CÍMKE: 'védekezés'

Nem védekezik a magyar nők harmada

Nem védekezik a magyar nők harmada

Nem­csak or­szá­go­san, hanem eu­ró­pai vi­szony­lat­ban is magas a nem vé­de­kező nők ará­nya. Akik pedig vé­de­kez­nek, azok két mód­szerre es­küsz­nek iga­zán.

Nem­csak or­szá­go­san, hanem eu­ró­pai vi­szony­lat­ban is magas a nem vé­de­kező nők ará­nya. Akik pedig vé­de­kez­nek, azok két mód­szerre es­küsz­nek.

Védekeznek a svédek. Rekord mennyiségű golyóálló üveget vesznek

Védekeznek a svédek. Rekord mennyiségű golyóálló üveget vesznek

Ter­ror­tá­ma­dá­sok­tól és ban­da­há­bo­rúk­tól fél­nek leg­in­kábbi.

Ter­ror­tá­ma­dá­sok­tól és ban­da­há­bo­rúk­tól fél­nek leg­in­kább.

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát a tö­mött vil­la­mo­son, vagy bu­szon.

Ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát a tö­mött vil­la­mo­son, vagy bu­szon. Ezt egy nem­rég vég­zett ta­nul­mány is bi­zo­nyítja.

Bizarr, amit a zuglói gázoló mond: elárulta, minek hitte az elütött idős férfit

Bizarr, amit a zuglói gázoló mond: elárulta, minek hitte az elütött idős férfit

Egé­szen meg­hök­kentő val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon T. Klára. A gá­zoló azt mondta, hogy ku­tyá­nak hitte a ha­lálra gá­zolt idős férfit...

Megszólalt a kokainozó gázoló: kiderült, hogy mivel védi magát

Megszólalt a kokainozó gázoló: kiderült, hogy mivel védi magát

Sze­rinte a gá­zo­lás pil­la­na­tá­ban nem volt bó­dult ál­la­pot­ban..

T. Klára sze­rint több szak­értő is meg­ál­la­pí­totta, hogy a gá­zo­lás pil­la­na­tá­ban nem volt bó­dult ál­la­pot­ban. Csak a ha­lá­los bal­eset után ko­ka­i­no­zott...

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Itt az ősz, egyre hű­vö­sebb lesz idő, a po­los­kák pedig me­ne­dé­ket ke­res­nek, ezért tö­me­gé­vel be­hú­zód­nak az er­ké­lyekre.

Itt a poloskainvázió: így védekezhetünk a büdös bogár ellen

Itt a poloskainvázió: így védekezhetünk a büdös bogár ellen

A leg­töb­ben ta­nács­ta­la­nok.

A téli hideg kö­ze­led­té­vel egyre gyak­rab­ban ta­lál­koz­ha­tunk po­los­kák­kal a la­kás­ban. Mit te­he­tünk el­le­nük?

Cukorbeteg vagy? Edd magad egészségesre!

Cukorbeteg vagy? Edd magad egészségesre!

Ne légy a gyógy­sze­rek rabja! Mu­ta­tunk né­hány ter­mé­sze­tes és jól be­vált élel­mi­szert, me­lyek kor­dá­ban tart­hat­ják vér­cu­kor­szin­te­det. Le­gyen az egész­ség ter­mé­sze­tes!

Ne légy a gyógy­sze­rek rabja! Mu­ta­tunk né­hány ter­mé­sze­tes és jól be­vált élel­mi­szert, me­lyek kor­dá­ban tart­hat­ják vér­cu­kor­szin­te­det. is­me­red az összes a ter­mé­sze­tes módot, me­lyek­kel könnyebbé te­he­ted az éle­te­te­ket? Sok módja van, hogy kor­dá­ban tartsd ra­kon­cát­lan vér­cu­kor­szin­ted, de a leg­jobb per­sze, ha minél ke­ve­sebb ke­mi­ká­li­á­val te­szed ezt.

Nagy a baj: Amerika és Japán sem tudja kilőni Észak-Korea rakétáit

Nagy a baj: Amerika és Japán sem tudja kilőni Észak-Korea rakétáit

Úgy tűnik, hiába a bru­tá­lis pén­ze­ket fel­emésztő ra­ké­ta­vé­delmi esz­kö­zök.

Hiába a bru­tá­lis pén­ze­ket fel­emésztő ra­ké­ta­vé­delmi esz­kö­zök. Úgy tűnik, valós fe­nye­ge­tett­ség ese­tén ku­dar­cot val­la­ná­nak. Mindez még ag­gasz­tóbbá teszi Észak-Korea egyre pro­vo­ka­tí­vabb erő­de­monst­rá­ci­óit.

Az egyéjszakás kaland legfontosabb és megdönthetetlen szabályai

Az egyéjszakás kaland legfontosabb és megdönthetetlen szabályai

Az egy­éj­sza­kás ka­land iz­gal­mas és őr­jí­tően vad lehet. Nem árt azon­ban tisz­tá­ban lenni az alap­sza­bá­lyok­kal.

Kamuriadó: már a tudósok is küzdenek az álhírek ellen

Kamuriadó: már a tudósok is küzdenek az álhírek ellen

Új öt­let­tel har­col­nak a tu­dó­sok az in­ter­ne­ten ter­jedő ál­hí­rek ellen. A ka­mu­hí­re­ket ter­jesztő ol­da­lak könnye­dén rá­sze­dik a hi­szé­keny em­be­re­ket.

Új öt­let­tel har­col­nak a tu­dó­sok az in­ter­ne­ten ter­jedő ál­hí­rek ellen. A ka­mu­hí­re­ket ter­jesztő ol­da­lak könnye­dén rá­sze­dik a hi­szé­keny em­be­re­ket, és még a po­li­ti­kát is be­fo­lyá­sol­hat­ják....

Harapós vaginacsapda

Harapós vaginacsapda

Ki­fe­je­zet­ten nők­nek ké­szült a leg­újabb hü­velybe il­leszt­hető esz­köz, mely erő­sza­kos férfi­ak­tól véd. Az új ta­lál­mány durva sé­rü­lé­se­ket okoz­hat.

Ki­fe­je­zet­ten nők­nek ké­szült a leg­újabb hü­velybe il­leszt­hető esz­köz, mely erő­sza­kos férfi­ak­tól véd. Az új ta­lál­mány va­ló­ban ve­szé­lyes: életre szóló sé­rü­lé­se­ket okoz­hat a férfi leg­ne­me­sebb pont­ján.

Most kell cselekedned, ha nem akarsz kukacos cseresznyét!

Most kell cselekedned, ha nem akarsz kukacos cseresznyét!

Idén az enyhe tél miatt job­ban sújt­ják majd ha­szon­nö­vé­nye­in­ket a kár­te­vők. Rossz hír, hogy a köz­tük lesz a nyár leg­ele­jén érő cse­resz­nye.

Idén az enyhe tél miatt job­ban sújt­ják majd ha­szon­nö­vé­nye­in­ket a kár­te­vők. Rossz hír, hogy a köz­tük lesz a nyár leg­ele­jén érő cse­resz­nye. Min­den ed­di­gi­nél több ku­kacra kell ké­szül­nünk.

Kinyírja a hőség az autódat, védekezz!

Kinyírja a hőség az autódat, védekezz!

Azt hi­szed, csak te nyűg­lődsz a ká­ni­ku­lá­ban? Az autód is tönk­re­me­het!

Azt hi­szed, csak te nyűg­lődsz a ká­ni­ku­lá­ban? Saj­nos az autód is tönk­re­me­het, ha túl meleg van. Bru­tá­li­san fel­gyor­sul egyes tar­to­zé­kok öre­ge­dése! Szét is ol­vad­hat­nak ele­mek.