CÍMKE: 'vallomás'

Félelemben él szakítása után a magyar műsorvezető

Félelemben él szakítása után a magyar műsorvezető

A gyö­nyörű mo­dellt egyet­len dolog ag­gasztja, és ez a fé­le­lem oly­kor ko­moly mé­re­te­ket ölt.

A gyö­nyörű mo­dellt egyet­len dolog ag­gasztja, és ez a fé­le­lem oly­kor ko­moly mé­re­te­ket ölt.

El akarják hallgattatni a szexuális zaklatásáról kitálaló színésznőt

El akarják hallgattatni a szexuális zaklatásáról kitálaló színésznőt

Nagy port ka­vart Sá­rosdi Lilla őszinte val­lo­mása.

Nagy port ka­vart Sá­rosdi Lilla őszinte val­lo­mása.

Őszinte vallomás, anyagi problémáktól retteg Hódi Pamela!

Őszinte vallomás, anyagi problémáktól retteg Hódi Pamela!

Fél, hogy tar­ta­lé­kai is el­fogy­nak.

A csi­nos anyuka attól tart, hogy idős­ko­rára nem lesz párja és a tar­ta­lé­kai is el­fogy­nak majd.

Hajdú Péter vallomása: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Hajdú Péter vallomása: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Péter la­punk­nak val­lott a ma­gán­éle­té­ről.

Péter la­punk­nak val­lott a ma­gán­éle­té­ről.

Drámai vallomást tett a család: így halt meg Aradszky László

Drámai vallomást tett a család: így halt meg Aradszky László

Éle­té­nek 83. évé­ben hunyt el.

Hét­főn reg­gel ér­ke­zett a hír, hogy éle­té­nek 83. évé­ben el­hunyt a ma­gyar tánc­zene egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója, Aradszky László.

Könnyes vallomás, Cristiano Ronaldo elárulta fájdalmas titkát

Könnyes vallomás, Cristiano Ronaldo elárulta fájdalmas titkát

A por­tu­gál fut­ball­csil­lag őszin­tén me­sélt élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

Ezért sírta el magát élő műsorban Sarka Kata

Ezért sírta el magát élő műsorban Sarka Kata

Az egy­kori mo­dell tudta mit vál­lal, ami­kor sze­re­pelni hív­ták a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! mű­sorba gyer­me­ke­i­vel.

Az egy­kori mo­dell tudta mit vál­lal, ami­kor sze­re­pelni hív­ták a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! mű­sorba gyer­me­ke­i­vel. Sarka Kata na­gyon büszke a most nyolc­éves Non­csira és a hét­éves Dá­vidra, így nem tar­tott Ördög Nóri kér­dé­se­i­től. Per­sze így is be­le­fu­tott né­hány kel­le­met­le­nebb kér­désbe.

Fájdalmas vallomás, betegen született Szinetár Dóra kisfia

Fájdalmas vallomás, betegen született Szinetár Dóra kisfia

A negy­ven­éves, Já­szai Mari-díjas szí­nésznő né­hány hét­tel ez­előtt adott éle­tet har­ma­dik gyer­me­ké­nek.

A negy­ven­éves, Já­szai Mari-díjas szí­nésznő né­hány hét­tel ez­előtt adott éle­tet har­ma­dik gyer­me­ké­nek.

Bevallotta, évek óta szingli Ekanem Bálint

Bevallotta, évek óta szingli Ekanem Bálint

A Sz­tár­ban Sztár éne­kese el­árulta, egy­ál­ta­lán nem bús­la­ko­dik emi­att.

A Sz­tár­ban Sztár éne­kese el­árulta, egy­ál­ta­lán nem bús­la­ko­dik emi­att.

Megtörte a csendet a magyar színész, nem adja fel a harcot

Megtörte a csendet a magyar színész, nem adja fel a harcot

Pró­bára tette az élet.

A híres ma­gyar szí­nészt, Cser­halmi Györ­gyöt az utóbbi idő­ben igen­csak pró­bára tette az élet.

Meglepő vallomást tett Majka: vajon mit szól hozzá Dundika?

Meglepő vallomást tett Majka: vajon mit szól hozzá Dundika?

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja meg­ható tit­kot árul el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! ma esti adá­sá­ban.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja meg­ható tit­kot árul el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! ma esti adá­sá­ban.

Muri Enikő: Olyan gyenge voltam, hogy járni sem bírtam!

Muri Enikő: Olyan gyenge voltam, hogy járni sem bírtam!

A csa­torna új mű­so­rá­ban iszo­nyú meg­pró­bál­ta­tá­sok­nak vol­tak ki­téve a sztá­rok.

A csa­torna új mű­so­rá­ban iszo­nyú meg­pró­bál­ta­tá­sok­nak vol­tak ki­téve a sztá­rok.

Kitálalt az egykori luxusprosti, erre vágynak igazán a férfiak

Kitálalt az egykori luxusprosti, erre vágynak igazán a férfiak

A 24 éves nő szép kis össze­get ka­szál órán­ként új szol­gál­ta­tá­sáért.

A 24 éves nő szép kis össze­get ka­szál órán­ként új szol­gál­ta­tá­sáért.

Majka megható vallomást tett Dundikáról

Majka megható vallomást tett Dundikáról

Ér­zé­se­i­ről val­lott.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja D. Tóth Krisz­tá­nak val­lott ér­zé­se­i­ről. Úgy tűnik, a ko­ráb­ban nő­faló hí­ré­ben álló mű­sor­ve­zető meg­ál­la­po­dott.

Vége a szerelemnek: ezért szakított párjával Aleska

Vége a szerelemnek: ezért szakított párjával Aleska

Nehéz dön­tést ho­zott.

Nehéz dön­tést ho­zott meg Ale­ska, aki már szét is köl­tö­zött egy­kori sze­rel­mé­vel.

Meglepő dolgokat mondott Robbie Williams, majdnem tönkretette életét

Meglepő dolgokat mondott Robbie Williams, majdnem tönkretette életét

Ha nem ka­pott volna má­so­dik esélyt, akkor bi­zony ma nem le­hetne vele élete ér­telme.

Esküvőjéről vallott Liptai Claudia

Esküvőjéről vallott Liptai Claudia

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja a Mok­ká­ban ven­dé­ges­ke­dett.

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja a Mok­ká­ban ven­dé­ges­ke­dett.

Rettenetes részleteket árult el a 13 éves kántorjánosi késelő édesanyja

Rettenetes részleteket árult el a kántorjánosi késelő édesanyja

Az anya el­mondta, mi tör­tént azon a tra­gi­kus estén.

Az anya el­mondta, mi tör­tént azon a tra­gi­kus estén, fia ho­gyan ment haza a ké­se­lés után.

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

Ki­tá­lalt a sztár egyik ba­rátja.

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

Meglepő dolog derült ki a hercegnőről

Meglepő dolog derült ki a hercegnőről

Vil­mos her­ceg kis­lá­nyá­ról és fi­á­ról is be­szélt egy kór­ház­lá­to­ga­tá­son.

Vil­mos her­ceg kis­lá­nyá­ról és fi­á­ról is be­szélt egy kór­ház­lá­to­ga­tás al­kal­má­val.

Itt az igazság, először beszélt szerelméről Stohl András

Először beszélt szerelméről Stohl András

Ami­óta ki­de­rült, új sze­re­lem köl­tö­zött az éle­tébe, nem akart nyi­lat­kozni ma­gán­éle­té­ről. Most végre meg­tört a jég.

Ami­óta ki­de­rült, új sze­re­lem köl­tö­zött az éle­tébe, nem akart nyi­lat­kozni ma­gán­éle­té­ről. Most végre meg­tört a jég.

Kern András vallomása: Szerettem inni

Kern András vallomása: Szerettem inni

A nép­szerű szí­nész öt évvel ez­előtt ke­rült kór­házba sú­lyos gyo­mor­vér­zés­sel. Or­vo­sai ul­ti­má­tu­mot adtak neki.

A nép­szerű szí­nész öt évvel ez­előtt ke­rült kór­házba sú­lyos gyo­mor­vér­zés­sel. Or­vo­sai ul­ti­má­tu­mot adtak neki, amit ő be­tar­tott.

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték a tinit.

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték, ha­já­nál fogva von­szol­ták a föl­dön, rug­dos­ták a tinit. Az egyik el­kö­vető sze­rint azért, mert meg­volt rá min­den okuk.

Bevallotta: Szingli a TV2 sztárja

Bevallotta: Szingli a TV2 sztárja

Kra­usz Gábor eddig mind­össze két adás­ban tűnt fel...

Kra­usz Gábor eddig mind­össze két adás­ban tűnt fel a TV2 új si­ker­mű­so­rá­ban a Séfek sé­fé­ben, de már most biz­tos, a sár­mos fi­a­tal­em­ber miatt nők ezrei ol­va­doz­nak a kép­er­nyők előtt...

Vérlázító magyarázatot adott tettére Csenge kegyetlen gyilkosa

Vérlázító magyarázatot adott tettére Csenge kegyetlen gyilkosa

Val­lo­mást tett a 20 éves fiú, aki a gyanú sze­rint meg­gyil­kolta Csen­gét.

Val­lo­mást tett a 20 éves fiú, aki a gyanú sze­rint meg­gyil­kolta Bor­sod­ná­das­don a 17 éves Csen­gét.

Meglepő vallomás: Till Attila nem hajlandó dolgozni

Meglepő vallomás: Till Attila nem hajlandó dolgozni

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője imád va­sár­na­pon­ként bu­lizni a szín­pa­don. sze­reti a tár­sa­sá­got.

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője imád va­sár­na­pon­ként bu­lizni a szín­pa­don.

Megrázó leleplezés: a magyar énekes segített meghalni édesanyjának

Megrázó leleplezés: a magyar énekes segített meghalni édesanyjának

A nép­szerű ze­nész sze­rint édes­anyja nem azért akart meg­halni, mert bol­dog­ta­lan volt, hanem azért, mert már el­fá­radt.

Kitálalt a visszavonult prosti: Ez történik valójában az utcán

Kitálalt a visszavonult prosti: Ez történik valójában az utcán

Ször­nyű, miket élt át.

A ször­nyű per­ce­ket átélő öröm­lány éve­kig tartó hall­ga­tás után dön­tött úgy, hogy fel­lib­benti a fáty­lat az éj­sza­kai élet­ről!

Meglepő vallomás tett Ganxsta Zolee, ezt nem gondoltad volna róla

Meglepő vallomás tett Ganxsta Zolee, ezt nem gondoltad volna róla

Vé­let­le­nül, egy reg­geli mű­sor­ban szólta el magát a nép­szerű rap­per.

Vé­let­le­nül, egy reg­geli mű­sor­ban szólta el magát a nép­szerű rap­per.

Bikiniben vallotta be Iszak Eszter: Ezzel lehet boldoggá tenni

Bikiniben vallotta be Iszak Eszter: Ezzel lehet boldoggá tenni

Nem kell más, csak három dolog és ettől bol­dog lesz a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Nem kell más, csak három dolog és ettől bol­dog lesz a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Ez a túlkapás: Vallomást ment tenni a rendőrségre, véresen ment haza

Ez a túlkapás: Vallomást ment tenni a rendőrségre, véresen ment haza

Újabb rend­őri túl­ka­pás bot­rán­koz­tatta meg az em­be­re­ket Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Újabb rend­őri túl­ka­pás bot­rán­koz­tatta meg az em­be­re­ket Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Kitálalt Madonna testvére: "nála nincs szörnyűbb ember"

Kitálalt Madonna testvére: "nála nincs szörnyűbb ember"

De nem akar róla rosszat mon­dani...

Köny­vet ír­hat­tam volna arról, mennyire ször­nyű ember - mondta a pop ki­rály­nő­jé­nek test­vére.

Különleges szerelmi vallomást kapott Hosszú Katinka

Különleges szerelmi vallomást kapott Hosszú Katinka

Ettől át­for­ró­so­dott az in­ter­net.

Ettől az üze­net­től át­for­ró­so­dott az in­ter­net. Na­po­kig tar­tott, mire Shane Tusup sza­vakba tudta fog­lalni az ér­zé­seit.

Kemoterápiás kezelésről beszélt Balázs Klári

Kemoterápiás kezelésről beszélt Balázs Klári

Az éne­kes­nő­nek elege lett...

Az éne­kes­nő­nek elege lett a ta­lál­ga­tá­sok­ból és kerek perec el­mondta vé­le­mé­nyét az eset­le­ges be­teg­sé­gét érintő plety­kák­ról.

Nincs kiút, bezárkózott otthonába MC Hawer

Nincs kiút, bezárkózott otthonába MC Hawer

Küzd al­ko­hol utáni vá­gyá­val.

Hiába tiszta már közel négy éve. Úgy tűnik, még min­dig küzd al­ko­hol utáni vá­gyá­val az éne­kes.

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Bár Pécsi Il­dikó az, aki kény­te­len bí­ró­ságra járni egy­kori menye miatt, fér­jét, Szűcs La­jost job­ban meg­vi­seli az ügy.

Bár Pécsi Il­dikó az, aki kény­te­len bí­ró­ságra járni, fér­jét, Szűcs La­jost job­ban meg­vi­seli az ügy.

Szilágyi János megrázó vallomása: Belátható közelségben van a halál

Szilágyi János megrázó vallomása: Belátható közelségben van a halál

A le­gen­dás té­vést túl a nyolc­va­non egyre in­kább fog­lal­koz­tatja az el­mú­lás gon­do­lata.

Most derült ki: halála előtt közvetlenül fiaival beszélt Diana hercegnő

Most derült ki: halála előtt közvetlenül fiaival beszélt Diana hercegnő

Vil­mos és Harry her­ceg is be­szélt édes­any­já­val a vég­ze­tes au­tó­bal­eset előtt.

Vil­mos és Harry her­ceg is be­szélt édes­any­já­val a vég­ze­tes au­tó­bal­eset előtt.

Meglepő vallomást tett a híres magyar színésznő

Meglepő vallomást tett a híres magyar színésznő

Ko­vács Pat­rí­cia olyan tit­kot árult el ma­gá­ról, amit soha nem gon­dol­tunk volna.

Ko­vács Pat­rí­cia olyan tit­kot árult el ma­gá­ról, amit soha nem gon­dol­tunk volna. Per­sze,nem vitás, fon­tos az ön­is­me­ret.

Meglepő titkot árult el plasztikai műtéteiről Zimány Linda

Meglepő titkot árult el plasztikai műtéteiről Zimány Linda

Zi­mány Linda se­bé­szé­nél járt.

Zi­mány Linda a minap ked­venc plasz­ti­kai se­bé­szé­vel fo­tózta le magát.

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Vil­mos és Harry her­ceg is em­lé­ke­ket idé­zett fel, el­mond­ták, ho­gyan lát­ták a her­ceg­nőt.

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy el­len­lá­ba­sai foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik kom­ment­je­ik­ben. Ezért most el­mondja a va­ló­sá­got.

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy el­len­lá­ba­sai foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik kom­ment­je­ik­ben. Ezért most el­mondja a va­ló­sá­got.

Fábián Juli: "Minek így élni?"

Fábián Juli: "Minek így élni?"

Teg­nap este óta min­den Fá­bián Juli meg­rázó val­lo­má­sá­val van tele: az éne­kesnő egy Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben tu­datta a vi­lág­gal, egy időre ismét el­tű­nik. Ko­ráb­ban sem tit­kolta be­teg­sé­gét.

Teg­nap este óta min­den Fá­bián Juli meg­rázó val­lo­má­sá­val van tele: az éne­kesnő egy Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben tu­datta a vi­lág­gal, egy időre ismét el­tű­nik.

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek.

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek a Gás­pár csa­lád­ban. Mi­köz­ben a kö­zös­ségi ol­da­la­kon még igye­kez­nek meg­őrizni a lát­sza­tot, most ki­de­rült a nyers va­ló­ság.

Őszinte vallomás: Somló Tamás féltve őrzött titka derült ki

Őszinte vallomás: Somló Tamás féltve őrzött titka derült ki

A ze­nész test­vére val­lott róla.

A le­gen­dás éne­kes test­vére val­lotta be, sok dolog van, ami­ről a ra­jon­gók nem tud­tak.

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

A nép­szerű szí­nész nem­rég arról be­szélt, hogy 43 éve­sen ész­re­vette, már nem kelti föl annyi nő ér­dek­lő­dé­sét, mint ko­ráb­ban.

A nép­szerű szí­nész nem­rég arról be­szélt, hogy 43 éve­sen ész­re­vette, már nem kelti föl annyi nő ér­dek­lő­dé­sét, mint ko­ráb­ban.

Hegyi Barbara bevallotta, nagy őrültséget csinált

Hegyi Barbara bevallotta, nagy őrültséget csinált

Férje min­den­kép­pen le akarta be­szélni, de a szí­nésznő ra­gasz­ko­dott ahhoz, amit a fe­jébe vett.

Férje min­den­kép­pen le akarta be­szélni, de a szí­nésznő ra­gasz­ko­dott ahhoz, amit a fe­jébe vett.

Gesztesi Károly nem hazudik tovább, őszintén bevallott mindent

Gesztesi Károly nem hazudik tovább, őszintén bevallott mindent

Ha­tal­mas ki­hí­vás vár rá, ami­vel bát­ran néz majd szembe.

Ha­tal­mas ki­hí­vás vár rá, ami­vel bát­ran néz majd szembe.

Döbbenet, majdnem gyilkos lett a korábbi sztárfocistából

Döbbenet, majdnem gyilkos lett a korábbi sztárfocistából

A ba­rátja be­szélte le az őrült terv­ről.

A ko­csi­já­ban várt arra a pénz­ügyi ta­nács­adóra, aki miatt sok pénzt bu­kott. Az egyik ba­rát­já­nak si­ke­rült le­be­szél­nie a ter­vé­ről.

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

Meg­va­ló­sítja álmát.

A TV2 sztárja rég­óta dé­del­ge­tett álmát fogja meg­va­ló­sí­tani a na­pok­ban.

"Ki akartam szállni" - meglepően őszinte vallomást tett Harry herceg

"Ki akartam szállni" - meglepően őszinte vallomást tett Harry herceg

Harry her­ceg szo­kat­la­nul őszinte in­ter­jút adott arról, hogy el akarta hagyni a csa­lád­ját, hogy hét­köz­napi éle­tet él­hes­sen.

Megrendítő vallomást tett a színésznő: rákkal küzd

Megrendítő vallomást tett a színésznő: rákkal küzd

Le­mondta a fel­lé­pé­seit is.

Bár vo­na­kodva teszi, de le­mondta a fel­lé­pé­seit is.

Féltett titkáról vallott Harry herceg, orvosra is szüksége volt

Féltett titkáról vallott Harry herceg, orvosra is szüksége volt

A her­ceg egy in­ter­jú­ban be­szélt élete leg­ne­he­zebb pil­la­na­ta­i­ról. A fáj­dal­mat so­káig el­nyomta ma­gá­ban.

A her­ceg egy in­ter­jú­ban be­szélt élete leg­ne­he­zebb pil­la­na­ti­ról. A tra­gé­diát so­káig el­nyomta ma­gá­ban.

Ezért fogyott Kasza Tibi 25 kilót!

Ezért fogyott Kasza Tibi 25 kilót!

Ter­mé­sze­te­sen egy nő van a do­log­ban, de ez még­sem ilyen egy­szerű.

Még ma is akad az in­ter­ne­ten né­hány kép, ame­lyen egy jóval tel­tebb, szinte fel­is­mer­he­tet­len Kasza Tibi kö­szön vissza ránk. Az éne­kes-mű­sor­ve­zető most fel­fedte nagy tit­kát.

Őszinte vallomást tett Gianni: Harcolok Zitáért és a házasságunkért

Őszinte vallomást tett Gianni: Harcolok Zitáért és a házasságunkért

Az olasz ét­te­rem­tu­laj­do­nos tudja, hogy ke­mé­nyen meg kell dol­gozni azért, hogy min­den mű­köd­jön.

Mádai Vivien: "Általános iskolai volt eddig a leghosszabb kapcsolatom"

Mádai Vivien: "Általános iskolai volt eddig a leghosszabb kapcsolatom"

Mádai Vivi na­gyon sze­rel­mes tí­pus­nak vallja magát.

Mádai Vivi na­gyon sze­rel­mes tí­pus­nak vallja magát.

Csipa vallomása: Ilyen nővel nem találkoztam még, mint Mádai Vivi!

Csipa vallomása: Ilyen nővel nem találkoztam még, mint Mádai Vivi!

Bár a mű­sor­ve­zető bol­dog há­zas­ság­ban él, meg­ha­tot­ták őt part­nere őszinte ér­zel­mei.

Bár a mű­sor­ve­zető bol­dog há­zas­ság­ban él, meg­ha­tot­ták őt part­nere őszinte ér­zel­mei.

Őszintén vallott daganatáról Peller Mariann!

Őszintén vallott daganatáról Peller Mariann!

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része, pedig alap­ve­tően csak a csa­lád­já­nak akart jót.

Megrendítő vallomással állt elő Széles Sándor barátja

Megrendítő vallomással állt elő Széles Sándor barátja

Gyurta Dá­niel és Risz­tov Éva ko­rábbi edzője áp­ri­lis­ban esett kó­mába, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Gyurta Dá­niel és Risz­tov Éva ko­rábbi edzője áp­ri­lis­ban esett kó­mába, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Ezt tudnod kell: Andy Vajna bevallotta, hogy vált világhírű producerré!

Ezt tudnod kell: Andy Vajna bevallotta, hogy vált világhírű producerré!

A neves pro­du­cer el­ké­pesztő val­lo­más­sal szol­gált!

A neves pro­du­cer el­ké­pesztő val­lo­más­sal szol­gált!

Jimmy fia sosem szerette mostoháját

Jimmy fia sosem szerette mostoháját

Őszin­tén be­szélt a gyer­mek­ko­rá­ról és mos­to­ha­any­já­val való vi­szo­nyá­ról...

Őszin­tén be­szélt a gyer­mek­ko­rá­ról és mos­to­ha­any­já­val való vi­szo­nyá­ról Zámbó Krisz­tián. Jimmy fia egy in­ter­ne­tes mű­sor­ban me­sélt arról, hogy mos­to­ha­anyja, Edit asszony ko­ráb­ban fél­té­keny volt rá.

Meglepő vallomást tett Hajós András: Ezt nem gondoltad volna róla

Meglepő vallomást tett Hajós András: Ezt nem gondoltad volna róla

Ér­de­kes sza­vak hagy­ták el a nagy­szájú tévés szá­ját! Most aztán ma­gya­ráz­kod­hat...

Megtörte a csendet Mádai Vivien: Ezért fogyott le drasztikusan

Megtörte a csendet Mádai Vivien: Ezért fogyott le drasztikusan

Mintha ki­cse­rél­ték volna. Rá sem is­merni a TV2 szexi sztár­jára.

Mintha ki­cse­rél­ték volna. Rá sem is­merni a TV2 szexi sztár­jára.

Megrendítő vallomást tett a magyar énekesnő a kamerák előtt

Megrendítő vallomást tett a magyar énekesnő a kamerák előtt

Évek óta küzd a ki­lók­kal a ma­gyar éne­kesnő.

Évek óta küzd a ki­lók­kal a ma­gyar éne­kesnő, aki most elő­ször val­lotta be: tudja, mi lehet a gond.

Mariah Carey és exférje még mindig együtt hál

Mariah Carey és exférje még mindig együtt hál

Egy be­szél­ge­tős mű­sor­ban val­lotta be a szí­nész, hiába vál­tak el a fe­le­sé­gé­vel, még min­dig gyak­ran együtt al­sza­nak...

Egy be­szél­ge­tős mű­sor­ban val­lotta be a szí­nész, hiába vál­tak el a fe­le­sé­gé­vel, még min­dig gyak­ran együtt al­sza­nak...

Fájdalmas vallomás, előkerült Pars Krisztián autószerelője

Fájdalmas vallomás, előkerült Pars Krisztián autószerelője

L. Dávid egy szom­bat­he­lyi új­ság­nak nyi­lat­ko­zott. Volt amit el­is­mert, de olyan is akadt, amit nem.

Bochkor Gábor nem titkolja tovább: mindig francia szeretőre vágyott

Bochkor Gábor nem titkolja tovább: mindig francia szeretőre vágyott

A tanár-diák sze­re­lem­ről be­szél­get­tek a Music FM Ön­in­dí­tó­já­nak mű­sor­ve­ze­tői.

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

A pro­du­cer el­szólta magát a Slá­ger TV-ben, mégis volt közte és Tor­nóczky Anita kö­zött ro­mánc.

Damu Roland beismerte, nem volt jó apa

Damu Roland beismerte, nem volt jó apa

A ro­vott múltú szí­nész val­lott.

A ro­vott múltú szí­nész őszin­te­ségi ro­ha­mot ka­pott egy kis­tér­ségi rádió ven­dé­ge­ként.

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

Le­rán­totta a lep­let! A gyö­nyörű mo­dell hó­na­po­kig külön élt sze­rel­mé­től, Haj­másy Pé­ter­től.

Le­rán­totta a lep­let! A gyö­nyörű mo­dell hó­na­po­kig külön élt sze­rel­mé­től, Haj­másy Pé­ter­től.

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

Gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

A szí­nész egy rá­dió­mű­sor­ban árulta el féltve őr­zött tit­kát! Ha­ma­ro­san gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

Détár nehezen tudja elfogadni az öregedést

Détár nehezen tudja elfogadni az öregedést

Még min­dig gyö­nyörű Détár Enikő, de tisz­tá­ban van a ko­rá­val.

Még min­dig gyö­nyörű Détár Enikő, de tisz­tá­ban van a ko­rá­val. Feb­ruár végén be­töl­tötte az 53. élet­évét.

Megrendítő vallomást tett Bódi Sylvi: halálos kórral küzd

Megrendítő vallomást tett Bódi Sylvi: halálos kórral küzd

Bódi Sylvi meg­fo­gadta, jobb ember lesz, ha si­ke­rül le­győz­nie a be­teg­sé­get.

Bódi Sylvi meg­fo­gadta, jobb ember lesz, ha si­ke­rül le­győz­nie a be­teg­sé­get.

Kitálalt Ganxsta Zolee édesapja: Fia nőügyeiről vallott

Kitálalt Ganxsta Zolee édesapja: Fia nőügyeiről vallott

A nép­szerű rap­per édes­apja ki­fe­cse­gett né­hány apró tit­kot. De vajon mit szól ehhez Dög­légy Zolee?

A nép­szerű rap­per édes­apja ki­fe­cse­gett né­hány apró tit­kot. De vajon mit szól ehhez Dög­légy Zolee?

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Meglepő vallomást tett Oszter Sándor felesége

Meglepő vallomást tett Oszter Sándor felesége

A férje több­ször is meg­csalta.

Fa­i­loni Do­na­tella tudja, hogy a férje több­ször is meg­csalta.

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

Megrendítő vallomás: először beszélt a szörnyűségekről az Oscar-díjas színésznő

Megrendítő vallomás: először beszélt a szörnyűségekről az Oscar-díjas színésznő

Az Oscar-díjas szí­nésznő elő­ször be­szélt a nyil­vá­nos­ság előtt arról, hogy gye­rek­ként meg­erő­sza­kol­ták.

Vallomás! Saját nemét is szerette a magyar sztár!

Vallomás! Saját nemét is szerette a magyar sztár!

Min­den­kit meg­le­pett a ki­je­len­té­sé­vel.

Min­den­kit meg­le­pett a ki­je­len­té­sé­vel a Fem3 csa­torna Mi­csoda Nők! Vár­ko­nyi And­re­á­val című mű­so­rá­ban. Azt sem tit­kolta, tech­ni­ka­i­lag is mű­kö­dött a dolog..

Tóth Gabi közönségesnek tartja a régi énjét

Tóth Gabi közönségesnek tartja a régi énjét

Az éne­kesnő ma már a mun­kás­sá­gá­val sze­retne ki­tűnni a sztá­rok közül, nem pedig olcsó bul­vár­hí­rek­kel.

Az éne­kesnő ma már a mun­kás­sá­gá­val sze­retne ki­tűnni a sztá­rok közül, nem pedig olcsó bul­vár­hí­rek­kel.