CÍMKE: 'válogatott'

Három évvel az Eb után új magyar csodacsapat született

Három évvel az Eb után új magyar csodacsapat született

Három éve a ma­gyar vá­lo­ga­tott cso­port­el­ső­ként ju­tott az Eb-nyol­cad­dön­tőbe.

Beszólt a Real Madridnak a magyar válogatott focistája

Beszólt a Real Madridnak a magyar válogatott focistája

Meg­lop­ták a Wales-verő csa­pat egyik leg­jobb­ját? Ba­ráth Bo­tond nem csak a pá­lyán ala­kí­tott na­gyot.

Ez vár ránk, így folytatja a magyar válogatott

Ez vár ránk, így folytatja a magyar válogatott

Leg­kö­ze­lebb szep­tem­ber 5-én lép pá­lyára a nem­zeti csa­pat, amely 9 pont­tal ve­zeti se­lej­te­zős cso­port­ját.

Leg­kö­ze­lebb szep­tem­ber 5-én lép pá­lyára a nem­zeti csa­pat, amely 9 pont­tal ve­zeti Eb-se­lej­te­zős cso­port­ját.

Ki ez a lány? Neki ajándékozta a mezét Szoboszlai Dominik

Ki ez a lány? Neki ajándékozta a mezét Szoboszlai Dominik

Szo­bosz­lai Do­mi­nik ismét kez­dő­ként ka­pott sze­re­pet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik ismét kez­dő­ként ka­pott sze­re­pet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Dzsudzsák levetkőzött, itt vannak a győzelem legjobb képei

Dzsudzsák levetkőzött, itt vannak a győzelem legjobb képei

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 1-0-ra győzte le Wa­lest, a mér­kő­zés leg­jobb ké­pe­i­ből ál­lí­tot­tunk össze ga­lé­riát.

Szerelem a stadionban, terhes feleségét csókolja a magyar focista

Szerelem a stadionban, terhes feleségét csókolja a magyar focista

Gu­lá­csi Péter he­te­ken belül édes­apa lesz.

Gu­lá­csi Péter he­te­ken belül édes­apa lesz, ked­vese pedig nagy po­cak­kal szur­kolt neki Wales ellen.

Szalai Ádám óriási változást lát

Ez félelmetes, Szalai Ádám óriási változást lát

A vá­lo­ga­tott csa­tára ki­bir­kó­zott egy gól­passzt.

A vá­lo­ga­tott csa­tára ki­bir­kó­zott egy gól­passzt, de sze­rinte nem is ez volt a lé­nyeg.

Tiszteletbeli magyarrá fogadjuk Marco Rossit, ez lett a neve

Tiszteletbeli magyarrá fogadjuk Marco Rossit, ez lett a neve

Má­so­dik ha­zára ta­lált ná­lunk.

Olasz­ként is pá­lya­fu­tása csú­csá­nak te­kinti vá­lo­ga­tot­tunk kis­pad­ját. Má­so­dik ha­zára ta­lált Ma­gyar­or­szá­gon.

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest Eu­rópa-baj­noki-se­lej­te­zőn.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest Eu­rópa-baj­noki-se­lej­te­zőn. Ezt kö­ve­tően jö­he­tett az ün­nep­lés.

Lefotózták, nem akárhol bukkant fel a magyar focista

Lefotózták, nem akárhol bukkant fel a magyar válogatott focista

Mi­köz­ben a csa­pat a hor­vá­tok el­leni meccsre ké­szül, a kö­zép­pá­lyás tel­je­sen más­hol van.

Mi­köz­ben a csa­pat a hor­vá­tok el­leni meccsre ké­szül, a kö­zép­pá­lyás tel­je­sen más­hol van.

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

A leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről is be­szélt.

A leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről és a leg­főbb cél­já­ról is be­szélt. Hosszab­bí­tott oszt­rák klub­já­nál, de cso­dál­koz­nánk, ha ki­töl­tené a szer­ző­dé­sét.

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

Fontos döntést hozott Cristiano Ronaldo

Fontos döntést hozott Cristiano Ronaldo

Ki­lenc hónap után vissza­tér a por­tu­gál lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba a Ju­ven­tus klasszisa. A ta­va­lyi vi­lág­baj­nok­ság óta nem sze­re­pelt a nem­zeti csa­pat­ban az öt­szö­rös arany­lab­dás sztár.

Ki­lenc hónap után vissza­tér a por­tu­gál lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba a Ju­ven­tus klasszisa. A ta­va­lyi vi­lág­baj­nok­ság óta nem sze­re­pelt a nem­zeti csa­pat­ban az öt­szö­rös arany­lab­dás sztár.

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc, sztárok ellen bizonyíthat

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc, sztárok ellen bizonyíthat

Mi­ka­laj Szig­nye­vics a leg­utóbbi két NB I-es mér­kő­zé­sén három gólt szer­zett, vá­lo­ga­tott be­hí­vót ért.

Mi­ka­laj Szig­nye­vics a leg­utóbbi két NB I-es mér­kő­zé­sén három gólt szer­zett, vá­lo­ga­tott be­hí­vót ért.

Rossz hír, sosem lesz válogatott a Vidi magyar sztárja

Rossz hír, sosem lesz válogatott a Vidi magyar sztárja

A fran­cia szár­ma­zású Loic Nego ál­lam­pol­gár­sá­got ka­pott, de lát­hat­juk-e va­laha cí­me­res mez­ben?

Szétszedik a szurkolók a magyar válogatott focistát, ez az oka

Szétszedik a szurkolók a magyar válogatott focistát, ez az oka

Guz­mics Ri­chárd vissza­tért Eu­ró­pába.

Guz­mics Ri­chárd vissza­tért Eu­ró­pába, azon­ban vá­rat­lan he­lyen buk­kant fel.

Főhet Rossi feje, ráijesztettek a válogatott légiósai

Főhet Rossi feje, ráijesztettek a válogatott légiósai

Mi lesz így a szlo­vá­kok ellen?

Gu­lá­csi ki­vé­te­lé­vel gö­dörbe ke­rül­tek a top­li­gák­ban sze­replő ma­gyar fo­cis­ták. Mi lesz így a szlo­vá­kok ellen?

Megfejtettük, ezt a szót üzente Szalai Ádám a gólja után

Megfejtettük, ezt a szót üzente Szalai Ádám a gólja után

Jel­nyel­ven mu­tatta ki az ér­zel­meit.

Jel­nyel­ven mu­tatta ki az ér­zel­meit a fin­nek ellen ered­mé­nyes ma­gyar csa­tár. Nem csak fo­cis­tá­nak príma, jó­té­kony­ság­ban is az élen jár.

Váratlan döntés, nem kell a Bundesliga-sztár a válogatottba

Váratlan döntés, nem kell a Bundesliga-sztár a válogatottba

A szur­ko­lók sem értik a ka­pi­tány dön­té­sét, az át­lövő tá­vol­ról is szur­kol.

A szur­ko­lók sem értik a ka­pi­tány dön­té­sét, az át­lövő tá­vol­ról is szur­kol.

Csányi Sándor fontos bejelentése, ez vár a magyar focira

Csányi Sándor fontos bejelentése, ez vár a magyar focira

Meg­nyug­tatta a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke jó előre meg­nyug­tatta Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tányt. Vajon ez segít a csa­pat­nak?

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még so­ha­sem örül­tek.

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még talán so­ha­sem örül­tek. Mi lesz ebből a fel­fo­ko­zott vá­ra­ko­zás­ból, fo­ci­ün­nep vagy balhé?

Kispesti sámlitól a válogatott kispadig: bemutatjuk Rossi helyettesét

Kispesti sámlitól a válogatott kispadig: bemutatjuk Rossi helyettesét

A ka­pi­tány jobb­keze, csön­des hát­tér­em­ber lép előre a reflek­tor­fénybe.

A ka­pi­tány jobb­keze, csön­des és nyu­godt hát­tér­em­ber lép előre a reflek­tor­fénybe.

Meglepő, erre még Böde Dániel sem számított

Meglepő, erre még Böde Dániel sem számított

A Fradi sztárja Marco Rossi irá­nyí­tása alatt elő­ször ke­rült be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

A Fradi sztárja Marco Rossi irá­nyí­tása alatt elő­ször ke­rült be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe. Remek for­má­ban van.

Változást jelentett be a magyar focikapitány

Változást jelentett be a magyar focikapitány

Egy­szer már le­győz­tük a gö­rö­gö­ket, mégis más lehet a kez­dő­csa­pat.

Egy­szer már le­győz­tük a gö­rö­gö­ket, mégis más lehet a kez­dő­csa­pat, mint az Bu­da­pes­ten volt. Rossi jó eséllyel újon­cot avat.

Sosem találnád ki, mi a hivatalos nyelv a magyar fociválogatottnál

Sosem találnád ki, mi a hivatalos nyelv a magyar fociválogatottnál

Ez a német-ma­gyar újonc, Willi Orban nagy sze­ren­cséje! A védő már ma­golja a Him­nuszt, de...

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

Marco Rossi vezető edző kitálalt Dzsudzsák Balázsról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

El­ké­pesztő szto­rira de­rült fény az edző köny­vé­ből.

El­ké­pesztő szto­rira de­rült fény! Nem­rég a fo­cista se­gí­tette mun­ká­hoz az edzőt, aki aztán ki­hagyta őt a vá­lo­ga­tott ke­ret­ből. Mindez a Ros­si­ról szóló könyv­ből de­rült ki...

Világhírű fociedző gratulált a magyar válogatottnak

Világhírű fociedző gratulált a magyar válogatottnak

Sze­rinte si­ke­rül­het el­ér­nie a célt Marco Rossi meg­erő­sö­dött csa­pa­tá­nak.

Sze­rinte si­ke­rül­het el­ér­nie a célt Marco Rossi meg­erő­sö­dött csa­pa­tá­nak. Újonc ke­ret­tag já­té­ko­sá­ról is be­szélt.

A Fradi sztárja olyan hírt kapott, amire nem számított

A Fradi sztárja olyan hírt kapott, amire nem számított

Ivan Petr­jak remek for­má­ban ját­szik.

Ivan Petr­jak remek for­má­ban ját­szik az NB I-ben. Ismét pá­lyára lép­het az ukrán nem­zeti csa­pat­ban. Ötöd­ször lép­het pá­lyára cí­me­res mez­ben.

Messi súlyos csalódást okozott a szurkolóknak

Messi súlyos csalódást okozott a szurkolóknak

To­vábbra sem ját­szik a vá­lo­ga­tott­ban.

Li­onel Messi a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság óta nem lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Ok­tó­ber­ben is mel­lő­zik őt.

Törött vázáknak köszönhetjük a válogatott új sztárját

Törött vázáknak köszönhetjük a válogatott új sztárját

Be­mu­tat­juk Marco Rossi ta­pasz­talt újon­cát, Willi Or­bant. Ma­gyar ka­ra­tés az édes­apja.

Be­mu­tat­juk Marco Rossi ta­pasz­talt újon­cát, Willi Or­bant. Ma­gyar ka­ra­tés az édes­apja, gye­rek­ként Hrut­káé­kért ra­jon­gott.

5 ok: ezért kell ma csoda a válogatottól

5 ok: ezért kell ma csoda a fociválogatottól

Sze­gény Ros­sit az ág is húzza a ma­gyar-görög meccs előtt. Pá­lyán és pá­lyán kívül is sok ne­héz­ség­gel küz­de­nek lab­da­rú­gó­ink.

Sze­gény Ros­sit az ág is húzza a ma­gyar-görög meccs előtt. Pá­lyán és pá­lyán kívül is sok ne­héz­ség­gel küz­de­nek lab­da­rú­gó­ink.

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

A ke­ret­ta­gok közül egy ember máris le­mondta a sze­rep­lést. Az olasz edző azon­nal dön­tött.

A ke­ret­ta­gok közül egy ember máris le­mondta a sze­rep­lést. Az olasz edző azon­nal dön­tött.

Nagy a baj, súlyos döntést jelentett be Fucsovics

Nagy a baj, súlyos döntést jelentett be Fucsovics

De­rült égből vil­lám­csa­pás!

De­rült égből vil­lám­csa­pás! Mi lesz így a vá­lo­ga­tot­tal a Vi­lág­cso­port­ban ma­ra­dás­ról döntő meccsen?

Váratlan fordulat, újra magyar válogatott lehet a világ legjobbja

Váratlan fordulat, újra magyar válogatott lehet a világ legjobbja

A már vissza­vo­nult Gör­bicz Anita nem zár ki sem­mit az olim­pi­á­val kap­cso­lat­ban.

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Durván becsajozott Dzsudzsák Balázs

Durván becsajozott Dzsudzsák Balázs

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya jó ideje szingli...

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya jó ideje szingli, így senki nem vet­heti a sze­mére, ha nagy­ka­nál­lal falja az éle­tet.

Félti a családját, nem focizik a magyar válogatott játékos

Félti a családját, nem focizik a magyar válogatott játékos

Elek Ákos ős­szel hagyja ki a nem­zeti együt­tes meccseit. Dön­té­sét meg­ér­tette Marco Rossi.

Elek Ákos ős­szel hagyja ki a nem­zeti együt­tes meccseit. Dön­té­sét meg­ér­tette Marco Rossi.

Edzői papír nélkül is Gera Zoltán a legjobb választás

Edzői papír nélkül is Gera Zoltán a legjobb választás

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte Gera Zol­tánt. Az idén vissza­vo­nult lab­da­rú­gót vá­lasz­totta egyik se­gí­tő­jé­nek Marco Rossi új ma­gyar ka­pi­tány.

Nagy változás az MLSZ-nél, távozik a korábbi szövetségi kapitány

Nagy változás az MLSZ-nél, távozik a korábbi szövetségi kapitány

Marco Rossi ka­pi­tány a saját em­be­re­i­vel dol­go­zik a vá­lo­ga­tott­nál. Erre ké­szül Szé­lesi Zol­tán.

Több százan vettek végső búcsút az öngyilkos válogatott focistától

Több százan vettek végső búcsút az öngyilkos válogatott focistától

A fut­bal­lista élet­te­len tes­tét múlt hét­vé­gén ta­lál­ták meg egy erdős ré­szen.

A fut­bal­lista élet­te­len tes­tét múlt hét­vé­gén ta­lál­ták meg Ve­rek­nye egy erdős ré­szén.

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll az ügy! Na­po­kon belül vál­tás lehet a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi posz­ton?

Nagy a baj, Leekens utódját már külföldön keresik

Nagy a baj, Leekens utódját már külföldön keresik

Vajon így job­ban já­runk?

Is­me­rős em­be­rek vált­hat­ják a tel­jes cső­döt mondó belga fo­ci­ka­pi­tányt. Vajon így job­ban já­runk?

Ez komoly? Óriási ígéretet tett Rossi új focikapitányként

Ez most komoly? Óriási ígéretet tett Rossi új magyar focikapitányként

Elő­ször be­szélt a ki­ne­ve­zé­sé­ről az olasz szak­em­ber, és rög­tön fo­ga­dal­mat tett. Ha ez si­ke­rül, le a ka­lap­pal előtte!

Elő­ször be­szélt a ki­ne­ve­zé­sé­ről az olasz szak­em­ber, és rög­tön fo­ga­dal­mat tett. Ha ez si­ke­rül, le a ka­lap­pal előtte!

Erősítés, két príma Bundesliga-focista tűnt föl a Fradi-pályán

Erősítés, két príma Bundesliga-focista tűnt föl a Fradi-pályán

Együtt néz­ték a vá­lo­ga­tott meccset, aztán kö­rül­néz­tek a pesti éj­sza­ká­ban. Népes tár­sa­ság­gal ér­ke­zett Dár­dai Pál.

Együtt néz­ték a vá­lo­ga­tott meccset, aztán kö­rül­néz­tek a pesti éj­sza­ká­ban. Népes tár­sa­ság­gal jött Dár­dai Pál.

Ijesztő fotó, mi lesz így Dzsudzsákkal?

Ijesztő fotó, mi lesz így Dzsudzsákkal?

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés.

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés. Nagy bajba ke­rül­het a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mankó se­gít­sé­gé­vel hagyta el a fe­hér­orosz sta­di­ont.

Leekens bukásra áll, de most jön a pótvizsga

Leekens bukásra áll, de most jön a pótvizsga

Óri­ási a tétje a mai, pa­pí­ron ba­rát­sá­gos ma­gyar-auszt­rál meccs­nek. A ka­pi­tány ál­lása is ve­szély­ben?

Óri­ási a tétje a mai, pa­pí­ron ba­rát­sá­gos ma­gyar-auszt­rál meccs­nek. A szö­vet­ségi ka­pi­tány ál­lása is ve­szély­ben?

Nagy a baj, Dzsudzsák mankóval távozott

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Mi tör­tént a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

Mi tör­tént a ma­gyar csa­pat­ka­pi­tánnyal? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Ez aztán a meg­le­pe­tés! Tá­madó sztár­ja­in­kat együtt annyira tak­sál­ják, mint egy vá­lo­ga­tott­beli csa­pat­tár­su­kat.

Kelleti magát Nikolics, bekeményít a kapitány: kinek van igaza?

Kelleti magát Nikolics, bekeményít a kapitány: kinek van igaza?

Sza­vazz, me­lyi­kük­kel ér­tesz egyet! Egy kis ada­lék: a csa­tár­nak rö­vi­de­sen könnyebb dolga lesz a ha­za­u­ta­zás­sal.

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

A ma­gyar nem­zeti csa­pat­tal kap­cso­la­tos ter­ve­i­ről val­lott a gól­erős csa­tár.

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Ne es­sünk két­ségbe! Ők le­het­nek lab­da­rú­gá­sunk ki­ra­kat­em­be­rei a kö­zel­jö­vő­ben.

Ne es­sünk két­ségbe! Ők le­het­nek lab­da­rú­gá­sunk ki­ra­kat­em­be­rei a kö­zel­jö­vő­ben.

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Úgy tűnik, nem kell ag­gódni Hajdú B. Ist­ván vész­jósló mon­data után.

Vereség után diszkóztak: Megbüntették a válogatott focistákat

Vereség után diszkóztak: Megbüntették a válogatott focistákat

Nem vet jó fényt egy nem­zeti vá­lo­ga­tottra, ha egy óri­ási zakó után bu­lizni in­dul­nak a tag­jai. Ez a mu­lat­ság sú­lyos pénzbe kerül!

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Vá­lo­ga­tot­tunk új szak­ve­ze­tője, Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos

Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban egy­előre sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos.

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Jú­ni­us­ban két mér­kő­zé­sen lép pá­lyára a vá­lo­ga­tott.

Jú­ni­us­ban két mér­kő­zé­sen lép pá­lyára a vá­lo­ga­tott. Fe­hér­orosz­or­szágba is uta­zik a Le­ekens-csa­pat.

Leekens szerint a hit a legfontosabb, templomba megy a fociválogatott

Leekens szerint a hit a legfontosabb, templomba megy a fociválogatott

Belga szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk el­mondta, mit vár a já­té­ko­sok­tól. Nem sza­kít az elő­dei ha­gyo­má­nya­i­val.

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Baksa László nem is olyan még a ma­gya­rok­kal állt fel a do­bo­góra. Most or­szá­got vált­hat.

Baksa László nem is olyan még a ma­gya­rok­kal állt fel a do­bo­góra. Most or­szá­got vált­hat.

Lemondta a válogatottságot a szurkolók kedvence

Fájdalmas döntés, lemondta a válogatottságot a szurkolók kedvence

Sne­ij­dert imád­ták a druk­ke­rek.

Az új hol­land ka­pi­tány már nem szá­mol Wes­ley Sne­ij­der já­té­ká­val. A vb-ezüst­ér­mes fo­cista el­fo­gadta a dön­tést.

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves ko­rá­ban ve­hette át Élet­mű­dí­ját az Év Spor­to­lója Gálán.

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Nem fe­lej­tet­ték el a vá­lo­ga­tott élén elért ered­mé­nyeit sem.

Nem fe­lej­tet­ték el a ta­valy me­nesz­tett ka­pi­tány­nak a vá­lo­ga­tott élén elért ered­mé­nyeit sem.

Itt van Leekens első botránya, nekiugrott egy klubvezető

Itt van Leekens első botránya, nekiugrott egy klubvezető

Rá­pi­rí­tot­tak a belga szak­em­berre. Tény­leg túl pök­hen­din nyi­lat­ko­zott a fo­ci­vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Rá­pi­rí­tot­tak a belga szak­em­berre. Tény­leg túl pök­hen­din nyi­lat­ko­zott a fo­ci­vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Dup­lán nehéz lesz a fo­ci­vá­lo­ga­tott rajtja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Három év múl­tán bűn­hő­dünk.

Dup­lán nehéz lesz a fo­ci­vá­lo­ga­tott rajtja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Három év múl­tán bűn­hő­dünk.

Lenyűgözte a legenda a magyar focikapitányt

Lenyűgözte a legenda a magyar focikapitányt

Georges Le­ekens már tudja, mi kell.

Georges Le­ekens már tudja, mi kell Dzs­u­dzsá­kék­tól ahhoz, hogy ott le­gyünk a 2020-as Eb-n.

Gyászol Anglia: meghalt a világbajnok focilegenda

Gyászol Anglia: meghalt a világbajnok focilegenda

Hosszabb ideje har­colt a rák­kal.

1959 és 1966 kö­zött 43-szor volt vá­lo­ga­tott Jimmy Armfield. A 82 éves le­genda hosszabb ideje har­colt a rák­kal.

Most dől el minden, fel van adva a lecke a magyar kedvenceknek

Most dől el minden, fel van adva a lecke a magyar kedvenceknek

Még a győ­ze­lem is kevés lehet.

Még a győ­ze­lem is kevés lehet. Nincs egy­szerű hely­zet­ben a ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a cse­hek el­leni ta­lál­kozó előtt.

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Ge­ro­ges Le­ekens két hónap alatt meg­látta, mi a baj a fo­cis­tá­ink­kal. Sze­ren­csére van öt­lete a meg­ol­dásra.

Durva, a győri kézis meztelen fotóit a válogatott tagjai is megkapták

Durva, a győri kézis meztelen fotóit a válogatott tagjai is megkapták

Bo­csá­nat­ké­rést vár a helyi szö­vet­ség­től.

Bo­csá­nat­ké­rést vár a helyi szö­vet­ség­től. A vá­lo­ga­tott sze­rep­lés le­mon­dá­sán is el­gon­dol­ko­zott.

Örömhír, rég várt erre a magyar válogatott focista

Örömhír, rég várt erre a magyar válogatott focista

Egyre jobb for­má­ban a kö­zép­pá­lyás.

Egyre jobb for­má­ban a kö­zép­pá­lyás. A Bo­logna hazai pá­lyán 2-1-re ka­pott ki az Udi­ne­sé­től az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. A 12. he­lyen áll Nagy csa­pata.

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Ha­tal­mas a fel­há­bo­ro­dás.

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a leg­újabb ötlet, amely a sport­ver­se­nyek meg­szo­kott rend­jét írná felül - más lehet az olim­pia!

Új csapatban Szalai Ádám: meglepő helyen bukkant föl

Új csapatban Szalai Ádám: meglepő helyen bukkant föl

Vissza­tért oda, ahol kezdte. Nosz­tal­gi­á­zott egy jót a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára.

Vissza­tért oda, ahol kezdte. Nosz­tal­gi­á­zott egy jót a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Húsz év múl­tán is meg­ta­lálta az össz­han­got a tár­sa­i­val.

Megszólalt a kapitány, ezért kaptunk ki Luxemburgban

Megszólalt a kapitány, ezért kaptunk ki Luxemburgban

Szé­lesi Zol­tán a ve­re­ség el­le­nére nem bánja, hogy meg­bí­zott­ként el­vál­lalta a vá­lo­ga­tott irá­nyí­tá­sát.

Szé­lesi Zol­tán a ve­re­ség el­le­nére nem bánja, hogy meg­bí­zott­ként el­vál­lalta a vá­lo­ga­tott irá­nyí­tá­sát.

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Két meccs­ből két ve­re­ség...

Két meccs­ből két ve­re­ség a női ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ho­gyan le­het­sé­ges ez, ha mind­eköz­ben a Győr a kon­ti­nens leg­jobb csa­pata?

Kiakadt a kapitány, mindent rosszul csináltak a kézisek

Kiakadt a kapitány, mindent rosszul csináltak a kézisek

Pedig remek kez­dés­ről ál­mo­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott, ebből aztán rém­álom lett.

Lőni sem tud a kézisek csodafegyvere

Ekkora a baj? Lőni sem tud a kézisek csodafegyvere

Szuc­sánszki Zita erő­síti a női vá­lo­ga­tot­tat, úgy, a já­té­kos fél éve ját­szik sé­rül­ten. Konk­ré­tan lőni sem tud, ami ké­zi­lab­dá­ban elég nagy hát­rány.

Csü­tör­tök­től Szuc­sánszki Zita erő­síti a női vá­lo­ga­tot­tat, úgy, a já­té­kos fél éve ját­szik sé­rül­ten. Konk­ré­tan lőni sem tud, ami ké­zi­lab­dá­ban elég nagy hát­rány.

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Tel­je­sül­het volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nagy álma a német Bun­des­li­gá­ban. Möl­ler­rel együtt szá­mít­hat­nak rá.

Tel­je­sül­het volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nagy álma a német Bun­des­li­gá­ban. Andy Möl­ler­rel együtt szá­mít­hat­nak rá.

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Storck

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Bernd Storck

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják az ex­ka­pi­tányt.

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják ex­ka­pi­tá­nyun­kat. Éppen hogy le­ma­radt a vi­lág­baj­nok­ság­ról a vá­lo­ga­tott, ahol ki­sze­mel­ték.

Drámai titkairól vallott Király Gábor

Drámai titkairól vallott Király Gábor

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Mintha csa­ló­dott az itt­hon ta­pasz­tal­tak­ban.

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Őszin­tén be­szélt a Ha­la­dás, a vá­lo­ga­tott és a ma­gyar foci gond­ja­i­ról. Mintha csa­ló­dott volna abban, amit a lab­da­rú­gá­sunkba vissza­térve ta­pasz­talt.

Megműtötték a magyar válogatott focistát, hosszú időre kidőlt

Megműtötték a magyar válogatott focistát, hosszú időre kidőlt

A Costa Rica el­leni mér­kő­zé­sen sé­rült meg a Vi­deo­ton vé­dője.

A Costa Rica el­leni mér­kő­zé­sen sé­rült meg a Vi­deo­ton vé­dője. A já­té­kosra most hosszabb pi­henő vár.