CÍMKE: 'valentin-nap'

Valentin napi paparazzi: Így távozott a színházból Gregor Bernadett

Valentin napi paparazzi: Így távozott a színházból Gregor Bernadett

A szí­nésznő még min­dig volt fér­jé­vel együtt lép szín­padra es­té­ről es­tére.

Stohl András vadul csókolta fiatal szerelmét, lefotózták

Stohl András vadul csókolta fiatal szerelmét, lefotózták

Buci és Vica már több mint két éve el­vá­laszt­ha­tat­la­nok, mégis ritka róluk a közös kép.

Buci és Vica már több mint két éve el­vá­laszt­ha­tat­la­nok, mégis ritka róluk a közös kép.

Sosem gondolnád, melyik jóképű sztárral állt össze Kollányi Zsuzsi

Sosem gondolnád, melyik jóképű sztárral állt össze Kollányi Zsuzsi

Szív­hez szóló köl­te­ménnyel ké­szült a Va­len­tin-napra az éne­kesnő.

Szív­hez szóló köl­te­ménnyel ké­szült a Va­len­tin-napra az éne­kesnő.

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját.

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját. Pedig ez lett volna az első házas ün­ne­pük...

Ebbe belepirulsz, széttárt lábakkal üzent a dögös énekesnő

Ebbe belepirulsz, széttárt lábakkal üzent a dögös énekesnő

Va­len­tin nap al­kal­má­ból paj­kos fotót kül­dött fér­jé­nek Miley Cyrus. A beteg szí­nész ettől biz­to­san jobb kedvre de­rült!

Csodálatos évfordulót ünnepelt Tóth Gabi

Csodálatos évfordulót ünnepelt Tóth Gabi

Az éne­kesnő szá­mára kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír a sze­rel­me­sek napja, hi­szen egy éve, éppen ilyen­kor ta­lált rá a bol­dog­ságra.

Az éne­kesnő szá­mára kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír a sze­rel­me­sek napja, hi­szen egy éve, éppen ilyen­kor ta­lált rá a bol­dog­ságra.

Ezzel hangolódj a Valentin-napon érkező Kölcsönlakásra

Ezzel hangolódj a Valentin-napon érkező Kölcsönlakásra

Rész­le­tek de­rül­tek ki.

Pa­rá­dés pá­ro­sí­tás­ban Balla Esz­ter és Varga Vik­tor szol­gál­tatja az idei Va­len­tin-napi film fő­cím­da­lát.

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got.

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók asze­rint, hogy mikor sza­kí­ta­nak az em­be­rek.

Megdöbbentő szerelmi vallomást tett Pintér Tibor exe

Megdöbbentő szerelmi vallomást tett Pintér Tibor exe

Bár a Va­len­tin nap még odébb van, Fridi és rej­té­lyes ked­vese elő­re­hoz­ták a sze­rel­me­sek ün­ne­pét!

Bár a Va­len­tin nap még odébb van, Fridi és rej­té­lyes ked­vese elő­re­hoz­ták a sze­rel­me­sek ün­ne­pét! De vajon ki az új lovag?

Bár ne láttuk volna ezt a durva Valentin-napi szexjelenetet

Bár ne láttuk volna ezt a durva Valentin-napi szexjelenetet

A sza­bad ég alatt, egy hegy lá­bá­nál ün­ne­pel­tek a kéj­függő sze­re­tők. Vall­juk be, ez nem túl ro­man­ti­kus...

A sza­bad ég alatt, egy hegy lá­bá­nál ün­ne­pel­tek a kéj­függő sze­re­tők. Vall­juk be, ez nem túl ro­man­ti­kus...

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex EZO

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Feb­ru­ár­ban nagy fi­gyel­met kap a sze­xu­a­li­tás. Meg­tud­ha­tod, kitől kap­ha­tod meg az ágy­ban a leg­tü­ze­sebb pil­la­na­to­kat.

Lesd meg, pucér fotón a magyar válogatott focista és kedvese

Lesd meg, pucér fotón a magyar válogatott focista és kedvese

Ren­de­sen össze­ga­ba­lyod­tak.

Me­rész kép ké­szült a pár­ról a für­dő­kád­ban. Ren­de­sen össze­ga­ba­lyod­tak.

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak, és egy héten át ke­res­ték já­té­ko­suk­nak a meg­fe­lelő part­nert egy ro­man­ti­kus hét­vé­gé­hez.

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak, és egy héten át ke­res­ték já­té­ko­suk­nak a meg­fe­lelő part­nert egy ro­man­ti­kus hét­vé­gé­hez.

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

Nem csak cso­dá­la­tos csok­ro­kat, de ren­ge­teg sze­re­te­tet is ka­pott.

A mű­sor­ve­zető nem csak cso­dá­la­tos csok­ro­kat, de ren­ge­teg sze­re­te­tet is ka­pott a sze­rel­me­sek ün­ne­pén. erről ő maga szá­molt be az ins­tag­ram ol­da­lán, ahol egy kü­lön­le­ges fotót is meg­osz­tott a kö­ve­tő­i­vel. Zsu­zsa a képen ki­fe­je­zet­ten bol­dog­nak tűnik.

Ezt nem gondoltad volna a magyar Valentin-napról!

Ezt nem gondoltad volna a magyar Valentin-napról!

Las­san ki­megy a di­vat­ból a sze­rel­me­sek napja? Itt­hon alig ta­lálni már Va­len­tin-napi ki­ra­ka­to­kat.

Las­san ki­megy a di­vat­ból a sze­rel­me­sek napja? Itt­hon alig ta­lálni már Va­len­tin-napi ki­ra­ka­to­kat. S bi­zony, az árus is pa­nasz­ko­dik...

Forró Valentin-nap: férjével közös meztelen képpel ünnepel Pirner Alma!

Forró Valentin-nap: férjével közös meztelen képpel ünnepel Pirner Alma!

A rúd­tánc ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója fon­tos­nak tartja, hogy a min­den­na­pok szür­ke­sé­gé­ben is meg­őrizze a tüzet.

Őrült kéj, ezzel a kütyüvel észvesztő lesz mindkettőtök orgazmusa

Őrült kéj, ezzel a kütyüvel észvesztő lesz mindkettőtök orgazmusa

Va­len­tin-napra is tö­ké­le­tes vá­lasz­tás a gyö­nyörre szom­jazó pá­rok­nak ez az apró, ám egé­szen sokk­ol­dalú kincs!

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Ka­hili szá­mára dup­lán kü­lön­le­ges a Va­len­tin-nap. Saját szü­li­nap­ján aján­dé­kozta meg a vi­lá­got a mez­te­len ké­pe­i­vel.

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Mi más vár­hatta kedd reg­gel?

Mi más vár­hatta kedd reg­gel a kony­ha­pul­ton az éb­redő szí­nész­nőt, mint egy édes meg­le­pe­tés, amit ked­vese saját ke­zű­leg do­bott össze az éj leple alatt?

Csupa romantika, így Valentin-napoznak a magyar úszók

Csupa romantika, így Valentin-napoznak a magyar úszók

Kapás Bogit és Ken­de­resi Ta­mást is lát­hat­juk pár­já­val az úszó szö­vet­ség Va­len­tin-napi fo­tó­ján.

Kapás Bogit és Ken­de­resi Ta­mást is lát­hat­juk pár­já­val az úszó szö­vet­ség Va­len­tin-napi fo­tó­ján.

Robbie Williams meztelenül állt színpadra!

Robbie Williams meztelenül állt színpadra!

Va­len­tinra elő­rán­totta a fegy­ve­rét.

Ru­ti­nos srác, ami a cím­la­po­kat il­leti, sőt, mar­ke­tin­ges­ként is fel­te­he­tően a világ leg­jobb­jai közé tar­tozna Rob­bie Wil­li­ams. Va­len­tin-napra elő­rán­totta a fegy­ve­rét.

Vallomást tett Katinka, ezt kívánja mindenkinek

Vallomást tett Katinka, ezt kívánja minden ember számára

Régi képet osz­tott meg ra­jon­gó­i­val.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Va­len­tin-nap al­kal­má­ból osz­tott meg egy régi képet kö­zös­ségi ol­da­lán élete egyik leg­fon­to­sabb nap­já­ról.

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Imá­dod ezt az ün­ne­pet? Vagy pont, hogy a fal­nak mész tőle? Mind­egy, me­lyik cso­portba tar­to­zol, fi­gyelj!

Imá­dod ezt az ün­ne­pet? Vagy pont, hogy a fal­nak mész tőle? Mind­egy, me­lyik cso­portba tar­to­zol, mert pró és kontra ér­vünk is van.

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Jön a Va­len­tin-nap, fel­szö­kött a rózsa ára! De nem csak az ünnep miatt...

Jön a Va­len­tin-nap, fel­szö­kött a rózsa ára! De nem csak az ünnep miatt...

Szürke ötven árnyalata 2 - durva videó!

Szürke ötven árnyalata 2 - durva videó!

Nézz bele, ilyen lesz a foly­ta­tás!

Nézz bele, ilyen lesz a foly­ta­tás! A szürke ötven ár­nya­lata című könyv ban­kot rob­ban­tott - mil­lió­szám vit­ték haza, nem is csoda, hogy mo­zifilm lett be­lőle.

Mit kerestek csipkebugyis, kacér bombázók a focipályán?

Mit kerestek csipkebugyis, kacér bombázók a focipályán?

Gye­re­kek he­lyett szexi lá­nyok kí­sér­ték be a já­té­ko­so­kat egy hol­land sta­di­on­ban. A Va­len­tin-nap per­sze csak ürügy volt.

Szívekkel terítette be a várost

Szívekkel terítette be a várost

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest. Ta­lál­tak is már né­há­nyat a hor­golt szí­vek­ből és az üze­ne­tek­ből, ami­ket egy lel­kes blog­ger ké­szí­tett.

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest. Ta­lál­tak is már né­há­nyat a hor­golt szí­vek­ből és az üze­ne­tek­ből, ami­ket egy lel­kes blog­ger ké­szí­tett.

Szerelmet vall a favágó focista, de nem ez a legmeglepőbb

Szerelmet vall a favágó focista, de hogyan?

Új ol­da­lá­ról is­mer­he­ted meg a rossz hírű fut­ball­sztárt. Tud ő ele­gáns, ér­zel­mes, köl­tői is lenni. No és vic­ces.

Új ol­da­lá­ról is­mer­he­ted meg a rossz hírű fut­ball­sztárt. Tud ő ele­gáns, ér­zel­mes, köl­tői, sze­re­tet­teli is lenni. No és vic­ces.

Magányosan töltik a szerelem napját szingli sztárjaink

Magányosan töltik a szerelem napját szingli sztárjaink

Esé­lyük sincs a ro­man­ti­kára.

Míg a har­mo­ni­kus kap­cso­lat­ban élő párok több­sége alig várja a Va­len­tin-napot, az új­don­sült szingli ce­le­bek leg­szí­ve­seb­ben át­alud­nák az egész ün­ne­pet.

Ezzel készül Lajcsi Valentin-napra. Mit kap Boglárka?

Ezzel készül Lajcsi Valentin-napra. Mit kap Boglárka?

Kö­szö­nöm - ez az egy szó áll majd abban a matt arany­gyű­rű­ben, amit Ga­lam­bos Lajos sze­rel­mé­nek, Bo­gi­nak ké­szít­te­tett Va­len­tin-napra.

Schwarzenegger nem vacakol Valentin-napi szelfikkel!

Schwarzenegger nem vacakol Valentin-napi szelfikkel!

Min­denki Swar­zija fo­lya­ma­to­san ontja az őrült fa­ce­book-be­jegy­zé­se­ket. Va­len­tin-napra sem ró­zsa­szín plüss­ál­lat­ká­val pózol, hanem ko­mo­lyab­bal!

Mióta vissza­vo­nult a kor­mány­zó­ság­tól, és már nem is na­gyon fil­mez, min­denki Swar­zija fo­lya­ma­to­san ontja az őrült fa­ce­book-be­jegy­zé­se­ket. Va­len­tin-napra sem ró­zsa­szín plüss­ál­lat­ká­val pózol, hanem va­lami ko­mo­lyab­bal!

Ezt vidd az ágyba vasárnap reggel! Csók lesz a jutalom!

Ezt vidd az ágyba vasárnap reggel! Csók lesz a jutalom!

Mu­ta­tunk né­hány szu­per trük­köt, hogy le­ve­les tész­tá­ból mennyi min­dent lehet ké­szí­teni!

Perverz ötletekkel készül az áruházlánc Valentin-napra

Perverz ötletekkel készül az áruházlánc Valentin-napra

Ubor­kát és tej­szín­ha­bot ajánl­gat­nak Lon­don­ban a sze­rel­mes vá­sár­lók­nak!

Elolvadsz! Tündéri ovis szerelem az NBA-meccsen

Elolvadsz! Tündéri ovis szerelem az NBA-meccsen

Va­len­tin-napi ran­dira hívta egy fi­úcska a ko­sa­ras sztár há­rom­éves kis­lá­nyát.