CÍMKE: 'városliget'

Tesztüzem, kilenc négylábúval

Tesztüzem, kilenc négylábúval

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja Bu­da­pes­ten, a Vá­ros­li­get­ben, amely igazi oázis a ku­tyu­sok­nak és gaz­di­ja­ik­nak egy­aránt. Ha­ma­ro­san bir­tokba is ve­he­tik.

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja a Vá­ros­li­get­ben, amely igazi oázis a ku­tyu­sok­nak és gaz­di­ja­ik­nak egy­aránt. Ha­ma­ro­san bir­tokba is ve­he­tik.

Szikora Róbert 1956 hőseiért zenél

Szikora Róbert 1956 hőseiért zenél

Az éne­kes rend­ha­gyó kon­cer­tet ad pén­te­ken a Vá­ros­li­get­ben, ahol a részt­ve­vők Nagy Im­ré­ről és tár­sa­i­ról em­lé­kez­het­nek meg méltó módon.

Az éne­kes rend­ha­gyó kon­cer­tet ad pén­te­ken a Vá­ros­li­get­ben, ahol a részt­ve­vők Nagy Im­ré­ről és tár­sa­i­ról em­lé­kez­het­nek meg méltó módon.

Kíváncsi vagy, milyen lesz a megújult Városliget? Megmutatjuk!

Kíváncsi vagy, milyen lesz a Városliget? Megmutatjuk!

Ja­vá­ban zaj­lik a Vá­ros­li­get park­fel­újí­tása, a ter­vek sze­rint több mint ezer új fát ül­tet­nek majd, és két ki­lo­mé­te­res fu­tó­kör is lesz.

Ellepték a Pokémonok a Városligetet!

Ellepték a Pokémonok a Városligetet!

A Po­kémon Go já­té­ko­sok szom­ba­ton a Vá­ros­li­get­ben va­dász­hat­tak.

A Po­kémon Go já­té­ko­sok szom­ba­ton a Vá­ros­li­get­ben va­dász­hat­tak.

Botrány: Külföldi turista rúgta szájba a magyar rendőrt a Városligetben!

Botrány: Külföldi turista rúgta szájba a magyar rendőrt a Városligetben!

A 21 éves fran­cia fi­a­tal­em­ber a Liget-pro­jekt el­leni til­ta­ko­zá­son vett részt, ott tör­tént az in­ci­dens is...

Malacsütéssel búcsúznak 2015-től a Városligetben

Malacsütéssel búcsúznak 2015-től a Városligetben

In­gye­nes fesz­ti­vál kez­dő­dött ked­den.

In­gye­nes óév­bú­csúz­tató fesz­ti­vál kez­dő­dött a Vaj­da­hu­nyad vár­ban, ahol egé­szen pén­te­kig gaszt­ro­nó­miai kü­lön­le­ges­sé­gek vár­ják a lá­to­ga­tó­kat.