CÍMKE: 'vérfürdő'
FRISS HÍREK

Csepeli vérfürdő: Egyetlen vágással végezte ki anyját Krisztián

Csepeli vérfürdő: Egyetlen vágással végezte ki anyját Krisztián

A férfi édes­anyja holt­teste mel­lett ül­he­tett órá­kig.

A férfi édes­anyja holt­teste mel­lett ül­he­tett órá­kig, bor­zon­gató nyu­ga­lom­ban várta a zsa­ru­kat.

Vérben úszott a konyha, kivégezte saját anyját egy 24 éves lány

Vérben úszott a konyha, kivégezte saját anyját egy 24 éves lány

18-szor vágta bele a kést, majd azt mondta, a nő ön­gyil­kos lett.

18-szor vágta bele a kést, majd azt mondta a rend­őrök­nek, a nő ön­gyil­kos lett.

Vérfürdő a pályán: meccs közben lőttek agyon egy futballistát

Vérfürdő a pályán: meccs közben lőttek agyon egy futballistát

Biz­tosra men­tek a tá­ma­dók.

Az ama­tőr já­té­kos a meccs előtti napon bal­hé­zott össze a fegy­ve­res tá­ma­dók­kal, akik aztán egy 19 éves fiúit is el­ra­bol­tak. Sze­ren­csére őt el­en­ged­ték.

Vérfürdő a lépcsőházban: féltékenységből ölt a kegyetlen exbarát

Vérfürdő a lépcsőházban: féltékenységből ölt a kegyetlen exbarát

Ko­ráb­ban is rend­sze­re­sen bán­tal­mazta ba­rát­nő­jét a gyil­kos.

Ko­ráb­ban is rend­sze­re­sen bán­tal­mazta ba­rát­nő­jét a gyil­kos.

Vérfürdőre készül az ISIS Egyiptomban!

Vérfürdőre készül az ISIS Egyiptomban!

Az in­ter­ne­ten kér­ték erre a velük szim­pa­ti­záló dzsi­ha­dis­tá­kat.

Az in­ter­ne­ten kér­ték erre a velük szim­pa­ti­záló dzsi­ha­dis­tá­kat. Azt re­mé­lik, hogy ezzel be­fo­lyá­sol­hat­ják a már­cius végén tar­tandó vá­lasz­tá­so­kat. A brit kor­mány sze­rint is "na­gyon va­ló­színű" egy ter­ror­tá­ma­dás.

Vérfürdő egy párizsi étteremben! Megskalpoltak egy férfit

Vérfürdő egy párizsi étteremben! Megskalpoltak egy férfit

De ez csak a kez­det volt... Még a sokat lá­tott pá­ri­zsi rend­őrök is meg­döb­ben­tek azon, amit ta­lál­tak.

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Bű­nös­nek ta­lál­ták annak a ter­ror­sejt­nek a tag­jait, akik Nagy-Bri­tan­ni­á­ban akar­tak véres ter­ror­cse­lek­ményt vég­re­haj­tani.

Bű­nös­nek ta­lál­ták annak a ter­ror­sejt­nek a tag­jait, akik Nagy-Bri­tan­ni­á­ban akar­tak me­rény­le­tet vég­re­haj­tani. Az eset kü­lön­le­ges­sége, hogy a sejt tag­jai egy­től egyig nők vol­tak, akik rá­adá­sul ro­koni kap­cso­lat­ban áll­tak egy­más­sal.

Vérfürdő karácsonykor: az étteremben késelt a férfi

Vérfürdő karácsonykor: az étteremben késelt a férfi

A ven­dé­gek sem za­var­ták, ha­lálra ké­selte a kol­lé­gá­ját.

A ven­dé­gek sem za­var­ták, ha­lálra ké­selte a kol­lé­gá­ját.

Tragikus hír a magyarok kedvenc üdülőhelyén történt vérfürdőről

Tragikus hír a magyarok kedvenc üdülőhelyén történt vérfürdőről

Most már há­romra emel­ke­dett a jú­lius 14-i ké­se­lé­ses tá­ma­dás ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak száma.

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

Bom­bák szá­zait hagy­ták maguk után.

Vissza­tér­tek a la­ko­sok a "meg­tisz­tí­tott" szí­riai vá­rosba, Man­bidzsba - a ter­ro­ris­ták azon­ban több száz bom­bát hagy­tak maguk mö­gött...

A Bécsben lakó terroristát Tbilisziben lőtte le egy kommandó!

A Bécsben lakó terroristát Tbilisziben lőtte le egy kommandó!

Most azt vizs­gál­ják, hogy mit is ke­re­sett olyan távol...

Most azt vizs­gál­ják, hogy mit is ke­re­sett olyan távol, mi­köz­ben me­ne­kült­ként az oszt­rák állam ven­dég­sze­re­te­tét él­vezte és tá­mo­ga­tást ka­pott 5 gyer­meke után.

Vérfürdő a plázában: egy 17 éves fiú gyilkolt

Vérfürdő a plázában: egy 17 éves fiú gyilkolt

Bal­tá­val és lánc­fű­rés­szel fel­sze­rel­ke­zett fiú vé­reng­zett egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban. A hozzá leg­kö­ze­lebb állót el­kezdte sze­le­telni.

Bal­tá­val és lánc­fű­rés­szel fel­sze­rel­ke­zett fiú vé­reng­zett egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban. A hozzá leg­kö­ze­lebb állót el­kezdte sze­le­telni.

"Nem ismertem, de a karjaimban halt meg"

"Nem ismertem, de a karjaimban halt meg"

Mün­cheni túl­élők me­sél­tek a mé­szár­lás­ról.

Pén­tek dél­után egy fegy­ve­res ti­né­dzser mé­szár­székké vál­toz­ta­tott egy mün­cheni be­vá­sár­ló­köz­pon­tot - 9 em­ber­rel vég­zett. Tú­lé­lők me­sél­tek a tö­meg­gyil­kos­ság­ról.

Rejtélyes vérfürdő: még a terhes nőnek se kegyelmeztek

Rejtélyes vérfürdő: még a terhes nőnek se kegyelmeztek

A bru­tá­lis vé­reng­zés hely­szí­nén egy árván ma­radt kis­gye­re­ket is ta­lál­tak.... Az ál­do­za­tok közt van egy mag­zat is...

A bru­tá­lis vé­reng­zés hely­szí­nén egy árván ma­radt kis­gye­re­ket is ta­lál­tak.... Az ál­do­za­tok közt van egy mag­zat is...

Összeveszett barátnőjével, majd vérfürdőt rendezett a koncerten

Összeveszett barátnőjével, majd vérfürdőt rendezett a koncerten

Lö­völ­döző ámok­futó gyil­kolt az auszt­riai Vo­rarl­berg tar­to­mány­ban egy kon­cer­ten va­sár­nap haj­nal­ban, két em­bert meg­ölt...

Így lehetett volna megelőzni a templomi vérfürdőt Franciaországban!

Így lehetett volna megelőzni a francia templomi vérfürdőt!

Három nap­pal a tá­ma­dást előtt tud­ták, hogy egy férfi tá­ma­dást ter­vez....

Három nap­pal a tá­ma­dást meg­elő­zően tit­kos­szol­gá­la­tok ér­te­sí­tet­ték a fran­cia ter­ror­el­le­nes erő­ket, hogy egy is­me­ret­len férfi ter­ror­tá­ma­dást ter­vez Fran­cia­or­szág­ban. Még­sem tör­tént semmi. A fi­a­tal­em­be­rek ki­vé­gez­ték a papot, s tú­szo­kat ej­tet­tek...

Vérfürdőt rendezett a hajdúsámsoni férfi

Vérfürdőt rendezett a hajdúsámsoni férfi

Volt élet­tár­sára és annak pár­jára tá­madt az idős férfi.

Egy újabb sze­relmi há­rom­szög: volt élet­tár­sára és annak pár­jára tá­madt az idős férfi.