CÍMKE: 'vallomás'

Durva, mi derült ki Verebes Istvánról: prostit vitt az oltár elé

Durva, mi derült ki Verebes Istvánról: prostit vitt az oltár elé

A 70 éves szí­nész-ren­dező csa­ládja na­gyon nem örült vá­lasz­tott­já­nak, aki azóta Ame­ri­ká­ban él.

FRISS HÍREK

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

A szí­nésznő két és fél éve él pár­kap­cso­lat­ban Gö­möri And­rás Má­té­val.

A szí­nésznő két és fél éve él pár­kap­cso­lat­ban Gö­möri And­rás Má­té­val.

Intim vallomást tett Szulák Andrea: erről nem szoktak beszélni

Intim vallomást tett Szulák Andrea: erről nem szoktak beszélni

Min­den nő éle­té­ben eljön az az idő­szak, amit a szak­iro­da­lom csak me­no­pau­za­ként em­le­get.

Min­den nő éle­té­ben eljön az az idő­szak, amit a szak­iro­da­lom csak me­no­pau­za­ként em­le­get.

Lefeküdt a kliensével, megrémült, amikor reggel meglátta a mellét

Lefeküdt a kliensével, megrémült, amikor reggel meglátta a mellét

Az éj­sza­ká­ban dol­gozó lá­nyok csak na­gyon rit­kán me­sél­nek ka­land­ja­ik­ról.

Az éj­sza­ká­ban dol­gozó lá­nyok csak na­gyon rit­kán me­sél­nek ka­land­ja­ik­ról.

Fenyő-gyilkosság: "nagyot hibáztam"- mondta Gyárfás Tamás

Fenyő-gyilkosság: "nagyot hibáztam"- mondta Gyárfás Tamás

Nyil­vá­nos­ságra ke­rült Gyár­fás Tamás val­lo­mása, amit egy 14 ol­da­las be­ad­vány for­má­já­ban nyúj­tott be a bí­ró­ság­nak.

Caramel drámája: először szólalt meg lánya betegségéről az énekes

Caramel drámája: először szólalt meg lánya betegségéről az énekes

A nép­szerű éne­kes áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy kis­lá­nya leu­ké­miás.

A nép­szerű éne­kes áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy kis­lá­nya leu­ké­miás.

"Lehet, meg fog ölni, ha elmondom" - kitálalt Fresh Andi

"Lehet, meg fog ölni, ha elmondom" - kitálalt Fresh Andi

A ka­me­rák előtt tett val­lo­mást.

A ka­me­rák előtt me­sélt el egy múlt­béli, kínos tör­té­ne­tet.

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Sik­lósi Örs csak a ze­né­ben ke­mény­ke­dik, a ma­gán­élet­ben ro­man­ti­kus lélek.

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

A bí­ró­ság meg­hosszab­bí­totta a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

A bí­ró­ság a na­pok­ban meg­hosszab­bí­totta a gya­nú­sí­tott no­vem­ber vége óta tartó elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Megrázó, kitálalt Klapka György özvegye

Megrázó, kitálalt Klapka György özvegye

Szív­szo­rító val­lo­mást tett Kiss Mari, aki be­le­be­te­ge­dett az Arany­em­ber el­vesz­té­sébe. So­káig au­tóba se mert ülni a ret­te­gés­től.

Szív­szo­rító val­lo­mást tett Kiss Mari, aki be­le­be­te­ge­dett az Arany­em­ber el­vesz­té­sébe. So­káig au­tóba se mert ülni a ret­te­gés­től.

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Somló Tamás las­san két éve ment el, de leg­jobb ba­rátja máig nem tudta fel­dol­gozni a hi­á­nyát. Erről val­lott Char­lie.

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

A Nagy Duett sztárja még soha nem volt ilyen őszinte! Kü­lö­nö­sen, ha a szeb­bik nem kép­vi­se­lői ke­rül­tek szóba...

A Nagy Duett sztárja még soha nem volt ilyen őszinte! Kü­lö­nö­sen, ha a szeb­bik nem kép­vi­se­lői ke­rül­tek szóba...

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

So­kak­nak le­esett az álla ked­den dél­előtt a bí­ró­sá­gon, ahol két ha­lasz­tás után végre el­kez­dőd­he­tett Ga­lam­bos Lajos és tár­sai köz­mű­lo­pási pere.

So­kak­nak le­esett az álla ked­den dél­előtt a bí­ró­sá­gon, ahol két ha­lasz­tás után végre el­kez­dőd­he­tett Ga­lam­bos Lajos és tár­sai köz­mű­lo­pási pere.

Megrendítő vallomást tett a manchesteri terrortámadás túlélője

Megrendítő vallomást tett a manchesteri terrortámadás túlélője

Közel egy évvel a 22 ha­lá­los ál­do­za­tot szedő rob­ban­tás után szó­lalt meg elő­ször a tini.

Elárulta szexi alakjának titkát Baukó Éva

Elárulta szexi alakjának titkát Baukó Éva

Baukó Éva min­dig őszinte.

Baukó Éva min­dig őszinte, így szí­ve­sen meg­osztja fo­gyó­kú­rá­já­nak re­cept­jét is.

Nagy bejelentés, esküvőjükről beszélt Kállay-Saunders és Tolvai Reni

Nagy bejelentés, esküvőjükről beszélt Kállay-Saunders és Tolvai Reni

A sztár­pár nem tit­kolja to­vább, már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült.

A sztár­pár nem tit­kolja to­vább, már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült.

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

A rúd­tánc­baj­nok­nak hi­ány­zott az éle­té­ből az apai kö­te­lék, a TV2 mű­so­rá­ban pedig most elő­ször be­szélt arról, mi­lyen ne­héz­sé­ge­ket oko­zott neki mindez.

A riporter sem akart hinni a fülének, ezt mondta adásban Hugh Grant

A riporter sem akart hinni a fülének, ezt mondta adásban Hugh Grant

A szív­tipró szí­nész azt ál­lí­totta, hogy már el­járt fe­lette az idő. Kér­dés, hogy mit szól ehhez több mil­lió női ra­jon­gója.

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik.

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik. Nem tudja mi­lyen jövő vár rá.

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

A va­ló­ság­show mű­fa­já­nak egyik ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója Azu­rák Csaba mű­so­rá­ban be­szélt.

A va­ló­ság­show mű­fa­já­nak egyik ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója Azu­rák Csaba mű­so­rá­ban be­szélt.

"Meghalhattam volna" - megrázó vallomást tett a gyönyörű magyar úszónő

"Meghalhattam volna" - megrázó vallomást tett a gyönyörű magyar úszónő

Az Eb-ezüst­ér­mes Szil­ágyi Li­li­á­ná­ról nem­rég de­rült ki, hogy sú­lyos ét­ke­zési za­var­ral küzd.

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri...

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri, ami­ért ra­gasz­ko­dott hozzá, hogy ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Bármikor robbanhat a botrány, Gyárfás Tamás vallomást készül tenni

Bármikor robbanhat a botrány, Gyárfás Tamás vallomást készül tenni

A Nap TV egy­kori tu­laj­do­nosa csü­tör­tö­kön nem tett szó­beli val­lo­mást.

A Nap TV egy­kori tu­laj­do­nosa csü­tör­tö­kön nem tett szó­beli val­lo­mást.

Nem titkolózik tovább: Szabó Ádám kitálalt Tóth Andiról

Nem titkolózik tovább: Szabó Ádám kitálalt Tóth Andiról

A plety­kák sze­rint a páros kö­zött jóval több van, mint szimpla ba­rát­ság. Az éne­kes most meg­törte a csen­det.

A plety­kák sze­rint a páros kö­zött jóval több van, mint szimpla ba­rát­ság. Az éne­kes most meg­törte a csen­det.

Műtétre volt szüksége Thomas Dollnak

Megdöbbentő beismerés: ezért kellett megműteni Thomas Dollt

A Fe­renc­vá­ros edzője nem lá­tott ren­de­sen az utóbbi évek­ben.

A Fe­renc­vá­ros edzője nem lá­tott ren­de­sen az utóbbi évek­ben. Pedig az ol­va­sás az egyik nagy szen­ve­dé­lye.

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Meg­törte a csen­det.

Hiába kér­dez­ték, egé­szen mos­ta­náig egy szót sem mon­dott a tör­tén­tek­ről.

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

A szí­nésznő még pá­lyája kez­de­tén ka­pott tisz­tes­ség­te­len aján­la­tot egy neves ren­de­ző­től. Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

A szí­nésznő még pá­lyája kez­de­tén ka­pott tisz­tes­ség­te­len aján­la­tot egy neves ren­de­ző­től. Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

Ezért nyúl minden este a pohárhoz a magyar színészlegenda

Ezért nyúl minden este a pohárhoz a magyar színészlegenda

Két napon ke­resz­tül ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját Bod­rogi Gyula.

Két napon ke­resz­tül ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját Bod­rogi Gyula. Elő­ször ked­venc hob­bi­já­nak, a va­dá­szat­nak hó­dolt, ezzel lepte meg magát, majd más­nap a ba­rá­ta­i­val ün­ne­pelt egy Pécs mel­letti kis te­le­pü­lé­sen.

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg.

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Fenyő-gyilkosság: részletes vallomást tett Gyárfás Tamás

Fenyő-gyilkosság: részletes vallomást tett Gyárfás Tamás

Rész­le­tes val­lo­mást tett Gyár­fás Tamás, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy több mint húsz évvel ez­előtt uta­sí­tást adott Fenyő János meg­öle­té­sére.

Drámai vallomás: Ezért kell leállítani Boros Lajos szívét

Drámai vallomás: Ezért kell leállítani Boros Lajos szívét

Boros Lajos szív­bil­len­tyűi be­te­gek.

Boros Lajos szív­bil­len­tyűi, ahogy ő fo­gal­maz, ra­maty ál­la­pot­ban van­nak, nem­rég pace­ma­kert ül­tet­tek be a szí­vébe, de ön­ma­gá­ban ez nem ele­gendő.

Szívbemarkoló vallomás: még mindig gyászol Hofi Géza szerelmes özvegye

Szívbemarkoló vallomás: még mindig gyászol Hofi Géza szerelmes özvegye

A nagy hu­mo­ris­tára az egész or­szág sze­re­tet­tel em­lék­szik.

A nagy hu­mo­ris­tára az egész or­szág sze­re­tet­tel em­lék­szik.

Döbbenetes vallomás, hazugságairól beszélt a magyar műsorvezető

Döbbenetes vallomás, hazugságairól beszélt a magyar műsorvezető

Mint mondta, hét éven át fo­lya­ma­to­san csak ha­zu­dott. Most vi­szont elő­tört be­lőle az őszin­te­ség.

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Linda több mint egy éve nem él pár­kap­cso­lat­ban, de úgy érzi, el­jött az ideje, hogy végre meg­ta­lálja az iga­zit.

Linda több mint egy éve nem él pár­kap­cso­lat­ban, de úgy érzi, el­jött az ideje, hogy végre meg­ta­lálja az iga­zit.

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Meg­törte a csen­det B. László, akit hó­na­pok­kal ez­előtt tar­tóz­tat­tak le.

Meg­törte a csen­det B. László, akit hó­na­pok­kal ez­előtt tar­tóz­tat­tak le.

Megrendítő vallomást tett a 49 éves énekesnő

Megrendítő vallomást tett a 49 éves énekesnő

Le­tett arról, hogy férj­hez megy.

Az auszt­rál pop­her­cegnő ideg­össze­om­lást ka­pott a sza­kí­tása után, s vég­leg le­tett arról, hogy va­laha is oltár elé áll, és ki­mondja a bol­do­gító igent.

Kisfiával a kezében tett őszinte vallomást Szabó Zsófi

Kisfiával a kezében tett őszinte vallomást Szabó Zsófi

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

A csi­nos mű­sor­ve­zető élete min­den téren tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta édes­anya lett. Ezt egy frap­páns pél­dá­val tá­masz­totta alá.

Vallott az özvegy, újabb titokra derült fény Elvis haláláról

Vallott az özvegy, újabb titokra derült fény Elvis haláláról

Bár több mint 40 év telt el Elvis ha­lála óta, a le­gen­dá­ról a mai napig de­rül­nek ki tit­kok.

Bár több mint 40 év telt el Elvis ha­lála óta, a le­gen­dá­ról a mai napig de­rül­nek ki tit­kok. Most egy­kori fe­le­sége, leg­na­gyobb sze­relme törte meg a csen­det...

Ezt üzente Amerikából szerelmének Curtis

Ezt üzente Amerikából szerelmének Curtis

A nép­szerű rap­per egy napja ér­ke­zett meg az Egye­sült Ál­la­mokba, de máris hi­ány­zik neki ba­rát­nője. Cur­tis ta­valy má­jus­ban jött össze Krisz­ti­vel, aki­vel azóta is ha­tal­mas sze­re­lem­ben élnek.

A nép­szerű rap­per egy napja ér­ke­zett meg az Egye­sült Ál­la­mokba, de máris hi­ány­zik neki ba­rát­nője.

26 év után találták meg a tízéves kislány gyilkosát

26 év után találták meg a tízéves kislány gyilkosát

Több mint ne­gyed év­szá­zad­nak kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy meg­ta­lál­ják Stepha­nie Drew gyil­ko­sát.

Több mint ne­gyed év­szá­zad­nak kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy meg­ta­lál­ják Stepha­nie Drew gyil­ko­sát. Egy most 65 éves ka­mi­on­so­főr a tet­tes. A férfi a gyil­kos­ság előtt el­csa­lo­gatta a kis­lányt egy parkba, ahol 50 már­kát aján­lott neki azért, hogy meg­mu­tassa neki a Bel­ve­dere-kas­télyt.

Az interneten vallott szerelméről Hódi Pamela

Az interneten vallott szerelméről Hódi Pamela

Hódi Pa­mela szá­mára Berki Krisz­tián után is van élet, sze­rel­me­sebb mint va­laha.

Hódi Pa­mela szá­mára Berki Krisz­tián után is van élet, sze­rel­me­sebb mint va­laha.

Szomorú vallomás, nehéz heteken van túl Istenes Bence

Szomorú vallomás, nehéz heteken van túl Istenes Bence

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nél­kü­löz­nie kel­lett a kisfiát. Erről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nél­kü­löz­nie kel­lett a kisfiát. Erről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Váratlan fordulat, Verrasztó Dávid szingliként élvezi az életet

Váratlan fordulat, Verrasztó Dávid szingliként élvezi az életet

Az úszó min­denre nyi­tott, a sport mel­lett sokat jár az éj­sza­kába szó­ra­kozni, is­mer­ke­dik és a saját ká­vé­zó­já­ban dol­go­zik.

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Az ar­gen­tin klasszis őszinte volt.

Az ar­gen­tin fut­ball­klasszis nem tudja, mihez kezd a vissza­vo­nu­lása után. A ha­zá­jáért is ag­gó­dik.

Ezért bukott olimpiai aranyat Hosszú Katinka?

Érdekes vallomás: ezért bukott olimpiai aranyat Hosszú Katinka?

Har­gi­tay And­rás idézte fel a múl­tat.

Har­gi­tay And­rás sze­rint 200 háton is első le­he­tett volna Ka­tinka Ri­ó­ban, ha tud vele be­szélni.

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

So­káig nem akart meg­szó­lalni.

Az Arany­asszony so­káig nem akart meg­szó­lalni az­után, hogy el­tá­vo­lí­tot­ták apja cé­gé­nek ügy­ve­ze­tői poszt­já­ról.

Borzalmas titok derült ki Hódi Pamela múltjából!

Borzalmas titok derült ki Hódi Pamela múltjából!

A hí­res­ség hiába élt egy fa­lu­ban apai nagy­szü­le­i­vel, ha össze­ta­lál­koz­tak a pos­tán, fel sem is­merte őket, de még a ne­vü­ket sem tudja a mai napig sem.

A hí­res­ség hiába élt egy fa­lu­ban apai nagy­szü­le­i­vel, ha össze­ta­lál­koz­tak a pos­tán, fel sem is­merte őket, de még a ne­vü­ket sem tudja a mai napig sem.

Elképesztő vallomás, hihetetlen, mit mondott Berki Krisztián

Elképesztő vallomás, hihetetlen, mit mondott Berki Krisztián

A ra­jon­gók az el­múlt idő­szak­ban olyan ol­da­lát is­mer­het­ték meg, ami­ről eddig mit sem sej­tet­tek.

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Eddig tit­ko­ló­zott.

Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya eddig tit­ko­ló­zott ma­gán­éle­té­ről.

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

Bár úgy tűnik, Pa­mela és Berki Krisz­tián kö­zött kezd hely­re­állni a béke, a fel­szín alatt ko­moly in­du­la­tok forr­nak.

Bár úgy tűnik, Pa­mela és Berki Krisz­tián kö­zött kezd hely­re­állni a béke, a fel­szín alatt forr­nak az in­du­la­tok.

Elköltözött menyasszonyától L.L. Junior: megtudtuk, kivel él együtt

Elköltözött menyasszonyától L.L. Junior: megtudtuk, kivel él együtt

Kört­vé­lyessy Kinga el­ső­ként be­szélt a Ri­post­nak a sza­kí­tás­ról.

Kört­vé­lyessy Kinga el­ső­ként be­szélt a Ri­post­nak a sza­kí­tás­ról.

Függőségben szenved a közkedvelt sportsztár

Megrázó vallomás: függőségben szenved a közkedvelt sportsztár

Nadal fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kon él.

Nadal 13 éve fo­lya­ma­to­san fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kat szed. Már bánja, hogy ennyire meg­eről­tette magát.

Kiderült az igazi ok: emiatt lett vége a szexi énekesnő kapcsolatának

Kiderült az igazi ok: emiatt lett vége a szexi énekesnő kapcsolatának

Egy benn­fen­tes el­árulta, egy­ál­ta­lán nem Se­lena anyja miatt ment szét az álom­pár.

Óriási fordulat Oszter Sándor bírósági ügyében

Óriási fordulat Oszter Sándor bírósági ügyében

Erre talán még a szí­nész sem szá­mí­tott! Egy biz­tos: to­vábbra is tel­jes a té­boly a szö­ve­vé­nyes ügy­ben.

Erre talán még a szí­nész sem szá­mí­tott! Egy biz­tos: to­vábbra is tel­jes a té­boly a szö­ve­vé­nyes ügy­ben.

Megdőlhet a vád, így úszhatja meg a börtönt Oszter Sándor

Megdőlhet a vád, így úszhatja meg a börtönt Oszter Sándor

A szí­nész ügyé­ben ha­tal­mas for­du­lat kö­vet­ke­zett be, meg­le­het, hogy újra kell kez­deni a nyo­mo­zást.

A szí­nész ügyé­ben ha­tal­mas for­du­lat kö­vet­ke­zett be, meg­le­het, hogy újra kell kez­deni a nyo­mo­zást.

Különös kényszeréről vallott Sebestyén Balázs

Különös kényszeréről vallott Sebestyén Balázs

Sokak szá­mára lehet is­me­rős...

Sokak szá­mára lehet is­me­rős a mű­sor­ve­ze­tőt is igá­jába vonó kény­szer, amit a fris­sen mo­sott szál­lo­dai tö­röl­kö­zők lát­vá­nya vált ki.

A gyerekek a házban aludtak, így ölhette meg anyjukat a hírhedt focista

Megrázó vallomás: a gyerekek a házban aludtak, így ölhette meg anyjukat a hírhedt focista

Az asszony és új ba­rátja is meg­halt a vá­rat­lan tá­ma­dás­ban.

Az asszony és új sze­relme is éle­tét vesz­tette a vá­rat­lan tá­ma­dás­ban. Az akkor 5 és 8 éves gye­re­kek, akik szin­tén ott­hon tar­tóz­kod­tak, más­nap szem­be­sül­tek a sok­koló ese­mé­nyek­kel.

Gesztesi Károly vallomása: Már tudom, milyen a pokol

Gesztesi Károly vallomása: Már tudom, milyen a pokol

A nép­szerű szí­nés­szel na­gyot for­dult a világ, mióta egy évvel ez­előtt fo­ga­dal­mat tett ön­ma­gá­nak, és le­tette a po­ha­rat...

A nép­szerű szí­nés­szel na­gyot for­dult a világ, mióta egy évvel ez­előtt fo­ga­dal­mat tett ön­ma­gá­nak, és le­tette a po­ha­rat...

Erre senki sem sem számított: döbbenetes dolgot vallott be a rákóczifalvi rém

Erre senki sem sem számított: döbbenetes dolgot vallott be a rákóczifalvi rém

A 25 éves rá­kó­czi­falvi férfi egy har­ma­dik gyil­kos­sá­got is be­val­lott..

A 25 éves rá­kó­czi­falvi férfi egy har­ma­dik gyil­kos­sá­got is be­val­lott, az ál­do­zata szin­tén idős ember.

Angela Merkel váratlanul beismerte, amit eddig tagadott

Angela Merkel váratlanul beismerte, amit eddig tagadott

Nyíl­tan be­szélt a no-go zó­nák­ról.

Szij­jártó Péter ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter még 2016-ban be­szélt a nyu­gat-eu­ró­pai no-go zó­nák­ról...

Lassan elsötétül a világ: 15 szívszorító vallomás

Lassan elsötétül a világ: 15 szívszorító vallomás

Ami­kor rom­lani kezd a látás...

A lá­tást min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, csak akkor kezd­jük ér­té­kelni, ami­kor rom­lani kezd. Érin­tet­tek me­sél­nek arról, mi­lyen ez a sú­lyos hely­zet.

Szexbűnöző támadt Détár Enikőre, hatalmas sokk érte

Szexbűnöző támadt Détár Enikőre, hatalmas sokk érte

Kép­te­len el­fe­lej­teni az éj­sza­kát.

Kis híján erő­szak ál­do­zata lett a szí­nésznő, aki amíg él sem fe­lejti el a ször­nyű éj­sza­kát.

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

Test­vére árult el rész­le­te­ket.

A Kos­suth-díjas mű­vész test­vére meg­rázó rész­le­te­ket me­sélt la­punk­nak. Tahi-Tóth Gábor el­mondta: sok­ként érte őket, hogy ki­újult a szí­nész agy­da­ga­nata.

Élő adásban vallotta be: nincs jól az egykori modell

Élő adásban vallotta be: nincs jól az egykori modell

Az egy­kori mo­dell a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­i­nek be­szélt ken­dő­zet­le­nül az ér­zé­se­i­ről.

Az egy­kori mo­dell a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­i­nek be­szélt ken­dő­zet­le­nül az ér­zé­se­i­ről.

"Félelemben élek. Egy idegroncs vagyok" - megrázó vallomást tett egy német nő

"Félelemben élek. Egy idegroncs vagyok" - megrázó vallomást tett egy német nő

2014 és 2016 kö­zött évente meg­dup­lá­zó­dott a be­ván­dor­lók által el­kö­ve­tett, nők­kel szem­beni erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek száma.

Döbbenet! Edzője mondott ellent a bulimiával megküzdő magyar úszónőnek

Döbbenet! Edzője mondott ellent a bulimiával megküzdő magyar úszónőnek

Ko­vács László sze­rint senki nem eről­tette rá a spor­to­lást Szil­ágyi Li­li­á­nára.

Ko­vács László sze­rint senki nem eről­tette rá a spor­to­lást Szil­ágyi Li­li­á­nára.

Bevallotta, elhagyta feleségét a népszerű magyar énekes

Bevallotta, elhagyta feleségét a népszerű magyar énekes

Bár Rácz Béla két éve má­sod­szorra is fe­le­sé­gül vette kis­lá­nya édes­any­ját, Adrit, há­zas­sá­guk zá­tonyra fu­tott.

Bár Rácz Béla két éve má­sod­szorra is fe­le­sé­gül vette kis­lá­nya édes­any­ját, Adrit, há­zas­sá­guk zá­tonyra fu­tott.

Pletykáltak a tanárról: meglepő vallomást tett a diákok előtt

Pletykáltak a tanárról: meglepő vallomást tett a diákok előtt

A gye­re­kek eszü­ket vesz­tet­ték.

A gye­re­kek tel­je­sen eszü­ket vesz­tet­ték a val­lo­más­tól.

Exkluzív, megszólalt Berki Krisztián új szerelméről

Exkluzív, megszólalt Berki Krisztián új szerelméről

A pár úgy dön­tött, nem tit­ko­lóz­nak to­vább, a nyil­vá­nos­ság elé lép­nek kap­cso­la­tuk­kal a Ri­post­ban.

A pár úgy dön­tött, nem tit­ko­lóz­nak to­vább, a nyil­vá­nos­ság elé lép­nek kap­cso­la­tuk­kal a Ri­post­ban.

Meglepő vallomást tett L.L. Junior

Meglepő vallomást tett L.L. Junior

Az éne­kes meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a csa­ládi éle­té­ről. Sze­rinte sok­kal jobb apuka, mióta nem él együtt gyer­me­kei any­já­val.

Az éne­kes meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a csa­ládi éle­té­ről. Sze­rinte sok­kal jobb apuka, mióta nem él együtt gyer­me­kei any­já­val.

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét, a le­tar­tóz­ta­tott gya­nú­sí­tott hall­gat.

Most közölték: visszavonta vallomását a Teréz körúti robbantó

Most közölték: visszavonta vallomását a Teréz körúti robbantó

A 2016 őszén tör­tént rob­ban­tás első tár­gya­lá­sát szer­dán kezd­ték meg, egy­ből vá­rat­lan for­du­lat­tal in­dult.

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség, mi­u­tán ki­de­rült, hogy négy hó­nap­pal kisfia szü­le­tése után el­hagyta fe­le­sé­gét, Dancs An­na­ma­rit, majd be­le­sze­re­tett a szín­ház 18 éves te­het­sé­gébe.