CÍMKE: 'válás'

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

Az egy­kori sztár­pár még min­dig nem vált el, és ez most a szí­nész mal­mára hajtja a vizet.

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Bebe mos­ta­ná­ban a ze­né­lés­ben éli ki magát és ezen a jö­vő­ben sem sze­retne vál­toz­tatni.

FRISS HÍREK

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Pély Barna és Ga­lam­bos Dor­ina 2003-ban jött össze az első Me­gasztár ideje alatt.

Pély Barna és Ga­lam­bos Dor­ina 2003-ban jött össze az első Me­gasztár ideje alatt.

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

A rap­per ál­lítja, exe egy­ál­ta­lán nem tö­rő­dik az öt­éves kis­lá­nyuk­kal.

A rap­per ál­lítja, exe egy­ál­ta­lán nem tö­rő­dik úgy az öt­éves kis­lá­nyuk­kal, mint ál­lítja.

Könnyek közt vallott a sztármami: sajnálja, hogy tönkretett egy házasságot

Könnyek közt vallott a sztármami: sajnálja, hogy tönkretett egy házasságot

Ren­ge­teg vitát szült az, hogy ér­zé­ket­le­nül vi­sel­ke­dett egy nehéz idő­szak­ban.

Ren­ge­teg vitát szült az, hogy ér­zé­ket­le­nül vi­sel­ke­dett egy nehéz idő­szak­ban.

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett. Édes­anyja hálás neki, ami­ért 36 éve bol­dog há­zas­ság­ban élhet.

Sírva hívta édesanyját: elege lett, válni akar a népszerű tévés

Sírva hívta édesanyját: elege lett, válni akar a népszerű tévés

Nem bírja el­vi­selni fér­jét, ezért már ügy­vé­dek­hez for­dult. Úgy tudni, Kim Kar­das­hian már nem is al­szik ott­hon.

Nem bírja el­vi­selni fér­jét, ezért ügy­vé­dek­hez for­dult. Kim Kar­das­hian már nem is al­szik ott­hon.

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Csilla eddig hall­ga­ta­ott.

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Meg­törte a csen­det.

Hiába kér­dez­ték, egé­szen mos­ta­náig egy szót sem mon­dott a tör­tén­tek­ről.

Elkezdődött a magyar sztárpár válópere: Ez hosszú lesz

Elkezdődött a magyar sztárpár válópere: Ez hosszú lesz

Bár az anyagi kér­dé­sek­ben meg­egyez­tek, egy sar­ka­la­tos kér­dés­ben nem jut­nak dű­lőre. A gyer­me­kük fö­lött vi­táz­nak a bí­ró­sá­gon.

Bár az anyagi kér­dé­sek­ben meg­egyez­tek, egy sar­ka­la­tos kér­dés­ben nem jut­nak dű­lőre. A gyer­me­kük fö­lött vi­táz­nak a bí­ró­sá­gon.

Szomorú hír! Válik a magyar fitneszálompár!

Szomorú hír! Válik a magyar fitneszálompár!

Nem bír­ták to­vább együtt...

Az egy­kori sze­rel­me­sek több mint tíz évig éltek bol­do­gan, de már nem bír­ták to­vább együtt! A ra­jon­gó­ik­kal a kö­zös­ségi ol­da­lu­kon osz­tot­ták meg a rossz hírt!

A nyilvánosság elé állt a színész: 15 év után hivatalosan is vége a házasságának

A nyilvánosság elé állt a színész: 15 év után hivatalosan is vége a házasságának

A Gla­di­á­tor sztárja maga je­len­tette be, hogy öt év kü­lön­élés után hi­va­ta­lo­san is el­vált.

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

A hu­mo­rista két rosszul si­ke­rült há­zas­ság után ismét sze­rel­mes, ám szü­lői se­gít­ség nél­kül kép­te­len lenne fenn­tar­tani az élet­szín­vo­na­lát.

A hu­mo­rista két rosszul si­ke­rült há­zas­ság után ismét sze­rel­mes, ám szü­lői se­gít­ség nél­kül kép­te­len lenne fenn­tar­tani az élet­szín­vo­na­lát.

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Nem tel­het el úgy egy hét sem, hogy a szí­nész ne mon­dana, vagy tenne va­lami meg­hök­ken­tőt. Ma ezzel ruk­kolt elő!

Nem tel­het el úgy egy hét sem, hogy a szí­nész ne mon­dana, vagy tenne va­lami meg­hök­ken­tőt. Ma ezzel ruk­kolt elő!

Válik Channing Tatum

Válik Channing Tatum

Erre senki sem szá­mí­tott! Chan­ning Tatum és fe­le­sége, Jenna egy köz­le­mény­ben tu­datta a vi­lág­gal, hogy bé­ké­ben ugyan, de el­vál­nak. Az egyik leg­össze­il­lőbb pá­rost al­kot­ták Hol­ly­wood­ban.

Erre senki sem szá­mí­tott! Chan­ning Tatum és fe­le­sége, Jenna egy köz­le­mény­ben tu­datta a vi­lág­gal, hogy­bár bé­ké­ben, de be­ad­ták a vá­ló­pert.

Bizarr húzás, postán küldte vissza jegygyűrűjét Meghan Markle

Bizarr húzás, postán küldte vissza jegygyűrűjét Meghan Markle

Kö­ve­tőit is meg­lepte, meg­le­he­tő­sen ér­zé­ket­le­nül cse­le­ke­dett a gyö­nyörű meny­asszony.

Dancs Annamari vallomása: Hazudnék, ha azt mondanám, jól vagyok

Dancs Annamari vallomása: Hazudnék, ha azt mondanám, jól vagyok

A szí­nész­nő­nek je­len­leg egy­éves kisfia, Ádám bol­dog­sága a leg­fon­to­sabb, mi­atta nem en­ged­heti meg ma­gá­nak, hogy össze­omol­jon.

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

A férfiak egye­dül­álló szü­lő­ként pont úgy küz­de­nek a gye­rek­ne­ve­lés­sel, mint a nők, de róluk va­la­hogy ke­ve­sebb szó esik.

36 éve képtelen elválni feleségétől Bodrogi Gyula, pedig más nővel él...

36 éve képtelen elválni feleségétől Bodrogi Gyula, pedig más nővel él...

Bod­rogi Gyu­lát és Voith Ágit a há­­zas­­sági pa­­pí­­rok még össze­­kö­­tik, de a sze­­re­­lem már nem. Hí­re­sen jó ba­rá­tok!

Tényleg vége! Dancs Annamari válik Kiskerótól!

Tényleg vége! Dancs Annamari válik Kiskerótól!

Egy évvel az­után, hogy Ke­ré­nyi Mik­lós Máté el­köl­tö­zött gye­reke any­já­tól, el­kez­dő­dött az el­já­rás.

Egy évvel az­után, hogy Ke­ré­nyi Mik­lós Máté el­köl­tö­zött gye­reke any­já­tól, el­kez­dő­dött az el­já­rás.

Leszámol egykori életével, válik a sikeres színész

Leszámol egykori életével, válik a sikeres színész

Nem­csak ked­ve­sé­től sza­kad el.

Nem­csak egy­kori ked­ve­sé­től sza­kad el, hanem az évek során össze­gyűj­tött hol­mik­tól is meg­sza­ba­dul.

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Néha túl­tol­ják a párok az el­me­bajt.

Egy válás körül sok csú­nya tör­té­net akad, de néha annyira túl­tol­ják a párok az el­me­bajt, hogy az ügy­vé­dek és a bírók is csak pis­log­nak.

Gyorsan jött a lebukás! Miatta vált el az álompár?

Gyorsan jött a lebukás! Miatta vált el az álompár?

A szí­nész még csak most sza­kí­tott Jen­ni­fer Anis­ton­nal, de máris egy másik nővel ro­man­ti­ká­zott.

A szí­nész még csak most sza­kí­tott Jen­ni­fer Anis­ton­nal, de máris egy másik nővel ro­man­ti­ká­zott. A kor­kü­lönb­ség se za­varja.

Trump döntött: elindítja a válópert

Trump döntött: elindítja a válópert

A há­zas­pár hi­va­ta­lo­san is meg­erő­sí­tette, hogy 12 év után el­vál­nak út­jaik. A há­zas­ság­nak bot­rá­nyok nél­kül ért vége, sze­ret­né­nek jóban ma­radni.

A há­zas­pár hi­va­ta­lo­san is meg­erő­sí­tette, hogy 12 év után el­vál­nak út­jaik. A há­zas­ság­nak bot­rá­nyok nél­kül ért vége, sze­ret­né­nek jóban ma­radni.

Botrány a levegőben, világsztár miatt balhézik a magyar sztárpár!

Botrány a levegőben, világsztár miatt balhézik a magyar sztárpár!

A mu­la­tós sztá­rok kö­zött egy latin bika miatt vált pus­ka­po­rossá a han­gu­lat, a válás is szóba ke­rült.

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Nem­rég je­len­tette be, hogy fér­jé­vel el­vál­nak út­jaik, de úgy tűnik, nem so­káig szo­mor­ko­dott.

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get.

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get: míg há­zas­sága egy év után tönk­re­ment, addig új csa­lád­tagja min­den­ben tá­mo­gatja.

Két év után beadta a válókeresetet a gyönyörű színésznő, nem hisz a monogámiában

Két év után beadta a válókeresetet a gyönyörű színésznő, nem hisz a monogámiában

Nehéz idő­sza­kon van túl.

Nehéz idő­sza­kon van túl a szí­nész­ke­dés­sel és ének­lés­sel is fog­lal­kozó édes­anya.

Fiatalabb pasira vágyik a dögös magyar sztáranyuka

Fiatalabb pasira vágyik a dögös magyar sztáranyuka

Öt­ven­éve­sen is vá­gyik a sze­re­lemre.

Öt­ven­éve­sen, egy válás után is nyi­tott a sze­re­lemre a Xan­tus Bar­bara. A Turay Ida Szín­ház sztárja öt évvel ez­előtt vált el fér­jé­től, Szurdi Mik­lós­tól.

Szomorú vallomás, tíz év után véget ért a magyar álompár házassága!

Szomorú vallomás, tíz év után véget ért a magyar álompár házassága!

A szí­nész és hu­szon­négy évvel fi­a­ta­labb fe­le­sége még min­dig fáj­lal­ják a tör­tén­te­ket, ám tud­ják, semmi nem tör­tén­he­tett volna más­ként.

Erre senki sem számított, 31 év után titokban vált el a sztárpár

Erre senki sem számított, 31 év után titokban vált el a sztárpár

A híres ren­dező már az Oscar-díj­át­adóra sem a fe­le­sé­gé­vel ment.

A híres ren­dező már az Oscar-díj­át­adóra sem a fe­le­sé­gé­vel ment, akkor már rég nem vol­tak együtt.

Kitálalt az író, meglepő dolog derült ki Diana hercegnő házasságáról

Kitálalt az író, meglepő dolog derült ki Diana hercegnő házasságáról

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna Ká­roly her­ceg­ről.

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna Ká­roly her­ceg­ről.

Végsőkig küzdött a sztárpár, mégis összetört az álmuk

Végsőkig küzdött a sztárpár, mégis összetört az álmuk

Az ame­ri­kai szí­nésznő és szí­nész párja na­gyon sze­ret­tek volna gye­re­ket és min­dent meg­tet­tek a há­zas­sá­gu­kért is.

Az ame­ri­kai szí­nésznő és szí­nész párja na­gyon sze­ret­tek volna gye­re­ket és min­dent meg­tet­tek a há­zas­sá­gu­kért is, de ku­dar­cot val­lot­tak.

Durva harcot vív gyermeke felügyeleti jogáért a magyar sztár!

Durva harcot vív gyermeke felügyeleti jogáért a magyar sztár!

A Jóban Rossz­ban egy­kori álom­párja kö­zött annyira el­mér­ge­se­dett a vi­szony, hogy már csak a bí­ró­sá­gon be­szél­nek egy­más­sal.

Sokkot kapott a feleség, amikor rájött, hogy férje nem is a nőket szereti

Sokkot kapott a feleség, amikor rájött, hogy férje nem is a nőket szereti

Nem lehet kel­le­mes a fel­is­me­rés, az biz­tos. Nők me­sél­tek arról, mi­ként de­rült ki, hogy fér­jük a férfi­ak­hoz von­zó­dik.

Óriásit kockáztatott Berki Krisztián új szerelme

Óriásit kockáztatott Berki Krisztián új szerelme

Férje min­dent meg­adott neki.

Férje a csil­la­go­kat is le­hozta neki az égről, aztán jött Berki, és a min­dent el­söprő sze­re­lem.

Hatalmasat bukik Jennifer Aniston exe, erre ő sem számított

Hatalmasat bukik Jennifer Aniston exe, erre ő sem számított

A vá­lás­sal nagy va­gyo­no­kat ve­szít­het.

A vá­lás­sal nagy va­gyo­no­kat ve­szít­het, pél­dául az óri­ási gyé­mánt­gyű­rűt is, ami több mint 120 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő dol­lár­jába ke­rült.

Ex-férje lett Xantus Barbara főnöke: Így bánnak egymással!

Ex-férje lett Xantus Barbara főnöke: Így bánnak egymással!

Mu­si­ca­len dol­go­zik együtt Szurdi Mik­lós és Xan­tus Bar­bara! A szí­nésznő el­árulta, hogy vi­sel­ke­dik vele a ren­dező!

Közös mu­si­ca­len dol­go­zik együtt Szurdi Mik­lós és Xan­tus Bar­bara! A szí­nésznő el­árulta, hogy vi­sel­ke­dik vele a neves ren­dező!

Durva válás elé néz Berki új szerelme

Durva válás elé néz Berki új szerelme

Még­sem olyan egy­szerű a kép­let Berki Krisz­tián új sze­relme kap­csán...

Még­sem olyan egy­szerű a kép­let Berki Krisz­tián új sze­relme kap­csán, mint azt el­sőre hinni le­he­tett. Ka­tona Re­náta, azaz Mazsi ugyanis házas! Sőt, a plety­kák sze­rint a nőnek nem­rég ko­moly közös ter­vei vol­tak a fér­jé­vel...

Napokig éhezett a sztár, majdnem belehalt a válásába

Napokig éhezett a sztár, majdnem belehalt a válásába

Egy héten át csak teát és vizet ivott.

Egy héten át csak teát és vizet fo­gyasz­tott a hol­ly­woodi szép­fiú, mi­u­tán véget ért 8 éves há­zas­sága. Tisz­tí­tó­kú­ra­ként élte meg ezt az idő­sza­kot.

Nem hiszed el, kivel vigasztalódik a válófélben lévő Jennifer Aniston

Nem hiszed el, kivel vigasztalódik a válófélben lévő Jennifer Aniston

Ér­de­kes dol­go­kat ko­tyo­gott ki egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő barát.

Ér­de­kes dol­go­kat ko­tyo­gott ki egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő barát.

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Magánéleti dráma, súlyos csapás érte Jordán Tamást

Magánéleti dráma, súlyos csapás érte Jordán Tamást

22 év után kell új éle­tet kez­de­nie.

Nem elég a nyári hor­ror­bal­eset és a szak­mai gon­dok, 22 év után kell új éle­tet kez­de­nie.

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Ha­tal­mas va­gyont hal­moz­tak fel. Peren kívül is meg­egyez­het­nek, ha nem kö­töt­tek há­zas­sági szer­ző­dést.

Meghatóan vallott kisfiáról Kerényi Miklós Máté elhagyott felesége!

Meghatóan vallott kisfiáról Kerényi Miklós Máté elhagyott felesége!

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt adott éle­tet közös gyer­me­kük­nek.

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt adott éle­tet közös gyer­me­kük­nek, aki a vi­lá­gon a leg­fon­to­sabb szá­mára.

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, sze­rel­mük nem bírta ki a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évet.

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, sze­rel­mük nem bírta ki a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évet.

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár vá­lási so­ro­zata.

Hi­he­tet­len, ilyet még a profi for­ga­tó­könyv­írók sem tud­ná­nak ki­ta­lálni! Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár vá­lási so­ro­zata, amely most egy újabb meg­lepő epi­zód­dal foly­ta­tó­dik.

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg.

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg, 2 randi után pedig máris a közös jövőt ter­vez­ge­tik, fittyet hányva a 24 év kor­kü­lönb­ségre.

Itt a magyarázat: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka a férjének

Itt a magyarázat: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka a férjének

Úszónk túl van a ne­he­zén? Ez lehet az oka az utóbbi hetek tör­té­né­se­i­nek.

Úszó­sztá­runk túl van a ne­he­zén? Ez lehet az oka az utóbbi hetek tör­té­né­se­i­nek.

Kitálalt a volt feleség, ilyen a kapcsolata Klausmann Viktorral

Kitálalt a volt feleség, ilyen a kapcsolata Klausmann Viktorral

Nyolc éve, hogy el­vál­tak, de máig sok időt töl­te­nek együtt. A tévés ex­neje meg­ta­nulta ke­zelni a hely­ze­tet.

Nyolc éve, hogy el­vál­tak, de máig sok időt töl­te­nek együtt. A tévés ex­neje meg­ta­nulta ke­zelni a hely­ze­tet.

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Durva pil­la­nat, za­varba ejtő okból.

Durva pil­la­nat, ami­kor az egyik há­zas­társ vá­lás­sal fe­nye­geti meg a má­si­kat. Kü­lö­nö­sen, ha a dühöt egé­szen ne­vet­sé­ges ok vál­totta ki.

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

De­cem­ber­ben még úgy tűnt, van re­mény a bé­kü­lésre, most azon­ban vá­rat­lan for­du­lat kö­vet­ke­zett...

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Fáj­dal­mas, de tény, hogy a há­zas­sá­gok fele vá­lás­sal vég­ző­dik. A pár­kap­cso­la­tok­nak pedig ennél is na­gyobb há­nyada.

Ezért nem válok el: 11 boldogtalan férfi őszinte vallomása

Ezért nem válok el: 11 boldogtalan férfi őszinte vallomása

Válás mel­lett dön­teni nem könnyű.

Válás mel­lett dön­teni nem olyan könnyű, mint gon­dol­nánk. 11 férfi me­séli el, miért marad a fe­le­sége mel­lett, még akkor is, ha leg­szí­ve­seb­ben cso­ma­golna.

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

Kisfiuk csu­pán négy hó­na­pos volt.

A há­zas­pár gyer­meke, Ádám csu­pán négy hó­na­pos volt, ami­kor édes­apja ke­mény dön­tést ho­zott.

Kerényi Miklós Máté vallomása: Ő volt ott, ha sírni akartam

Kerényi Miklós Máté vallomása: Ő volt ott, ha sírni akartam

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl.

A Ope­rett­szín­ház fi­a­tal mű­vé­sze élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl. Eddig hall­ga­tott zak­la­tási bot­rány­ról, vá­lás­ról, új sze­re­lem­ről...

Szülei válásáról vallott Stohl Luca: ezért nem mert szakítani az anyja!

Szülei válásáról vallott Stohl Luca: ezért nem mert szakítani az anyja!

Tíz­éves volt, ami­kor édes­anyja úgy dön­tött, el­vá­lik Stohl And­rás­tól.

A fi­a­tal tánc­mű­vész tíz­éves volt, ami­kor édes­anyja úgy dön­tött, el­vá­lik Stohl And­rás­tól.

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Stohl And­rás lánya nem lett volna olyan meg­bo­csátó, mint ami­lyen édes­anyja volt.

Stohl And­rás lánya nem lett volna olyan meg­bo­csátó, mint ami­lyen édes­anyja volt. Ő ezt nem csi­nálta volna végig...

Bejelentette a műsorvezető: 11 év házasság után elhagyja a feleségét

Bejelentette a műsorvezető: 11 év házasság után elhagyja a feleségét

Plety­kák már ke­ring­tek egy ideje a sza­kí­tás­ról, hi­va­ta­lo­san azon­ban csak most je­len­tet­ték be.

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban láss.

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban lásd, vajon tény­leg ko­moly-e a gond.

Itt az igazság Hajdú Péter és Sarka Kata válásáról

Itt az igazság Hajdú Péter és Sarka Kata válásáról

Bár az egyik ma­ga­zin cím­lap­ján kö­zölte, hogy ismét előröl kez­dőd­het az év­ti­zed vá­ló­pere, ez nem igaz.

Bár az egyik ma­ga­zin cím­lap­ján kö­zölte, hogy ismét előröl kez­dőd­het az év­ti­zed vá­ló­pere, ennél na­gyobb éve­dést aligha kö­vet­het­tek volna el.

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

A hírek sze­rint a szí­nész egy alig ti­zen­nyolc éves lá­nyért hagyta ma­gára a csa­lád­ját.

Fondorlatos módon hozta újra össze elvált szüleit Rubint Réka!

Fondorlatos módon hozta újra össze elvált szüleit Rubint Réka!

A fit­nesz­lady sem­mit nem eről­te­tett.

A fit­nesz­lady sem­mit nem eről­te­tett, ki­csit mégis se­gí­tett abban, hogy sze­ret­tei egy­másra ta­lál­ja­nak.

A színpadon sem csókolja egymást Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari

A színpadon sem csókolja egymást Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari

A szí­nész­há­zas­pár kap­cso­lata ta­valy nyá­ron ért véget.

A szí­nész­há­zas­pár kap­cso­lata ta­valy nyá­ron ért véget, Kis­keró azóta új párra ta­lált egy fi­a­tal szí­nésznő sze­mé­lyé­ben.

Megalázó részletek: így hagyta faképnél feleségét Kerényi Miklós Máté!

Megalázó részletek: így hagyta faképnél feleségét Kerényi Miklós Máté!

Dancs An­na­mari min­dent meg­tett azért, hogy férje meg­gon­dolja magát.

Dancs An­na­mari min­dent meg­tett azért, hogy férje meg­gon­dolja magát és ne hagyja ma­gára új­szü­lött fi­uk­kal.

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Váratlan fordulat: Hazatér, családjával karácsonyozik Hujber Ferenc

Váratlan fordulat: Hazatér, családjával karácsonyozik Hujber Ferenc

Ha­za­lá­to­gat az ün­ne­pekre gyer­me­ke­i­hez Huj­ber Feri, és be­le­ment, hogy fe­le­sé­gé­vel el­kezd­jék in­tézni a vá­lást.

Kiderült: megcsalták a magyar sztárt, ezért vált el

Kiderült: megcsalták a magyar sztárt, ezért vált el

Ja­kup­csek Gab­ri­ella most ki­tá­lal.

Ja­kup­csek Gab­ri­ella első há­zas­sá­gá­ról, a válás oka­i­ról na­gyon ke­ve­set le­he­tett eddig tudni. Azon­ban Lo­vász Lász­ló­val ki­vé­telt tett, neki be­szélt róla.

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

A mű­sor­ve­ze­tőt meg­őr­jíti a ka­rá­cso­nyi aján­dék­vá­sár­lás, ennyi év után kép­te­len kre­a­tí­van vá­lasz­tani.

Családi dráma, ezért csalta meg férje Kovács Patríciát

Családi dráma, ezért csalta meg férje Kovács Patríciát

A volt po­li­ti­kus meg­törte a csen­det.

A volt po­li­ti­kus hosszas hall­ga­tás után törte meg a csen­det. El­árulta, ő volt az, aki el­kö­vette a leg­na­gyobb bűnt, a fél­re­lé­pést.

Összeomlott Pécsi Ildikó: Ebbe nem halhatok bele!

Összeomlott Pécsi Ildikó: Ebbe nem halhatok bele!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek tönk­re­men­tek az ide­gei, és be­le­be­te­ge­dett az ál­landó pe­res­ke­désbe! Mi lesz így vele?

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek tönk­re­men­tek az ide­gei, és be­le­be­te­ge­dett az ál­landó pe­res­ke­désbe! Mi lesz így vele?

Élő adásban vallott a válásról Liptai Claudia!

Élő adásban vallott a válásról Liptai Claudia!

El­mondta, miért van ma­nap­ság sok­kal több válás, mint régen.

A mű­sor­ve­zető ki­fej­tette a vé­le­mé­nyét arról, miért van ma­nap­ság sok­kal több válás, mint régen.

Elég drasztikus: Kivágatott egy darabot magából a Spice Girl

Elég drasztikus: Kivágatott egy darabot magából a Spice Girl

Mel B har­ma­dik férje min­den em­lé­ké­től meg akar sza­ba­dulni, és ezért elég durva dol­gokra is haj­landó.

Durva titok, az egyház érvénytelenítette a TV2 sztárjának házasságát

Durva titok, az egyház érvénytelenítette a TV2 sztárjának házasságát

Az es­küvő után hamar rá­jöt­tek arra, hogy nem il­le­nek össze.

Az es­küvő után hamar rá­jöt­tek arra, hogy nem il­le­nek össze, ezért a válás mel­lett dön­töt­tek.

Kitálalt Ganxsta Zolee, mindent elmondott a válásáról!

Kitálalt Ganxsta Zolee, mindent elmondott a válásáról!

A rap­per­nek és volt ne­jé­nek a válás után lett iga­zán jó a kap­cso­lata egy­más­sal.

A rap­per­nek és volt ne­jé­nek a válás után lett iga­zán jó a kap­cso­lata egy­más­sal.

Fájdalmas vallomás Angelina Jolie-tól

Fájdalmas vallomás Angelina Jolie-tól

Két­ség­be­eset­ten pró­bálta meg­men­teni a há­zas­sá­gát.

A szí­nésznő el­árulta, hogy mi­lyen két­ség­be­eset­ten pró­bálta meg­men­teni a há­zas­sá­gát, de csak még mé­lyebbre ke­rül­tek a földi po­kol­ban szí­nész pár­já­val, Brad Pit­tel.

Ilyen férfira vágyik válása után Kovács Patrícia

Ilyen férfira vágyik válása után Kovács Patrícia

Ko­vács Pat­rí­cia hét év után vált el.

Ko­vács Pat­rí­cia hét év után vált el fér­jé­től, de to­vábbra is hisz a sze­re­lem­ben és min­denre nyi­tott.

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

De vajon mi a vá­la­sza a Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek? A Ri­post meg­tudta!

Pécsi Il­dikó uno­kája gye­rek volt, ami­kor el­kez­dő­dött szü­lei vá­lása, azóta sár­mos fi­a­tal­em­berré cse­pe­re­dett. A fiú nem ha­rag­szik nagy­ma­má­jára, és nyi­tott az újabb ta­lál­ko­zásra, hi­szen négy éve nem is lát­ták egy­mást, meg­szűnt köz­tük min­den kap­cso­lat.

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

Erre senki sem számított: visszavonta a durva vádakat a sztáranyuka

Erre senki sem számított: visszavonta a durva vádakat a sztáranyuka

A vá­ló­fél­ben lévő éne­kesnő ko­ráb­ban azzal vá­dolta fér­jét, hogy meg­verte őt.

Összetört a gyásztól, elhunyt a TV2 sztárjának édesapja

Összetört a gyásztól, elhunyt a TV2 sztárjának édesapja

Nem tu­dott el­kö­szönni tőle.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője tudta, hogy apu­ká­já­nak kevés ideje van hátra. Kol­lá­nyi Zsu­zsi mégis iszo­nya­tos fáj­dal­mat ér­zett, ami­kor meg­tudta a hírt.

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Rá sem lehet is­merni a mű­sor­ve­ze­tőre.

Rá sem lehet is­merni a mű­sor­ve­ze­tőre, aki­nek csak egy rö­vidke ro­mánca volt, mióta zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.