CÍMKE: 'üzlet'

Lenyomják a torkunkon a Halloweent!

Lenyomják a torkunkon a Halloweent!

Az üzlet dü­bö­rög, főleg a gye­re­kek a csa­lik.

Ha kell, ha nem, be­le­üt­kö­zünk a Hal­lo­weenbe! Min­dent a ré­miszt­ge­tős tök­bu­li­val akar­nak el­adni.

FRISS HÍREK

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Haj­me­resztő az eset, a dol­go­zók tel­je­sen ki­akad­tak, ami nem csoda.

Haj­me­resztő az eset, az üzlet dol­go­zói tel­je­sen ki­akad­tak, ami tel­jes­ség­gel ért­hető.

Erre biztosan ráfizet Gáspár Bea

Erre biztosan ráfizet Gáspár Bea

Bár Gás­pár Bea első bor­va­cso­rá­jára tó­dul­nak a ven­dé­gek, telt ház lesz, Győ­zike fe­le­sége mégis bukni fog az üz­le­ten...

Bár Gás­pár Bea első bor­va­cso­rá­jára tó­dul­nak a ven­dé­gek, telt ház lesz, Győ­zike fe­le­sége mégis bukni fog az üz­le­ten...

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Ez történt a legendás Klapka üzletházzal

Ez történt a legendás Klapka üzletházzal

Az új tu­laj­do­nos talán nem is tudja, hogy az in­gat­lan mek­kora üzlet.

Az új tu­laj­do­nos talán nem is tudja, hogy a 750 négy­zet­mé­te­res in­gat­lan már pusz­tán a cí­mé­vel is bomba üzlet le­hetne.

Nem győzi a dobozolást: Bejött az üzlet Hódi Pamelának

Nem győzi a dobozolást: Bejött az üzlet Hódi Pamelának

Hódi Pa­mela most min­den ide­jét a mun­ká­val és kis­lá­nyá­val tölti, a szív­ügyek­kel nem fog­lal­ko­zik.

Hódi Pa­mela most min­den ide­jét a mun­ká­val és kis­lá­nyá­val tölti, a szív­ügyek­kel nem fog­lal­ko­zik.

Szörnyű bosszút áll az alkoholos pulton a muzulmán férfi. Videó!

Szörnyű bosszút áll az alkoholos pulton a muzulmán férfi. Videó!

Pont ahogy az a Ko­rán­ból kö­vet­ke­zik.

Éppen úgy cse­lek­szik, ahogy az a Ko­rán­ból és a ha­di­szok­ból kö­vet­ke­zik.

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta a vevőt, így most si­et­nie kell, hogy meg­le­gyen az új mo­dell, melybe szí­ve­sen átül újabb 13 évre.

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta a vevőt, így most si­et­nie kell, hogy meg­le­gyen az új mo­dell, melybe szí­ve­sen átül újabb 13 évre.

Kitálalt az ügyvéd, ez történik Klapka György körúti üzletével

Kitálalt az ügyvéd, ez történik Klapka György körúti üzletével

Fel­épí­tett élet­műve sen­ki­nek sem kell már.

Az Arany­em­ber talán nem is szá­mí­tott arra éle­té­ben, hogy ke­mé­nyen fel­épí­tett élet­műve egy­szer majd sen­ki­nek sem kell már.

Megtörte a csendet, ezért utazott Dubajba Lagzi Lajcsi

Megtörte a csendet, ezért utazott Dubajba Lagzi Lajcsi

Meg­bí­zást ka­pott.

Meg­bí­zást ka­pott a mu­la­tós zene ki­rá­lya, egy­ből cso­ma­golt is!

Vége, kilátástalanná vált Klapka alkalmazottainak sorsa!

Mindennek vége, kilátástalanná vált Klapka alkalmazottainak sorsa!

Az örö­kö­sök úgy dön­töt­tek, meg­sza­ba­dul­nak az üz­let­től, ám arra egyi­kük sem gon­dolt, hogy mi lesz az al­kal­ma­zot­tak­kal.

Beindult az üzlet, nem győz csomagolni Hódi Pamela

Beindult az üzlet, nem győz csomagolni Hódi Pamela

Hódi Pa­mela új éle­tet kez­dett és lát­ha­tóan egyre si­ke­re­sebb. A mo­dell nem­rég saját ru­ha­már­ká­val ruk­kolt elő.

Hódi Pa­mela új éle­tet kez­dett és lát­ha­tóan egyre si­ke­re­sebb. A mo­dell nem­rég saját ru­ha­már­ká­val ruk­kolt elő.

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

Az Arany­asszony so­káig nem akart meg­szó­lalni az­után, hogy el­tá­vo­lí­tot­ták apja cé­gé­nek ügy­ve­ze­tői poszt­já­ról.

Az Arany­asszony so­káig nem akart meg­szó­lalni az­után, hogy el­tá­vo­lí­tot­ták apja cé­gé­nek ügy­ve­ze­tői poszt­já­ról.

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ak­ciófilmbe illő je­le­net ját­szó­dott le az egyik nyír­egy­házi dro­gé­ria be­já­ra­tá­nál.

Ak­ciófilmbe illő je­le­net ját­szó­dott le az egyik nyír­egy­házi dro­gé­ria be­já­ra­tá­nál.

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Cégek pró­bál­ják ki­hasz­nálni...

Sokan van­nak, akik is­mert em­be­rek far­vi­zén evezve sze­ret­nék fel­fut­tatni saját cé­gü­ket, és sokan kö­zü­lük na­gyon nem értik a biz­nisz lé­nye­gét.

Ennyit fizettek a Trónok Harca jó nőjének egy közös epizódnézésért

Ennyit fizettek a Trónok Harca jó nőjének egy közös epizódnézésért

Az ár­ve­rés Haiti meg­se­gí­té­sét szol­gálta, s a leg­ma­ga­sabb árat kifi­zető sze­ren­csés kö­zö­sen mo­ziz­hat Emi­lia Clarke-al.

Ma újabb roham indul az üzletekben

Ma újabb roham indul az üzletekben

Nincs vége a vá­sár­lási láz­nak a ka­rá­csonnyal!

Nincs vége a vá­sár­lási láz­nak a ka­rá­csonnyal! Ma a szo­ká­sos hét­köz­napi nyitva tar­tás­sal és nagy le­ára­zá­sok­kal vár­ják a ve­vő­ket az üz­le­tek, rá­adá­sul sokan még sza­bad­sá­gon van­nak.

Durva, ahogy a gyártók lehúzzák a vevőket a csokimikulással

Durva, ahogy a gyártók lehúzzák a vevőket a csokimikulással

Hi­he­tet­len, mi­lyen le­le­mé­nye­sek a gyár­tók! Ha extra ha­szon­ról van szó, ma­xi­má­li­san ki­hasz­nál­ják a hely­ze­tet.

Ezen akadtak ki a Penny dolgozói

Ezen akadtak ki a Penny dolgozói

A Ri­post­tól kért se­gít­sé­get a Penny Mar­ket volt pénz­tá­rosa

A Ri­post­tól kért se­gít­sé­get a Penny Mar­ket egy­kori pénz­tá­rosa: ki­rúg­ták őt a szen­tesi Penny Mar­ket­ből, mert szóvá merte tenni, hogy őt és kol­lé­gáit in­gyen dol­goz­tat­ják.

Kiderült Stadler József titka: így jutott mindennap hatalmas összeghez

Kiderült Stadler József titka: így jutott mindennap hatalmas összeghez

St­ad­ler Jó­zsef ha­lá­láig üz­le­telt, és ha nem kö­vet­ke­zik be a tra­gi­kus vég, szinte biz­tos, hogy ismét talpra áll.

Sokkos állapotban az eladók, tizenéves migránsok verték szét a boltot

Sokkos állapotban az eladók, tizenéves migránsok verték szét a boltot

A német rend­őr­ség em­be­rei hét fi­a­tal­korú szír mig­ránst vet­tek őri­zetbe...

A német szö­vet­ségi rend­őr­ség em­be­rei hét fi­a­tal­korú szír mig­ránst vet­tek őri­zetbe...

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru, éle­té­ben nem gon­dolta volna, hogy va­laki így akar pénzt ke­resni!

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru, éle­té­ben nem gon­dolta volna, hogy va­laki így akar pénzt ke­resni!

Nem hiszed el, kivel kezdett új életet a Viszkis

Nem hiszed el, kivel kezdett új életet a Viszkis

Új tár­sat ta­lált ma­gá­nak.

El­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott Amb­rus At­tila, az egy­kori visz­kis rabló, aki nem­rég új tár­sat is ta­lált ma­gá­nak.

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

Mun­kába állt...

A nagy baj­ban lévő Gás­pár Győző évek­kel ez­előtt már ki­pró­bálta magát ebben az üz­let­ág­ban.

Rémisztő, mi mindent el lehet adni
a halloweennel

Rémisztő, mi mindent el lehet adni
a halloweennel

Óri­ási üz­letté nőtte ki magát ná­lunk is hal­lo­ween: egy áru­ház­lánc friss ka­ta­ló­gusa pél­dául négy ol­dalt szán az ünnep kel­lé­ke­ire.

Óri­ási üz­letté nőtte ki magát ná­lunk is hal­lo­ween! Az egyik áru­ház­lánc friss ka­ta­ló­gu­sá­ban pél­dául négy ol­dalt szán a tök­lám­pás­sal és egyéb hol­mik­kal ri­o­gató ünnep kel­lé­ke­ire, míg a ha­lot­tak napi vi­rá­gok, mé­cse­sek csak két ol­dalt kap­tak.

Drámai vallomás: Majdnem bedőlt Bereczki Zoltán cége!

Drámai vallomás: Majdnem bedőlt Bereczki Zoltán cége!

A sár­mos szí­nész-éne­kes vér­beli üz­let­em­ber lett, ám az el­múlt idő­szak­ban vol­tak nehéz pil­la­na­taik!

A sár­mos szí­nész-éne­kes vér­beli üz­let­em­ber lett, ám az el­múlt idő­szak­ban vol­tak nehéz pil­la­na­taik!

Bizarr biznisz: halottak hamvaiból készít bakelitet egy cég

Bizarr biznisz: halottak hamvaiból készít bakelitet egy cég

Nyu­godj ba­ke­lit­ben - hang­zik az And­vinyly nevű vál­lal­ko­zás jel­mon­data. Az üzlet kon­cep­ci­ója egyéb­ként mű­kö­dő­ké­pes...

Milliókat ér Tóth Vera új teste

Milliókat ér Tóth Vera új teste

Vera szá­mára üz­leti ér­te­lem­ben is ki­nyílt a világ, mióta kar­csú­so­dik.

Vera szá­mára üz­leti ér­te­lem­ben is ki­nyílt a világ, mióta lát­vá­nyos ered­ményre ve­ze­tett a ta­va­szi gyo­mor­szű­kítő mű­tétje. Az éne­kesnő 45 kilós fo­gyása ugyanis egy fit­nesz­gép for­gal­mazó cég rek­lám­szer­ző­dé­sét hozta el.

Ezt a szexbabát veheted meg másfél millió forintért

Ezt a szexbabát veheted meg másfél millió forintért

A ké­szítő kö­rü­be­lül 1,8 mil­lió fo­rin­tért árulja élet­nagy­ságú szex­ba­báit, ame­lye­ket szob­rá­szi pon­tos­ság­gal alkot meg.

A ké­szítő kö­rü­be­lül 1,8 mil­lió fo­rin­tért árulja élet­nagy­ságú szex­ba­báit, ame­lye­ket szob­rá­szi pon­tos­ság­gal alkot meg.

Hihetetlen, megint elhagyta az országot Lajcsi

Hihetetlen, megint elhagyta az országot Lajcsi

Újra kül­földre uta­zott Ga­lam­bos Lajos, most üz­leti úton van az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben.

Újra kül­földre uta­zott Ga­lam­bos Lajos, most üz­leti úton van az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben, mert jö­ve­del­mező biz­niszt lát a világ egyik leg­gaz­da­gabb or­szá­gá­ban. Laj­csi annak el­le­nére is nyu­god­tan utaz­gat, hogy bör­tön­bün­te­tés és tel­jes va­gyon­el­kob­zás is vár­hat rá.

Leleplezte testvére Győzikét: Ezért jár gyakran a NAV-ba a showman!

Leleplezte testvére Győzikét: Ezért jár gyakran a NAV-ba a showman!

Most ki­de­rült, miért jár oda fo­lya­ma­to­san!

Az utóbbi hó­na­pok­ban gyak­ran lát­ták az adó­ha­tó­ság har­ma­dik ke­rü­leti ki­ren­delt­sé­gé­ben Győ­zi­két!

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója.

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója, nem­so­kára kap­szu­lá­ból ké­szít­het­jük el a sö­rün­ket is. Ha be­vá­lik, az meg­vál­toz­tat­hatja a ven­dég­lá­tós pi­a­cot is akár.

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Né­hány éve még drog­függő volt...

Né­hány éve még he­ro­i­nista haj­lék­ta­lan volt, mára már hat üz­lete van, és né­hány na­gyon fel­ka­pott ter­mé­ket árul. Na, de mi a re­cept?

Melltartó nélkül, kebleivel népszerűsíti a tanfolyamát Kulcsár Edina

Melltartó nélkül, kebleivel népszerűsíti a tanfolyamát Kulcsár Edina

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tője igyek­szik több lábon állni, vál­lal­ko­zá­sá­nak si­ke­rét pedig nem bízza a vé­let­lenre.

Hosszú Katinkáék így csinálnak százmilliós üzletet az úszásból

Hosszú Katinkáék így csinálnak százmilliós üzletet az úszásból

Ez moz­gatja az Iron Ladyt és fér­jét.

Íme, az úszó­há­ború igazi oka. Ez moz­gatja az Iron Ladyt és edző-fér­jét. Foci, te­nisz, golf - ezek­hez a profi sport­ágak­hoz zár­kóz­tat­ják fel az úszó­spor­tot.

Klapka György újabb hajmeresztő bizniszbe fogott

Klapka György újabb hajmeresztő bizniszbe fogott

Az üz­let­em­ber két­ség­kí­vül min­den­hol meg­látja a piaci rést, mi sem bi­zo­nyítja ezt job­ban, mint leg­újabb vál­lal­ko­zása.

Az üz­let­em­ber két­ség­kí­vül min­den­hol meg­látja a piaci rést, mi sem bi­zo­nyítja ezt job­ban, mint leg­újabb el­ké­pesztő vál­lal­ko­zása.

Leszbi pornóba illő jelenetekkel hirdetik ezt a luxusingatlant!

Leszbi pornóba illő jelenetekkel hirdetik ezt a luxusingatlant!

Nem csak az ero­tika a lé­nyeg...

Az in­gat­lan­hir­de­tés unal­mas mű­fa­ját ez a Los An­ge­les-i iroda egy mez­te­le­nül für­dőző fi­a­tal lánnyal, és ero­ti­kus kép­so­rok­kal pró­bálja for­ra­dal­ma­sí­tani.

Victoria kirúgta David Beckhamet

Victoria kirúgta David Beckhamet

Nyu­ga­lom, csak üz­leti téren sza­kí­tot­tak.

Nyu­ga­lom, csak üz­leti téren sza­kí­tot­tak. Az egy­kori Spice Girl di­vat­cé­gé­hez ugyanis már nincs köze férj­urá­nak, mi­u­tán ki­tette az igaz­ga­tói poszt­ból.

Na végre! Erre a vasárnapra vártunk fél éve!

Na végre! Erre a vasárnapra vártunk fél éve!

Rend­ha­gyó va­sár­na­pok kö­vet­kez­nek, ugyanis bú­csút lehet a va­sár­napi bolt­zár­nak. Leg­alábbis ka­rá­cso­nyig.

Rend­ha­gyó va­sár­na­pok kö­vet­kez­nek, ugyanis bú­csút lehet a va­sár­napi bolt­zár­nak. Leg­alábbis ka­rá­cso­nyig.

Kiderült! - Gazdag üzletemberbe szeretett bele Demcsák Zsuzsa

Kiderült! - Gazdag üzletemberbe szeretett bele Demcsák Zsuzsa

A Ri­post utá­na­járt annak, ki is pon­to­san a mű­sor­ve­zető ti­tok­za­tos hó­do­lója.

Óriási üzlet a Bónusz Brigád

Óriási üzlet a Bónusz Brigád

Egy év alatt 50%-kal nőtt a for­gal­muk.

Egy év alatt 50%-kal nőtt a for­gal­muk, pedig sokan már te­met­ték volna a ku­po­nos ol­da­la­kat.

Mellényzsebből megveheti sztárja a Bayern Münchent

Mellényzsebből megveheti sztárja a Bayernt

Nagy­vál­lal­kozó lesz a vi­lág­baj­nok fo­cista. Annyi lesz a pénze, hogy abból akár a saját klub­jára is futná.

Eladónő lesz az olimpiai bajnokból

Eladónő lesz az olimpiai bajnokból

A gyors­kor­cso­lyá­zás ki­rály­nő­jé­nek bolt­ját gye­re­kei ih­let­ték.

A gyors­kor­cso­lyá­zás egy­kori ki­rály­nője a jö­vő­ben a ke­res­ke­de­lem­ből pró­bál meg­élni. Bolt­ját a gyer­me­kei ih­let­ték, az üzlet főleg a ki­csik szá­mára lesz álom­szerű hely.