CÍMKE: 'vak'

Kísérőt keres a vak humorista az El Caminóra

Kísérőt keres a vak humorista az El Caminóra

A 24 éves Fóris Nor­bert már akkor meg­va­kult, ami­kor ko­ra­szü­lött­ként a vi­lágra jött.

Erre adta a fejét a műszemmel élő, vak, magyar fiú

Erre adta a fejét a műszemmel élő, vak, magyar fiú

A 24 éves Fóris Nor­bert ko­ra­szü­lött­ként vakon jött a vi­lágra, de ez egy­ál­ta­lán nem gá­tolja sem­mi­ben.

A 24 éves Fóris Nor­bert ko­ra­szü­lött­ként vakon jött a vi­lágra, de ez egy­ál­ta­lán nem gá­tolja abban, hogy tel­jes éle­tet éljen.

Kiderült: Ezt látják a vakok, amikor álmodnak!

Kiderült: Ezt látják a vakok, amikor álmodnak!

Az em­beri agy­mű­kö­dés leg­fur­csább ké­pes­sége, hogy éj­szaka több pe­ri­ó­dus­ban is kü­lön­böző ál­mo­kat lá­tunk.

Az em­beri agy­mű­kö­dés leg­fur­csább ké­pes­sége, hogy éj­szaka több pe­ri­ó­dus­ban is kü­lön­böző ál­mo­kat lá­tunk.

Egy vak férfit raboltak ki Budapesten!

Egy vak férfit raboltak ki Budapesten!

Két férfi tá­ma­dott meg egy lá­tás­sé­rül­tet egy II. ke­rü­leti busz­meg­ál­ló­ban. Le­tép­ték a tás­ká­ját, majd a benne lévő la­kás­kulccsal meg­pró­bál­tak be­törni a la­ká­sába.

Két férfi tá­ma­dott meg egy lá­tás­sé­rül­tet egy II. ke­rü­leti busz­meg­ál­ló­ban. Le­tép­ték a tás­ká­ját, majd a benne lévő la­kás­kulccsal meg­pró­bál­tak be­törni a la­ká­sába.

"Különterem vakok és négylábú kísérőik számára!", avagy: téboly Szegeden

El akarták dugni a vak nőt a többi vendég elől

Egy sze­gedi ét­te­rembe elő­ször a ku­tyá­ját nem akar­ták be­en­gedni, aztán kü­lön­te­rembe te­rel­ték volna a tel­jes tár­sa­sá­gát.

Megvertek és kiraboltak egy védekezni képtelen vak bácsit

Megvertek és kiraboltak egy védekezni képtelen vak bácsit

Az el­kö­vető egy vá­rat­lan moz­du­lat­tal mell­ka­son ütötte a nyug­dí­jast.

Az el­kö­vető egy vá­rat­lan moz­du­lat­tal mell­ka­son ütötte a nyug­dí­jast.

Drága a vonat? Keressen "bérvakot"!

Drága a vonat? Keressen "bérvakot"!

Un­do­rító csa­lásra hasz­nál­ják ki a vakok uta­zási ked­vez­mé­nyét!

Un­do­rító csa­lásra hasz­nál­ják ki a vakok uta­zási ked­vez­mé­nyét! Meg­alázó vagy élel­mes? ön meg­tenné pár ezer fo­rin­tért?

Kontaktlencsében aludt: megvakult!

Kontaktlencsében aludt: megvakult!

Egy ame­ri­kai férfi hi­he­tet­le­nül meg­szen­vedte a lus­ta­sá­gát.

Egy ame­ri­kai férfi hi­he­tet­le­nül meg­szen­vedte a lus­ta­sá­gát. Nem vette ki éj­sza­kára a kon­takt­len­cséit, meg­va­kult.

Nem küldte padlóra a betegsége, vakon is focizik a fiatal srác

Nem küldte padlóra a betegsége, vakon is focizik a fiatal srác

Ve­le­szü­le­tett rák­be­teg­ség miatt vesz­tette el a lá­tá­sát. Szinte hi­he­tet­len: 18 éve­sen, gya­kor­la­ti­lag vakon ját­szik a Dél-Ka­li­for­niai Egye­tem csa­pa­tá­ban.

Ve­le­szü­le­tett rák­be­teg­ség miatt vesz­tette el a lá­tá­sát a ka­li­for­niai spor­toló. Szinte hi­he­tet­len, amit ennek el­le­nére vég­hez vitt: 18 éve­sen, gya­kor­la­ti­lag vakon ját­szik a Dél-Ka­li­for­niai Egye­tem csa­pa­tá­ban.

Napi 28 Red Bullt ivott: megvakult!

Napi 28 Red Bullt ivott: megvakult!

Bru­tá­li­san el­hí­zott és meg­va­kult, most a kínok kín­ját állja ki, hogy le­fogy­jon, vissza­nyerje lá­tá­sát és el tudja látni a csa­lád­ját.

Micsoda teljesítmény: vak bunyós veri a látókat

Micsoda teljesítmény: vak bunyós veri a látókat

Szü­le­tése óta vak, mégis bu­nyó­zik Lee Hoy, aki leg­utóbbi ver­se­nyé­ről érem­mel tért haza.

Elképesztő videó: így sminkel egy vak lány

Elképesztő videó: így sminkel egy vak lány

Lucy Ed­wards fel­vé­tele tény­leg meg­ható és egé­szen meg­lepő is!

A vak terhes nő, aki először "látja meg" magzatát

A vak terhes nő, aki először "látja meg" magzatát

Kü­lön­le­ges pil­la­nat min­den nő éle­té­ben, ami­kor az első ult­ra­hang vizs­gá­la­ton elő­ször lát­hatja meg ha­sá­ban ku­corgó gyer­me­két. Egy új mód­szer se­gít­sé­gé­vel ezt a fan­tasz­ti­kus él­ményt ma már a vak em­be­rek is át­él­he­tik.

Egy új mód­szer se­gít­sé­gé­vel az első ult­ra­hang él­mé­nyét ma már a vak em­be­rek is át­él­he­tik.