CÍMKE: 'vérnyomás'

Magas a vérnyomásod? Így nyomhatod le gyógyszerek nélkül

Magas a vérnyomásod? Így nyomhatod le gyógyszerek nélkül

Az úgy­ne­ve­zett DASH di­é­tát több ízben is a lé­tező leg­jobb ét­rend­nek nyil­vá­ní­tot­ták.

FRISS HÍREK

Ez a 10 étel durván megemeli a vérnyomásodat

Ez a 10 étel durván megemeli a vérnyomásodat

El se hi­szed, mennyi só van ben­nük!

Mi­köz­ben jóízűen fa­la­to­zol, biz­to­san nem gon­dolsz arra, hogy éppen tömöd ma­gadba a sót. Pedig az élel­mi­sze­rek­ben el­rej­tett só iszo­nyú ve­szé­lyes!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, nagy­mér­ték­ben méreg. Ke­ve­sen gon­dol­ták, hogy a kávé miatt szen­ved­nek ennyit.

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, nagy­mér­ték­ben méreg. Ke­ve­sen gon­dol­ták, hogy a kávé miatt szen­ved­nek ennyit.

Állandóan elalszol a tévé előtt? Téged is támadhat a csendes gyilkos

Állandóan elalszol a tévé előtt? Téged is támadhat a csendes gyilkos

Te is azok közé tar­to­zol, akik el­al­sza­nak a tévé előtt és alig vár­ják, hogy ágyba ke­rül­hes­se­nek? Mu­tat­juk, mi lehet az oka. Férfi­ak­nak kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes!

Így küzd súlyos betegsége ellen a 81 éves Aradszky László!

Így küzd súlyos betegsége ellen a 81 éves Aradszky László!

Ked­den ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját...

Ked­den ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a le­gen­dás éne­kes, aki el­árulta, hogy tartja tü­net­men­te­sen gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­gét!

A legtöbb ember rosszul eszi a gyümölcsöket, így rontod te is el

A legtöbb ember rosszul eszi a gyümölcsöket, így rontod te is el

5 meg­lepő tényt mu­ta­tunk, amire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned.

Te is azt gon­do­lod, hogy min­den gyü­mölcs egész­sé­ges és bár­mennyit fo­gyaszt­hatsz be­lő­lük? Ne tedd! 5 meg­lepő tényt mu­ta­tunk, amire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned.

Új felfedezés: ez a sajt csökkentheti a vérnyomásodat

Új felfedezés: ez a sajt csökkentheti a vérnyomásodat

A par­me­zán­hoz ha­sonló, ám annál va­la­mi­vel ol­csóbb grana padano sajt képes lehet sza­bá­lyozni a vér­nyo­mást.

A par­me­zán­hoz ha­sonló, ám annál va­la­mi­vel ol­csóbb grana padano sajt képes lehet sza­bá­lyozni a vér­nyo­mást. Elég be­lőle három deka is, hogy a gyógy­sze­rek­hez ha­sonló ered­ményt érj el.

Mentő vitte el Gálvölgyi Jánost!

Mentő vitte el Gálvölgyi Jánost!

Sú­lyos vér­nyo­más­prob­lé­mák, erős szé­dü­lés.

Sú­lyos vér­nyo­más­prob­lé­mák, erős szé­dü­lés. Mentő vitte kór­házba a nép­szerű szí­nészt.

Rohammentővel vitték kórházba Görbe Nórát!

Rohammentővel vitték kórházba Görbe Nórát!

Az egekbe szö­kött a vér­nyo­mása Görbe Nó­rá­nak, aki­nek azon­nali or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége.

Ki ne köpd a dinnyemagot, nagyon egészséges!

Ki ne köpd a dinnyemagot, nagyon egészséges!

Ha eddig csak köp­köd­ted a dinnye­ma­go­kat, akkor ezek után más lesz a vé­le­mé­nyed.

Magas a vérnyomásod? Lenyomjuk!

Magas a vérnyomásod? Lenyomjuk!

Ter­mé­sze­tes mód­sze­rek a magas vér­nyo­más ellen.

Biz­tos hal­lot­tál már arról, hogy egy be­teg­ség kez­deti sza­ka­szá­ban még nem kell fel­tét­le­nül or­vos­ság után nyúlni. Szá­mos ter­mé­sze­tes mód­szer lé­te­zik, me­lyek­kel vissza­ál­lít­ha­tod az egész­sé­ge­det.