sza­bá­lyai sze­rint a fe­le­ség vagy társ nem lehet ke­ve­sebb 49 ki­ló­nál.

A világsztár magyar játékban keresi az ellenfeleket, bárki jelentkezhet

A világsztár magyar játékban keresi az ellenfeleket, bárki jelentkezhet

A bra­zi­lok arany­lab­dás vi­lág­baj­noka, Ro­nal­dinho teq­ball-ki­hí­vást hir­de­tett meg. Ki mer ki­állni el­lene?

Magyarországnak szüksége van minden fiataljára

Orbán Viktor: Magyarországnak szüksége van minden fiataljára

Ma­gyar­or­szág aján­lata a fi­a­ta­lok­nak a biz­ton­sá­gos kör­nye­zet és a biz­tos jövő.

Ma­gyar­or­szág aján­lata a fi­a­ta­lok­nak a biz­ton­sá­gos kör­nye­zet és a biz­tos jövő - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ked­den Bu­da­pes­ten, a Hung­ex­pón, a XII. Szakma Sztár Fesz­ti­vál meg­nyi­tó­ján.

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár.

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár.

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert.

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz, majd Gö­rög­or­szág kö­vet­ke­zik.

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Micsoda bejelentés: különleges adással készül a TV2

Micsoda bejelentés: különleges adással készül a TV2

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár. Ismét nem­zet­közi vi­a­dalt lát­hat­nak a nézők!

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár. Ismét nem­zet­közi vi­a­dalt lát­hat­nak a nézők!

Hatalmas összecsapás: nemzetközi küzdelem vár a TV2 sztárjaira

Hatalmas összecsapás: nemzetközi küzdelem vár a TV2 sztárjaira

Ja­nuár 15-én kü­lön­le­ges adás­sal ké­szül az Exat­lon Hun­gary.

Ja­nuár 15-én kü­lön­le­ges adás­sal ké­szül az Exat­lon Hun­gary.

Nem elírás, ez lett 2019 madara

Nem elírás, ez lett 2019 madara

A Ma­gyar Ma­dár­tani és Ter­mé­szet­vé­delmi Egye­sü­let 1979-ben in­dí­totta el az Év ma­dara prog­ra­mot. Min­den évben sza­va­zás­sal dön­tik el, hogy me­lyik madár le­gyen az év ma­dara.

A Ma­gyar Ma­dár­tani és Ter­mé­szet­vé­delmi Egye­sü­let 1979-ben in­dí­totta el az Év ma­dara prog­ra­mot. Min­den évben sza­va­zás­sal dön­tik el, hogy me­lyik le­gyen az év ma­dara.

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ezen a héten újabb tag­­­­gal bő­­­­vült a ki­e­­­sők tá­­­­bora, és ki­de­rült, me­lyik négy sztár ju­tott be a dön­tőbe.

Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

Kiszivárgott, Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

A bu­da­pesti tor­nát is ki­hagy­hatja.

A ma­gyar te­ni­szező ter­ve­i­ben a bu­da­pesti ver­seny és a Fed-kupa-sze­rep­lés sem sze­re­pel. Még van idő a viták ren­de­zé­sére.

A nemzetközi csokoládé versenyen remekeltek a soproniak

A nemzetközi csokoládé versenyen remekeltek a soproniak

Négy ezüst- és egy bronz­ér­met nyer­tek a ma­gyar cso­ko­lá­dé­gyár­tók az In­ter­na­tio­nal Cho­co­late Award­son.

Tragédia történt a versenyen, a nézők előtt halt meg az ismert sportoló

Tragédia történt a versenyen, a nézők előtt halt meg az ismert sportoló

Vá­rat­la­nul rosszul lett, és ful­la­dozni kez­dett. Pró­bál­tak se­gí­teni rajta, de már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Idén ha­tal­mas össze­gért ül­het­nek asz­tal­hoz a póker sze­rel­me­sei. De­cem­ber­ben kez­dő­dik a játék.

Idén ha­tal­mas össze­gért ül­het­nek asz­tal­hoz a póker sze­rel­me­sei. De­cem­ber­ben kez­dő­dik a játék.

Laky Zsuzsi férje farag férfit Aurelióból

Laky Zsuzsi férje farag férfit Aurelióból

Kü­lön­le­ges kap­cso­lat ala­kult ki kö­zöt­tük.

Kü­lön­le­ges kap­cso­lat ala­kult ki A leg­bát­rabb páros két leg­kü­lön­bö­zőbb ver­seny­zője kö­zött. A min­dig han­gos, heves vér­mér­sék­letű Au­re­lio első rá­né­zésre szö­ges el­len­téte a ki­mért és meg­fon­tolt Dietz Gusz­táv­nak. Ők ket­ten mégis fon­tos sze­re­pet töl­te­nek be egy­más éle­té­ben.

Bekeményít a TV2, még brutálisabb pálya várja a versenyzőket

Bekeményít a TV2, még brutálisabb pálya várja a versenyzőket

90-en ju­tot­tak be a kö­zép­dön­tőbe.

Mind­össze ki­lenc­ve­nen van­nak a Ninja War­rior kö­zép­dön­tő­jé­ben. A Ri­post be­ju­tott az öt­ezer négy­zet­mé­te­res aka­dály­pá­lyára!

Hatalmas bejelentés, ebben a műsorban tér vissza a TV2 sztárja

Hatalmas bejelentés, ebben a műsorban tér vissza a TV2 sztárja

Reni na­gyon ké­szül az új ki­hí­vásra, le­köti min­den ide­jét. Nagy­sza­bású dol­got ter­vez!

Reni na­gyon ké­szül az új ki­hí­vásra, le­köti min­den ide­jét. Nagy­sza­bású dol­got ter­vez!

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Szandi és Ba­ro­nits Gábor kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val ké­szül­tek.

Szandi és Ba­ro­nits Gábor kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val ké­szül­tek.

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba Bu­da­pes­ten egy 18 éves fi­a­tal, végül ájul­tan el­he­vert a sí­ne­ken...

Nem hiszed el, mire vállalkozott a magyar sztárszínész

Nem hiszed el, mire vállalkozott a magyar sztárszínész

Már ta­valy is in­dulni akart a TV2 mű­so­rá­ban Ke­ré­nyi Mik­lós Máté, de végül test­vére miatt le­mon­dott a sze­rep­lés­ről.

Már ta­valy is in­dulni akart a TV2 mű­so­rá­ban Ke­ré­nyi Mik­lós Máté, de végül test­vére miatt le­mon­dott a sze­rep­lés­ről. A Bu­da­pesti Ope­rett­szín­ház sztár­já­nak na­gyon meg­tet­szett az em­bert pró­báló Ninja War­rior aka­dály­pá­lya, így elsők közt je­lent­ke­zett.

Morbid versenyt hirdetett a vidámpark

Morbid, halálos versenyt hirdettek egy vidámparkban

Hi­he­tet­le­nül el­me­be­teg ver­senyt ta­lál­tak ki Eu­reka vá­ro­sá­ban.

Hi­he­tet­le­nül mor­bid ver­senyt ta­lál­tak ki a Mis­souri ál­lam­ban ta­lál­ható Eu­re­ká­ban. A győz­tes akár 300 dol­lárt is nyer­het, fel­téve ha tel­je­síti a fel­ada­tot.

A szakmák viadala Budapesten

A szakmák viadala Budapesten

Szep­tem­ber 26-28. kö­zött ren­de­zik az Eu­roS­kills Bu­da­pest 2018-at.

Szep­tem­ber 26-28. kö­zött Bu­da­pes­ten ren­de­zik meg a szak­mák 2018-as Eu­rópa-baj­nok­sá­gát, a Eu­roS­kills Bu­da­pest 2018-at.

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték.

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték. A hír­hedt re­a­li­tysz­tár más ember lett a bör­tön­ben, amit sze­retne is be­bi­zo­nyí­tani. VV In­dián sokat fog­lal­ko­zik gyer­me­ké­vel, és a már 3,5 éves uno­ká­já­val is.

Rádióstúdióban dulakodott Bárdosi Sándor

Rádióstúdióban dulakodott Bárdosi Sándor

Ha­ma­ro­san ha­zánk ad ott­hont az ok­tó­ber­ben meg­ren­de­zésre ke­rülő bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság­nak, a Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Ha­ma­ro­san ha­zánk ad ott­hont az ok­tó­ber­ben meg­ren­de­zésre ke­rülő bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság­nak, melyre ok­tó­ber 20 és 28 kö­zött kerül sor a Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban. Az ese­ményt már na­gyon várja Bár­dosi Sán­dor, aki nem akár­kit fo­ga­dott a rá­dió­stú­di­ó­ban.

Nem hinnéd, mire vetemedett Harry herceg - De betartja a szavát?

Nem hinnéd, mire vetemedett Harry herceg - De betartja a szavát?

A her­ceg na­gyon el­en­gedte magát hi­va­ta­los lá­to­ga­tása során.

A her­ceg na­gyon el­en­gedte magát hi­va­ta­los lá­to­ga­tása során, és még egy fo­ga­dást is kö­tött.

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

"Min­den, min­den­nel össze­passzol..."

A nép­szerű éne­kes már fő­is­ko­lás évei alatt meg­ta­nult főzni, bár ak­ko­ri­ban in­kább a kény­sze­rű­ség, mint­sem a gurmé élet­ér­zés vitte rá, fő­zésre.

Ezért sírta el magát kamerák előtt a magyar színésznő

Ezért sírta el magát kamerák előtt a magyar színésznő

Fe­szült pil­la­na­tok­ban nincs hiány...

Fe­szült pil­la­na­tok­ban nincs hiány a TV2 fő­ző­show-jában, és bi­zony elő­for­dul, hogy ez a fe­szült­ség a fel­színre tőr.

Szokatlan listán lett dobogós Budapest

Szokatlan listán lett dobogós Budapest

Bu­da­pest már be­zse­belte a 2. leg­jobb ha­jó­ki­kö­tői he­lyet.

Bu­da­pest már be­zse­belte a 2. leg­jobb ha­jó­ki­kö­tői he­lyet, míg a kis ba­la­toni falu, Ti­hany pedig egy nem­zet­közi ver­seny­ben, egye­ne­sen a világ leg­szebb fa­lu­já­nak dí­jára pá­lyáz.

Döntőbe kerültünk a Fi­a­tal Ze­né­szek Eu­ro­ví­ziós Ver­se­nyén

Döntőbe kerültünk a Fi­a­tal Ze­né­szek Eu­ro­ví­ziós Ver­se­nyén

Si­ke­re­sen sze­re­pelt Ben­cze Máté.

Si­ke­re­sen sze­re­pelt Ben­cze Máté a Fi­a­tal Ze­né­szek Eu­ro­ví­ziós ver­se­nyé­nek elő­dön­tő­jé­ben, így az au­gusz­tus 23-i dön­tő­ben is szín­padra áll­hat.

Ő képviseli országunkat a Fiatal Zenészek Eurovíziós Versenyén

Ő képviseli országunkat a Fiatal Zenészek Eurovíziós Versenyén

Ben­cze Máté au­gusz­tus kö­ze­pén uta­zik a hely­színre, és 18-án áll szín­padra.

Megint közlekedési káosz várható a hétvégén

Megint közlekedési káosz várható a hétvégén

For­mula 1 Ma­gyar Nagy­díj lesz a Hun­ga­ror­in­gen jú­lius 26-29 kö­zött.

For­mula 1 Ma­gyar Nagy­díj lesz a Hun­ga­ror­in­gen jú­lius 26-29 kö­zött, úgy­hogy megint köz­le­ke­dési káosz vár­ható a fő­vá­rosi uta­kon.

Harminc millió a tét: Közeleg a Honfoglaló végső nagy csatája

Harminc millió a tét: Közeleg a Honfoglaló végső nagy csatája

Baj­no­kok Hete a Duna tv mű­so­rán.

Le­zá­rult a ha­to­dik Baj­no­kok Hete a Duna Te­le­ví­zió mű­so­rán lát­ható nép­szerű on­line te­rü­let­hó­dító kvíz­já­ték te­le­ví­ziós vál­to­za­tá­ban.

Órásplakát hirdeti a legkedvesebb konyhás nénit

Órásplakát hirdeti a legkedvesebb konyhás nénit

Jól is­meri a nála ét­kező di­á­ko­kat.

Nem csak a nála ét­kező di­á­kok nevét tudja, de a ked­venc éte­lü­ket is is­meri Román Jó­zsefné Irma néni. A meg­mé­ret­te­té­sen is a gye­re­kek miatt in­dult.

Erre ne menj! Lezárják a hétvégén fél Budapestet

Erre ne menj! Lezárják a hétvégén fél Budapestet

Aki szom­ba­ton és va­sár­nap a fő­vá­ros­ban sze­retne köz­le­kedni, ne fe­ledje, hogy a 12. Red Bull Air Race mű­re­pü­lő­ver­seny miatt sok utat le­zár­nak.

Idén is tátva marad a szánk a hét­végi mű­re­pülő-vi­lág­baj­nok­ság bu­da­pesti ál­lo­má­sán. Igaz, el­jutni a Du­ná­hoz, a Lánc­híd kö­ze­lébe, meg egy­ál­ta­lán köz­le­kedni szép kis ki­hí­vás lesz a fő­vá­ros­ban. Mu­tat­juk, merre ne in­dulj, ha még aznap célba sze­ret­nél érni!

Már nem tud leállni a luxusfeleség: Elkapta a gépszíj

Már nem tud leállni a luxusfeleség: Elkapta a gépszíj

Túl a ne­gye­dik X-en dön­tött...

Túl a ne­gye­dik X-en dön­tött úgy, hogy új célt tűz ki maga elé, és per­sze el is érte.

Ilyen hangszert szeretne a Virtuózok versenyzője

Ilyen hangszert szeretne a Virtuózok versenyzője

Ki­de­rült, mire vá­gyik a ze­nész.

Ki­de­rült, mire vá­gyik leg­job­ban a fi­a­tal ze­nész. A ha­ma­ro­san Ame­ri­kába utazó Beke Márk eddig csak köl­csön­hang­sze­ren mu­zsi­kál­ha­tott.

Ők is csúcsra törnek a Virtuózok színpadán

Ők is csúcsra törnek a Virtuózok színpadán

Me­g­újulva tért vissza a ne­­­gye­­­dik évad­­­dal a Duna Te­­­le­­­ví­­­zió kép­er­­­nyő­­­jére a Vir­­­tu­ó­­­zok, Ma­­­gyar­or­­­szág első klasszi­­­kus zenei te­­­het­­­ség­­­ku­­­ta­­­tója.

Me­g­újulva tért vissza a ne­­­gye­­­dik évad­­­dal a Duna Te­­­le­­­ví­­­zió kép­er­­­nyő­­­jére a Vir­­­tu­ó­­­zok, Ma­­­gyar­or­­­szág első klasszi­­­kus zenei te­­­het­­­ség­­­ku­­­ta­­­tója.

Ma este szoríthatunk az AWS-nek!

Ma este szoríthatunk az AWS-nek!

A Dal 2018 dön­tő­jé­ben ara­tott győ­zel­mük után végre az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dán is meg­mu­tat­hatja az együt­tes, hogy mi­lyen egy va­lódi AWS kon­cert han­gu­lata.

Két és fél hó­nap­pal A Dal 2018 dön­tő­jé­ben ara­tott győ­zel­mük után végre az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dán is meg­mu­tat­hatja az együt­tes, hogy mi­lyen egy va­lódi AWS kon­cert han­gu­lata.

Kiderült, milyen ember valójában a magyar sztár

Kiderült, milyen ember valójában a magyar sztár

Egyik ol­va­sónk küldte ne­künk a képet Erdei Zsolt­ról, ami az isa­szegi tónál egy hor­gász­ver­se­nyen ké­szült va­sár­nap.

Egyik ol­va­sónk küldte ne­künk a képet Erdei Zsolt­ról, ami az isa­szegi tónál egy hor­gász­ver­se­nyen ké­szült va­sár­nap.

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Hiába tet­tek meg min­dent a győ­ze­lem ér­de­ké­ben, a nézők sza­va­za­tai alap­ján ők ma­rad­tak alul a ver­seny­ben.

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

El­ké­pesztő ener­gi­á­val tólja!

Ru­bint Ré­ká­nak ko­moly ki­hí­vója akadt a lu­xus­fe­le­sé­gek újon­cá­nak sze­mé­lyé­ben.

Örömhírt közölt Rubint Réka, nagy a boldogság a családban

Örömhírt közölt Rubint Réka, nagy a boldogság a családban

Hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, La­rára.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, La­rára.

Újra képernyőn a Virtuózok!

Újra képernyőn a Virtuózok!

Idén ta­vas­szal meg­újulva tér vissza a műsor.

Idén ta­vas­szal meg­újulva tér vissza a Duna Te­le­ví­zió és az M5 csa­torna kép­er­nyő­jére a köz­mé­dia egyik leg­nép­sze­rűbb mű­sora, a Vir­tu­ó­zok.

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól.

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól, ebben pedig a csa­ládja ma­xi­má­li­san tá­mo­gatja őt.

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé, hogy aztán a dön­tő­ben mé­ret­hes­sék meg ma­gu­kat a többi or­szág ver­seny­ző­i­vel.

Felháborodott a kritikán A Nagy Duett énekese, elmondta a véleményét

Felháborodott a kritikán A Nagy Duett énekese, elmondta a véleményét

A Nagy Duett leg­meg­hök­ken­tőbb pá­rosa, Mar­cel­l­ina és Pum­ped Gabó már az első élő show-ban ke­mény kri­ti­ká­kat ka­pott. A le­gen­dás Mr. Sa­xo­beat című dalt adták elő, de min­den igye­ke­ze­tük el­le­nére az utolsó he­lyen vé­gez­tek.

Senki nem hitte volna, mit tett a TV2 sztárjának volt felesége!

Senki nem hitte volna, mit tett a TV2 sztárjának volt felesége!

Tíz év után külön uta­kon foly­tat­ják to­vább.

Az éne­kes a kö­zel­múlt­ban je­len­tette be, hogy fe­le­sé­gé­vel tíz év után külön uta­kon foly­tat­ják to­vább, ám ezt a hírt meg­lepő for­du­lat kö­vette.

Óriási bejelentést tett a TV2!

Óriási bejelentést tett a TV2!

A csa­torna si­ker­mű­sora, ami meg­kapta a Te­le­ví­ziós Új­ság­írók Díját is, ismét el­káp­ráz­tatja a né­ző­ket. A világ leg­ne­he­zebb aka­dály­pá­lyá­já­val a Ninja War­rior 2018-ban vissza­tér.

A csa­torna si­ker­mű­sora, ami meg­kapta a Te­le­ví­ziós Új­ság­írók Díját is, ismét el­káp­ráz­tatja a né­ző­ket.

Nem hiszed el, mire költi félmilliós nyereményét a magyar sztár!

Nem hiszed el, mire költi félmilliós nyereményét a magyar sztár!

Szá­mos ma­gyar hí­res­ség mel­lett Ganxsta Zolee is be­ne­ve­zett a gasztro-re­a­li­tybe, hogy pró­bára tegye a tu­dá­sát.

Hihetetlenül gyönyörű tinilánnyá serdült Liptai Claudia lánya

Hihetetlenül gyönyörű tinilánnyá serdült Liptai Claudia lánya

Panka egy fran­cia­or­szági sport­ver­se­nyen vesz részt, ahon­nan büsz­kén mu­ta­tott róla képet édes­anyja.

Boldogan bukott el Berki Krisztián

Boldogan bukott el Berki Krisztián

Krisz­tián egy­va­la­mit egé­szen biz­to­san sze­retne át­adni gyer­me­ké­nek, az pedig nem más, mint a ver­seny­szel­lem.

Krisz­tián egy­va­la­mit egé­szen biz­to­san sze­retne át­adni gyer­me­ké­nek, az pedig nem más, mint a ver­seny­szel­lem.

Döntött Hosszú Katinka, sok pénzt bukhat ezen

Döntött Hosszú Katinka, sok pénzt bukhat ezen

Újabb ver­senyt mon­dott le az Iron Lady, pedig sokat ka­szál­hatna. A ver­seny­nap­tára még ala­ku­ló­ban van.

Újabb ver­senyt mon­dott le az Iron Lady, pedig sokat ka­szál­hatna. A ver­seny­nap­tára még min­dig ala­ku­ló­ban van.

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

Már­cius 22-ig lehet je­lent­kezni.

A Fő­vá­rosi Ön­kor­mány­zat sze­retné meg­ta­lálni Bu­da­pest Dalát.

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Com­b­izom­sza­ka­dás hát­rál­tatja.

Com­b­izom­sza­ka­dás miatt nem uta­zik Fran­cia­or­szágba a ma­gyar te­nisz­csil­lag. Ígéri, ez sem töri meg.

Magyar diákok menthetik meg a nőket az örökletes mellráktól

Magyar diákok menthetik meg a nőket az örökletes mellráktól

Nem akár­mi­lyen ki­hí­vásra vál­lal­ko­zott öt, el­szánt ma­gyar diák.

Nem akár­mi­lyen ki­hí­vásra vál­lal­ko­zott öt, el­szánt ma­gyar diák: for­ra­dalmi pro­jekt­jük­kel se­gí­te­nék a nőket a mell­rák el­leni küz­de­lem­ben! A pro­jekt ko­moly­sá­gát jelzi, hogy a Mic­ro­soft dí­jazta a fiúk el­kép­ze­lé­sét.

Jó hír Hosszú Katinkáról: ekkor láthatod újra úszni!

Jó hír Hosszú Katinkáról: ekkor láthatod újra úszni!

Szom­bat dél­előtt csob­ban vízbe az Iron Lady. Mel­lette Czi­gány Dóra, Hos­nyánszky Nor­bert és Nagy Vik­tor is ott lesz Kecs­ke­mé­ten.

Szom­bat dél­előtt csob­ban vízbe az Iron Lady. Mel­lette Czi­gány Dóra, Hos­nyánszky Nor­bert és Nagy Vik­tor is ott lesz Kecs­ke­mé­ten.

Agyrázkódása lett Nótár Marynak, miután tízévesen leugrott a tetőről

Agyrázkódása lett Nótár Marynak, miután tízévesen leugrott a tetőről

Szü­le­tés­napi já­ték­nak in­dult, az éne­kesnő húzta a rö­vi­deb­bet.

Az éne­kesnő és fi­a­tal men­to­ráltja nem ju­tott be a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi dön­tő­jébe.

Dupla öröm érte a népszerű énekest, erre még ő sem számított

Dupla öröm érte a népszerű énekest, erre még ő sem számított

A szí­nész neve egy­be­forrt az Ist­ván, a ki­rállyal. Így ér­de­kes volt az Oly távol vagy tőlem című dalát más elő­adá­sá­ban hal­la­nia.

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók.

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók. Az Iron Ladyt ez sem za­varja, csak tö­ké­le­tes ál­la­pot­ban haj­landó ver­se­nyezni.

Aggasztó jel, Katinka kihagyhatja az Európa-bajnokságot?

Aggasztó jel, Katinka kihagyhatja az Európa-bajnokságot?

Már két ver­senyt is le­mon­dott idén.

A bajai úszó­klasszis 2018-ban már két vi­a­dalt is le­mon­dott. Csak akkor ver­se­nyez újra, ha ér­me­kért csa­táz­hat.

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető.

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető, de csak az egyi­kük ke­rült ki győz­te­sen.

Most kiderül, hogy szaggat a magyar Harley

Most kiderül, hogy szaggat a magyar Harley

A le­gen­dás márka idén is meg­ren­dezi mo­tor­építő ver­se­nyét. A "Ma­gá­nyos Va­dász" kép­vi­seli ha­zán­kat.

A le­gen­dás márka idén is meg­ren­dezi nem­zet­közi mo­tor­építő ver­se­nyét. A Bu­da­pes­ten össze­ra­kott és fel­tun­in­golt "Ma­gá­nyos Va­dász" kép­vi­seli ha­zán­kat.

Nagy az öröm: Ők nyerték a Sztárban sztár meg egy kicsit!

Nagy az öröm: Ők nyerték a Sztárban sztár meg egy kicsit!

Ko­csis Ti­bóék min­dent vit­tek.

Fo­ko­zó­dik az iz­ga­lom, nyol­ca­dik for­du­lója volt ma este a Su­perTV2 há­zi­bu­li­já­nak. Ábel Ani­táé­kat és a né­ző­ket is nehéz hely­zetbe hozta a tíz páros.

Gond van: Hosszú Katinka nem áll rajthoz

Gond van: Hosszú Katinka nem áll rajthoz

Sé­rü­lés­ve­szély miatt nem indul.

Sé­rü­lés­ve­szély miatt nem indul a ver­se­nyen. A bel­gi­umi fu­ta­mon szá­mol­tak azzal, hogy ott lesz a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

II. Lurdy-Carrera Racing Bajnokság

II. Lurdy-Carrera Racing Bajnokság

No­vem­ber 26-án óri­ási ver­seny­han­gu­lat, szur­ko­lás és küz­del­mek zaj­lot­tak a Hun­ga­ror­ing ki­csi­nyí­tett másán, a Lurdy­ban.

No­vem­ber 26-án óri­ási ver­seny­han­gu­lat, szur­ko­lás és küz­del­mek a Hun­ga­ror­ing ki­csi­nyí­tett másán, a Lurdy­ban.

Így lettek a legjobbak közt is a legjobbak a magyar kommandósok

Így lettek a legjobbak közt is a legjobbak a magyar kommandósok

Már több­ször vol­tak az első hely kö­ze­lé­ben a kü­lön­böző ma­gyar csa­pa­tok, most si­ke­rült el­hó­dí­tani a tró­feát.

Több­ször vol­tak az első hely kö­ze­lé­ben a ma­gyar csa­pa­tok, most si­ke­rült el­hó­dí­tani a tró­feát.

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban, a néhai éne­kes csa­ládja egy em­ber­ként áll mö­götte.

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Va­sár­nap este hiába pró­bál­tak, jó ideig nem tud­tak sza­vazni Ber­kes Oli­vérre ra­jon­gói.

Tragikusan fiatalon halt meg egy kislány, veszélyes versenyre küldték

Tragikusan fiatalon halt meg egy kislány, veszélyes versenyre küldték

A nyolc­éves kis­lányt a hor­ror­bal­eset után kór­házba vit­ték, de hiába.

A nyolc­éves kis­lányt a hor­ror­bal­eset után kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­tak se­gí­teni rajta. Fel­füg­gesz­tet­ték a ver­senyt.

Versenybe száll, óriási pénzt kaszálhat Majka

Versenybe száll, óriási pénzt kaszálhat Majka

Több mint 50 mil­liós össz­dí­ja­zás a Bu­da­pest Poker Ope­nen. Majka is el­in­dul a ver­se­nyen a ha­tal­mas össze­gért és má­so­kat is szí­ve­sen in­vi­tál rá.

Több mint 50 mil­liós össz­dí­ja­zás a Bu­da­pest Poker Ope­nen. Majka is el­in­dul a ver­se­nyen a ha­tal­mas össze­gért és má­so­kat is szí­ve­sen in­vi­tál rá.

Betegen nyert aranyérmet Aleska: Ettől szenved!

Betegen nyert aranyérmet Aleska: Ettől szenved!

El­ké­pesztő si­ke­rek!

A szexi lég­tán­cosnő el­ké­pesztő si­ke­re­ket ért el Sz­lo­vá­ki­á­ban! Pedig ki­csit le­gyen­gülve ment a ver­senyre!

Sarka Kata most megmutatta mire képes

Sarka Kata most megmutatta mire képes

A két­gyer­me­kes sztár­anyuka oda­tette

A két­gyer­me­kes sztár­anyuka remek időt fu­tott élete első ver­se­nyén. Mind­járt 10 ki­lo­mé­tert nyo­mott és ki­tűzte az új célt is.

Majka dala miatt balhé lehet ma este a Sztárban Sztárban

Majka dala miatt balhé lehet ma este a Sztárban Sztárban

Ki hinné, hogy a férfiak is leg­alább olyan hiúak tud­nak lenni, mint a nők? Erre Majka is jó példa.

Ki hinné, hogy a férfiak is leg­alább olyan hiúak tud­nak lenni, mint a nők? Erre Majka is jó példa.