CÍMKE: 'vallomás'

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy el­len­lá­ba­sai foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik kom­ment­je­ik­ben. Ezért most el­mondja a va­ló­sá­got.

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy el­len­lá­ba­sai foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik kom­ment­je­ik­ben. Ezért most el­mondja a va­ló­sá­got.

Meglepő titkot árult el plasztikai műtéteiről Zimány Linda

Meglepő titkot árult el plasztikai műtéteiről Zimány Linda

Zi­mány Linda a minap ked­venc plasz­ti­kai se­bé­szé­vel fo­tózta le magát, és egy hi­he­tet­len be­is­me­rés­sel ruk­kolt elő.

Zi­mány Linda a minap ked­venc plasz­ti­kai se­bé­szé­vel fo­tózta le magát.

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Vil­mos és Harry her­ceg is em­lé­ke­ket idé­zett fel, el­mond­ták, ho­gyan lát­ták a her­ceg­nőt.

Fábián Juli: "Minek így élni?"

Fábián Juli: "Minek így élni?"

Teg­nap este óta min­den Fá­bián Juli meg­rázó val­lo­má­sá­val van tele: az éne­kesnő egy Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben tu­datta a vi­lág­gal, egy időre ismét el­tű­nik. Ko­ráb­ban sem tit­kolta be­teg­sé­gét.

Teg­nap este óta min­den Fá­bián Juli meg­rázó val­lo­má­sá­val van tele: az éne­kesnő egy Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben tu­datta a vi­lág­gal, egy időre ismét el­tű­nik.

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek.

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek a Gás­pár csa­lád­ban. Mi­köz­ben a kö­zös­ségi ol­da­la­kon még igye­kez­nek meg­őrizni a lát­sza­tot, most ki­de­rült a nyers va­ló­ság.

Őszinte vallomás: Somló Tamás féltve őrzött titka derült ki

Őszinte vallomás: Somló Tamás féltve őrzött titka derült ki

A ze­nész test­vére val­lott róla.

A le­gen­dás éne­kes test­vére val­lotta be, sok dolog van, ami­ről a ra­jon­gók nem tud­tak.

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

A nép­szerű szí­nész nem­rég arról be­szélt, hogy 43 éve­sen ész­re­vette, már nem kelti föl annyi nő ér­dek­lő­dé­sét, mint ko­ráb­ban.

A nép­szerű szí­nész nem­rég arról be­szélt, hogy 43 éve­sen ész­re­vette, már nem kelti föl annyi nő ér­dek­lő­dé­sét, mint ko­ráb­ban.

Hegyi Barbara bevallotta, nagy őrültséget csinált

Hegyi Barbara bevallotta, nagy őrültséget csinált

Férje min­den­kép­pen le akarta be­szélni, de a szí­nésznő ra­gasz­ko­dott ahhoz, amit a fe­jébe vett.

Férje min­den­kép­pen le akarta be­szélni, de a szí­nésznő ra­gasz­ko­dott ahhoz, amit a fe­jébe vett.

Döbbenet, majdnem gyilkos lett a korábbi sztárfocistából

Döbbenet, majdnem gyilkos lett a korábbi sztárfocistából

A ba­rátja be­szélte le az őrült terv­ről.

A ko­csi­já­ban várt arra a pénz­ügyi ta­nács­adóra, aki miatt sok pénzt bu­kott. Az egyik ba­rát­já­nak si­ke­rült le­be­szél­nie a ter­vé­ről.

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

Meg­va­ló­sítja álmát.

A TV2 sztárja rég­óta dé­del­ge­tett álmát fogja meg­va­ló­sí­tani a na­pok­ban.

Gesztesi Károly nem hazudik tovább, őszintén bevallott mindent

Gesztesi Károly nem hazudik tovább, őszintén bevallott mindent

Ha­tal­mas ki­hí­vás vár rá, ami­vel bát­ran néz majd szembe.

A szí­nész egész nyá­ron tel­jes erő­be­do­bás­sal dol­go­zik, ős­szel pedig egy ha­tal­mas ki­hí­vás vár rá, ami­vel bát­ran néz majd szembe.

"Ki akartam szállni" - meglepően őszinte vallomást tett Harry herceg

"Ki akartam szállni" - meglepően őszinte vallomást tett Harry herceg

Harry her­ceg szo­kat­la­nul őszinte in­ter­jút adott.

Harry her­ceg szo­kat­la­nul őszinte in­ter­jút adott arról, hogy el akarta hagyni a csa­lád­ját, hogy hét­köz­napi éle­tet él­hes­sen.

Féltett titkáról vallott Harry herceg, orvosra is szüksége volt

Féltett titkáról vallott Harry herceg, orvosra is szüksége volt

A her­ceg egy in­ter­jú­ban be­szélt élete leg­ne­he­zebb pil­la­na­ta­i­ról. A fáj­dal­mat so­káig el­nyomta ma­gá­ban.

A her­ceg egy in­ter­jú­ban be­szélt élete leg­ne­he­zebb pil­la­na­ti­ról. A tra­gé­diát so­káig el­nyomta ma­gá­ban.

Ezért fogyott Kasza Tibi 25 kilót!

Ezért fogyott Kasza Tibi 25 kilót!

Ter­mé­sze­te­sen egy nő van a do­log­ban, de ez még­sem ilyen egy­szerű.

Még ma is akad az in­ter­ne­ten né­hány kép, ame­lyen egy jóval tel­tebb, szinte fel­is­mer­he­tet­len Kasza Tibi kö­szön vissza ránk. Az éne­kes-mű­sor­ve­zető most fel­fedte nagy tit­kát.

Őszinte vallomást tett Gianni: Harcolok Zitáért és a házasságunkért

Őszinte vallomást tett Gianni: Harcolok Zitáért és a házasságunkért

Az olasz ét­te­rem­tu­laj­do­nos tudja, hogy ke­mé­nyen meg kell dol­gozni azért, hogy min­den mű­köd­jön.

Megrendítő vallomást tett a színésznő: rákkal küzd

Megrendítő vallomást tett a színésznő: rákkal küzd

Le­mondta a fel­lé­pé­seit is.

Bár vo­na­kodva teszi, de le­mondta a fel­lé­pé­seit is.

Mádai Vivien: "Általános iskolai volt eddig a leghosszabb kapcsolatom"

Mádai Vivien: "Általános iskolai volt eddig a leghosszabb kapcsolatom"

Mádai Vivi na­gyon sze­rel­mes tí­pus­nak vallja magát.

Mádai Vivi na­gyon sze­rel­mes tí­pus­nak vallja magát.

Csipa vallomása: Ilyen nővel nem találkoztam még, mint Mádai Vivi!

Csipa vallomása: Ilyen nővel nem találkoztam még, mint Mádai Vivi!

Bár a mű­sor­ve­zető bol­dog há­zas­ság­ban él, meg­ha­tot­ták őt part­nere őszinte ér­zel­mei.

Megrendítő vallomással állt elő Széles Sándor barátja

Megrendítő vallomással állt elő Széles Sándor barátja

Hét­főn je­len­tet­ték be az edző ha­lá­lát.

Gyurta Dá­niel és Risz­tov Éva ko­rábbi edzője áp­ri­lis­ban esett kó­mába, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Őszintén vallott pajzsmirigydaganatáról Peller Mariann!

Őszintén vallott daganatáról Peller Mariann!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része, pedig alap­ve­tően csak a csa­lád­já­nak akart jót.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része, pedig alap­ve­tően csak a csa­lád­já­nak akart jót.

Ezt tudnod kell: Andy Vajna bevallotta, hogy vált világhírű producerré!

Ezt tudnod kell: Andy Vajna bevallotta, hogy vált világhírű producerré!

A neves pro­du­cer el­ké­pesztő val­lo­más­sal szol­gált!

A neves pro­du­cer el­ké­pesztő val­lo­más­sal szol­gált!

Jimmy fia sosem szerette mostoháját

Jimmy fia sosem szerette mostoháját

Őszin­tén be­szélt a gyer­mek­ko­rá­ról és mos­to­ha­any­já­val való vi­szo­nyá­ról...

Őszin­tén be­szélt a gyer­mek­ko­rá­ról és mos­to­ha­any­já­val való vi­szo­nyá­ról Zámbó Krisz­tián. Jimmy fia egy in­ter­ne­tes mű­sor­ban me­sélt arról, hogy mos­to­ha­anyja, Edit asszony ko­ráb­ban fél­té­keny volt rá.

Meglepő vallomást tett Hajós András: Ezt nem gondoltad volna róla

Meglepő vallomást tett Hajós András: Ezt nem gondoltad volna róla

Ér­de­kes sza­vak hagy­ták el a nagy­szájú tévés szá­ját! Most aztán ma­gya­ráz­kod­hat...

Megtörte a csendet Mádai Vivien: Ezért fogyott le drasztikusan

Megtörte a csendet Mádai Vivien: Ezért fogyott le drasztikusan

Mintha ki­cse­rél­ték volna. Rá sem is­merni a TV2 szexi sztár­jára.

Mintha ki­cse­rél­ték volna. Rá sem is­merni a TV2 szexi sztár­jára.

Megrendítő vallomást tett a magyar énekesnő a kamerák előtt

Megrendítő vallomást tett a magyar énekesnő a kamerák előtt

Évek óta küzd a ki­lók­kal, most elő­ször val­lotta be: tudja, mi lehet a gond.

Évek óta küzd a ki­lók­kal a ma­gyar éne­kesnő, aki most elő­ször val­lotta be: tudja, mi lehet a gond.

Fájdalmas vallomás, előkerült Pars Krisztián autószerelője

Fájdalmas vallomás, előkerült Pars Krisztián autószerelője

L. Dávid egy szom­bat­he­lyi új­ság­nak nyi­lat­ko­zott. Volt amit el­is­mert, de olyan is akadt, amit nem.

Bochkor Gábor nem titkolja tovább: mindig francia szeretőre vágyott

Bochkor Gábor nem titkolja tovább: mindig francia szeretőre vágyott

A tanár-diák sze­re­lem­ről be­szél­get­tek a Music FM Ön­in­dí­tó­já­nak mű­sor­ve­ze­tői.

Mariah Carey és exférje még mindig együtt hál

Meglepő vallomást tett a színész: még mindig összebújik volt feleségével

Egy be­szél­ge­tős mű­sor­ban val­lotta be a szí­nész, hiába vál­tak el a fe­le­sé­gé­vel, még min­dig gyak­ran együtt al­sza­nak...

Egy be­szél­ge­tős mű­sor­ban val­lotta be a szí­nész, hiába vál­tak el a fe­le­sé­gé­vel, még min­dig gyak­ran együtt al­sza­nak...

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

A pro­du­cer el­szólta magát a Slá­ger TV-ben, csó­ko­ló­zott Ani­tá­val.

A pro­du­cer el­szólta magát a Slá­ger TV-ben, mégis volt közte és Tor­nóczky Anita kö­zött ro­mánc. A ri­por­ter éve­ken ke­resz­tül ta­gadta, hogy bármi is lett volna köz­tük. Bódi Margó és Bódi Guszti Snóbli című mű­so­rá­ban el­me­sélte, mi tör­tént.

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

Le­rán­totta a lep­let! A gyö­nyörű mo­dell hó­na­po­kig külön élt sze­rel­mé­től, Haj­másy Pé­ter­től.

Le­rán­totta a lep­let! A gyö­nyörű mo­dell hó­na­po­kig külön élt sze­rel­mé­től, Haj­másy Pé­ter­től.

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

Gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

A szí­nész egy rá­dió­mű­sor­ban árulta el féltve őr­zött tit­kát! Ha­ma­ro­san gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

Détár nehezen tudja elfogadni az öregedést

Détár nehezen tudja elfogadni az öregedést

Még min­dig gyö­nyörű Détár Enikő, de tisz­tá­ban van a ko­rá­val.

Még min­dig gyö­nyörű Détár Enikő, de tisz­tá­ban van a ko­rá­val. Feb­ruár végén be­töl­tötte az 53. élet­évét.

Damu Roland beismerte, nem volt jó apa

Damu Roland beismerte, nem volt jó apa

A ro­vott múltú szí­nész val­lott.

A ro­vott múltú szí­nész őszin­te­ségi ro­ha­mot ka­pott egy kis­tér­ségi rádió ven­dé­ge­ként.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Megrendítő vallomást tett Bódi Sylvi: halálos kórral küzd

Megrendítő vallomást tett Bódi Sylvi: halálos kórral küzd

Bódi Sylvi meg­fo­gadta, jobb ember lesz, ha si­ke­rül le­győz­nie a be­teg­sé­get.

Bódi Sylvi meg­fo­gadta, jobb ember lesz, ha si­ke­rül le­győz­nie a be­teg­sé­get.

Kitálalt Ganxsta Zolee édesapja: Fia nőügyeiről vallott

Kitálalt Ganxsta Zolee édesapja: Fia nőügyeiről vallott

Ki­fe­cse­gett né­hány apró tit­kot...

A nép­szerű rap­per édes­apja ki­fe­cse­gett né­hány apró tit­kot...

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

Meglepő vallomást tett Oszter Sándor felesége

Meglepő vallomást tett Oszter Sándor felesége

Fa­i­loni Do­na­tella tudja, hogy a férje több­ször is meg­csalta.

Fa­i­loni Do­na­tella tudja, hogy a férje több­ször is meg­csalta.

Megrendítő vallomás: először beszélt a szörnyűségekről az Oscar-díjas színésznő

Megrendítő vallomás: először beszélt a szörnyűségekről az Oscar-díjas színésznő

Az Oscar-díjas szí­nésznő elő­ször be­szélt a nyil­vá­nos­ság előtt arról, hogy gye­rek­ként meg­erő­sza­kol­ták.

Vallomás! Saját nemét is szerette a magyar sztár!

Vallomás! Saját nemét is szerette a magyar sztár!

Min­den­kit meg­le­pett a ki­je­len­té­sé­vel.

Min­den­kit meg­le­pett a ki­je­len­té­sé­vel a Fem3 csa­torna Mi­csoda Nők! Vár­ko­nyi And­re­á­val című mű­so­rá­ban. Azt sem tit­kolta, tech­ni­ka­i­lag is mű­kö­dött a dolog..

Tóth Gabi közönségesnek tartja a régi énjét

Tóth Gabi közönségesnek tartja a régi énjét

Az éne­kesnő ma már a mun­kás­sá­gá­val sze­retne ki­tűnni a sztá­rok közül, nem pedig olcsó bul­vár­hí­rek­kel.

Az éne­kesnő ma már a mun­kás­sá­gá­val sze­retne ki­tűnni a sztá­rok közül, nem pedig olcsó bul­vár­hí­rek­kel.

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt.

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

A fi­a­tal szép­ség a sok meg­pró­bál­ta­tás el­le­nére bi­za­ko­dóan áll az élet­hez.

Újabb szakítás: Rossz véget ért Vámos Erika kapcsolata

Újabb szakítás: Rossz véget ért Vámos Erika kapcsolata

Nyíl­tan me­sélt az el­vá­lás oka­i­ról!

A TV2 sztárja nem kön­tör­fa­la­zott, nyíl­tan me­sélt a vég­le­ges el­vá­lás oka­i­ról!

Hajdú Péter: Megvédem Esztert

Hajdú Péter: Megvédem Esztert

Hajdú Péter sem volt fel­ké­szülve arra, hogy friss kap­cso­la­tára ilyen hamar fény derül, de az igazi meg­pró­bál­ta­tás most a 28 éves, tel­je­sen civil Esz­terre vár.

Hajdú Péter sem volt fel­ké­szülve arra, hogy friss kap­cso­la­tára ilyen hamar fény derül, de az igazi meg­pró­bál­ta­tás most a 28 éves, tel­je­sen civil Esz­terre vár. In­for­má­ci­ó­ink sze­rint a lány nem volt fel­ké­szülve arra, hogy ilyen hamar le­buk­nak.

Megrázó vallomást tett élete legnehezebb napjáról Pápai Joci

Megrázó vallomást tett élete legnehezebb napjáról Pápai Joci

Pápai Joci élete nagy le­he­tő­sé­gét kapta azzal, hogy ő kép­vi­sel­heti ha­zán­kat má­jus­ban az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Pápai Joci élete nagy le­he­tő­sé­gét kapta azzal, hogy ő kép­vi­sel­heti ha­zán­kat má­jus­ban az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Megrázó titkáról vallott A Dal győztese, Pápai Joci

Megrázó titkáról vallott A Dal győztese, Pápai Joci

Meg­rázó val­lo­más­sal árulta el Pápai Joci, ho­gyan szü­le­tett nyer­tes dala, és mi­lyen pok­lo­kat járt meg.

Meg­rázó val­lo­más­sal árulta el Pápai Joci, ho­gyan szü­le­tett nyer­tes dala, és mi­lyen pok­lo­kat járt meg az el­múlt évek­ben.

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről. Most mégis ki­vé­telt tett.

Váratlan fordulat: beismerő vallomást tett a Teréz körúti robbantó

Váratlan fordulat: beismerő vallomást tett a Teréz körúti robbantó

Ki­de­rült, hogy mit mon­dott a nyo­mo­zók­nak a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott férfi.

Teréz körúti robbantás: Részletes vallomást tett a gyanúsított

Teréz körúti robbantás: Részletes vallomást tett a gyanúsított

Idáig hall­ga­tott a szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője, most mégis úgy dön­tött, hogy val­lo­mást tesz.

Kitálalt Nagy Adri: Ezért nem találok magamnak pasit

Kitálalt Nagy Adri: Ezért nem találok magamnak pasit

Ma­gán­éle­té­ről val­lott.

Ké­szen állna a sze­re­lemre, is­mer­kedne is, de még­sem jön össze. Meg­lepő őszin­te­ség­gel vall ma­gán­éle­té­ről.

Kitálalt a lábadozó Balázs Fecó: Ezzel kockáztatja egészségét

Kitálalt a lábadozó Balázs Fecó: Ezzel kockáztatja egészségét

Sokat kel­lene pi­hen­nie, mégis min­de­nen bosszan­ko­dik. Ez pedig na­gyon nin­csen jó ha­tás­sal a gyó­gyu­lá­sára.

Sokat kel­lene pi­hen­nie, mégis min­de­nen bosszan­ko­dik. Ez pedig na­gyon nin­csen jó ha­tás­sal a gyó­gyu­lá­sára.

Liptai Claudiát zavarba hozta kisfia

Liptai Claudiát zavarba hozta kisfia

Cla­u­dia meg­kapó hu­mor­ral és őszin­te­ség­gel ír blo­got he­tente kisfi­á­ról...

Cla­u­dia meg­kapó hu­mor­ral és őszin­te­ség­gel ír blo­got he­tente kisfi­á­ról és az anya­ság­gal járó új ta­pasz­ta­la­ta­i­ról. Most ki­de­rül, kire ütött a gye­rek, és mivel hozta za­varba ma­má­ját.

Ezért került válságba Vámos Erika kapcsolata

Ezért került válságba Vámos Erika kapcsolata

Szer­kesz­tő­sé­günkbe el­jut­ta­tott in­for­má­ciók igaz­nak bi­zo­nyul­tak. Vajon si­ke­rül meg­ol­da­niuk a prob­lé­má­kat?

Szer­kesz­tő­sé­günkbe el­jut­ta­tott in­for­má­ciók igaz­nak bi­zo­nyul­tak. Vajon si­ke­rül meg­ol­da­niuk a prob­lé­má­kat?

Hetekig tartott a felépülés: Szörnyű fájdalmakat élt át Liptai Claudia

Hetekig tartott a felépülés: Szörnyű fájdalmakat élt át Liptai Claudia

Nehéz idő­szak áll mö­götte. Rész­le­te­sen vall a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető mö­gött nehéz idő­szak áll. Rész­le­te­sen vall a tör­tén­tek­ről.

Meglepő vallomást tett Gesztesi, de mit szól ehhez Claudia?

Meglepő vallomást tett Gesztesi, de mit szól ehhez Claudia?

Vajon van alapja az ál­lí­tá­sá­nak?

A szí­nész 10 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Vajon van alapja az ál­lí­tá­sá­nak?

Meglepő vallomást tett Ördög Nóra

Meglepő vallomást tett Ördög Nóra

Leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben írta ki ma­gá­ból ér­zel­meit.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben írta ki ma­gá­ból ér­zel­meit.

Megtörte a csendet Klapka özvegye: A férjem lánya tart életben!

Megtörte a csendet Klapka özvegye: A férjem lánya tart életben!

Az el­hunyt üz­let­em­ber fe­le­sége, Mária kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból!

Az el­hunyt üz­let­em­ber fe­le­sége, Mária kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból! Az el­ke­se­re­dett asszony könnyek kö­zött val­lott a Ri­post­nak ér­zé­se­i­ről!

Kitálalt a dühös feleség: egy fiatal lány Lajsz András szeretője

Kitálalt a dühös feleség: egy fiatal lány Lajsz András szeretője

Kép­te­len volt el­len­állni fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­nek a kok­tél­ki­rály, akit a te­le­fon­já­ban lévő le­ve­le­zése buk­ta­tott le.

Kép­te­len volt el­len­állni kol­lé­ga­nő­jé­nek a kok­tél­ki­rály, akit a te­le­fon­já­ban lévő le­ve­le­zése buk­ta­tott le.

Magányra és pihenésre van szüksége Gregor Bernadettnek!

Magányra és pihenésre van szüksége Gregor Bernadettnek!

A szí­nésznő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zott az el­múlt esz­ten­dő­ben, nem csoda, hogy el­fá­radt.

Hajdú Péter kitálalt: Ezért akarok elválni!

Hajdú Péter kitálalt: Ezért akarok elválni!

A RIPOST el­ső­ként szá­molt be arról, hogy Hajdú Péter be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet, ennek va­lódi oká­ról pedig most le­rántja a lep­let.

A RIPOST el­ső­ként szá­molt be arról, hogy Hajdú Péter be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet, ennek va­lódi oká­ról pedig most le­rántja a lep­let.

Újabb csapás: Elárulta legjobb barátja Hajdú Pétert!

Újabb csapás: Elárulta legjobb barátja Hajdú Pétert!

A mű­sor­ve­zető nehéz évet tud­hat maga mö­gött! Há­zas­sági vál­sá­gán kívül még egy kel­le­met­len ese­mény is fel­zak­latta 2016-ban!

A mű­sor­ve­zető nehéz évet tud­hat maga mö­gött! Há­zas­sági vál­sá­gán kívül még egy kel­le­met­len ese­mény is fel­zak­latta 2016-ban!

Drámai vallomás: Tönkre akarják tenni Kis Grófót

Drámai vallomás: Tönkre akarják tenni Kis Grófót

Jö­vőre is foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás a mu­la­tós ki­rály ellen. Egyre ne­he­zeb­ben bírja a fo­lya­ma­tos meg­hur­col­ta­tást.

Jö­vőre is foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás a mu­la­tós ki­rály ellen. Egyre ne­he­zeb­ben bírja a fo­lya­ma­tos meg­hur­col­ta­tást.

Caramel ennél büszkébb már nem is lehetne

Caramel ennél büszkébb már nem is lehetne

Szilvi cím­lap­lány lett.

Sok­szor semmi sem esik job­ban egy nőnek, mint ez a né­hány szó.

Megdöbbentő titkok: Így alázta meg Gábor Zsazsa Medveczky Ilonát!

Megdöbbentő titkok: Így alázta meg Gábor Zsazsa Medveczky Ilonát!

Nem sok ma­gyar­nak volt sze­ren­cséje sze­mé­lye­sen is ta­lál­kozni az Ame­ri­ká­ban élő sztár­ral!

Leszbikus lánya miatt hagyja el az országot Zalatnay Cini

Leszbikus lánya miatt hagyja el az országot Zalatnay Cini

Nehéz dön­tést ho­zott.

A le­gen­dás éne­kesnő nehéz dön­tést ho­zott. Ki­uta­zik Lon­donba, hogy ta­lál­koz­zon lánya ked­ve­sé­nek szü­le­i­vel.

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Nagy a sze­re­lem a gyö­nyörű szí­nésznő és a sztár­fod­rász kö­zött, ko­ráb­ban vi­szont tabu volt Kata...

Nagy a sze­re­lem a gyö­nyörű szí­nésznő és a sztár­fod­rász kö­zött, ko­ráb­ban vi­szont tabu volt Kata...

Váratlan vallomás: Kisbabát vár Horváth Éva!

Váratlan vallomás: Kisbabát vár Horváth Éva!

Élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli!

Élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető, aki a Ri­post­nak el­árulta: anyai örö­mök elé néz!

Gönczi Gábor: "Kénytelen voltam visszavenni a tempóból"

Gönczi Gábor: "Kénytelen voltam visszavenni a tempóból"

A híres mű­sor­ve­ze­tő­nek évek kel­let­tek ahhoz, hogy be­lássa, nem ro­han­hat át az éle­tén...

Kegyetlen ünnep: Bangó Margit lánya újra kifakadt a családi botrányról!

Kegyetlen ünnep: Bangó Margit lánya újra kifakadt a családi botrányról!

Több mint négy éve tart a kínos csa­ládi vi­szály!

Meg­ke­res­tük a mű­vésznő lá­nyát, aki meg­döb­bentő val­lo­más­sal szol­gált.

Élete egyik legnagyobb tragédiájáról vallott Csomor Csilla

Élete egyik legnagyobb tragédiájáról vallott Csomor Csilla

Őszin­tén val­lott a múlt­ban tör­tént fájó ese­mé­nyek­ről! Ne­he­zen tette túl magát a tör­tén­te­ken.

Őszin­tén val­lott a múlt­ban tör­tént fájó ese­mé­nyek­ről! Ne­he­zen tette túl magát a tör­tén­te­ken.

Őszintén vallott az első szexről Gáspár Evelin

Őszintén vallott az első szexről Gáspár Evelin

A há­ló­szo­ba­tit­ko­kat sem hall­gatta el...

Gás­pár Eve­lin őszin­tén me­sélt kap­cso­la­tá­ról, és a há­ló­szo­ba­tit­ko­kat sem hall­gatta el...

Fura! Erről nem beszélt lányával Bereczki Zoli

Fura! Erről nem beszélt lányával Bereczki Zoli

Be­reczki Zol­tán hosszú ideje szingli...

Be­reczki Zol­tán hosszú ideje szingli, vagy leg­alábbis nem ala­kult olyan kap­cso­lat az éle­té­ben, ami­ről ér­de­mes lett volna be­szél­nie nyil­vá­no­san.

Döbbenetes vallomás: Zalatnay Cini lánya felvállalta leszbikusságát!

Döbbenetes vallomás: Zalatnay Cini lánya felvállalta leszbikusságát!

Nagy be­je­len­tést tett Za­lat­nay Cini lánya.

Nagy be­je­len­tést tett Za­lat­nay Cini lánya. Niki, aki egy ideje Lon­don­ban él, be­val­lotta: a saját ne­mé­hez von­zó­dik!

Szívszorító részleteket árult el Szacsvay

Szívszorító részleteket árult el Szacsvay

Szacs­vay László őszin­tén be­szélt a tra­gé­di­á­ról, a hét­köz­na­pok ne­héz­sé­ge­i­ről, és arról, ho­gyan pró­bálja át­vé­szelni élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát.

Szacs­vay László őszin­tén be­szélt a tra­gé­di­á­ról, és arról, ho­gyan pró­bálja át­vé­szelni élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát.

Megszólalt Sebestyén Balázs a Morning Show folytatásáról

Megszólalt Sebestyén Balázs a Morning Show folytatásáról

Ke­mé­nyen dol­goz­nak a vissza­té­ré­sen.

A nép­szerű rá­diós a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán je­lent­ke­zett. Azzal nyug­tatta a Mor­ning Show-ra­jon­gó­kat, ke­mé­nyen dol­goz­nak a vissza­té­ré­sen.

Elképesztő vallomás: így alázta meg a lányokat a Fradi kapusa

Elképesztő vallomás: így alázta meg a lányokat a Fradi kapusa

Az egyik meg­vert lány, Kata, bru­tá­lis rész­le­te­ket árult el a Fradi ka­pu­sá­nak vi­sel­ke­dé­sé­ről.

Szerelem nélkül fogja tölteni az ünnepeket Sarka Kata?

Szerelem nélkül fogja tölteni az ünnepeket Sarka Kata?

A két­gyer­me­kes üz­let­asszony kü­lö­nös je­len­tés­sel bíró be­jegy­zést tett közzé a Fa­ce­boo­kon.

A két­gyer­me­kes üz­let­asszony kü­lö­nös je­len­tés­sel bíró be­jegy­zést tett közzé a Fa­ce­boo­kon.