CÍMKE: 'valentin-nap'

Bár ne láttuk volna ezt a durva Valentin-napi szexjelenetet

Bár ne láttuk volna ezt a durva Valentin-napi szexjelenetet

A sza­bad ég alatt, egy hegy lá­bá­nál ün­ne­pel­tek a kéj­függő sze­re­tők...

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak.

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak és egy héten át ke­res­ték já­té­ko­suk­nak a meg­fe­lelő part­nert egy ro­man­ti­kus hét­vé­gé­hez.

Lesd meg, pucér fotón a magyar válogatott focista és kedvese

Lesd meg, pucér fotón a magyar válogatott focista és kedvese

Me­rész kép ké­szült a pár­ról a für­dő­kád­ban. Ren­de­sen össze­ga­ba­lyod­tak a sze­rel­me­sek.

Me­rész kép ké­szült a pár­ról a für­dő­kád­ban. Ren­de­sen össze­ga­ba­lyod­tak a sze­rel­me­sek.

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

Nem csak cso­dá­la­tos csok­ro­kat, de ren­ge­teg sze­re­te­tet is ka­pott.

Nem csak cso­dá­la­tos csok­ro­kat, de ren­ge­teg sze­re­te­tet is ka­pott.

Ezt biztos nem gondoltad volna a magyar Valentin-napról!

Ezt nem gondoltad volna a magyar Valentin-napról!

Las­san ki­megy a di­vat­ból a sze­rel­me­sek napja? Itt­hon alig ta­lálni már Va­len­tin-napi cse­cse­be­csék­kel meg­pa­kolt ki­ra­ka­to­kat.

Forró Valentin-nap: férjével közös meztelen képpel ünnepel Pirner Alma!

Forró Valentin-nap: férjével közös meztelen képpel ünnepel Pirner Alma!

A min­den­na­pok szür­ke­sé­gé­ben is meg­őrzi a tüzet.

Fon­tos­nak tartja, hogy a min­den­na­pok szür­ke­sé­gé­ben is meg­őrizze a tüzet.

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Ka­hili szá­mára dup­lán kü­lön­le­ges a Va­len­tin-nap. Saját szü­li­nap­ján aján­dé­kozta meg a vi­lá­got a mez­te­len ké­pe­i­vel.

Így Valentin-napoznak a magyar úszók

Csupa romantika, így Valentin-napoznak a magyar úszók

Kapás Bogit és Ken­de­resi Ta­mást is lát­hat­juk pár­já­val.

Kapás Bogit és Ken­de­resi Ta­mást is lát­hat­juk pár­já­val az úszó szö­vet­ség Va­len­tin-napi fo­tó­ján.

Őrült kéj, ezzel a kütyüvel észvesztő lesz mindkettőtök orgazmusa

Őrült kéj, ezzel a kütyüvel észvesztő lesz mindkettőtök orgazmusa

Va­len­tin-napra is tö­ké­le­tes vá­lasz­tás a gyö­nyörre szom­jazó pá­rok­nak!

Va­len­tin-napra is tö­ké­le­tes vá­lasz­tás a gyö­nyörre szom­jazó pá­rok­nak ez az apró kis kincs. A sze­rény mé­retű se­géd­esz­köz új di­men­zi­ókba he­lyez­heti a sze­xu­á­lis együtt­lé­te­ket, sőt, a vég­le­te­kig fo­koz­hatja az ész­ve­szejtő kéjt!

Robbie Williams meztelenül állt színpadra!

Robbie Williams meztelenül állt színpadra!

Ru­ti­nos srác, ami a cím­la­po­kat il­leti, sőt, mar­ke­tin­ges­ként is fel­te­he­tően a világ leg­jobb­jai közé tar­tozna Rob­bie Wil­li­ams.

Ru­ti­nos srác, ami a cím­la­po­kat il­leti, sőt, mar­ke­tin­ges­ként is fel­te­he­tően a világ leg­jobb­jai közé tar­tozna Rob­bie Wil­li­ams.

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Mi más vár­hatta kedd reg­gel?

Mi más vár­hatta kedd reg­gel a kony­ha­pul­ton az éb­redő szí­nész­nőt, mint egy édes meg­le­pe­tés, amit ked­vese saját ke­zű­leg do­bott össze az éj leple alatt?

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Imá­dod ezt az ün­ne­pet? Vagy pont, hogy a fal­nak mész tőle? Mind­egy, me­lyik cso­portba tar­to­zol, mert pró és kontra ér­vünk is van.

Vallomást tett Katinka, ezt kívánja minden ember számára

Vallomást tett Katinka, ezt kívánja minden ember számára

Az Iron Lady Va­len­tin-nap al­kal­má­ból osz­tott meg egy régi képet.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Va­len­tin-nap al­kal­má­ból osz­tott meg egy régi képet kö­zös­ségi ol­da­lán élete egyik leg­fon­to­sabb nap­já­ról.

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Jön a Va­len­tin-nap, fel­szö­kött a rózsa ára! De nem csak az ünnep miatt...

Jön a Va­len­tin-nap, fel­szö­kött a rózsa ára! Mint azt a Ri­post ki­nyo­mozta, nem csak azért, mert ilyen­kor na­gyobb a ke­letje!

Szívekkel terítette be a várost

Szívekkel terítette be a várost

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest. Ta­lál­tak is már né­há­nyat a hor­golt szí­vek­ből és az üze­ne­tek­ből, ami­ket egy lel­kes blog­ger ké­szí­tett.

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest. Ta­lál­tak is már né­há­nyat a hor­golt szí­vek­ből és az üze­ne­tek­ből, ami­ket egy lel­kes blog­ger ké­szí­tett.

Szürke ötven árnyalata 2 - durva videó!

Szürke ötven árnyalata 2 - durva videó!

Nézz bele, ilyen lesz a foly­ta­tás!

Nézz bele, ilyen lesz a foly­ta­tás! A szürke ötven ár­nya­lata című könyv ban­kot rob­ban­tott - mil­lió­szám vit­ték haza, nem is csoda, hogy mo­zifilm lett be­lőle.

Mit kerestek csipkebugyis, kacér bombázók a focipályán?

Mit kerestek csipkebugyis, kacér bombázók a focipályán?

Gye­re­kek he­lyett szexi lá­nyok kí­sér­ték be a já­té­ko­so­kat egy hol­land sta­di­on­ban. A Va­len­tin-nap per­sze csak ürügy volt.

Szerelmet vall a favágó focista, de nem ez a legmeglepőbb

Szerelmet vall a favágó focista, de nem ez a legmeglepőbb

Tud ő ele­gáns, ér­zel­mes is lenni?

Új ol­da­lá­ról is­mer­he­ted meg a rossz hírű sztárt. Kí­mé­let­len be­lé­pők, csont­zene sehol: tud ő ele­gáns, ér­zel­mes is lenni. És vic­ces.

Ezt vidd az ágyba vasárnap reggel! Csók lesz a jutalom!

Ezt vidd az ágyba vasárnap reggel! Csók lesz a jutalom!

Mu­ta­tunk né­hány szu­per trük­köt, hogy a ké­szen kap­ható le­ve­les tész­tá­ból mennyi min­dent lehet ké­szí­teni!

Schwarzenegger nem vacakol Valentin-napi szelfikkel!

Schwarzenegger nem vacakol Valentin-napi szelfikkel!

Min­denki Swar­zija fo­lya­ma­to­san ontja az őrült szelfi­ket. Va­len­tin-napra sem ró­zsa­szín plüss­ál­lat­ká­val pózol...

Fo­lya­ma­to­san ontja az őrült szelfi­ket. Va­len­tin-napra sem ró­zsa­szín plüss­ál­lat­ká­val pózol...

Magányosan töltik a szerelem napját szingli sztárjaink

Magányosan töltik a szerelem napját szingli sztárjaink

Esé­lyük sincs a ro­man­ti­kára.

Míg a har­mo­ni­kus kap­cso­lat­ban élő párok több­sége alig várja a Va­len­tin-napot, az új­don­sült szingli ce­le­bek leg­szí­ve­seb­ben át­alud­nák az egész ün­ne­pet.

Ezzel készül Lajcsi Valentin-napra. Mit kap Boglárka?

Ezzel készül Lajcsi Valentin-napra. Mit kap Boglárka?

Kö­szö­nöm - ez az egy szó áll majd abban a matt arany­gyű­rű­ben, amit Ga­lam­bos Lajos sze­rel­mé­nek, Bo­gi­nak ké­szít­te­tett Va­len­tin-napra.

Lajcsi változtatott a műsorán, hétvégi első fellépése szokatlan lesz

Lajcsi változtatott a műsorán, hétvégi első fellépése szokatlan lesz

Ga­lam­bos Lajos a hét­vé­gén elő­ször áll nagy­kö­zön­ség elé szín­padra.

Ga­lam­bos Lajos a hét­vé­gén elő­ször áll nagy­kö­zön­ség elé szín­padra.

Perverz ötletekkel készül az áruházlánc Valentin-napra

Perverz ötletekkel készül az áruházlánc Valentin-napra

Ubor­kát és tej­szín­ha­bot ajánl­gat­nak Lon­don­ban a sze­rel­mes vá­sár­lók­nak!

Elolvadsz! Tündéri ovis szerelem az NBA-meccsen

Elolvadsz! Tündéri ovis szerelem az NBA-meccsen

Va­len­tin-napi ran­dira hívta egy fi­úcska a ko­sa­ras sztár há­rom­éves kis­lá­nyát.