CÍMKE: 'venezuela'

Borzalmas este, erre Lionel Messi sem számított

Borzalmas este, erre Lionel Messi sem számított

A ta­valy nyári vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően elő­ször lé­pett pá­lyára a Barca sztárja.

Végig videózta egy utas, ahogy lezuhan a gépük!

Végig videózta egy utas, ahogy lezuhan a gépük!

Va­ló­szí­nű­leg ki­fogy­ha­tott az üzem­anyag a re­pü­lő­ből, öten hal­tak meg a tra­gé­di­á­ban.

Nem migránsok a venezuelai magyarok

Nem migránsok a venezuelai magyarok

Fel­há­bo­ro­dá­sá­nak adott han­got a ve­ne­zu­e­lai ma­gya­rok "le­mig­rán­so­zása" miatt Sem­jén Zsolt mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes csü­tör­tö­kön.

Fel­há­bo­ro­dá­sá­nak adott han­got a ve­ne­zu­e­lai ma­gya­rok "le­mig­rán­so­zása" miatt Sem­jén Zsolt mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes csü­tör­tö­kön.

Erről egyeztetett Orbán Viktor

Erről egyeztetett Orbán Viktor

Pablo Ca­sado, a spa­nyol Nép­párt el­nöke csü­tör­tök dél­után te­le­fo­non meg­be­szé­lést kez­de­mé­nye­zett Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­kel, a Fi­desz el­nö­ké­vel.

Pablo Ca­sado, a spa­nyol Nép­párt el­nöke csü­tör­tök dél­után te­le­fo­non meg­be­szé­lést kez­de­mé­nye­zett Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­kel, a Fi­desz el­nö­ké­vel.

Autóbalesetben meghalt két sportsztár

Gyász: autóbalesetben meghalt két sportsztár

Csa­pat­tár­suk élet­ben ma­radt.

Luis Val­bu­ena és José Cas­tillo ko­ráb­ban az Egye­sült Ál­la­mok­ban is ját­szott. Csa­pat­tár­suk túl­élte a bal­ese­tet.

Így csapott le a hatalmas földrengés a nagyvárosra! - videó

Így csapott le a hatalmas földrengés a nagyvárosra! - videó

A Rich­ter-skála sze­rinti 7.3-as föld­moz­gás ko­moly ká­ro­kat oko­zott Ve­ne­zu­e­á­lá­ban.

A Rich­ter-skála sze­rinti 7.3-as föld­moz­gás ko­moly ká­ro­kat oko­zott Ve­ne­zu­e­á­lá­ban.

Ne éhezzetek! Egyétek meg a nyulaitokat!

Ne éhezzetek! Egyétek meg a nyulaitokat!

Ezt ja­va­solta a pol­gá­rok­nak a kor­mány és az or­szág el­nöke.

Ezt ja­va­solta a pol­gá­rok­nak a kor­mány és az or­szág el­nöke. Te ko­mo­lyan be­szélsz? - kér­dezte az el­len­zéki ve­zető az egyik mi­nisz­tert.

Hoppá: élő adásban villantott cicit a szépségkirálynő!

Hoppá: élő adásban villantott cicit a szépségkirálynő!

A Miss Ve­ne­zu­ela címre pá­lyázó latin lány addig il­le­gette magát a ki­fu­tón, amíg ki nem buggyant a ci­cije. Kon­cent­rálj a kép jobb ol­da­lára!

Örömlányokat küldtek a válogatott focistákhoz

Örömlányokat küldtek a válogatott focistákhoz

Cse­les tak­ti­kát eszel­tek ki: meg­pró­bál­ták ki­fá­rasz­tani a lab­da­rú­gó­kat. Höl­gye­ket küld­tek a ho­telbe.

Cse­les tak­ti­kát eszel­tek ki: meg­pró­bál­ták ki­fá­rasz­tani a lab­da­rú­gó­kat. Höl­gye­ket küld­tek a ho­telbe.

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

Letolta a bugyiját is az óriási mellű szurkolólány

Letolta a bugyiját is az óriási mellű szurkolólány

Bár­mi­kor le­dobja az összes gön­cét.

Ar­ce­lia a ve­ne­zu­e­lai fo­cis­ták vé­dő­an­gyala. És talán az extra mé­rető mell­tar­tó­kat gyártó cé­geké is. Nem kell hozzá meccs, hogy le­dobja az összes gön­cét.

Pucéran pózolt a világ legjobb testű nője

Pucéran pózolt, mindent megmutatott a világ legjobb testű nője

A csa­jok pél­da­képe, a pasik álma. Neked is bejön a dögös fit­nesz­mo­dell?

A csa­jok pél­da­képe, a pasik álma. Ő Mi­chelle Lewin, aki egy tá­voli or­vosi ren­de­lő­ből ju­tott el a vi­lág­hír­né­vig. Neked is bejön?

Családi dráma: A halál torkából tért vissza Fodor Zsóka bátyja!

Családi dráma: A halál torkából tért vissza Fodor Zsóka bátyja!

Az el­is­mert szí­nésznő nyár óta imád­ko­zott idős test­vére éle­té­ért! Most sze­ren­csére jobbra for­dult a férfi ál­la­pota...

Az el­is­mert szí­nésznő nyár óta imád­ko­zott idős test­vére éle­té­ért! Most sze­ren­csére jobbra for­dult a férfi ál­la­pota, ám még így is van va­lami, ami nyo­masztja Zsó­kát.

Hát ez óriási! Nézd meg, mekkora cipőt hord a világ legnagyobb lábú embere! - videó

Hát ez óriási! Nézd meg, mekkora cipőt hord a világ legnagyobb lábú embere! - videó

A talpa 40 cen­ti­nél is hosszabb.

A ve­ne­zu­e­lai Je­i­son Rod­ri­gez 10 éves ko­ráig éppen úgy nőtt, mint tár­sai. Mára 2 méter 20 centi magas lett, a jobb talpa pedig 40 cen­ti­nél is hosszabb.

Pucér hölgyek mondták a híreket

Pucér hölgyek mondták a híreket

Mez­te­le­nül bú­csúz­tak a ve­ne­zu­e­lai lab­da­rú­gók­tól a ri­por­ter höl­gyek.

Mez­te­le­nül bú­csúz­tak a ve­ne­zu­e­lai lab­da­rú­gók­tól a ri­por­ter höl­gyek.

Dél-Amerikát is meghódítják a magyar modell gigamellei

Dél-Amerikát is meghódítják a magyar modell gigamellei - Fotók

Lévai Ad­ri­enn eddig is re­kord­számú lájk­jai ha­ma­ro­san to­vább sza­po­rod­nak, hi­szen egy újabb or­szág­ban adják ki erő­sen ero­ti­kus ké­peit.

Lévai Ad­ri­enn eddig is re­kord­számú lájk­jai ha­ma­ro­san to­vább sza­po­rod­nak, hi­szen egy újabb or­szág­ban adják ki erő­sen ero­ti­kus ké­peit.

Így fest Várkonyi Andrea smink nélkül - fotó

Így fest Várkonyi Andrea smink nélkül - fotó

Így fest Várkonyi Andrea smink nélkül - fotó

Egye­dül uta­zott Ve­ne­zu­e­láig.

Ki­sza­kadt a hét­köz­na­pok vi­lá­gá­ból, rá­adá­sul egye­dül uta­zott Ve­ne­zu­e­láig Vár­ko­nyi And­rea. Vajon most is eső­víz­zel zu­hany­zik?

Fodor Zsókát még Venezuelában is megismerik!

Fodor Zsókát még Venezuelában is megismerik!

Fodor Zsó­kát imád­ják az em­be­rek, lép­ten-nyo­mon meg­ál­lít­ják egy kis be­szél­ge­tésre, közös fo­tóra. Nem­csak itt­hon, a világ tá­voli pont­jain is.

Fodor Zsó­kát imád­ják az em­be­rek, lép­ten-nyo­mon meg­ál­lít­ják egy kis be­szél­ge­tésre, közös fo­tóra. Nem­csak itt­hon, a világ tá­voli pont­jain is.

Interjú közben rúgták hátba a sztárt

Interjú közben rúgták hátba a sztárt

Döb­be­ne­tes tá­ma­dás érte a ve­ne­zu­e­lai fut­ball egyik leg­prí­mább gól­vá­gó­ját. Aqui­les Ocanto éppen in­ter­jút adott, ami­kor hátba rúg­ták.

Döb­be­ne­tes tá­ma­dás érte a ve­ne­zu­e­lai fut­ball egyik leg­prí­mább gól­vá­gó­ját. Aqui­les Ocanto éppen in­ter­jút adott, ami­kor hátba rúg­ták.