CÍMKE: 'üzlet'

Máris üzletet csináltak a Notre Dame-i tűzeset tragédiájából

Máris üzletet csináltak a Notre Dame-i tűzeset tragédiájából

A tör­tén­tekre ki­he­gye­zett Notre Dame-os por­té­ká­kat kí­nál­nak a di­vatra és a hely­zetre fo­gé­ko­nyak­nak - jó pén­zért.

Hi­he­tet­len, de saj­nos igaz: egye­sek azon­nal a hét­fői drá­má­ban rejlő biz­niszre fó­kusz­ál­tak.

Medvecsempészet?  5-600 euró egy medvebocs ára a Székelyföldön!

Medvecsempészet?  5-600 euró egy medvebocs ára a Székelyföldön!

A ri­por­te­rek meg­döb­bentő fel­fe­de­zést tet­tek.

A múlt heti ha­lá­los med­ve­tá­ma­dás kap­csán a ri­por­te­rek meg­döb­bentő fel­fe­de­zést tet­tek.

Saját marihuánamárkát dobott piacra a színész

Saját marihuánamárkát dobott piacra a színész

Char­lie Sheen nem ha­zud­tolta meg magát, be­tört a kan­na­bisz­pi­acra.

Most közölték: Elfogták a férfit, aki kirabolta Hajas László üzletét

Most közölték: Elfogták a férfit, aki kirabolta Hajas László üzletét

A 26 éves tet­tes feb­ruár 12-én te­relte el az eladó fi­gyel­mét.

A 26 éves tet­tes feb­ruár 12-én te­relte el az eladó fi­gyel­mét az ele­gáns budai üz­let­ben.

Szexmentes üzlet. Óránként 80 dollárért bárkivel ölelkezik az ágyban! Videó

Szexmentes üzlet. Óránként 80 dollárért bárkivel ölelkezik az ágyban! Videó

A Fox­news egyik csa­tor­nája be­mu­tatta Robin Marie "profi ölel­ke­zőt", aki ebből sze­retne meg­élni.

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Azon­nal ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a já­ró­ke­lők, de az or­vo­sok már csak a férfi ha­lá­lát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Durva vádak, saját apját perelte be Rihanna

Durva vádak, saját apját perelte be Rihanna

Az éne­kesnő sze­rint a férfi jog­ta­la­nul hasz­nálja a nevét, és ezzel csak pénzre akar szert tenni.

Az éne­kesnő sze­rint a férfi jog­ta­la­nul hasz­nálja a nevét, és ezzel csak pénzre akar szert tenni.

Nem hittünk a szemünknek: Koporsót választott magának Győzike

Nem hittünk a szemünknek: Koporsót választott magának Győzike

Gás­pár Győző nem vic­cel, ismét be­szállt a ko­por­só­biz­niszbe.

Gás­pár Győző nem vic­cel, ismét be­szállt a ko­por­só­biz­niszbe.

Újabb akcióval veszik ki a pénzt a zsebünkből a kereskedők

Újabb akcióval veszik ki a pénzt a zsebünkből a kereskedők

Azt hit­ted, hogy a Black Fri­day volt az utolsó akció ka­rá­cso­nyig?! Az in­ter­ne­tes ke­res­ke­dők saját ak­ciós napot ta­lál­tak ki.

Lenyomják a torkunkon a Halloweent!

Lenyomják a torkunkon a Halloweent!

Az üzlet dü­bö­rög...

Min­dent a ré­miszt­ge­tős tök­bu­li­val akar­nak el­adni, a cu­kor­ká­tól a hús­fa­lat­ká­kig, a jog­hurt­tól a fa­rag­ható tökig. Az üzlet dü­bö­rög, főleg a gye­re­kek a csa­lik.

Megdöbbentő videó: Kiválasztotta koporsóját Gáspár Győző

Megdöbbentő videó: Kiválasztotta koporsóját Gáspár Győző

Gás­pár Győző har­mad­szor is be­le­vá­gott a ko­por­só­biz­niszbe.

Gás­pár Győző har­mad­szor is be­le­vá­gott a ko­por­só­biz­niszbe.

Meggyalázzák Diana emlékét? Durva, mire vetemedett Katalin hercegné családja

Meggyalázzák Diana emlékét? Durva, mire vetemedett Katalin hercegné családja

Nem csoda, hogy ezen pörög most az in­ter­net!

Úgy tűnik, hogy Kate Midd­le­ton édes­anyja nincs te­kin­tet­tel a ki­rá­lyi csa­ládra. Nem csoda, hogy ezen pörög most az in­ter­net!

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Haj­me­resztő az eset, a dol­go­zók tel­je­sen ki­akad­tak, ami nem csoda.

Haj­me­resztő az eset, az üzlet dol­go­zói tel­je­sen ki­akad­tak, ami tel­jes­ség­gel ért­hető.

Erre biztosan ráfizet Gáspár Bea

Erre biztosan ráfizet Gáspár Bea

Bár Gás­pár Bea első bor­va­cso­rá­jára tó­dul­nak a ven­dé­gek, mégis bukni fog

Bár Gás­pár Bea első bor­va­cso­rá­jára tó­dul­nak a ven­dé­gek, telt ház lesz, Győ­zike fe­le­sége mégis bukni fog az üz­le­ten...

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra...

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Ez történt a legendás Klapka üzletházzal

Ez történt a legendás Klapka üzletházzal

Az új tu­laj­do­nos talán nem is tudja, hogy az in­gat­lan mek­kora üzlet.

Az új tu­laj­do­nos talán nem is tudja, hogy a 750 négy­zet­mé­te­res in­gat­lan már pusz­tán a cí­mé­vel is bomba üzlet le­hetne.

Szörnyű bosszút áll az alkoholos pulton a muzulmán férfi. Videó!

Szörnyű bosszút áll az alkoholos pulton a muzulmán férfi. Videó!

Pont ahogy az a Ko­rán­ból kö­vet­ke­zik.

Éppen úgy cse­lek­szik, ahogy az a Ko­rán­ból és a ha­di­szok­ból kö­vet­ke­zik.

Nem győzi a dobozolást: Bejött az üzlet Hódi Pamelának

Nem győzi a dobozolást: Bejött az üzlet Hódi Pamelának

Hódi Pa­mela most min­den ide­jét a mun­ká­val és kis­lá­nyá­val tölti, a szív­ügyek­kel nem fog­lal­ko­zik.

Hódi Pa­mela most min­den ide­jét a mun­ká­val és kis­lá­nyá­val tölti, a szív­ügyek­kel nem fog­lal­ko­zik.

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta...

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta a vevőt, így most si­et­nie kell, hogy meg­le­gyen az új mo­dell.

Kitálalt az ügyvéd, ez történik Klapka György körúti üzletével

Kitálalt az ügyvéd, ez történik Klapka György körúti üzletével

Fel­épí­tett élet­műve sen­ki­nek sem kell már.

Az Arany­em­ber talán nem is szá­mí­tott arra éle­té­ben, hogy ke­mé­nyen fel­épí­tett élet­műve egy­szer majd sen­ki­nek sem kell már.

Beindult az üzlet, nem győz csomagolni Hódi Pamela

Beindult az üzlet, nem győz csomagolni Hódi Pamela

Hódi Pa­mela új éle­tet kez­dett és lát­ha­tóan egyre si­ke­re­sebb. A mo­dell nem­rég saját ru­ha­már­ká­val ruk­kolt elő.

Hódi Pa­mela új éle­tet kez­dett és lát­ha­tóan egyre si­ke­re­sebb.

Vége, kilátástalanná vált Klapka alkalmazottainak sorsa!

Mindennek vége, kilátástalanná vált Klapka alkalmazottainak sorsa!

Az örö­kö­sök úgy dön­töt­tek, meg­sza­ba­dul­nak az üz­let­től, ám arra egyi­kük sem gon­dolt, hogy mi lesz az al­kal­ma­zot­tak­kal.

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

So­káig nem akart meg­szó­lalni.

Az Arany­asszony so­káig nem akart meg­szó­lalni az­után, hogy el­tá­vo­lí­tot­ták apja cé­gé­nek ügy­ve­ze­tői poszt­já­ról.

Megtörte a csendet, ezért utazott Dubajba Lagzi Lajcsi

Megtörte a csendet, ezért utazott Dubajba Lagzi Lajcsi

Meg­bí­zást ka­pott a mu­la­tós zene ki­rá­lya, egy­ből cso­ma­golt is! De nem ám ma­gán­cél­ból...

Meg­bí­zást ka­pott a mu­la­tós zene ki­rá­lya, egy­ből cso­ma­golt is! De nem ám ma­gán­cél­ból...

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ak­ciófilmbe illő je­le­net ját­szó­dott le az egyik nyír­egy­házi dro­gé­ria be­já­ra­tá­nál.

Ak­ciófilmbe illő je­le­net ját­szó­dott le az egyik nyír­egy­házi dro­gé­ria be­já­ra­tá­nál.

Ennyit fizettek a Trónok Harca jó nőjének egy közös epizódnézésért

Ennyit fizettek a Trónok Harca jó nőjének egy közös epizódnézésért

Az ár­ve­rés Haiti meg­se­gí­té­sét szol­gálta, s a leg­ma­ga­sabb árat kifi­zető sze­ren­csés kö­zö­sen mo­ziz­hat Emi­lia Clarke-al.

Ma újabb roham indul az üzletekben

Ma újabb roham indul az üzletekben

Nincs vége a vá­sár­lási láz­nak a ka­rá­csonnyal!

Nincs vége a vá­sár­lási láz­nak a ka­rá­csonnyal! Ma a szo­ká­sos hét­köz­napi nyitva tar­tás­sal és nagy le­ára­zá­sok­kal vár­ják a ve­vő­ket az üz­le­tek, rá­adá­sul sokan még sza­bad­sá­gon van­nak.

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Sokan van­nak, akik is­mert em­be­rek far­vi­zén evezve sze­ret­nék fel­fut­tatni saját cé­gü­ket, és sokan kö­zü­lük na­gyon nem értik a biz­nisz lé­nye­gét.

Sokan van­nak, akik is­mert em­be­rek far­vi­zén evezve sze­ret­nék fel­fut­tatni saját cé­gü­ket, és sokan kö­zü­lük na­gyon nem értik a biz­nisz lé­nye­gét.

Botrány, hülyének nézi a Penny a dolgozóit!

Botrány, hülyének nézi a Penny a dolgozóit!

A Ri­post­tól kért se­gít­sé­get a német tu­laj­donú Penny Mar­ket ki­rú­gott pénz­tá­rosa.

A Ri­post­tól kért se­gít­sé­get a német tu­laj­donú Penny Mar­ket ki­rú­gott pénz­tá­rosa: azért ke­rült hát­rányba, mert szóvá merte tenni: őt és kol­lé­gáit in­gyen dol­goz­tat­ják. La­punk utá­na­járt, és a Penny­ben dol­go­zók elő­ször be­szél­tek nyíl­tan a prob­lé­má­ik­ról, csak a Ri­post­nak.

Ezen akadtak ki a Penny dolgozói

Ezen akadtak ki a Penny dolgozói

A Ri­post-tól kért se­gít­sé­get a szen­tesi Penny Mar­ket volt pénz­tá­rosa, aki azért ke­rült hát­rányba, mert szóvá merte tenni, hogy őt és kol­lé­gáit in­gyen dol­goz­tat­ják.

A Ri­post-tól kért se­gít­sé­get a szen­tesi Penny Mar­ket volt pénz­tá­rosa, aki azért ke­rült hát­rányba, mert szóvá merte tenni, hogy őt és kol­lé­gáit in­gyen dol­goz­tat­ják.

Kiderült Stadler József titka: így jutott mindennap hatalmas összeghez

Kiderült Stadler József titka: így jutott mindennap hatalmas összeghez

St­ad­ler Jó­zsef ha­lá­láig üz­le­telt, és ha nem kö­vet­ke­zik be a tra­gi­kus vég, szinte biz­tos, hogy ismét talpra áll.

Durva, ahogy a gyártók lehúzzák a vevőket a csokimikulással

Durva, ahogy a gyártók lehúzzák a vevőket a csokimikulással

Hi­he­tet­len, mi­lyen le­le­mé­nye­sek a gyár­tók! Ha extra ha­szon­ról van szó, ma­xi­má­li­san ki­hasz­nál­ják a hely­ze­tet.

Sokkos állapotban az eladók, tizenéves migránsok verték szét a boltot

Sokkos állapotban az eladók, tizenéves migránsok verték szét a boltot

A német szö­vet­ségi rend­őr­ség em­be­rei hét fi­a­tal­korú szír mig­ránst vet­tek őri­zetbe, akik rá­tá­mad­tak két biz­ton­sági őrre...

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

Mun­kába állt...

A nagy baj­ban lévő Gás­pár Győző évek­kel ez­előtt már ki­pró­bálta magát ebben az üz­let­ág­ban.

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru, éle­té­ben nem gon­dolta volna, hogy va­laki így akar pénzt ke­resni!

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru, éle­té­ben nem gon­dolta volna, hogy va­laki így akar pénzt ke­resni!

Rémisztő, mi mindent el lehet adni
a halloweennel

Rémisztő, mi mindent el lehet adni
a halloweennel

Óri­ási üz­letté vált itt­hon is.

Óri­ási üz­letté vált itt­hon is a hal­lo­ween: az egyik áru­ház­lánc friss ka­ta­ló­gu­sá­ban négy ol­dalt kap­tak, míg a ha­lot­tak napi vi­rá­gok, mé­cse­sek csak ket­tőt.

Nem hiszed el, kivel kezdett új életet a Viszkis

Nem hiszed el, kivel kezdett új életet a Viszkis

Új tár­sat ta­lált ma­gá­nak.

El­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott Amb­rus At­tila, az egy­kori visz­kis rabló, aki nem­rég új tár­sat is ta­lált ma­gá­nak.

Drámai vallomás: Majdnem bedőlt Bereczki Zoltán cége!

Drámai vallomás: Majdnem bedőlt Bereczki Zoltán cége!

A sár­mos szí­nész-éne­kes vér­beli üz­let­em­ber lett, ám az el­múlt idő­szak­ban vol­tak nehéz pil­la­na­taik!

A sár­mos szí­nész-éne­kes vér­beli üz­let­em­ber lett, ám az el­múlt idő­szak­ban vol­tak nehéz pil­la­na­taik!

Ezt a szexbabát másfél millióért veheted meg

Ezt a szexbabát veheted meg másfél millió forintért

A ké­szítő kö­rü­be­lül 1,8 mil­lió fo­rin­tért árulja élet­nagy­ságú szex­ba­báit, ame­lye­ket szob­rá­szi pon­tos­ság­gal alkot meg.

A ké­szítő kö­rü­be­lül 1,8 mil­lió fo­rin­tért árulja élet­nagy­ságú szex­ba­báit, ame­lye­ket szob­rá­szi pon­tos­ság­gal alkot meg.

Milliókat ér Tóth Vera új teste

Milliókat ér Tóth Vera új teste

Vera szá­mára üz­leti ér­te­lem­ben is ki­nyílt a világ, mióta kar­csú­so­dik.

Vera szá­mára üz­leti ér­te­lem­ben is ki­nyílt a világ, mióta lát­vá­nyos ered­ményre ve­ze­tett a ta­va­szi gyo­mor­szű­kítő mű­tétje. Az éne­kesnő 45 kilós fo­gyása ugyanis egy fit­nesz­gép for­gal­mazó cég rek­lám­szer­ző­dé­sét hozta el.

Hihetetlen, megint elhagyta az országot Lajcsi

Hihetetlen, megint elhagyta az országot Lajcsi

Üz­leti útra ment a ze­nész Du­ba­iba.

Újra kül­földre uta­zott Ga­lam­bos Lajos, most üz­leti úton van az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben, mert jö­ve­del­mező biz­niszt lát a gaz­dag or­szág­ban.

Bizarr biznisz: halottak hamvaiból készít bakelitet egy cég

Bizarr biznisz: halottak hamvaiból készít bakelitet egy cég

Nyu­godj ba­ke­lit­ben - hang­zik az And­vinyly nevű vál­lal­ko­zás jel­mon­data.

Nyu­godj ba­ke­lit­ben - hang­zik az And­vinyly nevű vál­lal­ko­zás jel­mon­data. Az üzlet kon­cep­ci­ója egyéb­ként mű­kö­dő­ké­pes...

Leleplezte testvére Győzikét: Ezért jár gyakran a NAV-ba a showman!

Leleplezte testvére Győzikét: Ezért jár gyakran a NAV-ba a showman!

Most ki­de­rült, miért jár oda fo­lya­ma­to­san!

Az utóbbi hó­na­pok­ban gyak­ran lát­ták az adó­ha­tó­ság har­ma­dik ke­rü­leti ki­ren­delt­sé­gé­ben Győ­zi­két!

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Né­hány éve még drog­függő volt...

Né­hány éve még he­ro­i­nista haj­lék­ta­lan volt, mára már hat üz­lete van, és né­hány na­gyon fel­ka­pott ter­mé­ket árul. Na, de mi a re­cept?

Melltartó nélkül, kebleivel népszerűsíti a tanfolyamát Kulcsár Edina

Melltartó nélkül, kebleivel népszerűsíti a tanfolyamát Kulcsár Edina

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tője igyek­szik több lábon állni, vál­lal­ko­zá­sá­nak si­ke­rét pedig nem bízza a vé­let­lenre.

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója, nem­so­kára kap­szu­lá­ból ké­szít­het­jük el a sö­rün­ket is.

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója, nem­so­kára kap­szu­lá­ból ké­szít­het­jük el a sö­rün­ket is.

Klapka György újabb hajmeresztő bizniszbe fogott

Klapka György újabb hajmeresztő bizniszbe fogott

Az üz­let­em­ber két­ség­kí­vül meg­látja a piaci rést min­den­hol.

Az üz­let­em­ber két­ség­kí­vül meg­látja a piaci rést min­den­hol.

Leszbi pornóba illő jelenetekkel hirdetik ezt a luxusingatlant!

Leszbi pornóba illő jelenetekkel hirdetik ezt a luxusingatlant!

Az in­gat­lan­hir­de­tés unal­mas mű­fa­ját ez a Los An­ge­les-i iroda egy mez­te­le­nül für­dőző fi­a­tal lánnyal dobja fel.

Az in­gat­lan­hir­de­tés unal­mas mű­fa­ját ez a Los An­ge­les-i iroda egy mez­te­le­nül für­dőző lánnyal dobja fel.

Victoria kirúgta David Beckhamet

Victoria kirúgta David Beckhamet

Nyu­ga­lom, csak üz­leti téren sza­kí­tot­tak.

Nyu­ga­lom, csak üz­leti téren sza­kí­tot­tak. Az egy­kori Spice Girl di­vat­cé­gé­hez ugyanis már nincs köze férj­urá­nak, mi­u­tán ki­tette az igaz­ga­tói poszt­ból.

Hosszú Katinkáék így csinálnak százmilliós üzletet az úszásból

Hosszú Katinkáék így csinálnak százmilliós üzletet az úszásból

Ez moz­gatja az Iron Ladyt és fér­jét.

Íme, az úszó­há­ború igazi oka. Ez moz­gatja az Iron Ladyt és edző-fér­jét. Foci, te­nisz, golf - ezek­hez a profi sport­ágak­hoz zár­kóz­tat­ják fel az úszó­spor­tot.

Na végre! Erre a vasárnapra vártunk fél éve!

Na végre! Erre a vasárnapra vártunk fél éve!

Rend­ha­gyó va­sár­na­pok kö­vet­kez­nek, ugyanis bú­csút lehet a va­sár­napi bolt­zár­nak. Leg­alábbis ka­rá­cso­nyig.

Rend­ha­gyó va­sár­na­pok kö­vet­kez­nek, ugyanis bú­csút lehet a va­sár­napi bolt­zár­nak. Leg­alábbis ka­rá­cso­nyig.

Óriási üzlet a Bónusz Brigád

Óriási üzlet a Bónusz Brigád

50%-kal nőtt a for­gal­muk, pedig sokan te­met­ték a ku­po­nos ol­da­la­kat.

Egy év alatt 50%-kal nőtt a for­gal­muk, pedig sokan már te­met­ték volna a ku­po­nos ol­da­la­kat. A cég ve­ze­tője sze­rint a meg­úju­lás a kulcs.

Kamuesküvőből meggazdagodni?

Kamuesküvőből meggazdagodni? - Van rá példa!

Es­kü­vői mu­la­to­zásra igény van, még akkor is, ha vi­lág­szerte egyre job­ban csök­ken a há­za­so­dók száma. Meg­ol­dás lehet a nász nél­küli ün­nep­lés. Va­la­kik már meg­gaz­da­god­tak be­lőle.

Es­kü­vői mu­la­to­zásra igény van, még akkor is, ha vi­lág­szerte egyre job­ban csök­ken a há­za­so­dók száma. Meg­ol­dás lehet a nász nél­küli ün­nep­lés. Va­la­kik már meg­gaz­da­god­tak be­lőle. Végül is, mi a kü­lönb­ség egy sima, hét­végi disz­kós buli, és egy egész napos, lag­zis mu­la­tás kö­zött?

Mellényzsebből megveheti sztárja a Bayernt

Mellényzsebből megveheti sztárja a Bayernt

Nagy­vál­lal­kozó a vi­lág­baj­nok fo­cista.

Nagy­vál­lal­kozó lesz a német vi­lág­baj­nok fo­cista. Annyi lesz a pénze, hogy abból akár a saját klub­já­nak vé­tel­árára is futná.

Kiderült! - Gazdag üzletemberbe szeretett bele Demcsák Zsuzsa

Kiderült! - Gazdag üzletemberbe szeretett bele Demcsák Zsuzsa

A Ri­post utá­na­járt, ki is pon­to­san a mű­sor­ve­zető ti­tok­za­tos hó­do­lója.

Úgy tűnik, Dem­csák Zsu­zsa meg­fogta az Isten lábát! A Ri­post utá­na­járt annak, ki is pon­to­san a mű­sor­ve­zető ti­tok­za­tos hó­do­lója.

Eladónő lesz a korábbi olimpiai bajnokból

Eladónő lesz a korábbi háromszoros olimpiai bajnokból

A gyors­kor­cso­lyá­zás egy­kori ki­rály­nője a jö­vő­ben a ke­res­ke­de­lem­ből pró­bál meg­élni. Bolt­ját a gyer­me­kei ih­let­ték, főleg a ki­csik szá­mára lesz álom­szerű hely.

A gyors­kor­cso­lyá­zás egy­kori ki­rály­nője a jö­vő­ben a ke­res­ke­de­lem­ből pró­bál meg­élni. Bolt­ját a gyer­me­kei ih­let­ték, főleg a ki­csik szá­mára lesz álom­szerű hely.