CÍMKE: 'válogatott'

Most dől el minden, fel van adva a lecke a magyar kedvenceknek

Most dől el minden, fel van adva a lecke a magyar kedvenceknek

Még a győ­ze­lem is kevés lehet. Nehéz hely­zet­ben a ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a cse­hek el­leni ta­lál­kozó előtt.

Durva, a győri kézis meztelen fotóit a válogatott tagjai is megkapták

Durva, a győri kézis meztelen fotóit a válogatott tagjai is megkapták

Bo­csá­nat­ké­rést vár a helyi szö­vet­ség­től. A vá­lo­ga­tott sze­rep­lés le­mon­dá­sán is el­gon­dol­ko­zott.

Örömhír, rég várt erre a magyar válogatott focista

Örömhír, rég várt erre a magyar válogatott focista

Egyre jobb for­má­ban a kö­zép­pá­lyás. A Bo­logna hazai pá­lyán 2-1-re ka­pott ki az Udi­ne­sé­től.

Egyre jobb for­má­ban a kö­zép­pá­lyás. A Bo­logna hazai pá­lyán 2-1-re ka­pott ki az Udi­ne­sé­től az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a leg­újabb ötlet, amely a sport­ver­se­nyek meg­szo­kott rend­jét írná felül.

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a leg­újabb ötlet, amely a sport­ver­se­nyek meg­szo­kott rend­jét írná felül.

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Kőkemény kritika, ezt várja a kapitány Dzsudzsákéktól

Ge­ro­ges Le­ekens két hónap alatt meg­látta, mi a baj a fo­cis­tá­ink­kal. Sze­ren­csére van öt­lete a meg­ol­dásra.

Ge­ro­ges Le­ekens két hónap alatt meg­látta, mi a baj a fo­cis­tá­ink­kal. Sze­ren­csére van öt­lete a meg­ol­dásra.

Új csapatban Szalai Ádám: meglepő helyen bukkant föl

Új csapatban Szalai Ádám: meglepő helyen bukkant föl

Vissza­tért oda, ahol kezdte.

Vissza­tért oda, ahol kezdte. Nosz­tal­gi­á­zott egy jót a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Húsz év múl­tán is meg­ta­lálta az össz­han­got a tár­sa­i­val.

Megszólalt a kapitány, ezért kaptunk ki Luxemburgban

Megszólalt a kapitány, ezért kaptunk ki Luxemburgban

Szé­lesi Zol­tán a ve­re­ség el­le­nére nem bánja, hogy meg­bí­zott­ként el­vál­lalta a vá­lo­ga­tott irá­nyí­tá­sát.

Szé­lesi Zol­tán a ve­re­ség el­le­nére nem bánja, hogy meg­bí­zott­ként el­vál­lalta a vá­lo­ga­tott irá­nyí­tá­sát.

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Két meccs­ből két ve­re­ség...

Két meccs­ből két ve­re­ség a női ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ho­gyan le­het­sé­ges ez, ha mind­eköz­ben a Győr a kon­ti­nens leg­jobb csa­pata?

Kiakadt a kapitány, mindent rosszul csináltak a kézisek

Kiakadt a kapitány, mindent rosszul csináltak a kézisek

Pedig remek kez­dés­ről ál­mo­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott, ebből aztán rém­álom lett.

Lőni sem tud a kézisek csodafegyvere

Ekkora a baj? Lőni sem tud a kézisek csodafegyvere

Szuc­sánszki Zita erő­síti a női vá­lo­ga­tot­tat, úgy, a já­té­kos fél éve ját­szik sé­rül­ten. Konk­ré­tan lőni sem tud, ami ké­zi­lab­dá­ban elég nagy hát­rány.

Csü­tör­tök­től Szuc­sánszki Zita erő­síti a női vá­lo­ga­tot­tat, úgy, a já­té­kos fél éve ját­szik sé­rül­ten. Konk­ré­tan lőni sem tud, ami ké­zi­lab­dá­ban elég nagy hát­rány.

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Storck visszatérhet, igazi sztárklubnál került szóba a neve

Tel­je­sül­het volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nagy álma a német Bun­des­li­gá­ban. Möl­ler­rel együtt szá­mít­hat­nak rá.

Tel­je­sül­het volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nagy álma a német Bun­des­li­gá­ban. Andy Möl­ler­rel együtt szá­mít­hat­nak rá.

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Storck

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Bernd Storck

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják az ex­ka­pi­tányt.

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják ex­ka­pi­tá­nyun­kat. Éppen hogy le­ma­radt a vi­lág­baj­nok­ság­ról a vá­lo­ga­tott, ahol ki­sze­mel­ték.

Drámai titkairól vallott Király Gábor

Drámai titkairól vallott Király Gábor

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Mintha csa­ló­dott az itt­hon ta­pasz­tal­tak­ban.

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Őszin­tén be­szélt a Ha­la­dás, a vá­lo­ga­tott és a ma­gyar foci gond­ja­i­ról. Mintha csa­ló­dott volna abban, amit a lab­da­rú­gá­sunkba vissza­térve ta­pasz­talt.

Megműtötték a magyar válogatott focistát, hosszú időre kidőlt

Megműtötték a magyar válogatott focistát, hosszú időre kidőlt

A Costa Rica el­leni mér­kő­zé­sen sé­rült meg a Vi­deo­ton vé­dője.

A Costa Rica el­leni mér­kő­zé­sen sé­rült meg a Vi­deo­ton vé­dője. A já­té­kosra most hosszabb pi­henő vár.

Szalai kemény szavai, ennyit tett Storck a magyar válogatottért

Szalai kemény szavai, ennyit tett Storck a magyar válogatottért

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára sokat sej­te­tően be­szélt az ex-ka­pi­tány­ról, aki­nek ugyan­ak­kor sokat kö­szön­het.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára sokat sej­te­tően be­szélt az ex-ka­pi­tány­ról, aki­nek ugyan­ak­kor sokat kö­szön­het.

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Bú­csú­zóul össze­kapta magát a csa­pat.

Bú­csú­zóul meg­em­be­relte magát a sé­rü­lé­sek­től ti­ze­delt ma­gyar csa­pat.

Hatalmas pofon a válogatottnak, cserbenhagyták a focistákat

Hatalmas pofon a válogatottnak, cserbenhagyták a focistákat

Nem lesz szer­ve­zett szur­ko­lás Costa Rica ellen. A cso­port ehhez a tel­je­sít­mény­hez nem sze­retné nevét és hang­ját adni.

Dzsudzsák kikészült, nem látja a jövőt

Dzsudzsák kikészült, nem látja a jövőt

Nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya sze­rint nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

Shane Tusup üzent a fociszurkolóknak, és beszólt az úszóknak

Shane Tusup üzent a fociszurkolóknak, és beszólt az úszóknak

Erről ál­mo­dott a si­ke­res úszó­edző.

Hosszú Ka­tinka edző-fér­jét a jelek sze­rint ko­mo­lyan meg­fer­tőzte a fo­ci­őrü­let. Erről ál­mo­dott a si­ke­res úszó­edző. Lesz foly­ta­tása?

Storck végre megtörte a csendet: ezért ment valójában

Storck végre megtörte a csendet: ezért ment valójában

Bo­rí­tott, nem kí­méli a ma­gya­ro­kat.

Bo­rí­tott a me­nesz­tett fo­ci­ka­pi­tány. Nem kí­méli a ma­gya­rok lab­da­rú­gást és a szur­ko­ló­kat. Ezért volt kény­te­len tá­vozni a vá­lo­ga­tott élé­ről.

Itt az első nagy balhé, magyar focilegenda osztotta ki az új kapitányt

Itt az első nagy balhé, magyar focilegenda osztotta ki az új kapitányt

Fa­ze­kas László nem érti, mit lá­tott Le­ekens­ben az MLSZ. Kapa be­szólt Csá­nyi­nak és a vá­lo­ga­tott élére ki­ne­ve­zett edző­nek is.

Megszólalt az MLSZ első számú külföldi kapitányjelöltje

Megszólalt az MLSZ első számú külföldi kapitányjelöltje

Vé­sze­sen szű­kül a kör. Ciki, ha ez így foly­ta­tó­dik. Tény­leg ennyit ér a ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja?

Vé­sze­sen szű­kül a ki­sze­mel­tek köre. Ciki, ha ez így foly­ta­tó­dik. Tény­leg csak ennyit ér a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­padja?

Váratlan hír, kulcsemberei hagyták ott a magyar válogatottat

Váratlan hír, kulcsemberei hagyták ott a magyar válogatottat

Le­mondta a vá­lo­ga­tott­sá­got az olim­piai baj­nok já­té­kos.

Le­mondta a vá­lo­ga­tott­sá­got az olim­piai baj­nok já­té­kos. A ka­pi­tány se­gí­tője is tá­vo­zik.

Hosszú Katinka férje nem adja fel, mit lép erre az MLSZ?

Hosszú Katinka férje nem adja fel, mit lép erre az MLSZ?

Ked­venc úszó­nőnk edzője ezt tény­leg ko­mo­lyan gon­dolja. Vajon be­válna Shane Tusup a fo­ci­vá­lo­ga­tott élén?

Viccnek is rossz, a Vatikánt is irányította a magyar kapitányjelölt

Viccnek is rossz, a Vatikánt is irányította a magyar kapitányjelölt

Gi­o­vanni Tra­pat­toni ki­váló edző volt, húsz éve azon­ban sem­mit nem tud fel­mu­tatni. Az Eb ide­jén 81 éves lesz.

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.

Döntött az MLSZ, ennyiért nézhetjük az új fociválogatottat

Döntött az MLSZ, ennyiért nézhetjük az új fociválogatottat

Ol­csón meg­néz­he­ted Szé­lesi Zol­tán meg­bí­zott ka­pi­tány ma­gyar­or­szági meccsét.

Ol­csón meg­néz­he­ted Szé­lesi Zol­tán meg­bí­zott ka­pi­tány ma­gyar­or­szági meccsét.

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben.

Mély vál­ság­ban a csa­pata, már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben. Be­fo­lyá­solja a mély­re­pü­lés a hazai ka­pi­tány­kér­dést?

Eldőlt, ki lett a válogatott új kapitánya

Eldőlt, ki lett a válogatott új kapitánya

A Twit­ter-en je­len­tet­ték be.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség a hi­va­ta­los Twit­ter-ol­da­lán je­len­tette be.

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

Szinte min­den jel Marco Rossi ér­ke­zé­sére utal. A német után jöhet az olasz vonal.

Szinte min­den jel Marco Rossi ér­ke­zé­sére utal. A német után jöhet az olasz vonal.

Marco Rossi vallomása, magyar kapitány lehet?

Marco Rossi vallomása, magyar kapitány lehet?

A Hon­véd­dal baj­noki címet szerző Marco Rossi a Ri­post-nak be­szélt a jö­vő­ről.

Egy­szerre olasz és ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya lehet a fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak. A Hon­véd­dal baj­noki címet szerző Marco Rossi a Ri­post-nak be­szélt a le­he­tő­ség­ről, me­lyet nem uta­sí­tana el.

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Áll a bál a csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán.

Áll a bál a vá­lo­ga­tott csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán. Pedig csak Storck­tól vett bú­csút. Meg­kapta a ma­gáét egy hoz­zá­szó­ló­tól, de a lé­giós nem hagyta magát.

Ez a két magyar sztársportoló tarolt a Ninja Warrioron

Ez a két magyar sztársportoló tarolt a Ninja Warrioron

Bir­kó­zó­ink él­vez­ték a küz­del­met.

A TV2 leg­újabb mű­so­rá­nak első adá­sá­ban két vá­lo­ga­tott bir­kózó is ver­seny­zett: Veréb Ist­ván riói olim­pi­kon és Gu­lyás Zsom­bor Eb-ötö­dik he­lye­zett.

Döbbenetes, százmilliókat keres a focistákkal leégő Storck

Döbbenetes, százmilliókat keres a focistákkal leégő Storck

A német edző két mun­kát végez az MLSZ-nek. Utódja ennél ke­ve­seb­bet kap­hat majd.

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Tel­jes a káosz a fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál.

Tel­jes a káosz a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ellen már a szur­ko­lók tün­tet­nek. Több jel utal a német mes­ter és Dzs­u­dzsák Ba­lázs vi­tá­jára.

Meglepetés készül kapitányügyben: a Dárdai-vonalat választaná az MLSZ

Meglepetés készül kapitányügyben: a Dárdai-vonalat választaná az MLSZ

Ha már egy­szer be­jött egy ha­sonló húzás... Ez a páros ve­heti át Bernd Storck he­lyét a fo­ci­vá­lo­ga­tott élén.

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Min­dene volt a foci a kisfi­ú­nak.

Min­dene volt a foci Zsom­bi­nak, még ha ő nem is űz­hette. Több­ször járt vá­lo­ga­tott meccsen, sőt a telki edző­tá­bor­ban is ta­lál­ko­zott a ked­ven­ce­i­vel.

Meglepő szavak, elnézést kért a kínos hibákért a válogatott sztárja

Meglepő szavak, elnézést kért a kínos hibákért a válogatott sztárja

Gu­lá­csi el­né­zést kért a tár­sak­tól és a szur­ko­lók­tól.

Gu­lá­csi el­né­zést kért a tár­sak­tól és a szur­ko­lók­tól. A vá­lo­ga­tott ka­pusa két gól­nál is hi­bá­zott Svájc ellen.

Súlyos betegségben hunyt el a magyar röplabda válogatott játékos

Súlyos betegségben hunyt el a magyar röplabda válogatott játékos

52 éves ko­rá­ban el­hunyt Szil­ágyi Ben­de­gúz. - adta hírül a MRSZ

52 éves ko­rá­ban el­hunyt Szil­ágyi Ben­de­gúz. - adta hírül a Ma­gyar Röp­labda Szö­vet­ség.

Ennyi volt? Szomorú hírt közölt a ferencvárosi legenda

Ennyi volt? Szomorú hírt közölt a ferencvárosi legenda

Gera Zol­tán ok­tó­ber­ben is ki­hagy­hatja a vá­lo­ga­tott meccse­ket. Vajon lát­juk még őt va­laha cí­me­res mez­ben?

Győzött a fociválogatott, mégis nagy a baj

Győzött a fociválogatott, mégis nagy a baj

Két rossz hír ár­nyé­kolja be a si­kert.

Ta­valy no­vem­ber óta elő­ször szer­zett gólt és nyert is Bernd Storck csa­pata. Két rossz hír ár­nyé­kolja be a si­kert.

Negyvenezer kilométert utazik a magyar világválogatott - Fotó

Negyvenezer kilométert utazik a magyar világválogatott - Fotó

A világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek já­té­ko­sok a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tottba.

Szó sze­rint a világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek já­té­ko­sok a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tottba. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány va­ló­ban a leg­jobb já­té­ko­so­kat hívja, ők azon­ban alig sze­re­pel­nek ko­moly baj­nok­sá­gok­ban.

Kitálalt a jóbarát, ezért sírta el magát Dzsudzsák

Kitálalt a jóbarát, ezért sírta el magát Dzsudzsák

Végre kap­tunk né­hány vá­laszt, immár ért­he­tőbb, hogy mi okozta a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nyá­nak könnyeit.

Végre kap­tunk né­hány vá­laszt, immár ért­he­tőbb, hogy mi okozta a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak könnyeit.

Drámai bejelentés, Nikolics lemondta a válogatottságot

Drámai bejelentés, Nikolics lemondta a válogatottságot

Eddig tűrte a mel­lő­zést a Chi­cago Fire ma­gyar fo­cis­tája? A csa­tár be­je­len­tette, au­gusz­tus­ban biz­to­san nem jön haza.

Megszólalt a legenda, Storck ezért maradhatott az égés után

Megszólalt a legenda, Storck ezért maradhatott az égés után

An­dor­rát egy NB II-es csa­pat­nak is simán kel­lett volna ver­nie. Ettől füg­get­le­nül nem szü­le­tett rossz dön­tés.

Botrány az öltözőben, csapattársa férfiasságát fogdosta a focilegenda?

Botrány az öltözőben, csapattársa férfiasságát fogdosta a focilegenda?

Ál­lí­tása sze­rint a vá­lo­ga­tott meccsek előtt ez ri­tu­á­lévá vált.

Ál­lí­tása sze­rint a vá­lo­ga­tott meccsek előtt ez ri­tu­á­lévá vált. A másik érin­tett rö­hö­gő­gör­csöt ka­pott, ami­kor meg­hal­lotta a szto­rit.

Hibázott Dárdai? Keményen beszóltak Storcknak

Hibázott Dárdai? Keményen beszóltak Storcknak

Petry Zsolt sze­rint a német edző le­rom­bolta a saját nim­bu­szát, és már kevés ideje ma­radt a vá­lo­ga­tott élén.

Petry Zsolt sze­rint a német szak­em­ber le­rom­bolta a saját nim­bu­szát, és már kevés ideje ma­radt a vá­lo­ga­tott élén.

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége.

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége. Ne­he­zen szü­le­tett meg az íté­let a német szak­em­ber­ről.

Áll a bál, Szalai Ádám a Facebookon vitatkozik a hozzászólókkal

Áll a bál, Szalai Ádám a Facebookon vitatkozik a hozzászólókkal

Az év­for­du­lón nosz­tal­gi­á­zik az első Eb-gól­szer­zőnk, és nem hagyja szó nél­kül, ha be­szól­nak neki.

Megszégyenítette Storckot a legenda, ez az eddigi legdurvább oltás

Megszégyenítette Storckot a legenda, ez az eddigi legdurvább oltás

Még Matthäust is ki­akasz­totta a vá­lo­ga­tott csú­fos an­dor­rai bu­kása. Meg­sem­mi­sítő vé­le­ményt mon­dott honfi­tár­sá­ról.

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Dét­ári Lajos nem ker­telt az An­dor­rá­ban csú­fo­san le­égett vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­ról.

Kínos lebukás: ezzel a magyar sztárral vigasztalódik Curtis felesége!

Kínos lebukás: ezzel a magyar sztárral vigasztalódik Curtis felesége!

Csilla már túl­tette magát a sza­kí­tá­son, új éle­tet kez­dett.

Csilla már túl­tette magát a sza­kí­tá­son, új éle­tet kez­dett, rá­adá­sul férje egyik is­me­rő­sé­vel.

Ezért kell mennie, vagy maradnia Storcknak

Ezért kell mennie, vagy maradnia Storcknak

Nagy­ban megy a vita, mi tör­tén­jen ka­pi­tá­nyunk­kal. A Ri­post össze­gyűj­tötte az ér­ve­ket a német szak­em­ber mel­lett és el­lene is.

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani.

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk be­val­lotta, na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani, de in­kább el­ha­rapta a nyel­vét a ma­gyar vá­lo­ga­tott an­dor­rai ve­re­sé­gét kö­ve­tően.

Korábbi szövetségi kapitányunk kőkeményen nekiment Storcknak

Korábbi szövetségi kapitányunk kőkeményen nekiment Storcknak

Ala­po­san be­ol­va­sott Glá­zer Ró­bert az edző­nek és a já­té­ko­sok­nak is.

Be­ol­va­sott az edző­nek és a já­té­ko­sok­nak is. Nem csak azok­nak, akik le­sze­re­pel­tek An­dor­rá­ban...

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Ki­há­moz­ható a csa­pat­ka­pi­tány mon­da­ta­i­ból: sok­kal több ve­szett el, mint az An­dorra el­leni meccs.

Sötét jövő, súlyos kritika az NB I-nek

Sötét jövő, súlyos kritika az NB I-nek

Az NB I gól­ki­rá­lya nem­zet­közi szin­ten csak ön­gólra jó.

Az NB I gól­ki­rá­lya nem­zet­közi szin­ten csak ön­gólra jó. Bernd Storckra még sok munka vár,

Ők lesznek kedvenc pólósaink a vizes vébén

Ők lesznek kedvenc pólósaink a vizes vébén

Märcz Tamás szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette a férfi ví­zi­lab­dá­zók bő ke­re­tét a vi­lág­baj­nok­ságra.