CÍMKE: 'verseny'

A világsztár magyar játékban keresi az ellenfeleket, bárki jelentkezhet

A világsztár magyar játékban keresi az ellenfeleket, bárki jelentkezhet

A bra­zi­lok arany­lab­dás vi­lág­baj­noka, Ro­nal­dinho teq­ball-ki­hí­vást hir­de­tett meg.

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár.

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz.

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz, majd Gö­rög­or­szág kö­vet­ke­zik.

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Tudja, mi­lyen re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Nem elírás, ez lett 2019 madara

Nem elírás, ez lett 2019 madara

A Ma­gyar Ma­dár­tani és Ter­mé­szet­vé­delmi Egye­sü­let 1979-ben in­dí­totta el az Év ma­dara prog­ra­mot. Min­den évben sza­va­zás­sal dön­tik el, hogy me­lyik madár le­gyen az év ma­dara.

A Ma­gyar Ma­dár­tani és Ter­mé­szet­vé­delmi Egye­sü­let 1979-ben in­dí­totta el az Év ma­dara prog­ra­mot. Min­den évben sza­va­zás­sal dön­tik el, hogy me­lyik le­gyen az év ma­dara.

Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

Kiszivárgott, Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

A bu­da­pesti tor­nát is ki­hagy­hatja.

A ma­gyar te­ni­szező ter­ve­i­ben a bu­da­pesti ver­seny és a Fed-kupa-sze­rep­lés sem sze­re­pel. Még van idő a viták ren­de­zé­sére.

A nemzetközi csokoládé versenyen remekeltek a soproniak

A nemzetközi csokoládé versenyen remekeltek a soproniak

Négy ezüst- és egy bronz­ér­met nyer­tek a ma­gyar cso­ko­lá­dé­gyár­tók az In­ter­na­tio­nal Cho­co­late Award­son.

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

A múlt heti adás­­­­ban Kál­lay Sa­un­ders And­rás kö­­­­szönt el a né­­­­zők­­­­től.

A múlt heti adás­­­­ban Kál­lay Sa­un­ders And­rás kö­­­­szönt el a né­­­­zők­­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­­gal bő­­­­vült a ki­e­­­sők tá­­­­bora, és ki­de­rült, me­lyik négy sztár ju­tott be a dön­tőbe.

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Idén ha­tal­mas össze­gért ül­het­nek asz­tal­hoz a póker sze­rel­me­sei. De­cem­ber­ben kez­dő­dik a játék.

Idén ha­tal­mas össze­gért ül­het­nek asz­tal­hoz a póker sze­rel­me­sei. De­cem­ber­ben kez­dő­dik a játék.

Bekeményít a TV2, még brutálisabb pálya várja a versenyzőket

Bekeményít a TV2, még brutálisabb pálya várja a versenyzőket

90-en ju­tot­tak be a kö­zép­dön­tőbe.

Mind­össze ki­lenc­ve­nen van­nak a Ninja War­rior kö­zép­dön­tő­jé­ben. A Ri­post be­ju­tott az öt­ezer négy­zet­mé­te­res aka­dály­pá­lyára!

Tragédia történt a versenyen, a nézők előtt halt meg az ismert sportoló

Tragédia történt a versenyen, a nézők előtt halt meg az ismert sportoló

Vá­rat­la­nul rosszul lett, és ful­la­dozni kez­dett. Pró­bál­tak se­gí­teni rajta, de már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Laky Zsuzsi férje farag férfit Aurelióból

Laky Zsuzsi férje farag férfit Aurelióból

A min­dig han­gos, heves vér­mér­sék­letű Au­re­lio első rá­né­zésre szö­ges el­len­téte a ki­mért és meg­fon­tolt Dietz Gusz­táv­nak.

Kü­lön­le­ges kap­cso­lat ala­kult ki A leg­bát­rabb páros két leg­kü­lön­bö­zőbb ver­seny­zője kö­zött. A min­dig han­gos, heves vér­mér­sék­letű Au­re­lio első rá­né­zésre szö­ges el­len­téte a ki­mért és meg­fon­tolt Dietz Gusz­táv­nak. Ők ket­ten mégis fon­tos sze­re­pet töl­te­nek be egy­más éle­té­ben.

Hatalmas bejelentés, ebben a műsorban tér vissza a TV2 sztárja

Hatalmas bejelentés, ebben a műsorban tér vissza a TV2 sztárja

Reni na­gyon ké­szül az új ki­hí­vásra, le­köti min­den ide­jét. Nagy­sza­bású dol­got ter­vez!

Reni na­gyon ké­szül az új ki­hí­vásra, le­köti min­den ide­jét. Nagy­sza­bású do­logra ké­szül!

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Szandi és Ba­ro­nits Gábor kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val ké­szül­tek.

Szandi és Ba­ro­nits Gábor kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val ké­szül­tek.

Nem hiszed el, mire vállalkozott a magyar sztárszínész

Nem hiszed el, mire vállalkozott a magyar sztárszínész

Ta­valy le­mondta a ver­senyt.

Már ta­valy is in­dulni akart a TV2 mű­so­rá­ban Ke­ré­nyi Mik­lós Máté, de végül test­vére, Dávid miatt le­mon­dott a sze­rep­lés­ről. Idán elsők közt je­lent­ke­zett.

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba Bu­da­pes­ten egy 18 éves fi­a­tal, végül ájul­tan el­he­vert a sí­ne­ken...

A szakmák viadala Budapesten

A szakmák viadala Budapesten

Szep­tem­ber 26-28. kö­zött ren­de­zik az Eu­roS­kills Bu­da­pest 2018-at.

Szep­tem­ber 26-28. kö­zött Bu­da­pes­ten ren­de­zik meg a szak­mák 2018-as Eu­rópa-baj­nok­sá­gát, a Eu­roS­kills Bu­da­pest 2018-at.

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Vál­lalta a ki­hí­vást.

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték. In­dián meg­vál­to­zott a bör­tön­ben.

Morbid versenyt hirdetett a vidámpark

Morbid, halálos versenyt hirdettek egy vidámparkban

Hi­he­tet­le­nül el­me­be­teg ver­senyt ta­lál­tak ki Eu­reka vá­ro­sá­ban.

Hi­he­tet­le­nül mor­bid ver­senyt ta­lál­tak ki a Mis­souri ál­lam­ban ta­lál­ható Eu­re­ká­ban. A győz­tes akár 300 dol­lárt is nyer­het, fel­téve ha tel­je­síti a fel­ada­tot.

Rádióstúdióban dulakodott Bárdosi Sándor

Rádióstúdióban dulakodott Bárdosi Sándor

Ha­ma­ro­san ha­zánk ad ott­hont az ok­tó­ber­ben meg­ren­de­zésre ke­rülő bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság­nak.

Ha­ma­ro­san ha­zánk ad ott­hont az ok­tó­ber­ben meg­ren­de­zésre ke­rülő bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság­nak. Bár­dosi na­gyon várja az ese­ményt.

Nem hinnéd, mire vetemedett Harry herceg - De betartja a szavát?

Nem hinnéd, mire vetemedett Harry herceg - De betartja a szavát?

A her­ceg na­gyon el­en­gedte magát hi­va­ta­los lá­to­ga­tása során.

A her­ceg na­gyon el­en­gedte magát hi­va­ta­los lá­to­ga­tása során, és még egy fo­ga­dást is kö­tött.

Ezért sírta el magát kamerák előtt a magyar színésznő

Ezért sírta el magát kamerák előtt a magyar színésznő

Fe­szült pil­la­na­tok­ban nincs hiány...

Fe­szült pil­la­na­tok­ban nincs hiány a TV2 fő­ző­show-jában, és bi­zony elő­for­dul, hogy ez a fe­szült­ség a fel­színre tőr.

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

A nép­szerű éne­kes már fő­is­ko­lás évei alatt meg­ta­nult főzni, bár ak­ko­ri­ban in­kább a kény­sze­rű­ség vitte rá.

A nép­szerű éne­kes már fő­is­ko­lás évei alatt meg­ta­nult főzni, bár ak­ko­ri­ban in­kább a kény­sze­rű­ség, mint­sem a gurmé élet­ér­zés vitte rá, hogy fa­ka­na­lat ra­gad­jon.

Ő képviseli országunkat a Fiatal Zenészek Eurovíziós Versenyén

Ő képviseli országunkat a Fiatal Zenészek Eurovíziós Versenyén

Ben­cze Máté au­gusz­tus kö­ze­pén uta­zik a hely­színre, és 18-án áll szín­padra.

Szokatlan listán lett dobogós Budapest

Szokatlan listán lett dobogós Budapest

Bu­da­pest már be­zse­belte a 2. leg­jobb ha­jó­ki­kö­tői he­lyet.

Bu­da­pest már be­zse­belte a 2. leg­jobb ha­jó­ki­kö­tői he­lyet, míg a kis ba­la­toni falu, Ti­hany pedig egy nem­zet­közi ver­seny­ben, egye­ne­sen a világ leg­szebb fa­lu­já­nak dí­jára pá­lyáz.

Döntőbe kerültünk a Fi­a­tal Ze­né­szek Eu­ro­ví­ziós Ver­se­nyén

Döntőbe kerültünk a Fi­a­tal Ze­né­szek Eu­ro­ví­ziós Ver­se­nyén a skót fővárosban

Si­ke­re­sen sze­re­pelt Ben­cze Máté a Fi­a­tal Ze­né­szek Eu­ro­ví­ziós ver­se­nyé­nek elő­dön­tő­jé­ben, így az au­gusz­tus 23-i dön­tő­ben is szín­padra áll­hat.

Si­ke­re­sen sze­re­pelt Ben­cze Máté a Fi­a­tal Ze­né­szek Eu­ro­ví­ziós ver­se­nyé­nek elő­dön­tő­jé­ben, így az au­gusz­tus 23-i dön­tő­ben is szín­padra áll­hat Edin­burgh-ben. A meg­mé­ret­te­tést élő­ben köz­ve­títi az M5-ös té­vé­csa­torna csü­tör­tök este.

Megint közlekedési káosz várható a hétvégén

Megint közlekedési káosz várható a hétvégén

For­mula 1 Ma­gyar Nagy­díj lesz a Hun­ga­ror­in­gen jú­lius 26-29 kö­zött, úgy­hogy megint köz­le­ke­dési káosz vár­ható a fő­vá­rosi uta­kon.

For­mula 1 Ma­gyar Nagy­díj lesz a Hun­ga­ror­in­gen jú­lius 26-29 kö­zött, úgy­hogy megint köz­le­ke­dési káosz vár­ható a fő­vá­rosi uta­kon. A sport­ren­dez­vényre nagy szám­ban ér­kez­nek hazai és kül­földi lá­to­ga­tók is, így a te­le­pü­lés és a kör­nyék for­gal­mát erő­sen meg­ter­heli a ver­seny.

Erre ne menj! Lezárják a hétvégén fél Budapestet

Erre ne menj! Lezárják a hétvégén fél Budapestet

Ha­zánkba ér­ke­zik a mű­re­pülő-vb.

Idén is tátva marad a szánk a hét­végi mű­re­pülő-vi­lág­baj­nok­ság bu­da­pesti ál­lo­má­sán. Igaz, oda­jutni, meg egy­ál­ta­lán köz­le­kedni szép ki­hí­vás lesz.

Harminc millió a tét: Közeleg a Honfoglaló végső nagy csatája

Harminc millió a tét: Közeleg a Honfoglaló végső nagy csatája

Baj­no­kok Hete a Duna tv mű­so­rán.

Le­zá­rult a ha­to­dik Baj­no­kok Hete a Duna Te­le­ví­zió mű­so­rán lát­ható nép­szerű on­line te­rü­let­hó­dító kvíz­já­ték te­le­ví­ziós vál­to­za­tá­ban.

Órásplakát hirdeti a legkedvesebb konyhás nénit

Órásplakát hirdeti a legkedvesebb konyhás nénit

Jól is­meri a nála ét­kező di­á­ko­kat.

Nem csak a nála ét­kező di­á­kok nevét tudja, de a ked­venc éte­lü­ket is is­meri Román Jó­zsefné Irma néni. A meg­mé­ret­te­té­sen is a gye­re­kek miatt in­dult.

Ilyen hangszert szeretne a Virtuózok versenyzője

Ilyen hangszert szeretne a Virtuózok versenyzője

Ki­de­rült, mire vá­gyik a ze­nész.

Ki­de­rült, mire vá­gyik leg­job­ban a fi­a­tal ze­nész. A ha­ma­ro­san Ame­ri­kába utazó Beke Márk eddig csak köl­csön­hang­sze­ren mu­zsi­kál­ha­tott.

Ők is csúcsra törnek a Virtuózok színpadán

Ők is csúcsra törnek a Virtuózok színpadán

Me­g­újulva tért vissza a Dunán a Vir­­­tu­ó­­­zok.

Me­g­újulva tért vissza a ne­­­gye­­­dik évad­­­dal a Duna Te­­­le­­­ví­­­zió kép­er­­­nyő­­­jére a Vir­­­tu­ó­­­zok, Ma­­­gyar­or­­­szág első klasszi­­­kus zenei te­­­het­­­ség­­­ku­­­ta­­­tója.

Már nem tud leállni a luxusfeleség: Elkapta a gépszíj

Már nem tud leállni a luxusfeleség: Elkapta a gépszíj

Túl a ne­gye­dik X-en dön­tött...

Túl a ne­gye­dik X-en dön­tött úgy, hogy új célt tűz ki maga elé, és per­sze el is érte.

Ma este szoríthatunk az AWS-nek!

Ma este szoríthatunk az AWS-nek!

Végre az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dán is meg­mu­tat­hatja az együt­tes, hogy mi­lyen egy va­lódi AWS kon­cert han­gu­lata.

Két és fél hó­nap­pal A Dal 2018 dön­tő­jé­ben ara­tott győ­zel­mük után végre az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dán is meg­mu­tat­hatja az együt­tes, hogy mi­lyen egy va­lódi AWS kon­cert han­gu­lata.

Kiderült, milyen ember valójában a magyar sztár

Kiderült, milyen ember valójában a magyar sztár

Egyik ol­va­sónk küldte ne­künk a képet Erdei Zsolt­ról, ami az isa­szegi tónál egy hor­gász­ver­se­nyen ké­szült va­sár­nap.

Egyik ol­va­sónk küldte ne­künk a képet Erdei Zsolt­ról, ami az isa­szegi tónál egy hor­gász­ver­se­nyen ké­szült va­sár­nap.

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

El­ké­pesztő ener­gi­á­val tólja!

Ru­bint Ré­ká­nak ko­moly ki­hí­vója akadt a lu­xus­fe­le­sé­gek újon­cá­nak sze­mé­lyé­ben.

Örömhírt közölt Rubint Réka, nagy a boldogság a családban

Örömhírt közölt Rubint Réka, nagy a boldogság a családban

Hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, La­rára.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, La­rára.

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Hiába tet­tek meg min­dent a győ­ze­lem ér­de­ké­ben.

Hiába tet­tek meg min­dent a győ­ze­lem ér­de­ké­ben, a nézők sza­va­za­tai alap­ján ők ma­rad­tak alul a ver­seny­ben.

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól.

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól, ebben pedig a csa­ládja ma­xi­má­li­san tá­mo­gatja őt.

Felháborodott a kritikán A Nagy Duett énekese, elmondta a véleményét

Felháborodott a kritikán A Nagy Duett énekese, elmondta a véleményét

A Nagy Duett leg­meg­hök­ken­tőbb pá­rosa, Mar­cel­l­ina és Pum­ped Gabó már az első élő show-ban ke­mény kri­ti­ká­kat ka­pott. A le­gen­dás Mr. Sa­xo­beat című dalt adták elő, de min­den igye­ke­ze­tük el­le­nére az utolsó he­lyen vé­gez­tek.

Újra képernyőn a Virtuózok!

Újra képernyőn a Virtuózok!

Idén ta­vas­szal meg­újulva tér vissza a műsor.

Idén ta­vas­szal meg­újulva tér vissza a Duna Te­le­ví­zió és az M5 csa­torna kép­er­nyő­jére a köz­mé­dia egyik leg­nép­sze­rűbb mű­sora, a Vir­tu­ó­zok.

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé.

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé, hogy aztán a dön­tő­ben mé­ret­hes­sék meg ma­gu­kat a többi or­szág ver­seny­ző­i­vel.

Senki nem hitte volna, mit tett a TV2 sztárjának volt felesége!

Senki nem hitte volna, mit tett a TV2 sztárjának volt felesége!

Az éne­kes a kö­zel­múlt­ban je­len­tette be, hogy fe­le­sé­gé­vel külön uta­kon foly­tat­ják to­vább.

Az éne­kes a kö­zel­múlt­ban je­len­tette be, hogy fe­le­sé­gé­vel tíz év után külön uta­kon foly­tat­ják to­vább, ám ezt a hírt meg­lepő for­du­lat kö­vette.

Óriási bejelentést tett a TV2!

Óriási bejelentést tett a TV2!

A csa­torna si­ker­mű­sora, ami meg­kapta a Te­le­ví­ziós Új­ság­írók Díját is, ismét el­káp­ráz­tatja a né­ző­ket. A világ leg­ne­he­zebb aka­dály­pá­lyá­já­val a Ninja War­rior 2018-ban vissza­tér.

A csa­torna si­ker­mű­sora, ami meg­kapta a Te­le­ví­ziós Új­ság­írók Díját is, ismét el­káp­ráz­tatja a né­ző­ket.

Boldogan bukott el Berki Krisztián

Boldogan bukott el Berki Krisztián

Krisz­tián egy­va­la­mit egé­szen biz­to­san sze­retne át­adni gyer­me­ké­nek.

Krisz­tián egy­va­la­mit egé­szen biz­to­san sze­retne át­adni gyer­me­ké­nek, az pedig nem más, mint a ver­seny­szel­lem.

Nem hiszed el, mire költi félmilliós nyereményét a magyar sztár!

Nem hiszed el, mire költi félmilliós nyereményét a magyar sztár!

Szá­mos ma­gyar hí­res­ség mel­lett Ganxsta Zolee is be­ne­ve­zett a gasztro-re­a­li­tybe, hogy pró­bára tegye a tu­dá­sát.

Hihetetlenül gyönyörű tinilánnyá serdült Liptai Claudia lánya

Hihetetlenül gyönyörű tinilánnyá serdült Liptai Claudia lánya

Panka egy fran­cia­or­szági sport­ver­se­nyen vesz részt, ahon­nan büsz­kén mu­ta­tott róla képet édes­anyja.

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Com­b­izom­sza­ka­dás hát­rál­tatja.

Com­b­izom­sza­ka­dás miatt nem uta­zik Fran­cia­or­szágba a ma­gyar te­nisz­csil­lag. Ígéri, ez sem töri meg.

Döntött Hosszú Katinka, sok pénzt bukhat ezen

Döntött Hosszú Katinka, sok pénzt bukhat ezen

Újabb ver­senyt mon­dott le az Iron Lady, pedig sokat ka­szál­hatna. A ver­seny­nap­tára még ala­ku­ló­ban van.

Újabb ver­senyt mon­dott le az Iron Lady, pedig sokat ka­szál­hatna. A ver­seny­nap­tára még min­dig ala­ku­ló­ban van.

Magyar diákok menthetik meg a nőket az örökletes mellráktól

Magyar diákok menthetik meg a nőket az örökletes mellráktól

Nem akár­mi­lyen ki­hí­vásra vál­lal­ko­zott öt, el­szánt ma­gyar diák: pro­jekt­jük­kel se­gí­te­nék a nőket a mell­rák el­leni küz­de­lem­ben.

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

Már­cius 22-ig lehet je­lent­kezni.

A Fő­vá­rosi Ön­kor­mány­zat sze­retné meg­ta­lálni Bu­da­pest Dalát.

Jó hír Hosszú Katinkáról: ekkor láthatod újra úszni!

Jó hír Hosszú Katinkáról: ekkor láthatod újra úszni!

Az Iron Lady mel­lett Czi­gány Dóra, Hos­nyánszky Nor­bert és Nagy Vik­tor is ott lesz Kecs­ke­mé­ten.

Szom­bat dél­előtt csob­ban vízbe az Iron Lady. Mel­lette Czi­gány Dóra, Hos­nyánszky Nor­bert és Nagy Vik­tor is ott lesz Kecs­ke­mé­ten.

Agyrázkódása lett Nótár Marynak, miután tízévesen leugrott a tetőről

Agyrázkódása lett Nótár Marynak, miután tízévesen leugrott a tetőről

Szü­le­tés­napi já­ték­nak in­dult, az éne­kesnő húzta a rö­vi­deb­bet.

Az éne­kesnő és fi­a­tal men­to­ráltja nem ju­tott be a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi dön­tő­jébe.

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók.

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók. Az Iron Ladyt ez sem za­varja, csak tö­ké­le­tes ál­la­pot­ban haj­landó ver­se­nyezni.

Aggasztó jel, Katinka kihagyhatja az Európa-bajnokságot?

Aggasztó jel, Katinka kihagyhatja az Európa-bajnokságot?

Már két ver­senyt is le­mon­dott idén.

A bajai úszó­klasszis 2018-ban már két vi­a­dalt is le­mon­dott. Csak akkor ver­se­nyez újra, ha ér­me­kért csa­táz­hat.

Dupla öröm érte a népszerű énekest, erre még ő sem számított

Dupla öröm érte a népszerű énekest, erre még ő sem számított

A szí­nész neve egy­be­forrt az Ist­ván, a ki­rállyal.

A szí­nész neve egy­be­forrt az Ist­ván, a ki­rállyal. Így ér­de­kes volt a le­gen­dás rock­opera: Oly távol vagy tőlem című dalát más elő­adá­sá­ban hal­la­nia. . A Sz­tár­ban Sz­tár+1 kicsi va­sár­napi adá­sá­ban Tóth Gabi és Fodor Erik éne­kelte el a du­et­tet.

Most kiderül, hogy szaggat a magyar Harley

Most kiderül, hogy szaggat a magyar Harley

A le­gen­dás márka idén is meg­ren­dezi mo­tor­építő ver­se­nyét. A "Ma­gá­nyos Va­dász" kép­vi­seli ha­zán­kat.

A le­gen­dás márka idén is meg­ren­dezi nem­zet­közi mo­tor­építő ver­se­nyét. A Bu­da­pes­ten össze­ra­kott és fel­tun­in­golt "Ma­gá­nyos Va­dász" kép­vi­seli ha­zán­kat.

Gond van: Hosszú Katinka nem áll rajthoz

Gond van: Hosszú Katinka nem áll rajthoz

Sé­rü­lés­ve­szély miatt nem indul.

Sé­rü­lés­ve­szély miatt nem indul a ver­se­nyen. A bel­gi­umi fu­ta­mon szá­mol­tak azzal, hogy ott lesz a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető.

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető, de csak az egyi­kük ke­rült ki győz­te­sen.

Nagy az öröm: Ők nyerték a Sztárban sztár meg egy kicsit!

Nagy az öröm: Ők nyerték a Sztárban sztár meg egy kicsit!

Fo­ko­zó­dik az iz­ga­lom, nyol­ca­dik for­du­lója volt ma este a Su­perTV2 há­zi­bu­li­já­nak.

Fo­ko­zó­dik az iz­ga­lom, nyol­ca­dik for­du­lója volt ma este a Su­perTV2 há­zi­bu­li­já­nak. Ábel Ani­táé­kat és a né­ző­ket is nehéz hely­zetbe hozta a tíz páros. Me­gint na­gyon jók vol­tak a pro­duk­ciók, de a smin­ke­sek, masz­ko­sok is ki­tet­tek ma­gu­kért. Utol­só­ként Nótár Mary és fi­a­tal part­nere lé­pett szín­padra.

II. Lurdy-Carrera Racing Bajnokság

II. Lurdy-Carrera Racing Bajnokság

No­vem­ber 26-án óri­ási ver­seny­han­gu­lat, szur­ko­lás és küz­del­mek zaj­lot­tak a Hun­ga­ror­ing ki­csi­nyí­tett másán, a Lurdy­ban.

No­vem­ber 26-án óri­ási ver­seny­han­gu­lat, szur­ko­lás és küz­del­mek zaj­lot­tak a Hun­ga­ror­ing ki­csi­nyí­tett másán, a Lurdy­ban.

Így lettek a legjobbak közt is a legjobbak a magyar kommandósok

Így lettek a legjobbak közt is a legjobbak a magyar kommandósok

Már több­ször vol­tak az első hely kö­ze­lé­ben a kü­lön­böző ma­gyar csa­pa­tok, most si­ke­rült el­hó­dí­tani a tró­feát.

Több­ször vol­tak az első hely kö­ze­lé­ben a ma­gyar csa­pa­tok, most si­ke­rült el­hó­dí­tani a tró­feát.

Tragikusan fiatalon halt meg egy kislány, veszélyes versenyre küldték

Tragikusan fiatalon halt meg egy kislány, veszélyes versenyre küldték

A nyolc­éves kis­lányt a hor­ror­bal­eset után kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­tak se­gí­teni rajta. Fel­füg­gesz­tet­ték a ver­senyt.

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban, a néhai éne­kes csa­ládja egy em­ber­ként áll mö­götte.

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Hatalmas baki, nem lehetett szavazni a Sztárban Sztár énekesére

Va­sár­nap este hiába pró­bál­tak, jó ideig nem tud­tak sza­vazni Ber­kes Oli­vérre ra­jon­gói.

Sarka Kata most megmutatta mire képes

Sarka Kata most megmutatta mire képes

A két­gyer­me­kes sztár­anyuka oda­tette

A két­gyer­me­kes sztár­anyuka remek időt fu­tott élete első ver­se­nyén. Mind­járt 10 ki­lo­mé­tert nyo­mott és ki­tűzte az új célt is.

Versenybe száll, óriási pénzt kaszálhat Majka

Versenybe száll, óriási pénzt kaszálhat Majka

Több mint 50 mil­liós össz­dí­ja­zás a Bu­da­pest Poker Ope­nen. Majka is el­in­dul a ver­se­nyen a ha­tal­mas össze­gért és má­so­kat is szí­ve­sen in­vi­tál rá.

Több mint 50 mil­liós össz­dí­ja­zás a Bu­da­pest Poker Ope­nen. Majka is el­in­dul a ver­se­nyen a ha­tal­mas össze­gért és má­so­kat is szí­ve­sen in­vi­tál rá.

Majka dala miatt balhé lehet ma este a Sztárban Sztárban

Majka dala miatt balhé lehet ma este a Sztárban Sztárban

Ki hinné, hogy a férfiak is hiúak?

Ki hinné, hogy a férfiak is leg­alább olyan hiúak tud­nak lenni, mint a nők?

Betegen nyert aranyérmet Aleska: Ettől szenved!

Betegen nyert aranyérmet Aleska: Ettől szenved!

El­ké­pesztő si­ke­rek!

A szexi lég­tán­cosnő el­ké­pesztő si­ke­re­ket ért el Sz­lo­vá­ki­á­ban! Pedig ki­csit le­gyen­gülve ment a ver­senyre!

Munkát váltott? Tanár lett Kovács Ákosból!

Munkát váltott? Tanár lett Kovács Ákosból!

Vá­rat­lan for­du­lat! Ezen­túl az is­ko­lá­ban is ta­lál­koz­hat­nak a di­á­kok a nép­szerű éne­kes­sel! Nem ta­lá­lod ki, ho­gyan! Ének vagy próza? Me­lyik­ben a jobb?

Vá­rat­lan for­du­lat! Ezen­túl az is­ko­lá­ban is ta­lál­koz­hat­nak a di­á­kok a nép­szerű éne­kes­sel! Nem ta­lá­lod ki, ho­gyan!

Csak óvatosan: itt történik a legtöbb vidéki halálos baleset

Csak óvatosan:
itt történik
a legtöbb vidéki halálos baleset

Sokan il­le­gá­lis ver­se­nyek­kel ma­gya­ráz­zák a ki­ug­róan magas szá­mot. Vajon mit szól­nak ehhez a rend­őrök?

Sokan il­le­gá­lis ver­se­nyek­kel ma­gya­ráz­zák a ki­ug­róan magas szá­mot. Mit szól­nak ehhez a rend­őrök?

Ki érti? Feleslegesen teszi kockára az életét a világhírű pilóta

Ki érti? Feleslegesen teszi kockára az életét a világhírű pilóta

A vi­lág­baj­nok na­gyon vak­merő.

Bár­mit meg­tenne a vi­lág­baj­nok, hogy újra ver­se­nyez­hes­sen. Ezzel azon­ban még in­kább ve­szé­lyez­teti a saját testi ép­sé­gét.

Bevállalta, élete első félmaratonján vett részt a magyar énekes

Bevállalta, élete első félmaratonján vett részt a magyar énekes

Mu­ja­hid Zoli él­vezte a ver­senyt.

Még min­dig izom­láza van a fu­tó­ver­seny óta Mu­ja­hid Zo­li­nak.

Drámai balesetben halt meg az ünnepelt fiatal sportoló

Drámai balesetben halt meg az ünnepelt fiatal sportoló

A 29 éves spor­to­lót agyon­nyomta a lova, ami­kor el­esett egy aka­dály­ban. A ször­nyű bal­eset na­gyon meg­rázta a ló­spor­tot.

A 29 éves spor­to­lót agyon­nyomta a lova, ami­kor el­esett egy aka­dály­ban. A ször­nyű bal­eset na­gyon meg­rázta a ló­spor­tot.

Mindent kitálalt versenyzőjéről a Séfek Séfe sztárja

Mindent kitálalt versenyzőjéről a Séfek Séfe sztárja

Hétfő es­té­től ki­éle­ző­dik a hely­zet! El­kez­dő­dik az igazi küz­de­lem a TV2 gasztró-te­het­ség­ku­ta­tó­já­ban.

Hétfő es­té­től ki­éle­ző­dik a hely­zet! El­kez­dő­dik ugyanis az igazi küz­de­lem a TV2 gasztró-te­het­ség­ku­ta­tó­já­ban, a Séfek Sé­fé­ben.

Bizarr fotósorozat a magyar sírásókról, egymással versenyeznek

Bizarr fotósorozat a magyar sírásókról, egymással versenyeznek

Ásó, csá­kány, mun­ka­vé­delmi sisak - ezek a kel­lé­kei a sír­ásók­nak, akik közül ren­ge­te­gen lát­tak mun­ká­hoz szom­ba­ton.

Versenyt nyert a TV2

Nagy versenyt nyert meg a TV2

Né­zett­ségi ada­tok alap­ján öt al­ka­lom­mal bi­zo­nyult ered­mé­nye­sebb­nek a csa­torna.

Né­zett­ségi ada­tok alap­ján öt al­ka­lom­mal bi­zo­nyult ered­mé­nye­sebb­nek azo­nos mű­sor­sáv­ban a TV2 Té­nyek a kon­ku­ren­ci­á­nál.

Kígyót, macskát, kutyát is sütött már a Séfek Séfe versenyzője

Kígyót, macskát, kutyát is sütött már a Séfek Séfe versenyzője

A kínai Liu Zhi, vagy ahogy Sze­ge­den is­me­rik, Fin­csi bácsi a múlt heti be­mu­tat­kozó fő­zé­sen már meg­győzte a zsű­rit.

A kínai Liu Zhi, vagy ahogy Sze­ge­den is­me­rik, Fin­csi bácsi a múlt heti be­mu­tat­kozó fő­zé­sen már meg­győzte a zsű­rit. Ko­ráb­ban nem szok­vá­nyos alap­anya­gok­kal is dol­go­zott.