CÍMKE: 'vallomás'

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Mar­git nénit egy évvel a fia ha­lála után is fel­zak­latja a tudat.

Pintér Tibor szomorú vallomást tett

Pintér Tibor szomorú vallomást tett fiával kapcsolatban

A szí­nész őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről.

A szí­nész őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről, hogy érinti fia vá­lasz­tása.

FRISS HÍREK

Elképesztő részletek Galambos Lajos vallomásából

Elképesztő részletek Galambos Lajos vallomásából

Bíró le­gyen a tal­pán, aki egy­szeri ol­va­satra képes ki­bo­gozni az össze­ku­szá­ló­dott szá­la­kat!

Bíró le­gyen a tal­pán, aki egy­szeri ol­va­satra képes ki­bo­gozni az össze­ku­szá­ló­dott szá­la­kat!

Szerelmi életéről vallott Lewis Hamilton, sokan megdöbbentek

Szerelmi életéről vallott Lewis Hamilton, sokan megdöbbentek

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok ver­seny­ző­nek nincs ideje a csa­jo­zásra.

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok ver­seny­ző­nek nincs ideje a csa­jo­zásra. Ettől füg­get­le­nül sze­retne apa lenni.

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

A ze­nész min­den rész­letre ki­ter­je­dően igye­ke­zett cá­folni a vád ál­lí­tá­sait, majd meg­ne­ve­zett egy román vál­lal­ko­zót.

A ze­nész min­den rész­letre ki­ter­je­dően igye­ke­zett cá­folni a vád ál­lí­tá­sait, majd meg­ne­ve­zett egy román vál­lal­ko­zót.

Meglepő vallomás: dührohamot kapott Tatár Csilla

Meglepő vallomás: dührohamot kapott Tatár Csilla

A rész­le­tek­ről be­szélt a mű­sor­ve­zető.

A rész­le­tek­ről a Csak show és más semmi stú­di­ó­já­ban be­szélt a mű­sor­ve­zető.

Újabb fordulat a tárgyaláson: részletes vallomást tesz Lagzi Lajcsi

Újabb fordulat a tárgyaláson: részletes vallomást tesz Lagzi Lajcsi

A trom­bi­tás kö­rül­be­lül egy óra hosszat be­szél majd a tár­gya­lá­son.

A trom­bi­tás kö­rül­be­lül egy óra hosszat be­szél majd a tár­gya­lá­son.

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Ki­csit olya­nok, mint a macska és az egér. Foly­ton zri­kál­ják egy­mást, de a ci­ca­harc mö­gött ko­moly ér­zel­mek fe­szül­nek.

Elképesztő bejelentést tett Kate Moss: ezen mindenki ledöbbent

Elképesztő bejelentést tett Kate Moss: ezen mindenki ledöbbent

Ezt talán még az édes­anyja se hiszi el.

A szu­per­mo­dell val­lo­má­sát va­ló­szí­nű­leg az édes­anyja se hiszi el.

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Ked­den este év­ti­ze­des sze­relmi val­lo­mást bö­kött ki Cla­u­dia.

Ked­den este év­ti­ze­des sze­relmi val­lo­mást bö­kött ki Cla­u­dia egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban! Erre senki sem szá­mí­tott...

Szívszorító amit az elhunyt focista Fülöp Márton édesapja mondott

Szívszorító amit az elhunyt focista Fülöp Márton édesapja mondott

Fülöp Fe­renc közel három éve gyá­szolja a fiát...

Fülöp Fe­renc közel három éve gyá­szolja a fiát, úgy érzi ez a fáj­da­lom sosem múlik el...

Felkavaró részletek: megdöbbentő vallomást tett a Fertő tavi darabolós gyilkos

Felkavaró részletek: megdöbbentő vallomást tett a Fertő tavi darabolós gyilkos

El­me­or­vosa sze­rint Alf­red U. egész egy­sze­rűen ke­zel­he­tet­len, ezt tá­masztja alá a Fertő tavi gyil­kos fel­ka­varó val­lo­mása is...

Váratlanul csapott le a szerelem: 13 őszinte vallomás

Váratlanul csapott le a szerelem: 13 őszinte vallomás

Vajon mennyi idő kell a sze­re­lem­hez?

Vajon mennyi idő alatt sze­re­tünk bele va­la­kibe? Erre a kér­désre va­ló­szí­nű­leg min­denki mást vá­la­szolna. Lás­sunk né­hány őszinte val­lo­mást!

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Döbbenetes fordulat az eltűnt magyar villanyszerelők ügyében

Döbbenetes fordulat az eltűnt magyar villanyszerelők ügyében

A vál­lal­kozó kö­vet­kező val­lo­mása min­dent meg­vál­toz­tat­hat.

A két férfi meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott vál­lal­kozó kö­vet­kező val­lo­mása min­dent meg­vál­toz­tat­hat.

Kitálalt a drogdíler, döbbenet, miért halt meg majdnem Demi Lovato

Kitálalt a drogdíler, döbbenet, miért halt meg majdnem Demi Lovato

A drog­ke­res­kedő ál­lítja, a sztár pon­to­san tudta, mit vett be azon az estén.

A drog­ke­res­kedő ál­lítja, a sztár pon­to­san tudta, mit vett be azon az estén, ami kis híján az éle­tébe ke­rült.

"A jókedvem sokszor csak szerep" - Meglepő vallomás Fluortól!

"A jókedvem sokszor csak szerep" - Meglepő vallomás Fluortól!

Ahogy ígér­ték, a srá­cok nem ültek a ba­bér­ja­i­kon, hanem gőz­erő­vel dol­goz­tak az őszi Po­werS­zim­fo­nik mel­lett az új dalon is.

Kiderült Adolf Hitler mélyen elrejtett titka

Kiderült Adolf Hitler mélyen elrejtett titka

Az egy­kori inasa soha nem hal­lott rész­le­te­ket árult el Hit­ler éle­té­ből.

Az egy­kori inasa soha nem hal­lott rész­le­te­ket árult el Hit­ler éle­té­ből.

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Meg­ren­dí­tette a ha­lála egy­kori pár­ját.

Meg­ren­dí­tette a le­gen­dás ze­nész ha­lála egy­kori pár­ját. Har­math Ma­ri­anna Gina az utolsó na­pok­ról be­szélt.

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Kapás Bog­lárka na­gyon maga alatt volt az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Sze­relme és edzője bá­to­rí­tása adott erőt neki.

Kapás Bog­lárka na­gyon maga alatt volt az Eb-n. Sze­relme és edzője bá­to­rí­tása adott erőt neki.

Erre a férfira kattant rá Andy Murray

Megdöbbentő vallomás: erre a férfira kattant rá Andy Murray

Az olim­piai baj­nok te­ni­szező be­val­lotta, kivel ran­dizna, ha meleg lenne.

Az olim­piai baj­nok te­ni­szező be­val­lotta, kivel ran­dizna, ha meleg lenne. A vá­lasz­tá­sát meg is in­do­kolta.

Azt hiszik, ufó vagyok, pedig nem, én így élvezem a szexet, értsék meg

Azt hiszik, ufó vagyok, pedig nem, én így élvezem a szexet, értsék meg

Az orál a leg­több férfi szá­mára a szex csú­csa. Nem mon­da­ná­nak le róla sem­mi­lyen más szex­él­mé­nyért...

Eltitkolta a vetélést a királyi család, most derült fény a borzalomra

Eltitkolta a vetélést a királyi család, most derült fény a borzalomra

II. Er­zsé­bet ki­rálynő is hall­ga­tott. Idő kel­lett, amíg fel­dol­goz­ták a tra­gé­diát.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő is hall­ga­tott, mert idő kel­lett, amíg fel­dol­goz­ták a tör­tén­te­ket.

Bevallotta hűtlenségét Verebes István

Bevallotta hűtlenségét Verebes István

Ma már más­ként vi­sel­kedne az első há­zas­sá­gá­ban. A neves tévés úgy érzi: nagy­részt az ő hi­bá­já­ból ment tönkre a kap­cso­lata gyer­me­kei édes­any­já­val.

Ma már más­ként vi­sel­kedne az első há­zas­sá­gá­ban. A neves tévés úgy érzi: nagy­részt az ő hi­bá­já­ból ment tönkre a kap­cso­lata gyer­me­kei édes­any­já­val.

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható Győ­zike ol­da­lán, de...

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Katy Perry leg­újabb in­ter­jú­já­ban árulta el magát. Nem akár­ki­vel ta­lál­ko­zott, aki­nek a sze­mé­lye órási ha­tást gya­ko­rolt rá.

Dundika kitálalt: ezért nem hajlandó foglalkozni Majka nőügyeivel

Dundika kitálalt: ezért nem hajlandó foglalkozni Majka nőügyeivel

A rap­per és ked­vese nyolc éve bol­do­gan élnek.

A rap­per és ked­vese nyolc éve bol­do­gan élnek, bár azt be­vall­ják, hogy ők nem egy át­la­gos csa­lád. Most ki­de­rült, mi a kap­cso­la­tuk titka.

Intim vallomást tett Détár Enikő: erről nem szoktak beszélni

Intim vallomást tett Détár Enikő: erről nem szoktak beszélni

In­ter­jú­já­ban egy ta­bu­té­má­ról be­szélt nyíl­tan az öt­ven­négy éves szí­nésznő. Saját ta­pasz­ta­la­tait mondta el.

In­ter­jú­já­ban egy ta­bu­té­má­ról be­szélt nyíl­tan az öt­ven­négy éves szí­nésznő. Saját ta­pasz­ta­la­tait mondta el.

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

At­tila ma már pél­dás éle­tet él...

Amb­rus At­tila ma már tény­leg pél­dás éle­tet él fi­a­tal fe­le­sé­gé­vel, és szinte sem­mi­vel nem lehet ki­hozni a sod­rá­ból. Nem volt ez min­dig így.

Magát hibáztatja barátja haláláért a sztárjátékos

Drámai vallomás: magát hibáztatja barátja haláláért a sztárjátékos

Su­ba­sic me­sélt a drá­má­já­ról.

So­káig nem tu­dott ma­gá­nak meg­bo­csá­tani a hor­vát fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen né­hány hó­na­pig nem ve­zet­het.

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen abban biz­tos lehet, hogy né­hány hó­na­pig nem ülhet volán mögé. Ez tör­tént a rend­őr­sé­gen...

Váratlan fordulat: Kiderült az igazság a magyar rocklegenda eltitkolt fiáról

Váratlan fordulat: Kiderült az igazság a magyar rocklegenda eltitkolt fiáról

Itt a meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len bi­zo­nyí­ték...

Itt a meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len bi­zo­nyí­ték, mely­nek ha­tá­sára a rock­le­genda vég­leg fel­lé­le­gez­het. Vita nincs, Ba­lázs nem az ő fia!

Bochkor Gábor vallomása: nagyon könnyű elcsábítani

Bochkor Gábor vallomása: nagyon könnyű elcsábítani

A be­vá­sár­lói szo­ká­sa­i­ról is be­szélt a rá­diós a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban.

A be­vá­sár­lói szo­ká­sa­i­ról is be­szélt a rá­diós a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. Ké­szült egy lista, hogy mivel csá­bít­ják el a gya­nút­lan ve­vő­ket.

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Végre tisz­tá­zód­hat a rej­té­lyes gyil­kos­sági ügy. Tupac ra­jon­gói kö­ve­te­lik, hogy a rend­őr­ség nyissa meg újra a nyo­mo­zást.

Nem hívták meg apja hagyatéki tárgyalására Náray Erikát!

Nem hívták meg apja hagyatéki tárgyalására Náray Erikát!

A szí­nésznő két éves volt, mikor a szü­lei el­vál­tak, édes­ap­já­val pedig on­nan­tól kezdve egy­ál­ta­lán nem volt kap­cso­lata.

Kern András drámai vallomása: Semmit sem ér az antidepresszáns

Kern András drámai vallomása: Semmit sem ér az antidepresszáns

A szí­nészt egész éle­té­ben gyö­törte édes­any­já­tól örö­költ haj­lama a de­presszi­óra.

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

Sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek, Mak­ran­czi Za­lán­nak.

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

A le­gen­dás éne­kesnő már 15 éve nincs ve­lünk.

A le­gen­dás éne­kesnő már 15 éve nincs ve­lünk. Fia így em­lék­szik a napra, ami­kor saját ott­ho­ná­ban ta­lált rá.

Elképesztő fordulat Whitney Houston halálának ügyében

Elképesztő fordulat Whitney Houston halálának ügyében

Meg­gyil­kol­ták az éne­kes­nőt?

Az új val­lo­más sze­rint meg­gyil­kol­ták az éne­kes­nőt. Volt még vele va­laki a szo­bá­ban.

Bochkor Gábor komoly vallomást tett, de mit szól ehhez Várkonyi Andi?

Bochkor Gábor komoly vallomást tett, de mit szól ehhez Várkonyi Andi?

A sze­re­lem, a bir­tok­lás és a fél­té­keny­ség volt a téma pén­tek reg­gel a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban.

Szívszorító: súlyos betegséggel küzd a népszerű énekesnő

Szívszorító vallomás: súlyos betegséggel küzd a népszerű énekesnő

Janet Jack­son meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt arról, mi­lyen ször­nyű be­teg­ség­gel kell meg­küz­de­nie.

Janet Jack­son meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt arról, mi­lyen ször­nyű be­teg­ség­gel kell meg­küz­de­nie.

Őszinte vallomás: műtéten esett át Berki Krisztián

Őszinte vallomás: műtéten esett át Berki Krisztián

Az izom­ce­leb­nek még 2015-ben kel­lett kés alá fe­küd­nie. Most a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt róla.

Az izom­ce­leb­nek még 2015-ben kel­lett kés alá fe­küd­nie. Most a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt róla.

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

Min­den­hova együtt men­nek...

A hu­mo­rista és új sze­relme egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét...

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy sze­rint egy­va­lami kell ahhoz, hogy az ember bol­dog éle­tet éljen. Most el­árulja a tit­kot.

Judy sze­rint egy­va­lami kell ahhoz, hogy az ember bol­dog éle­tet éljen. Most el­árulja a tit­kot.

Durva, mi derült ki Verebes Istvánról: prostit vitt az oltár elé

Durva, mi derült ki Verebes Istvánról: prostit vitt az oltár elé

A 70 éves szí­nész-ren­dező csa­ládja na­gyon nem örült vá­lasz­tott­já­nak, aki azóta Ame­ri­ká­ban él.

A 70 éves szí­nész-ren­dező csa­ládja na­gyon nem örült vá­lasz­tott­já­nak, aki azóta Ame­ri­ká­ban él.

Intim vallomást tett Szulák Andrea: erről nem szoktak beszélni

Intim vallomást tett Szulák Andrea: erről nem szoktak beszélni

Min­den nő éle­té­ben eljön.

Min­den nő éle­té­ben eljön az az idő­szak, amit a szak­iro­da­lom csak me­no­pau­za­ként em­le­get. Az 54 éves szí­nésznő nyíl­tan be­szélt róla.

Lefeküdt a kliensével, megrémült, amikor reggel meglátta a mellét

Lefeküdt a kliensével, megrémült, amikor reggel meglátta a mellét

Az éj­sza­ká­ban dol­gozó tán­cos­lá­nyok csak na­gyon rit­kán me­sél­nek ka­land­ja­ik­ról.

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

Két és fél éve él pár­kap­cso­lat­ban Gö­möri And­rás Má­té­val.

A szí­nésznő két és fél éve él pár­kap­cso­lat­ban Gö­möri And­rás Má­té­val, aki ta­valy ta­vas­szal kérte meg a kezét.

Fenyő-gyilkosság: "nagyot hibáztam"- mondta Gyárfás Tamás

Fenyő-gyilkosság: "nagyot hibáztam"- mondta Gyárfás Tamás

Nyil­vá­nos­ságra ke­rült Gyár­fás Tamás val­lo­mása.

Nyil­vá­nos­ságra ke­rült Gyár­fás Tamás val­lo­mása, amit egy 14 ol­da­las be­ad­vány for­má­já­ban nyúj­tott be a bí­ró­ság­nak és az ügyész­ség­nek.

Caramel drámája: először szólalt meg lánya betegségéről az énekes

Caramel drámája: először szólalt meg lánya betegségéről az énekes

A nép­szerű éne­kes áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy kis­lá­nya leu­ké­miás.

A nép­szerű éne­kes áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy kis­lá­nya leu­ké­miás.

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

A bí­ró­ság a na­pok­ban meg­hosszab­bí­totta a gya­nú­sí­tott no­vem­ber vége óta tartó elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

"Lehet, meg fog ölni, ha elmondom" - kitálalt Fresh Andi

"Lehet, meg fog ölni, ha elmondom" - kitálalt Fresh Andi

A ka­me­rák előtt tett val­lo­mást.

A ka­me­rák előtt me­sélt el egy múlt­béli, kínos tör­té­ne­tet.

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Sik­lósi Örs csak a ze­né­ben ke­mény­ke­dik, a ma­gán­élet­ben ro­man­ti­kus lélek.

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Somló Tamás las­san két éve ment el, de leg­jobb ba­rátja máig nem tudta fel­dol­gozni a hi­á­nyát. Erről val­lott Char­lie.

Megrázó, kitálalt Klapka György özvegye

Megrázó, kitálalt Klapka György özvegye

Szív­szo­rító val­lo­mást tett Kiss Mari, aki be­le­be­te­ge­dett az Arany­em­ber el­vesz­té­sébe. So­káig au­tóba se mert ülni a ret­te­gés­től.

Szív­szo­rító val­lo­mást tett Kiss Mari, aki be­le­be­te­ge­dett az Arany­em­ber el­vesz­té­sébe. So­káig au­tóba se mert ülni a ret­te­gés­től.

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

Még soha nem volt ilyen őszinte!

A Nagy Duett sztárja még soha nem volt ilyen őszinte! Kü­lö­nö­sen, ha a szeb­bik nem kép­vi­se­lői ke­rül­tek szóba...

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

So­kak­nak le­esett az álla ked­den dél­előtt a bí­ró­sá­gon, ahol két ha­lasz­tás után végre el­kez­dőd­he­tett a per.

So­kak­nak le­esett az álla ked­den dél­előtt a bí­ró­sá­gon, ahol két ha­lasz­tás után végre el­kez­dőd­he­tett Ga­lam­bos Lajos és tár­sai köz­mű­lo­pási pere.

Megrendítő vallomást tett a manchesteri terrortámadás túlélője

Megrendítő vallomást tett a manchesteri terrortámadás túlélője

Közel egy évvel a 22 ha­lá­los ál­do­za­tot szedő rob­ban­tás után szó­lalt meg elő­ször a tini.

Megható: Így vallott szerelmet párjának első évfordulójukon Curtis

Megható: Így vallott szerelmet párjának első évfordulójukon Curtis

A rap­per és ba­rát­nője most ün­ne­pelte meg, hogy egy éve al­kot­nak egy párt.

A rap­per és ba­rát­nője va­sár­nap ün­ne­pelte meg, hogy egy éve al­kot­nak egy párt. Cur­tis, ami­óta együtt van­nak ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól, és bot­rá­nyos előző kap­cso­lata után, meg­ta­lálta az iga­zit.

Nagy bejelentés, esküvőjükről beszélt Kállay-Saunders és Tolvai Reni

Nagy bejelentés, esküvőjükről beszélt Kállay-Saunders és Tolvai Reni

A sztár­pár nem tit­kolja to­vább, már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült.

A sztár­pár nem tit­kolja to­vább, már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült.

A riporter sem akart hinni a fülének, ezt mondta adásban Hugh Grant

A riporter sem akart hinni a fülének, ezt mondta adásban Hugh Grant

A szív­tipró szí­nész azt ál­lí­totta, hogy már el­járt fe­lette az idő. Kér­dés, hogy mit szól ehhez több mil­lió női ra­jon­gója.

Elárulta szexi alakjának titkát Baukó Éva

Elárulta szexi alakjának titkát Baukó Éva

Baukó Éva min­dig őszinte.

Baukó Éva min­dig őszinte, így szí­ve­sen meg­osztja fo­gyó­kú­rá­já­nak re­cept­jét is.

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

A rúd­tánc­baj­nok­nak hi­ány­zott az éle­té­ből az apai kö­te­lék.

A rúd­tánc­baj­nok­nak hi­ány­zott az éle­té­ből az apai kö­te­lék, a TV2 mű­so­rá­ban pedig most elő­ször be­szélt arról, mi­lyen ne­héz­sé­ge­ket oko­zott neki mindez.

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik. Nem tudja mi­lyen jövő vár rá.

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik. Nem tudja mi­lyen jövő vár rá.

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

A va­ló­ság­show mű­fa­já­nak egyik ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója Azu­rák Csaba mű­so­rá­ban be­szélt.

A va­ló­ság­show mű­fa­já­nak egyik ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója Azu­rák Csaba mű­so­rá­ban be­szélt.

"Meghalhattam volna" - megrázó vallomást tett a gyönyörű magyar úszónő

"Meghalhattam volna" - megrázó vallomást tett a gyönyörű magyar úszónő

Az Eb-ezüst­ér­mes Szil­ágyi Li­li­á­ná­ról nem­rég de­rült ki, hogy sú­lyos ét­ke­zési za­var­ral küzd.

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri...

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri, ami­ért ra­gasz­ko­dott hozzá, hogy ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Meg­törte a csen­det.

Hiába kér­dez­ték, egé­szen mos­ta­náig egy szót sem mon­dott a tör­tén­tek­ről.

Nem titkolózik tovább: Szabó Ádám kitálalt Tóth Andiról

Nem titkolózik tovább: Szabó Ádám kitálalt Tóth Andiról

A plety­kák sze­rint a páros kö­zött jóval több van, mint szimpla ba­rát­ság. Az éne­kes most meg­törte a csen­det.

A plety­kák sze­rint a páros kö­zött jóval több van, mint szimpla ba­rát­ság. Az éne­kes most meg­törte a csen­det.

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

A szí­nésznő még pá­lyája kez­de­tén ka­pott tisz­tes­ség­te­len aján­la­tot egy neves ren­de­ző­től. Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

Műtétre volt szüksége Thomas Dollnak

Megdöbbentő beismerés: ezért kellett megműteni Thomas Dollt

A Fe­renc­vá­ros edzője nem lá­tott ren­de­sen az utóbbi évek­ben.

A Fe­renc­vá­ros edzője nem lá­tott ren­de­sen az utóbbi évek­ben. Pedig az ol­va­sás az egyik nagy szen­ve­dé­lye.

Ezért nyúl minden este a pohárhoz a magyar színészlegenda

Ezért nyúl minden este a pohárhoz a magyar színészlegenda

Két napon ke­resz­tül ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját Bod­rogi Gyula. Elő­ször va­dászni ment, egy őz­ba­kot lőtt.

Két napon ke­resz­tül ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját Bod­rogi Gyula. Elő­ször va­dászni ment.

Fenyő-gyilkosság: részletes vallomást tett Gyárfás Tamás

Fenyő-gyilkosság: részletes vallomást tett Gyárfás Tamás

Rész­le­tes val­lo­mást tett Gyár­fás Tamás, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy több mint húsz évvel ez­előtt uta­sí­tást adott Fenyő János meg­öle­té­sére.

Drámai vallomás: Ezért kell leállítani Boros Lajos szívét

Drámai vallomás: Ezért kell leállítani Boros Lajos szívét

Boros Lajos szív­bil­len­tyűi be­te­gek.

Boros Lajos szív­bil­len­tyűi, ahogy ő fo­gal­maz, ra­maty ál­la­pot­ban van­nak, nem­rég pace­ma­kert ül­tet­tek be a szí­vébe, de ön­ma­gá­ban ez nem ele­gendő.

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Szívbemarkoló vallomás: még mindig gyászol Hofi Géza szerelmes özvegye

Szívbemarkoló vallomás: még mindig gyászol Hofi Géza szerelmes özvegye

A nagy hu­mo­ris­tára az egész or­szág sze­re­tet­tel em­lék­szik.

A nagy hu­mo­ris­tára az egész or­szág sze­re­tet­tel em­lék­szik.

Meglepő vallomást tett Tóth Gabi, ezt biztosan nem tudtad róla

Meglepő vallomást tett Tóth Gabi, ezt biztosan nem tudtad róla

A nép­szerű éne­kesnő a Pe­tőfi TV mű­so­rá­ban árult el egy tit­kot.

A nép­szerű éne­kesnő a Pe­tőfi TV mű­so­rá­ban árult el egy tit­kot.