CÍMKE: 'valóságshow'

Csúnyán átverték: Fájdalmáról vallott Baukó Éva

Csúnyán átverték: Fájdalmáról vallott Baukó Éva

Baukó Éva igyek­szik ta­nulni a hi­bá­i­ból, de nem min­dig si­ke­rül, meg­esik, hogy győz­köd­nie kell magát.

Baukó Éva igyek­szik ta­nulni a hi­bá­i­ból, de nem min­dig si­ke­rül, meg­esik, hogy győz­köd­nie kell magát.

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Baukó Évával

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Baukó Évával

Baukó Éva még min­dig tud meg­le­pe­tést okozni, pedig azt hit­tük, nincs több a tar­so­lyá­ban.

Baukó Éva még min­dig tud meg­le­pe­tést okozni, pedig azt hit­tük, nincs több a tar­so­lyá­ban.

Ez most komoly? Újabb őrült ötlettel állt elő Alekosz

Ez most komoly? Újabb őrült ötlettel állt elő Alekosz

Ale­kosz fan­tá­zi­ája ha­tár­ta­lan.

Ale­kosz fan­tá­zi­ája ha­tár­ta­lan, min­den napra van egy sok­koló öt­lete.

Nem jó, ha szex közben mozog a nő

Nem jó, ha szex közben mozog a nő

Leg­alábbis Ale­kosz sze­rint. Bi­zarr vé­le­mé­nyét egy Fa­ce­book poszt­ban ecse­telte a va­ló­ság­show sztár.

Leg­alábbis Ale­kosz sze­rint. Bi­zarr vé­le­mé­nyét egy Fa­ce­book poszt­ban ecse­telte a va­ló­ság­show sztár.

Ezt már nehéz feldolgozni: Alekosz újabb képtelen ötlettel állt elő

Ezt már nehéz feldolgozni: Alekosz újabb képtelen ötlettel állt elő

Ale­kosz nem bír ma­gá­val, min­den­áron a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban akar ke­rülni.

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved.

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Megrázó hírt kaptunk: holtan találtak a 26 éves, terhes tévésztárra

Megrázó hírt kaptunk: holtan találtak a 26 éves, terhes tévésztárra

A fi­a­tal nő a szü­le­tés­napi bu­lija után szinte azon­nal meg­halt.

A fi­a­tal nő a szü­le­tés­napi bu­lija után szinte azon­nal meg­halt, az utcán ta­lál­tak rá esz­mé­let­len ál­la­pot­ban.

Itt vannak a részletek, így meztelenkedne a tévében Cicciolina

Itt vannak a részletek, így meztelenkedne a tévében Cicciolina

A be­vál­la­lós ma­gyar sztár el­ké­pesztő öt­let­tel és ter­vek­kel ruk­kolt elő! A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

A ma­gyar sztár el­ké­pesztő öt­let­tel és ter­vek­kel ruk­kolt elő!

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

A hí­res­sé­gek au­gusz­tus­ban ke­rül­nek a kép­er­nyőre, on­nan­tól kezdve egy egész or­szág te­kint­het bele a min­den­nap­ja­ikba.

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

Azu­rák Csa­bá­nak me­sélt.

A va­ló­ság­show mű­fa­já­nak egyik ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója Azu­rák Csaba TV2-es mű­so­rá­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

Durván kiakadt, mindenkinek beszólt Baukó Éva

Durván kiakadt, mindenkinek beszólt Baukó Éva

A vé­le­mé­nyét soha nem tartja ma­gá­ban az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő, aki az iga­záért a vég­te­len­sé­gig kiáll.

A vé­le­mé­nyét soha nem tartja ma­gá­ban az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő, aki az iga­záért a vég­te­len­sé­gig kiáll.

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad.

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad, majd jó né­hány év bör­tönt kap No­vo­zánszki Fanni fel­té­te­le­zett gyil­kosa, B. László. Mind­ezt nem akárki je­len­tette ki a ször­nyű ügy kap­csán...

Kolbásszal kényezteti magát a Kossuth-díjas énekesnő

Kolbásszal kényezteti magát a Kossuth-díjas énekesnő

Bangó Mar­git sze­ret jókat enni, de néha nincs ideje rá. A sok munka miatt van, hogy csak késő este jut étel­hez.

Bangó Mar­git sze­ret jókat enni, de néha nincs ideje rá.Van, hogy csak késő este jut étel­hez.

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg, a gya­nú­sí­tott nem haj­landó tel­jes mér­ték­ben együtt­mű­ködni.

Baukó Éva megsértődött és kitálalt

Baukó Éva megsértődött és kitálalt

Már vérig sér­tet­ték az új mű­sor­ban.

Vérig sér­tet­ték, és ezt nem tar­totta ma­gá­ban: el­árulta, ho­gyan ké­szül­tek a va­ló­ság­show-k, amik­ben sze­re­pelt!

Most kaptuk a hírt, kisbabát vár a milliomosnő

Most kaptuk a hírt, kisbabát vár a milliomosnő

Alig 20 éve­sen néz anyai örö­mök elé...

Bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy a híres-hír­hedt Kar­das­hian-klán alig 20 éves szex­bom­bája anyai örö­mök elé néz.

Balhézó, szeximádó csajok az új magyar reality sztárjai!

Balhézó, szeximádó csajok az új magyar reality sztárjai!

Int­ri­ká­ban nem lesz hiány!

A dögös lá­nyok három fi­ú­val és a volt pa­si­ja­ik­kal száll­nak harcba a nye­re­mé­nyért, hisz­ti­ben és int­ri­ká­ban nem lesz hiány!

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Alig né­hány órája, hogy Mol­nár Anikó édes­apja örökre le­hunyta a sze­mét. Anikó re­méli, hogy jobb he­lyen van.

Alig né­hány órája, hogy Mol­nár Anikó édes­apja örökre le­hunyta a sze­mét.

Ingyen luxusalbérletet hirdetnek Budapesten, de van egy feltétel...

Ingyen luxusalbérletet hirdetnek Budapesten, de van egy feltétel...

Már több szá­zan je­lent­kez­tek, de még min­dig van kiadó szoba a pa­no­rá­más in­gat­lan­ban.

Elképesztő fotó: 13 év után újra együtt Molnár Anikó és VV Sziszi!

Elképesztő fotó: 13 év után újra együtt Molnár Anikó és VV Sziszi!

A két nő so­káig nem ked­velte egy­mást, most azon­ban vé­let­le­nül össze­fu­tot­tak a spa­nyol ten­ger­par­ton.

Gyilkos valóságshow indul: félmilliárdot kap, aki túléli!

Gyilkos valóságshow indul: félmilliárdot kap, aki túléli!

A je­lent­ke­zők­nek alá kel ír­niuk, az éle­tük a tét. Fél­mil­li­ár­dot zse­bel be, aki nem hal meg és ki­bírja a ki­lenc hó­na­pot.

A je­lent­ke­zők­nek alá kel ír­niuk, az éle­tük a tét. Fél­mil­li­ár­dot zse­bel be, aki nem hal meg és ki­bírja a ki­lenc hó­na­pot.

Botrány: Durván átverték Molnár Anikót

Botrány: Durván átverték Molnár Anikót

Mol­nár Ani­kó­nak elege lett a dur­va­ság­ból a hazug em­be­rek­ből, akik nem csak a hét­köz­nap­jait ke­se­rí­tik meg,

Mol­nár Ani­kó­nak elege lett a dur­va­ság­ból a hazug em­be­rek­ből, akik nem csak a hét­köz­nap­jait ke­se­rí­tik meg, de anya­gi­lag is meg­ká­ro­sít­ják.

Elképesztő követeléssel állt elő Michael Jackson orvosa!

Elképesztő követeléssel állt elő Michael Jackson orvosa!

Con­rad Mur­ray egyre na­gyobb pénz­ügyi gon­dok­kal küzd, mióta ki­ta­szí­totta a szakma.

Kamerák előtt dobta ki hatalmas melleit a vak valóságshow-sztár!

Kamerák előtt dobta ki hatalmas melleit a vak valóságshow-sztár!

Egy hir­te­len öt­let­től ve­zé­relve úgy dön­tött, mind­két mel­lét meg­mu­tatja az au­tó­ban ülve!

Lebukott: Zsúfolt klubban kéjelgett szeretője ölében a dögös tévésztár!

Lebukott: Zsúfolt klubban kéjelgett szeretője ölében a dögös tévésztár!

A bár­ban már min­denki csak őket nézte.

A fel­aj­zott sze­rel­me­se­ket még az sem za­varta az intim pil­la­nat­ban, hogy a bár­ban már min­denki csak őket nézte. Vagy épp ez volt a cél?

Keményen nekiment egykori csatornájának Náray Tamás

Keményen nekiment egykori csatornájának Náray Tamás

A leg­si­ke­re­sebb hazai di­vat­dik­tá­tor már nem néz tévét, sze­rinte a kí­ná­lat egy­síkú, os­toba és unal­mas.

Sze­rinte a te­le­ví­ziós kí­ná­lat egy­síkú, os­toba és unal­mas.

Csak a műsor miatt jött Magyarországra a TV2 felfedezettje

Csak a műsor miatt jött Magyarországra a TV2 felfedezettje

Ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Ko­moly dön­tésre szánta el magát az a ma­gyar szár­ma­zású svéd lány, aki szom­bat este a Star Academy-ben pró­bál sze­ren­csét.

Anyaszült meztelenül szelfizett a valóságshow sztárpárja!

Anyaszült meztelenül szelfizett a valóságshow sztárpárja!

A be­vál­la­lós sze­rel­me­sek egy ro­man­ti­kus nya­ra­lá­son pó­zol­tak pu­cé­ran.

A be­vál­la­lós sze­rel­me­sek egy ro­man­ti­kus nya­ra­lá­son pó­zol­tak pu­cé­ran. Ero­ti­kus akt­fo­tó­juk azon­nal fel­rob­ban­totta a netet!

Mi a közös Madonnában, a Rolling Stones-ban és a TV2-ben?

Mi a közös Madonnában, a Rolling Stones-ban és a TV2-ben?

Elég sok, rá­adá­sul a sor még bő­vít­hető.

Elég sok, rá­adá­sul a sor még bő­vít­hető, hi­szen az em­lí­tet­te­ken túl Elt­hon John és a U2 is ugyan­azt a tech­ni­kát hasz­nálja, amit a Star Academy stú­di­ó­jába épí­te­nek be.

Úgy be volt állva a valóságshow-sztár, hogy a bokorban kötött ki

Úgy be volt állva a valóságshow-sztár, hogy a bokorban kötött ki

A celeb annyit ívott, hogy el­vesz­tette egyik ci­pő­jét, ami­nek nem lett jó vége.

A celeb annyit ívott, hogy el­vesz­tette egyik ci­pő­jét, ami­nek az lett a vége, hogy be­esett a bo­korba.

Őrülten szexi szelfivel búcsúzik Magyarországtól az egykori RTL-es!

Őrülten szexi szelfivel búcsúzik Magyarországtól az egykori RTL-es!

El­köl­tö­zik Ma­gyar­or­szág­ról az egy­kor min­den este az RTL Klu­bon fel­tűnő va­ló­ság­show-hős.

El sem fogod hinni! Kiderült, miért vált munkát Szabó Zsófi!

El sem fogod hinni! Kiderült, miért vált munkát Szabó Zsófi!

Mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a kap­cso­la­tuk!

A csi­nos mű­sor­ve­zető és párja nehéz fába vágja a fej­szét! Most azt is el­árul­ták, mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a kap­cso­la­tuk!

Kamerák előtt fojtogatta feleségét a feldühödött férfi!

Kamerák előtt fojtogatta feleségét a feldühödött férfi!

Sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak a nézők.

Sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak a nézők, ami­kor az egyik va­ló­ság­show sze­rep­lője a vita he­vé­ben ne­ki­esett fe­le­sé­gé­nek, és meg­pró­bálta meg­foj­tani.

Nagy bejelentést tett a TV2

Nagy bejelentést tett a TV2

Kedd­től je­lent­kez­het­nek a ma­gu­kat te­het­sé­ges­nek tartó em­be­rek.

Kedd­től je­lent­kez­het­nek a TV2-nél azok a ma­gu­kat te­het­sé­ges­nek tartó em­be­rek, akik sze­ret­né­nek be­futni éne­kes­ként a csa­torna új re­a­lity-jében.

Te bevállalnád a legújabb pucér valóságshow-t?

Te bevállalnád a legújabb pucér valóságshow-t?

Aki­nek nem volt elég a pucér ran­di­mű­sor, az most meg­néz­heti a leg­újabb angol re­a­li­tyt.

Aki­nek nem volt elég a pucér ran­di­mű­sor, az most meg­néz­heti a leg­újabb angol re­a­li­tyt.

Ők voltak a ValóVilág válogatásának legdurvább arcai!

Ők voltak a ValóVilág válogatásának legdurvább arcai!

Ez lesz a leg­bot­rá­nyo­sabb szé­ria?

Kor­mány­tiszt­vi­selő és transz­vesz­tita is van a je­lent­ke­zők kö­zött. Úgy tűnik, ez lesz a leg­bot­rá­nyo­sabb szé­ria.

Ők a meztelenkedős reality legújabb áldozatai

Ők a meztelenkedős reality legújabb áldozatai

Pár­ke­re­sé­sük ku­darcba ful­ladt.

Pár­ke­re­sé­sük ku­darcba ful­ladt.

Ezek a sztárok bármit bevállalnának a pénzért

Ezek a sztárok bármit bevállalnának a pénzért

Vok­sán Virág és Mé­szá­ros Dóra el­árul­ták, hogy be­vál­lal­nák-e a pu­cér­sá­got a ka­me­rák előtt.

Vok­sán Virág és Mé­szá­ros Dóra el­árul­ták, hogy be­vál­lal­nák-e a pu­cér­sá­got a ka­me­rák előtt.

30 másodperc alatt elégült ki az RTL fiatal sztárja!

30 másodperc alatt elégült ki az RTL fiatal sztárja!

Gyor­san ment a dolog, az aktus az ele­jé­től a vé­géig mind­össze egy szem­pil­lan­tás volt...

Gyor­san ment a dolog, az aktus az ele­jé­től a vé­géig mind­össze egy szem­pil­lan­tás volt...

Már forog Magyarország legdurvább reality-je

Már forog Magyarország legdurvább reality-je

Ala­po­san befűt né­ző­i­nek a Vi­a­sat3.

Ta­vasz­tól ala­po­san befűt né­ző­i­nek a Vi­a­sat3. El­in­dít­ják mez­te­len va­ló­ság­show-jukat, mely­ben az ere­deti for­má­tum­tól el­té­rően, nem lesz ki­ta­ka­rás.

Tragédiába torkollhat az RTL Klub valóságshow-ja

Tragédiába torkollhat az RTL Klub valóságshow-ja

Kilép vagy koc­káz­tat?

Tina ál­dott ál­la­pota el­le­nére is vál­lalta a Fram­ban rá váró meg­pró­bál­ta­tá­so­kat. De vajon szá­molt a leg­rosszabb es­he­tő­ség­gel is? Aligha!

Támadja az RTL Klubot a Farm kiesője

Támadja az RTL Klubot a Farm kiesője

Alig három napot kel­lett várni arra, hogy a Farm első ki­esője ne­ki­sza­lad­jon az RTL Klub­nak, és rész­re­haj­lás­sal, ma­ni­pu­lá­lás­sal vá­dolja meg a csa­tor­nát.

Alig három napot kel­lett várni arra, hogy a Farm első ki­esője ne­ki­sza­lad­jon az RTL Klub­nak, és rész­re­haj­lás­sal, ma­ni­pu­lá­lás­sal vá­dolja meg a csa­tor­nát. Dani sze­rint "kel­lett egy rossz fiú", és erre a posztra őt vá­lasz­tot­ták.

Babáját kockáztatja a forgatásokkal a terhes RTL-es!

Babáját kockáztatja a forgatásokkal a terhes RTL-es!

Ter­he­sen vág bele a Farmba az egyik ver­senyző, pedig a ke­mény fi­zi­kai mun­ká­val ve­szé­lyez­teti a mag­za­tot.

Ter­he­sen vág bele a Farmba az egyik ver­senyző, pedig a ke­mény fi­zi­kai mun­ká­val ve­szé­lyez­teti a mag­za­tot.

Megmutatta pucér hátsóját Kylie Jenner

Megmutatta pucér hátsóját Kylie Jenner

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb húga ero­ti­kus vi­deót ké­szí­tett.

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb húga, Kylie Jen­ner ero­ti­kus vi­de­ó­já­val tett róla, hogy min­denki megint a tes­té­vel le­gyen el­fog­lalva.

Győzike magára rántotta a sajtót! Mit kap érte Bea asszonytól?

Győzike magára rántotta a sajtót! Mit kap érte Bea asszonytól?

Hol van már a zeb­ra­minta? Győ­zike be­tűkre vál­tott! Új­ság­cik­kek­ből össze­tol­dott öl­töny­ben pa­rá­dé­zott szil­vesz­ter­kor.

Hatalmas melleivel hódít a világ legdögösebb reality sztárja!

Hatalmas melleivel hódít a világ legdögösebb reality sztárja!

De­kol­tá­zsá­nak lát­vá­nyá­tól el­akadt a sza­vunk.

Holly Hagan-ről eddig nem sokat hall­hat­tunk, de­kol­tá­zsá­nak lát­vá­nyá­tól azon­ban el­akadt a sza­vunk. Nem vitás, nála sze­xibb és me­ré­szebb ce­le­bet rit­kán lát az ember!

ValóVilág: a műsor, ami vonzza a drogokat és törvénysértést

ValóVilág: a műsor, ami vonzza a drogokat és törvénysértést

A va­ló­ság­show majd­nem min­den szé­ri­á­jára jut egy dro­gos tör­té­net. Vagy egy ki­sebb-na­gyobb testi sér­tés.

A va­ló­ság­show majd­nem min­den szé­ri­á­jára jut egy dro­gos tör­té­net. Vagy egy ki­sebb-na­gyobb testi sér­tés.

Kutyajó képek Kim Kardashianról

Egy kutya is tud olyan szexi lenni, mint Kim Kardashian

Egy kutya és gaz­dája le­má­solta Kim Kar­das­hian szexi fo­tóit.

A vi­lág­háló leg­nép­sze­rűbb mop­sza fogta magát, és le­utá­nozta Kim Kar­das­hian szexi selfie-jeit.

Elképesztő! Testépítő lett Gáspár Győzike

Elképesztő! Testépítő lett Gáspár Győzike

El­ké­pesztő dol­got ta­lált már ki megint Győ­zike. A show­man fi­a­tal test­épí­tők lát­tán dön­tött úgy, hogy ő is ki­gyúrja magát, hi­szen tö­ké­le­tes kül­alakra vá­gyik.

El­ké­pesztő dol­got ta­lált már ki megint Győ­zike. A show­man fi­a­tal test­épí­tők lát­tán dön­tött úgy, hogy ő is ki­gyúrja magát, hi­szen tö­ké­le­tes kül­alakra vá­gyik.

Robbant az internet! Kim Kardashian apjából gyönyörű nő lett - fotók

Robbant az internet! Kim Kardashian apjából gyönyörű nő lett - fotók

Bruce Jen­ner im­má­ron bol­dog nő­ként éli az éle­tét, és ezen­túl Ca­itlyn­nek hív­ják. A világ pedig máris imádja.

BB Évit zaklatják otthonában. Veszélyben az élete

BB Évit zaklatják otthonában. Veszélyben az élete

BB Évi nagy­ma­mája attól fél, hogy uno­ká­ját va­laki meg­veri, netán el­ve­szi az éle­tét, ha nem tör­té­nik va­lami na­gyon gyor­san.

BB Évi nagy­ma­mája attól fél, hogy uno­ká­ját va­laki meg­veri, netán el­ve­szi az éle­tét, ha nem tör­té­nik va­lami na­gyon gyor­san. Úgy hír­lik, hogy a nagy­be­teg lány fo­lya­ma­tos zak­la­tás­nak van ki­téve ott­ho­ná­ban.

A sokkoló valóság(show)

A sokkoló valóság(show) Hihetetlen részletek! Soha nem látott videók!

A nézők in­ger­kü­szö­bét egyre ne­he­zebb át­lép­nie a té­vé­csa­tor­nák­nak, de azért így is si­ke­rül jó né­hány al­ka­lom­mal messzire rúg­niuk a pöttyöst egy-egy mű­sor­ral.

A nézők in­ger­kü­szö­bét egyre ne­he­zebb át­lép­nie a té­vé­csa­tor­nák­nak, de azért így is si­ke­rül jó né­hány al­ka­lom­mal messzire rúg­niuk a pöttyöst egy-egy mű­sor­ral.