CÍMKE: 'vak'

Távirányítóval működő zebrákat adtak át

Távirányítóval működő zebrákat adtak át

A va­ko­kat és a gyen­gén­lá­tó­kat se­gíti a mo­dern át­ke­lő­hely.

Szakácskönyvet ír a vak magyar férfi

Szakácskönyvet ír a vak magyar férfi

Lá­tás­sé­rült­ként sa­já­tí­totta el a sza­kács szak­mát.

Lá­tás­sé­rült­ként sa­já­tí­totta el a sza­kács szak­mát Ku­ru­csai Sza­bolcs. A si­ke­res vizsga után gya­kor­lati he­lyet is ta­lált ma­gá­nak.

Lassan elsötétül a világ: 15 szívszorító vallomás

Lassan elsötétül a világ: 15 szívszorító vallomás

A lá­tást min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, csak akkor kezd­jük ér­té­kelni, ami­kor rom­lani kezd.

A lá­tást min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, csak akkor kezd­jük ér­té­kelni, ami­kor rom­lani kezd. Érin­tet­tek me­sél­nek erről.

Kísérőt keres a vak humorista az El Caminóra

Kísérőt keres a vak humorista az El Caminóra

A 24 éves Fóris Nor­bert vakon, ko­ra­szü­lött­ként jött a vi­lágra. Mégis tel­jes éle­tet él, saját ha­tá­rait fe­sze­geti.

A 24 éves Fóris Nor­bert vakon, ko­ra­szü­lött­ként jött a vi­lágra. Mégis tel­jes éle­tet él, saját ha­tá­rait fe­sze­geti.

Erre adta a fejét a műszemmel élő,
vak, magyar fiú

Erre adta a fejét a műszemmel élő,
vak, magyar fiú

A 24 éves Nor­bert vágyja a ka­lan­dot.

A 24 éves Fóris Nor­bert ko­ra­szü­lött­ként vakon jött a vi­lágra, de ez egy­ál­ta­lán nem gá­tolja abban, hogy tel­jes és tar­tal­mas éle­tet éljen.

Kiderült: Ezt látják a vakok, amikor álmodnak!

Kiderült: Ezt látják a vakok, amikor álmodnak!

Az em­beri agy­mű­kö­dés leg­fur­csább ké­pes­sége, hogy éj­szaka több pe­ri­ó­dus­ban is kü­lön­böző ál­mo­kat lá­tunk.

Az em­beri agy­mű­kö­dés leg­fur­csább ké­pes­sége, hogy éj­szaka több pe­ri­ó­dus­ban is kü­lön­böző ál­mo­kat lá­tunk.

"Különterem vakok és négylábú kísérőik számára!", avagy: téboly Szegeden

El akarták dugni a vak nőt a többi vendég elől

Egy sze­gedi ét­te­rembe elő­ször a ku­tyá­ját nem akar­ták be­en­gedni, aztán kü­lön­te­rembe te­rel­ték volna a tel­jes tár­sa­sá­gát.

Megvertek és kiraboltak egy védekezni képtelen vak bácsit

Megvertek és kiraboltak egy védekezni képtelen vak bácsit

A het­ven­ki­lenc éves nyug­dí­jast Mar­ca­li­vá­ros egyik ut­cács­ká­já­ban érte a tá­ma­dás, ok­tó­ber 23-án.

Egy vak férfit raboltak ki Budapesten!

Egy vak férfit raboltak ki Budapesten!

Két férfi tá­ma­dott meg egy lá­tás­sé­rül­tet egy II. ke­rü­leti busz­meg­ál­ló­ban. Le­tép­ték a tás­ká­ját, majd a benne lévő la­kás­kulccsal meg­pró­bál­tak be­törni a la­ká­sába.

Két férfi tá­ma­dott meg egy lá­tás­sé­rül­tet egy II. ke­rü­leti busz­meg­ál­ló­ban. Le­tép­ték a tás­ká­ját, majd a benne lévő la­kás­kulccsal meg­pró­bál­tak be­törni a la­ká­sába.

Kontaktlencsében aludt: megvakult!

Kontaktlencsében aludt: megvakult!

Egy ame­ri­kai férfi hi­he­tet­le­nül meg­szen­vedte a lus­ta­sá­gát.

Egy ame­ri­kai férfi hi­he­tet­le­nül meg­szen­vedte a lus­ta­sá­gát. Nem vette ki éj­sza­kára a kon­takt­len­cséit, meg­va­kult.

Autista fiú himnuszán zokogott a stadion

Autista, vak kisfiú himnuszán zokogott a stadion

A 14 éves Ch­ri­stop­her Duffley lábai előtt egész Ame­rika.

A 14 éves Ch­ri­stop­her Duffley lábai előtt egész Ame­rika. A fi­a­tal­em­ber cso­dá­la­to­san éne­kelte el egy base­ball­meccs előtt a him­nuszt.

Drága a vonat? Keressen "bérvakot"!

Drága a vonat? Keressen "bérvakot"!

Un­do­rító csa­lásra hasz­nál­ják ki a vakok uta­zási ked­vez­mé­nyét! Meg­alázó vagy élel­mes? Ön meg­tenné pár ezer fo­rin­tért?

Un­do­rító csa­lásra hasz­nál­ják ki a vakok uta­zási ked­vez­mé­nyét! Meg­alázó vagy élel­mes? Ön meg­tenné pár ezer fo­rin­tért?

Napi 28 Red Bullt ivott: megvakult!

Napi 28 Red Bullt ivott: megvakult!

Bru­tá­li­san el­hí­zott és meg­va­kult, most a kínok kín­ját állja ki, hogy le­fogy­jon, vissza­nyerje lá­tá­sát és el tudja látni a csa­lád­ját.

Micsoda teljesítmény: vak bunyós veri a látókat

Micsoda teljesítmény: vak bunyós veri a látókat

Szü­le­tése óta vak, mégis bu­nyó­zik Lee Hoy, aki leg­utóbbi ver­se­nyé­ről érem­mel tért haza.

Elképesztő videó: így sminkel egy vak lány

Elképesztő videó: így sminkel egy vak lány

Lucy Ed­wards fel­vé­tele tény­leg meg­ható és egé­szen meg­lepő is!

A vak terhes nő, aki először "látja meg" magzatát

A vak terhes nő, aki először "látja meg" magzatát

Kü­lön­le­ges pil­la­nat min­den nő éle­té­ben, ami­kor az első ult­ra­hang vizs­gá­la­ton elő­ször lát­hatja meg ha­sá­ban ku­corgó gyer­me­két. Egy új mód­szer se­gít­sé­gé­vel ezt a fan­tasz­ti­kus él­ményt ma már a vak em­be­rek is át­él­he­tik.

Egy új mód­szer se­gít­sé­gé­vel az első ult­ra­hang él­mé­nyét ma már a vak em­be­rek is át­él­he­tik.