CÍMKE: 'verés'

Meglepő vallomást tett az összevert Szilágyi István agresszív fia

Meglepő vallomást tett az összevert Szilágyi István agresszív fia

Pé­tert a keddi bí­ró­sági íté­le­tet kö­ve­tően he­lyez­ték sza­bad­lábra, első nap­ját tölt­hette ott­hon.

Felvállalta a híres énekesnő: ezt teszi gyermekeivel, ha rosszak

Felvállalta a híres énekesnő: ezt teszi gyermekeivel, ha rosszak

Az ame­ri­kai sztár tudja, hogy val­lo­mása so­kak­nál ki­veri a biz­to­sí­té­kot.

Ezt a kőbányai nőverő férfit keresi most nagyon a rendőrség

Ezt a kőbányai nőverő férfit keresi most nagyon a rendőrség

Se­gít­sen meg­ta­lálni a férfit, a térfi­gyelő ka­me­rák min­dent fel­vet­tek. A nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Se­gít­sen meg­ta­lálni a férfit, a térfi­gyelő ka­me­rák min­dent fel­vet­tek.

Életéért könyörgött: Brutális dolgot műveltek a magyar színésznővel

Életéért könyörgött: Brutális dolgot műveltek a magyar színésznővel

Pár­já­val volt kül­föl­dön a ma­gyar szí­nésznő...

Pár­já­val volt kül­föl­dön a ma­gyar szí­nésznő, ám az uta­zás hát­bor­zon­gató véget ért.

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

Azóta kór­ház­ban van.

A szur­ko­lók ko­rábbi ve­zé­rét biz­ton­sá­giak kí­sér­ték ki a sta­di­on­ból. Azóta kór­ház­ban van.

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

A Pi­ra­mis le­gen­dás ala­pí­tója sosem ta­gadta, hogy nagy ra­jon­gója a női nem­nek.

A Pi­ra­mis le­gen­dás ala­pí­tója sosem ta­gadta, hogy nagy ra­jon­gója a női nem­nek. Négy fe­le­sége és több tucat sze­re­tője volt.

Fordulat a bíróságon, előzetesben marad Lópici Gáspár erőszakos fia!

Fordulat a bíróságon, előzetesben marad Lópici Gáspár erőszakos fia!

A 46 éves férfi úgy meg­verte idős édes­ap­ját, hogy azt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Ma min­den el­dől­het.

Az idős szí­nészt na­gyon meg­vi­sel­ték az el­múlt hó­na­pok, hi­szen nem lát­hatta fiát, aki éppen az ő meg­ve­rése miatt van elő­ze­tes­ben. Ma min­den el­dől­het.

Borzalom a bárban, ezt tették a meztelen anyukával

Borzalom a bárban, ezt tették a meztelen anyukával

Élete leg­ré­me­sebb éj­sza­ká­ján van túl a me­rész asszony. De vajon ki volt a hibás?

Élete leg­ré­me­sebb éj­sza­ká­ján van túl a me­rész asszony. De vajon ki volt a hibás?

"Aggasztó eset" - megszólalt a KFC a megvert magyar újságíró ügyében

"Aggasztó eset" - megszólalt a KFC a megvert magyar újságíró ügyében

A híres ma­gyar új­ság­írót va­sár­nap este ver­ték meg egy gyors­ét­te­rem­ben.

A híres ma­gyar új­ság­írót va­sár­nap este ver­ték meg egy bel­vá­rosi gyors­ét­te­rem­ben.

Kitálal a pultoslány: Fogva tartott, megvert a budapesti kocsma tulaja

Kitálal a pultoslány: Fogva tartott, megvert a budapesti kocsma tulaja

A volt al­kal­ma­zott­nak 600 ezer fo­rint­tal tar­to­zik az is­mert bel­vá­rosi klub tu­laj­do­nosa.

Rémálom a lánybúcsún, ostorral verték a káromkodó menyasszonyt

Rémálom a lánybúcsún, ostorral verték a káromkodó menyasszonyt

Vér­vö­rös, mély vá­gá­sok­kal a hátán kel­lett oltár elé áll­nia élete nagy nap­ján.

Véresre verték az ismert magyar újságírót a KFC-ben!

Véresre verték az ismert magyar újságírót a KFC-ben!

Ilyen meg­tör­tén­het? Az ál­do­zat a kö­zös­ségi ol­da­lán me­séli el a meg­döb­bentő rész­le­te­ket.

Ilyen meg­tör­tén­het?

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált.

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált, és egye­dül ne­veli to­vább a lá­nyát.

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték, ha­já­nál fogva von­szol­ták a föl­dön, rug­dos­ták a sze­ren­csét­le­nül járt tinit.

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték, ha­já­nál fogva von­szol­ták a föl­dön, rug­dos­ták a sze­ren­csét­le­nül járt tinit.

Önmagát hibáztatja bántalmazó fia tettéért a legendás színész

Önmagát hibáztatja bántalmazó fia tettéért a legendás színész

Még min­dig magát tartja fe­le­lős­nek bán­tal­mazó fia miatt Szil­ágyi Ist­ván.

Ez a túlkapás: Vallomást ment tenni a rendőrségre, véresen ment haza

Ez a túlkapás: Vallomást ment tenni a rendőrségre, véresen ment haza

A meg­lőtt fi­a­tal lányt össze­rug­dosó rend­őrök esete után újabb rend­őri túl­ka­pás bot­rán­koz­tatta meg az em­be­re­ket.

Kitálalt a leszbikus szerető: durván összeverte őt a magyar színésznő!

Kitálalt a leszbikus szerető: durván összeverte őt a magyar színésznő!

A ti­tok­za­tos fi­a­tal lány hosszú éve­kig élt bán­tal­mazó kap­cso­lat­ban, a csa­lá­dos szí­nésznő több­ször meg­rug­dosta őt.

Érthetetlen, hiányolja bántalmazó fiát a nyomorgó színész

Érthetetlen, hiányolja bántalmazó fiát a nyomorgó színész

Meg­verte a fia, mégis ha­za­várja.

Hiába bán­tal­mazta több­ször fia Szil­ágyi ist­ván és hiába ke­rült mi­atta kór­házba, az utca hír­mon­dója, Ló­pici Gás­pár mégis ha­za­várja a csa­lád­tag­ját.

Brutális apaverés: Fordulat Szilágyi István fiának ügyében

Brutális apaverés: Fordulat Szilágyi István fiának ügyében

A nehéz sorsú mű­vész hiába védte fog­gal-kö­röm­mel fiát, az ügyész­ség vádat emelt Péter ellen.

A nehéz sorsú mű­vész hiába védte fog­gal-kö­röm­mel fiát, az ügyész­ség vádat emelt Péter ellen.

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Kór­ház­ban ápol­ják Som La­jost, mi­u­tán már lábra sem tud állni. Elő­ször nem is ment el or­vos­hoz a Pi­ra­mis együt­tes gi­tá­rosa.

Látászavarban szenved a népszerű magyar színész

Látászavarban szenved a népszerű magyar színész

Las­sab­ban gyó­gyul a várt­nál.

Ami­óta fia meg­verte, át­esett egy szem­mű­té­ten is ha­zánk Ló­pici Gás­pára. Szil­ágyi Ist­ván hegei már meg­gyó­gyul­tak, de szeme las­san gyó­gyul.

Két óvodást is megvert egy anya a balassagyarmati óvodában

Két óvodást is megvert egy anya a balassagyarmati óvodában

Egy 46 éves anya meg­vert két kis­gyer­me­ket Ba­las­sa­gyar­ma­ton.

Egy 46 éves anya meg­vert két kis­gyer­me­ket Ba­las­sa­gyar­ma­ton, ami miatt bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták.