CÍMKE: 'vagyon'

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Egy benn­fen­tes sze­rint Bi­eber ször­nyen naiv, és a ké­sőb­bi­ek­ben még na­gyon rá­fáz­hat...

Egy benn­fen­tes sze­rint Bi­eber ször­nyen naiv, és a ké­sőb­bi­ek­ben még na­gyon rá­fáz­hat...

Komoly gondokkal küzd a legendás magyar zenész özvegye

Komoly gondokkal küzd a legendás magyar zenész özvegye

Gyöngy­vér vál­tásra kény­sze­rült, mert hiába gon­dol­ták sokan, hogy Somló Tamás ha­lála után dús­kál a pénz­ben.

Hihetetlen, amit tervez: erre költi örökségét Klapka György fia

Hihetetlen, amit tervez: erre költi örökségét Klapka György fia

A fi­a­tal örö­kös már pon­to­san tudja, mire for­dítja a 80 mil­liós örök­sé­gét.

A fi­a­tal örö­kös már pon­to­san tudja, mire for­dítja majd 80 mil­liós örök­sé­gét. Meg­ható terv.

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

El kell hagy­nia imá­dott ott­ho­nát.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye min­dent el­ve­szí­tett, ami­ért az el­múlt hu­szonöt évben meg­dol­go­zott.

Shane Tusup zárolhatja Hosszú Katinka vagyonát

Shane Tusup zárolhatja Hosszú Katinka vagyonát

Kel­le­met­len­sé­gek ér­he­tik Ka­tin­kát.

Kel­le­met­len­sé­gek ér­he­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőt.

Itt a vége: Semmi sem marad a széthullott Klapka-birodalomból

Itt a vége: Semmi sem marad Klapka György széthullott birodalmából

Klapka György tisz­tá­ban volt vele, hogy ha­lála után örö­kö­sei sem­mivé fosz­lat­ják bi­ro­dal­mát. Már a háza sem marad annál, aki­nek szánta.

Klapka György, a ko­reo­grá­fus­ból lett si­ke­res vál­lal­kozó tisz­tá­ban volt vele, hogy ha­lála után örö­kö­sei sem­mivé fosz­lat­ják bi­ro­dal­mát. Most ki­de­rült, már az Arany­em­ber va­gyont érő háza sem marad annál, aki­nek szánta.

Nem állhat le a munkával Hajdú Péter

Nem állhat le a munkával Hajdú Péter

A mű­sor­ve­zető meg­le­he­tős jó­mó­dot te­rem­tett ma­gá­nak az el­múlt évek­ben, még­sem érzi úgy, hogy el­en­ged­heti a gyep­lőt.

A mű­sor­ve­zető meg­le­he­tős jó­mó­dot te­rem­tett ma­gá­nak az el­múlt évek­ben, még­sem érzi úgy, hogy el­en­ged­heti a gyep­lőt.

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

maga le­he­tett a gaz­da­sági csoda!

A show­man nagy­ma­mája maga le­he­tett az új­kori gaz­da­sági csoda! Ő lett volna a me­ző­gaz­da­sági Bill Gates?

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Győ­zike ér­tet­le­nül áll a dolog előtt.

Győ­zike ér­tet­le­nül áll a hi­va­tal el­já­rása előtt. Hiába dön­tött a Kúria, a csa­lád még egy fil­lért sem lá­tott a fog­lalt va­gyon­ból.

Döbbenet, mit tett a vagyonával az alkoholbeteg Mc Hawer!

Döbbenet, mit tett a vagyonával az alkoholbeteg Mc Hawer!

Az éne­kes két év­ti­zed alatt ak­kora va­gyont kár­tyá­zott el.

Az éne­kes két év­ti­zed alatt ak­kora va­gyont kár­tyá­zott el, ami­ből még az uno­kái is gond­ta­la­nul él­het­tek volna.

Soron kívül kell döntenie a NAV-nak Gáspár Győző lefoglalt vagyonáról

Soron kívül kell döntenie a NAV-nak Gáspár Győző lefoglalt vagyonáról

Gás­pár Győző egyre kö­ze­lebb kerül a va­gyo­ná­hoz.

Gás­pár Győző egyre kö­ze­lebb ke­rült ahhoz, hogy vissza­kapja csa­ládja va­gyon­tár­gyait, ame­lye­ket ko­ráb­ban a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal fog­lalt le. Az ügy­ben az ügyész­ség is döntő lé­pé­se­ket tett.

Lehullt a lepel, Berki Krisztián elárulta, honnan van ekkora vagyona!

Lehullt a lepel, Berki Krisztián elárulta, honnan van ekkora vagyona!

A mű­sor­ve­zető őszin­tén vá­la­szolt az éle­tét fir­tató kér­dé­sekre.

A mű­sor­ve­zető őszin­tén vá­la­szolt az éle­tét fir­tató kér­dé­sekre.

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Mivel múlt pén­te­ken nem vit­ték el a fő­dí­jat, most már 35 mil­lió euró a tét az Eu­roJack­po­ton.

Elképesztő, Schumacher óriási nyereséget könyvelt el

Elképesztő, Schumacher óriási nyereséget könyvelt el

A leg­na­gyob­bak kö­zött van a neve.

A sí­bal­ese­tet szen­ve­dett hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok neve a leg­na­gyob­bak kö­zött.

Húszezer forintért árulja magát Fenyő Iván!

Húszezer forintért árulja magát Fenyő Iván!

Bor­sos áron kí­nálja a tár­sa­sá­gát.

A szí­nész Ja­kup­csek Gab­ri­el­lá­val együtt kí­nálja a tár­sa­sá­gát né­hány órára, igen­csak bor­sos áron.

Kasza Tibi élete legsötétebb időszakáról vallott!

Kasza Tibi élete legsötétebb időszakáról vallott!

A hí­res­ség nehéz éve­ket élt át.

A hí­res­ség nehéz éve­ket élt át, ami­kor ke­nyérre sem fu­totta, mégis bol­dog volt.

Kiderült Stadler József titka: így jutott mindennap hatalmas összeghez

Kiderült Stadler József titka: így jutott mindennap hatalmas összeghez

St­ad­ler Jó­zsef ha­lá­láig üz­le­telt, és ha nem kö­vet­ke­zik be vég, talpra áll.

St­ad­ler Jó­zsef ha­lá­láig üz­le­telt, és ha nem kö­vet­ke­zik be a tra­gi­kus vég, szinte biz­tos, hogy ismét talpra áll.

Szétosztogatta pénzét a Kossuth- díjas színésznő

Szétosztogatta pénzét a Kossuth- díjas színésznő

Pász­tor Erzsi nem vál­toz­tatna.

Pász­tor Erzsi nem vál­toz­tatna az éle­tén, csak egy dol­got bán egy ki­csit.

A szakértő tanácsai: ezt tedd, ha megnyered az Eurojackpotot!

A szakértő tanácsai: ezt tedd, ha megnyered az Eurojackpotot!

Vá­radi Mar­cell el­mondja, ho­gyan lehet lé­pés­ről-lé­pésre bi­ro­dal­mat fel­épí­teni.

Végre kiderül, kié lesz Komár László több tízmilliós hagyatéka

Végre kiderül, kié lesz Komár László több tízmilliós hagyatéka

Ma öt éve, hogy el­hunyt a le­gen­dás éne­kes, de volt fe­le­sé­gei nem tud­tak meg­egyezni va­gyona el­osz­tá­sá­ról.

Ma öt éve, hogy el­hunyt az éne­kes, de volt fe­le­sé­gei nem tud­tak meg­egyezni va­gyona el­osz­tá­sá­ról.

Kiderült a titok, ennyit örököl Harry herceg

Kiderült a titok, ennyit örököl Harry herceg

A brit örö­kö­sö­dési rend meg­vál­toz­ta­tása a fe­le­lős az össze­gért? Har­rynél még a 2 éves Char­lotte is jóval töb­bet kap!

A brit örö­kö­sö­dési rend meg­vál­toz­ta­tása a fe­le­lős az össze­gért? Har­rynél még a 2 éves Char­lotte is jóval töb­bet kap!

A fiai nem fognak örülni Britney legújabb döntésének

A fiai nem fognak örülni Britney legújabb döntésének

Átírta a vég­ren­de­le­tét...

Az éne­kesnő nem sze­retné, ha a gye­re­kei is meg­va­dul­ná­nak a túl nagy va­gyon­tól, ahogy ő. Ezért át­írta a vég­ren­de­le­tét...

Folytatódik a harc Némedi Mari százmilliós örökségéért!

Újabb fordulat, folytatódik a harc Némedi Mari százmilliós örökségéért!

Bár Terry Black sú­lyos be­teg­ség­gel küzd, lánya, Fanni ér­de­ké­ben kész meg­küz­deni az örök­sé­gért.

Újabb függőség uralja, két kézzel szórja a pénzt a popdíva

Újabb függőség uralja, két kézzel szórja a pénzt a popdíva

Vá­sár­lás­füg­gővé vált a ti­ni­szt­ár­ból lett pop­ikon, Brit­ney Spe­ars. Ren­ge­te­get költ ap­ró­sá­gokra, vi­szont az is igaz, hogy van mit a tejbe ap­rí­ta­nia.

Vá­sár­lás­füg­gővé vált a ti­ni­szt­ár­ból lett pop­ikon, Brit­ney Spe­ars. Ren­ge­te­get költ ap­ró­sá­gokra, vi­szont az is igaz, hogy van mit a tejbe ap­rí­ta­nia.

Klapka lánya kitálalt: csupán egy vidéki ház és egy autó árát örökölte

Klapka lánya kitálalt: csupán egy vidéki ház és egy autó árát örökölte

Az Arany­asszony ál­lítja, ő és test­vé­rei örök­sége ko­ránt­sem olyan mesés.

Az Arany­asszony ál­lítja, ő és test­vé­rei örök­sége ko­ránt­sem olyan mesés.

Erre költik a Klapka-vagyont!

Erre költik a Klapka-vagyont!

Víz­parti nya­ra­lás­sal ün­ne­pelte meg a ki­ta­ga­dott fiú a mesés örök­sé­get.

Víz­parti nya­ra­lás­sal ün­ne­pelte meg a ki­ta­ga­dott fiú, hogy mégis ré­sze­sül a va­gyon­ból. Azt mondja, már túl­tette magát azon, hogy a férfi, akit az ap­já­nak hitt, meg­ta­gadta.

Itt a vége: Nem tartották be Klapka György végakaratát

Itt a vége: Nem tartották be Klapka György végakaratát

Min­denki jól járt.

A 88 éves ko­rá­ban el­hunyt mil­li­ár­dos üz­let­em­ber öz­ve­gye és gyer­me­kei ked­den vég­leg meg­egyez­tek a rájuk ma­radt mesés va­gyon sor­sá­ról.

Ez még Neymarnál is drágább lesz: Abramovics mélyen a zsebébe nyúl

Ez még Neymarnál is drágább lesz: Abramovics mélyen a zsebébe nyúl

Na­gyon sok pénzbe kerül majd a Chel­sea orosz tu­la­já­nak leg­újabb hú­zása.

Na­gyon sok pénzbe kerül majd a Chel­sea orosz tu­laj­do­no­sá­nak leg­újabb hú­zása.

Így szórta el hihetetlen vagyonát a legendás sportoló

Így szórta el hihetetlen vagyonát a legendás sportoló

El­ké­pesztő össze­ge­ket tap­solt el. Sokba ke­rült neki a fény­űzés, de töb­bek kö­zött egy pár­per­ces ka­land­jára is na­gyon ráfi­ze­tett.

El­ké­pesztő össze­ge­ket tap­solt el. Sokba ke­rült neki a fény­űzés, de töb­bek kö­zött egy pár­per­ces ka­land­jára is na­gyon ráfi­ze­tett.

Nem hiszed el: ők a leggazdagabb sztárpár a világon!

Nem hiszed el: ők a leggazdagabb sztárpár a világon!

El­ké­pesztő va­gyona van a rap­per­nek és az éne­kes­nő­nek!

A For­bes ada­tai sze­rint ők a leg­gaz­da­gabb pár. Me­se­beli éle­tü­ket csak meg­ko­ro­názni tudja az el­ké­pesztő va­gyo­nuk!

Végleg eldőlt a Klapka-vagyon sorsa!

Végleg eldőlt a Klapka-vagyon sorsa!

Ki­de­rült, ho­gyan osz­toz­nak a gye­re­kek a ha­tal­mas va­gyo­non!

Bár Klapka György ren­de­sen meg­ka­varta a szá­la­kat a vég­ren­de­le­té­ben, úgy tűnik, hogy a gye­re­kek­nek si­ke­rült meg­egyez­niük. Ki­de­rült, ho­gyan osz­toz­nak a ha­tal­mas va­gyo­non!

Elképesztő: 14 milliárdot csaltak ki a világsztártól

Elképesztő: 14 milliárdot csaltak ki a világsztártól

Ez hogy tör­tén­he­tett?

Gina Lollo­bri­gida hiába ál­lítja, hogy soha nem ment fe­le­sé­gül a nála év­ti­ze­dek­kel fi­a­ta­labb férfi­hez, a bí­ró­ság ér­vé­nyes­nek látja a há­zas­sá­got.

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

20 mil­lió dol­lár vár rá?

Mi­köz­ben a nem­zet­közi sajtó 20 mil­lió dol­lá­ros örök­sé­get em­le­get a de­cem­ber 18-án el­hunyt Gábor Zsa­zsá­val kap­cso­lat­ban, ma­gyar ro­kona csak nevet.

10 millió dollárt bukott el Gábor Zsazsa

10 millió dollárt bukott el Gábor Zsazsa

Csak lát­szat volt a gaz­dag­ság...

Könnyen lehet, hogy Gábor Zsa­zsa mesés gaz­dag­sága csu­pán a lát­szat volt, amit a díva mind­vé­gig igye­ke­zett fenn­tar­tani.

Megrázó: Le akarják nyúlni az örökséget Gábor Zsazsa özvegyétől!

Megrázó: Le akarják nyúlni az örökséget Gábor Zsazsa özvegyétől!

Fréd­éric An­halt meg­döb­bentő ese­mé­nyek­ről szá­molt be!

Hir­te­len sokan je­len­tek meg kö­rü­lötte, a mesés va­gyonra fáj a foguk!

Kiderült: mért adta el Hajdú Péter a cégét!

Kiderült: mért adta el Hajdú Péter a cégét!

Hajdú éppen a vá­lási pro­ce­dúra meg­kez­dése előtt adott túl...

Hajdú éppen a vá­lási pro­ce­dúra meg­kez­dése előtt adott túl a kö­zö­sen épít­ge­tett cég­bi­ro­dal­muk egy ré­szén...

Hihetetlen: Milliárdos örökséget hagyott veszni Medveczky Ilona

Hihetetlen: Milliárdos örökséget hagyott veszni Medveczky Ilona

Bár jo­go­san tart­hatna igényt a Thurn und Taxis fa­mí­lia va­gyo­nára, ő mégis úgy dön­tött: nem kell neki a mesés örök­ség.

Egy fillért sem hagyott magyar örököseire Gábor Zsazsa

Egy fillért sem hagyott magyar örököseire Gábor Zsazsa

Sem­mi­lyen örök­ségre nem szá­mít­hat­nak a le­gen­dás szí­nésznő itt­honi ro­ko­nai.

Sem­mi­lyen örök­ségre nem szá­mít­hat­nak a le­gen­dás szí­nésznő itt­honi ro­ko­nai.

Interneten árulja vagyonát Molnár Anikó

Interneten árulja vagyonát Molnár Anikó

Az egy­kori Nagy Ő a kö­zös­ségi ol­da­lán pró­bál túl­adni meg­unt ru­háin. Vajon be­in­dul a biz­nisz?

Az egy­kori Nagy Ő a kö­zös­ségi ol­da­lán pró­bál túl­adni meg­unt ru­háin. Vajon be­in­dul a biz­nisz?

Ez áll Psota Irén végrendeletében!

Ez áll Psota Irén végrendeletében!

Imá­dott uno­ka­hú­gára hagyta budai la­ká­sát.

A feb­ruár végén el­hunyt szí­nész­le­genda imá­dott uno­ka­hú­gára hagyta im­po­záns budai la­ká­sát, va­la­mint va­gyona egy­har­ma­dát. Volt egy ba­la­toni üdü­lője is, azt egyes in­for­má­ciók sze­rint ápo­ló­nője örö­költe.

Öngyilkosjelöltek fenyegetik Klapka Györgyöt!

Öngyilkosjelöltek fenyegetik Klapka Györgyöt!

Két­mil­li­árd fo­rintra rúg a va­gyona.

Mióta ki­de­rült, két­mil­li­árd fo­rintra rúg az üz­let­em­ber va­gyona, na­ponta ér­kez­nek hozzá se­gély­kérő üze­ne­tek és hí­vá­sok.

Döbbenetes módon csinálta meg szerencséjét a matekzseni!

Döbbenetes módon csinálta meg szerencséjét a matekzseni!

Tör­té­ne­tünk hőse egy indai kol­dus, aki ké­re­get az utcán és nél­kü­löz.

Tör­té­ne­tünk hőse egy indai kol­dus, aki ké­re­get az utcán és nél­kü­löz. A lát­szat azon­ban csal! Ki­csi­vel több mint 10 év alatt ak­kora va­gyont ké­re­ge­tett össz, ame­lyet bár­me­lyi­künk meg­iri­gyelne!

Nem csendesedik a Czeizel-botrány!

Nem csendesedik a Czeizel-botrány!

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett a ta­valy el­hunyt ge­ne­ti­kus örök­sé­géért folyó há­ború. Ki­de­rült, hogy Cze­i­zel min­den­nel együtt kö­rül­be­lül 400 mil­liós va­gyont ha­gyott hátra.

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett a ta­valy el­hunyt ge­ne­ti­kus örök­sé­géért folyó há­ború. Ki­de­rült, hogy Cze­i­zel min­den­nel együtt kö­rül­be­lül 400 mil­liós va­gyont ha­gyott hátra.

Legőrültebb dolgairól vallott a botrányhős sportlegenda

Legőrültebb dolgairól vallott a botrányhős sportlegenda

Így her­dált el 500 mil­lió dol­lárt Tyson.

500 mil­lió dol­lárt her­dált már el Mike Tyson. Nem lehet könnyű ennyit köl­teni. Ha ér­de­kel a módja, a boksz fe­ne­gye­reke el­árulja, neki ho­gyan si­ke­rült.

Egy fillért sem hagyott gyermeke apjának Szulák Andrea

Egy fillért sem hagyott gyermeke apjának Szulák Andrea

Gon­do­san meg­őrizte va­gyo­nát.

A nem­rég sza­kító szí­nésznő meg­őrizte va­gyo­nát. Egye­dül­álló anya­ként azon­ban még így sincs könnyű hely­zet­ben.

62 ember összvagyona nagyobb, mint az emberiség szegényebbik felének

62 ember összvagyona nagyobb, mint az emberiség szegényebbik felének

Őrült se­bes­ség­gel nő a sza­ka­dék a gaz­da­gok és a sze­gé­nyek kö­zött!

Őrült se­bes­ség­gel nő a sza­ka­dék a gaz­da­gok és a sze­gé­nyek kö­zött. Alig né­hány tucat em­ber­nek na­gyobb va­gyona van, mint 3 és fél mil­li­árd­nak. Most elő­ször vi­szont ma­gyar is van a világ mil­li­ár­do­sai kö­zött...

Milliókat vertek át a mindent félbevágó férj videójával!

Átverés a mindent félbevágó férj videója!

Az el­ha­gyott férj úgy dön­tött, min­den egyes va­gyon­tár­gyat ket­té­oszt. Szó sze­rint. Meg­hök­kentő tör­té­net, mely napok alatt be­járta a vi­lág­saj­tót. Most ki­de­rül róla az igaz­ság!

Pécsi Ildikó unokáját is kiteszi lakásából

Pécsi Ildikó unokáját is kiteszi lakásából

Pécsi Il­dikó le­vél­ben szó­lí­totta fel me­nyét: köl­töz­zön ki budai vil­lá­já­ból.

Pécsi Il­dikó ez­út­tal le­vél­ben szó­lí­totta fel me­nyét, hogy köl­töz­zön ki budai vil­lá­já­ból. Egyet­len uno­kája is ott lakik, így neki is men­nie kell.