CÍMKE: 'vallomás'

Brutális öngyilkosságra készült a legenda felesége

Brutális öngyilkosságra készült a legenda felesége

Ray­mond van Bar­ne­veld fe­le­sége annyira ki­bo­rult, hogy csőre töl­tött pisz­tolyt nyo­mott a saját fe­jé­hez.

Van Bar­ne­veld fe­le­sége annyira ki­bo­rult, hogy csőre töl­tött pisz­tolyt nyo­mott a saját fe­jé­hez.

Tom Cruise őrjöng, nagy leleplezésre készül 16 évvel idősebb volt párja

Tom Cruise őrjöng, nagy leleplezésre készül 16 évvel idősebb volt párja

Az egy­kori sztár­pár tag­jai már rég­óta nin­cse­nek együtt.

Az egy­kori sztár­pár tag­jai már rég­óta nin­cse­nek együtt, ám Cher most ken­dő­zet­le­nül akar val­lani.

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Nem ke­zel­te­tem magam, sőt le­szokni sem fogok, mégis sok­kolt, ami­kor rá­jöt­tem, hogy függő va­gyok

Nem ke­zel­teti magát, sőt le­szokni sem fog, mégis sok­kolta, ami­kor rá­jött, hogy függő.

Meglepő vallomást tett Szinetár Dóráról Bereczki Zoltán

Meglepő vallomást tett Szinetár Dóráról Bereczki Zoltán

Sokat ta­nult volt fe­le­sé­gé­től.

A nép­szerű szí­nész sokat ta­nult volt fe­le­sé­gé­től. A mai napig hálás neki emi­att.

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha.

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha. Kap­cso­la­tu­kat pedig csak meg­erő­sí­tette A leg­bát­rabb páros című műsor.

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

A jog­dok­tor már meg­ál­la­podna.

Zi­mány Lin­dá­nál 32 éve­sen be­telt a pohár, elege lett abból, hogy mára szinte csak a kar­ri­er­jé­nek él, ahe­lyett, hogy a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­getné.

Súlyos betegségéről vallott az olasz sztár: még nincs vége a harcnak

Súlyos betegségéről vallott az olasz labdarúgó sztár: még nincs vége a harcnak

A Baj­no­kok Li­gája-győz­tes Gi­an­luca Vi­alli rák­be­teg­ség­gel küzd.

A Baj­no­kok Li­gája-győz­tes Gi­an­luca Vi­alli rák­be­teg­ség­gel küzd. Bár az ex­fo­cista azt mondja, remek for­má­ban van, bár még nem győzte le a gyil­kos kórt. Ugya­n­ak­kor saját küz­del­mes pél­dá­ján ke­resz­tül sze­retne erőt adni má­sok­nak is.

Sokkoló vallomás: ezt mondja a magyar futónővel erőszakoskodó férfi

Sokkoló vallomás: ezt mondja a magyar futónővel erőszakoskodó férfi

Fe­le­sége ki­tart mel­lette. Az is ki­de­rült róla, hogy lel­kész­hez jár.

Az is ki­de­rült róla, hogy lel­kész­hez jár, és amint le­he­tő­sége adó­dik rá, dol­gozni is fog.

Kulka János elárulta, milyen érzés a halál

Kulka János elárulta, hogy milyen érzés a halál

A szín­mű­vész őszin­tén be­szélt a be­teg­sé­gé­ről.

A szín­mű­vész őszin­tén be­szélt a be­teg­sé­gé­ről és arról is, mi­lyen érzés meg­halni... Kulka Já­nost a halál tor­ká­ból hoz­ták vissza az or­vo­sok.

Kifakadt a TV2 sztárja, ezt üzeni a kételkedőknek

Kifakadt a TV2 sztárja, ezt üzeni a kételkedőknek

Az éne­kesnő a sé­rel­mé­ről be­szélt.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt sé­rel­mé­ről.

Aurelio drámai vallomása: Ha apám élne, már eltemetett volna

Aurelio drámai vallomása: Ha apám élne, már eltemetett volna

Az egy­kori va­ló­ság­show hős csak la­punk­nak me­sélt...

Az egy­kori va­ló­ság­show hős csak la­punk­nak me­sélt élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról. Au­ré­lio ekkor is­merte fel, hogy ha­tal­mas baj­ban van.

Fájdalmas vallomást tett Cserháti Zsuzsa fogadott lánya

Fájdalmas vallomást tett Cserháti Zsuzsa fogadott lánya

Fehér Ad­ri­enn kór­ház­ról kór­házra járt az éne­kes­nő­vel, aki már ti­zenöt éve nincs köz­tünk.

Fehér Ad­ri­enn kór­ház­ról kór­házra járt az éne­kes­nő­vel, aki már ti­zenöt éve nincs köz­tünk.

Nem titkolja tovább: ezzel a színésznővel bújna ágyba Veréb Tamás

Nem titkolja tovább: ezzel a színésznővel bújna ágyba Veréb Tamás

Ka­me­rák előtt tett val­lo­mást a Csak show és más semmi ver­seny­zője.

Ka­me­rák előtt tett val­lo­mást a Csak show és más semmi ver­seny­zője.

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa...

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa, az 55 éves szí­nész, de nem zár­kó­zik el attól, hogy ha­tod­szor is át­élje a ba­bá­zás örö­meit.

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Az éne­kesnő ál­lítja, szü­lei túl­zott el­vá­rá­sai az oka annak, hogy gyer­mek­kora óta súly­prob­lé­mák­kal küzd.

Megtörte a csendet a Família Kft. elhunyt sztárjának fia

Megtörte a csendet a Família Kft. elhunyt sztárjának fia

Meg­rázó in­ter­jút adott Nagy Ádám.

Bár a szí­nész hir­te­len ha­lála óta már több mint egy hónap el­telt, még min­dig nem tudni, mi tör­tént pon­to­san azon a tra­gi­kus szep­tem­beri napon.

Sokkoló vallomás: ezért fontolgatta az öngyilkosságot Rékasi Károly

Sokkoló vallomás: ezért fontolgatta az öngyilkosságot Rékasi Károly

A nép­szerű szí­nész nem ta­gadja, véget akart vetni az éle­té­nek.

A nép­szerű szí­nész nem ta­gadja, véget akart vetni az éle­té­nek.

Felháborító, mivel próbál védekezni a futónő támadója

Felháborító, mivel próbál védekezni a futónő támadója

Jövő héten tehet val­lo­mást...

Bár még nem tett val­lo­mást, jövő héten arra is sor ke­rül­het. Meg­döb­bentő, ami­vel men­teni akarja magát Makai Vik­tó­ria tá­ma­dója...

VV Fanni-ügy: horrorisztikus dolgot állít egy titkos tanú

VV Fanni-ügy: horrorisztikus dolgot állít egy titkos tanú

Rész­le­te­ket árult el...

A rend­őr­sé­gen és Fanni csa­lád­já­nak ügy­véd­jé­nél is je­lent­ke­zett egy tanú, aki ál­lítja: min­dent tud a VV Fanni-ügy­ről...

Kamerák előtt nyílt meg David Beckham: őszintén vallott házasságáról

Kamerák előtt nyílt meg David Beckham: őszintén vallott házasságáról

Az utóbbi idő­ben ren­ge­teg pletyka lá­tott nap­vi­lá­got.

A sztár­pár le­het­sé­ges vá­lá­sá­ról az utóbbi idő­ben ren­ge­teg pletyka lá­tott nap­vi­lá­got.

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Újabb val­lo­mást tett a férfi, aki meg­ölt egy két­éves kisfiút és az édes­any­ját

Újabb val­lo­mást tett a férfi, aki meg­ölt egy két­éves kisfiút és az édes­any­ját Vár­pa­lo­tán. A férfi kezdi fel­fogni mit is tett...

Kolta Róbert a visszavonulásról beszélt

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

Csak a halál küld­heti nyug­díjba.

Bár már 75 éves, a szí­nész­nek eszé­ben sem jut, hogy be­le­vág­jon a bol­dog nyug­dí­jas évekbe.

Döbbenetes titok a múltból: van egy szerelemgyereke George Michaelnek?

Döbbenetes titok a múltból: van egy szerelemgyereke George Michaelnek?

Egy svéd nő azt ál­lítja, az éne­kes­től esett te­herbe, és George Mi­chael el is is­merte a gye­re­ket.

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő öngyilkos fia halála óta

Tina Turner fia ön­gyil­kos lett. Az éne­kesnő sze­rint na­gyon ma­gá­nyos volt.

Tina Turner fia fegy­ver­rel vetet véget a saját éle­té­nek. Az éne­kesnő sze­rint na­gyon ma­gá­nyos volt, ugyan­ak­kor a rock­na­gyi, aki újra képes a ke­zébe venni fia fo­tóit, biz­tos benne, hogy már jó he­lyen van el­ső­szü­lött gyer­meke.

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után.

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után. De ekkor ta­lál­ko­zott David Bowie-val...

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Nem volt könnyű neki...

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át az el­vo­nón. Nem volt könnyű neki...

Nemierőszak-botrány: vallott a 13 éves lány csapattársa

Nemierőszak-botrány: vallott a 13 éves lány csapattársa

A hírbe ho­zott két egy­kori ví­zi­lab­dázó ügyé­ben a nyo­mo­zók több tanút is ki­hall­gat­tak, köz­tük a vádló lány csa­pat­tár­sát is...

A hírbe ho­zott két egy­kori ví­zi­lab­dázó ügyé­ben a nyo­mo­zók több tanút is ki­hall­gat­tak, köz­tük a vádló lány csa­pat­tár­sát is...

Szívszorító vallomást tett Pécsi Ildikó

Szívszorító vallomást tett Pécsi Ildikó

A 78 éves szí­nésznő el­mon­dása sze­rint be­le­fá­radt a ren­ge­teg ha­zug­ságba, ezért is dön­tött úgy, hogy tiszta vizet önt a po­hárba.

A 78 éves szí­nésznő el­mon­dása sze­rint be­le­fá­radt a ren­ge­teg ha­zug­ságba, ezért is dön­tött úgy, hogy tiszta vizet önt a po­hárba.

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Csak a csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tai tud­hat­ták, hogy mi jár a fe­jé­ben...

Csak a csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tai tud­hat­ták, hogy mi jár a fe­jé­ben...

Nagy a baj a Real Madridnál, kipakolt a csapat sztárja

Nagy a baj a Real Madridnál, kipakolt a csapat sztárja

Mod­ric be­szélt az öl­tö­zői han­gu­lat­ról.

Az Év leg­jobb­já­nak meg­vá­lasz­tott Luka Mod­ric be­val­lotta, hogy rossz a han­gu­lat az öl­tö­ző­ben. A szur­ko­lók­nak is üzent a hor­vát klasszis.

Atyaég, felgyújtotta a férjét Keleti Andrea

Atyaég, felgyújtotta a férjét Keleti Andrea

Az ijesztő tör­tén­tek­ről a Mokka élő adá­sá­ban be­szélt a TV2 sztárja.

Az ijesztő tör­tén­tek­ről a Mokka élő adá­sá­ban be­szélt a TV2 sztárja.

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Nehéz el­kép­zelni...

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót egy unal­ma­sabb estén.

Rékasi Károly kendőzetlen őszinteséggel beszélt saját "nyomiságáról"

Rékasi Károly kendőzetlen őszinteséggel beszélt saját "nyomiságáról"

Ked­den lett öt­ven­hat éves Ré­kasi Ká­roly, ám a szí­nész a sú­lyos au­tó­bal­esete óta két napra is úgy te­kint, mint a saját szü­le­tés­nap­jára.

Rettegett halála előtt a brutálisan meggyilkolt prostituált

Rettegett halála előtt a brutálisan meggyilkolt prostituált

Egy éve ítél­ték el a 19 éves ma­gyar lány, Nancy kínai gyil­ko­sát...

Egy éve ítél­ték el a 19 éves ma­gyar lány, Nancy kínai gyil­ko­sát, aki azóta sincs rács mö­gött...

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt állt.

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt tett val­lo­mást köz­vet­le­nül az­után, hogy elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült 2015 szep­tem­be­ré­ben.

Megrendítő bejelentést tett a szupermodell

Megrendítő bejelentést tett a szupermodell, borzasztó dolgokat élt át

Sze­repe volt a fej­lő­dé­sé­ben.

A sztár­anyuka le­rán­totta a lep­let az egyik leg­meg­rá­zóbb tit­ká­ról.

Pintér Tibor szomorú vallomást tett fiával kapcsolatban

Pintér Tibor szomorú vallomást tett fiával kapcsolatban

A szí­nész őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről, hogy érinti fia vá­lasz­tása kar­ri­er­jét il­le­tően.

A szí­nész őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről, hogy érinti fia vá­lasz­tása kar­ri­er­jét il­le­tően.

Szerelmi életéről vallott Lewis Hamilton

Szerelmi életéről vallott Lewis Hamilton, sokan megdöbbentek

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok ver­seny­ző­nek nincs ideje a csa­jo­zásra.

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok ver­seny­ző­nek nincs ideje a csa­jo­zásra. Ettől füg­get­le­nül sze­retne apa lenni a jö­vő­ben.

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Val­lo­mást tett a ze­nész.

A ze­nész min­den rész­letre ki­ter­je­dően igye­ke­zett cá­folni a vád ál­lí­tá­sait, majd egy pon­ton nevén ne­ve­zett egy román vál­lal­ko­zót, akit...

Elképesztő részletek Galambos Lajos vallomásából

Elképesztő részletek Galambos Lajos vallomásából

Bíró le­gyen a tal­pán, aki egy­szeri ol­va­satra képes ki­bo­gozni a ze­nész ellen in­dí­tott bün­te­tő­per össze­ku­szá­ló­dott szá­lait!

Bíró le­gyen a tal­pán, aki egy­szeri ol­va­satra képes ki­bo­gozni a ze­nész ellen in­dí­tott bün­te­tő­per össze­ku­szá­ló­dott szá­lait!

Meglepő vallomás: dührohamot kapott Tatár Csilla

Meglepő vallomás: dührohamot kapott Tatár Csilla

A rész­le­tek­ről a Csak show és más semmi stú­di­ó­já­ban be­szélt a mű­sor­ve­zető.

A rész­le­tek­ről a Csak show és más semmi stú­di­ó­já­ban be­szélt a mű­sor­ve­zető.

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Ked­den este év­ti­ze­des sze­relmi val­lo­mást bö­kött ki Cla­u­dia egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban! Erre senki sem szá­mí­tott...

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Ki­csit olya­nok, mint a macska és az egér. Foly­ton zri­kál­ják egy­mást, de a ci­ca­harc mö­gött ko­moly ér­zel­mek fe­szül­nek.

Újabb fordulat a tárgyaláson: részletes vallomást tesz Lagzi Lajcsi

Újabb fordulat a tárgyaláson: részletes vallomást tesz Lagzi Lajcsi

A trom­bi­tás kö­rül­be­lül egy óra hosszat be­szél majd a tár­gya­lá­son.

A trom­bi­tás kö­rül­be­lül egy óra hosszat be­szél majd a tár­gya­lá­son.

Elképesztő bejelentést tett Kate Moss: ezen mindenki ledöbbent

Elképesztő bejelentést tett Kate Moss: ezen mindenki ledöbbent

A szu­per­mo­dell val­lo­má­sát va­ló­szí­nű­leg az édes­anyja se hiszi el.

A szu­per­mo­dell val­lo­má­sát va­ló­szí­nű­leg az édes­anyja se hiszi el.

Szívszorító amit az elhunyt focista Fülöp Márton édesapja mondott

Szívszorító amit az elhunyt focista Fülöp Márton édesapja mondott

Fülöp Fe­renc közel három éve gyá­szolja a fiát...

Fülöp Fe­renc közel három éve gyá­szolja a fiát, úgy érzi ez a fáj­da­lom sosem múlik el...

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Ilyen a ma­gán­élet­ben...

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Felkavaró részletek: megdöbbentő vallomást tett a Fertő tavi darabolós gyilkos

Felkavaró részletek: megdöbbentő vallomást tett a Fertő tavi darabolós gyilkos

El­me­or­vosa sze­rint Alf­red U. egész egy­sze­rűen ke­zel­he­tet­len, ezt tá­masztja alá a Fertő tavi gyil­kos fel­ka­varó val­lo­mása is...

Váratlanul csapott le a szerelem: 13 őszinte vallomás

Váratlanul csapott le a szerelem: 13 őszinte vallomás

Vajon mennyi idő kell a sze­re­lem­hez?

Vajon mennyi idő alatt sze­re­tünk bele va­la­kibe? Erre a kér­désre va­ló­szí­nű­leg min­denki mást vá­la­szolna. Lás­sunk né­hány őszinte val­lo­mást!

"A jókedvem sokszor csak szerep" - Meglepő vallomás Fluortól!

"A jókedvem sokszor csak szerep" - Meglepő vallomás Fluortól!

Ahogy ígér­ték, a srá­cok nem ültek a ba­bér­ja­i­kon, hanem gőz­erő­vel dol­goz­tak az őszi Po­werS­zim­fo­nik mel­lett az új dalon is.

Döbbenetes fordulat az eltűnt magyar villanyszerelők ügyében

Döbbenetes fordulat az eltűnt magyar villanyszerelők ügyében

A vál­lal­kozó kö­vet­kező val­lo­mása min­dent meg­vál­toz­tat­hat.

A két férfi meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott vál­lal­kozó kö­vet­kező val­lo­mása min­dent meg­vál­toz­tat­hat.

Kitálalt a drogdíler, döbbenet, miért halt meg majdnem Demi Lovato

Kitálalt a drogdíler, döbbenet, miért halt meg majdnem Demi Lovato

A drog­ke­res­kedő ál­lítja, a sztár pon­to­san tudta, mit vett be azon az estén, ami kis híján az éle­tébe ke­rült.

Kiderült Adolf Hitler mélyen elrejtett titka

Kiderült Adolf Hitler mélyen elrejtett titka

Az egy­kori inasa soha nem hal­lott rész­le­te­ket árult el Hit­ler éle­té­ből. Ki­de­rült, miért nem há­za­so­dott meg sosem a náci ve­zért.

Az egy­kori inasa soha nem hal­lott rész­le­te­ket árult el Hit­ler éle­té­ből. Ki­de­rült, miért nem há­za­so­dott meg sosem a náci ve­zért.

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Kapás Bog­lárka na­gyon maga alatt volt az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Sze­relme és edzője bá­to­rí­tása adott erőt neki.

Kapás Bog­lárka na­gyon maga alatt volt az Eb-n. Sze­relme és edzője bá­to­rí­tása adott erőt neki.

Azt hiszik, ufó vagyok, pedig nem, én így élvezem a szexet, értsék meg

Azt hiszik, ufó vagyok, pedig nem, én így élvezem a szexet, értsék meg

Az orál a leg­több férfi szá­mára a szex csú­csa. Nem mon­da­ná­nak le róla sem­mi­lyen más szex­él­mé­nyért...

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Meg­ren­dí­tette a ha­lála egy­kori pár­ját.

Meg­ren­dí­tette a le­gen­dás ze­nész ha­lála egy­kori pár­ját. Har­math Ma­ri­anna Gina az utolsó na­pok­ról be­szélt.

Megdöbbentő vallomás: erre a férfira kattant rá Andy Murray

Megdöbbentő vallomás: erre a férfira kattant rá Andy Murray

Az olim­piai baj­nok te­ni­szező be­val­lotta, kivel ran­dizna, ha meleg lenne.

Az olim­piai baj­nok te­ni­szező be­val­lotta, kivel ran­dizna, ha meleg lenne. A vá­lasz­tá­sát meg is in­do­kolta.

Eltitkolta a vetélést a királyi család, most derült fény a borzalomra

Eltitkolta a vetélést a királyi család, most derült fény a borzalomra

II. Er­zsé­bet ki­rálynő is hall­ga­tott. Idő kel­lett, amíg fel­dol­goz­ták a tra­gé­diát.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő is hall­ga­tott, mert idő kel­lett, amíg fel­dol­goz­ták a tör­tén­te­ket.

Dundika kitálalt: ezért nem hajlandó foglalkozni Majka nőügyeivel

Dundika kitálalt: ezért nem hajlandó foglalkozni Majka nőügyeivel

A rap­per és ked­vese nyolc éve bol­do­gan élnek, bár azt be­vall­ják, hogy ők nem egy át­la­gos csa­lád. Most ki­de­rült, mi a kap­cso­la­tuk titka.

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható Győ­zike ol­da­lán, de...

Bevallotta hűtlenségét Verebes István

Bevallotta hűtlenségét Verebes István

Ma már más­ként vi­sel­kedne az első há­zas­sá­gá­ban. A neves tévés úgy érzi: nagy­részt az ő hi­bá­já­ból ment tönkre a kap­cso­lata gyer­me­kei édes­any­já­val.

Ma már más­ként vi­sel­kedne az első há­zas­sá­gá­ban. A neves tévés úgy érzi: nagy­részt az ő hi­bá­já­ból ment tönkre a kap­cso­lata gyer­me­kei édes­any­já­val.

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Katy Perry leg­újabb in­ter­jú­já­ban árulta el magát.

Katy Perry leg­újabb in­ter­jú­já­ban árulta el magát. Be­val­lotta, hogy órási ha­tást gya­ko­rolt rá a Fe­renc pá­pá­val tör­tént ta­lál­ko­zása. A ka­to­li­kus szü­lők gyer­me­ke­ként fel­nőtt éne­kesnő ugyanis a hosszú évek során igen­csak el­tá­vo­lo­dott Is­ten­től.

Intim vallomást tett Détár Enikő: erről nem szoktak beszélni

Intim vallomást tett Détár Enikő: erről nem szoktak beszélni

In­ter­jú­já­ban egy ta­bu­té­má­ról be­szélt nyíl­tan az öt­ven­négy éves szí­nésznő. Saját ta­pasz­ta­la­tait mondta el.

In­ter­jú­já­ban egy ta­bu­té­má­ról be­szélt nyíl­tan az öt­ven­négy éves szí­nésznő. Saját ta­pasz­ta­la­tait mondta el.

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen abban biz­tos lehet, hogy né­hány hó­na­pig nem ülhet volán mögé.

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

At­tila ma már pél­dás éle­tet él...

Amb­rus At­tila ma már tény­leg pél­dás éle­tet él fi­a­tal fe­le­sé­gé­vel, és szinte sem­mi­vel nem lehet ki­hozni a sod­rá­ból. Nem volt ez min­dig így.

Magát hibáztatja barátja haláláért a sztárjátékos

Drámai vallomás: magát hibáztatja barátja haláláért a sztárjátékos

Su­ba­sic me­sélt a drá­má­já­ról.

So­káig nem tu­dott ma­gá­nak meg­bo­csá­tani a hor­vát fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Nem hívták meg apja hagyatéki tárgyalására Náray Erikát!

Nem hívták meg apja hagyatéki tárgyalására Náray Erikát!

A szí­nésznő két éves volt, mikor a szü­lei el­vál­tak, édes­ap­já­val pedig on­nan­tól kezdve egy­ál­ta­lán nem volt kap­cso­lata.

Bochkor Gábor vallomása: nagyon könnyű elcsábítani

Bochkor Gábor vallomása: nagyon könnyű elcsábítani

El­árulta, mire nem mond nemet.

A be­vá­sár­lói szo­ká­sa­i­ról be­szélt a rá­diós a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. Saját be­val­lása a bolt­ban nem tud nemet mon­dani egy ár­le­szál­lí­tásra.

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Végre tisz­tá­zód­hat a rej­té­lyes gyil­kos­sági ügy. Tupac ra­jon­gói kö­ve­te­lik, hogy a rend­őr­ség nyissa meg újra a nyo­mo­zást.

Kern András drámai vallomása: Semmit sem ér az antidepresszáns

Kern András drámai vallomása: Semmit sem ér az antidepresszáns

A szí­nészt egész éle­té­ben gyö­törte édes­any­já­tól örö­költ haj­lama...

A szí­nészt egész éle­té­ben gyö­törte édes­any­já­tól örö­költ haj­lama a de­presszi­óra.

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

A le­gen­dás éne­kesnő már 15 éve nincs ve­lünk.

A le­gen­dás éne­kesnő már 15 éve nincs ve­lünk. Fia így em­lék­szik a napra, ami­kor saját ott­ho­ná­ban ta­lált rá.

Bochkor Gábor komoly vallomást tett, de mit szól ehhez Várkonyi Andi?

Bochkor Gábor komoly vallomást tett, de mit szól ehhez Várkonyi Andi?

A sze­re­lem, a bir­tok­lás és a fél­té­keny­ség volt a téma pén­tek reg­gel a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban.

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

Sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek, Mak­ran­czi Za­lán­nak.

Elképesztő fordulat Whitney Houston halálának ügyében

Elképesztő fordulat Whitney Houston halálának ügyében

Az új val­lo­más sze­rint meg­gyil­kol­ták az éne­kes­nőt. Volt még vele va­laki a szo­bá­ban.

Az új val­lo­más sze­rint meg­gyil­kol­ták az éne­kes­nőt. Volt még vele va­laki a szo­bá­ban.

Szívszorító: súlyos betegséggel küzd a népszerű énekesnő

Szívszorító vallomás: súlyos betegséggel küzd a népszerű énekesnő

Janet Jack­son meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt arról, mi­lyen ször­nyű be­teg­ség­gel kell meg­küz­de­nie.

Janet Jack­son meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt arról, mi­lyen ször­nyű be­teg­ség­gel kell meg­küz­de­nie.

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy sze­rint egy­va­lami kell.

Judy sze­rint egy­va­lami kell ahhoz, hogy az ember bol­dog éle­tet éljen. Most el­árulja a tit­kot.

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

Min­den­hova együtt men­nek...

A hu­mo­rista és új sze­relme egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét...

Őszinte vallomás: műtéten esett át Berki Krisztián

Őszinte vallomás: műtéten esett át Berki Krisztián

Az izom­ce­leb­nek még 2015-ben kel­lett kés alá fe­küd­nie. Most a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt róla.

Az izom­ce­leb­nek még 2015-ben kel­lett kés alá fe­küd­nie. Most a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt róla.