CÍMKE: 'választások'

Berlusconi Orbánnak: Éljen, éljen, éljen!

Berlusconi Orbánnak: Éljen, éljen, éljen!

Gra­tu­lált a Fi­desz győ­zel­mé­hez a Forza Ita­lia el­nöke.

Gra­tu­lált a Fi­desz győ­zel­mé­hez a Forza Ita­lia el­nöke.

Most megmutatjuk, hogyan kell szavazni

Most megmutatjuk, hogyan kell szavazni vasárnap

Még két nap, és eldől az or­szág sorsa.

Még két nap, és eldől az or­szág sorsa: va­sár­nap lesz­nek a par­la­menti vá­lasz­tá­sok.

FRISS HÍREK

Gyurcsány elismerte: ÚJABB VÁLASZTÁSRA KÉSZÜL AZ ELLENZÉK

Gyurcsány elismerte: ÚJABB VÁLASZTÁSRA KÉSZÜL AZ ELLENZÉK

Anar­chi­ára ké­szül az el­len­zék, amennyi­ben egy­más je­lölt­je­i­nek a vissza­lép­te­té­se­i­vel győz­né­nek.

Anar­chi­ára ké­szül az el­len­zék, amennyi­ben győz­nek.

Így énekli Orbán a Kossuth-nótát

Így énekli Orbán a Kossuth-nótát

Ko­csis Máté jó­zsef­vá­rosi kam­pá­nyába is be­kap­cso­ló­dott hét­főn Orbán Vik­tor. A mi­nisz­ter­el­nö­köt meg­le­pe­tés­sel vár­ták a fő­vá­ros 8. ke­rü­le­té­ben.

Ko­csis Máté jó­zsef­vá­rosi kam­pá­nyába is be­kap­cso­ló­dott hét­főn Orbán Vik­tor. A mi­nisz­ter­el­nö­köt meg­le­pe­tés­sel vár­ták a fő­vá­ros 8. ke­rü­le­té­ben.

Orbán Viktor felgyűrte az inge ujját és beállt melózni

Orbán Viktor felgyűrte az inge ujját és beállt melózni

A mi­nisz­ter­el­nök ma dél­után be­vágta magát az au­tóba és le­ment Egerbe, hogy alá­írá­so­kat gyűjt­sön.

A mi­nisz­ter­el­nök ma dél­után be­vágta magát az au­tóba és le­ment Egerbe, hogy alá­írá­so­kat gyűjt­sön.

Magabiztosan várja a választásokat a Fidesz

Magabiztosan várja a választásokat a Fidesz

A kor­mány­zati mun­kát is ér­té­keli a Fi­desz és a KDNP Vi­seg­rá­don.

Az el­múlt nyolc év kor­mány­zati mun­ká­já­nak ér­té­ke­lése is sze­re­pel a Fi­desz és a KDNP or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lő­cso­port­já­nak vi­seg­rádi ülé­sé­nek na­pi­rend­jén.

Németh Szilárd: Az E.ON Brüsszel mellé áll!

Németh Szilárd: Az E.ON ne avatkozzon be a választásba!

AZ E.ON be­je­len­tette, a nem­zeti gáz­szol­gál­ta­tó­nál is ol­csób­ban adják a gázt.

AZ E.ON be­je­len­tette, a nem­zeti gáz­szol­gál­ta­tó­nál is ol­csób­ban adják a gázt.

Döbbenetes dologra készül a magyar pornódíva: Visszatérne

Döbbenetes dologra készül a magyar pornódíva: Visszatérne

Hu­sika egy­szer már meg­mu­tatta, hogy képes be­ke­rülni a nagy­po­li­ti­kába, és most újra sze­retne egy man­dá­tu­mot.

Most érkezett: Megvan a választások pontos időpontja

Most érkezett: Megvan a választások pontos időpontja

Áder János dön­tött.

Áder János köz­tár­sa­sági elnök be­je­len­tette, hogy áp­ri­lis nyol­ca­di­kára írja ki az or­szág­gyű­lé­si­kép­vi­selő-vá­lasz­tást.

Ez a valódi véleménye Berlusconinak a migránsokról

Ez a valódi véleménye Berlusconinak a migránsokról

A vissza­té­résre ké­szülő Sil­vio Ber­lus­coni ke­mény sza­vak­kal il­lette a mig­rán­so­kat.

A vissza­té­résre ké­szülő Sil­vio Ber­lus­coni ke­mény sza­vak­kal il­lette a mig­rán­so­kat. 600 ezer em­bert ki­to­lon­colna Olasz­or­szág­ból.

Merkelt is elsodorhatja az áradat, új választások jöhetnek

Merkelt is elsodorhatja az áradat, új választások jöhetnek

Min­den kötél sza­kad, új vá­lasz­tá­sok jö­het­nek a né­me­tek­nél.

Min­den kötél sza­kad, új vá­lasz­tá­sok jö­het­nek a né­me­tek­nél.

Angela Merkelt csúnyán elkezdték fúrni a háttérben

Angela Merkelt csúnyán elkezdték fúrni a háttérben

Erre még ő sem szá­mí­tott.

A CDU-nak fel kell dol­goz­nia a múlt hét­végi alsó-szász­or­szági tar­to­má­nyi vá­lasz­tá­son el­szen­ve­dett ve­re­sé­get.

31 éves, diploma nélküli kancellárja lehet Ausztriának

31 éves, diploma nélküli kancellárja lehet Ausztriának

A pa­pír­forma sze­rint Kurz nyer­het.

Va­sár­nap elő­re­ho­zott vá­lasz­tá­so­kat tar­ta­nak Auszt­ri­á­ban. Több szem­pont­ból is tör­té­nelmi lehet a sza­va­zás.

Mit csinál ez a Fidesz? Mindenki a fejét fogja

Mit csinál ez a Fidesz? Mindenki a fejét fogja

Az el­len­zéki po­li­ti­kai pár­tok felől el­lent­mon­dá­sos, bi­zony­ta­lan­sá­got árasztó üze­ne­tek ér­kez­nek. Ha ér­kez­nek egy­ál­ta­lán.

Ak­kora az el­len­zéki zűr­za­var, hogy már az is a Fi­desz­hez kö­ze­lít, aki­nek ez eddig eszébe sem ju­tott volna. Az el­len­zéki po­li­ti­kai pár­tok felől el­lent­mon­dá­sos, bi­zony­ta­lan­sá­got árasztó üze­ne­tek ér­kez­nek. Ha ér­kez­nek egy­ál­ta­lán.

Ez lett volna a választások végeredménye, ha Merkel nem indul

Ez lett volna a választások végeredménye, ha Merkel nem indul

Bár az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU meg­nyerte a német vá­lasz­tá­so­kat...

Bár az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU meg­nyerte a német vá­lasz­tá­so­kat szep­tem­ber végén, az ered­ménnyel még­sem lehet a párt tel­je­sen elé­ge­dett. A CDU ve­ze­tő­sége - Mer­kel háta mö­gött - ál­lí­tó­lag ké­szít­te­tett egy köz­vé­le­mény-ku­ta­tást...

Miért bűntették meg a keletiek ennyire Merkelt?

Miért bűntették meg a keletiek ennyire Merkelt?

A múlt va­sár­napi német vá­lasz­tá­sok­nak sok ta­nul­sága volt. Az egyik leg­na­gyobb meg­döb­be­nést az okozta...

A múlt va­sár­napi német vá­lasz­tá­sok­nak sok ta­nul­sága volt. Az egyik leg­na­gyobb meg­döb­be­nést az okozta...

Már hivatalos, így döntöttek a németek

Már hivatalos, így döntöttek a németek

Meg­szá­mol­ták a sza­va­za­to­kat, har­ma­duk­kal nyert Mer­kel.

Meg­szá­mol­ták a sza­va­za­to­kat, har­ma­duk­kal nyerte meg a vá­lasz­tást Ang­ela Mer­kel.

Gyerekkori fotójával kampányol Merkel

Gyerekkori fotójával kampányol Merkel

A fi­nisbe ér a német vá­lasz­tási kam­pány.

A fi­nisbe ér a német vá­lasz­tási kam­pány, de Mer­kelék még be­dob­ták az utolsó bom­bá­ju­kat: a há­rom­éves, mo­soly­gós Ang­ela ké­pé­vel pró­bál­nak még több sza­va­zót meg­nyerni a CDU-nak.

Az EU-nak annyi!

Az Európai Uniónak annyi!

Az Eu­ró­pai Uniót ebben a for­má­ban már kép­te­len­ség fenn­tar­tani, de eu­ró­pai egy­ségre szük­ség van.

Az Eu­ró­pai Uniót ebben a for­má­ban már kép­te­len­ség fenn­tar­tani, de eu­ró­pai egy­ségre szük­ség van. A ro­mo­kon egy új kö­zös­ség szü­le­tik a fran­cia el­nök­je­lölt sze­rint.

Kormány nélkül marad Németország?

Kormány nélkül marad Németország?

Az már szinte nem is kér­dés, hogy Ang­ela Mer­kel nyeri a német vá­lasz­tá­so­kat - az vi­szont annál in­kább, hogy kivel fog kor­mányt ala­kí­tani.

Az már szinte nem is kér­dés, hogy Ang­ela Mer­kel nyeri a német vá­lasz­tá­so­kat - az vi­szont annál in­kább, hogy kivel fog kor­mányt ala­kí­tani.

A szexszimbólum is beszállt a politikába

A szexszimbólum is beszállt a politikába

Va­sár­nap sza­vaz­nak a fran­ciák, ked­venc szí­nész­nő­jük buz­dítja őket.

Va­sár­nap sza­vaz­nak a fran­ciák, és egyik leg­ked­vel­tebb szí­nész­nő­jük arra buz­dít min­den­kit: vé­let­le­nül se Mac­ronra vok­sol­ja­nak!

Párizs újra lángokban áll - eldurvult a választás!

Párizs újra lángokban áll - eldurvult a választás!

A je­löl­tek egy­mást szid­ják.

Míg a je­löl­tek egy­mást szid­ják, tá­mo­ga­tóik az ut­cákra vo­nulva csap­nak össze egy­más­sal és a rend­őrök­kel.

Migránsháború dúl Hollandiában

Migránsháború dúl Hollandiában

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat - és a be­ván­dor­lók is be­le­szól­nak az ered­mé­nyekbe.

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat - és a sza­va­zó­ur­nák­nál a be­ván­dor­lók is be­le­szól­nak az ered­mé­nyekbe.

De ki védi meg Franciaországot Le Pentől?

De ki védi meg Franciaországot Le Pentől?

A fran­cia sajtó azt ta­lál­gatja, hogy ki lenne az a meg­fe­lelő je­lölt, aki meg tudná ál­lí­tani Le Pent.

Váratlan fordulat: mégsem költözik Trump a Fehér Házba?

Találgatják: beköltözik-e Trump a Fehér Házba?

El­vi­leg az elnök más­hol is lak­hat hi­va­tali ideje alatt, de van, amire neki is te­kin­tet­tel kell len­nie.

Az oroszok döntik el a német választásokat (is)?

Az oroszok döntik el a német választásokat (is)?

A német bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint a ki­ber­tá­ma­dá­sok je­lent­he­tik a jövő egyik leg­na­gyobb fe­nye­ge­té­sét.

A bulvár nyerte meg a brit választásokat!

A bulvár nyerte meg a brit választásokat!

Ki­rá­lyi bé­bi­nek ál­cáz­ták a mi­nisz­ter­el­nö­köt!

Ki­rá­lyi bé­bi­nek ál­cáz­ták a mi­nisz­ter­el­nö­köt! A SUN le­sö­pörte a mi­nisz­ter­el­nök nyo­muló el­len­fe­lét.