CÍMKE: 'válás'
FRISS HÍREK

Váratlan fordulat, Shane Tusup ki sem ejtette Katinka nevét

Váratlan fordulat, Shane Tusup ki sem ejtette Katinka nevét

Az ame­ri­kai férfi fur­csa in­ter­jút adott a Nem­zeti Sport­nak.

Az ame­ri­kai férfi fur­csa in­ter­jút adott a Nem­zeti Sport­nak.

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett.

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett. Ennek pedig na­gyon örül az egy­kori ki­váló ko­sár­lab­dázó.

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Meg­törte a csen­det az úszónő. Őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Elváltak, Hosszú Katinka busásan kifizette Shane Tusupot

Elváltak, Hosszú Katinka busásan kifizette Shane Tusupot

Úgy tűnik, hi­va­ta­lo­san is le­zá­rult a kap­cso­lat.

Úgy tűnik, hi­va­ta­lo­san is le­zá­rult Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup kap­cso­lata. Egy benn­fen­tes me­sélt.

Megrendítő vallomás: ezért ment tönkre a magyar színésznő házassága

Megrendítő vallomás: ezért ment tönkre a filmben, tévében és színházban is játszó magyar színésznő házassága

Ki­lenc év há­zas­ság után vált el fér­jé­től Ko­vács Pat­rí­cia.

Ki­lenc év há­zas­ság után vált el fér­jé­től, gyer­meke ap­já­tól a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem című te­le­ví­ziós so­ro­zat női fő­sze­rep­lője, Ko­vács Pat­rí­cia.

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

A szí­nész­nőt más­fél évvel ez­előtt hagyta el a férje.

Most újra bol­dog, de a té­vé­ben oda­szúrt egy­kori ked­ve­sé­nek.

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Az egy­kori vörös bom­bázó nem bírta el­vi­selni, hogy évek­kel a sza­kí­tá­suk után is meg­szól­ták őt.

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

A sztár­anyuka ta­valy vált el a fér­jé­től 16 év há­zas­ság után, a sza­kí­tás pedig eléggé meg­vi­selte.

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Tusup

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Villámlátogatás, Shane Tusup a milliárdok miatt érkezett

Villámlátogatás, Shane Tusup a milliárdok miatt érkezett

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edző-férje meg­bí­zott egy ügy­vé­det Bu­da­pes­ten.

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Három hó­napja je­len­tette be, hogy ti­zen­hat év után véget ért a há­zas­sága, a jelek sze­rint férje nevét sem kí­vánja meg­tar­tani.

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

A szí­nésznő még Brad Pitt tár­sa­sá­gá­ban járt ná­lunk.

A szí­nésznő még Brad Pitt tár­sa­sá­gá­ban járt ná­lunk, és most meg­osz­tott né­hány em­lé­ket.

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

A her­cegi pár­ról ren­ge­teg szó­be­széd ter­jed, a sze­mély­zet pedig a hátuk mö­gött is össze­súg.

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Az egy­kori álom­pár már évek­kel ez­előtt el­vált egy­más­tól, ám közös kis­lá­nyuk, Zorka a mai napig össze­köti őket.

Teljesen összetört, terápián dolgozta fel válását a magyar színész!

Teljesen összetört, terápián dolgozta fel válását a magyar színész!

Po­lyák Lilla volt férje ne­he­zen fo­gadta el, hogy véget ért a há­zas­sága.

Po­lyák Lilla volt férje ne­he­zen fo­gadta el, hogy véget ért a há­zas­sága, min­den tőle tel­he­tőt meg­tett azért, hogy lel­ki­leg job­ban le­gyen.

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt ve­tett véget ti­zen­hat év után a há­zas­sá­gá­nak, ám egy­ál­ta­lán nem bánta meg a dön­tést.

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt ve­tett véget ti­zen­hat év után a há­zas­sá­gá­nak, ám egy­ál­ta­lán nem bánta meg a dön­tést.

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

A szí­nésznő mö­gött nehéz év áll.

A szí­nésznő-mű­sor­ve­zető mö­gött nehéz év áll: ti­zen­hat hosszú év há­zas­ság után úgy dön­töt­tek a fér­jé­vel, hogy el­vál­nak egy­más­tól.

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Az új ren­del­ke­zést a szaúd-ará­biai nők ér­de­ké­ben ve­zet­ték be. Szá­munkra ez egy ki­csit fur­csa, de majd meg­ma­gya­ráz­zuk, hogy miről van szó.

Az új ren­del­ke­zést a szaúd-ará­biai nők ér­de­ké­ben ve­zet­ték be. Eddig ugyanis sok nő nem is tudta, hogy el­vált... Szá­munkra ez egy ki­csit fur­csa, de majd meg­ma­gya­ráz­zuk, hogy miről van szó.

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Él­vezi az egye­dül­lé­tet.

A szí­nésznő ko­ráb­ban el sem tudta kép­zelni, hogy egye­dül­álló nő­ként éljen.

Kiderült, mit keresett a társkeresőn az elvált magyar sztár

Kiderült, mit keresett a társkeresőn az elvált magyar sztár

Saját maga mondta el, mi volt az oka.

Saját maga mondta el, mi volt az oka annak, hogy re­giszt­rált az ol­dalra. Meg­lepő vá­laszt adott!

Részletek a zűrös válásról: így lett vége Hujber Feri és Cynthia házasságának

Részletek a zűrös válásról: így lett vége Hujber Feri és Cynthia házasságának

Ti­zenöt év után hi­va­ta­lo­san is véget ért Huj­ber Fe­renc há­zas­sága, egy közös is­me­rős be­szélt arról, mi is tör­tént pon­to­san...

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Job­ban be­le­gon­dolva, semmi új­don­ság nincs benne, csak eddig senki nem be­szélt róla.

Job­ban be­le­gon­dolva, semmi új­don­ság nincs benne, csak eddig senki nem be­szélt róla. Pedig nem­csak hó­na­po­kig tartó, el­mér­ge­se­dett vi­tá­hoz ve­zet­het, de vá­lás­hoz is. A leg­újabb ku­ta­tás ered­mé­nyei döb­be­ne­te­sek...

Elvált Hujber Ferenc: itt vannak a részletek

Elvált Hujber Ferenc: itt vannak a részletek

Hi­va­ta­lo­san is le­zár­ták a há­zas­sá­gu­kat! A szí­nész és gyer­me­ke­i­nek édes­anyja ti­zenöt év után mond­tak bú­csút egy­más­nak. Min­denki bol­dog, agy­ere­kek jól van­nak.

Hi­va­ta­lo­san is le­zár­ták a há­zas­sá­gu­kat! A szí­nész és gyer­me­ke­i­nek édes­anyja ti­zenöt év után mond­tak bú­csút egy­más­nak. Min­denki bol­dog, a gye­re­kek jól van­nak.

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Ha egy férj adja be a vá­ló­ke­re­se­tet, annak adott eset­ben durva oka lehet.

Ha egy férj adja be a vá­ló­ke­re­se­tet, annak adott eset­ben igen durva oka lehet. Me­re­dek szto­rik...

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

A nő a spi­ri­tu­á­lis sze­xet is ki­pró­bálta, de mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

Váratlan fordulat Angelina Jolie válásában, megegyezett Pitt-tel

Váratlan fordulat Angelina Jolie válásában, megegyezett Brad Pitt-tel

A sztár­pár so­káig vi­tá­zott azon, hogy mi­lyen arány­ban kap­ják a gye­re­kek fe­letti fel­ügye­leti jogot.

Újabb fordulat Angelina Jolie és Brad Pitt válásában, húzzák az időt

Újabb fordulat Angelina Jolie és Brad Pitt válásában, húzzák az időt

Az egy­kori álom­pár rá­jött, hogy gyer­me­keik ér­de­kei a leg­fon­to­sab­bak, ezért sze­ret­nék őket meg­kí­mélni.

Ez lehetett az egyik ok: komoly csalódás érte Ábel Anitát

Ez lehetett az egyik ok: komoly csalódás érte Ábel Anitát

A mű­sor­ve­ze­tőt és fér­jét min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­lád­juk.

A mű­sor­ve­ze­tőt és fér­jét min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­lád­juk.

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Férje már el is köl­tö­zött.

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Hi­he­tet­len szi­gorú a lista, szinte le­he­tet­len be­tar­tani. Nem vé­let­len, hogy ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki.

Megtörte a csendet: ezt mondta a 21 év után váló Robert De Niro

Megtörte a csendet: ezt mondta a 21 év után váló Robert De Niro

A szí­nész sze­retné, ha hagy­nák, hogy ren­dezze a hely­ze­tet a fe­le­sé­gé­vel.

A szí­nész sze­retné, ha hagy­nák, hogy bé­kes­ség­ben ren­dezze a hely­ze­tet a fe­le­sé­gé­vel.

Őszintén beszélt a válásáról Tatár Csilla

Őszintén beszélt a válásáról Tatár Csilla

Gönczi Gá­bor­ral négy éve fu­tott zá­tonyra a há­zas­sága. Így em­lék­szik vissza a tör­tén­tekre, amik­ből sokat ta­nult.

Gönczi Gá­bor­ral négy éve fu­tott zá­tonyra a há­zas­sága. Így em­lék­szik vissza a tör­tén­tekre, amik­ből sokat ta­nult.

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett.

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Ezzel vége, 21 év után elválik a színész álompár

Ezzel vége, 21 év után elválik a színész álompár

Úgy tűnik, hogy már szét is köl­töz­tek. Ko­ráb­ban is akad­tak prob­lé­máik, mos­tanra pedig be­tel­he­tett a pohár.

Úgy tűnik, hogy már szét is köl­töz­tek. Ko­ráb­ban is akad­tak prob­lé­máik, mos­tanra pedig be­tel­he­tett a pohár. A há­zas­pár­nak két gyer­meke szü­le­tett, fiuk 20 éves, kis­lá­nyuk pedig hat.

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért, de még min­dig nincs re­mény arra, hogy hi­va­ta­lo­san is el­vál­nak az út­jaik.

Ennyi volt, bejelentette a válást a hollywoodi álompár

Ennyi volt, bejelentette a válást a hollywoodi álompár

Bé­ké­ben írták alá a pa­pí­ro­kat.

A sztár­pár ve­sze­ke­dés nél­kül, bé­ké­ben írta alá a pa­pí­ro­kat, lá­nyu­kat pedig to­vábbra is kö­zö­sen ne­ve­lik.

Őszinte vallomás, nehezen dolgozza fel válását a magyar színésznő

Őszinte vallomás, nehezen dolgozza fel válását a magyar színésznő

Pat­rí­cia ön­ma­gát hi­báz­tatja a zá­tonyra fu­tott há­zas­sága miatt.

Pat­rí­cia ön­ma­gát hi­báz­tatja a zá­tonyra fu­tott há­zas­sága miatt.

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Az egy­kori álom­pár­ról a sza­kí­tá­suk óta nem ké­szült közös fény­kép, ám most egy kül­földi munka miatt ismét együtt áll­tak szín­padra.

Az egy­kori álom­pár­ról a sza­kí­tá­suk óta nem ké­szült közös fény­kép, ám most egy kül­földi munka miatt ismét együtt áll­tak szín­padra.

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Jen­ni­fer Gar­ner­nek új sze­relme van.

Jen­ni­fer Gar­ner új sze­relme még bi­zony házas.

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

A múlt heti adás­ban Lip­tai Cla­u­dia fan­tasz­ti­ku­san te­het­sé­ges és cso­dá­la­tos em­ber­nek ne­vezte volt fér­jét. A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

Kiderült, válása után kivel boldog most Takáts Tamás

Kiderült, válása után kivel boldog most Takáts Tamás

Nehéz idő­sza­kon van túl...

Az éne­kest ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte volt fe­le­sége fél­té­keny­ke­dése, nehéz idő­sza­kon van túl, új sze­rel­mé­vel na­gyon bol­dog...

Leleplező fotó: Ezt tette a színházban Gregor Bernadett és volt férje

Leleplező fotó: Ezt tette a színházban Gregor Bernadett és volt férje

Úgy tűnik, hogy a szí­nésznő és Szar­vas At­tila hiába vál­tak el, nem tud­ják el­en­gedni egy­mást.

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta.

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta annyira a há­zas­sá­guk­ban, egé­szen meg­lepő dol­got mond...

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny.

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny.

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után.

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után. De ekkor ta­lál­ko­zott David Bowie-val...

Ezért nem sikerült negyedszerre sem Gregor Bernadett házassága

Ezért nem sikerült negyedszerre sem Gregor Bernadett házassága

Fe­kete hajú démon, a vég­zet asszo­nya... Sokan ezekre a ki­fe­je­zé­sekre gon­dol­nak a ne­vé­nek hal­la­tán.

Válási dráma: egy évig küzdöttek Gregor Bernadették

Válási dráma: egy évig küzdöttek a kapcsolatuk megmentéséért Gregor Bernadették

Négy év után véget ért a há­zas­sá­guk!

Négy év után véget ért a szí­nésznő há­zas­sága! Erről a volt férj szá­molt be a Fa­ce­boo­kon.

Új apát talált kisfiának az elhagyott Dancs Annamari

Új apát talált kisfiának az elhagyott Dancs Annamari

Még tart a vá­lása Kis­ke­ró­val, de már bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él a szí­nésznő.

Még tart a vá­lása Kis­ke­ró­val, de már bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él a szí­nésznő.

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

A szí­nésznő és férje a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon tu­dat­ták a szo­morú hírt. Ál­lít­ják, sze­re­tet­ben és bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

A szí­nésznő és férje a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon tu­dat­ták a szo­morú hírt. Ál­lít­ják, sze­re­tet­ben és bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

Tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Véget ért a szerelem: tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Lisz­tes Krisz­tián el­vá­lik a fe­le­sé­gé­től.

Lisz­tes Krisz­tián 18 év után válik a fe­le­sé­gé­től, két gyer­meke édes­any­já­tól. Az új­pesti ká­vé­há­zá­tól is pró­bál meg­sza­ba­dulni.

Rettentő kínos helyzetbe került Victoria Beckham, ezt nem magyarázza ki

Rettentő kínos helyzetbe került Victoria Beckham, ezt nem magyarázza ki

A mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára bízta, hogy he­lyette vá­la­szol­jon ra­jon­gó­i­nak, de a prog­ram nem úgy fe­lelt, ahogy kel­lett volna.

Ez a biztos jel, ha megcsal a párod - töltsd ki tesztünket, és biztosra mehetsz

Ez a biztos jel, ha megcsal a párod - töltsd ki tesztünket, és biztosra mehetsz

Ne élj két­sé­gek kö­zött! Ezek a kér­dé­sek se­gí­te­nek el­iga­zodni.

Úgy érzed, va­lami nem stim­mel? Rossz meg­ér­zé­seid van­nak? Se­gí­tünk el­iga­zodni.

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, miért akar válni 87 éves férje!

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, miért akar válni 87 éves férje!

Kevés ennél el­ké­pesz­tőbb szto­rit hal­lani. És igen, ami tör­tént, az a va­ló­ság.

Kevés ennél el­ké­pesz­tőbb szto­rit hal­lani. És igen, ami tör­tént, az a va­ló­ság.

Megtartotta volt férje nevét a sztáranyuka, elképesztő oka van

Megtartotta volt férje nevét a sztáranyuka, elképesztő oka van

A 45 éves szí­nésznő igye­ke­zett a vá­lást is csen­de­sen, bé­ké­sen le­bo­nyo­lí­tani, a nevet vi­szont meg­tar­totta.

A 45 éves szí­nésznő igye­ke­zett a vá­lást is csen­de­sen, bé­ké­sen le­bo­nyo­lí­tani, a nevet vi­szont meg­tar­totta.

Hűha, komoly változáson ment át a 43 éves sztármami

Hűha, komoly változáson ment át a 43 éves sztármami

Már nem bán­kó­dik a válás miatt?

Úgy tűnik, már nem bán­kó­dik az el­hú­zódó vá­lása miatt, in­kább nyu­godt kö­rül­mé­nye­ket akar te­rem­teni a vér sze­rinti és az örök­be­fo­ga­dott gyer­me­ke­i­nek is.

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Tovább gyűrűzik a botrány, Jolie újabb dologgal vádolja Brad Pittet

Tovább gyűrűzik a botrány, Jolie újabb dologgal vádolja Brad Pittet

A sztár­pár vá­lá­sát ren­ge­teg vita kí­séri, most éppen a gye­rek­tar­tá­son kap­tak össze.

Végérvényesen kifakadt Brad Pitt, "undorító", amit Jolie művel

Végérvényesen kifakadt Brad Pitt, "undorító", amit Jolie művel

A sztárapu­ká­nak elege lett, sze­rinte exe miatt a gye­re­kek szen­ve­dik meg leg­in­kább a vá­lást.

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Sok­szor elég csak egy­szer ki­ka­csin­tani a há­zas­ság­ból, és máris vége, vissza­for­dít­ha­tat­la­nul el­rom­la­nak a dol­gok.

Angelina Jolie teljesen kiakadt: cserben hagyja gyerekeit Brad Pitt?

Angelina Jolie teljesen kiakadt: cserben hagyja gyerekeit Brad Pitt?

A sztár­szí­nész nem fizet gye­rek­tar­tást, így az ügyük újraa bí­ró­ság elé ke­rül­het.

A sztár­szí­nész nem fizet gye­rek­tar­tást, így az ügyük ismét a bí­ró­ság elé ke­rül­het.

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma, hogy nem is a saját gyer­me­két ne­veli. A leg­ki­sebb gyanú is meg­ke­se­ríti az apák hét­köz­nap­jait.

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma, hogy nem is a saját gyer­me­két ne­veli. A leg­ki­sebb gyanú is meg­ke­se­ríti az apák hét­köz­nap­jait.

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

A vá­lás­sal végre véget érnek a viták, a maró el­len­sé­ges­ke­dés, meg­könnyeb­bül min­denki. Igen, de oda a jó szex is...

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Örömtáncot lejtett a 43 éves sztáranyuka, megszabadult végre a férjétől

Örömtáncot lejtett a 43 éves sztáranyuka, megszabadult végre a férjétől

A válás na­gyon hosszan el­hú­zó­dott és ren­ge­teg bot­rány kí­sérte.

A válás na­gyon hosszan el­hú­zó­dott, rá­adá­sul és ren­ge­teg bot­rány is kí­sérte, ezért most, hogy végre pont ke­rült az ügy vé­gére, na­gyon meg­könnyeb­bült a sztár. Oly­annyira, hogy egy mini vi­deót és egy külön posz­tot is ki­tett a kö­zös­ségi ol­da­lára.

"Sérült árunak" tartják, kiakadt a 49 éves színésznő

"Sérült árunak" tartják, teljesen kiakadt a 49 éves színésznő

Épp csak túl van a vá­lá­son, mégis azzal zak­lat­ják a sztárt, hogy miért nem vál­lal gyer­me­ket...

Épp csak túl van a vá­lá­son, mégis azzal zak­lat­ják a sztárt, hogy miért nem vál­lal gyer­me­ket...

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték.

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték őt aznap, ami­kor her­cegné lett be­lőle. Akkor még senki nem tudta, hogy tra­gé­dia lesz a vége...

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Meg­pró­bált min­dent a bé­kéért.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye ál­lítja, meg­pró­bált min­dent, hogy ki­bé­kül­hes­sen volt anyó­sá­val, ám mind­annyi­szor hiába pró­bál­ko­zott.

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

Nem­ré­gi­ben újra rá­ta­lált a bol­dog­ság úgy, hogy nem is ke­reste azt.

A szí­nész­nőt egy éve hagyta el a férje, ám nem­ré­gi­ben újra rá­ta­lált a bol­dog­ság úgy, hogy nem is ke­reste azt.