CÍMKE: 'verés'

Brutális fotó: durván megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Brutális fotó: durván megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Kren­csey Hella ked­den rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­molt be ügye je­len­legi ala­ku­lá­sá­ról, il­letve egy fon­tos bi­zo­nyí­té­kot is meg­osz­tott a nyil­vá­nos­ság­gal.

Ijesztő fotón mutatta meg összevert arcát a várandós Kulcsár Edina!

Ijesztő fotón mutatta meg összevert arcát a várandós Kulcsár Edina!

A csi­nos mo­dell­ről nem épp elő­nyös fotó ké­szült, a ra­jon­gók nagy része meg­ijedt a lát­vány­tól.

FRISS HÍREK

Két fiatal állítja: "Verőemberek fojtogattak a szórakozóhelyen"

Két fiatal állítja: "Verőemberek fojtogattak a szórakozóhelyen"

Is­mert bu­da­pesti szó­ra­ko­zó­he­lyen tá­mad­tak rá ál­lí­tá­suk sze­rint két fi­a­talra.

Egy is­mert bu­da­pesti szó­ra­ko­zó­he­lyen tá­mad­tak rá ál­lí­tá­suk sze­rint két fi­a­talra a ki­do­bó­em­be­rek.

Tíz lány támadta meg a 18 éves cserediákot, belehalt a sérülésekbe

Tíz lány támadta meg a 18 éves cserediákot, belehalt a sérülésekbe

A lányt a bu­szon tá­mad­ták meg, kó­mába esett.

A lányt a bu­szon tá­mad­ták meg, kó­mába esett.

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

El­mondta, va­ló­já­ban mi­lyen ál­la­pot­ban van a meg­vert állat.

Az Ál­lat­vé­dőr­ség ve­ze­tője el­mondta, va­ló­já­ban mi­lyen ál­la­pot­ban van a meg­vert állat.

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik a fé­le­lem.

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik, ami eddig is a nap­nál vi­lá­go­sabb volt, az idős szí­nészre ko­moly ve­szélyt je­lent az elő­ze­tes­ből ha­za­en­ge­dett fia.

Meglepő vallomást tett az összevert Szilágyi István agresszív fia

Meglepő vallomást tett az összevert Szilágyi István agresszív fia

Pé­tert a keddi bí­ró­sági íté­le­tet kö­ve­tően he­lyez­ték sza­bad­lábra.

Pé­tert a keddi bí­ró­sági íté­le­tet kö­ve­tően he­lyez­ték sza­bad­lábra, első nap­ját tölt­hette ott­hon.

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

Min­denki le­döb­bent...

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna, de a fel­vé­te­len meg­je­lent fi­a­tal pank­rá­tor ki­hí­vója is.

Ezt a kőbányai nőverő férfit keresi most nagyon a rendőrség

Ezt a kőbányai nőverő férfit keresi most nagyon a rendőrség

Se­gít­sen meg­ta­lálni a férfit.

Se­gít­sen meg­ta­lálni a férfit, a térfi­gyelő ka­me­rák min­dent fel­vet­tek. A nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Felvállalta a híres énekesnő: ezt teszi gyermekeivel, ha rosszak

Felvállalta a híres énekesnő: ezt teszi gyermekeivel, ha rosszak

Az ame­ri­kai sztár tudja, hogy val­lo­mása so­kak­nál ki­veri a biz­to­sí­té­kot.

Az ame­ri­kai sztár tudja, hogy val­lo­mása so­kak­nál ki­veri a biz­to­sí­té­kot, de sze­rinte semmi bajuk nem lesz a ki­csik­nek.

Életéért könyörgött: Brutális dolgot műveltek a magyar színésznővel

Életéért könyörgött: Brutális dolgot műveltek a magyar színésznővel

Pár­já­val volt kül­föl­dön a ma­gyar szí­nésznő...

Pár­já­val volt kül­föl­dön a ma­gyar szí­nésznő, ám az uta­zás hát­bor­zon­gató véget ért.

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

A Pi­ra­mis le­gen­dája imádta a nőket.

A Pi­ra­mis le­gen­dás ala­pí­tója sosem ta­gadta, hogy nagy ra­jon­gója a női nem­nek. Som Lajos ön­élt­rajzi köny­vé­ben őszin­tén be­szél fe­le­sé­ge­i­ről, sze­re­tő­i­ről.

Fordulat a bíróságon, előzetesben marad Lópici Gáspár erőszakos fia!

Fordulat a bíróságon, előzetesben marad Lópici Gáspár erőszakos fia!

A 46 éves férfi úgy meg­verte idős édes­ap­ját, hogy azt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

A szur­ko­lók ko­rábbi ve­zé­rét biz­ton­sá­giak kí­sér­ték ki a sta­di­on­ból. Azóta kór­ház­ban van.

A szur­ko­lók ko­rábbi ve­zé­rét biz­ton­sá­giak kí­sér­ték ki a sta­di­on­ból. Azóta kór­ház­ban van.

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Az idős szí­nészt na­gyon meg­vi­sel­ték az el­múlt hó­na­pok, hi­szen nem lát­hatta fiát.

Az idős szí­nészt na­gyon meg­vi­sel­ték az el­múlt hó­na­pok, hi­szen nem lát­hatta fiát, aki éppen az ő meg­ve­rése miatt van elő­ze­tes­ben. Ma min­den el­dől­het.

"Aggasztó eset" - megszólalt a KFC a megvert magyar újságíró ügyében

"Aggasztó eset" - megszólalt a KFC a megvert magyar újságíró ügyében

A híres ma­gyar új­ság­írót va­sár­nap este ver­ték meg egy gyors­ét­te­rem­ben.

A híres ma­gyar új­ság­írót va­sár­nap este ver­ték meg egy bel­vá­rosi gyors­ét­te­rem­ben.

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált, és egye­dül ne­veli to­vább a lá­nyát.

Kitálalt a leszbikus szerető: durván összeverte őt a magyar színésznő!

Kitálalt a leszbikus szerető: durván összeverte őt a magyar színésznő!

A ti­tok­za­tos fi­a­tal lány hosszú éve­kig élt bán­tal­mazó kap­cso­lat­ban, a csa­lá­dos szí­nésznő több­ször meg­rug­dosta őt.

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték, ha­já­nál fogva von­szol­ták a föl­dön, rug­dos­ták a sze­ren­csét­le­nül járt tinit.

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték, ha­já­nál fogva von­szol­ták a föl­dön, rug­dos­ták a sze­ren­csét­le­nül járt tinit.

Önmagát hibáztatja bántalmazó fia tettéért a legendás színész

Önmagát hibáztatja bántalmazó fia tettéért a legendás színész

Még min­dig magát tartja fe­le­lős­nek bán­tal­mazó fia miatt Szil­ágyi Ist­ván.

Ez a túlkapás: Vallomást ment tenni a rendőrségre, véresen ment haza

Ez a túlkapás: Vallomást ment tenni a rendőrségre, véresen ment haza

A meg­lőtt fi­a­tal lányt össze­rug­dosó rend­őrök esete után újabb rend­őri túl­ka­pás bot­rán­koz­tatta meg az em­be­re­ket.

Brutális apaverés: Fordulat Szilágyi István fiának ügyében

Brutális apaverés: Fordulat Szilágyi István fiának ügyében

A nehéz sorsú mű­vész hiába védte fog­gal-kö­röm­mel fiát, az ügyész­ség vádat emelt Péter ellen.

A nehéz sorsú mű­vész hiába védte fog­gal-kö­röm­mel fiát, az ügyész­ség vádat emelt Péter ellen.

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Kór­ház­ban ápol­ják Som La­jost, mi­u­tán már lábra sem tud állni.

Kór­ház­ban ápol­ják Som La­jost, mi­u­tán már lábra sem tud állni. Nem ment el elő­ször or­vos­hoz a le­gen­dás Pi­ra­mis együt­tes ala­pító tagja, azt hitte, majd ma­gá­tól meg­gyó­gyul. Pedig ami­óta ki­ra­bol­ták és meg­ver­ték az utcán, csak bot­tal bír járni.

Két óvodást is megvert egy anya a balassagyarmati óvodában

Két óvodást is megvert egy anya a balassagyarmati óvodában

Egy 46 éves anya meg­vert két kis­gyer­me­ket Ba­las­sa­gyar­ma­ton, ami miatt bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták.

Látászavarban szenved a népszerű magyar színész

Látászavarban szenved a népszerű magyar színész

Ami­óta fia meg­verte, át­esett egy szem­mű­té­ten is ha­zánk Ló­pici Gás­pára.

Ami­óta fia meg­verte, át­esett egy szem­mű­té­ten is ha­zánk Ló­pici Gás­pára. Szil­ágyi Ist­ván hegei már meg­gyó­gyul­tak, de szeme las­sab­ban gyó­gyul, mint vár­ható volt. Bal sze­mé­ről szür­ke­há­lyo­got tá­vo­lí­tot­tak el, de a műtét el­le­nére most ket­tős lá­tás­ban szen­ved.

Érthetetlen, hiányolja bántalmazó fiát a nyomorgó színész

Érthetetlen, hiányolja bántalmazó fiát a nyomorgó színész

Hiába bán­tal­mazta több­ször fia a le­gen­dás szí­nészt és hiába ke­rült mi­atta kór­házba, Szil­ágyi Ist­ván mégis ha­za­várja a csa­lád­tag­ját.

Hiába bán­tal­mazta több­ször fia a le­gen­dás szí­nészt és hiába ke­rült mi­atta kór­házba, az utca hír­mon­dója, Ló­pici Gás­pár mégis ha­za­várja a csa­lád­tag­ját.

Brutális apaverés: Kitiltotta a börtönből szüleit Szilágyi István fia!

Brutális apaverés: Kitiltotta a börtönből szüleit Szilágyi István fia!

Amíg nem írja alá a pa­pírt a férfi, szü­lei nem lá­to­gat­hat­ják meg a bör­tön­ben.