CÍMKE: 'vallomás'

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya eddig tit­ko­ló­zott ma­gán­éle­té­ről.

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

Az Arany­asszony so­káig nem akart meg­szó­lalni az­után, hogy el­tá­vo­lí­tot­ták apja cé­gé­nek ügy­ve­ze­tői poszt­já­ról.

FRISS HÍREK

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

Bár úgy tűnik, Pa­mela és Berki Krisz­tián kö­zött kezd hely­re­állni a béke, a fel­szín alatt ko­moly in­du­la­tok forr­nak.

Bár úgy tűnik, Pa­mela és Berki Krisz­tián kö­zött kezd hely­re­állni a béke, a fel­szín alatt forr­nak az in­du­la­tok.

Elköltözött menyasszonyától L.L. Junior: megtudtuk, kivel él együtt

Elköltözött menyasszonyától L.L. Junior: megtudtuk, kivel él együtt

Kört­vé­lyessy Kinga el­ső­ként be­szélt a Ri­post­nak a sza­kí­tás­ról.

Kört­vé­lyessy Kinga el­ső­ként be­szélt a Ri­post­nak a sza­kí­tás­ról.

Óriási fordulat Oszter Sándor bírósági ügyében

Óriási fordulat Oszter Sándor bírósági ügyében

Erre talán még a szí­nész sem szá­mí­tott! Egy biz­tos: to­vábbra is tel­jes a té­boly a szö­ve­vé­nyes ügy­ben.

Erre talán még a szí­nész sem szá­mí­tott! Egy biz­tos: to­vábbra is tel­jes a té­boly a szö­ve­vé­nyes ügy­ben.

Függőségben szenved a közkedvelt sportsztár

Megrázó vallomás: függőségben szenved a közkedvelt sportsztár

Nadal fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kon él.

Nadal 13 éve fo­lya­ma­to­san fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kat szed. Már bánja, hogy ennyire meg­eről­tette magát.

Kiderült az igazi ok: emiatt lett vége a szexi énekesnő kapcsolatának

Kiderült az igazi ok: emiatt lett vége a szexi énekesnő kapcsolatának

Egyál­ta­lán nem Se­lena Gomez anyja miatt ment szét az álom­pár.

Egyál­ta­lán nem Se­lena Gomez anyja miatt ment szét az álom­pár.

Különös kényszeréről vallott Sebestyén Balázs

Különös kényszeréről vallott Sebestyén Balázs

Sokak szá­mára lehet is­me­rős...

Sokak szá­mára lehet is­me­rős a mű­sor­ve­ze­tőt is igá­jába vonó kény­szer, amit a fris­sen mo­sott szál­lo­dai tö­röl­kö­zők lát­vá­nya vált ki.

Megdőlhet a vád, így úszhatja meg a börtönt Oszter Sándor

Megdőlhet a vád, így úszhatja meg a börtönt Oszter Sándor

A szí­nész ügyé­ben ha­tal­mas for­du­lat kö­vet­ke­zett be, meg­le­het, hogy újra kell kez­deni a nyo­mo­zást.

A szí­nész ügyé­ben ha­tal­mas for­du­lat kö­vet­ke­zett be, meg­le­het, hogy újra kell kez­deni a nyo­mo­zást. Bár a mű­vész­nek már elege van a bí­ró­ságra já­rás­ból, könnyen lehet, hogy az új hely­zet menti majd meg a sza­bad­ság­vesz­tés­től.

Bírósági ügye miatt került padlóra Növényi Norbert, ez történt

Bírósági ügye miatt került padlóra Növényi Norbert, ez történt

Az olim­piai baj­nok bir­kózó és csa­ládja kis híján az ut­cára ke­rül­tek. Sokat bu­kott.

Az olim­piai baj­nok bir­kózó és csa­ládja kis híján az ut­cára ke­rül­tek. Sokat bu­kott.

Erre senki sem sem számított: döbbenetes dolgot vallott be a rákóczifalvi rém

Erre senki sem sem számított: döbbenetes dolgot vallott be a rákóczifalvi rém

A 25 éves rá­kó­czi­falvi férfi egy har­ma­dik gyil­kos­sá­got is be­val­lott, az ál­do­zata szin­tén idős ember.

Angela Merkel váratlanul beismerte, amit eddig tagadott

Angela Merkel váratlanul beismerte, amit eddig tagadott

Nyíl­tan be­szélt a no-go zó­nák­ról.

Szij­jártó Péter ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter még 2016-ban be­szélt a nyu­gat-eu­ró­pai no-go zó­nák­ról...

Gesztesi Károly vallomása: Már tudom, milyen a pokol

Gesztesi Károly vallomása: Már tudom, milyen a pokol

A nép­szerű szí­nés­szel na­gyot for­dult a világ, mióta egy évvel ez­előtt fo­ga­dal­mat tett ön­ma­gá­nak, és le­tette a po­ha­rat...

A nép­szerű szí­nés­szel na­gyot for­dult a világ, mióta egy évvel ez­előtt fo­ga­dal­mat tett ön­ma­gá­nak, és le­tette a po­ha­rat...

Lassan elsötétül a világ: 15 szívszorító vallomás

Lassan elsötétül a világ: 15 szívszorító vallomás

A lá­tást min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, csak akkor kezd­jük ér­té­kelni, ami­kor rom­lani kezd.

A lá­tást min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, csak akkor kezd­jük ér­té­kelni, ami­kor rom­lani kezd. Érin­tet­tek me­sél­nek arról, mi­lyen is az, ami­kor le kell mon­dani erről a fon­tos ér­zék­szer­vünk­ről. Kü­lö­nö­sen akkor nehéz ez a hely­zet, ami­kor az orvos sze­rint tel­jes vak­ság vár­ható.

Szexbűnöző támadt Détár Enikőre, hatalmas sokk érte

Szexbűnöző támadt Détár Enikőre, hatalmas sokk érte

Kis híján erő­szak ál­do­zata lett a szí­nésznő, aki amíg él sem fe­lejti el a ször­nyű éj­sza­kát.

Kis híján erő­szak ál­do­zata lett a szí­nésznő, aki amíg él sem fe­lejti el a ször­nyű éj­sza­kát.

Élő adásban vallotta be: nincs jól Sütő Enikő

Élő adásban vallotta be: nincs jól Sütő Enikő

A Mok­ká­ban be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Az egy­kori mo­dell a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­i­nek be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

"Félelemben élek. Egy idegroncs vagyok" - megrázó vallomást tett egy német nő

"Félelemben élek. Egy idegroncs vagyok" - megrázó vallomást tett egy német nő

2014 és 2016 kö­zött évente meg­dup­lá­zó­dott a be­ván­dor­lók által el­kö­ve­tett, nők­kel szem­beni erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek száma.

Exkluzív, megszólalt Berki Krisztián új szerelméről

Exkluzív, megszólalt Berki Krisztián új szerelméről

Úgy dön­töt­tek, nem tit­ko­lóz­nak...

A pár úgy dön­tött, nem tit­ko­lóz­nak to­vább, a nyil­vá­nos­ság elé lép­nek kap­cso­la­tuk­kal a Ri­post­ban.

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

A Kos­suth-díjas mű­vész test­vére meg­rázó rész­le­te­ket me­sélt öccse utolsó nap­ja­i­ról.

A Kos­suth-díjas mű­vész test­vére meg­rázó rész­le­te­ket me­sélt öccse utolsó nap­ja­i­ról. Tahi-Tóth Gábor el­mondta, a mű­vész­nek ki­újult az agy­da­ga­nata.

Edzője mondott ellent Szilágyi Liliánának

Döbbenet! Edzője mondott ellent a bulimiával megküzdő magyar úszónőnek

Ko­vács László sze­rint senki nem eről­tette rá a spor­to­lást.

Szil­ágyi Li­li­ána a meg­fe­le­lési kény­szer miatt lett sú­lyos beteg. Ko­vács László sze­rint senki nem eről­tette rá a spor­to­lást.

Bevallotta, elhagyta feleségét a népszerű magyar énekes

Bevallotta, elhagyta feleségét a népszerű magyar énekes

Há­zas­sá­guk zá­tonyra fu­tott.

Bár Rácz Béla két éve má­sod­szorra is fe­le­sé­gül vette kis­lá­nya édes­any­ját, Adrit, há­zas­sá­guk mos­tanra vég­leg zá­tonyra fu­tott.

Furcsa vallomást tett Berki Krisztián, ezt nem gondoltad volna róla

Furcsa vallomást tett Berki Krisztián, ezt nem gondoltad volna róla

Az izom­ce­leb a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt évek­kel ez­előtti dön­té­sé­ről.

Az izom­ce­leb a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt évek­kel ez­előtti dön­té­sé­ről.

Pletykáltak a tanárról: meglepő vallomást tett a diákok előtt

Pletykáltak a tanárról: meglepő vallomást tett a diákok előtt

A gye­re­kek tel­je­sen eszü­ket vesz­tet­ték a val­lo­más­tól.

A gye­re­kek tel­je­sen eszü­ket vesz­tet­ték a val­lo­más­tól.

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó...

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét, a le­tar­tóz­ta­tott gya­nú­sí­tott hall­gat.

Meglepő vallomást tett L.L. Junior

Meglepő vallomást tett L.L. Junior

Az éne­kes meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a csa­ládi éle­té­ről. Sze­rinte sok­kal jobb apuka, mióta nem él együtt gyer­me­kei any­já­val.

Az éne­kes meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a csa­ládi éle­té­ről. Sze­rinte sok­kal jobb apuka, mióta nem él együtt gyer­me­kei any­já­val.

Most közölték: visszavonta vallomását a Teréz körúti robbantó

Most közölték: visszavonta vallomását a Teréz körúti robbantó

A 2016 őszén tör­tént rob­ban­tás első tár­gya­lá­sát szer­dán kezd­ték meg.

A 2016 őszén tör­tént rob­ban­tás első tár­gya­lá­sát szer­dán kezd­ték meg.

Hátborzongató, ami kiderült a halott popénekesről

Hátborzongató, ami kiderült a halott popénekesről

Egy­kori ba­rátja ki­tá­lalt.

Ma­cau­lay Cul­kin még kis­gye­rek volt, ami­kor meg­is­mer­ke­dett Mi­chael Jack­son­nal.

Nézettségi rekord! Jolly Sandro új dalával Suzynak üzent!

Nézettségi rekord! Jolly Sandro új dalával Suzynak üzent!

Az éne­kes Va­len­tin-napra írta Suzy­nak az ér­zel­mes sze­relmi val­lo­mást, amit már több, mint száz­ez­ren lát­tak a Yo­u­tube-on!

Megdöbbentő dolgot mond feleségéről a negyedikről kizuhant 3 éves kislány apja

Megdöbbentő dolgot mond feleségéről a negyedikről kizuhant 3 éves kislány apja

Panna szü­lei a tra­gé­dia óta kü­lön­vál­tak...

Panna szü­lei a tra­gé­dia óta kü­lön­vál­tak, mert az édes­apa fe­le­sége mel­lett nem tudta meg­élni a gyászt. Nem­rég a rend­őr­ség szem­be­sí­tette egy­más­sal a há­zas­párt...

Megcsókolt és én hagytam: Nők mesélnek első leszbikus szexélményükről

Megcsókolt és én hagytam: Nők mesélnek első leszbikus szexélményükről

A he­te­rók is ki­pró­bál­ják néha.

Az, hogy egy nő férfi­val él­vezi a sze­xet, egy­ál­ta­lán nem je­lenti azt, hogy soha éle­té­ben nem nem fog meg­kí­vánni egy másik nőt. Per­sze sokan csak fej­ben ját­sza­nak el a gon­do­lat­tal, míg mások ki is pró­bál­ják.

Szívszorító vallomás: anyja parancsára szexelt nevelőapjával Tímea

Szívszorító vallomás: anyja parancsára szexelt nevelőapjával Tímea

Tí­meát 8 éves ko­rá­tól fo­lya­ma­to­san meg­erő­sza­kolta a ne­ve­lő­apja..

Tí­meát 8 éves ko­rá­tól fo­lya­ma­to­san meg­erő­sza­kolta a ne­ve­lő­apja..

Tóth Vera vallomása: Ilyen sem történt jó pár éve

Tóth Vera vallomása: Ilyen sem történt jó pár éve

Bár­csak több­ször lenne ilyen...

A gyö­nyörű éne­kesnő egy Ins­tag­ram-fo­tó­hoz mel­lé­kelt őszinte val­lo­mást.

Megrendítő vallomást tett a Reszkessetek, betörők! Kevinje

Megrendítő vallomást tett a Reszkessetek, betörők! Kevinje

Sok­koló rész­le­tet árult el múlt­já­ból.

Sok­koló rész­le­tet árult el múlt­já­ból Ma­cau­lay Cul­kin. A Resz­kes­se­tek, be­tö­rők! című film fő­sze­rep­lője most 37 éves, éppen 10 éves kora előtt szer­zett hír­ne­vet.

Meglepő dolog derült ki Liptai Claudia és Gesztesi kapcsolatáról

Meglepő dolog derült ki Liptai Claudia és Gesztesi kapcsolatáról

Ezt ki gon­dolta volna?

Ki gon­dolná, hogy több évvel a vá­lá­suk után is ké­pe­sek erre?

Van még remény? Hosszú Katinka beszélt a házasságáról

Van még remény? Hosszú Katinka beszélt a házasságáról

A baj­nok­nőt is meg­lepte férje könnyes val­lo­mása, de lesz-e nagy össze­bo­ru­lás?

Döbbenet: ártatlannak vallották magukat a kegyetlen szülők

Döbbenet: ártatlannak vallották magukat a kegyetlen szülők

Úgy gon­dol­ják, hogy tel­je­sen rend­ben van az, amit tet­tek a saját gye­re­ke­ik­kel.

Úgy gon­dol­ják, hogy tel­je­sen rend­ben van az, amit éve­kig tet­tek a saját gye­re­ke­ik­kel.

Újabb fordulat a pásztói ügyben: megváltoztatta vallomását Mónika

Újabb fordulat a pásztói csecsemőgyilkosságban: megváltoztatta vallomását Mónika

A nő ko­ráb­ban azt val­lotta, hogy kis­ba­bá­ját fél­re­eső he­lyen hagyta a patak part­ján, most vál­toz­ta­tott a val­lo­má­sán.

Megbánta, fájdalmas vallomást tett a zuglói kokainos gázoló

Megbánta, fájdalmas vallomást tett a zuglói kokainos gázoló

Hi­bás­nak érzi magát.

A fi­a­tal nő el­is­merte, hogy fo­gyasz­tott ko­ka­int a bal­eset nap­ján, de azt ta­gadja, hogy a gá­zo­lás előtt dro­go­zott volna.

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

A mű­sor­ve­zető öt hete hozta vi­lágra kisfiát, Men­delt.

A mű­sor­ve­zető öt hete hozta vi­lágra kisfiát, Men­delt.

Dortmundi robbantás: meglepő vallomást tett a fő gyanúsított

Dortmundi robbantás: meglepő vallomást tett a fő gyanúsított

Be­val­lása sze­rint sen­kit nem akart bán­tani a me­rény­let során. Azt is val­lotta, hogy már meg­bánta tet­tét.

Be­val­lása sze­rint sen­kit nem akart bán­tani a me­rény­let során. Már meg­bánta a tet­tét.

Megható, ezért néz igazán különleges karácsony elé Liptai Claudia

Megható, ezért néz igazán különleges karácsony elé Liptai Claudia

A két­gyer­me­kes sztár­anyuka őszin­tén me­sélt arról, ho­gyan tel­nek náluk az ün­ne­pek.

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá és nem ha­gyott fel a fegy­ver­vi­se­lés­sel.

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá és nem ha­gyott fel a fegy­ver­vi­se­lés­sel.

Durva: ilyen a szexuális élete a magyar sztárpárnak

Durva: ilyen a szexuális élete a magyar sztárpárnak

Nagy Ervin és Bor­bély Ale­xandra még mai napig úszik a bol­dog­ság­ban, annyira egy­másra ta­lált a páros.

Nagy Ervin és Bor­bély Ale­xandra még mai napig úszik a bol­dog­ság­ban, annyira egy­másra ta­lált a páros. Még a sze­xu­á­lis éle­tük­ről is me­sél­tek.

Meglepő vallomást tett Koltai Róbert, mit szól ehhez Bodrogi?

Meglepő vallomást tett Koltai Róbert, mit szól ehhez Bodrogi?

Igazi pél­da­kép­nek tartja.

A Já­szai-díjas szín­mű­vész egy hét­vé­gén ren­de­zett díj­át­adó gálán hozta szóba kol­lé­gá­ját.

Furcsa vallomást tett Dobó Kata, ezt biztosan nem gondoltad volna róla

Furcsa vallomást tett Dobó Kata, ezt biztosan nem gondoltad volna róla

A nép­szerű szí­nésznő leg­újabb so­ro­zata kap­csán tá­lalt ki pénz­ügye­i­ről.

Itt az utolsó videó Fábián Juliról: Ezért halt meg...

Itt az utolsó videó Fábián Juliról: Ezért halt meg...

Az éne­kesnő Joshi Bha­rat­nak me­sélt arról, mi a be­teg­sé­gé­nek az oka! Na­gyon szo­morú, ami tör­tént!

Az éne­kesnő Joshi Bha­rat­nak me­sélt arról, mi a be­teg­sé­gé­nek az oka!

Geszti Péter: Tudom, hogy sokan utálnak, és azt is, hogy miért

Geszti Péter: Tudom, hogy sokan utálnak, és azt is, hogy miért

A si­ke­res dal­szö­veg­író-éne­kes tisz­tá­ban van vele, hogy meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

A si­ke­res dal­szö­veg­író-éne­kes tisz­tá­ban van vele, hogy meg­osztó sze­mé­lyi­ség. Geszti Péter őszin­tén be­szélt Lo­vász László La­kástalk­show című mű­so­rá­ban a VIASAT3 csa­tor­nán mély­re­pü­lé­sé­ről, az el­fo­ga­dás­ról és arról is, hogy kis­lá­nya ho­gyan rán­totta ki a rossz idő­sza­ká­ból.

Évekig titkolózott, most súlyos vallomást tett Geszti Péter

Évekig titkolózott, most súlyos vallomást tett Geszti Péter

Senki sem gon­dolná, hogy a min­dig vidám éne­kes mi­lyen nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül.

Senki sem gon­dolná, hogy a min­dig vidám éne­kes mi­lyen nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül.

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

Őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről.

Shane Tusup megható vallomással vigasztalja Hosszú Katinkát

Shane Tusup megható vallomással vigasztalja Hosszú Katinkát

A csupa szív úszó­edző az Ins­tag­ra­mon üzent a fe­le­sé­gé­nek, egy­ben spor­to­ló­já­nak.

Váratlan bejelentést tett az egyik legnépszerűbb színésznő

Váratlan bejelentést tett az egyik legnépszerűbb színésznő

A saját mo­do­rát mi­nő­sí­tette, és egy­ál­ta­lán nem volt kí­mé­le­tes ma­gá­hoz.

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

A szí­nész tíz kilót fo­gyott, de bi­za­kodó, és azt mondja, har­col, hogy képes le­gyen ját­szani és apuka tud­jon ma­radni.

Bevallotta: román kamionos ölte meg a kocogó nőt

Bevallotta: román kamionos ölte meg a kocogó nőt

Végre meg­ol­dód­hat az az eset, ami ta­valy no­vem­ber ha­to­dika óta tartja láz­ban a német köz­vé­le­ményt...

Úgy tűnik, hogy végre meg­ol­dód­hat az az eset, ami ta­valy no­vem­ber ha­to­dika óta tartja láz­ban a német köz­vé­le­ményt.

Erre nem számítottunk: Hujber Feri mindent bevallott!

Erre nem számítottunk: Hujber Feri mindent bevallott!

Tel­jes össze­za­va­ro­dás! Ezt okozza Huj­ber Feri leg­újabb és talán ed­digi leg­hosszabb be­jegy­zése. Vajon mi tör­tén­he­tett?

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Az éne­kesnő mai fej­jel már biz­to­san nem kez­dett volna bele az élete leg­na­gyobb csa­ló­dá­sát hozó kap­cso­la­tába.

Vallott a tápiószelei lány, aki a saját apjától szült gyereket

Vallott a tápiószelei lány, aki a saját apjától szült gyereket

Zárt ajtók mö­gött hall­gat­ták ki a lányt, akit, a vád sze­rint, 13 éve­sen több­ször is meg­erő­sza­kolt a vér sze­rinti apja.

Zárt ajtók mö­gött hall­gat­ták ki a lányt, akit, a vád sze­rint, 13 éve­sen több­ször is meg­erő­sza­kolt az apja.

Megszólalt a prosti: erre vágynak igazából a férfiak

Megszólalt a prosti: erre vágynak igazából a férfiak

Több, mint tíz­ezer férfi­val fe­küdt össze, így azt gon­dolja, tudja, miről be­szél.

Több, mint tíz­ezer férfi­val fe­küdt össze, így azt gon­dolja, tudja, miről be­szél.

Magára maradt Klapka György legkisebb fia, üres lakásban nyomorog

Magára maradt Klapka György legkisebb fia, üres lakásban nyomorog

Az Arany­em­ber gyer­meke népes csa­lád­ban nőtt fel, de egész éle­té­ben ma­gá­nyos volt és sen­kire nem szá­mít­ha­tott.

Súlyos anyagi gondjairól vallott Horváth Tamás

Súlyos anyagi gondjairól vallott Horváth Tamás

A szám­láit sem tudta befi­zetni.

Ezt aligha tud­hatta róla bárki. A szám­láit sem tudta befi­zetni.

Őszintén vallott egészségi állapotáról Gesztesi Károly

Őszintén vallott egészségi állapotáról Gesztesi Károly

A szí­nész nem pa­nasz­kod­hat, hogy ne lenne ele­gendő szín­padi mun­kája, de a jö­vő­ben in­kább a te­le­ví­zi­ó­zás felé ka­csint­gat.

A szí­nész nem pa­nasz­kod­hat, hogy ne lenne ele­gendő szín­padi mun­kája, de a jö­vő­ben in­kább a te­le­ví­zi­ó­zás felé ka­csint­gat, ezért min­dent meg­tesz, hogy rend­ben le­gyen az egész­sége.

Fájdalmas vallomás: megbánta hűtlenségét a színész, nem tehet semmit

Fájdalmas vallomás: megbánta hűtlenségét a színész, nem tehet semmit

Óri­ási bak­lö­vés­nek tartja, hogy meg­csalta fe­le­sé­gét.

Óri­ási bak­lö­vés­nek tartja, hogy meg­csalta fe­le­sé­gét.

Megdöbbentő vallomást tett Som Lajos szomszédja

Megdöbbentő vallomást tett Som Lajos szomszédja

Könnyek kö­zött me­sélt az asszony.

A Ri­post mun­ka­tár­sai el­lá­to­gat­tak a hét­főn el­hunyt ze­nész nyol­ca­dik ke­rü­leti ott­ho­ná­hoz...

Dagad a botrány: újabb színész vállalta, hogy molesztálta a sztár

Dagad a botrány: újabb színész vállalta, hogy molesztálta a sztár

A na­pok­ban Kevin Spa­cey-ről egyre dur­vább dol­gok de­rül­nek ki, hiába pró­bálta ki­men­teni magát.

Sok év után vallott Földes Tamás: van egy örökbe fogadott lánya

Sok év után vallott Földes Tamás: van egy örökbe fogadott lánya

A ma már híres szí­nésznő, Föl­des Esz­ter ki­lenc­éve­sen tudta meg az igaz­sá­got, még pszi­cho­ló­gus­hoz is el­vit­ték.

A ma már híres szí­nésznő, Föl­des Esz­ter ki­lenc­éve­sen tudta meg az igaz­sá­got, még pszi­cho­ló­gus­hoz is el­vit­ték.

Durva részletek a tömeggyilkosságról: vallott a holttestekkel élő férfi

Durva részletek a tömeggyilkosságról: vallott a holttestekkel élő férfi

A fi­a­tal japán férfi la­ká­sá­ban ki­lenc holt­tes­tet ta­lál­tak a ha­tó­sá­gok.

A fi­a­tal japán férfi la­ká­sá­ban ki­lenc holt­tes­tet ta­lál­tak a ha­tó­sá­gok, a tet­tes pedig el­mondta nekik, ho­gyan ölt.

Őszinte vallomást tett Szabó Zsófi: ezért nincs berendezve a babaszoba

Őszinte vallomást tett Szabó Zsófi: ezért nincs berendezve a babaszoba

A csi­nos kis­mama min­den rész­le­tet el­árult a té­má­val kap­cso­lat­ban.

A csi­nos kis­mama min­den rész­le­tet el­árult a té­má­val kap­cso­lat­ban.

Nótár Mary kitálalt, hatalmas bejelentést tett az életéről!

Nótár Mary kitálalt, hatalmas bejelentést tett az életéről!

Me­g­unta, hogy cím­la­po­kon sze­re­pel.

A mu­la­tós éne­kesnő meg­unta, hogy fo­lya­ma­to­san cím­la­po­kon sze­re­pel, ezért nagy el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Kiderült az igazság, szakításáról vallott Damu Roland

Kiderült az igazság, szakításáról vallott Damu Roland

Zá­tonyra fu­tott a szí­nész kap­cso­lata.

Zá­tonyra fu­tott a szí­nész kap­cso­lata. Hét hónap után sza­kí­tott ked­ve­sé­vel.

Elmondta a győri rab, hogyan sikerült megszöknie a bíróság udvaráról

Elmondta a győri rab, hogyan sikerült megszöknie a bíróság udvaráról

Z. Krisz­ti­ánt a szö­kése után nagy erők­kel ke­res­ték, majd egy hét után Gy­őr­szent­ivá­non fog­ták el.

El akarják hallgattatni a szexuális zaklatásáról kitálaló színésznőt

El akarják hallgattatni a szexuális zaklatásáról kitálaló színésznőt

Nagy port ka­vart Sá­rosdi Lilla őszinte val­lo­mása, mi­sze­rint orá­lis szexre akarta kény­sze­rí­teni őt egy szín­házi igaz­gató.

Undorító, aljas bosszút állt szexuális zaklatója Földes Eszteren

Undorító, aljas bosszút állt szexuális zaklatója Földes Eszteren

Egyre több zak­la­tásra derül fény. Saj­nos Lo­vasi And­rás fe­le­sé­gé­nek, Föl­des Esz­ter­nek is van miről ki­pa­kol­nia.

Egyre több zak­la­tásra derül fény. Saj­nos Lo­vasi And­rás fe­le­sé­gé­nek, Föl­des Esz­ter­nek is van miről ki­pa­kol­nia.

Rettenetes részletek derültek ki a 88 éves nő gyilkosának vallomásából

Rettenetes részletek derültek ki a 88 éves nő gyilkosának vallomásából

A férfi rész­le­te­sen el­mondta, hogy mit tett az asszonnyal Zsám­bo­kon, majd azt is, ho­gyan akarta el­tün­tetni a nyo­mo­kat.

Félelemben él szakítása után a magyar műsorvezető

Nagy bejelentést tett a szakítás után a magyar műsorvezető

A gyö­nyörű mo­dellt ag­gasztja va­lami

A gyö­nyörű mo­dellt egyet­len dolog ag­gasztja, és ez a fé­le­lem oly­kor ko­moly mé­re­te­ket ölt.

Őszinte vallomás, anyagi problémáktól retteg Hódi Pamela!

Őszinte vallomás, anyagi problémáktól retteg Hódi Pamela!

A csi­nos anyuka attól tart, hogy idős­ko­rára nem lesz párja és a tar­ta­lé­kai is el­fogy­nak majd.

A csi­nos anyuka attól tart, hogy idős­ko­rára nem lesz párja és a tar­ta­lé­kai is el­fogy­nak majd.

Hajdú Péter vallomása: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Hajdú Péter vallomása: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Péter la­punk­nak val­lott a ma­gán­éle­té­ről.

Péter la­punk­nak val­lott a ma­gán­éle­té­ről.

Drámai vallomást tett a család: így halt meg Aradszky László

Drámai vallomást tett a család: így halt meg Aradszky László

Éle­té­nek 83. évé­ben hunyt el.

Hét­főn reg­gel ér­ke­zett a hír, hogy éle­té­nek 83. évé­ben el­hunyt a ma­gyar tánc­zene egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója, Aradszky László.

Könnyes vallomás, Cristiano Ronaldo elárulta fájdalmas titkát

Könnyes vallomás, Cristiano Ronaldo elárulta fájdalmas titkát

A por­tu­gál fut­ball­csil­lag őszin­tén me­sélt élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

Ezért sírta el magát élő műsorban Sarka Kata

Ezért sírta el magát élő műsorban Sarka Kata

Az egy­kori mo­dell tudta mit vál­lal, ami­kor sze­re­pelni hív­ták a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! mű­sorba gyer­me­ke­i­vel.

Az egy­kori mo­dell tudta mit vál­lal, ami­kor sze­re­pelni hív­ták a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! mű­sorba gyer­me­ke­i­vel. Sarka Kata na­gyon büszke a most nyolc­éves Non­csira és a hét­éves Dá­vidra, így nem tar­tott Ördög Nóri kér­dé­se­i­től. Per­sze így is be­le­fu­tott né­hány kel­le­met­le­nebb kér­désbe.

Fájdalmas vallomás, betegen született Szinetár Dóra kisfia

Fájdalmas vallomás, betegen született Szinetár Dóra kisfia

A negy­ven­éves, Já­szai Mari-díjas szí­nésznő né­hány hét­tel ez­előtt adott éle­tet har­ma­dik gyer­me­ké­nek.

A negy­ven­éves, Já­szai Mari-díjas szí­nésznő né­hány hét­tel ez­előtt adott éle­tet har­ma­dik gyer­me­ké­nek.

Bevallotta, évek óta szingli Ekanem Bálint

Bevallotta, évek óta szingli Ekanem Bálint

A Sz­tár­ban Sztár éne­kese el­árulta, egy­ál­ta­lán nem bús­la­ko­dik emi­att.

A Sz­tár­ban Sztár éne­kese el­árulta, egy­ál­ta­lán nem bús­la­ko­dik emi­att.

Megtörte a csendet a magyar színész, nem adja fel a harcot

Megtörte a csendet a magyar színész, nem adja fel a harcot

Pró­bára tette az élet.

A híres ma­gyar szí­nészt, Cser­halmi Györ­gyöt az utóbbi idő­ben igen­csak pró­bára tette az élet.

Meglepő vallomást tett Majka: vajon mit szól hozzá Dundika?

Meglepő vallomást tett Majka: vajon mit szól hozzá Dundika?

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja meg­ható tit­kot árul el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! ma esti adá­sá­ban.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja meg­ható tit­kot árul el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! ma esti adá­sá­ban.