CÍMKE: 'vérnyomás'

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

A 70 éves mes­ter­sza­kács a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket. Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

FRISS HÍREK

Terhességéről mesélt a magyar modell, aggasztó dolgot árult el

Terhességéről mesélt a magyar modell, aggasztó dolgot árult el

Tücsi fo­lya­ma­to­san az egész­ség­ügyi prob­lé­má­já­val sok­kolja a vé­dő­nő­jét.

A má­so­dik tri­mesz­ter­ben járó Tücsi fo­lya­ma­to­san az egész­ség­ügyi prob­lé­má­já­val sok­kolja a vé­dő­nő­jét.

Magas a vérnyomásod? Így nyomhatod le gyógyszerek nélkül

Magas a vérnyomásod? Így nyomhatod le gyógyszerek nélkül

Az úgy­ne­ve­zett DASH di­é­tát több ízben is a lé­tező leg­jobb ét­rend­nek nyil­vá­ní­tot­ták, mivel a magas vér­nyo­mást is képes csök­ken­teni.

Az úgy­ne­ve­zett DASH di­é­tát több ízben is a lé­tező leg­jobb ét­rend­nek nyil­vá­ní­tot­ták, mivel nem­csak a test­súlyt segít az op­ti­má­lis tar­to­mány­ban tar­tani, hanem a magas vér­nyo­mást is képes csök­ken­teni, és a szív­be­teg­sé­ge­ket meg­előzni. De vajon ho­gyan néz ki ez az ét­rend?

Magasnak mérték a vérnyomásodat? Nem biztos, hogy izgulnod kell, ettől is lehet!

Magasnak mérték a vérnyomásodat? Nem biztos, hogy izgulnod kell, ettől is lehet!

Eddig sosem volt prob­léma a vér­nyo­má­sod­dal, most vi­szont ki­csit ma­ga­sabb­nak mér­ték a nor­má­lis­nál?

Ez a 10 étel durván megemeli a vérnyomásodat

Ez a 10 étel durván megemeli a vérnyomásodat

El se hi­szed, mennyi só van ben­nük!

Mi­köz­ben jóízűen fa­la­to­zol, biz­to­san nem gon­dolsz arra, hogy éppen tömöd ma­gadba a sót. Pedig az élel­mi­sze­rek­ben el­rej­tett só iszo­nyú ve­szé­lyes!

Nagy a baj: Kórházba szállították Sas Józsefet!

Nagy a baj: Kórházba szállították Sas Józsefet!

Hir­te­len je­lent­kező rosszul­lé­tek dön­tik le a lá­bá­ról Sas Jó­zse­fet! Idén már több­ször is szo­rult or­vosi se­gít­ségre...

Hir­te­len je­lent­kező rosszul­lé­tek dön­tik le a lá­bá­ról Sas Jó­zse­fet! Idén már több­ször is szo­rult or­vosi se­gít­ségre a mű­vész, aki­nek va­ló­szí­nű­leg a nagy meleg ké­szíti ki a szer­ve­ze­tét! A Ri­post­nak a sür­gős­ségi osz­tály­ról je­len­tet­ték: nagy a baj!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, nagy­mér­ték­ben méreg. Ke­ve­sen gon­dol­ták, hogy a kávé miatt szen­ved­nek ennyit.

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, nagy­mér­ték­ben méreg. Ke­ve­sen gon­dol­ták, hogy a kávé miatt szen­ved­nek ennyit.

Állandóan elalszol a tévé előtt? Téged is támadhat a csendes gyilkos

Állandóan elalszol a tévé előtt? Téged is támadhat a csendes gyilkos

Te is azok közé tar­to­zol, akik el­al­sza­nak a tévé előtt és alig vár­ják, hogy ágyba ke­rül­hes­se­nek? Mu­tat­juk, mi lehet az oka. Férfi­ak­nak kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes!

Így küzd súlyos betegsége ellen a 81 éves Aradszky László!

Így küzd súlyos betegsége ellen a 81 éves Aradszky László!

Ked­den ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját...

Ked­den ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a le­gen­dás éne­kes, aki el­árulta, hogy tartja tü­net­men­te­sen gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­gét!

A legtöbb ember rosszul eszi a gyümölcsöket, így rontod te is el

A legtöbb ember rosszul eszi a gyümölcsöket, így rontod te is el

5 meg­lepő tényt mu­ta­tunk, amire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned.

Te is azt gon­do­lod, hogy min­den gyü­mölcs egész­sé­ges és bár­mennyit fo­gyaszt­hatsz be­lő­lük? Ne tedd! 5 meg­lepő tényt mu­ta­tunk, amire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned.

Nagy a baj: Felesége tartja el Aradszky Lászlót!

Nagy a baj: Felesége tartja el Aradszky Lászlót!

A le­gen­dás éne­kes­nek szep­tem­ber 20-án lesz a szü­le­tés­napja. Meg­tud­tuk, mivel elé­ge­det­len az éle­té­ben!

A le­gen­dás éne­kes­nek szep­tem­ber 20-án lesz a szü­le­tés­napja. Meg­tud­tuk, mivel elé­ge­det­len az éle­té­ben!

Mentő vitte el Gálvölgyi Jánost!

Mentő vitte el Gálvölgyi Jánost!

Sú­lyos vér­nyo­más­prob­lé­mák, erős szé­dü­lés.

Sú­lyos vér­nyo­más­prob­lé­mák, erős szé­dü­lés. Mentő vitte kór­házba a nép­szerű szí­nészt.

Rohammentővel vitték kórházba Görbe Nórát!

Rohammentővel vitték kórházba Görbe Nórát!

Az egekbe szö­kött a vér­nyo­mása Görbe Nó­rá­nak, aki­nek azon­nali or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége.

Ki ne köpd a dinnyemagot, nagyon egészséges!

Ki ne köpd a dinnyemagot, nagyon egészséges!

Ha eddig csak köp­köd­ted a dinnye­ma­go­kat, akkor ezek után más lesz a vé­le­mé­nyed.

Magas a vérnyomásod? Lenyomjuk!

Magas a vérnyomásod? Lenyomjuk!

Ter­mé­sze­tes mód­sze­rek a magas vér­nyo­más ellen.

Biz­tos hal­lot­tál már arról, hogy egy be­teg­ség kez­deti sza­ka­szá­ban még nem kell fel­tét­le­nül or­vos­ság után nyúlni. Szá­mos ter­mé­sze­tes mód­szer lé­te­zik, me­lyek­kel vissza­ál­lít­ha­tod az egész­sé­ge­det.