CÍMKE: 'védekezés'

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Hiába ál­lítja a csa­lád, hogy a 4 éves Andi lá­bára rá­esett egy súly.

Hiába ál­lítja a csa­lád, hogy a 4 éves Andi lá­bára rá­esett egy súly.

Nem védekezik a magyar nők harmada

Nem védekezik a magyar nők harmada

Nem­csak or­szá­go­san, hanem eu­ró­pai vi­szony­lat­ban is magas a nem vé­de­kező nők ará­nya. Akik pedig vé­de­kez­nek, azok két mód­szerre es­küsz­nek iga­zán.

Nem­csak or­szá­go­san, hanem eu­ró­pai vi­szony­lat­ban is magas a nem vé­de­kező nők ará­nya. Akik pedig vé­de­kez­nek, azok két mód­szerre es­küsz­nek.

Védekeznek a svédek. Rekord mennyiségű golyóálló üveget vesznek

Védekeznek a svédek. Rekord mennyiségű golyóálló üveget vesznek

Ter­ror­tá­ma­dá­sok­tól és ban­da­há­bo­rúk­tól fél­nek leg­in­kább a ter­mék meg­ren­de­lői.

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát a tö­mött vil­la­mo­son, vagy bu­szon.

Ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát a tö­mött vil­la­mo­son, vagy bu­szon. Ezt egy nem­rég vég­zett ta­nul­mány is bi­zo­nyítja.

Megszólalt a kokainozó gázoló: kiderült, hogy mivel védi magát

Megszólalt a kokainozó gázoló: kiderült, hogy mivel védi magát

T. Klára sze­rint több szak­értő is meg­ál­la­pí­totta, hogy a gá­zo­lás pil­la­na­tá­ban nem volt bó­dult ál­la­pot­ban. Csak a ha­lá­los bal­eset után ko­ka­i­no­zott...

Cukorbeteg vagy? Edd magad egészségesre!

Cukorbeteg vagy? Edd magad egészségesre!

Ne légy a gyógy­sze­rek rabja! Ter­mé­sze­tes élel­mi­sze­rek­kel az egész­sé­gért.

Ne légy a gyógy­sze­rek rabja! Mu­ta­tunk né­hány ter­mé­sze­tes és jól be­vált élel­mi­szert, me­lyek kor­dá­ban tart­hat­ják vér­cu­kor­szin­te­det. Le­gyen az egész­ség szá­modra ter­mé­sze­tes!

Bizarr, amit a zuglói gázoló mond: elárulta, minek hitte az elütött idős férfit

Bizarr, amit a zuglói gázoló mond: elárulta, minek hitte az elütött idős férfit

Egé­szen meg­hök­kentő val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon T. Klára.

Egé­szen meg­hök­kentő val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon T. Klára Petra. A gá­zoló azt mondta, hogy ku­tyá­nak hitte a ha­lálra gá­zolt idős férfit...

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Itt az ősz, egyre hű­vö­sebb lesz idő, a po­los­kák pedig me­ne­dé­ket ke­res­nek, ezért tö­me­gé­vel be­hú­zód­nak az er­ké­lyekre, vagy a la­kásba.

Itt az ősz, egyre hű­vö­sebb lesz idő, a po­los­kák pedig me­ne­dé­ket ke­res­nek, ezért tö­me­gé­vel be­hú­zód­nak az er­ké­lyekre, vagy a la­kásba. Mu­tat­juk a leg­jobb prak­ti­ká­kat!

Nagy a baj: Amerika és Japán sem tudja kilőni Észak-Korea rakétáit

Nagy a baj: Amerika és Japán sem tudja kilőni Észak-Korea rakétáit

Hiába a bru­tá­lis pén­ze­ket fel­emésztő ra­ké­ta­vé­delmi esz­kö­zök. Úgy tűnik, éles­ben ku­dar­cot val­la­ná­nak.

Hiába a bru­tá­lis pén­ze­ket fel­emésztő ra­ké­ta­vé­delmi esz­kö­zök. Úgy tűnik, éles­ben ku­dar­cot val­la­ná­nak.

Itt a poloskainvázió: így védekezhetünk a büdös bogár ellen

Itt a poloskainvázió: így védekezhetünk a büdös bogár ellen

Nem lehet szét­nyomni, hi­szen akkor marad a ret­te­ne­tes bűz. De akkor mit te­he­tünk el­le­nük?

A téli hideg kö­ze­led­té­vel egyre gyak­rab­ban ta­lál­koz­ha­tunk po­los­kák­kal a la­kás­ban. A leg­töb­ben ta­nács­ta­la­nok, hi­szen az lenne a leg­egy­sze­rűbb, ha szét­nyom­nák az ide­ge­sítő ro­va­ro­kat. De nem lehet, hi­szen akkor marad a ret­te­ne­tes bűz. De akkor mit te­he­tünk el­le­nük?

Most kell cselekedned, ha nem akarsz kukacos cseresznyét!

Most kell cselekedned, ha nem akarsz kukacos cseresznyét!

Idén az enyhe tél miatt job­ban sújt­ják ha­szon­nö­vé­nye­in­ket a kár­te­vők. El­ső­ként a cse­resz­nyét.

Harapós vaginacsapda

Harapós vaginacsapda

Ez a leg­újabb, hü­velybe il­leszt­hető vé­de­ke­ző­esz­köz nők­nek

Ki­fe­je­zet­ten nők­nek ké­szült a leg­újabb hü­velybe il­leszt­hető esz­köz, mely erő­sza­kos férfi­ak­tól véd. Az új ta­lál­mány va­ló­ban ve­szé­lyes: életre szóló sé­rü­lé­se­ket okoz­hat a férfi leg­ne­me­sebb pont­ján.

Kinyírja a hőség az autódat, védekezz!

Kinyírja a hőség az autódat, védekezz!

Azt hi­szed, csak te nyűg­lődsz a ká­ni­ku­lá­ban?

Azt hi­szed, csak te nyűg­lődsz a ká­ni­ku­lá­ban? Saj­nos az autód is tönk­re­me­het, ha túl meleg van.