CÍMKE: 'válás'

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

FRISS HÍREK

Végérvényesen kifakadt Brad Pitt, "undorító", amit Jolie művel

Végérvényesen kifakadt Brad Pitt, "undorító", amit Jolie művel

Sze­rinte exe miatt a gye­re­kek szen­ve­dik meg leg­in­kább a vá­lást.

A sztárapu­ká­nak elege lett, sze­rinte exe miatt a gye­re­kek szen­ve­dik meg leg­in­kább a vá­lást.

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Sok­szor elég csak egy­szer ki­ka­csin­tani a há­zas­ság­ból, és máris vége.

Van­nak, akik ki­bé­kül­nek utána, és még jobb is a há­zas­éle­tük, mint a meg­csa­lás előtt.

Tovább gyűrűzik a botrány, Jolie újabb dologgal vádolja Brad Pittet

Tovább gyűrűzik a botrány, Jolie újabb dologgal vádolja Brad Pittet

A sztár­pár vá­lá­sát ren­ge­teg vita kí­séri, most éppen a gye­rek­tar­tá­son kap­tak össze.

Angelina Jolie teljesen kiakadt: cserben hagyja gyerekeit Brad Pitt?

Angelina Jolie teljesen kiakadt: cserben hagyja gyerekeit Brad Pitt?

A sztár­szí­nész nem fizet gye­rek­tar­tást, így az ügyük újraa bí­ró­ság elé ke­rül­het.

A sztár­szí­nész nem fizet gye­rek­tar­tást, így az ügyük ismét a bí­ró­ság elé ke­rül­het.

Örömtáncot lejtett a 43 éves sztáranyuka, megszabadult végre a férjétől

Örömtáncot lejtett a 43 éves sztáranyuka, megszabadult végre a férjétől

A válás na­gyon hosszan el­hú­zó­dott és ren­ge­teg bot­rány kí­sérte, ezért most na­gyon meg­könnyeb­bült a sztár.

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

A vá­lás­sal végre véget érnek a viták, a maró el­len­sé­ges­ke­dés, meg­könnyeb­bül min­denki. Igen, de oda a jó szex is...

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma, hogy nem is a saját gyer­me­két ne­veli. A leg­ki­sebb gyanú is meg­ke­se­ríti az apák hét­köz­nap­jait...

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma, hogy nem is a saját gyer­me­két ne­veli. A leg­ki­sebb gyanú is meg­ke­se­ríti az apák hét­köz­nap­jait, a hűt­len fe­le­sé­gek pedig hall­gat­nak. A név­te­len­sé­get biz­to­sító in­ter­ne­ten azon­ban ki­fe­je­zet­ten sokan és meg­le­pően őszin­tén me­sél­nek...

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

A szí­nész­nőt egy éve hagyta el a férje, ám nem­ré­gi­ben újra rá­ta­lált a bol­dog­ság úgy, hogy nem is ke­reste azt.

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték.

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték őt aznap, ami­kor her­cegné lett be­lőle. Akkor még senki nem tudta, hogy tra­gé­dia lesz a vége...

"Sérült árunak" tartják, teljesen kiakadt a 49 éves színésznő

"Sérült árunak" tartják, teljesen kiakadt a 49 éves színésznő

Épp csak túl van a vá­lá­son, de nem hagy­ják békén...

Épp csak túl van a vá­lá­son, mégis azzal zak­lat­ják a sztárt, hogy miért nem vál­lal gyer­me­ket...

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye ál­lítja, meg­pró­bált min­dent, hogy ki­bé­kül­hes­sen volt anyó­sá­val.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye ál­lítja, meg­pró­bált min­dent, hogy ki­bé­kül­hes­sen volt anyó­sá­val, ám mind­annyi­szor hiába pró­bál­ko­zott.

Sokkoló ok miatt hagyják el a nők a férjüket, íme a TOP 10-es lista

Sokkoló ok miatt hagyják el a nők a férjüket, íme a TOP 10-es lista

A válás mind­két fél­nek fáj­dal­mas, nem csoda, ha min­denki az oko­kat ke­resi.

A válás mind­két fél­nek fáj­dal­mas, nem csoda, ha min­denki az oko­kat ke­resi.

Kitálalt Tápai Szabina, ilyen valójában a házasságuk

Kitálalt Tápai Szabina, ilyen valójában a házasságuk

Ötö­dik év­for­du­ló­ju­kat ün­ne­pel­ték.

A pár egy hétre uta­zott Tö­rök­or­szágba kisfi­uk­kal nya­ralni, de kettő lett be­lőle. Kint ün­ne­pel­ték ugyanis az ötö­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat.

Dancs Annamari bevallotta, megviselte a kisfiuk lelkét a válás

Dancs Annamari bevallotta, megviselte a kisfiuk lelkét a válás

Min­den sza­bad­ide­jét a kisfi­á­val tölti.

Az Ope­rett­szín­ház sztárja min­den sza­bad­ide­jét a kisfi­á­val tölti, de Ádám akkor is tel­jes biz­ton­ság­ban van, ami­kor An­na­mari dol­go­zik.

"A konyhában aludtam, annyira féltem tőle" - megrázó vallomás

"A konyhában aludtam, annyira féltem tőle" - vallomás egy bántalmazott nőtől

Meg­rázó tör­té­ne­tét osz­totta meg ve­lünk egy nő, aki a pok­lot élte meg éve­ken át.

Hatalmas küzdelem, válása utáni új életéről vallott Dancs Annamari

Hatalmas küzdelem, válása utáni új életéről vallott Dancs Annamari

A szí­nésznő im­má­ron tel­jes mér­ték­ben egye­dül­álló anya­ként áll helyt a min­den­na­pok­ban. Ügye­sen la­ví­roz az anya­ság és a munka kö­zött.

Kamerák előtt alázta volt férjét a sztáranyuka, kiröhögték a színészt

Kamerák előtt alázta volt férjét a sztáranyuka, kiröhögték a színészt

Elég ke­mény sza­va­kat ka­pott a 63 éves Bruce Wil­lis.

Elég ke­mény sza­va­kat ka­pott a 63 éves Bruce Wil­lis, de ez is a műsor része volt.

Őszinte vallomás: Hosszú Katinka a válásáról beszélt

Őszinte vallomás: Hosszú Katinka a válásáról beszélt

Pró­bál a fej­lő­dé­sére kon­cent­rálni.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő pró­bál a fej­lő­dé­sére kon­cent­rálni. Gőz­erő­vel ké­szül az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­ságra ko­rábbi edzője irá­nyí­tá­sá­val.

Egerben él új szerelmével válása után a magyar énekes

Egerben él új szerelmével válása után a magyar énekes

Négy évvel ez­előtt vált el fe­le­sé­gé­től.

Négy évvel ez­előtt vált el fe­le­sé­gé­től.

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett, ezért im­má­ron har­mad­szorra is fel­adott egy kap­cso­la­tot.

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett, ezért im­má­ron har­mad­szorra is fel­adott egy kap­cso­la­tot.

Szomorú, válásáról beszélt a magyar sztársportoló

Szomorú, válásáról beszélt a magyar sztársportoló

A csa­lád és a ba­rá­tok tá­mo­ga­tása is kel­lett, hogy túl­jus­son ezen a nehéz idő­sza­kon.

A csa­lád és a ba­rá­tok tá­mo­ga­tása is kel­lett, hogy túl­jus­son ezen a nehéz idő­sza­kon. Ta­valy vi­lág­baj­noki bronz­ér­met nyert.

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a na­gyon ke­mény idő­szak rész­le­te­i­ről.

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

A vá­ló­per sen­ki­nek nem kel­le­mes, a párok sok­szor gyil­kos in­du­la­tok közt szen­ve­dik végig. Me­re­dek él­mény­be­szá­mo­lók kö­vet­kez­nek!

A vá­ló­per sen­ki­nek nem kel­le­mes, a párok sok­szor gyil­kos in­du­la­tok közt szen­ve­dik végig. Sok­szor azon­ban olyasmi tör­té­nik köz­ben, amire senki nem szá­mí­tott, és nem csak a csa­lád­ta­gok, de a bírók is tel­je­sen le­döb­ben­nek. Me­re­dek él­mény­be­szá­mo­lók kö­vet­kez­nek!

Két válása után újra szerelmes a magyar sztárénekesnő

Két válása után újra szerelmes a magyar sztárénekesnő

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Mar­cel­li­ná­val, akire hat év szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Mar­cel­li­ná­val, akire hat év szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem. Ő végig hitt abban, hogy vár rá a bol­dog­ság.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Las­san már három éve alkot egy párt Föl­dei Ani­tá­val a szí­nész. Már a há­zas­ság és a ba­ba­vál­la­lás is szóba ke­rült.

Las­san már három éve alkot egy párt Föl­dei Ani­tá­val a szí­nész. Már a há­zas­ság és a ba­ba­vál­la­lás is szóba ke­rült.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Feb­ru­ár­ban adta be a vá­ló­ke­re­se­tet a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Feb­ru­ár­ban adta be a vá­ló­ke­re­se­tet, hi­va­ta­lo­san is le­zárná az ügyet.

Hajdú Péter: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

A mű­sor­ve­zető egy­kori ked­ve­sé­nek, Ábel Ani­tá­nak be­szélt őszin­tén az el­múlt két év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, és az új éle­té­ről.

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Dur­ván meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban. Csak hosszú­tá­von jól jöj­jön ki be­lőle!

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Min­den férfi tudja, hogy a meg­csa­lás nem marad meg­to­ro­lat­lan.

Van­nak nők, akik nem érik be a sza­kí­tás­sal, és olyan bosszút áll­nak, amire a férfi a leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolt volna. Durva szto­rik kö­vet­kez­nek!

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G!

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G

A rap­per hó­na­pok óta külön él a fe­le­sé­gé­től, mi­u­tán egy csi­nos mo­dell sze­mé­lyé­ben ta­lált rá az új sze­re­lem.

Megmutatta öt hónapos kislányát a magyar sztáranyuka

Megmutatta öt hónapos kislányát a magyar sztáranyuka

Tomán Sza­bina ja­nuár hu­sza­di­kán hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Szofit.

Tomán Sza­bina ja­nuár hu­sza­di­kán hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Szofit. A gyö­nyörű mo­dell élete azóta gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott.

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Nem szí­ve­sen be­szél ma­gán­éle­té­ről, de a Ri­post­tal ki­vé­telt tett.

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Pró­bál új éle­tet kez­deni Dancs An­na­mari, de vá­ló­fél­ben lévő férje fel­je­len­tette.

"Elválsz tőlem?" - Victoria Beckham különös hívást intézett férjéhez

"Elválsz tőlem?" - Victoria Beckham különös hívást intézett férjéhez

Az egy­kori Spice Girl sze­rint ér­tel­met­len az egész fel­haj­tás.

Az egy­kori Spice Girl sze­rint ér­tel­met­len az egész fel­haj­tás, hi­szen eszük ágá­ban sincs el­válni.

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye min­dent el­ve­szí­tett, ami­ért az el­múlt hu­szonöt évben meg­dol­go­zott.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye min­dent el­ve­szí­tett, ami­ért az el­múlt hu­szonöt évben meg­dol­go­zott.

Őrült divat, így ünneplik újabban a válást a párok

Őrült divat, így ünneplik újabban a válást a párok

Véget ért a sze­re­lem?

Véget ért a sze­re­lem, de nem min­denki bús­la­ko­dik so­káig. Újab­ban a volt párok a bí­ró­sági vég­zés után bulit szer­vez­nek, hogy mind­ezt meg­ün­ne­pel­jék.

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Shane Tusupból

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Tusupból

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére. Ez volt a ma­gán­életi vál­sá­guk oka?

Vége az álomnak? Victoria és David Beckham válásáról suttognak

Vége az álomnak? Victoria és David Beckham válásáról suttognak

A fo­ga­dó­iro­dák min­den előz­mény nél­kül fel­füg­gesz­tet­ték a fo­ga­dást.

A fo­ga­dó­iro­dák min­den előz­mény nél­kül fel­füg­gesz­tet­ték a fo­ga­dási le­he­tő­sé­ge­ket, így lehet, hogy már vége is a há­zas­ság­nak.

Eddig titkolta: Hűtlenség miatt válik a népszerű magyar műsorvezető

Eddig titkolta: Hűtlenség miatt válik a népszerű magyar műsorvezető

A mű­so­rá­ban sok­féle és sok­rétű csa­ládi prob­lé­má­val ta­lál­ko­zott, mi­köz­ben a saját há­zas­sága is ro­mok­ban he­vert.

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Ha­za­re­pült az Egye­sült Ál­la­mok­ból Hosszú Ka­tinka, hogy sze­mé­lye­sen tá­jé­koz­tassa a szü­lő­ket az Iron Aqua­tics jö­vő­jé­ről.

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett. Az ügy ko­moly­sá­gát jelzi ez a lépés is.

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett. Az ügy ko­moly­sá­gát jelzi ez a lépés is.

Fájdalmas bejelentést tett a magyar műsorvezető, ezért válik el férjétől

Fájdalmas bejelentést tett a magyar műsorvezető, ezért válik el férjétől

Ki­de­rült, hogy meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk, és már nem is élnek együtt.

Ki­de­rült, hogy na­gyon meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk, és már nem is élnek együtt. Hiába pró­bál­ták hely­re­hozni éle­tü­ket.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból.

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll...

Kilenc év után elvált a közkedvelt magyar színésznő

Kilenc év után elvált a közkedvelt magyar színésznő

Ko­vács Pat­rí­cia és volt férje.

Ko­vács Pat­rí­cia és volt férje a le­hető leg­éret­teb­ben ke­zel­ték a nehéz hely­ze­tet.

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Dudás Dá­niel so­káig nem mu­tat­hatta ki, hogy gyen­géd ér­zel­me­ket táp­lál Ka­tinka iránt.

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ami egy­kor jó öt­let­nek tűnt, mára egy hosszú, mé­reg­drága és fáj­dal­mas tor­túra lett az edző szá­mára.

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Bebe a ze­né­lés­ben éli ki magát.

Bebe mos­ta­ná­ban a ze­né­lés­ben éli ki magát és ezen a jö­vő­ben sem sze­retne vál­toz­tatni.

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

A szí­nész és Janza Kata már évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ám kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos több mint egy éve vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét, aki­vel nem csu­pán né­hány évre, hanem egy életre ter­vez.

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

A sztár­pár még min­dig nem vált el.

Az egy­kori sztár­pár még min­dig nem vált el, és ez most a szí­nész mal­mára hajtja a vizet.

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Pély Barna és Ga­lam­bos Dor­ina 2003-ban jött össze az első Me­gasztár ideje alatt.

Pély Barna és Ga­lam­bos Dor­ina 2003-ban jött össze az első Me­gasztár ideje alatt.

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

A rap­per ál­lítja, exe egy­ál­ta­lán nem tö­rő­dik az öt­éves kis­lá­nyuk­kal.

A rap­per ál­lítja, exe egy­ál­ta­lán nem tö­rő­dik úgy az öt­éves kis­lá­nyuk­kal, mint ál­lítja.

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett. Édes­anyja hálás neki, ami­ért 36 éve bol­dog há­zas­ság­ban élhet.

Sírva hívta édesanyját: elege lett, válni akar a népszerű tévés

Sírva hívta édesanyját: elege lett, válni akar a népszerű tévés

Nem bírja el­vi­selni fér­jét.

Nem bírja el­vi­selni fér­jét, ezért már ügy­vé­dek­hez for­dult. Úgy tudni, Kim Kar­das­hian már nem is al­szik ott­hon.

Könnyek közt vallott a sztármami: sajnálja, hogy tönkretett egy házasságot

Könnyek közt vallott a sztármami: sajnálja, hogy tönkretett egy házasságot

Ren­ge­teg vitát szült, hogy ér­zé­ket­le­nül vi­sel­ke­dett egy nehéz idő­szak­ban.

Ren­ge­teg vitát szült az, hogy ér­zé­ket­le­nül vi­sel­ke­dett egy nehéz idő­szak­ban. Mára vi­szont min­den meg­vál­to­zott.

Elkezdődött a magyar sztárpár válópere: Ez hosszú lesz

Elkezdődött a magyar sztárpár válópere: Ez hosszú lesz

Bár az anyagi kér­dé­sek­ben meg­egyez­tek, egy sar­ka­la­tos kér­dés­ben nem jut­nak dű­lőre.

Bár az anyagi kér­dé­sek­ben meg­egyez­tek, egy sar­ka­la­tos kér­dés­ben nem jut­nak dű­lőre.

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Meg­törte a csen­det.

Hiába kér­dez­ték, egé­szen mos­ta­náig egy szót sem mon­dott a tör­tén­tek­ről.

Gergely Robi vallomása: Ma is szeretem a feleségem

Gergely Robi vallomása: Ma is szeretem a feleségem

Rit­ka­ság­nak szá­mít a kap­cso­la­tuk.

Rit­ka­ság­nak szá­mít, aho­gyan Ger­gely Ró­bert a volt fe­le­sé­gé­ről be­szél. Az éne­kes és 24 évvel fi­a­ta­labb ked­vese ta­valy nyá­ron dön­töt­tek úgy, hogy kü­lön­vál­nak

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

A hu­mo­rista két rosszul si­ke­rült há­zas­ság után ismét sze­rel­mes, ám szü­lői se­gít­ség nél­kül kép­te­len lenne fenn­tar­tani az élet­szín­vo­na­lát.

A hu­mo­rista két rosszul si­ke­rült há­zas­ság után ismét sze­rel­mes, ám szü­lői se­gít­ség nél­kül kép­te­len lenne fenn­tar­tani az élet­szín­vo­na­lát.

Szomorú hír! Válik a magyar fitneszálompár!

Szomorú hír! Válik a magyar fitneszálompár!

Az egy­kori sze­rel­me­sek több mint tíz évig éltek bol­do­gan, de már nem bír­ták to­vább együtt!

Az egy­kori sze­rel­me­sek több mint tíz évig éltek bol­do­gan, de már nem bír­ták to­vább együtt!

A nyilvánosság elé állt a színész: 15 év után hivatalosan is vége a házasságának

A nyilvánosság elé állt a színész: 15 év után hivatalosan is vége a házasságának

A Gla­di­á­tor sztárja maga je­len­tette be, hogy öt év kü­lön­élés után hi­va­ta­lo­san is el­vált.

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Nem tel­het el úgy egy hét sem...

Nem tel­het el úgy egy hét sem, hogy a szí­nész ne mon­dana, vagy tenne va­lami meg­hök­ken­tőt. Ma ezzel ruk­kolt elő!

Válik Channing Tatum

Válik Channing Tatum

Nem tér ma­gá­hoz Hol­ly­wood, mi­u­tán Chan­ning Tatum és Jenna Dewan be­je­len­tette vá­lá­sát.

Erre senki sem szá­mí­tott! Chan­ning Tatum és fe­le­sége, Jenna egy köz­le­mény­ben tu­datta a vi­lág­gal, hogy bé­ké­ben ugyan, de be­ad­ták a vá­ló­pert. A sár­mos szí­nész és tán­cos fe­le­sége az egyik leg­össze­il­lőbb pá­rost al­kotta Hol­ly­wood­ban.

Tényleg vége! Dancs Annamari válik Kiskerótól!

Tényleg vége! Dancs Annamari válik Kiskerótól!

Egy évvel az­után, hogy Ke­ré­nyi Mik­lós Máté el­köl­tö­zött gye­reke any­já­tól, el­kez­dő­dött az el­já­rás.

Bizarr húzás, postán küldte vissza jegygyűrűjét Meghan Markle

Bizarr húzás, postán küldte vissza jegygyűrűjét Meghan Markle

Meg­le­he­tő­sen ér­zé­ket­le­nül cse­le­ke­dett a gyö­nyörű meny­asszony.

Kö­ve­tőit is meg­lepte, meg­le­he­tő­sen ér­zé­ket­le­nül cse­le­ke­dett a gyö­nyörű meny­asszony.

Dancs Annamari vallomása: Hazudnék, ha azt mondanám, jól vagyok

Dancs Annamari vallomása: Hazudnék, ha azt mondanám, jól vagyok

A szí­nész­nő­nek je­len­leg egy­éves kisfia, Ádám bol­dog­sága a leg­fon­to­sabb, mi­atta nem en­ged­heti meg ma­gá­nak, hogy össze­omol­jon.

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

A férfiak egye­dül­álló szü­lő­ként pont úgy küz­de­nek a gye­rek­ne­ve­lés­sel, mint a nők, de róluk va­la­hogy ke­ve­sebb szó esik.

Leszámol egykori életével, válik a sikeres színész

Leszámol egykori életével, válik a sikeres színész

Nem­csak egy­kori ked­ve­sé­től sza­kad el, hanem az évek során össze­gyűj­tött hol­mik­tól is meg­sza­ba­dul.

Nem­csak egy­kori ked­ve­sé­től sza­kad el, hanem az évek során össze­gyűj­tött ér­té­kes hol­mik­tól is meg­sza­ba­dul.

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Néha annyira túl­tol­ják a párok az el­me­bajt, hogy az ügy­vé­dek és a bírók is csak pis­log­nak.

Egy válás körül sok csú­nya tör­té­net akad, de néha annyira túl­tol­ják a párok az el­me­bajt, hogy az ügy­vé­dek és a bírók is csak pis­log­nak.

Gyorsan jött a lebukás! Miatta vált el az álompár?

Gyorsan jött a lebukás! Miatta vált el az álompár?

A szí­nész még csak most sza­kí­tott.

A szí­nész még csak most sza­kí­tott Jen­ni­fer Anis­ton­nal, de máris egy másik nővel ro­man­ti­ká­zott. A kor­kü­lönb­ség se za­varja.

Trump döntött: elindítja a válópert

Trump döntött: elindítja a válópert

A há­zas­pár hi­va­ta­lo­san is meg­erő­sí­tette, hogy 12 év után el­vál­nak út­jaik.

A há­zas­pár hi­va­ta­lo­san is meg­erő­sí­tette, hogy 12 év után el­vál­nak út­jaik.

36 éve képtelen elválni feleségétől Bodrogi Gyula, pedig más nővel él...

36 éve képtelen elválni feleségétől Bodrogi Gyula, pedig más nővel él...

Bod­rogi Gyu­lát és Voith Ágit a há­­zas­­sági pa­­pí­­rok még össze­­kö­­tik...

Bod­rogi Gyu­lát és Voith Ágit a há­­zas­­sági pa­­pí­­rok még össze­­kö­­tik, de a sze­­re­­lem már nem. Hí­re­sen jó ba­rá­tok!

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get.

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get: míg há­zas­sága egy év után tönk­re­ment, addig új csa­lád­tagja min­den­ben tá­mo­gatja.

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Nem­rég je­len­tette be, hogy fér­jé­vel el­vál­nak út­jaik, de úgy tűnik, nem so­káig szo­mor­ko­dott.

Botrány a levegőben, világsztár miatt balhézik a magyar sztárpár!

Botrány a levegőben, világsztár miatt balhézik a magyar sztárpár!

Egy latin bika miatt vált pus­ka­po­rossá a han­gu­lat, a válás is szóba ke­rült.

A mu­la­tós sztá­rok kö­zött egy latin bika miatt vált pus­ka­po­rossá a han­gu­lat, a válás is szóba ke­rült.