CÍMKE: 'választás'

Itt a nagy bejelentés: visszatér Palik László

Itt a nagy bejelentés: visszatér Palik László

A mű­sor­ve­zető va­sár­nap este tér vissza a TV2 kép­er­nyő­jére.

Szijjáró: Az Unió öt éve kudarcokat hozott

Szijjáró: Az Unió öt éve kudarcokat hozott

Az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­so­kon az eu­ró­pai pol­gá­rok va­lódi kér­dé­sekre ad­hat­nak vá­la­szo­kat.

Letagadja a tényeket az Európai Bizottság

Letagadja a tényeket az Európai Bizottság

A brüsszeli ve­ze­tők sze­ret­nék el­fedni azt, hogy mi­lyen nyil­ván­való kö­vet­kez­mé­nyei van­nak az el­hi­bá­zott be­ván­dor­lási po­li­ti­ká­nak - mondta az Or­szág­gyű­lés el­nöke Pak­son.

A brüsszeli ve­ze­tők sze­ret­nék el­fedni azt, hogy mi­lyen nyil­ván­való kö­vet­kez­mé­nyei van­nak az el­hi­bá­zott be­ván­dor­lási po­li­ti­ká­nak.

Elsöprő többség szavazott Ukrajnában Zelenszkijre

Elsöprő többség szavazott Ukrajnában Zelenszkijre

A le­adott sza­va­za­tok 54,43 szá­za­lé­ká­nak össze­sí­tése után Vo­lo­di­mir Ze­lensz­kij hu­mo­rista-pro­du­cer győz.

Az ukrán el­nök­vá­lasz­tás va­sár­nap meg­tar­tott má­so­dik for­du­ló­já­ban Vo­lo­di­mir Ze­lensz­kij biz­to­saan győz.

Kovács Zoltán: Most már boszorkányüldözés folyik Brüsszelben

Kovács Zoltán: Boszorkányüldözés folyik Brüsszelben

Eu­rópa ha­tá­rait csak az lép­hesse át, aki­nek joga van arra - mondta Ko­vács Zol­tán, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda ál­lam­tit­kára.

A Fidesz megkezdte uniós választási kampányát

A Fidesz megkezdte uniós választási kampányát

Meg­tar­totta az eu­ró­pai uniós vá­lasz­tásra prog­ra­mot hir­dető gyű­lé­sét a Fi­desz.

Meg­tar­totta az eu­ró­pai uniós vá­lasz­tásra prog­ra­mot hir­dető gyű­lé­sét a Fi­desz. A bu­da­pesti Bálna adott he­lyet az ese­mény­nek.

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Sar­gen­ti­ni­vel kö­zö­sen vonul fel.

Ked­den Brüsszel­ben együtt tün­tet­nek a ma­gyar el­len­zéki pár­tok és Ju­dith Sar­gen­tini, hol­land zöld­párti eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­selő.

A magyar parlamentet magyar emberek irányítják

A magyar parlamentet magyar emberek irányítják

Ko­vács Zol­tán nyi­lat­ko­zott a CNN-nek

A Fi­desz­nek al­kot­má­nyo­san szer­zett két­har­mada van, ami­ről a ma­gyar em­be­rek dön­töt­tek az idei vá­lasz­tá­son - mondta egye­bek mel­lett Ko­vács Zol­tán.

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Meg­han her­cegné ala­po­san fel­for­gatta mind­ket­tő­jük éle­tét...

Meg­han her­cegné ala­po­san fel­for­gatta mind­ket­tő­jük éle­tét, és nem volt könnyű túl­jut­niuk Harry vá­lasz­tá­sán.

Angela Merkel pénteken leköszön pártja éléről

Egy korszak vége: Angela Merkel pénteken leköszön pártja éléről

A német Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió (CDU) 1001 de­le­gáltja új párt­el­nö­köt vá­laszt...

A német Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió (CDU) 1001 de­le­gáltja új párt­el­nö­köt vá­laszt...

Őrület, de a melltartó a hibás: 5-ből 1 nőt érint ez a probléma

Őrület, de a melltartó a hibás: 5-ből 1 nőt érint ez a probléma

Te is ne­he­zen ta­lálsz sport­mell­tar­tót?

Te is ne­he­zen ta­lálsz jó sport­mell­tar­tót? Sok nő in­kább ki­hagyja az edzést, mert nor­má­lis ci­cifix híján nem érzi jól magát a gya­kor­la­tok köz­ben.

Csúcson a Fidesz, míg az ellenzék eltörpülni látszik

Csúcson a Fidesz, míg az ellenzék eltörpülni látszik

Három hó­nap­pal a vá­lasz­tá­sok után...

A vá­lasz­tá­sok óta el­telt három hó­nap­ban a kor­mány­pár­tok meg tud­ták őrizni nép­sze­rű­sé­gü­ket, sőt még ja­ví­tot­tak is a ko­rábbi ér­té­kek­hez ké­pest.

A szakadék szélén: Merkel ellenfelei felfedték magukat

A szakadék szélén: Merkel ellenfelei felfedték magukat

Ang­ela Mer­kel párt­ján belül egyre na­gyobb a kan­cel­lár el­leni el­len­ál­lás és fe­szült­ség.

Ang­ela Mer­kel párt­ján belül egyre na­gyobb a kan­cel­lár el­leni el­len­ál­lás. Mer­kel bi­zal­ma­sá­nak el­tá­vo­lí­tása a frak­ció­ve­ze­tői poszt­ról csak az első lépés volt, a de­cem­beri tiszt­újító kong­resszu­son vég­leg meg­buk­hat a Mutti, már két ki­hí­vója is akadt.

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán Antal sze­rint csak egy eset­ben ért­hető meg, hogy az el­len­zék ma az ut­cára vonul.

In­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek a Mi­nisz­ter­el­nöki ka­bi­net­iro­dát ve­zető mi­nisz­ter. Rogán Antal ebben ki­fej­tette: csak egy eset­ben ért­hető meg, hogy az el­len­zék ma az ut­cára vonul.

Magas volt a részvételi arány a külhoniak körében is

Magas volt a részvételi arány a külhoniak körében is

A NVI hétfő esti össze­sí­tése sze­rint a be­ér­ke­zett le­vél­sza­va­za­tok száma meg­ha­ladta a 115 ezret.

A NVI hétfő esti össze­sí­tése sze­rint a be­ér­ke­zett le­vél­sza­va­za­tok száma meg­ha­ladta a 115 ezret.

Nem semmi, 16 éves is szavazott a választáson

Nem semmi, 16 éves is szavazott a választáson

Fur­csa­sá­gok az urnák kör­nyé­ké­ről.

Ki hinné, hogy egy 16 fi­a­tal is ér­vé­nye­sen sza­va­zott az idei ma­gyar­or­szági vá­lasz­tá­son?! Sőt, szá­mos más fur­csa­ság is tör­tént a sza­va­zó­fül­kék kör­nyé­kén.

Elképesztő adatok, tarolt a közmédia választási műsora

Elképesztő adatok, tarolt a közmédia választási műsora

Min­denki az M1-et nézte!

A vá­lasz­tás éj­sza­ká­ján, va­sár­nap este min­denki az M1-et nézte!

Szép csendben óriási bejelentést tett Berki Krisztián

Szép csendben óriási bejelentést tett Berki Krisztián

Van­nak dol­gok...

Van­nak dol­gok, amik mel­lett az öröm­má­mor kö­ze­pette sem sza­bad szót­la­nul el­menni. Ilyen pél­dául az izom­ce­leb el­ej­tett fél­mon­data!

Orbán Viktor: Sorsdöntő győzelmet arattunk

Orbán Viktor: Sorsdöntő győzelmet arattunk

Győz­tünk! - kezdte be­szé­dét.

Győz­tünk! - ezzel kezdte be­szé­dét Orbán Vik­tor a Fi­desz-KDNP győ­zel­mét hozó par­la­menti vá­lasz­tás után.

Több ellenzéki párt vezetője is lemondott

Több ellenzéki párt vezetője is lemondott

Vona Gábor, Had­házy Ákos, az Együtt és az MSZP el­nök­sége is fel­aján­lotta le­mon­dá­sát az el­vesz­tett vá­lasz­tás éj­sza­ká­ján.

Vona Gábor, Had­házy Ákos, az Együtt és az MSZP el­nök­sége is fel­aján­lotta le­mon­dá­sát az el­vesz­tett vá­lasz­tás éj­sza­ká­ján.

Elsöprő győzelemmel nyerte a Fidesz a választást

Elsöprő győzelemmel nyerte a Fidesz a választást

A Fi­desz több mint két­mil­lió sza­va­zat­tal vezet közel 100 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­ság­nál.

Toronymagas Fidesz-győzelem, 91,65 százalékos feldolgozottság

Toronymagas Fidesz-győzelem, 91,65 százalékos feldolgozottság mellett

Így áll 91,65 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­ság mel­lett az or­szá­gos lista.

Így áll most az országos lista: 80,76 százalékos feldolgozottság

Így áll most az országos lista: 80,76 százalékos feldolgozottság

A sza­va­za­tok 80,76 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­sá­gá­nál ez az állás.

A sza­va­za­tok 80,76 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­sá­gá­nál ez az állás.

Képregénnyel ütötte el az időt a Bocskai úton az utolsó szavazó

Képregénnyel ütötte el az időt a Bocskai úton az utolsó szavazó

A Bocs­kai is­ko­lá­nál sor­szá­mot kap­tak, akik este 7 óra­kor még vá­ra­koz­tak.

A Bocs­kai is­ko­lá­nál sor­szá­mot kap­tak, akik este 7 óra­kor még vá­ra­koz­tak.

Ennyien mentek el szavazni 17 óráig, 63 százalék már voksolt

Ennyien mentek el szavazni 17 óráig, 63 százalék már voksolt

63,21 szá­za­lék ment el sza­vazni.

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 63,21 szá­za­léka ment el sza­vazni 17 óráig.

Hivatalosan véget ért a szavazás, aki sorban áll, még leadhatja a voksát

Hivatalosan véget ért a szavazás, aki sorban áll, még leadhatja a voksát

Este 7 óra­kor hi­va­ta­lo­san be­fe­je­ző­dött a sza­va­zás.

Este 7 óra­kor hi­va­ta­lo­san be­fe­je­ző­dött a sza­va­zás az or­szág 3154 te­le­pü­lé­sén és a 23 bu­da­pesti ke­rü­let­ben a va­sár­nap tar­tott or­szág­gyű­lési vá­lasz­tá­son. Azok a sza­vazni aka­rók, akik már a sor­ban áll­nak, még le­ad­hat­ják vok­su­kat.

Itt az eredmény: közel 54 százalékos a részvételi arány három órakor

Itt az eredmény: közel 54 százalékos a részvételi arány három órakor

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 53,64 szá­za­léka ment már el sza­vazni.

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 53,64 szá­za­léka ment már el sza­vazni.

Kígyózó sorok a budapesti szavazóköröknél

Kígyózó sorok a budapesti szavazóköröknél

Bu­da­pes­ten több he­lyen is vá­ra­kozni kell a sza­va­zásra.

Bu­da­pes­ten több he­lyen is vá­ra­kozni kell a sza­va­zásra.

Itt a legújabb adat: csaknem 30 százalékos a részvételi arány

Itt a legújabb adat: csaknem 30 százalékos a részvételi arány

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 29,93 szá­za­léka sza­va­zott 11 óráig.

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 29,93 szá­za­léka sza­va­zott 11 óráig.

Csak így érvényes a szavazás, erre mindenki figyeljen

Csak így érvényes a szavazás, erre mindenki figyeljen

Pe­csét kell a lapra.

Ha nincs pe­csét a lapon, nem ér­vé­nyes a sza­va­zás. De előre nem lehet rá­nyomni...

Minden eddiginél magasabb a részvételi arány reggel 7 óráig

Minden eddiginél magasabb a részvételi arány reggel 7 óráig

Az első rész­vé­teli ada­tok sze­rint.

Az első rész­vé­teli ada­tok sze­rint a vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 2,24 szá­za­léka já­rult az ur­nák­hoz.

Ezt semmiképp se hagyd otthon, ha szavazni mégy!

Ezt semmiképp se hagyd otthon, ha szavazni mégy!

Sza­vazni ki­zá­ró­lag a sze­mély­azo­nos­ság, va­la­mint a lak­cím vagy a sze­mé­lyi azo­no­sító (sze­mé­lyi szám) iga­zo­lása után lehet.

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak po­li­ti­kai né­ze­teik mel­lett.

Elindult a választás, megnyitottak a szavazókörök

Elindult a választás, megnyitottak a szavazókörök

Pár­tokra, kép­vi­se­lő­je­löl­tekre sza­vaz ma az or­szág, a nyol­ca­dik sza­bad or­szág­gyű­lési vá­lasz­tá­son.

Pár­tokra, kép­vi­se­lő­je­löl­tekre sza­vaz ma az or­szág, a nyol­ca­dik sza­bad or­szág­gyű­lési vá­lasz­tá­son.

Az ismert színész bevállalta: Így szavaz vasárnap

Az ismert színész bevállalta: Így szavaz vasárnap

Ő is ki meri mon­dani han­go­san!

A vá­lasz­tá­sok előtti utolsó per­cek­ben egyre több is­mert ember vál­lalja nyil­vá­no­san is párt­ál­lá­sát. Ő is ki meri mon­dani han­go­san!

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len.

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len, amely fel­is­merte, hogy mi­lyen valós ve­szé­lye­ket rejt az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás.

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Hoppá: Még idén el kell vennie párját Berki Krisztiánnak

Hoppá: Még idén el kell vennie párját Berki Krisztiánnak

Az izom­sztár­nak dön­te­nie kel­lett.

Az izom­sztár­nak dön­te­nie kel­lett, vagy el­ve­szi pár­ját, vagy el­ve­szíti őt. Pedig sze­relme,még el sem vált volt fér­jé­től. Igaz, a vá­ló­ke­re­se­tet be­adta.

Bicskén újranyitnák a menekülttábort- videó

Bicskén újranyitnák a menekülttábort- videó

Orbán Vik­tor biz­tos abban, hogy az it­te­niek tud­ják, mi a vá­lasz­tás tétje.

Orbán Vik­tor ma Bics­kén kezdte a napot, a mi­nisz­ter­el­nök arról is be­szélt, hogy az it­te­niek tud­ják, mi a vá­lasz­tás tétje.

Döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Az áp­ri­lisi par­la­menti vá­lasz­tás­nak a be­ván­dor­lás a fő kér­dése, vagyis az, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz vagy meg­ma­rad ma­gyar­nak.

Az áp­ri­lisi par­la­menti vá­lasz­tás­nak a be­ván­dor­lás a fő kér­dése, vagyis az, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz vagy meg­ma­rad ma­gyar­nak.

Elefántbébit fogadott örökbe a legendás magyar zenekar

Elefántbébit fogadott örökbe a legendás magyar zenekar

No­vem­ber ele­jén szü­le­tett Arun.

No­vem­ber­ben szü­le­tett a Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert­ben Arun. Ami­kor a Kart­hago tu­do­mást szer­zett róla, el­dön­töt­ték, hogy örökbe fo­gad­ják.

Orbán Viktor: A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

Orbán Viktor: A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

Áp­ri­lis 8-án egy be­ván­dor­lás­párti és egy be­ván­dor­lás­el­le­nes je­lölt küzd majd meg egy­más­sal - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth Rádió 180 perc című mű­so­rá­ban.

Merkelék az élen, a szocialisták mindent bukhatnak

Merkelék az élen, a szocialisták mindent bukhatnak

Ál­lí­tó­lag még nem pá­ni­kol­nak...

Azt ál­lít­ják a szo­ci­a­lis­ták, hogy nin­csen pánik a pár­ton belül, pedig a fel­mé­ré­sek sze­rint erre min­den okuk meg­lenne...

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a ke­resz­tény­de­mok­rata irá­nyult­ságú pár­to­kat tö­mö­rítő Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI).

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a ke­resz­tény­de­mok­rata irá­nyult­ságú pár­to­kat tö­mö­rítő Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI), mely­nek egyik al­el­nöke a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.

Nem erre számított Bernd Storck, mást választottak helyette

Nem erre számított Bernd Storck, mást választottak helyette

Másé lett a poszt, amelyre je­löl­ték.

Csa­lód­nia kel­lett lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk német szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak. Másé lett a poszt, amelyre je­löl­ték.