CÍMKE: 'verés'

Drámai vallomás, rendszeresen megverték Csernus Imrét

Drámai vallomás, rendszeresen megverték Csernus Imrét

Két órát sírt a pszi­chi­á­ter­nél a fájó múlt miatt. Ken­dő­zet­le­nül be­szélt a gyer­mek­ko­rá­ról.

Ápolónőket vert össze a kórház sürgősségi osztályán egy migráns

Ápolónőket vert össze a kórház sürgősségi osztályán egy migráns

Még ke­resi a német rend­őr­ség azt a sötét bőrű férfit, aki két ápo­ló­nőre is rá­ron­tott.

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

A fi­a­tal pár­nak elege van az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ke­mény ál­lí­tá­so­kat fo­gal­ma­zott meg.

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ál­lítja azt, hogy látta, ahogy nem­ré­gi­ben Péter egy ét­ke­zés al­kal­má­val meg­ütötte Fan­nit.

Botrányos dolgot tett a féltékenységtől elborult agyú körzeti megbízott

Botrányos dolgot tett a féltékenységtől elborult agyú körzeti megbízott

Vé­resre vert egy húsz­éves vé­kony fiút egy szol­gá­la­ton kí­vüli rendőr...

Vé­resre vert egy húsz­éves vé­kony fiút egy szol­gá­la­ton kí­vüli rendőr...

Felháborító, ezt tette saját gyermekével egy esztergomi férfi

Felháborító, ezt tette saját gyermekével egy esztergomi férfi

A gyer­mek el­bújt előle...

A vád­lott­nak ko­moly el­kép­ze­lé­sei van­nak arról, ho­gyan kell gye­re­ket ne­velni... A kisfiú min­den al­ka­lom­mal el­bújt előle. Rész­le­tek a cikk­ben!

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Nem tudta sze­gény írás­tu­dat­lan, hogy ez Auszt­ri­á­ban tilos. Rá­adá­sul még egy ka­ros­szé­ket is hoz­zá­vá­gott dü­hé­ben.

Nem tudta sze­gény írás­tu­dat­lan, hogy ez Auszt­ri­á­ban tilos. Rá­adá­sul még egy ka­ros­szé­ket is hoz­zá­vá­gott dü­hé­ben.

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

A bí­ró­ság dön­tött, sú­lyos­bí­tá­sért fel­leb­be­zett. A nehéz sorsú szí­nész ret­tegve várja a má­sod­fokú el­já­rás végét.

Új fotók, brutálisan megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Új fotók, brutálisan megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Kren­csey Hella újabb bi­zo­nyító erejű fo­tó­kat, és egy el­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a köz­vé­le­ménnyel.

Evező lapáttal verte meg a gyereket az óvónő

Evező lapáttal verte meg a gyereket az óvónő

Egy szülő je­len­tette a ha­tó­sá­gok­nak az óvó­nőt. A négy­éves gye­re­ket egy evező la­pát­tal verte meg a nap­kö­zis pe­da­gó­gus.

Egy szülő je­len­tette a ha­tó­sá­gok­nak az óvó­nőt. A négy­éves gye­re­ket egy evező la­pát­tal verte meg a nap­kö­zis pe­da­gó­gus. Le­tar­tóz­tat­ták a 60 éves óvó­nőt.

Ez történt a férfivel, akit Aurelio megvert és elrabolt

Ez történt a férfivel, akit Aurelio megvert és elrabolt

Az egy­kori va­ló­ság­show-hőst akár 15 év bör­tönre is ítél­he­tik tet­téért. El is sírta magát.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hőst akár 15 év bör­tönre is ítél­he­tik tet­téért.

Összeverte a sztárt a felesége, rendőrök vitték el az asszonyt

Összeverte a sztárt a felesége, rendőrök vitték el az asszonyt

Dühbe gu­rult a hí­res­ség neje.

Dühbe gu­rult a hí­res­ség neje. Még a rend­őrö­ket sem kí­mélte. Anyó­sát okolja a bot­rá­nyért, de férje sze­rint egy­sze­rűen meg­hü­lyült.

Véresre vertek egy óvodás kisfiút

Véresre vertek egy óvodás kisfiút

Durva, hogy ki tette vele ezt... Fel­je­len­tést tet­tek

Fel­da­gadt száj­jal, vérző se­bek­kel, hor­zso­lá­sok­kal vit­ték kór­házba azt az egy­éves kisfiút, akit az óvó­nője bán­tal­ma­zott. Az édes­anya ment az óvo­dás gyer­me­kért, ami­kor ész­re­vette a sé­rü­lé­se­ket rajta.

Muszlimok vertek muszlimokat az alkohol miatt Dortmundban!

Muszlimok vertek muszlimokat az alkohol miatt Dortmundban!

Oly­kor egy­mást is "ne­ve­lik" a ha­gyo­má­nyok be­tar­tá­sára...

Oly­kor egy­mást is "ne­ve­lik" a ha­gyo­má­nyok be­tar­tá­sára az Eu­ró­pába ér­ke­zett be­ván­dor­lók. Ez­út­tal a ne­ve­lés rab­lás­sal is pá­ro­sult.

Péppé verték otthonában a magyar bunyós ellenfelét

Péppé verték otthonában a magyar bunyós ellenfelét

Ki­ra­bol­ták és el­agya­bu­gyál­ták az első profi meccsére ké­szülő ököl­ví­vót. Hor­ro­risz­ti­kus képet posz­tolt.

Ki­ra­bol­ták és el­agya­bu­gyál­ták az első profi meccsére ké­szülő ököl­ví­vót. Hor­ro­risz­ti­kus képet posz­tolt az el­szen­ve­dett sé­rü­lé­se­i­ről.

Brutális fotó: durván megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Brutális fotó: durván megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Fon­tos bi­zo­nyí­té­kot is meg­osz­tott a nyil­vá­nos­ság­gal.

Kren­csey Hella ked­den rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­molt be ügye je­len­legi ala­ku­lá­sá­ról, il­letve egy fon­tos bi­zo­nyí­té­kot is meg­osz­tott a nyil­vá­nos­ság­gal.

Ijesztő fotón mutatta meg összevert arcát a várandós Kulcsár Edina!

Ijesztő fotón mutatta meg összevert arcát a várandós Kulcsár Edina!

A csi­nos mo­dell­ről nem épp elő­nyös fotó ké­szült, a ra­jon­gók nagy része meg­ijedt a lát­vány­tól.

Két fiatal állítja: "Verőemberek fojtogattak"

Két fiatal állítja: "Verőemberek fojtogattak a szórakozóhelyen"

Töb­ben pa­nasz­kod­tak a helyre.

Egy is­mert bu­da­pesti szó­ra­ko­zó­he­lyen tá­mad­tak rá ál­lí­tá­suk sze­rint két fi­a­talra a ki­do­bó­em­be­rek.

Felvállalta a híres énekesnő: ezt teszi gyermekeivel, ha rosszak

Felvállalta a híres énekesnő: ezt teszi gyermekeivel, ha rosszak

Az ame­ri­kai sztár tudja, hogy val­lo­mása so­kak­nál ki­veri a biz­to­sí­té­kot, de sze­rinte semmi bajuk nem lesz a ki­csik­nek.

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

El­mondta, va­ló­já­ban mi­lyen ál­la­pot­ban van a meg­vert állat.

Az Ál­lat­vé­dőr­ség ve­ze­tője el­mondta, va­ló­já­ban mi­lyen ál­la­pot­ban van a meg­vert állat.

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik a fé­le­lem.

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik, ami eddig is a nap­nál vi­lá­go­sabb volt, az idős szí­nészre ko­moly ve­szélyt je­lent az elő­ze­tes­ből ha­za­en­ge­dett fia.

Meglepő vallomást tett az összevert Szilágyi István agresszív fia

Meglepő vallomást tett az összevert Szilágyi István agresszív fia

Pé­tert a keddi bí­ró­sági íté­le­tet kö­ve­tően he­lyez­ték sza­bad­lábra, első nap­ját tölt­hette ott­hon.

Ezt a kőbányai nőverő férfit keresi most nagyon a rendőrség

Ezt a kőbányai nőverő férfit keresi most nagyon a rendőrség

Se­gít­sen meg­ta­lálni a férfit, a térfi­gyelő ka­me­rák min­dent fel­vet­tek. A nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Se­gít­sen meg­ta­lálni a férfit, a térfi­gyelő ka­me­rák min­dent fel­vet­tek.

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

Azóta kór­ház­ban van.

A szur­ko­lók ko­rábbi ve­zé­rét biz­ton­sá­giak kí­sér­ték ki a sta­di­on­ból. Azóta kór­ház­ban van.

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

A Pi­ra­mis le­gen­dája imádta a nőket.

A Pi­ra­mis le­gen­dás ala­pí­tója sosem ta­gadta, hogy nagy ra­jon­gója a női nem­nek. Som Lajos ön­élt­rajzi köny­vé­ben őszin­tén be­szél fe­le­sé­ge­i­ről, sze­re­tő­i­ről.

Életéért könyörgött: Brutális dolgot műveltek a magyar színésznővel

Életéért könyörgött: Brutális dolgot műveltek a magyar színésznővel

Pár­já­val volt kül­föl­dön a ma­gyar szí­nésznő.

Pár­já­val volt kül­föl­dön a ma­gyar szí­nésznő, ám az uta­zás hát­bor­zon­gató véget ért. Rend­őrt kel­lett hívni!

Fordulat a bíróságon, előzetesben marad Lópici Gáspár erőszakos fia!

Fordulat a bíróságon, előzetesben marad Lópici Gáspár erőszakos fia!

Úgy meg­verte idős édes­ap­ját, hogy azt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

A 46 éves férfi úgy meg­verte idős édes­ap­ját, hogy azt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

"Aggasztó eset" - megszólalt a KFC a megvert magyar újságíró ügyében

"Aggasztó eset" - megszólalt a KFC a megvert magyar újságíró ügyében

A híres ma­gyar új­ság­írót va­sár­nap este ver­ték meg egy bel­vá­rosi gyors­ét­te­rem­ben, mi­u­tán ki­kérte a pa­nasz­köny­vet.

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Az idős szí­nészt na­gyon meg­vi­sel­ték az el­múlt hó­na­pok, hi­szen nem lát­hatta fiát.

Az idős szí­nészt na­gyon meg­vi­sel­ték az el­múlt hó­na­pok, hi­szen nem lát­hatta fiát, aki éppen az ő meg­ve­rése miatt van elő­ze­tes­ben. Ma min­den el­dől­het.

Kitálal a pultoslány: Fogva tartott, megvert a budapesti kocsma tulaja

Kitálal a pultoslány: Fogva tartott, megvert a budapesti kocsma tulaja

Már a rend­őr­ség fog­lal­ko­zik a bot­rá­nyos eset­tel.

Már a rend­őr­ség fog­lal­ko­zik a bot­rá­nyos eset­tel, a volt al­kal­ma­zott­nak 600 ezer fo­rint­tal tar­to­zik az is­mert bel­vá­rosi klub tu­laj­do­nosa.

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált.

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált, és egye­dül ne­veli to­vább a lá­nyát.

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték a tinit.

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték, ha­já­nál fogva von­szol­ták a föl­dön, rug­dos­ták a tinit. Az egyik el­kö­vető sze­rint azért, mert meg­volt rá min­den okuk.

Önmagát hibáztatja bántalmazó fia tettéért a legendás színész

Önmagát hibáztatja bántalmazó fia tettéért a legendás színész

Még min­dig magát tartja fe­le­lős­nek bán­tal­mazó fia miatt Szil­ágyi Ist­ván.

Ez a túlkapás: Vallomást ment tenni a rendőrségre, véresen ment haza

Ez a túlkapás: Vallomást ment tenni a rendőrségre, véresen ment haza

A meg­lőtt fi­a­tal lányt össze­rug­dosó rend­őrök esete után újabb rend­őri túl­ka­pás bot­rán­koz­tatta meg az em­be­re­ket.

Látászavarban szenved a népszerű magyar színész

Látászavarban szenved a népszerű magyar színész

Las­sab­ban gyó­gyul a várt­nál.

Ami­óta fia meg­verte, át­esett egy szem­mű­té­ten is ha­zánk Ló­pici Gás­pára. Szil­ágyi Ist­ván hegei már meg­gyó­gyul­tak, de szeme las­san gyó­gyul.

Kitálalt a leszbikus szerető: durván összeverte őt a magyar színésznő!

Kitálalt a leszbikus szerető: durván összeverte őt a magyar színésznő!

A ti­tok­za­tos fi­a­tal lány hosszú éve­kig élt bán­tal­mazó kap­cso­lat­ban.

A ti­tok­za­tos fi­a­tal lány hosszú éve­kig élt bán­tal­mazó kap­cso­lat­ban, a csa­lá­dos szí­nésznő több­ször meg­rug­dosta őt.

Brutális apaverés: Fordulat Szilágyi István fiának ügyében

Brutális apaverés: Fordulat Szilágyi István fiának ügyében

Az ügyész­ség vádat emelt Péter ellen.

A nehéz sorsú mű­vész hiába védte fog­gal-kö­röm­mel fiát, az ügyész­ség vádat emelt Péter ellen.

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Kór­ház­ban ápol­ják Som La­jost, mi­u­tán már lábra sem tud állni. Elő­ször nem is ment el or­vos­hoz a Pi­ra­mis együt­tes gi­tá­rosa.

Érthetetlen, hiányolja bántalmazó fiát a nyomorgó színész

Érthetetlen, hiányolja bántalmazó fiát a nyomorgó színész

Hiába verte meg sok­szor fia a le­gen­dás szí­nészt, Szil­ágyi Ist­ván mégis ha­za­várja a csa­lád­tag­ját.

Hiába verte meg sok­szor fia a le­gen­dás szí­nészt, Szil­ágyi Ist­ván mégis ha­za­várja a csa­lád­tag­ját.

Két óvodást is megvert egy anya a balassagyarmati óvodában

Két óvodást is megvert egy anya a balassagyarmati óvodában

Egy 46 éves anya meg­vert két kis­gyer­me­ket Ba­las­sa­gyar­ma­ton, ami miatt bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták.

Brutális apaverés: Kitiltotta a börtönből szüleit Szilágyi István fia!

Brutális apaverés: Kitiltotta a börtönből szüleit Szilágyi István fia!

Amíg nem írja alá a pa­pírt a férfi, szü­lei nem lá­to­gat­hat­ják meg a bör­tön­ben.