CÍMKE: 'városliget'

Látványosan épül az állatkerti biodóm, két kupola is elkészült

Látványosan épül az állatkerti biodóm, két kupola is elkészült

Ja­vá­ban zaj­lik a Vá­ros­li­get fel­újí­tása és át­épí­tése, sok min­den el­ké­szült már.

Napi 750 kutya jár ide, nagyon népszerű ez az állatbarát hely

Napi 750 kutya jár ide, nagyon népszerű ez az állatbarát hely

A Liget Bu­da­pest Pro­jekt ke­re­té­ben az or­szág leg­job­ban fel­sze­relt ku­tyás él­mény­parkja épült meg.

Végéhez közelít az Olof Palme Ház felújítása

Végéhez közelít az Olof Palme Ház felújítása

Rö­vi­de­sen le­zá­rul az Olof Palme Ház mű­em­léki re­konst­ruk­ci­ója, a res­ta­u­rá­tori mun­kák már be­fe­je­ződ­tek, az épü­le­tet Mil­len­nium Háza néven ős­szel ve­he­tik majd bir­tokba a lá­to­ga­tók.

Rö­vi­de­sen le­zá­rul az Olof Palme Ház mű­em­léki re­konst­ruk­ci­ója, a res­ta­u­rá­tori mun­kák már be­fe­je­ződ­tek.

Le kellett zárni a Városligetet, riasztották a tűzszerészeket

Le kellett zárni a Városligetet, riasztották a tűzszerészeket

Má­so­dik vi­lág­há­bo­rús ak­na­vető grá­ná­to­kat ta­lál­tak.

Má­so­dik vi­lág­há­bo­rús ak­na­vető grá­ná­to­kat ta­lál­tak a bu­da­pesti Vá­ros­li­get­ben föld­mun­kák köz­ben.

Európa egyik legkomplexebb játszótere épül a Városligetben

Európa egyik legkomplexebb játszótere épül a Városligetben

Csa­lád­ba­rát fej­lesz­té­sek­kel foly­ta­tó­dik a vá­ros­li­geti park­meg­újí­tás.

Csa­lád­ba­rát fej­lesz­té­sek­kel foly­ta­tó­dik a vá­ros­li­geti park­meg­újí­tás.

Nem hitt a szemének: Elvitték Sebestyén Balázs luxusverdáját

Nem hitt a szemének: Elvitték Sebestyén Balázs luxusverdáját

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte.

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés­ben volt része a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek, mi­u­tán szom­ba­ton csa­lád­já­val vissza­tért a Vá­ros­li­get­ben ti­los­ban ha­gyott au­tó­já­hoz.

Új szigetet építenek a Városligetben

Új szigetet építenek a Városligetben

Gőz­erő­vel zaj­la­nak a mun­ká­la­tok a fő­vá­ros má­so­dik leg­na­gyobb köz­park­já­ban, a ter­vek sze­rint né­hány éven belül tel­je­sen meg­újul a Vá­ros­li­get.

Gőz­erő­vel zaj­la­nak a mun­ká­la­tok a fő­vá­ros má­so­dik leg­na­gyobb köz­park­já­ban, a ter­vek sze­rint né­hány éven belül tel­je­sen meg­újul a Vá­ros­li­get.

Hamarosan megkezdődik a Magyar Zene Háza építése

Hamarosan megkezdődik a Magyar Zene Háza építése

Egye­dül­álló zenei in­téz­ménnyel, iko­ni­kus épü­let­tel és új zöld­fe­lü­le­tek­kel gaz­da­go­dik a Vá­ros­li­get.

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a városligeti molesztáló

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a városligeti molesztáló

Meg­tá­ma­dott egy, a cso­port­já­tól le­ma­radó nyolc­éves kis­lányt egy férfi a Vá­ros­li­get­ben, be­fogta a szá­ját és húzta ma­gá­val.

Tesztüzem, kilenc négylábúval

Tesztüzem, kilenc négylábúval

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja a Vá­ros­li­get­ben a Liget Bu­da­pest Pro­jekt­nek kö­szön­he­tően, amely igazi oázis a ku­tyu­sok­nak és gaz­di­ja­ik­nak.

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja a Vá­ros­li­get­ben a Liget Bu­da­pest Pro­jekt­nek kö­szön­he­tően, amely igazi oázis a ku­tyu­sok­nak és gaz­di­ja­ik­nak. Az érin­tet­tek ha­ma­ro­san bir­tokba is ve­he­tik azt. Je­len­leg gőz­erő­vel zaj­lik a teszt­üzem, mely­ben ki­lenc négy­lábú vesz részt, az ed­digi ered­mé­nyek pedig ki­fe­je­zet­ten po­zi­tí­vak.

Ellepték a Pokémonok a Városligetet!

Ellepték a Pokémonok a Városligetet!

A Po­kémon Go já­té­ko­sok szom­ba­ton a Vá­ros­li­get­ben va­dász­hat­tak.

A Po­kémon Go já­té­ko­sok szom­ba­ton a Vá­ros­li­get­ben va­dász­hat­tak.

Szikora Róbert 1956 hőseiért zenél

Szikora Róbert 1956 hőseiért zenél

Az éne­kes rend­ha­gyó kon­cer­tet ad pén­te­ken a Vá­ros­li­get­ben, ahol a részt­ve­vők Nagy Im­ré­ről és tár­sa­i­ról em­lé­kez­het­nek meg méltó módon.

Az éne­kes rend­ha­gyó kon­cer­tet ad pén­te­ken a Vá­ros­li­get­ben, ahol a részt­ve­vők Nagy Im­ré­ről és tár­sa­i­ról em­lé­kez­het­nek meg méltó módon.

Botrány: Külföldi turista rúgta szájba a magyar rendőrt a Városligetben!

Botrány: Külföldi turista rúgta szájba a magyar rendőrt a Városligetben!

A 21 éves fran­cia fi­a­tal­em­ber a Liget-pro­jekt el­leni til­ta­ko­zá­son vett részt, ott tör­tént az in­ci­dens is...

Kíváncsi vagy, milyen lesz a Városliget? Megmutatjuk!

Kíváncsi vagy, milyen lesz a megújult Városliget? Megmutatjuk!

Ja­vá­ban zaj­lik a Vá­ros­li­get park­fel­újí­tása, a ter­vek sze­rint több mint ezer új fát ül­tet­nek majd, és két ki­lo­mé­te­res fu­tó­kör is lesz.

Ja­vá­ban zaj­lik a Vá­ros­li­get park­fel­újí­tása, a ter­vek sze­rint több mint ezer új fát ül­tet­nek majd, és két ki­lo­mé­te­res fu­tó­kör is lesz.

Malacsütéssel búcsúznak 2015-től a Városligetben

Malacsütéssel búcsúznak 2015-től a Városligetben

In­gye­nes fesz­ti­vál kez­dő­dött ked­den.

In­gye­nes óév­bú­csúz­tató fesz­ti­vál kez­dő­dött a Vaj­da­hu­nyad vár­ban, ahol egé­szen pén­te­kig gaszt­ro­nó­miai kü­lön­le­ges­sé­gek vár­ják a lá­to­ga­tó­kat.