Bajban a magyar olimpikon, vádat emeltek ellene

Bajban a magyar olimpikon, vádat emeltek ellene

A Pécsi Já­rási Ügyész­ség köz­ok­irat-ha­mi­sí­tás bűn­tette miatt emelt vádat egy férfi ellen.

Ronaldo után újabb sztárfocistát vádolnak nemi erőszakkal

Ronaldo után újabb sztárfocistát vádolnak nemi erőszakkal

Egy nő ál­lí­tása sze­rint Ney­mar, aka­rata el­le­nére kény­sze­rí­tette sze­xu­á­lis együtt­létre.

Sokkot kapott az anyuka, lánya kegyetlen dolgokat művelt a testvérével

Sokkot kapott az anyuka, lánya kegyetlen dolgokat művelt a testvérével

A 18 éves lány tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból, és lehet, hogy mások vet­ték rá erre...

A 18 éves lány tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból, és lehet, hogy mások vet­ték rá erre...

Meglepő titok: Gyilkossággal hozták összefüggésbe Bodrogi Gyulát

Meglepő titok: Gyilkossággal hozták összefüggésbe Bodrogi Gyulát

Azt sut­tog­ták, hogy fél­té­keny­ség állt a hát­tér­ben.

Azt sut­tog­ták, hogy fél­té­keny­ség állt a hát­tér­ben.

Kiszivárgott egy régi interjú: szörnyű, mi derült ki Michael Jacksonról

Kiszivárgott egy régi interjú: szörnyű, mi derült ki Michael Jacksonról

Kiszivárgott egy régi interjú: szörnyű, mi derült ki Michael Jacksonról

Test­vére sem zárta ki, hogy az éne­kes be­te­ge­sen von­zó­dik a gye­re­kek­hez.

Test­vére sem zárta ki, hogy az éne­kes be­te­ge­sen von­zó­dik a gye­re­kek­hez.

Kapukód segített a kocsifeltörésekben

Kapukód segített a kocsifeltörésekben Budapesten

A vád­lot­tak egyike a tár­sas­házba be­ju­tást biz­to­sí­totta a két tár­sá­nak.

A vád sze­rint a vád­lot­tak egyike a tár­sas­házba be­ju­tást biz­to­sí­totta két tár­sá­nak, akik ez­után a mély­ga­rázsba le­jutva több gép­ko­csit is fel­tör­tek.

A kegyetlen mostohaapa sodrófával törte el a gyermek orrát

A kegyetlen mostohaapa sodrófával törte el a gyermek orrát

Egy kony­ha­asz­ta­lon fe­lej­tett ká­vés­csé­sze miatt vesz­tek össze a felek.

Egy kony­ha­asz­ta­lon fe­lej­tett ká­vés­csé­sze miatt vesz­tek össze a felek, még a nyá­ron.

Újabb rejtélyek a villanyszerelők ügyében

Megszólalt a koronatanú: újabb rejtélyek az eltűnt villanyszerelők ügyében

É. Imre több gya­nús dol­got csi­nált.

É. Imre több­ször is vitt le­sze­relt rend­szám­mal meg­őr­zésre au­tó­kat egy is­me­rő­sé­nek...

Fordulat a VV Fanni-ügyben: ebben a bőröndben lehetnek a bizonyítékok

Fordulat a VV Fanni-ügyben: ebben a luxusbőröndben lehetnek a bizonyítékok

A rend­őr­ség be­fe­jezte a nyo­mo­zást No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügyé­ben.

Vádat emeltek a Dózsa György úti gázoló ellen

Vádat emeltek a Dózsa György úti gázoló ellen

A 2017-es bal­eset­ben két ember halt meg, töb­ben meg­sé­rül­tek. Most mind­két sofőr ellen vádat emel­tek.

A 2017-es bal­eset­ben két ember halt meg, töb­ben meg­sé­rül­tek. Most mind­két sofőr ellen vádat emel­tek.A bal­ese­ten kívül a vád­irat­ban sze­re­pel egy másik eset is, M.Ri­chárd másik ügyé­ben is vád­eme­lés tör­tént.

Mary Zsuzsi fia kipakolt anyja haláláról: ezt állítja

Mary Zsuzsi fia kipakolt anyja haláláról: ezt állítja

Az éne­kesnő las­san hét éve ment el tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött. Fia most sú­lyos vádat fo­gal­ma­zott meg...

Az éne­kesnő las­san hét éve ment el tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött. Fia most sú­lyos vádat fo­gal­ma­zott meg a ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

Egymilliárdos csalással vádolják: Sándor mindkét lábát levágta a vonat

Egymilliárdos csalással vádolják: Sándor mindkét lábát levágta a vonat

Cs. Sán­dort azzal vá­dol­ják, hogy szán­dé­ko­san má­szott be a vonat alá, hogy a biz­to­sí­tási pén­ze­ket meg­sze­rezze.

Erőszakolós botrány: nagy bajban a sztársportoló

Erőszakolós botrány: nagy bajban a sztársportoló

Vic­tor Ortiz fel­adta magát.

Azzal vá­dol­ják Vic­tor Or­tizt, hogy meg­erő­sza­kolt egy nőt az ott­ho­ná­ban. Az egy­kori vál­tó­sú­lyú vi­lág­baj­nok fel­adta magát a rend­őr­sé­gen.

Beismerő vallomást tett Arnold Schwarzenegger: "sokszor átléptem a határt a nőkkel"

Beismerő vallomást tett Arnold Schwarzenegger: "sokszor átléptem a határt a nőkkel"

El­né­zést a vi­sel­ke­dé­séért.

A Ter­mi­ná­tor a nyil­vá­nos­ság előtt kért el­né­zést a vi­sel­ke­dé­séért.

Megszólalt egy pszichológus a zaklatással vádolt sportolók ügyében

Megszólalt egy pszichológus a zaklatással vádolt sportolók ügyében

Végh Jó­zsef sze­rint az érin­tet­tek éle­té­ben nyo­mot hagy­nak az ese­mé­nyek.

Végh Jó­zsef kri­mi­nál­pszi­cho­ló­gus sze­rint az érin­tet­tek éle­té­ben min­den­kép­pen nyo­mot hagy­nak az ese­mé­nyek.

Borítja a bilit az erőszakkal vádolt magyar sportoló volt felesége

Borítja a bilit az erőszakkal vádolt magyar sportoló volt felesége

"22 évig éltem Kósz Zol­tán­nal."

"22 évig éltem Kósz Zol­tán­nal, két gyer­me­ket ne­vel­tünk fel együtt."

Döbbenetes, amit mondanak a sportolókat vádoló lányról

Döbbenetes dolgot állítanak a vízilabdásokat erőszakkal vádoló kislányról

A kis­lány ál­lítja, a két spor­toló 11 éves ko­rá­ban lé­te­sí­tett vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot.

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Val­lo­mást tett a ze­nész.

A ze­nész min­den rész­letre ki­ter­je­dően igye­ke­zett cá­folni a vád ál­lí­tá­sait, majd egy pon­ton nevén ne­ve­zett egy román vál­lal­ko­zót, akit...

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Las­san tel­je­sen kö­vet­he­tet­lenné, mi több ér­tel­met­lenné válik a szí­nésznő és fia volt fel­sége kö­zött zajló há­ború.

Fejlemény a zaklatási botrányban, végre pont kerülhet az ügy végére

Fejlemény a zaklatási botrányban, végre pont kerülhet az ügy végére

Har­vey We­ins­tein fel­adta magát, és egy­ből több bűn­cse­lek­ménnyel meg is vá­dol­ták.

Kávéba tett mérget az ápolónő

Kávéba tett mérget az ápolónő

A pécsi fe­kete an­gyal egy éven ke­resz­tül mér­gezte a kol­lé­gáit. A ká­véba tett nyug­tató-és al­ta­tó­sze­re­ket. Az ápo­lónő kí­ván­csi volt, ki akarta pró­bálni a sze­rek ha­tá­sát.

A pécsi fe­kete an­gyal egy éven ke­resz­tül mér­gezte a kol­lé­gáit. A ká­véba tett nyug­tató-és al­ta­tó­sze­re­ket. Az ápo­lónő kí­ván­csi volt, ki akarta pró­bálni a sze­rek ha­tá­sát.

Közel 100 ezer gyermekpornográf képpel és videóval élt Budapesten

Közel 100 ezer gyermekpornográf képpel és videóval élt Budapesten

10 év 8 hónap fegy­ház­bün­te­tés ka­pott a gyer­mek­por­no­gráfi­á­val és sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt férfi.

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja.

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja, hogy tö­ké­le­tes ido­mait és mo­so­lyát nem a se­bész­kés ala­kí­totta ilyenné.

Lajcsi durván kiakad: Csak az a bűne, hogy a feleségem

Lajcsi durván kiakad: Csak az a bűne, hogy a feleségem

Laj­csi ne­vet­sé­ges­nek ta­lálja az el­lene fel­ho­zott vá­da­kat, de a fe­le­sége gya­nú­sí­tá­sá­tól egye­ne­sen...

Laj­csi ne­vet­sé­ges­nek ta­lálja az el­lene fel­ho­zott vá­da­kat, de a fe­le­sége gya­nú­sí­tá­sá­tól egye­ne­sen...

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Egy másik ügy miatt is a bí­ró­ság elé áll a Fenyő-gyil­kos­ság vég­re­haj­tása miatt már jog­erő­sen el­ítélt Jozef Rohác.

Ismét a bí­ró­ság elé áll a Fenyő-gyil­kos­ság vég­re­haj­tása miatt már jog­erő­sen el­ítélt Jozef Rohác.

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. A szí­nész most tény­leg be­rá­gott.

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. Az oldal szer­kesz­tői ugyanis nemes egy­sze­rű­ség­gel ko­ka­in­füg­gő­nek ki­ál­tot­ták ki a szí­nészt.

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Ez döntheti el, miért fulladt meg a borsodnádasdi Csenge

Ez döntheti el, miért fulladt meg a borsodnádasdi Csenge

Ez döntheti el, miért fulladt meg a borsodnádasdi Csenge

A szak­értő vé­le­mé­nyekre vár­nak..

Még min­dig a szak­értő vé­le­mé­nyekre vár a bor­sod­ná­dasdi K. Csenge meg­gyil­ko­lá­sá­val vá­dolt fi­a­tal­em­ber ügy­védje...

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Ok­tó­ber­ben ke­rült bajba...

A nép­szerű gasztrob­log­ger ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült mél­tat­lan hely­zetbe Iz­ra­el­ben, mi­u­tán egy nő őt azo­no­sí­totta tá­ma­dó­ja­ként.

Videóban magyarázkodik a csalással vádolt magyar zenész

Videóban magyarázkodik a csalással vádolt magyar zenész

A Me­gasztár fel­fe­de­zett­jét töb­ben is csa­lás­sal vá­dol­ják.

A Me­gasztár fel­fe­de­zett­jét töb­ben is csa­lás­sal vá­dol­ják. Most el­mondja a saját né­ző­pont­ját.

Fordulat Steiner Kristóf rendőrségi ügyében

Fordulat Steiner Kristóf rendőrségi ügyében

A nép­szerű gasztrob­log­ger fél­re­ér­tés ál­do­zata lett, ami­kor egy iz­ra­eli nő té­ve­sen vá­dolta meg azzal, hogy erő­sza­ko­san ké­re­ge­tett tőle az utcán.

Ej­tette a vá­da­kat az iz­ra­eli rend­őr­ség Stei­ner Kris­tóf ellen. A nép­szerű gasztrob­log­ger és egy­kori te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető fél­re­ér­tés ál­do­zata lett, ami­kor egy iz­ra­eli nő té­ve­sen vá­dolta meg azzal, hogy a ma­gyar fi­a­tal­em­ber erő­sza­ko­san ké­re­ge­tett tőle az utcán.

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

A pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal.

A 2009-ben el­hunyt pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal.

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Fe­le­sé­gé­nek kül­dött il­let­len SMS-eket.

Havas Hen­rik­nél min­den bi­zonnyal ter­mé­sze­tes, hogy a ki­sze­melt höl­gye­ket mód­sze­re­sen zak­latja, amíg csak célt nem ér náluk, vagy...

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

V. Szil­vi­á­nak a rend­őr­sé­gen nem kell fe­lel­nie a hamis ál­lí­tá­sa­i­ért, a men­tő­sök csak pol­gári peres úton ve­het­nek elég­té­telt.

Újabb botrány alakul: nyilvánosságra került az énekes szörnyű titka

Újabb botrány alakul: nyilvánosságra került az énekes szörnyű titka

A ki­lenc­ve­nes évek szép­fi­ú­já­ról ra­jon­gói sosem gon­dol­ták volna, hogy ilyes­mire képes lehet.

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

A férfit ko­ráb­ban ün­ne­pelte a világ.

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte, ami­kor se­gítő kezet nyúj­tott a sé­rül­tek­nek a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás­nál.

Ez durva: Halálos fenyegetéseket kap a magyar sztár

Ez durva: Halálos fenyegetéseket kap a magyar sztár

Mióta erő­szak vád­já­val elő­ál­lí­tot­ták Kris­tó­fot, po­kollá vált az élete. Nem elég, hogy durva jog­sé­re­lem érte...

Mióta erő­szak vád­já­val elő­ál­lí­tot­ták Kris­tó­fot, po­kollá vált az élete. Nem elég, hogy durva jog­sé­re­lem érte...

Embertelenül bántak a rendőrségen Steiner Kristóffal!

Embertelenül bántak a rendőrségen Steiner Kristóffal!

Bán­tal­ma­zás­sal gya­nú­sít­ják.

A tévés mű­sor­ve­ze­tőt egy bank­ban fog­ták el a rend­őrök, bán­tal­ma­zás­sal gya­nú­sít­ják, hol­ott van ali­bije.

Fordulat várható a Teréz körúti robbantás ügyében?

Fordulat várható a Teréz körúti robbantás ügyében?

Ter­ror­cse­lek­mény lesz?

P. László ko­ráb­ban be­is­merő val­lo­mást tett. El­kép­zel­hető, hogy a férfit ter­ror­cse­lek­ménnyel is meg fog­ják gya­nú­sí­tani.

Árulás, ezért hagyták magára a társai Hosszú Katinkát

Árulás, ezért hagyták magára a társai Hosszú Katinkát

Tény­leg ezért nincs rajta kívül egyet­len ma­gyar úszó sem a profik­nak ala­pí­tott vi­lág­szer­ve­ze­té­ben?

Tény­leg ezért nincs rajta kívül egyet­len ma­gyar úszó sem a profik­nak ala­pí­tott vi­lág­szer­ve­ze­té­ben?

Nem semmi, hogyan reagált a Vasas-focista a bundavádakra

Nem semmi, hogyan reagált a Vasas-focista a bundavádakra

Re­mili csa­pat­ka­pi­tány­ként vá­la­szolt a piros-ké­ke­ket ért tá­ma­dá­sokra. A saját szur­ko­ló­ik­nak is oda­bö­kött.

Re­mili vá­la­szolt a piros-ké­ke­ket ért tá­ma­dá­sokra. A saját szur­ko­ló­ik­nak is oda­bö­kött.

Hosszú Katinka utánozhatatlan stílusban vágott vissza a vádakra

Hosszú Katinka utánozhatatlan stílusban vágott vissza a vádakra

Úszó­sztá­runk és tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zébe ke­rült edző-férje nyu­godt. Mind­ket­te­jük­nek tö­ret­len a jó­kedve.

Borzalmas vádak, fellázadtak Shane Tusup ellen

Borzalmas vádak, fellázadtak Shane Tusup ellen

Las­san min­den­kit maga ellen for­dít.

Hosszú Ka­tinka for­ró­fejű ame­ri­kai edző-férje las­san min­den­kit maga ellen for­dít a ma­gyar úszás­ban. Az Iron Lady is ál­do­zattá vált?

Gyárfás Tamás visszavág, így reagál a súlyos vádakra

Gyárfás Tamás visszavág, így reagál a súlyos vádakra

Köz­le­ményt írt a ko­rábbi úszó­el­nök. A hazai vizes-vb-re te­kin­tet­tel ke­rülni akarja a nyil­vá­nos vitát, de...

Köz­le­ményt írt a ko­rábbi úszó­el­nök. A hazai vizes-vb-re te­kin­tet­tel ke­rülni akarja a nyil­vá­nos vitát, de...

Szerepe miatt támadják Ónodi Esztert!

Szerepe miatt támadják Ónodi Esztert!

Olyan dur­ván még nem szól­tak be neki, mint leg­utóbbi ka­rak­tere miatt.

Ka­pott már hi­de­get-me­le­get sze­re­pei miatt Ónodi Esz­ter, de olyan dur­ván még nem szól­tak be neki, mint leg­utóbbi ka­rak­tere miatt.

Döntött a bíróság, öt év börtönt kapott Stadler József!

Döntött a bíróság, öt év börtönt kapott Stadler József!

420 mil­lió fo­rint ér­ték­ben csalt adót.

Az idős vál­lal­kozó a vád sze­rint több száz­mil­lió fo­rint ér­ték­ben csalt adót.

Nótár Mary veszített: Nem lesz per L.L. Junior ellen!

Nótár Mary veszített: Nem lesz per L.L. Junior ellen!

De­cem­ber­ben bal­héz­tak össze.

Az éne­kesnő egy de­cem­beri bot­rány során ug­rott neki a rap­per­nek, si­ker­te­le­nül.

Nyilvánosan alázták meg a TV2 egykori sztárját

Nyilvánosan alázták meg a TV2 egykori sztárját

Nem is bírta ki sírás nél­kül a rend­kí­vül kínos ese­tet! Ilyen még soha nem tör­tént vele.

Nem is bírta ki sírás nél­kül a rend­kí­vül kínos ese­tet! Ilyen még soha nem tör­tént vele.

Maszkulin erő, állatias ösztönök: Ilyen vadító férfi alsót nem láttál!

Maszkulin erő, állatias ösztönök: Ilyen vadító férfi alsót még nem láttál!

Me­g­elé­gelte a ha­gyo­má­nyos férfi al­só­kat egy fe­hér­ne­mű­gyártó vál­la­lat. El­ké­pesz­tően me­rész szé­ri­á­val állt elő.

Me­g­elé­gelte a ha­gyo­má­nyos férfi al­só­kat egy fe­hér­ne­mű­gyártó vál­la­lat. Így némi ter­ve­zést kö­ve­tően el­ké­pesz­tően me­rész szé­ri­á­val áll­tak elő. Ezt nézd!

A rosszakaróknak üzen Lagzi Lajcsi ügyvédje: Ezért megfizetnek

A rosszakaróknak üzen Lagzi Lajcsi ügyvédje: Ezért megfizetnek

Nem vá­lo­gat­nak az esz­kö­zök­ben az il­le­té­ke­sek. Kö­nyör­te­le­nül, még egy csa­lád­anyát is be akar­nak sá­rozni!

Nem vá­lo­gat­nak az esz­kö­zök­ben az il­le­té­ke­sek.

Így ismered fel a nőt, akik szereti a vad szexet! Ezzel varázsold el!

Így ismered fel a nőt, akik szereti a vad szexet! Ezzel varázsold el!

Ha sze­ret­nél igazi szen­ve­dé­lyes és vad sze­xet, de nem tudod, hogy a part­ne­red vevő lenne-e rá, akkor fi­gyeld a je­le­ket!

Fordulat Oszter Sándor börtönbüntetésének ügyében!

Fordulat Oszter Sándor börtönbüntetésének ügyében!

A Kos­suth-díjas szín­mű­vész úgy érzi, át­ve­rés ál­do­zata lett, és nem érti a ki­ala­kult hely­ze­tet.

Újabb súlyos vádak Jim Carrey ellen!

Újabb súlyos vádak Jim Carrey ellen!

Ha­lott sze­rel­mé­nek bú­csú­le­vele a bi­zo­nyí­ték.

Ha­lott sze­rel­mé­nek bú­csú­le­vele a bi­zo­nyí­ték, a nő volt férje pedig min­dent csa­tolt is a bí­ró­ságra. Ez az ügy egyre kí­no­sabb a szí­nész­nek, fel­te­he­tően meg­té­pázza a kar­ri­er­jét.

Reagált a megtámadott focista: Ne szórakozzanak velem!

Reagált a megtámadott focista: Ne szórakozzanak velem!

A pa­ler­mói Ba­logh Nor­bert­nek rosszul esik a sajtó durva kri­ti­kája. El­mondta, szó sem volt al­ku­do­zás­ról.

Vádat emeltek a híres magyar színész őrült zaklatója ellen!

Vádat emeltek a híres magyar színész őrült zaklatója ellen!

2014 óta hal­mozta el ké­ret­len üze­ne­tek­kel a köz­ked­velt hí­res­sé­get. Több mint két­száz le­ve­let írt neki.

2014 óta hal­mozta el ké­ret­len üze­ne­tek­kel a köz­ked­velt hí­res­sé­get. Több mint két­száz le­ve­let írt neki.

Tolvai Reni szerint csak a pénzről szól a Kállay-Saunders elleni vád

Tolvai Reni szerint csak a pénzről szól a Kállay-Saunders elleni vád

Csü­tör­tök dél­előtt Tol­vai Renit hall­gatta meg a bí­ró­ság a 2013-ban testi sér­té­sig fa­jult bal­hé­val kap­cso­lat­ban.

Fordulat a bíróságon: mégsem bűnös Kállay-Saunders András?

Fordulat a bíróságon: mégsem bűnös Kállay-Saunders András?

Ked­ve­zően val­lot­tak rá.

Az éne­kes bün­te­tő­ügye újabb tár­gya­lás­hoz ér­ke­zett, a sér­tett ba­rát­nője rá­adá­sul szá­mára ked­ve­zően val­lott!

Ma állítják bíróság elé Hien családját!

Ma állítják bíróság elé Hien családját!

Az éne­kesnő szü­le­i­ről 2010-ben de­rült ki, hogy a gyanú sze­rint vi­et­námi em­be­re­ket csem­pész­tek Eu­ró­pába. Az édes­apa ellen már nem­zet­közi el­fo­ga­tó­pa­rancs van ér­vény­ben.

Az éne­kesnő szü­le­i­ről 2010-ben de­rült ki, hogy a gyanú sze­rint vi­et­námi em­be­re­ket csem­pész­tek Eu­ró­pába. Az édes­apa ellen már nem­zet­közi el­fo­ga­tó­pa­rancs van ér­vény­ben.

Gyilkosságtól retteg a békásmegyeri, pedofíliával vádolt férfi

Gyilkosságtól retteg a békásmegyeri, pedofíliával vádolt férfi

Áron alul árulja az in­gat­la­nát, attól tart, hogy rá­tá­mad­nak és meg­ölik őt.

K. Csaba áron alul árulja az in­gat­la­nát, attól tart, hogy rá­tá­mad­nak és meg­ölik őt.

Ez kell a nőnek az ágyban! Te megadod neki?

Ez kell a nőnek az ágyban! Te megadod neki?

Néha nem elég, ha össze­búj­tok.

A nők imád­ják a ro­man­ti­kát és a gyen­géd sze­ret­ke­zést. De nem min­dig. A szex­nek stressz­űző ha­tása is lehet. Ehhez pedig nem elég, ha csak össze­búj­tok.

Megtörte a csendet: megszólalt az X-Faktor-botrányt kirobbantó apuka!

Megtörte a csendet: megszólalt az X-Faktor-botrányt kirobbantó apuka!

Tóth Gabi után egy másik men­tor is re­a­gált a na­pok­ban el­ter­jedt rá­gal­makra, la­punk­nak meg­szó­lalt az édes­apa is.

Újra beszólt az X-Faktor stábjának a csalódott apuka!

Újra beszólt az X-Faktor stábjának a csalódott apuka!

Napok óta szin­ten tartja a vá­da­kat, pén­zért be­szélne a nyil­vá­nos­ság­nak.

Napok óta szin­ten tartja a vá­da­kat, pén­zért be­szélne a nyil­vá­nos­ság­nak.

Tucatnyian ülhetnek a halálos riói bringaút miatt

Tucatnyian ülhetnek a halálos riói bringaút miatt

A bra­zil rend­őr­ség vád­eme­lést ja­va­sol ti­zen­négy em­ber­rel szem­ben. Ők te­het­nek a ke­rék­párút le­om­lá­sá­ról.

A bra­zil rend­őr­ség vád­eme­lést ja­va­sol ti­zen­négy em­ber­rel szem­ben. Ők te­het­nek a ke­rék­párút le­om­lá­sá­ról.

Lajcsi nem áll le, újabb vádakat fogalmazott meg

Lajcsi nem áll le, újabb vádakat fogalmazott meg

To­vábbra is ki­tart a tör­té­nete mel­lett.

Ga­lam­bos Lajos to­vábbra is ki­tart a tör­té­nete mel­lett, hogy egy té­vé­tár­sa­ság feje jut­tatta bör­tönbe. Sőt újabb rész­le­tek­kel szol­gált ket­te­jük vi­tá­já­ból.

Botrány: Cáfolják Lajcsi vádjait!

Botrány: Cáfolják Lajcsi vádjait!

Saj­tó­köz­le­ményt adott ki a te­le­ví­zió, mely­nek tu­laj­do­no­sát meg­vá­dolta.

Saj­tó­köz­le­ményt adott ki a te­le­ví­zió, mely­nek tu­laj­do­no­sát fel­je­len­tő­je­ként ne­vezte meg Ga­lam­bos Lajos kedd reg­gel.

Tisztázza magát Kis Grófo a vádak alól!

Tisztázza magát Kis Grófo a vádak alól!

Egy hét után végre meg­szó­lalt a mu­la­tós sztár is, és el­me­sélte saját szem­szö­gét! Sze­rinte pisz­toly­ról szó sem volt!

Egy hét után végre meg­szó­lalt a mu­la­tós sztár is, és el­me­sélte saját szem­szö­gét!

Újabb botrány: Megint Bangó Margitot támadja a lánya

Újabb botrány: Megint Bangó Margitot támadja a lánya

Bangó Ma­rika min­den le­he­tő­sé­get meg­ra­gad, hogy árt­son vi­lág­hírű édes­any­já­nak.

Bangó Ma­rika min­den le­he­tő­sé­get meg­ra­gad, hogy árt­son vi­lág­hírű édes­any­já­nak. A leg­újabb öt­lete, hogy lo­pás­sal vá­dolta meg a le­gen­dás éne­kes­nőt.

Elképesztő dologgal vádolja a köztévét Sebestyén Balázs

Elképesztő dologgal vádolja a köztévét Sebestyén Balázs

Sze­rinte a ma­gyar stáb bot­rá­nyos vi­sel­ke­dése okozta Fred­die ku­dar­cát az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Sze­rinte a ma­gyar stáb bot­rá­nyos vi­sel­ke­dése okozta Fred­die ku­dar­cát az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Így hálózd be a pasikat! Szexi fehérneműk vad hétköznapokra!

Így hálózd be a pasikat! Szexi fehérneműk vad hétköznapokra!

A fe­hér­nemű nem egy­sze­rűen bugyi és mell­tartó, hanem a szett el­en­ged­he­tet­len része, ami va­dí­tóan meg­bú­jik a ruha alatt!

Megint feleségére támadt Damu Roland

Megint feleségére támadt Damu Roland

Ro­land úgy ha­tá­ro­zott, tisz­tázza a kö­rü­lötte ki­ala­kult hely­ze­tet.

Ro­land úgy ha­tá­ro­zott, tisz­tázza a kö­rü­lötte és gyer­meke körül ki­ala­kult hely­ze­tet. Fa­ce­book­ján kez­dett hosszas ma­gya­ráz­ko­dásba, mely­ből ki­de­rül, Maja csü­tör­tö­kön el­hagy­hatta a kór­há­zat.

Kozso életébe is kerülhet az áramlopási botrány!

Kozso életébe is kerülhet az áramlopási botrány!

A stressz miatt ve­szély­nek van ki­téve.

Ve­le­szü­le­tett ér­tá­gu­lata miatt 2014-ben élet­mentő be­avat­ko­zásra volt szük­ség. A mos­tani bot­rány újra ve­szélybe so­dor­hatja.

Mit tett a kisérőfiúval a világbajnok védő?

Mit tett a kísérőfiúval a világbajnok védő?

Csú­nya do­log­gal vá­dol­ják az Ar­se­nal fo­cis­tá­ját.

Csú­nya do­log­gal vá­dol­ják az Ar­se­nal fo­cis­tá­ját. Az an­go­lok sze­rint a német Per Mer­te­sa­c­ker szó sze­rint az orr­vá­la­dé­kát kente bele egy kisfiú ha­jába.

Egy másik nővel is erőszakoskodtak Kiss Lászlóék?

Egy másik nővel is erőszakoskodtak Kiss Lászlóék?

Ál­lí­tó­lag nem csak egyet­len eset­ben volt ré­szese nők el­leni erő­szak­nak, de a másik ügy­ben fel­men­tet­ték.

Ál­lí­tó­lag nem csak egyet­len eset­ben volt ré­szese nők el­leni erő­szak­nak, de a másik ügy­ben fel­men­tet­ték.

Börtönben volt, vagy nem? Kiss László vallott múltjáról

Börtönben volt, vagy nem? Kiss László vallott múltjáról

Elő­ször és utol­jára be­szél a ka­pi­tány.

Elő­ször és utol­jára be­szél a vá­dak­ról az úszó­ka­pi­tány. A szak­em­ber nem mond le, úgy érzi, hogy az ered­mé­nyei őt iga­zol­ják.

Támadja az RTL Klubot a Farm kiesője

Támadja az RTL Klubot a Farm kiesője

Dani sze­rint ma­ni­pu­lál­ták a né­ző­ket, és rosszfi­ú­nak ál­lí­tot­ták be.

Alig három napot kel­lett várni arra, hogy a Farm első ki­esője ne­ki­sza­lad­jon az RTL Klub­nak, és rész­re­haj­lás­sal, ma­ni­pu­lá­lás­sal vá­dolja meg a csa­tor­nát. Dani sze­rint "kel­lett egy rossz fiú", és erre a posztra őt vá­lasz­tot­ták.

Még vadabb gyönyör: mocskosabb a szex, mint valaha remélted

Még vadabb gyönyör: mocskosabb a szex, mint valaha remélted

Meg van az ideje a gyen­géd érin­tés­nek, de néha vad dol­gokra vá­gyunk...

Meg van az ideje a gyen­géd érin­tés­nek, de néha vad és mocs­kos dol­gokra vá­gyunk. Így va­ló­sítsd meg, ami­ről ál­mo­do­zol