CÍMKE: 'válás'

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

FRISS HÍREK

Meghatóan vallott kisfiáról Kerényi Miklós Máté elhagyott felesége!

Meghatóan vallott kisfiáról Kerényi Miklós Máté elhagyott felesége!

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt adott éle­tet közös gyer­me­kük­nek.

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt adott éle­tet közös gyer­me­kük­nek, aki a vi­lá­gon a leg­fon­to­sabb szá­mára.

Magánéleti dráma, súlyos csapás érte Jordán Tamást

Magánéleti dráma, súlyos csapás érte Jordán Tamást

Nem elég a nyári hor­ror­bal­eset és a szak­mai gon­dok, 22 év után kell új éle­tet kez­de­nie.

Nem elég a nyári hor­ror­bal­eset és a szak­mai gon­dok, 22 év után kell új éle­tet kez­de­nie.

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Ha­tal­mas va­gyont hal­moz­tak fel. Peren kívül is meg­egyez­het­nek.

Ha­tal­mas va­gyont hal­moz­tak fel. Peren kívül is meg­egyez­het­nek, ha nem kö­töt­tek há­zas­sági szer­ző­dést.

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, sze­rel­mük nem bírta ki a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évet.

Itt a magyarázat: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka a férjének

Itt a magyarázat: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka a férjének

Úszónk túl van a ne­he­zén? Ez lehet az oka az utóbbi hetek tör­té­né­se­i­nek.

Úszó­sztá­runk túl van a ne­he­zén? Ez lehet az oka az utóbbi hetek tör­té­né­se­i­nek.

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg.

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg, 2 randi után pedig máris a közös jövőt ter­vez­ge­tik, fittyet hányva a 24 év kor­kü­lönb­ségre.

Kitálalt a volt feleség, ilyen a kapcsolata Klausmann Viktorral

Kitálalt a volt feleség, ilyen a kapcsolata Klausmann Viktorral

Nyolc éve, hogy el­vál­tak.

Nyolc éve, hogy el­vál­tak, de máig sok időt töl­te­nek együtt. A tévés ex­neje meg­ta­nulta ke­zelni a hely­ze­tet.

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár vá­lási so­ro­zata, ami most egy újabb meg­lepő epi­zód­dal foly­ta­tó­dik.

Hi­he­tet­len, ilyet még a leg­profibb for­ga­tó­könyv­írók sem tud­ná­nak ki­ta­lálni! Rá­adá­sul ez nem holmi fan­tá­zia­szü­le­mény, hanem maga a va­ló­ság. Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár, Sarka Kata és Hajdú Péter vá­lási so­ro­zata, amely most egy újabb, meg­lepő epi­zód­dal foly­ta­tó­dik. Íme a rész­le­tek!

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

De­cem­ber­ben még úgy tűnt, van re­mény a bé­kü­lésre, most azon­ban vá­rat­lan for­du­lat kö­vet­ke­zett...

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Fáj­dal­mas, de tény, hogy a há­zas­sá­gok fele vá­lás­sal vég­ző­dik. A pár­kap­cso­la­tok­nak pedig ennél is na­gyobb há­nyada.

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Durva pil­la­nat, ami­kor az egyik há­zas­társ vá­lás­sal fe­nye­geti meg a má­si­kat. Kü­lö­nö­sen, ha a dühöt egé­szen ne­vet­sé­ges ok vál­totta ki.

Durva pil­la­nat, ami­kor az egyik há­zas­társ vá­lás­sal fe­nye­geti meg a má­si­kat. Kü­lö­nö­sen, ha a dühöt egé­szen ne­vet­sé­ges ok vál­totta ki. Za­varba ejtő, zsa­ro­lás­sal is fel­érő szi­tu­á­ci­ók­ból saj­nos nincs hiány. Mu­ta­tunk né­há­nyat a leg­fur­csáb­bak, és leg­döb­be­ne­te­seb­bek közül.

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

A há­zas­pár gyer­meke, Ádám csu­pán négy hó­na­pos volt, ami­kor édes­apja ke­mény dön­tést ho­zott.

A há­zas­pár gyer­meke, Ádám csu­pán négy hó­na­pos volt, ami­kor édes­apja ke­mény dön­tést ho­zott.

Kerényi Miklós Máté vallomása: Ő volt ott, ha sírni akartam

Kerényi Miklós Máté vallomása: Ő volt ott, ha sírni akartam

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl.

A Ope­rett­szín­ház fi­a­tal mű­vé­sze élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl. Eddig hall­ga­tott zak­la­tási bot­rány­ról, vá­lás­ról, új sze­re­lem­ről...

Ezért nem válok el: 11 boldogtalan férfi őszinte vallomása

Ezért nem válok el: 11 boldogtalan férfi őszinte vallomása

Válás mel­lett dön­teni nem könnyű.

Válás mel­lett dön­teni nem olyan könnyű, mint gon­dol­nánk. 11 férfi me­séli el, miért marad a fe­le­sége mel­lett, még akkor is, ha leg­szí­ve­seb­ben cso­ma­golna.

Szülei válásáról vallott Stohl Luca: ezért nem mert szakítani az anyja!

Szülei válásáról vallott Stohl Luca: ezért nem mert szakítani az anyja!

A fi­a­tal tánc­mű­vész tíz­éves volt, ami­kor édes­anyja úgy dön­tött, el­vá­lik Stohl And­rás­tól.

Bejelentette a műsorvezető: 11 év házasság után elhagyja a feleségét

Bejelentette a műsorvezető: 11 év házasság után elhagyja a feleségét

Plety­kák már ke­ring­tek egy ideje a sza­kí­tás­ról, hi­va­ta­lo­san azon­ban csak most je­len­tet­ték be.

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Stohl And­rás lánya nem lett volna olyan meg­bo­csátó, mint ami­lyen édes­anyja volt.

Stohl And­rás lánya nem lett volna olyan meg­bo­csátó, mint ami­lyen édes­anyja volt. Ő ezt nem csi­nálta volna végig...

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban lásd, vajon tény­leg ko­moly-e a gond.

Itt az igazság Hajdú Péter és Sarka Kata válásáról

Itt az igazság Hajdú Péter és Sarka Kata válásáról

Bár az egyik ma­ga­zin cím­lap­ján kö­zölte, hogy ismét előröl kez­dőd­het az év­ti­zed vá­ló­pere, ez nem igaz.

Bár az egyik ma­ga­zin cím­lap­ján kö­zölte, hogy ismét előröl kez­dőd­het az év­ti­zed vá­ló­pere, ennél na­gyobb éve­dést aligha kö­vet­het­tek volna el.

Fondorlatos módon hozta újra össze elvált szüleit Rubint Réka!

Fondorlatos módon hozta újra össze elvált szüleit Rubint Réka!

A fit­nesz­lady sem­mit nem eről­te­tett.

A fit­nesz­lady sem­mit nem eről­te­tett, ki­csit mégis se­gí­tett abban, hogy sze­ret­tei egy­másra ta­lál­ja­nak.

Megalázó részletek: így hagyta faképnél feleségét Kerényi Miklós Máté!

Megalázó részletek: így hagyta faképnél feleségét Kerényi Miklós Máté!

Dancs An­na­mari min­dent meg­tett azért, hogy férje meg­gon­dolja magát és ne hagyja ma­gára új­szü­lött fi­uk­kal.

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

A szí­nész egy alig ti­zen­nyolc éves lá­nyért hagyta ma­gára a csa­lád­ját.

A hírek sze­rint a szí­nész egy alig ti­zen­nyolc éves lá­nyért hagyta ma­gára a csa­lád­ját.

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Kiderült: megcsalták a magyar sztárt, ezért vált el

Kiderült: megcsalták a magyar sztárt, ezért vált el

Ja­kup­csek Gab­ri­ella most ki­tá­lal.

Ja­kup­csek Gab­ri­ella első há­zas­sá­gá­ról, a válás oka­i­ról na­gyon ke­ve­set le­he­tett eddig tudni. Azon­ban Lo­vász Lász­ló­val ki­vé­telt tett, neki be­szélt róla.

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

A mű­sor­ve­ze­tőt meg­őr­jíti a ka­rá­cso­nyi aján­dék­vá­sár­lás, ennyi év után kép­te­len kre­a­tí­van vá­lasz­tani.

Váratlan fordulat: Hazatér, családjával karácsonyozik Hujber Ferenc

Váratlan fordulat: Hazatér, családjával karácsonyozik Hujber Ferenc

Ha­za­lá­to­gat az ün­ne­pekre gyer­me­ke­i­hez Huj­ber Feri.

Ha­za­lá­to­gat az ün­ne­pekre gyer­me­ke­i­hez Huj­ber Feri, és be­le­ment, hogy fe­le­sé­gé­vel el­kezd­jék in­tézni a vá­lást.

Összeomlott Pécsi Ildikó: Ebbe nem halhatok bele!

Összeomlott Pécsi Ildikó: Ebbe nem halhatok bele!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek tönk­re­men­tek az ide­gei, és be­le­be­te­ge­dett az ál­landó pe­res­ke­désbe! Mi lesz így vele?

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek tönk­re­men­tek az ide­gei, és be­le­be­te­ge­dett az ál­landó pe­res­ke­désbe! Mi lesz így vele?

Élő adásban vallott a válásról Liptai Claudia!

Élő adásban vallott a válásról Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető ki­fej­tette a vé­le­mé­nyét arról, miért van ma­nap­ság sok­kal több válás, mint régen. A stú­dió ven­dé­gei egyet­ér­tet­tek vele.

A mű­sor­ve­zető ki­fej­tette a vé­le­mé­nyét arról, miért van ma­nap­ság sok­kal több válás, mint régen.

Elég drasztikus: Kivágatott egy darabot magából a Spice Girl

Elég drasztikus: Kivágatott egy darabot magából a Spice Girl

Mel B har­ma­dik férje min­den em­lé­ké­től meg akar sza­ba­dulni, és ezért elég durva dol­gokra is haj­landó.

Családi dráma, ezért csalta meg férje Kovács Patríciát

Családi dráma, ezért csalta meg férje Kovács Patríciát

A volt po­li­ti­kus meg­törte a csen­det.

A volt po­li­ti­kus hosszas hall­ga­tás után törte meg a csen­det. El­árulta, ő volt az, aki el­kö­vette a leg­na­gyobb bűnt, a fél­re­lé­pést.

Durva titok, az egyház érvénytelenítette a TV2 sztárjának házasságát

Durva titok, az egyház érvénytelenítette a TV2 sztárjának házasságát

Az es­küvő után hamar rá­jöt­tek arra, hogy nem il­le­nek össze, ezért a válás mel­lett dön­töt­tek.

Ilyen férfira vágyik válása után Kovács Patrícia

Ilyen férfira vágyik válása után Kovács Patrícia

Ko­vács Pat­rí­cia hét év után vált el.

Ko­vács Pat­rí­cia hét év után vált el fér­jé­től, de to­vábbra is hisz a sze­re­lem­ben és min­denre nyi­tott.

Kitálalt Ganxsta Zolee, mindent elmondott a válásáról!

Kitálalt Ganxsta Zolee, mindent elmondott a válásáról!

A rap­per­nek és volt ne­jé­nek a válás után lett iga­zán jó a kap­cso­lata egy­más­sal.

A rap­per­nek és volt ne­jé­nek a válás után lett iga­zán jó a kap­cso­lata egy­más­sal.

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

Pécsi Il­dikó uno­kája még gye­rek volt, ami­kor el­kez­dő­dött szü­lei vá­lása, azóta már sár­mos fi­a­tal­em­berré cse­pe­re­dett.

Fájdalmas vallomás Angelina Jolie-tól

Fájdalmas vallomás Angelina Jolie-tól

Két­ség­be­eset­ten pró­bálta meg­men­teni a há­zas­sá­gát.

A szí­nésznő el­árulta, hogy mi­lyen két­ség­be­eset­ten pró­bálta meg­men­teni a há­zas­sá­gát, de csak még mé­lyebbre ke­rül­tek a földi po­kol­ban szí­nész pár­já­val, Brad Pit­tel.

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Rá sem lehet is­merni a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőre!

Rá sem lehet is­merni a mű­sor­ve­ze­tőre!

Összetört a gyásztól, elhunyt a TV2 sztárjának édesapja

Összetört a gyásztól, elhunyt a TV2 sztárjának édesapja

Nem tu­dott el­kö­szönni tőle.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője tudta, hogy apu­ká­já­nak kevés ideje van hátra. Kol­lá­nyi Zsu­zsi mégis iszo­nya­tos fáj­dal­mat ér­zett, ami­kor meg­tudta a hírt.

Nagy a baj? Brutálisan néz ki a világsztár

Nagy a baj? Brutálisan néz ki a világsztár

Egy­kor ő volt a világ talán leg­szebb nője, de mára...

Egy­kor ő volt a világ talán leg­szebb nője, de mára csak ár­nyéka ön­ma­gá­nak. Alig lehet 45 kiló!

Erre senki sem számított: visszavonta a durva vádakat a sztáranyuka

Erre senki sem számított: visszavonta a durva vádakat a sztáranyuka

A vá­ló­fél­ben lévő éne­kesnő ko­ráb­ban azzal vá­dolta fér­jét, hogy meg­verte őt.

A vá­ló­fél­ben lévő éne­kesnő ko­ráb­ban azzal vá­dolta fér­jét, hogy meg­verte őt, most azon­ban vissza­ko­zott. Azt senki sem tudja, mi tör­tén­he­tett a hát­tér­ben.

Fájdalmas vallomás: megbánta hűtlenségét a színész, nem tehet semmit

Fájdalmas vallomás: megbánta hűtlenségét a színész, nem tehet semmit

Óri­ási bak­lö­vés­nek tartja, hogy meg­csalta fe­le­sé­gét.

Óri­ási bak­lö­vés­nek tartja, hogy meg­csalta fe­le­sé­gét.

Titkos megállapodást kötött Hujber és felesége

Titkos megállapodást kötött Hujber és felesége

A há­zas­pár talán békét kö­tött.

Még áp­ri­lis­ban, ma­gán­vá­das el­já­rás­ban, könnyű testi sér­tés vét­sége miatt je­len­tette fel fér­jét Töl­gyesi Khell Cynthia,

Ez csúnya: Lebukott a világsztár, a felesége válni akar

Ez csúnya: Lebukott a világsztár, a felesége válni akar

Így múlik el egy világ di­cső­sége.

Így múlik el egy világ di­cső­sége. Ők ket­ten 22 éve szá­mí­ta­nak Hol­ly­wood álom­pár­já­nak. Erre senki sem szá­mí­tott.

Bíróságon mutatják be a sztáranyuka házi szexvideóit

Bíróságon mutatják be a sztáranyuka házi szexvideóit

Az éne­kesnő, Mel B vá­lása egyre bo­nyo­ló­dik, ezért kell az intim fel­vé­te­le­ket elő­venni, ame­lye­ket a férje ké­szí­tett róla.

Az éne­kesnő, Mel B vá­lása egyre bo­nyo­ló­dik, ezért kell az intim fel­vé­te­le­ket elő­venni, ame­lye­ket a férje ké­szí­tett róla.

Kamerák előtt sírta el magát Homonnay Zsolt

Kamerák előtt sírta el magát Homonnay Zsolt

Az is­mert szí­nész­nél ne­he­zen törik el a mé­cses, de ez­út­tal nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Az is­mert szí­nész­nél ne­he­zen törik el a mé­cses, de ez­út­tal nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Hajdú Péter vallomása: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Hajdú Péter vallomása: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Péter la­punk­nak val­lott a ma­gán­éle­té­ről.

Péter la­punk­nak val­lott a ma­gán­éle­té­ről.

Sokkoló ajándék: Ezt kapja szülinapjára Pártos Csilla Pécsi Ildikótól!

Sokkoló ajándék: Ezt kapja szülinapjára Pártos Csilla Pécsi Ildikótól!

Kö­ze­le­dik a csi­nos tánc­mű­vésznő szü­le­tés­napja! Nem hi­szed el, mivel lepi meg volt anyósa a jeles al­ka­lom­ból!

Vége, így ment el Hajdú Péter és Sarka Kata a válóperre

Vége, így ment el Hajdú Péter és Sarka Kata a válóperre

Ha­ma­ro­san le­zár­ják kap­cso­la­tu­kat.

Har­ma­dik al­ka­lom­mal már mind­ket­ten meg­je­len­tek a bí­ró­sá­gon, így már semmi aka­dá­lya annak, hogy ha­ma­ro­san vég­leg le­zár­ják kap­cso­la­tu­kat.

Szakember elemezte Hujber kislányának rajzát: nagy a baj?

Szakember elemezte Hujber kislányának rajzát: nagy a baj?

Sok min­den­ről árul­ko­dik.

A há­rom­éves Noa al­ko­tása a Ri­post által meg­kér­de­zett szak­em­ber sze­rint sok min­den­ről árul­ko­dik.

Megtörte a csendet, kitálalt válásáról Kovács Patrícia

Megtörte a csendet, kitálalt válásáról Kovács Patrícia

Bár­hogy is pró­bálta meg­men­teni, há­zas­sága nem élte túl a kri­ti­kus­nak szá­mító he­te­dik évet.

Bár­hogy is pró­bálta meg­men­teni, há­zas­sága nem élte túl a kri­ti­kus­nak szá­mító he­te­dik évet.

Kiszivárgott a hír: egy másik nő miatt szakított a színész álompár

Kiszivárgott a hír: egy másik nő miatt szakított a színész álompár

Egy gya­nús üze­net tette tönkre a tíz éven át tartó kap­cso­la­tot, amely­ből egy gyö­nyörű kis­lány is szü­le­tett.

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és ked­ve­sét ol­va­sónk kapta len­cse­végre.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és ked­ve­sét ol­va­sónk kapta len­cse­végre.

Újra boldog: megmutatta eddig titkolt szerelmét Koós Réka!

Újra boldog: megmutatta eddig titkolt szerelmét Koós Réka!

Bár szűk­sza­vúan nyi­lat­ko­zott, a Ri­post ki­de­rí­tette a kap­cso­lat rész­le­teit!

A szí­nésznő bol­dog, és bár szűk­sza­vúan nyi­lat­ko­zott, a Ri­post ki­de­rí­tette a kap­cso­lat rész­le­teit!

Óriási fordulat Hujber Ferenc és felesége kapcsolatában!

Óriási fordulat Hujber Ferenc és felesége kapcsolatában!

Cynthia nem tűr to­vább.

Cynthia úgy dön­tött, nem tűr to­vább, meg­elé­gelte az évek óta tartó bot­rá­nyo­kat.

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Soha nem tá­vo­lod­tak el egy­más­tól.

Az éne­kesnő és férje 25 évig éltek együtt, míg­nem 2012-ben el­vál­tak egy­más­tól. Az EDDA gi­tá­ro­sára ké­sőbb rá­ta­lált az új sze­re­lem.

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

A válás da­cára a kez­de­tek­től fogva jó vi­szonyt ápol­tak egy­más­sal.

Pin­tér Tibor és ex­neje a válás da­cára a kez­de­tek­től fogva jó vi­szonyt ápol­tak egy­más­sal.

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Szék­he­lyi Jó­zsef bol­do­gan él har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel, aki­vel kö­zö­sen ne­ve­lik 5 éves kis­lá­nyu­kat.

Szék­he­lyi Jó­zsef bol­do­gan él har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel, aki­vel kö­zö­sen ne­ve­lik 5 éves kis­lá­nyu­kat. A szí­nész egy durva le­vél­nek kö­szön­heti új éle­tét.

Eltartott egy ideig, de végre elvált a dögös színésznő

Eltartott egy ideig, de végre elvált a dögös színésznő

Bot­rá­nyok nél­kül egyez­tek meg.

Csend­ben, bot­rá­nyok nél­kül egyez­tek meg a válás fel­té­te­le­i­ről, és közös gyer­me­kü­ket is igye­kez­tek meg­óvni a kel­le­met­len­sé­gek­től.

Bejelentette a sztáranyuka: a házasságának vége

Bejelentette a sztáranyuka: a házasságának vége

Már a jegy­gyű­rű­jü­ket sem hord­ják.

A sztár­pár meg­pró­bálta meg­men­teni nyolc éves kap­cso­la­tát, leg­alább a kisfiuk ked­véért, de már a jegy­gyű­rű­i­ket sem hord­ják.

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált.

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált, és egye­dül ne­veli to­vább a lá­nyát.

Zokogva adta be a válópert a sztáranyuka, kiderült, mi tette tönkre házasságát

Zokogva adta be a válópert a sztáranyuka, kiderült, mi tette tönkre házasságát

Fáj­dal­mas dol­go­kon ment ke­resz­tül.

Az éne­kesnő most min­den ide­jé­ben gyer­me­kére kon­cent­rál­hat. Fáj­dal­mas dol­go­kon kel­lett ke­resz­tül­men­nie.

Sokkot kapott Tom Cruise, amikor meglátta az exéről készült fotókat

Sokkot kapott Tom Cruise, amikor meglátta az exéről készült fotókat

Gyer­me­ké­nek anyja négy évig tit­kolta, kibe sze­re­tett bele.

Gyer­me­ké­nek anyja négy évig tit­kolta, kibe sze­re­tett bele. Most vi­szont min­den ki­de­rült!

Hajdú Péter: A gyerekek szeretnék, hogy minden a régi legyen

Hajdú Péter: A gyerekek szeretnék, hogy minden a régi legyen

Bár Hajdú Pé­terre és Sarka Ka­tára is rá­ta­lált az új sze­re­lem sza­kí­tá­suk után, az ATV mű­sor­ve­ze­tője már újra szingli.

Détár Enikő: Örülök, hogy Karcsinak újra lesz munkája

Détár Enikő: Örülök, hogy Karcsinak újra lesz munkája

Détár Enikő már gőz­erő­vel ké­szül.

Détár Enikő már gőz­erő­vel ké­szül a Sz­tár­ban Sz­tárra. A szí­nésznő saját si­ke­rei mel­lett azon­ban a kör­nye­ze­té­ben élőkre is oda­fi­gyel.

Fiatalabb színésznőért hagyta el jegyesét a világhírű magyar rendező

Fiatalabb színésznőért hagyta el jegyesét a világhírű magyar rendező

A múlt héten el­hunyt Makk Ká­roly­nak nem­csak mun­kás­sága, sze­relmi élete is ka­lan­dos volt.

Hatalmas fordulat, letette a poharat Damu Roland exe

Hatalmas fordulat, letette a poharat Damu Roland exe

Sokan nem hit­tek benne.

Sokan nem hit­tek benne, ám Damu Edina be­bi­zo­nyí­totta, hogy az al­ko­ho­liz­mus­ból is van kiút.

Súlyos válság, darabokra hullhat a sztárfocista élete

Súlyos válság, darabokra hullhat a sztárfocista élete

Egyet­len rossz dön­tés ro­mokba dönt­heti Ro­o­ney éle­tét, a há­zas­sága után a kar­ri­erje is gallyra mehet.

Egyet­len rossz dön­tés ro­mokba dönt­heti Ro­o­ney éle­tét, a há­zas­sága után a kar­ri­erje is gallyra mehet.

Az exférj bosszúja: Elvehetik a 42 éves Mel B gyerekeit

Az exférj bosszúja: Elvehetik a 42 éves Mel B gyerekeit

Nagy bajba ke­rült az éne­kesnő!

Nagy bajba ke­rült a vá­ló­fél­ben lévő éne­kesnő!

Brad Pitt tizenhárom év után nyilvánosan üzent Jennifer Anistonnak!

Brad Pitt tizenhárom év után nyilvánosan üzent Jennifer Anistonnak!

A sztár­pár 2004-ben, An­gel­ina Jolie miatt sza­kí­tott, most Pitt őszin­tén kért el­né­zést.

Tíz év különélés után ezért nem hajlandó elválni Koltai Róbert

Tíz év különélés után ezért nem hajlandó elválni Koltai Róbert

Kol­tai Ró­bert és Po­gány Judit ugyan el­vál­tak már ágy­tól, asz­tal­tól, pa­pí­ron még most is há­za­sok.

Kol­tai Ró­bert és Po­gány Judit ugyan el­vál­tak már ágy­tól, asz­tal­tól, pa­pí­ron még most is há­za­sok.

A levelek buktatták le: megcsalta férje a népszerű tévést

A levelek buktatták le: megcsalta férje a népszerű tévést

Har­ma­dik há­zas­sága is tönk­re­ment a té­vés­nek. Nincs visszaút, válni akar.

Har­ma­dik há­zas­sága is tönk­re­ment a té­vés­nek. Nincs visszaút, válni akar.

Fájdalmas vallomás: válása miatt rejtőzködött évekig a színésznő

Fájdalmas vallomás: válása miatt rejtőzködött évekig a színésznő

Az egy­kori szex­szim­bó­lum min­dent meg­tett, hogy meg­védje gyer­me­keit Ste­ven Seag­al­tól való vá­lása kö­vet­kez­mé­nye­i­től.

Megtörte a csendet Pécsi Ildikó: Itt találkozik újra Pártos Csillával!

Megtörte a csendet Pécsi Ildikó: Itt találkozik újra Pártos Csillával!

Öt éve tart a kínos csa­ládi bot­rány, ami nem­hogy csi­tulna: egyre csak sú­lyos­bo­dik!

Elválhat a nő, mert nincs otthon vécéjük

Elválhat a nő, mert nincs otthon vécéjük

Öt év há­zas­ság után úgy dön­tött, nem szen­ved to­vább. Mos­ta­náig arra kény­sze­rült, hogy el­men­jen ott­hon­ról a kö­zeli me­ző­kig, ami­kor vé­céz­nie kel­lett.

Öt év há­zas­ság után úgy dön­tött, nem szen­ved to­vább. Mos­ta­náig arra kény­sze­rült, hogy el­men­jen ott­hon­ról a kö­zeli me­ző­kig, ami­kor vé­céz­nie kel­lett.

Fény derült Diana hercegnő legféltettebb titkára

Fény derült Diana hercegnő legféltettebb titkára

Eddig min­denki csak ta­lál­ga­tott: Vajon miért vi­selte sza­kí­tása után is csil­logó jegy­gyű­rű­jét?

Eddig min­denki csak ta­lál­ga­tott: Vajon miért vi­selte sza­kí­tása után is csil­logó jegy­gyű­rű­jét?

Most lebuktak: fordulat történt a válófélben lévő énekesnő életében

Most lebuktak: váratlan fordulat történt a válófélben lévő énekesnő életében

A 42 éves éne­kesnő tá­vol­tar­tási vég­zést kért férje ellen, és egy kü­lön­le­ges ember vi­gyáz rá.

Lebukott, hét évvel fiatalabb focistát szeret Görög Zita

Lebukott, hét évvel fiatalabb focistát szeret Görög Zita

Né­hány hó­napja ta­lál­koz­gat­nak.

Az egy­kori mo­dell né­hány hó­napja ta­lál­koz­gat a 30 éves ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­val.

Hazugság volt a pletyka, esély sincs Brad Pitték békülésére

Hazugság volt a pletyka, esély sincs Brad Pitték békülésére

A vá­ló­per már el­in­dult, és úgy tűnik nincs visszaút.

A vá­ló­per már el­in­dult, és úgy tűnik nincs visszaút, Brad Pitt és An­gel­ina Jolie már sosem lesz­nek egy pár.