CÍMKE: 'verés'

Vérlázító ítélet: a legenyhébb büntetést kapta a rendőrverő Attila

Vérlázító ítélet: a legenyhébb büntetést kapta a rendőrverő Attila

Össze­sen hét hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést ka­pott az üz­let­em­ber.

Mentálisan sérült fiút vertek egy focipályán, az egészet levideózták

Mentálisan sérült fiút vertek egy focipályán, az egészet levideózták

Fi­a­ta­lok­ból álló cso­port vert meg egy men­tá­li­san sé­rült 26 éves fiút egy kis­ré­pé­nyi fo­ci­pá­lyán.

Az utcán verte meg brutálisan német barátnőjét egy afrikai!

Az utcán verte meg brutálisan német barátnőjét egy afrikai! Videó

Va­laki a saját la­ká­sá­ból vette fel, amint egy szí­nes bőrű férfi az utcán kezd ütni egy nőt.

Va­laki a saját la­ká­sá­ból vette fel, amint egy szí­nes bőrű férfi az utcán kezd ütni egy nőt.

Sokkoló részletek derültek ki a pándi emberölésről

Sokkoló részletek derültek ki a pándi emberölésről

A fi­a­tal férfi kép­te­len volt tür­tőz­tetni a ha­rag­ját, így egy tárggyal össze­verte az ál­do­za­to­kat.

A fi­a­tal férfi kép­te­len volt tür­tőz­tetni a ha­rag­ját, így egy tárggyal össze­verte az ál­do­za­to­kat. Egyi­kük a kór­ház­ban éle­tét vesz­tette...

Agyba-főbe verték rabtársai a gyerekgyilkost, hihetetlen, mit tett ezután

Agyba-főbe verték rabtársai a gyerekgyilkost, hihetetlen, mit tett ezután

A gye­rek­gyil­kos be­pe­relte a bör­tönt.

A gye­rek­gyil­kos be­pe­relte a bör­tön­őrö­ket, ami­ért nem véd­ték meg.

Felháborító dolgot művelt ez a férfi egy kisfiúval a Westendben

Felháborító dolgot művelt ez a férfi egy kisfiúval a Westendben

A te­réz­vá­rosi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz, aki­ről fel­vé­tel is ké­szült.

Parkolóban veszett össze ismerősével a magyar fiú, szörnyű, amit tett

Parkolóban veszett össze ismerősével a magyar fiú, szörnyű, amit tett

A Pápai Rend­őr­ka­pi­tány­ság a szük­sé­ges el­já­rási cse­lek­mé­nye­ket el­vé­gezte, és az ira­to­kat át­adta az il­le­té­kes ügyész­ség­nek.

Megrázó képsorok: brutálisan megvertek egy 22 éves nőt

Megrázó képsorok: brutálisan megvertek egy 22 éves nőt

Csú­nyán el­bán­tak ál­do­za­tuk­kal a görög fo­ci­hu­li­gá­nok. Ál­lí­tó­lag azért len­dül­tek tá­ma­dásba, mert bosszút akar­tak állni rajta.

Csú­nyán el­bán­tak ál­do­za­tuk­kal a görög fo­ci­hu­li­gá­nok. Ál­lí­tó­lag azért len­dül­tek tá­ma­dásba, mert bosszút akar­tak állni rajta.

Drámai vallomás, rendszeresen megverték Csernus Imrét

Drámai vallomás, rendszeresen megverték Csernus Imrét

Két órát sírt a pszi­chi­á­ter­nél a fájó múlt miatt.

Két órát sírt a pszi­chi­á­ter­nél a fájó múlt miatt. Ken­dő­zet­le­nül be­szélt a gyer­mek­ko­rá­ról.

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

A fi­a­tal pár­nak elege lett.

A fi­a­tal pár­nak elege van az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ál­lítja azt, hogy látta, ahogy nem­ré­gi­ben Péter egy ét­ke­zés al­kal­má­val meg­ütötte Fan­nit.

Ápolónőket vert össze a kórház sürgősségi osztályán egy migráns

Ápolónőket vert össze a kórház sürgősségi osztályán egy migráns

Még ke­resi a német rend­őr­ség azt a sötét bőrű férfit, aki két ápo­ló­nőre is rá­ron­tott.

Még ke­resi a német rend­őr­ség azt a sötét bőrű férfit, aki azért ron­tott neki két ápo­ló­nő­nek is, mert azok nem a szá­mára ked­vező vá­laszt adták egy fel­tett kér­désre.

Botrányos dolgot tett a féltékenységtől elborult agyú körzeti megbízott

Botrányos dolgot tett a féltékenységtől elborult agyú körzeti megbízott

Vé­resre vert egy húsz­éves vé­kony fiút...

Vé­resre vert egy mind­össze húsz­éves vé­kony fiút egy szol­gá­la­ton kí­vüli fél­té­keny kör­zeti meg­bí­zott Pest me­gyé­ben... Rá­adá­sul az egész balhé egy óri­ási fél­re­ér­tés miatt tör­tént - derül ki az ügy kap­csán nyi­lat­kozó szem­tanú sza­va­i­ból.

Felháborító, ezt tette saját gyermekével egy esztergomi férfi

Felháborító, ezt tette saját gyermekével egy esztergomi férfi

A vád­lott­nak ko­moly el­kép­ze­lé­sei van­nak arról, ho­gyan kell gye­re­ket ne­velni...

A vád­lott­nak ko­moly el­kép­ze­lé­sei van­nak arról, ho­gyan kell gye­re­ket ne­velni...

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Nem tudta sze­gény, hogy ez tilos.

Nem tudta sze­gény írás­tu­dat­lan, hogy ez Auszt­ri­á­ban tilos. Rá­adá­sul még egy ka­ros­szé­ket is hoz­zá­vá­gott dü­hé­ben.

Evező lapáttal verte meg a gyereket az óvónő

Evező lapáttal verte meg a gyereket az óvónő

Egy szülő je­len­tette

Egy szülő je­len­tette a ha­tó­sá­gok­nak az óvó­nőt. A négy­éves gye­re­ket egy evező la­pát­tal verte meg a nap­kö­zis pe­da­gó­gus. Le­tar­tóz­tat­ták a 60 éves óvó­nőt.

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

A bí­ró­ság dön­tött, sú­lyos­bí­tá­sért fel­leb­be­zett. A nehéz sorsú szí­nész ret­tegve várja a má­sod­fokú el­já­rás végét.

Összeverte a sztárt a felesége, rendőrök vitték el az asszonyt

Összeverte a sztárt a felesége, rendőrök vitték el az asszonyt

Dühbe gu­rult a hí­res­ség neje.

Dühbe gu­rult a hí­res­ség neje. Még a rend­őrö­ket sem kí­mélte. Anyó­sát okolja a bot­rá­nyért, de férje sze­rint egy­sze­rűen meg­hü­lyült.

Új fotók, brutálisan megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Új fotók, brutálisan megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Kren­csey Hella újabb bi­zo­nyító erejű fo­tó­kat.

Kren­csey Hella újabb bi­zo­nyító erejű fo­tó­kat, és egy el­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a köz­vé­le­ménnyel.

Ez történt a férfivel, akit Aurelio megvert és elrabolt

Ez történt a férfivel, akit Aurelio megvert és elrabolt

15 év bör­tönre is ítél­he­tik tet­téért.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hőst akár 15 év bör­tönre is ítél­he­tik tet­téért.

Muszlimok vertek muszlimokat az alkohol miatt Dortmundban!

Muszlimok vertek muszlimokat az alkohol miatt Dortmundban!

Oly­kor egy­mást is "ne­ve­lik" a ha­gyo­má­nyok be­tar­tá­sára az Eu­ró­pába ér­ke­zett be­ván­dor­lók.

Véresre vertek egy óvodás kisfiút

Véresre vertek egy óvodás kisfiút

Fel­da­gadt száj­jal, vérző se­bek­kel, hor­zso­lá­sok­kal vit­ték kór­házba azt az egy­éves kisfiút, akit az óvó­nője bán­tal­ma­zott.

Fel­da­gadt száj­jal, vérző se­bek­kel, hor­zso­lá­sok­kal vit­ték kór­házba azt az egy­éves kisfiút, akit az óvó­nője bán­tal­ma­zott. Azon­nal fel­je­len­tet­ték.

Péppé verték otthonában a magyar bunyós ellenfelét

Péppé verték otthonában a magyar bunyós ellenfelét

Ki­ra­bol­ták és el­agya­bu­gyál­ták az első profi meccsére ké­szülő ököl­ví­vót. Hor­ro­risz­ti­kus képet posz­tolt.

Ki­ra­bol­ták és el­agya­bu­gyál­ták az első profi meccsére ké­szülő ököl­ví­vót. Hor­ro­risz­ti­kus képet posz­tolt.

Ijesztő fotón mutatta meg összevert arcát a várandós Kulcsár Edina!

Ijesztő fotón mutatta meg összevert arcát a várandós Kulcsár Edina!

A csi­nos mo­dell­ről nem épp elő­nyös fotó ké­szült, a ra­jon­gók nagy része meg­ijedt a lát­vány­tól.

Két fiatal állítja: "Verőemberek fojtogattak"

Két fiatal állítja: "Verőemberek fojtogattak a szórakozóhelyen"

Töb­ben pa­nasz­kod­tak a helyre.

Egy is­mert bu­da­pesti szó­ra­ko­zó­he­lyen tá­mad­tak rá ál­lí­tá­suk sze­rint két fi­a­talra a ki­do­bó­em­be­rek.

Brutális fotó: durván megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Brutális fotó: durván megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Kren­csey Hella fon­tos bi­zo­nyí­té­kot is meg­osz­tott a nyil­vá­nos­ság­gal.

Kren­csey Hella ked­den rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­molt be ügye je­len­legi ala­ku­lá­sá­ról, il­letve egy fon­tos bi­zo­nyí­té­kot is meg­osz­tott a nyil­vá­nos­ság­gal.

Tíz lány támadta meg a 18 éves cserediákot, belehalt a sérülésekbe

Tíz lány támadta meg a 18 éves cserediákot, belehalt a sérülésekbe

A lányt a bu­szon tá­mad­ták meg, kó­mába esett.

A lányt a bu­szon tá­mad­ták meg, kó­mába esett.

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik a fé­le­lem.

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik, ami eddig is a nap­nál vi­lá­go­sabb volt, az idős szí­nészre ko­moly ve­szélyt je­lent az elő­ze­tes­ből ha­za­en­ge­dett fia.

Meglepő vallomást tett az összevert Szilágyi István agresszív fia

Meglepő vallomást tett az összevert Szilágyi István agresszív fia

Pé­tert a keddi bí­ró­sági íté­le­tet kö­ve­tően he­lyez­ték sza­bad­lábra, első nap­ját tölt­hette ott­hon.

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

El­mondta, va­ló­já­ban mi­lyen ál­la­pot­ban van a meg­vert állat.

Az Ál­lat­vé­dőr­ség ve­ze­tője el­mondta, va­ló­já­ban mi­lyen ál­la­pot­ban van a meg­vert állat.

Felvállalta a híres énekesnő: ezt teszi gyermekeivel, ha rosszak

Felvállalta a híres énekesnő: ezt teszi gyermekeivel, ha rosszak

Az ame­ri­kai sztár tudja, hogy val­lo­mása so­kak­nál ki­veri a biz­to­sí­té­kot.

Az ame­ri­kai sztár tudja, hogy val­lo­mása so­kak­nál ki­veri a biz­to­sí­té­kot, de sze­rinte semmi bajuk nem lesz a ki­csik­nek.

Ezt a kőbányai nőverő férfit keresi most nagyon a rendőrség

Ezt a kőbányai nőverő férfit keresi most nagyon a rendőrség

Se­gít­sen meg­ta­lálni a férfit.

Se­gít­sen meg­ta­lálni a férfit, a térfi­gyelő ka­me­rák min­dent fel­vet­tek. A nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Életéért könyörgött: Brutális dolgot műveltek a magyar színésznővel

Életéért könyörgött: Brutális dolgot műveltek a magyar színésznővel

Pár­já­val volt kül­föl­dön a ma­gyar szí­nésznő, ám az uta­zás hát­bor­zon­gató véget ért. Rend­őrt kel­lett hívni!

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

Azóta kór­ház­ban van.

A szur­ko­lók ko­rábbi ve­zé­rét biz­ton­sá­giak kí­sér­ték ki a sta­di­on­ból. Azóta kór­ház­ban van.

"Aggasztó eset" - megszólalt a KFC a megvert magyar újságíró ügyében

"Aggasztó eset" - megszólalt a KFC a megvert magyar újságíró ügyében

A híres ma­gyar új­ság­írót va­sár­nap este ver­ték meg egy bel­vá­rosi gyors­ét­te­rem­ben, mi­u­tán ki­kérte a pa­nasz­köny­vet.

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

A Pi­ra­mis le­gen­dás ala­pí­tója sosem ta­gadta, hogy nagy ra­jon­gója a női nem­nek.

A Pi­ra­mis le­gen­dás ala­pí­tója sosem ta­gadta, hogy nagy ra­jon­gója a női nem­nek. Négy fe­le­sége és több tucat sze­re­tője volt.

Fordulat a bíróságon, előzetesben marad Lópici Gáspár erőszakos fia!

Fordulat a bíróságon, előzetesben marad Lópici Gáspár erőszakos fia!

A 46 éves férfi úgy meg­verte idős édes­ap­ját, hogy azt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Ma min­den el­dől­het.

Az idős szí­nészt na­gyon meg­vi­sel­ték az el­múlt hó­na­pok, hi­szen nem lát­hatta fiát, aki éppen az ő meg­ve­rése miatt van elő­ze­tes­ben. Ma min­den el­dől­het.

Véresre verték az ismert magyar újságírót a KFC-ben!

Véresre verték az ismert magyar újságírót a KFC-ben!

Ilyen meg­tör­tén­het? Az ál­do­zat a kö­zös­ségi ol­da­lán me­séli el a meg­döb­bentő rész­le­te­ket.

Ilyen meg­tör­tén­het?

Kitálal a pultoslány: Fogva tartott, megvert a budapesti kocsma tulaja

Kitálal a pultoslány: Fogva tartott, megvert a budapesti kocsma tulaja

Már a rend­őr­ség fog­lal­ko­zik a bot­rá­nyos eset­tel.

Már a rend­őr­ség fog­lal­ko­zik a bot­rá­nyos eset­tel.

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték a tinit.

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték, ha­já­nál fogva von­szol­ták a föl­dön, rug­dos­ták a tinit. Az egyik el­kö­vető sze­rint azért, mert meg­volt rá min­den okuk.

Önmagát hibáztatja bántalmazó fia tettéért a legendás színész

Önmagát hibáztatja bántalmazó fia tettéért a legendás színész

Még min­dig magát tartja fe­le­lős­nek bán­tal­mazó fia miatt Szil­ágyi Ist­ván.

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált.

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált, és egye­dül ne­veli to­vább a lá­nyát.

Ez a túlkapás: Vallomást ment tenni a rendőrségre, véresen ment haza

Ez a túlkapás: Vallomást ment tenni a rendőrségre, véresen ment haza

Újabb rend­őri túl­ka­pás bot­rán­koz­tatta meg az em­be­re­ket Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Újabb rend­őri túl­ka­pás bot­rán­koz­tatta meg az em­be­re­ket Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Brutális apaverés: Fordulat Szilágyi István fiának ügyében

Brutális apaverés: Fordulat Szilágyi István fiának ügyében

Az ügyész­ség vádat emelt Péter ellen.

A nehéz sorsú mű­vész hiába védte fog­gal-kö­röm­mel fiát, az ügyész­ség vádat emelt Péter ellen.

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Kór­ház­ban ápol­ják Som La­jost, mi­u­tán már lábra sem tud állni. Elő­ször nem is ment el or­vos­hoz a Pi­ra­mis együt­tes gi­tá­rosa.

Kitálalt a leszbikus szerető: durván összeverte őt a magyar színésznő!

Kitálalt a leszbikus szerető: durván összeverte őt a magyar színésznő!

A ti­tok­za­tos fi­a­tal lány hosszú éve­kig élt bán­tal­mazó kap­cso­lat­ban.

A ti­tok­za­tos fi­a­tal lány hosszú éve­kig élt bán­tal­mazó kap­cso­lat­ban, a csa­lá­dos szí­nésznő több­ször meg­rug­dosta őt.

Érthetetlen, hiányolja bántalmazó fiát a nyomorgó színész

Érthetetlen, hiányolja bántalmazó fiát a nyomorgó színész

Hiába verte meg több­ször fia a le­gen­dás Szil­ágyi Ist­vánt, ő mégis ha­za­várja.

Két óvodást is megvert egy anya a balassagyarmati óvodában

Két óvodást is megvert egy anya a balassagyarmati óvodában

Egy 46 éves anya meg­vert két kis­gyer­me­ket Ba­las­sa­gyar­ma­ton, ami miatt bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták.