CÍMKE: 'vérnyomás'

Kitört a botrány: szívrohamot okozhatnak a fájdalomcsillapítók

Kitört a botrány: szívrohamot okozhatnak a fájdalomcsillapítók

A brit sajtó fél­re­veri a ha­ran­go­kat és "ibupro­fén-ri­a­dót" em­le­get...

Nagy a baj: Kórházba szállították Sas Józsefet!

Nagy a baj: Kórházba szállították Sas Józsefet!

Hir­te­len je­lent­kező rosszul­lé­tek dön­tik le a lá­bá­ról Sas Jó­zse­fet!

Ez a 10 étel durván megemeli a vérnyomásodat

Ez a 10 étel durván megemeli a vérnyomásodat

Mi­köz­ben jóízűen fa­la­to­zol, biz­to­san nem gon­dolsz arra, hogy éppen tömöd ma­gadba a sót. Pedig az élel­mi­sze­rek­ben el­rej­tett só iszo­nyú ve­szé­lyes!

Mi­köz­ben jóízűen fa­la­to­zol, biz­to­san nem gon­dolsz arra, hogy éppen tömöd ma­gadba a sót. Pedig az élel­mi­sze­rek­ben el­rej­tett só iszo­nyú ve­szé­lyes! Úgy emeli meg a vér­nyo­mást, hogy nem is szá­mí­tasz rá. Már csak akkor kap­csolsz, ami­kor jön a be­teg­ség, pedig ha oda­fi­gyelsz, meg­kí­mél­he­ted a szer­ve­ze­te­det!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

Ezért szen­vedsz nap mint nap.

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, Na­gyon ke­ve­sen van­nak, akik­nek az éle­té­hez nem tar­to­zik hozzá a min­den­na­pos ká­vé­zás. Sőt, a fe­kete fo­gyasz­tása ma már ki­kap­cso­ló­dás is. Saj­nos...

A legtöbb ember rosszul eszi a gyümölcsöket, így rontod te is el

A legtöbb ember rosszul eszi a gyümölcsöket, így rontod te is el

5 meg­lepő tényt mu­ta­tunk, amire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned.

Te is azt gon­do­lod, hogy min­den gyü­mölcs egész­sé­ges és bár­mennyit fo­gyaszt­hatsz be­lő­lük? Ne tedd! 5 meg­lepő tényt mu­ta­tunk, amire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned.

Így küzd súlyos betegsége ellen a 81 éves Aradszky László!

Így küzd súlyos betegsége ellen a 81 éves Aradszky László!

Ked­den ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját...

Ked­den ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a le­gen­dás éne­kes, aki el­árulta, hogy tartja tü­net­men­te­sen gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­gét!

Nagy a baj: Felesége tartja el Aradszky Lászlót!

Nagy a baj: Felesége tartja el Aradszky Lászlót!

Meg­tud­tuk, mivel elé­ge­det­len!

A le­gen­dás éne­kes­nek szep­tem­ber 20-án lesz a szü­le­tés­napja. Meg­tud­tuk, mivel elé­ge­det­len az éle­té­ben!

Állandóan elalszol a tévé előtt? Téged is támadhat a csendes gyilkos

Állandóan elalszol a tévé előtt? Téged is támadhat a csendes gyilkos

Mu­tat­juk, mi lehet az oka. Férfi­ak­nak kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes!

Te is azok közé tar­to­zol, akik el­al­sza­nak a tévé előtt és alig vár­ják, hogy ágyba ke­rül­hes­se­nek? Mu­tat­juk, mi lehet az oka. Férfi­ak­nak kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes!

Mentő vitte el Gálvölgyi Jánost!

Mentő vitte el Gálvölgyi Jánost!

Sú­lyos vér­nyo­más­prob­lé­mák, erős szé­dü­lés.

Sú­lyos vér­nyo­más­prob­lé­mák, erős szé­dü­lés. Mentő vitte kór­házba a nép­szerű szí­nészt.

A legjobb természetes és olcsó orvosság, ami csökkenti vérnyomásodat

A legjobb természetes és olcsó orvosság, ami csökkenti vérnyomásodat

Meg fogsz döb­benni ennek a cso­da­sze­nek a ha­tá­sá­tól, ha ki­pró­bá­lod.

Meg fogsz döb­benni ennek a ter­mé­sze­tes cso­da­sze­nek a ha­tá­sá­tól, ha ki­pró­bá­lod.

Rohammentővel vitték kórházba Görbe Nórát!

Rohammentővel vitték kórházba Görbe Nórát!

Az egekbe szö­kött a vér­nyo­mása.

Az egekbe szö­kött a vér­nyo­mása Görbe Nó­rá­nak, aki­nek azon­nali or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége. Egye­lőre nem tudni, med­dig kell a kór­házi ágyá­ban ma­rad­nia.

Ki ne köpd a dinnyemagot, nagyon egészséges!

Ki ne köpd a dinnyemagot, nagyon egészséges!

Ha eddig tü­rel­met­le­nül ma­goz­tad, vagy csak köp­köd­ted a dinnye­ma­go­kat, akkor ezek után más lesz a vé­le­mé­nyed a kis bosszantó fe­kete sze­mek­ről.

Magas a vérnyomásod? Lenyomjuk!

Magas a vérnyomásod? Lenyomjuk!

Biz­tos hal­lot­tál már arról, hogy egy be­teg­ség kez­deti sza­ka­szá­ban még nem kell fel­tét­le­nül or­vos­ság után nyúlni.