CÍMKE: 'választás'
Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Együtt tün­tet­het a ma­gyar el­len­zék és Ju­dith Sar­gen­tini.

Ked­den Brüsszel­ben együtt tün­tet­nek a ma­gyar el­len­zéki pár­tok és Ju­dith Sar­gen­tini,.

A magyar parlamentet magyar emberek irányítják

A magyar parlamentet magyar emberek irányítják

A Fi­desz­nek al­kot­má­nyo­san szer­zett két­har­mada van, ami­ről a ma­gyar em­be­rek dön­töt­tek az idei vá­lasz­tá­son.

A Fi­desz­nek al­kot­má­nyo­san szer­zett két­har­mada van, ami­ről a ma­gyar em­be­rek dön­töt­tek.

Angela Merkel pénteken leköszön pártja éléről

Egy korszak vége: Angela Merkel pénteken leköszön pártja éléről

A német Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió (CDU) 1001 de­le­gáltja új párt­el­nö­köt vá­laszt...

A német Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió (CDU) 1001 de­le­gáltja új párt­el­nö­köt vá­laszt...

A szakadék szélén: Merkel ellenfelei felfedték magukat

A szakadék szélén: Merkel ellenfelei felfedték magukat

Ang­ela Mer­kel párt­ján belül egyre na­gyobb a kan­cel­lár el­leni el­len­ál­lás és fe­szült­ség...

Ang­ela Mer­kel párt­ján belül egyre na­gyobb a kan­cel­lár el­leni el­len­ál­lás és fe­szült­ség...

Őrület, de a melltartó a hibás: 5-ből 1 nőt érint ez a probléma

Őrület, de a melltartó a hibás: 5-ből 1 nőt érint ez a probléma

Te is ne­he­zen ta­lálsz sport­mell­tar­tót?

Te is ne­he­zen ta­lálsz jó sport­mell­tar­tót? Sok nő in­kább ki­hagyja az edzést, mert nor­má­lis ci­cifix híján nem érzi jól magát a gya­kor­la­tok köz­ben.

Csúcson a Fidesz, míg az ellenzék eltörpülni látszik

Csúcson a Fidesz, míg az ellenzék eltörpülni látszik

A vá­lasz­tá­sok óta el­telt három hó­nap­ban a kor­mány­pár­tok meg tud­ták őrizni nép­sze­rű­sé­gü­ket.

A vá­lasz­tá­sok óta el­telt három hó­nap­ban a kor­mány­pár­tok meg tud­ták őrizni nép­sze­rű­sé­gü­ket, sőt még ja­ví­tot­tak is a ko­rábbi ér­té­kek­hez ké­pest.

Magas volt a részvételi arány a külhoniak körében is

Magas volt a részvételi arány a külhoniak körében is a választáson

115 ezer le­vél­sza­va­zat ér­ke­zett eddig.

A Nem­zeti Vá­lasz­tási Iroda leg­fris­sebb össze­sí­tése alap­ján a be­ér­ke­zett le­vél­sza­va­za­tok száma meg­ha­ladta a 115 ezret.

Nem semmi, 16 éves is szavazott a választáson

Nem semmi, 16 éves is szavazott a választáson

Fur­csa­sá­gok az urnák kör­nyé­ké­ről.

Ki hinné, hogy egy 16 fi­a­tal is ér­vé­nye­sen sza­va­zott az idei ma­gyar­or­szági vá­lasz­tá­son?! Sőt, szá­mos más fur­csa­ság is tör­tént a sza­va­zó­fül­kék kör­nyé­kén.

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán Antal sze­rint csak egy eset­ben ért­hető meg, hogy az el­len­zék ma az ut­cára vonul.

In­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek a Mi­nisz­ter­el­nöki ka­bi­net­iro­dát ve­zető mi­nisz­ter. Rogán Antal ebben ki­fej­tette: csak egy eset­ben ért­hető meg, hogy az el­len­zék ma az ut­cára vonul.

Elképesztő adatok, tarolt a közmédia választási műsora

Elképesztő adatok, tarolt a közmédia választási műsora

A vá­lasz­tás éj­sza­ká­ján, va­sár­nap este min­denki az M1-et nézte! Re­kor­dok dől­tek.

A vá­lasz­tás éj­sza­ká­ján, va­sár­nap este min­denki az M1-et nézte! Re­kor­dok dől­tek.

Több ellenzéki párt vezetője is lemondott

Több ellenzéki párt vezetője is lemondott

Vona Gábor, Had­házy Ákos, az Együtt és az MSZP el­nök­sége is tá­voz­hat.

Vona Gábor, Had­házy Ákos, az Együtt és az MSZP el­nök­sége is fel­aján­lotta le­mon­dá­sát az el­vesz­tett vá­lasz­tás éj­sza­ká­ján.

Elsöprő győzelemmel nyerte a Fidesz a választást

Elsöprő győzelemmel nyerte a Fidesz a választást

A Fi­desz több mint két­mil­lió sza­va­zat­tal vezet közel 100 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­ság­nál.

Szép csendben óriási bejelentést tett Berki Krisztián

Szép csendben óriási bejelentést tett Berki Krisztián

Van­nak dol­gok, amik mel­lett az öröm­má­mor kö­ze­pette sem sza­bad szót­la­nul el­menni. Ilyen pél­dául az izom­ce­leb el­ej­tett fél­mon­data!

Van­nak dol­gok, amik mel­lett az öröm­má­mor kö­ze­pette sem sza­bad szót­la­nul el­menni. Ilyen pél­dául az izom­ce­leb el­ej­tett fél­mon­data!

Toronymagas Fidesz-győzelem, 91,65 százalékos feldolgozottság mellett

Toronymagas Fidesz-győzelem, 91,65 százalékos feldolgozottság mellett

Így áll az or­szá­gos lista.

Így áll 91,65 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­ság mel­lett az or­szá­gos lista.

Így áll most az országos lista: 80,76 százalékos feldolgozottság

Így áll most az országos lista: 80,76 százalékos feldolgozottság

A sza­va­za­tok 80,76 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­sá­gá­nál a párt­lis­tákra le­adott sza­va­za­tok száma a kö­vet­kező:

Képregénnyel ütötte el az időt a Bocskai úton az utolsó szavazó

Képregénnyel ütötte el az időt a Bocskai úton az utolsó szavazó

A Bocs­kai is­ko­lá­nál sor­szá­mot kap­tak.

A Bocs­kai is­ko­lá­nál sor­szá­mot kap­tak, akik este 7 óra­kor még vá­ra­koz­tak.

Hivatalosan véget ért a szavazás, aki sorban áll, még leadhatja a voksát

Hivatalosan véget ért a szavazás, aki sorban áll, még leadhatja a voksát

Este 7 óra­kor hi­va­ta­lo­san be­fe­je­ző­dött a sza­va­zás az or­szág 3154 te­le­pü­lé­sén és a 23 bu­da­pesti ke­rü­let­ben.

Meglepetés eredmény: 68 százalék feletti a részvételi arány

Meglepetés eredmény: 68 százalék feletti a részvételi arány

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 68,13 szá­za­léka já­rult az ur­nák­hoz.

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 68,13 szá­za­léka já­rult az ur­nák­hoz.

Ennyien mentek el szavazni 17 óráig, 63 százalék már voksolt

Ennyien mentek el szavazni 17 óráig, 63 százalék már voksolt

63,21 szá­za­lék ment el sza­vazni.

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 63,21 szá­za­léka ment el sza­vazni 17 óráig.

Csalás Újpesten: lehúzták a fideszes jelölt nevét a szavazólapról

Csalás Újpesten: lehúzták a fideszes jelölt nevét a szavazólapról

Je­len­tet­ték az ese­tet, le­állt a sza­va­zás.

Je­len­tet­ték az ese­tet, le­állt a sza­va­zás.

Csak így érvényes a szavazás, erre mindenki figyeljen

Csak így érvényes a szavazás, erre mindenki figyeljen

Pe­csét kell a lapra.

Ha nincs pe­csét a lapon, nem ér­vé­nyes a sza­va­zás. De előre nem lehet rá­nyomni...

Kígyózó sorok a budapesti szavazóköröknél

Kígyózó sorok a budapesti szavazóköröknél

Bu­da­pes­ten több he­lyen is vá­ra­kozni kell a sza­va­zásra.

Bu­da­pes­ten több he­lyen is vá­ra­kozni kell a sza­va­zásra.

Minden eddiginél magasabb a részvételi arány reggel 7 óráig

Minden eddiginél magasabb a részvételi arány reggel 7 óráig

Az első rész­vé­teli ada­tok sze­rint a vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 2,24 szá­za­léka já­rult az ur­nák­hoz.

Az első rész­vé­teli ada­tok sze­rint a vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 2,24 szá­za­léka já­rult az ur­nák­hoz.

Elindult a választás, megnyitottak a szavazókörök

Elindult a választás, megnyitottak a szavazókörök

Ez a nyol­ca­dik sza­bad vá­lasz­tás.

Pár­tokra, kép­vi­se­lő­je­löl­tekre sza­vaz ma az or­szág, a nyol­ca­dik sza­bad or­szág­gyű­lési vá­lasz­tá­son.

Az ismert színész bevállalta: Így szavaz vasárnap

Az ismert színész bevállalta: Így szavaz vasárnap

Ő is ki meri mon­dani han­go­san!

A vá­lasz­tá­sok előtti utolsó per­cek­ben egyre több is­mert ember vál­lalja nyil­vá­no­san is párt­ál­lá­sát. Ő is ki meri mon­dani han­go­san!

Ezt semmiképp se hagyd otthon, ha szavazni mégy!

Ezt semmiképp se hagyd otthon, ha szavazni mégy!

Sza­vazni ki­zá­ró­lag a sze­mély­azo­nos­ság, va­la­mint a lak­cím vagy a sze­mé­lyi azo­no­sító (sze­mé­lyi szám) iga­zo­lása után lehet.

Sza­vazni ki­zá­ró­lag a sze­mély­azo­nos­ság, va­la­mint a lak­cím vagy a sze­mé­lyi azo­no­sító (sze­mé­lyi szám) iga­zo­lása után lehet a va­sár­napi or­szág­gyű­lési kép­vi­selő-vá­lasz­tá­son az or­szág 10 285 sza­va­zó­kö­ré­ben reg­gel 6 és este 7 óra kö­zött.

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len, amely fel­is­merte, hogy mi­lyen valós ve­szé­lye­ket rejt az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás.

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len, amely fel­is­merte, hogy mi­lyen valós ve­szé­lye­ket rejt az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás.

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak.

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak po­li­ti­kai né­ze­teik mel­lett.

Orbán: A sorosisták mind szavaznak, legyünk ott mi is!

Orbán: A sorosisták mind szavaznak, legyünk ott mi is!

Sors­döntő vá­lasz­tás kö­vet­ke­zik, me­lyen olyan kér­dés áll a kö­zép­pont­ban, amit ha el­hi­bá­zunk, nincs le­he­tő­sé­günk ja­ví­tani - mondta a mi­nisz­ter­el­nök az Echo Tv-ben.

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok, pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

Orbán Viktor: A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

Áp­ri­lis 8-án egy be­ván­dor­lás­párti és egy be­ván­dor­lás­el­le­nes je­lölt küzd majd meg egy­más­sal.

Hoppá: Még idén el kell vennie párját Berki Krisztiánnak

Hoppá: Még idén el kell vennie párját Berki Krisztiánnak

Az izom­sztár­nak dön­te­nie kel­lett, vagy el­ve­szi pár­ját, vagy el­ve­szíti őt. A kérés pi­káns, hi­szen Mazsi még házas.

Az izom­sztár­nak dön­te­nie kel­lett, vagy el­ve­szi pár­ját, vagy el­ve­szíti őt. A kér­dés pi­káns, hi­szen Mazsi még há­zas­ság­ban él.

Bicskén újranyitnák a menekülttábort- videó

Bicskén újranyitnák a menekülttábort- videó

Orbán Vik­tor biz­tos abban, hogy az it­te­niek tud­ják, mi a vá­lasz­tás tétje.

Orbán Vik­tor ma Bics­kén kezdte a napot, a mi­nisz­ter­el­nök arról is be­szélt, hogy az it­te­niek tud­ják, mi a vá­lasz­tás tétje.

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Az or­szág meg­ma­rad-e ma­gyar­nak.

Az áp­ri­lisi par­la­menti vá­lasz­tás­nak a be­ván­dor­lás a fő kér­dése, vagyis az, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz vagy meg­ma­rad ma­gyar­nak.

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI).

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI).

Elefántbébit fogadott örökbe a legendás magyar zenekar

Elefántbébit fogadott örökbe a legendás magyar zenekar

No­vem­ber ele­jén szü­le­tett Arun.

No­vem­ber­ben szü­le­tett a Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert­ben Arun. Ami­kor a Kart­hago tu­do­mást szer­zett róla, el­dön­töt­ték, hogy örökbe fo­gad­ják.

Merkelék az élen, a szocialisták mindent bukhatnak

Merkelék az élen, a szocialisták mindent bukhatnak

Ál­lí­tó­lag még nem pá­ni­kol­nak...

Azt ál­lít­ják a szo­ci­a­lis­ták, hogy nin­csen pánik a pár­ton belül, pedig a fel­mé­ré­sek sze­rint erre min­den okuk meg­lenne...

Nem erre számított Bernd Storck, mást választottak helyette

Nem erre számított Bernd Storck, mást választottak helyette

Másé lett a poszt, amelyre je­löl­ték.

Csa­lód­nia kel­lett lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk német szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak. Másé lett a poszt, amelyre je­löl­ték.