CÍMKE: 'válás'

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Őszinte vallomás, nehezen dolgozza fel válását a magyar színésznő

Őszinte vallomás, nehezen dolgozza fel válását a magyar színésznő

Pat­rí­cia ön­ma­gát hi­báz­tatja a zá­tonyra fu­tott há­zas­sága miatt.

Pat­rí­cia ön­ma­gát hi­báz­tatja a zá­tonyra fu­tott há­zas­sága miatt.

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor romba dőlt az élete.

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor hir­te­len ro­mokba dőlt az élete.

Ennyi volt, bejelentette a válást a hollywoodi álompár

Ennyi volt, bejelentette a válást a hollywoodi álompár

A sztár­pár ve­sze­ke­dés nél­kül, bé­ké­ben írta alá a pa­pí­ro­kat, lá­nyu­kat pedig to­vábbra is kö­zö­sen ne­ve­lik.

A sztár­pár ve­sze­ke­dés nél­kül, bé­ké­ben írta alá a pa­pí­ro­kat, lá­nyu­kat pedig to­vábbra is kö­zö­sen ne­ve­lik.

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Újra egy szín­padra áll­tak.

Az egy­kori álom­pár­ról a sza­kí­tá­suk óta nem ké­szült közös fény­kép, ám most egy kül­földi munka miatt ismét együtt áll­tak szín­padra.

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

A múlt heti adás­ban Lip­tai Cla­u­dia fan­tasz­ti­ku­san te­het­sé­ges és cso­dá­la­tos em­ber­nek ne­vezte volt fér­jét. A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

Kiderült, válása után kivel boldog most Takáts Tamás

Kiderült, válása után kivel boldog most Takáts Tamás

Nehéz idő­sza­kon van túl...

Az éne­kest ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte volt fe­le­sége fél­té­keny­ke­dése, nehéz idő­sza­kon van túl, új sze­rel­mé­vel na­gyon bol­dog...

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Jen­ni­fer Gar­ner új sze­relme még bi­zony házas.

Jen­ni­fer Gar­ner új sze­relme még bi­zony házas.

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta.

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta annyira a há­zas­sá­guk­ban, egé­szen meg­lepő dol­got mond...

Leleplező fotó: Ezt tette a színházban Gregor Bernadett és volt férje

Leleplező fotó: Ezt tette a színházban Gregor Bernadett és volt férje

Úgy tűnik, hogy a szí­nésznő és Szar­vas At­tila hiába vál­tak el, nem tud­ják el­en­gedni egy­mást.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a vá­lá­suk óta.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny. Sze­rinte nehéz idő­szak vár Harry her­cegre.

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny. Sze­rinte nehéz idő­szak vár Harry her­cegre.

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után.

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után. De ekkor ta­lál­ko­zott David Bowie-val...

Új apát talált kisfiának az elhagyott Dancs Annamari

Új apát talált kisfiának az elhagyott Dancs Annamari

Bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Még tart a vá­lása Kis­ke­ró­val, de már bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él a szí­nésznő.

Ezért nem sikerült negyedszerre sem Gregor Bernadett házassága

Ezért nem sikerült negyedszerre sem Gregor Bernadett házassága

Fe­kete hajú démon, a vég­zet asszo­nya... Sokan ezekre a ki­fe­je­zé­sekre gon­dol­nak a ne­vé­nek hal­la­tán.

Válási dráma: egy évig küzdöttek Gregor Bernadették

Válási dráma: egy évig küzdöttek a kapcsolatuk megmentéséért Gregor Bernadették

Négy év után véget ért a há­zas­sá­guk!

Négy év után véget ért a szí­nésznő há­zas­sága! Erről a volt férj szá­molt be a Fa­ce­boo­kon.

Rettentő kínos helyzetbe került Victoria Beckham, ezt nem magyarázza ki

Rettentő kínos helyzetbe került Victoria Beckham, ezt nem magyarázza ki

A mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára bízta, hogy he­lyette vá­la­szol­jon ra­jon­gó­i­nak, de a prog­ram nem úgy fe­lelt, ahogy kel­lett volna.

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

A szí­nésznő és férje a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon tu­dat­ták a szo­morú hírt. Ál­lít­ják, sze­re­tet­ben és bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

A szí­nésznő és férje a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon tu­dat­ták a szo­morú hírt. Ál­lít­ják, sze­re­tet­ben és bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

Tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Véget ért a szerelem: tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Lisz­tes Krisz­tián el­vá­lik a fe­le­sé­gé­től.

Lisz­tes Krisz­tián 18 év után válik a fe­le­sé­gé­től, két gyer­meke édes­any­já­tól. Az új­pesti ká­vé­há­zá­tól is pró­bál meg­sza­ba­dulni.

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, miért akar válni 87 éves férje!

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, miért akar válni 87 éves férje!

Kevés ennél el­ké­pesz­tőbb szto­rit hal­lani. És igen, ami tör­tént, az a va­ló­ság.

Kevés ennél el­ké­pesz­tőbb szto­rit hal­lani. És igen, ami tör­tént, az a va­ló­ság.

Megtartotta volt férje nevét a sztáranyuka, elképesztő oka van

Megtartotta volt férje nevét a sztáranyuka, elképesztő oka van

A 45 éves szí­nésznő igye­ke­zett a vá­lást is csen­de­sen, bé­ké­sen le­bo­nyo­lí­tani, a nevet vi­szont meg­tar­totta.

A 45 éves szí­nésznő igye­ke­zett a vá­lást is csen­de­sen, bé­ké­sen le­bo­nyo­lí­tani, a nevet vi­szont meg­tar­totta.

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Hűha, komoly változáson ment át a 43 éves sztármami

Hűha, komoly változáson ment át a 43 éves sztármami

Úgy tűnik, már nem bán­kó­dik a válás miatt, és in­kább nyu­godt kö­rül­mé­nye­ket akar te­rem­teni gyer­me­ke­i­nek.

Úgy tűnik, már nem bán­kó­dik az el­hú­zódó, saj­tó­vissz­han­gos vá­lása miatt, in­kább nyu­godt kö­rül­mé­nye­ket akar te­rem­teni gyer­me­ke­i­nek. Rá­adá­sul egy benn­fen­tes egyéb in­fók­kal is szol­gál a ren­de­zés­sel is ka­cér­kodó szí­nész­nő­ről. Máris jön­nek a rész­le­tek!

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Sok­szor elég csak egy­szer ki­ka­csin­tani a há­zas­ság­ból, és máris vége, vissza­for­dít­ha­tat­la­nul el­rom­la­nak a dol­gok.

Tovább gyűrűzik a botrány, Jolie újabb dologgal vádolja Brad Pittet

Tovább gyűrűzik a botrány, Jolie újabb dologgal vádolja Brad Pittet

A sztár­pár vá­lá­sát ren­ge­teg vita kí­séri, most éppen a gye­rek­tar­tá­son kap­tak össze.

Végérvényesen kifakadt Brad Pitt, "undorító", amit Jolie művel

Végérvényesen kifakadt Brad Pitt, "undorító", amit Jolie művel

Sze­rinte exe miatt a gye­re­kek szen­ve­dik meg leg­in­kább a vá­lást.

A sztárapu­ká­nak elege lett, sze­rinte exe miatt a gye­re­kek szen­ve­dik meg leg­in­kább a vá­lást.

Angelina Jolie teljesen kiakadt: cserben hagyja gyerekeit Brad Pitt?

Angelina Jolie teljesen kiakadt: cserben hagyja gyerekeit Brad Pitt?

A sztár­szí­nész nem fizet elég gye­rek­tar­tást.

A sztár­szí­nész nem fizet gye­rek­tar­tást a másik fél sze­rint, így az ügy ismét a bí­ró­ság elé ke­rül­het. Vajon med­dig megy még a két fel­nőtt ember kö­zött a hu­za­vona, s mit érez­nek meg mind­eb­ből az örökbe fo­ga­dott és a vér sze­rinti gye­re­kek?

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma, hogy nem is a saját gyer­me­két ne­veli. A leg­ki­sebb gyanú is meg­ke­se­ríti az apák hét­köz­nap­jait.

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma, hogy nem is a saját gyer­me­két ne­veli. A leg­ki­sebb gyanú is meg­ke­se­ríti az apák hét­köz­nap­jait.

Örömtáncot lejtett a 43 éves sztáranyuka, megszabadult végre a férjétől

Örömtáncot lejtett a 43 éves sztáranyuka, megszabadult végre a férjétől

A válás na­gyon hosszan el­hú­zó­dott és ren­ge­teg bot­rány kí­sérte, ezért most na­gyon meg­könnyeb­bült a sztár.

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

A vá­lás­sal végre véget érnek a viták, a maró el­len­sé­ges­ke­dés, meg­könnyeb­bül min­denki. Igen, de oda a jó szex is...

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Meg­pró­bált min­dent a bé­kéért.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye ál­lítja, meg­pró­bált min­dent, hogy ki­bé­kül­hes­sen volt anyó­sá­val, ám mind­annyi­szor hiába pró­bál­ko­zott.

"Sérült árunak" tartják, kiakadt a 49 éves színésznő

"Sérült árunak" tartják, teljesen kiakadt a 49 éves színésznő

Épp csak túl van a vá­lá­son, mégis azzal zak­lat­ják a sztárt, hogy miért nem vál­lal gyer­me­ket...

Épp csak túl van a vá­lá­son, mégis azzal zak­lat­ják a sztárt, hogy miért nem vál­lal gyer­me­ket...

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

A szí­nész­nőt egy éve hagyta el a férje, ám nem­ré­gi­ben újra rá­ta­lált a bol­dog­ság úgy, hogy nem is ke­reste azt.

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték.

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték őt aznap, ami­kor her­cegné lett be­lőle. Akkor még senki nem tudta, hogy tra­gé­dia lesz a vége...

Sokkoló ok miatt hagyják el a nők a férjüket, íme a TOP 10-es lista

Sokkoló ok miatt hagyják el a nők a férjüket, íme a TOP 10-es lista

A válás mind­két fél­nek fáj­dal­mas, nem csoda, ha min­denki az oko­kat ke­resi.

A válás mind­két fél­nek fáj­dal­mas, nem csoda, ha min­denki az oko­kat ke­resi.

Dancs Annamari bevallotta, megviselte a kisfiuk lelkét a válás

Dancs Annamari bevallotta, megviselte a kisfiuk lelkét a válás

Az Ope­rett­szín­ház sztárja min­den sza­bad­ide­jét a kisfi­á­val tölti, de Ádám akkor is tel­jes biz­ton­ság­ban van, ami­kor An­na­mari dol­go­zik.

Az Ope­rett­szín­ház sztárja min­den sza­bad­ide­jét a kisfi­á­val tölti, de Ádám akkor is tel­jes biz­ton­ság­ban van, ami­kor An­na­mari dol­go­zik.

Őszinte vallomás: Hosszú Katinka a válásáról beszélt

Őszinte vallomás: Hosszú Katinka a válásáról beszélt

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő pró­bál a fej­lő­dé­sére kon­cent­rálni.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő pró­bál a fej­lő­dé­sére kon­cent­rálni. Gőz­erő­vel ké­szül az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­ságra ko­rábbi edzője irá­nyí­tá­sá­val.

Hatalmas küzdelem, válása utáni új életéről vallott Dancs Annamari

Hatalmas küzdelem, válása utáni új életéről vallott Dancs Annamari

A szí­nésznő im­má­ron tel­jes mér­ték­ben egye­dül­álló anya­ként áll helyt a min­den­na­pok­ban. Ügye­sen la­ví­roz az anya­ság és a munka kö­zött.

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett.

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett, ezért im­má­ron har­mad­szorra is fel­adott egy kap­cso­la­tot.

Egerben él új szerelmével válása után a magyar énekes

Egerben él új szerelmével válása után a magyar énekes

A Bon-Bon éne­kese négy évvel ez­előtt vált el fe­le­sé­gé­től és nem sok­kal ké­sőbb újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

A Bon-Bon éne­kese négy évvel ez­előtt vált el fe­le­sé­gé­től és nem sok­kal ké­sőbb újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Szomorú, válásáról beszélt a magyar sztársportoló

Szomorú, válásáról beszélt a magyar sztársportoló

A csa­lád és a ba­rá­tok tá­mo­ga­tása is kel­lett, hogy túl­jus­son ezen a nehéz idő­sza­kon.

A csa­lád és a ba­rá­tok tá­mo­ga­tása is kel­lett, hogy túl­jus­son ezen a nehéz idő­sza­kon. Ta­valy vi­lág­baj­noki bronz­ér­met nyert.

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

A vá­ló­per sen­ki­nek nem kel­le­mes, a párok sok­szor gyil­kos in­du­la­tok közt szen­ve­dik végig.

A párok sok­szor gyil­kos in­du­la­tok közt szen­ve­dik végig a vá­lást. Sok­szor azon­ban olyasmi tör­té­nik köz­ben, amire senki nem szá­mí­tott.

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a na­gyon ke­mény idő­szak rész­le­te­i­ről.

Két válása után újra szerelmes a magyar sztárénekesnő

Két válása után újra szerelmes a magyar sztárénekesnő

Hat évig várt a férfira Mar­cel­l­ina.

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Mar­cel­li­ná­val, akire hat év szing­li­ség után rá­ta­lált a sze­re­lem. Az éne­kesnő két vá­lása el­le­nére is hitt abban, hogy lesz még párja.

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Las­san három éve al­kot­nak egy párt.

Las­san már három éve alkot egy párt Föl­dei Ani­tá­val a szí­nész. Már a há­zas­ság és a ba­ba­vál­la­lás is szóba ke­rült.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Feb­ru­ár­ban adta be a vá­ló­ke­re­se­tet a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Feb­ru­ár­ban adta be a vá­ló­ke­re­se­tet, hi­va­ta­lo­san is le­zárná az ügyet.

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Az új éle­té­ről be­szélt Ábel Ani­tá­nak.

A mű­sor­ve­zető egy­kori ked­ve­sé­nek, Ábel Ani­tá­nak be­szélt őszin­tén az el­múlt két év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, és az új éle­té­ről.

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Min­den férfi tudja, hogy a meg­csa­lás nem marad meg­to­ro­lat­lan.

Van­nak nők, akik nem érik be a sza­kí­tás­sal, és olyan bosszút áll­nak, amire a férfi a leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolt volna. Durva szto­rik kö­vet­kez­nek!

Megmutatta öt hónapos kislányát a magyar sztáranyuka

Megmutatta öt hónapos kislányát a magyar sztáranyuka

Tomán Sza­bina na­gyon bol­dog.

Tomán Sza­bina ja­nuár hu­sza­di­kán hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Szofit. A gyö­nyörű üz­let­asszony élete azóta gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott.

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Dur­ván meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban.

Dur­ván meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban. Hosszú Ka­tinka szinte fil­lérre pon­to­san ti­ze­dannyi be­vé­tel­hez ju­tott az érmei után idén, mint egy évvel ez­előtt. Csak hosszú­tá­von jól jöj­jön ki be­lőle!

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G!

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G

A rap­per hó­na­pok óta külön él a fe­le­sé­gé­től, mi­u­tán egy csi­nos mo­dell sze­mé­lyé­ben ta­lált rá az új sze­re­lem.

"Elválsz tőlem?" - Victoria Beckham különös hívást intézett férjéhez

"Elválsz tőlem?" - Victoria Beckham különös hívást intézett férjéhez

Az egy­kori Spice Girl sze­rint ér­tel­met­len az egész fel­haj­tás, hi­szen eszük ágá­ban sincs el­válni.

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Új éle­tet kez­dett Dancs An­na­mari, akit vá­ló­fél­ben lévő férje fel­je­len­tett.

Új éle­tet kez­dett Dancs An­na­mari, akit vá­ló­fél­ben lévő férje fel­je­len­tett. Mind­össze négy hó­na­pos volt Ke­ré­nyi Mik­lós Máté és fe­le­sége közös gyer­meke, ami­kor a szí­nész el­hagyta csa­lád­ját.

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye min­dent el­ve­szí­tett, ami­ért az el­múlt hu­szonöt évben meg­dol­go­zott.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye min­dent el­ve­szí­tett, ami­ért az el­múlt hu­szonöt évben meg­dol­go­zott. Egy­kori csa­lád­jára már nem szá­mít­hat, el kell hagy­nia imá­dott ott­ho­nát.

Vége az álomnak? Victoria és David Beckham válásáról suttognak

Vége az álomnak? Victoria és David Beckham válásáról suttognak

A fo­ga­dó­iro­dák min­den előz­mény nél­kül fel­füg­gesz­tet­ték a fo­ga­dást.

A fo­ga­dó­iro­dák min­den előz­mény nél­kül fel­füg­gesz­tet­ték a fo­ga­dást.

Őrült divat, így ünneplik újabban a válást a párok

Őrült divat, így ünneplik újabban a válást a párok

Véget ért a sze­re­lem?

Véget ért a sze­re­lem, de nem min­denki bús­la­ko­dik so­káig. Újab­ban a volt párok a bí­ró­sági vég­zés után bulit szer­vez­nek, hogy mind­ezt meg­ün­ne­pel­jék.

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Shane Tusupból

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Tusupból

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére. Ez volt a ma­gán­életi vál­sá­guk oka?

Tönkreteheti Katinkát a bujkáló Tusup

Tönkreteheti Katinkát a bujkáló Tusup

Az ame­ri­kai nagy ívben tesz arra min­denre.

Az ame­ri­kai nagy ívben tesz arra, mi tör­té­nik Hosszú Ka­tin­ká­val, vagy klub­juk­kal. Az úszónő férje fe­le­lős a szak­mai mun­káért, de hó­na­pok óta rá se néz a gye­re­kekre.

Fájdalmas bejelentést tett a magyar műsorvezető, ezért válik el férjétől

Fájdalmas bejelentést tett a magyar műsorvezető, ezért válik el férjétől

Ki­de­rült, hogy na­gyon meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk, és már nem is élnek együtt. Hiába pró­bál­ták hely­re­hozni éle­tü­ket.

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett.

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett.

Eddig titkolta: Hűtlenség miatt válik a népszerű magyar műsorvezető

Eddig titkolta: Hűtlenség miatt válik a népszerű magyar műsorvezető

A mű­so­rá­ban sok­féle és sok­rétű csa­ládi prob­lé­má­val ta­lál­ko­zott, mi­köz­ben a saját há­zas­sága is ro­mok­ban he­vert.

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Ha­za­re­pült az Egye­sült Ál­la­mok­ból Hosszú Ka­tinka, hogy sze­mé­lye­sen tá­jé­koz­tassa a szü­lő­ket az Iron Aqua­tics jö­vő­jé­ről.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból.

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll...

Kilenc év után elvált a közkedvelt magyar színésznő

Kilenc év után elvált a közkedvelt magyar színésznő

Ko­vács Pat­rí­cia és volt férje a le­hető leg­éret­teb­ben ke­zel­ték a nehéz hely­ze­tet.

Ko­vács Pat­rí­cia és volt férje a le­hető leg­éret­teb­ben ke­zel­ték a nehéz hely­ze­tet.

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ami egy­kor jó öt­let­nek tűnt, mára egy hosszú, mé­reg­drága és fáj­dal­mas tor­túra lett az edző szá­mára.

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Dudás Dá­niel so­káig nem mu­tat­hatta ki.

Dudás Dá­niel so­káig nem mu­tat­hatta ki, hogy gyen­géd ér­zel­me­ket táp­lál Ka­tinka iránt.

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos több mint egy éve vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét.

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos több mint egy éve vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét.

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Bebe a ze­né­lés­ben éli ki magát.

Bebe mos­ta­ná­ban a ze­né­lés­ben éli ki magát és ezen a jö­vő­ben sem sze­retne vál­toz­tatni.

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Pély Barna és Ga­lam­bos Dor­ina 2003-ban jött össze az első Me­gasztár ideje alatt.

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

Az egy­kori sztár­pár még min­dig nem vált el, és ez most a szí­nész mal­mára hajtja a vizet.

Az egy­kori sztár­pár még min­dig nem vált el, és ez most a szí­nész mal­mára hajtja a vizet.