CÍMKE: 'vallomás'

Most érkezett: Aurelio ellen vallott az elrabolt fiú nagyapja

Most érkezett: Aurelio ellen vallott az elrabolt fiú nagyapja

Ked­den foly­ta­tó­dott a va­ló­ság­show-sztár tár­gya­lása Kecs­ke­mé­ten.

Elárulta a titkot Ganxsta Zolee, ezért megy tönkre minden kapcsolata

Elárulta a titkot Ganxsta Zolee, ezért megy tönkre minden kapcsolata

A rap­per a tőle meg­szo­kott ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel be­szélt a sze­relmi éle­té­ről.

Kamerák előtt árulta el Dobó Kata, egy nő miatt utálta Zsidró Tamást

Kamerák előtt árulta el Dobó Kata, egy nő miatt utálta Zsidró Tamást

A pár már húsz éve is­meri egy­mást, de ak­ko­ri­ban el­len­tét volt köz­tük.

A pár már húsz éve is­meri egy­mást, de ak­ko­ri­ban el­len­tét volt köz­tük, még­hozzá nem is akárki miatt!

Durva szavakkal sértegette a magyar színész Korda Györgyöt

Durva szavakkal sértegette a magyar színész Korda Györgyöt

Korda Györ­gyöt La­ti­no­vits Zol­tán te­rem­tette le, de az éne­kes bók­ként őrzi a sza­va­kat.

Korda Györ­gyöt La­ti­no­vits Zol­tán te­rem­tette le, de az éne­kes bók­ként őrzi a sza­va­kat.

Kitálalt a profi pornós: Ezt rontják el a szexben a férfiak

Kitálalt a profi pornós: Ezt rontják el a szexben a férfiak

Es­peranza Gomez sze­rint jó lenne, ha egy do­logra na­gyobb fi­gyel­met for­dí­ta­ná­nak a te­rem­tés ko­ro­nái.

Es­peranza Gomez sze­rint jó lenne, ha egy do­logra na­gyobb fi­gyel­met for­dí­ta­ná­nak a te­rem­tés ko­ro­nái.

V4NA: Az Iszlám Állam követője robbantott Lyonban

V4NA: Az Iszlám Állam követője robbantott Lyonban

A lyoni rob­ban­tás gya­nú­sí­tottja eddig ta­gadta bár­mely ter­ror­szer­ve­zet­hez való kö­tő­dé­sét.

A lyoni rob­ban­tás gya­nú­sí­tottja eddig ta­ga­dott, ugyan­ak­kor a ki­hall­ga­tá­sok során fo­lya­ma­to­san isz­lam­ista szö­ve­ge­ket haj­to­ga­tott.

Soha nem hallott részleteket árult el családjáról Kovács Kati

Soha nem hallott részleteket árult el családjáról Kovács Kati

Ko­vács Kati őszin­tén me­sélt a csa­ládi éle­té­ről, és az is ki­de­rült, miért eszik ismét húst.

Sírva vallott Tahi Tóth László özvegye: ezt mondta halála előtt a színész

Sírva vallott Tahi Tóth László özvegye: ezt mondta halála előtt a színész

Ká­rászy Szil­via nem tud és nem is akar el­sza­kadni imá­dott fér­jé­től.

Ká­rászy Szil­via nem tud és nem is akar el­sza­kadni imá­dott fér­jé­től.

Fiatal férfiak üldözik Gregor Bernadettet, de esélyük sincs

Fiatal férfiak üldözik Gregor Bernadettet, de esélyük sincs

A gyö­nyörű szí­nésznő azt is el­árulta, miért ko­sa­razza ki a fi­a­ta­labb férfi­a­kat.

A gyö­nyörű szí­nésznő azt is el­árulta, miért ko­sa­razza ki a fi­a­ta­labb férfi­a­kat.

Gesztesi Károly: Borzalmas, amin átmentem

Gesztesi Károly: Borzalmas, amin átmentem

Maga mö­gött hagyta múlt­ját...

A szí­nész maga mö­gött hagyta múlt­ját, de úgy érzi, ezt még meg kell ten­nie, hogy vég­képp új éle­tet kezd­hes­sen. Má­sok­nak segít tör­té­ne­té­vel.

Kitálalt mellműtétjéről Dobó Ági: ezért feküdt kés alá

Kitálalt mellműtétjéről Dobó Ági: ezért feküdt kés alá

Első gyer­meke szü­le­tése után dön­tött a be­avat­ko­zás mel­lett.

A sztár­anyuka első gyer­meke szü­le­tése után dön­tött a be­avat­ko­zás mel­lett.

Drámai vallomás Bud Spencer özvegyétől: Hamarosan megyek utána

Drámai vallomás Bud Spencer özvegyétől: Hamarosan megyek utána

Csü­tör­tök este ha­tal­mas si­ker­rel mu­tat­ták be Ró­má­ban...

Csü­tör­tök este ha­tal­mas si­ker­rel mu­tat­ták be Ró­má­ban a vi­lág­sztár­ról ké­szült ma­gyar do­ku­men­tumfil­met. Így re­a­gált az öz­vegy...

Döbbenetes vallomás: Öngyilkos akart lenni a gyönyörű sorozatsztár

Döbbenetes vallomás: Öngyilkos akart lenni a gyönyörű sorozatsztár

A most 23 éves vi­lág­sztár nehéz éve­ken van túl, ugyanis so­káig kép­te­len volt el­fo­gadni ön­ma­gát.

A most 23 éves vi­lág­sztár nehéz éve­ken van túl...

Fájdalmas vallomást tett Oláh Ibolya

Fájdalmas vallomást tett Oláh Ibolya

Az éne­kesnő három év ki­ha­gyás után áll ismét szín­padra.

Az éne­kesnő három év ki­ha­gyás után áll ismét szín­padra, még Pres­ser Gá­bor­ral is közös mun­kára ké­szül­nek.

Megrázó vallomást tett a Viszkis: a börtön mentette meg

Megrázó vallomást tett a Viszkis: a börtön mentette meg

A bör­tön­nek kö­szön­heti az éle­tét.

Amb­rus At­tila ál­lítja, a bör­tön­nek kö­szön­heti az éle­tét. Ha nem kap­ják el, be­le­halt volna az al­ko­ho­liz­musba.

Döbbenet fogadta vallomását: rettegésben nőtt fel a sztárszínésznő

Döbbenet fogadta vallomását: rettegésben nőtt fel a sztárszínésznő

Az Oscar-díjas szőke szí­nésznő so­káig nem mert be­szélni fé­lel­me­i­ről, de ami­kor se­gít­sé­get kért, rá­ta­lált a bol­dog­ságra is.

Sosem hallott titokról vallott a Kossuth-díjas színészlegenda

Sosem hallott titokról vallott a Kossuth-díjas színészlegenda

Ala­po­san meg­le­pőd­tünk...

Ala­po­san meg­le­pőd­tünk, ami­kor ott­ho­nába lépve a kony­há­ban ta­lál­tuk, kö­nyé­kig lisz­te­sen. És a meg­le­pe­té­sek­nek itt nem értek véget.

Fájdalmas vallomás: nehéz napokat élt át a magyar focisztár

Nehéz napokat élt át a magyar focisztár

Gu­lá­csi Péter biz­tos benne, hogy a nagy­pa­pája fent­ről to­vábbra is szur­kol neki.

Gu­lá­csi Péter biz­tos benne, hogy a nagy­pa­pája fent­ről to­vábbra is szur­kol neki. Az RB Le­ip­zig ka­pusa a csa­lád­tag­ja­i­val együtt pró­bál a szépre em­lé­kezni.

Megrázó vallomást tett Weisz Fanni: sorra kapta a pofonokat

Megrázó vallomást tett Weisz Fanni: sorra kapta a pofonokat

Ennek el­le­nére sosem adta fel.

Si­ket­sége miatt ren­ge­teg mun­ká­ról le­ma­radt, nem akar­ták a ki­fu­tóra en­gedni.

Fájdalmasan őszinte vallomás: Diana hercegnő így érezte magát a szülés után

Fájdalmasan őszinte vallomás: Diana hercegnő így érezte magát a szülés után

Diana her­cegnő el­árulta, ho­gyan ér­zett, ami­kor a szü­lés után fo­tóz­ták.

Diana her­cegnő el­árulta, ho­gyan ér­zett, ami­kor a szü­lés után azon­nal fo­tóz­ták.

Könnyfakasztó vallomást tett Weisz Fanni, férje sem talált szavakat

Könnyfakasztó vallomást tett Weisz Fanni, férje sem talált szavakat

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell na­gyon meg­ható sza­vak­kal val­lott sze­rel­met.

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell na­gyon meg­ható sza­vak­kal val­lott sze­rel­met pár­já­nak.

Balhés távozás, befogták a száját a Realtól lelépett portugál sztárnak

Balhés távozás, befogták a száját a Realtól lelépett portugál sztárnak

Öröm­mel be­szélne arról, hogy miért tá­vo­zott a Real Mad­rid­tól a por­tu­gál lab­da­rúgó, de nem te­heti.

Megrázó dolog derült ki Diana hercegnő haláláról: megszólalt a boncmester

Megrázó dolog derült ki Diana hercegnő haláláról: megszólalt a boncmester

Az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek hívői máig nem hi­szik el, hogy bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a her­cegnő.

Megrendítő vallomást tett Caramel: kilátástalannak tűnt az élete

Megrendítő vallomást tett Caramel: kilátástalannak tűnt az élete

A ci­gány­sor­ról küz­dötte fel magát az éne­kes.

A ci­gány­sor­ról küz­dötte fel magát a nép­szerű dal­szerző-éne­kes, aki­ben egy­kor szinte senki sem hitt. S hogy ki, il­letve mi kel­lett a vál­to­zás­hoz? Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel őszin­tén me­sélt a múlt­já­ról, a je­le­né­ről, va­la­mint az ál­ma­i­ról.

Nagy tervei vannak Törőcsik Marinak, erre készül az unokájával

Nagy tervei vannak Törőcsik Marinak, erre készül az unokájával

Szín­da­rab ké­szül Tö­rő­csik Mari éle­té­ből, amit az uno­kája ad majd elő.

Szín­da­rab ké­szül Tö­rő­csik Mari éle­té­ből, amit az uno­kája ad majd elő.

Megrázó emlékek: balesetéről vallott a TV2 sztárja

Megrázó emlékek: balesetéről vallott a TV2 sztárja

Ki­de­rült, miért ret­teg a ma­da­rak­tól az Exat­lon Hun­gary egy­kori baj­nok ver­seny­zője.

Ki­de­rült, miért ret­teg a ma­da­rak­tól az Exat­lon Hun­gary egy­kori baj­nok ver­seny­zője.

Szerelmi vallomás: így vélekedik a milliárdos férjéről Csősz Bogi

Szerelmi vallomás: így vélekedik a milliárdos férjéről Csősz Bogi

A lu­xus­fe­le­ség 11 éve is­merte meg fér­jét, pont a szü­le­tés­napja előtt. Sze­rel­mük azóta tö­ret­len.

A lu­xus­fe­le­ség 11 éve is­merte meg fér­jét, pont a szü­le­tés­napja előtt. Sze­rel­mük azóta tö­ret­len.

Megrázó vallomás: már a végrendeletét is aláírta az ismert sportoló

Megrázó vallomás: már a végrendeletét is aláírta az ismert sportoló

Vir­gil van Dijk 2012-ben a halál tor­ká­ból me­ne­kült meg.

Vir­gil van Dijk 2012-ben a halál tor­ká­ból me­ne­kült meg. Azóta na­gyot for­dult vele a világ.

Megszólaltak a barátok: ez történt valójában Michael Jackson lányával

Megszólaltak a barátok: ez történt valójában Michael Jackson lányával

Bó­dul­tan vé­let­le­nül el­vágta az ereit Paris Jack­son - ál­lít­ják a ba­rá­tok.

Bűnös múltjáról vallott a 26 éves énekesnő, felrobbant az internet

Bűnös múltjáról vallott a 26 éves énekesnő, felrobbant az internet

Az ame­ri­kai sztár igen mély­ről kezdte a kar­ri­er­jét, ko­ráb­ban több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett a meg­él­he­tése ér­de­ké­ben.

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: újra babát szeretne

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: újra babát szeretne

A szí­nész úgy érzi, végre révbe ért.

A szí­nész úgy érzi, 21 évvel fi­a­ta­labb párja mel­lett végre révbe ért.

"Pofán vertek" - Bereczki Zoltán még ebből sem tanult

"Pofán vertek" - Bereczki Zoltán még ebből sem tanult

A szí­nész sok­szor csa­ló­dott már.

A szí­nész sok­szor csa­ló­dott már az élet­ben, még­sem ta­nulta meg min­dig a lec­két.

Megszólalt Sas József felesége: megrendítő dolgokat mondott

Megszólalt Sas József felesége: megrendítő dolgokat mondott

Min­den­nap férje mel­lett van Zsu­zsa asszony, akit meg­vi­selt Sas Jó­zsef ál­la­pota.

Min­den­nap férje mel­lett van Zsu­zsa asszony, akit meg­vi­selt Sas Jó­zsef ál­la­pota.

Kitálalt a Spice Girls tagja: lefeküdt csapattársával

Kitálalt a Spice Girls tagja: lefeküdt csapattársával

Mel B és Geri Hal­li­well ját­sza­do­zott.

A Spice Girls tag­jai, Mel B és Geri Hal­li­well ke­rült kö­ze­lebbi kap­cso­latba.

Megrázó vallomást tett Curtis édesanyja, ez történt vele

Megrázó vallomást tett Curtis édesanyja, ez történt vele

Őszin­tén me­sélt a drog­bot­rány­ról.

Széki La­josné őszin­tén me­sélt fia drog­bot­rá­nyá­ról, ami ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte.

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a magyar énekesnő

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a magyar énekesnő

Sári Évi kap­cso­lata két év után fu­tott zá­tonyra.

Sári Évi kap­cso­lata két év után fu­tott zá­tonyra. A munka miatt el­tá­vo­lod­tak egy­más­tól sze­rel­mé­vel.

Megszólalt Liptai Claudia lánya: Panka meglepő őszinteséggel beszélt az életükről

Megszólalt Liptai Claudia lánya: Panka meglepő őszinteséggel beszélt az életükről

Panka el­mondta, volt, aki csak a szü­lei miatt akart ba­rát­kozni vele.

Panka el­mondta, volt, aki csak a szü­lei miatt akart ba­rát­kozni vele.

Ilyen volt Michael Jackson az ágyban a felesége szerint

Ilyen volt Michael Jackson az ágyban a felesége szerint

Lisa Marie ára­do­zott a ba­rá­ta­i­nak.

Lisa Marie Pres­ley rend­sze­re­sen ára­do­zott a ba­rá­ta­i­nak a Jac­kó­val el­töl­tött forró éj­sza­kák­ról.

Kitálalt a népszerű prostituált, elképesztő dolgot kértek tőle az ágyban

Kitálalt a népszerű prostituált, elképesztő dolgot kértek tőle az ágyban

Ka­pasz­kodj meg, durva szto­rik­kal állt elő a szex­mun­kás! Mind­ezek el­le­nére ál­lítja, hogy él­vezi a mun­ká­ját.

Napokra eltűnt belőve Curtis: menyasszonya a poklok poklát állta ki

Napokra eltűnt belőve Curtis: menyasszonya a poklok poklát állta ki

A ká­bí­tó­szer miatt na­po­kig haza sem ment Cur­tis.

A ká­bí­tó­szer miatt na­po­kig haza sem ment Cur­tis, egyik bu­li­ból esett a má­sikba.

Sokkoló dokumentumfilm készült Curtisről, most mindenről kitálal!

Sokkoló dokumentumfilm készült Curtisről, most mindenről kitálal!

A Cur­tis kö­rüli mé­dia­vissz­hang ez­út­tal sosem lá­tott meg­vi­lá­gí­tásba kerül.

A Cur­tis kö­rüli mé­dia­vissz­hang ez­út­tal sosem lá­tott meg­vi­lá­gí­tásba kerül.

Pásztor Anna megdöbbentő kijelentése a rajongóiról!

Pásztor Anna megdöbbentő kijelentése a rajongóiról, ezt teszi velük

Az éne­kesnő egy meg­ka­póan őszinte do­ku­men­tumfilm­ben val­lott a ze­ne­ka­rá­ról.

Zidane végre megszólalt, ezért lépett le a Real Madridtól

Zidane végre megszólalt, ezért lépett le a Real Madridtól

Mi tör­tént ki­lenc hó­napja a spa­nyol fő­vá­ros­ban? Most min­denre fény de­rül­het.

Megtörte a csendet Curtis édesanyja, pusztító dolgokat mondott a fiáról

Megtörte a csendet az újpesti rapper, Curtis édesanyja, pusztító dolgokat mondott a fiáról

Cur­tis min­den lé­pé­sét ka­mera kö­vette az el­vonó után.

Ki­de­rült, hogy a IV. ke­rü­leti rap­per, Cur­tis, azaz Széki At­tila min­den lé­pé­sét ka­mera kö­vette, mi­u­tán ki­jött az el­vo­nó­ról. A tör­tén­tek óri­ási nyil­vá­nos­sá­got kap­nak a héten.

Kitálalt a kapcsolatáról Liu Shaolin Sándor!

Kitálalt a kapcsolatáról Liu Shaolin Sándor!

Az olim­piai baj­nok és a fi­a­tal éne­kesnő az első perc­től fogva meg­ta­lálta az össz­han­got, és most bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Az olim­piai baj­nok és a fi­a­tal éne­kesnő az első perc­től fogva meg­ta­lálta az össz­han­got, és most bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Kiderült, ilyennek tartja a kedvese smink nélkül Tóth Andit

Kiderült, ilyennek tartja a kedvese smink nélkül Tóth Andit

Az éne­kesnő és Szabó Ádám már jó ideje egy párt al­kot­nak, és úgy tűnik, bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Az éne­kesnő és Szabó Ádám már jó ideje egy párt al­kot­nak, és úgy tűnik, bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Súlyos vallomást tett a legendás magyar műsorvezető

Súlyos vallomást tett a legendás magyar műsorvezető

Fel­me­rült, hogy ott­hagyja a té­vé­zést!

Egy­kor ko­mo­lyan fel­me­rült, hogy ott­hagyja a te­le­ví­zi­ó­zást. Ke­ve­sen gon­dol­ták volna az or­szág leg­ked­vel­tebb té­vé­sé­ről!

Kitálalt a Hevesi házaspár: őszintén beszéltek kapcsolatukról

Kitálalt a Hevesi házaspár: őszintén beszéltek kapcsolatukról

Rit­kán lá­tott si­ker­tör­té­net He­vesi Kriszta és He­vesi Tamás há­zas­sága. Most le­ránt­ják a lep­let kap­cso­la­tuk tit­ka­i­ról.

Meglepő kijelentés: az anyaságról vallott a magyar színésznő

Meglepő kijelentés: az anyaságról vallott a magyar színésznő

Ko­moly el­ha­tá­ro­zá­sai van­nak.

Bár még csak 24 éves, és fülig sze­rel­mes, ennek el­le­nére ki­fe­je­zet­ten ko­moly el­ha­tá­ro­zá­sai van­nak a gyer­mek­vál­la­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Megrendítő vallomás: ezért ment tönkre a magyar színésznő házassága

Megrendítő vallomás: ezért ment tönkre a magyar színésznő házassága

Ki­lenc év há­zas­ság után vált el fér­jé­től Ko­vács Pat­rí­cia.

Ki­lenc év há­zas­ság után vált el fér­jé­től Ko­vács Pat­rí­cia.

Diana a síron túlról üzent, az énekes teljesen összetört

Diana a síron túlról üzent, az énekes teljesen összetört

Diana meg­lá­to­gatta az éne­kest.

Diana ha­lála után meg­lá­to­gatta az éne­kest. Ál­lí­tó­lag.

Meglepő őszinteséggel beszélt menstruációs gondjairól a színésznő

Meglepő őszinteséggel beszélt menstruációs gondjairól a színésznő

A hor­mo­ná­lis vál­to­zá­sok tel­je­sen tönk­re­te­szik az éle­tét - val­lotta be Da­kota John­son.

Da­kota John­son éle­tét tönk­re­te­szik a hor­mo­nok.

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

Rit­kán be­szél a há­zas­sá­gá­ról, de most meg­ható val­lo­mást kül­dött a fér­jé­nek.

Rit­kán be­szél a há­zas­sá­gá­ról, de most meg­ható val­lo­mást kül­dött a fér­jé­nek.

Aurelio elvitte a nap szerelmes posztja címet

Aurelio elvitte a nap szerelmes posztja címet

Sza­kí­tott a ha­gyo­má­nyok­kal...

A fi­a­tal celeb sza­kí­tott a ha­gyo­má­nyok­kal és egy iga­zán őszinte kép­pel kö­szön­tötte meny­asszo­nyát a sze­rel­me­sek nap­ján.

Kegyetlen vallomás, roma származása miatt érték hátrányok Gáspár Beát

Kegyetlen vallomás, roma származása miatt érték hátrányok Gáspár Beát

Azt sze­retné, ha több fi­a­talt már nem ér­het­né­nek at­ro­ci­tá­sok.

Győ­zike fe­le­sé­gét egész éle­té­ben meg­kü­lön­böz­tet­ték csak azért, mert a ki­sebb­ség­hez tar­to­zik. Most azt sze­retné, ha több fi­a­talt nem ér­het­né­nek már at­ro­ci­tá­sok.

11 kulcsmondat: Ha ezeket legalább néha hallod a párodtól, akkor tényleg szeret

11 kulcsmondat: Ha ezeket legalább néha hallod a párodtól, akkor tényleg szeret

Egy kap­cso­lat mo­tor­ját min­dig az adja, ha időt és ener­giát fek­tet­tek bele.

Egy kap­cso­lat mo­tor­ját min­dig az adja, ha időt és ener­giát fek­tet­tek bele.

Kiderült a különös szerelmi kapcsolat: Kovács Kati nem hitt a fülének

Kiderült a különös szerelmi kapcsolat: Kovács Kati nem hitt a fülének

A Já­szai Mari-díjas szí­nész nem tit­kolja to­vább, hogy éve­ken át áb­rán­do­zott az éne­kes­nő­ről!

Fordulat, vallomást tett a Dózsa György úti gázoló, ezt mondta

Fordulat, vallomást tett a Dózsa György úti gázoló, ezt mondta

Ál­lí­tása sze­rint saj­nálja a tör­tén­te­ket.

A meg­vá­dolt M. Ri­chárd tár­gya­lása pén­te­ken kez­dő­dött, ál­lí­tása sze­rint saj­nálja a tör­tén­te­ket.

Őszinte vallomás: nem bírta lelkileg a TV2 sztárja

Őszinte vallomás: nem bírta lelkileg a TV2 sztárja

Szi­dó­nia öröm­mel hagyta el az Exa­ton Hun­gary for­ga­tá­sát a pén­teki pár­baj után.

Szi­dó­nia öröm­mel hagyta el az Exa­ton Hun­gary for­ga­tá­sát a pén­teki pár­baj után.

Őszinte vallomás: tartozásai nehezítik meg az életét a TV2 sztárjának

Őszinte vallomás: tartozásai nehezítik meg az életét a TV2 sztárjának

1 mil­lió fo­rin­tot nyert Péter az Exat­lon Hun­gary adá­sá­ban.

1 mil­lió fo­rin­tot nyert Péter az Exat­lon Hun­gary adá­sá­ban.

Boros Lajos kitálalt: ez a helyzet a szexszel a műtétje óta

Boros Lajos kitálalt: ez a helyzet a szexszel a műtétje óta

A rá­diós tes­tébe nem­ré­gi­ben egy pace­ma­kert ül­tet­tek be, ami­nek kö­vet­kez­té­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

A rá­diós tes­tébe nem­ré­gi­ben egy pace­ma­kert ül­tet­tek be, ami­nek kö­vet­kez­té­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

Már nem titkolja új kedvesét Pintér Tibor

Már nem titkolja új kedvesét Pintér Tibor

A hét­vé­gén egy ba­rát­juk szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték kö­zö­sen.

A szí­nész és 20 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője a hét­vé­gén egy ba­rát­juk szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték kö­zö­sen.

Megrázó vallomás: Laky Zsuzsi férjét újra kellett éleszteni

Megrázó vallomás: Laky Zsuzsi férjét újra kellett éleszteni

A ke­mény dro­go­zás tönk­re­tette.

A ke­mény dro­go­zás miatt több­ször is újra kel­lett élesz­teni Dietz Gusz­tit.

"Bántottam egy kislányt" - évtizedek múlva buktatta le magát a pedofil

"Bántottam egy kislányt" - évtizedek múlva buktatta le magát a pedofil

A férfit a rend­őrök már ko­ráb­ban is meg­gya­nú­sí­tot­ták, de végül egy ba­rát­já­nak írt le­vele buk­tatta le.

Megtörte a csendet: szívszorító, mit mondott Gregor Bernadett

Megtörte a csendet: szívszorító, mit mondott Gregor Bernadett

A szép szí­nésznő édes­anyja al­ko­ho­liz­mu­sá­ról val­lott a ka­me­rák előtt.

Fordulat a szikszói baltás gyilkosság ügyében, ezt tette a család

Fordulat a szikszói baltás gyilkosság ügyében, ezt tette a család

A gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi nem érti, miért for­dult el­lene a lánya és az anyósa is.

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

A rap­per nem tit­kolja, nem min­dig volt szá­mára könnyű a 2018-as év: édes­anyja mel­lett egy ba­rá­tot is el­ve­szí­tett.

A rap­per nem tit­kolja, nem min­dig volt szá­mára könnyű a 2018-as év: édes­anyja mel­lett egy ba­rá­tot is el­ve­szí­tett.

Antal Imréről vallott Pécsi Ildikó: így tudtak együtt dolgozni

Antal Imréről vallott Pécsi Ildikó: így tudtak együtt dolgozni

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő nem fe­lejti el a régi idő­ket.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő nem fe­lejti el a régi idő­ket.

Szívszorító: Dárdai Pál őszintén vallott édesapja haláláról

Szívszorító: Dárdai Pál őszintén vallott édesapja haláláról

Leg­be­lül zo­ko­gott a Her­tha edzője.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edző­jét na­gyon meg­vi­selte az apja el­vesz­tése, leg­be­lül zo­ko­gott, mi­köz­ben ki­felé azt kel­lett mu­tat­nia, hogy erős ma­radt.

Nem semmi: Így vallott szerelmet Oszter Sándor felesége

Nem semmi: Így vallott szerelmet Oszter Sándor felesége

Fa­i­loni Do­na­tella ma is ra­jong a fér­jéért.

Fa­i­loni Do­na­tella ma is ra­jong a fér­jéért, pedig már hosszú évek óta van­nak együtt.

Hosszú Katinka vallomása: Halálközeli élményem volt

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Nem akarja már kí­nozni magát. Úszó­sztá­runk az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Nem akarja már kí­nozni magát. Úszó­sztá­runk az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Tom Cruise őrjöng, nagy leleplezésre készül 16 évvel idősebb volt párja

Tom Cruise őrjöng, nagy leleplezésre készül 16 évvel idősebb volt párja

Az egy­kori sztár­pár tag­jai rég­óta nin­cse­nek együtt, ám Cher most ken­dő­zet­le­nül akar val­lani min­den­ről ön­élet­rajzi köny­vé­ben.

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Sok­kolta, ami­kor rá­jött, hogy függő.

Nem ke­zel­te­tem magam, sőt le­szokni sem fogok, mégis sok­kolt ami­kor rá­jöt­tem, hogy függő va­gyok, vallja Csonka And­rás.

Brutális öngyilkosságra készült a legenda felesége

Döbbenet: Brutális öngyilkosságra készült a sportlegenda felesége

Van Bar­ne­veld fe­le­sége annyira ki­bo­rult, hogy csőre töl­tött pisz­tolyt nyo­mott a saját fe­jé­hez.

Ray­mond van Bar­ne­veld fe­le­sége annyira ki­bo­rult, hogy csőre töl­tött pisz­tolyt nyo­mott a saját fe­jé­hez. A hol­land darts­já­té­kos egész­ségi ál­la­pota is sokat rom­lott.