CÍMKE: 'válogatott'

Durván becsajozott Dzsudzsák Balázs

Durván becsajozott Dzsudzsák Balázs

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya jó ideje szingli...

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya jó ideje szingli, így senki nem vet­heti a sze­mére, ha nagy­ka­nál­lal falja az éle­tet.

Több százan vettek végső búcsút az öngyilkos válogatott focistától

Több százan vettek végső búcsút az öngyilkos válogatott focistától

A fut­bal­lista élet­te­len tes­tét múlt hét­vé­gén ta­lál­ták meg Ve­rek­nye egy erdős ré­szén.

FRISS HÍREK

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi poszt ügye?

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll az ügy! Na­po­kon belül vál­tás lehet a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi posz­ton?

Nagy a baj, Leekens utódját már külföldön keresik

Nagy a baj, Leekens utódját már külföldön keresik

Vajon így job­ban já­runk?

Is­me­rős em­be­rek vált­hat­ják a tel­jes cső­döt mondó belga fo­ci­ka­pi­tányt. Vajon így job­ban já­runk?

Erősítés, két príma Bundesliga-focista tűnt föl a Fradi-pályán

Erősítés, két príma Bundesliga-focista tűnt föl a Fradi-pályán

Együtt néz­ték a vá­lo­ga­tott meccset, aztán kö­rül­néz­tek a pesti éj­sza­ká­ban. Népes tár­sa­ság­gal ér­ke­zett Dár­dai Pál.

Együtt néz­ték a vá­lo­ga­tott meccset, aztán kö­rül­néz­tek a pesti éj­sza­ká­ban. Népes tár­sa­ság­gal jött Dár­dai Pál.

Ijesztő fotó, mi lesz így Dzsudzsákkal?

Ijesztő fotó, mi lesz így Dzsudzsákkal?

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés.

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés. Nagy bajba ke­rül­het a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mankó se­gít­sé­gé­vel hagyta el a fe­hér­orosz sta­di­ont.

Leekens bukásra áll, de most jön a pótvizsga

Leekens bukásra áll, de most jön a pótvizsga

Óri­ási a tétje a mai, pa­pí­ron ba­rát­sá­gos ma­gyar-auszt­rál meccs­nek. A ka­pi­tány ál­lása is ve­szély­ben?

Óri­ási a tétje a mai, pa­pí­ron ba­rát­sá­gos ma­gyar-auszt­rál meccs­nek. A szö­vet­ségi ka­pi­tány ál­lása is ve­szély­ben?

Nagy a baj, Dzsudzsák mankóval távozott

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Mi tör­tént a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

Mi tör­tént a csa­pat­ka­pi­tánnyal? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Ez aztán a meg­le­pe­tés! Tá­madó sztár­ja­in­kat együtt annyira tak­sál­ják, mint egy vá­lo­ga­tott­beli csa­pat­tár­su­kat.

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Íme, némi fo­gó­dzó: erre szá­mít­ha­tunk Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ék­tól.

Egye­lőre Le­ekens ka­pi­tánnyal együtt a sö­tét­ben ta­po­ga­tó­zunk, de íme, némi fo­gó­dzó. Erre szá­mít­ha­tunk Dzs­u­dzsá­kék­tól.

Kelleti magát Nikolics, bekeményít a kapitány: kinek van igaza?

Kelleti magát Nikolics, bekeményít a kapitány: kinek van igaza?

Sza­vazz, me­lyi­kük­kel ér­tesz egyet vá­lo­ga­tott-ügy­ben!

Sza­vazz, me­lyi­kük­kel ér­tesz egyet! Egy kis ada­lék: a csa­tár­nak rö­vi­de­sen könnyebb dolga lesz a ha­za­u­ta­zás­sal.

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Ne es­sünk két­ségbe! Ők le­het­nek lab­da­rú­gá­sunk ki­ra­kat­em­be­rei a kö­zel­jö­vő­ben.

Ne es­sünk két­ségbe! Ők le­het­nek lab­da­rú­gá­sunk ki­ra­kat­em­be­rei a kö­zel­jö­vő­ben.

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Úgy tűnik, nem kell ag­gódni Hajdú B. Ist­ván vész­jósló mon­data után.

Vereség után diszkóztak: Megbüntették a válogatott focistákat

Vereség után diszkóztak: Megbüntették a válogatott focistákat

Nem vet jó fényt egy nem­zeti vá­lo­ga­tottra, ha egy óri­ási zakó után bu­lizni in­dul­nak a tag­jai. Ez a mu­lat­ság sú­lyos pénzbe kerül!

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

A ma­gyar nem­zeti csa­pat­tal kap­cso­la­tos ter­ve­i­ről val­lott a gól­erős csa­tár.

Leekens szerint a hit a legfontosabb, templomba megy a fociválogatott

Leekens szerint a hit a legfontosabb, templomba megy a fociválogatott

Belga szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk el­mondta, mit vár a já­té­ko­sok­tól. Nem sza­kít az elő­dei ha­gyo­má­nya­i­val.

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Vá­lo­ga­tot­tunk új szak­ve­ze­tője, Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos

Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban egy­előre sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos.

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Jú­ni­us­ban két mér­kő­zé­sen lép pá­lyára a vá­lo­ga­tott. Fe­hér­orosz­or­szágba is uta­zik a Le­ekens-csa­pat.

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Meglepő döntés, ezért jött haza súlyos sérülése után a magyar focista

Meglepő döntés, ezért jött haza súlyos sérülése után a magyar focista

Kádár Tamás biz­to­san nem ját­szik Ka­zahsz­tán és Skó­cia ellen.

Kádár Tamás biz­to­san nem ját­szik Ka­zahsz­tán és Skó­cia ellen.

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Baksa László nem is olyan még a ma­gya­rok­kal állt fel a do­bo­góra. Most or­szá­got vált­hat.

Baksa László nem is olyan még a ma­gya­rok­kal állt fel a do­bo­góra. Most or­szá­got vált­hat.

Lemondta a válogatottságot a szurkolók kedvence

Fájdalmas döntés, lemondta a válogatottságot a szurkolók kedvence

Sne­ij­dert imád­ták a druk­ke­rek.

Az új hol­land ka­pi­tány már nem szá­mol Wes­ley Sne­ij­der já­té­ká­val. A vb-ezüst­ér­mes fo­cista el­fo­gadta a dön­tést.

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves ko­rá­ban ve­hette át Élet­mű­dí­ját az Év Spor­to­lója Gálán.

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Nem fe­lej­tet­ték el a vá­lo­ga­tott élén elért ered­mé­nyeit sem.

Nem fe­lej­tet­ték el a ta­valy me­nesz­tett ka­pi­tány­nak a vá­lo­ga­tott élén elért ered­mé­nyeit sem.

Itt van Leekens első botránya, nekiugrott egy klubvezető

Itt van Leekens első botránya, nekiugrott egy klubvezető

Rá­pi­rí­tot­tak a belga szak­em­berre. Tény­leg túl pök­hen­din nyi­lat­ko­zott a fo­ci­vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Rá­pi­rí­tot­tak a belga szak­em­berre. Tény­leg túl pök­hen­din nyi­lat­ko­zott a fo­ci­vá­lo­ga­tott új ka­pi­tá­nya?

Lenyűgözte a legenda a magyar focikapitányt

Lenyűgözte a legenda a magyar focikapitányt

Georges Le­ekens már tudja, mi kell.

Georges Le­ekens már tudja, mi kell Dzs­u­dzsá­kék­tól ahhoz, hogy ott le­gyünk a 2020-as Eb-n.

Gyászol Anglia: meghalt a világbajnok focilegenda

Gyászol Anglia: meghalt a világbajnok focilegenda

Hosszabb ideje har­colt a rák­kal.

1959 és 1966 kö­zött 43-szor volt vá­lo­ga­tott Jimmy Armfield. A 82 éves le­genda hosszabb ideje har­colt a rák­kal.

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Dup­lán nehéz lesz a fo­ci­vá­lo­ga­tott rajtja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Három év múl­tán bűn­hő­dünk pár száz hu­li­gán ki­há­gása miatt.

Dup­lán nehéz lesz a fo­ci­vá­lo­ga­tott rajtja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Három év múl­tán bűn­hő­dünk pár száz hu­li­gán ki­há­gása miatt.

Most dől el minden, fel van adva a lecke a magyar kedvenceknek

Most dől el minden, fel van adva a lecke a magyar kedvenceknek

Még a győ­ze­lem is kevés lehet. Nincs egy­szerű hely­zet­ben a ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a cse­hek el­leni ta­lál­kozó előtt.

Még a győ­ze­lem is kevés lehet. Nincs egy­szerű hely­zet­ben a ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a cse­hek el­leni ta­lál­kozó előtt.

Durva, a győri kézis meztelen fotóit a válogatott tagjai is megkapták

Durva, a győri kézis meztelen fotóit a válogatott tagjai is megkapták

Bo­csá­nat­ké­rést vár a helyi szö­vet­ség­től.

Bo­csá­nat­ké­rést vár a helyi szö­vet­ség­től. A vá­lo­ga­tott sze­rep­lés le­mon­dá­sán is el­gon­dol­ko­zott.

Örömhír, rég várt erre a magyar válogatott focista

Örömhír, rég várt erre a magyar válogatott focista

Egyre jobb for­má­ban a kö­zép­pá­lyás.

Egyre jobb for­má­ban a kö­zép­pá­lyás. A Bo­logna hazai pá­lyán 2-1-re ka­pott ki az Udi­ne­sé­től az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. A 12. he­lyen áll Nagy csa­pata.

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Ha­tal­mas a fel­há­bo­ro­dás.

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a leg­újabb ötlet, amely a sport­ver­se­nyek meg­szo­kott rend­jét írná felül - más lehet az olim­pia!

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Ge­ro­ges Le­ekens két hónap alatt meg­látta, mi a baj a fo­cis­tá­ink­kal. Sze­ren­csére van öt­lete a meg­ol­dásra.

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Két meccs­ből két ve­re­ség...

Két meccs­ből két ve­re­ség a női ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ho­gyan le­het­sé­ges ez, ha mind­eköz­ben a Győr a kon­ti­nens leg­jobb csa­pata?

Új csapatban Szalai Ádám: meglepő helyen bukkant föl

Új csapatban Szalai Ádám: meglepő helyen bukkant föl

Vissza­tért oda, ahol kezdte. Nosz­tal­gi­á­zott egy jót a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára.

Vissza­tért oda, ahol kezdte. Nosz­tal­gi­á­zott egy jót a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Húsz év múl­tán is meg­ta­lálta az össz­han­got a tár­sa­i­val.

Megszólalt a kapitány, ezért kaptunk ki Luxemburgban

Megszólalt a kapitány, ezért kaptunk ki Luxemburgban

Szé­lesi Zol­tán a ve­re­ség el­le­nére nem bánja, hogy meg­bí­zott­ként el­vál­lalta a vá­lo­ga­tott irá­nyí­tá­sát.

Ekkora a baj? Lőni sem tud a kézisek csodafegyvere

Ekkora a baj? Lőni sem tud a kézisek csodafegyvere

Csü­tör­tök­től Szuc­sánszki Zita erő­síti a női vá­lo­ga­tot­tat, úgy, a já­té­kos fél éve ját­szik sé­rül­ten. Konk­ré­tan lőni sem tud, ami ké­zi­lab­dá­ban elég nagy hát­rány.

Kiakadt a kapitány, mindent rosszul csináltak a kézisek

Kiakadt a kapitány, mindent rosszul csináltak a kézisek

Pedig remek kez­dés­ről ál­mo­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott, ebből aztán rém­álom lett.

Pedig remek kez­dés­ről ál­mo­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott, ebből aztán rém­álom lett.

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Tel­je­sül­het volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nagy álma a német Bun­des­li­gá­ban. Möl­ler­rel együtt szá­mít­hat­nak rá.

Tel­je­sül­het volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nagy álma a német Bun­des­li­gá­ban. Andy Möl­ler­rel együtt szá­mít­hat­nak rá.

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Storck

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Bernd Storck

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják az ex­ka­pi­tányt.

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják ex­ka­pi­tá­nyun­kat. Éppen hogy le­ma­radt a vi­lág­baj­nok­ság­ról a vá­lo­ga­tott, ahol ki­sze­mel­ték.

Drámai titkairól vallott Király Gábor

Drámai titkairól vallott Király Gábor

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Mintha csa­ló­dott az itt­hon ta­pasz­tal­tak­ban.

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Őszin­tén be­szélt a Ha­la­dás, a vá­lo­ga­tott és a ma­gyar foci gond­ja­i­ról. Mintha csa­ló­dott volna abban, amit a lab­da­rú­gá­sunkba vissza­térve ta­pasz­talt.

Megműtötték a magyar válogatott focistát, hosszú időre kidőlt

Megműtötték a magyar válogatott focistát, hosszú időre kidőlt

A Costa Rica el­leni mér­kő­zé­sen sé­rült meg a Vi­deo­ton vé­dője.

A Costa Rica el­leni mér­kő­zé­sen sé­rült meg a Vi­deo­ton vé­dője. A já­té­kosra most hosszabb pi­henő vár.

Szalai kemény szavai, ennyit tett Storck a magyar válogatottért

Szalai kemény szavai, ennyit tett Storck a magyar válogatottért

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára sokat sej­te­tően be­szélt az ex-ka­pi­tány­ról, aki­nek ugyan­ak­kor sokat kö­szön­het.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára sokat sej­te­tően be­szélt az ex-ka­pi­tány­ról, aki­nek sokat kö­szön­het.

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Bú­csú­zóul össze­kapta magát a csa­pat.

Bú­csú­zóul meg­em­be­relte magát a sé­rü­lé­sek­től ti­ze­delt ma­gyar csa­pat.

Hatalmas pofon a válogatottnak, cserbenhagyták a focistákat

Hatalmas pofon a válogatottnak, cserbenhagyták a focistákat

Nem lesz szer­ve­zett szur­ko­lás Costa Rica ellen. A cso­port ehhez a tel­je­sít­mény­hez nem sze­retné nevét és hang­ját adni.

Megfejtettük Nikolics titkát: világbajnok klasszis segítette

Megfejtettük Nikolics titkát: világbajnok klasszis segítette

Gól­zsá­kunk előre meg­érezte. Va­ló­ban nagy a ha­son­ló­ság Pippo és Niko gólja kö­zött, de ta­lál­tunk egy-két nagy kü­lönb­sé­get is.

Gól­zsá­kunk előre meg­érezte. Va­ló­ban nagy a ha­son­ló­ság Pippo és Niko gólja kö­zött, de ta­lál­tunk egy-két nagy kü­lönb­sé­get is.

Dzsudzsák Balázs kikészült, nem látja a jövőt

Dzsudzsák kikészült, nem látja a jövőt

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya sze­rint nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya sze­rint nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

Storck végre megtörte a csendet: ezért ment valójában

Storck végre megtörte a csendet: ezért ment valójában

Bo­rí­tott, nem kí­méli a ma­gya­ro­kat.

Bo­rí­tott a me­nesz­tett fo­ci­ka­pi­tány. Nem kí­méli a ma­gya­rok lab­da­rú­gást és a szur­ko­ló­kat. Ezért volt kény­te­len tá­vozni a vá­lo­ga­tott élé­ről.

Itt az első nagy balhé, magyar focilegenda osztotta ki az új kapitányt

Itt az első nagy balhé, magyar focilegenda osztotta ki az új kapitányt

Fa­ze­kas László nem érti, mit lá­tott Le­ekens­ben az MLSZ. Kapa be­szólt Csá­nyi­nak és a vá­lo­ga­tott élére ki­ne­ve­zett edző­nek is.

Shane Tusup üzent a fociszurkolóknak, és beszólt az úszóknak

Shane Tusup üzent a fociszurkolóknak, és beszólt az úszóknak

Erről ál­mo­dott a si­ke­res úszó­edző.

Hosszú Ka­tinka edző-fér­jét a jelek sze­rint ko­mo­lyan meg­fer­tőzte a fo­ci­őrü­let. Erről ál­mo­dott a si­ke­res úszó­edző. Lesz foly­ta­tása?

Hosszú Katinka férje nem adja fel, mit lép erre az MLSZ?

Hosszú Katinka férje nem adja fel, mit lép erre az MLSZ?

Ked­venc úszó­nőnk edzője ezt tény­leg ko­mo­lyan gon­dolja. Vajon be­válna Shane Tusup a fo­ci­vá­lo­ga­tott élén?

Megszólalt az MLSZ első számú külföldi kapitányjelöltje

Megszólalt az MLSZ első számú külföldi kapitányjelöltje

Vé­sze­sen szű­kül a kör. Ciki, ha ez így foly­ta­tó­dik. Tény­leg ennyit ér a ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja?

Vé­sze­sen szű­kül a ki­sze­mel­tek köre. Ciki, ha ez így foly­ta­tó­dik. Tény­leg csak ennyit ér a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­padja?

Váratlan hír, kulcsemberei hagyták ott a magyar válogatottat

Váratlan hír, kulcsemberei hagyták ott a magyar válogatottat

Le­mondta a vá­lo­ga­tott­sá­got az olim­piai baj­nok já­té­kos. A ka­pi­tány se­gí­tője is tá­vo­zik.

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni.

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.

A Vatikánt is irányította a magyar kapitányjelölt

A Vatikánt is irányította a magyar kapitányjelölt

Gi­o­vanni Tra­pat­toni ki­váló edző volt, húsz éve azon­ban sem­mit nem tud fel­mu­tatni. Az Eb ide­jén 81 éves lesz.

Gi­o­vanni Tra­pat­toni ki­váló edző volt, húsz éve azon­ban sem­mit nem tud fel­mu­tatni.

Döntött az MLSZ, ennyiért nézhetjük az új fociválogatottat

Döntött az MLSZ, ennyiért nézhetjük az új fociválogatottat

Ol­csón meg­néz­he­ted Szé­lesi Zol­tán meg­bí­zott ka­pi­tány ma­gyar­or­szági meccsét.

Ol­csón meg­néz­he­ted Szé­lesi Zol­tán meg­bí­zott ka­pi­tány ma­gyar­or­szági meccsét.

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben.

Mély vál­ság­ban a csa­pata, már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben. Be­fo­lyá­solja a mély­re­pü­lés a hazai ka­pi­tány­kér­dést?

Eldőlt, ki lett a válogatott új kapitánya

Eldőlt, ki lett a válogatott új kapitánya

A Twit­ter-en je­len­tet­ték be.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség a hi­va­ta­los Twit­ter-ol­da­lán je­len­tette be.

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

Szinte min­den jel Marco Rossi ér­ke­zé­sére utal. A német után jöhet az olasz vonal.

Szinte min­den jel Marco Rossi ér­ke­zé­sére utal. A német után jöhet az olasz vonal.

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Áll a bál a csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán.

Áll a bál a vá­lo­ga­tott csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán. Pedig csak Storck­tól vett bú­csút. Meg­kapta a ma­gáét egy hoz­zá­szó­ló­tól, de a lé­giós nem hagyta magát.

Ez a két magyar sztársportoló tarolt a Ninja Warrioron

Ez a két magyar sztársportoló tarolt a Ninja Warrioron

Bir­kó­zó­ink él­vez­ték a küz­del­met.

A TV2 leg­újabb mű­so­rá­nak első adá­sá­ban két vá­lo­ga­tott bir­kózó is ver­seny­zett: Veréb Ist­ván riói olim­pi­kon és Gu­lyás Zsom­bor Eb-ötö­dik he­lye­zett.

Ezt adta a búcsúzó Bernd Storck a magyar labdarúgásnak

Ezt adta a búcsúzó Bernd Storck a magyar labdarúgásnak

Szép em­lé­kek is fű­ződ­nek a me­nesz­tett német szö­vet­ségi ka­pi­tány mun­ká­já­hoz.

Sok szép emlék fű­ző­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány­hoz. Az Eb-re 44 év után ju­tot­tunk ki, össze­fog­tak a szur­ko­lók is. A por­tu­gá­lok el­leni 3-3-at nem lehet el­fe­lej­teni.

Döbbenetes, százmilliókat keres a focistákkal leégő Storck

Döbbenetes, százmilliókat keres a focistákkal leégő Storck

A német edző két mun­kát végez az MLSZ-nek.

A német edző két mun­kát végez az MLSZ-nek. Utódja ennél ke­ve­seb­bet kap­hat majd.

Meglepetés készül kapitányügyben: a Dárdai-vonalat választaná az MLSZ

Meglepetés készül kapitányügyben: a Dárdai-vonalat választaná az MLSZ

Ha már egy­szer be­jött egy ha­sonló húzás... Ez a páros ve­heti át Bernd Storck he­lyét a fo­ci­vá­lo­ga­tott élén.

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Min­dene volt a foci a kisfi­ú­nak.

Min­dene volt a foci Zsom­bi­nak, még ha ő nem is űz­hette. Több­ször járt vá­lo­ga­tott meccsen, sőt a telki edző­tá­bor­ban is ta­lál­ko­zott a ked­ven­ce­i­vel.

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Tel­jes a káosz a fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál.

Tel­jes a káosz a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ellen már a szur­ko­lók tün­tet­nek. Több jel utal a német mes­ter és Dzs­u­dzsák Ba­lázs vi­tá­jára.

Ennyi volt? Szomorú hírt közölt a ferencvárosi legenda

Ennyi volt? Szomorú hírt közölt a ferencvárosi legenda

Gera Zol­tán ok­tó­ber­ben is ki­hagy­hatja a vá­lo­ga­tott meccse­ket. Vajon lát­juk még őt va­laha cí­me­res mez­ben?

Meglepő szavak, elnézést kért a kínos hibákért a válogatott sztárja

Meglepő szavak, elnézést kért a kínos hibákért a válogatott sztárja

Gu­lá­csi el­né­zést kért a tár­sak­tól és a szur­ko­lók­tól.

Gu­lá­csi el­né­zést kért a tár­sak­tól és a szur­ko­lók­tól. A vá­lo­ga­tott ka­pusa két gól­nál is hi­bá­zott Svájc ellen.

Súlyos betegségben hunyt el a magyar röplabda válogatott játékos

Súlyos betegségben hunyt el a magyar röplabda válogatott játékos

52 éves ko­rá­ban el­hunyt Szil­ágyi Ben­de­gúz. - adta hírül a Ma­gyar Röp­labda Szö­vet­ség.

Ennyit utazik a magyar világválogatott - Fotó

Ennyit utazik a magyar világválogatott - Fotó

Szó sze­rint a világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek já­té­ko­sok a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tottba.

Győzött a fociválogatott, mégis nagy a baj

Győzött a fociválogatott, mégis nagy a baj

Ta­valy no­vem­ber óta elő­ször szer­zett gólt és nyert is Bernd Storck csa­pata. Két rossz hír ár­nyé­kolja be a si­kert.

Ta­valy no­vem­ber óta elő­ször szer­zett gólt és nyert is Bernd Storck csa­pata. Két rossz hír ár­nyé­kolja be a si­kert.

Kitálalt a jóbarát, ezért sírta el magát Dzsudzsák

Kitálalt a jóbarát, ezért sírta el magát Dzsudzsák

Végre kap­tunk né­hány vá­laszt, immár ért­he­tőbb, hogy mi okozta a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nyá­nak könnyeit.

Végre kap­tunk né­hány vá­laszt, immár ért­he­tőbb, hogy mi okozta a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak könnyeit.

Drámai bejelentés, Nikolics lemondta a válogatottságot

Drámai bejelentés, Nikolics lemondta a válogatottságot

Eddig tűrte a mel­lő­zést a Chi­cago Fire ma­gyar fo­cis­tája? A csa­tár be­je­len­tette, au­gusz­tus­ban biz­to­san nem jön haza.

Megszólalt a legenda, Storck ezért maradhatott az égés után

Megszólalt a legenda, Storck ezért maradhatott az égés után

An­dor­rát egy NB II-es csa­pat­nak is simán kel­lett volna ver­nie. Ettől füg­get­le­nül nem szü­le­tett rossz dön­tés.

Botrány az öltözőben, csapattársa férfiasságát fogdosta a focilegenda?

Botrány az öltözőben, csapattársa férfiasságát fogdosta a focilegenda?

Ál­lí­tása sze­rint a vá­lo­ga­tott meccsek előtt ez ri­tu­á­lévá vált.

Ál­lí­tása sze­rint a vá­lo­ga­tott meccsek előtt ez ri­tu­á­lévá vált. A másik érin­tett rö­hö­gő­gör­csöt ka­pott, ami­kor meg­hal­lotta a szto­rit.

Hibázott Dárdai? Keményen beszóltak Storcknak

Hibázott Dárdai? Keményen beszóltak Storcknak

Petry Zsolt sze­rint a német szak­em­ber le­rom­bolta a saját nim­bu­szát, és már kevés ideje ma­radt a vá­lo­ga­tott élén.

Petry Zsolt sze­rint a német szak­em­ber le­rom­bolta a saját nim­bu­szát, és már kevés ideje ma­radt a vá­lo­ga­tott élén.

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége.

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége. Ne­he­zen szü­le­tett meg az íté­let a német szak­em­ber­ről.

Áll a bál, Szalai Ádám a Facebookon vitatkozik a hozzászólókkal

Áll a bál, Szalai Ádám a Facebookon vitatkozik a hozzászólókkal

Az év­for­du­lón nosz­tal­gi­á­zik az első Eb-gól­szer­zőnk, és nem hagyja szó nél­kül, ha be­szól­nak neki.

Storck és kollégái, kikkel égett a válogatott?

Storck és kollégái, kikkel égett a válogatott?

Ne­he­zen ocsú­dunk fel a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott an­dor­rai égé­sé­ből. Egy kvíz­ben fel is idéz­zük az el­múlt 31 év szé­gyen­folt­jait.

Ne­he­zen ocsú­dunk fel a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott an­dor­rai égé­sé­ből. Egy kvíz­ben fel is idéz­zük az el­múlt 31 év szé­gyen­folt­jait. Ki­ta­lá­lod, kik vol­tak az érin­tett ka­pi­tá­nyok?