CÍMKE: 'üzlet'

Erre biztosan ráfizet Gáspár Bea

Erre biztosan ráfizet Gáspár Bea

Győ­zike fe­le­sége bukni fog az első bor­va­cso­rá­ján...

Bár Gás­pár Bea első bor­va­cso­rá­jára tó­dul­nak a ven­dé­gek, telt­ház lesz, Győ­zike fe­le­sége mégis bukni fog az üz­le­ten...

FRISS HÍREK

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Ez történt a legendás Klapka üzletházzal

Ez történt a legendás Klapka üzletházzal

Az új tu­laj­do­nos talán nem is tudja, hogy a 750 négy­zet­mé­te­res in­gat­lan már pusz­tán a cí­mé­vel is bomba üzlet le­hetne.

Az új tu­laj­do­nos talán nem is tudja, hogy a 750 négy­zet­mé­te­res in­gat­lan már pusz­tán a cí­mé­vel is bomba üzlet le­hetne.

Nem győzi a dobozolást: Bejött az üzlet Hódi Pamelának

Nem győzi a dobozolást: Bejött az üzlet Hódi Pamelának

Hódi Pa­mela most min­den ide­jét a mun­ká­val és kis­lá­nyá­val tölti, a szív­ügyek­kel nem fog­lal­ko­zik.

Hódi Pa­mela most min­den ide­jét a mun­ká­val és kis­lá­nyá­val tölti, a szív­ügyek­kel nem fog­lal­ko­zik.

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta...

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta a vevőt, így most si­et­nie kell, hogy meg­le­gyen az új mo­dell.

Kitálalt az ügyvéd, ez történik Klapka György körúti üzletével

Kitálalt az ügyvéd, ez történik Klapka György körúti üzletével

Az Arany­em­ber talán nem is szá­mí­tott arra éle­té­ben, hogy ke­mé­nyen fel­épí­tett élet­műve egy­szer majd sen­ki­nek sem kell már.

Beindult az üzlet, nem győz csomagolni Hódi Pamela

Beindult az üzlet, nem győz csomagolni Hódi Pamela

Hódi Pa­mela új éle­tet kez­dett.

Hódi Pa­mela új éle­tet kez­dett és lát­ha­tóan egyre si­ke­re­sebb. A mo­dell nem­rég saját ru­ha­már­ká­val ruk­kolt elő.

Szörnyű bosszút áll az alkoholos pulton a muzulmán férfi.
Videó!

Szörnyű bosszút áll az alkoholos pulton a muzulmán férfi. Videó!

Éppen úgy cse­lek­szik, ahogy az a Ko­rán­ból és a ha­di­szok­ból kö­vet­ke­zik.

Éppen úgy cse­lek­szik, ahogy az a Ko­rán­ból és a ha­di­szok­ból kö­vet­ke­zik. Csak azt nem ért­jük, hogy miért van tele Eu­rópa al­ko­hol­tól má­mo­ros musz­li­mok­kal?

Megtörte a csendet, ezért utazott Dubajba Lagzi Lajcsi

Megtörte a csendet, ezért utazott Dubajba Lagzi Lajcsi

Meg­bí­zást ka­pott a mu­la­tós zene ki­rá­lya, egy­ből cso­ma­golt is! De nem ma­gán­cél­ból...

Meg­bí­zást ka­pott a mu­la­tós zene ki­rá­lya, egy­ből cso­ma­golt is! De nem ma­gán­cél­ból...

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

So­káig nem akart meg­szó­lalni.

Az Arany­asszony so­káig nem akart meg­szó­lalni az­után, hogy el­tá­vo­lí­tot­ták apja cé­gé­nek ügy­ve­ze­tői poszt­já­ról.

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Egy üzlet ki­ra­ka­tába haj­tott egy sze­mély­gép­ko­csi kedd dél­után Nyír­egy­há­zán, a Pa­zo­nyi úton.

Mindennek vége, kilátástalanná vált Klapka alkalmazottainak sorsa!

Mindennek vége, kilátástalanná vált Klapka alkalmazottainak sorsa!

Mi lesz az al­kal­ma­zot­tak­kal?

Az örö­kö­sök úgy dön­töt­tek, meg­sza­ba­dul­nak az üz­let­től, ám arra egyi­kük sem gon­dolt, hogy mi lesz az al­kal­ma­zot­tak­kal.

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Sokan van­nak, akik is­mert em­be­rek far­vi­zén evezve sze­ret­nék fel­fut­tatni saját cé­gü­ket, és sokan kö­zü­lük na­gyon nem értik a biz­nisz lé­nye­gét.

Sokan van­nak, akik is­mert em­be­rek far­vi­zén evezve sze­ret­nék fel­fut­tatni saját cé­gü­ket, és sokan kö­zü­lük na­gyon nem értik a biz­nisz lé­nye­gét.

Ennyit fizettek a Trónok Harca jó nőjének egy közös epizódnézésért

Ennyit fizettek a Trónok Harca jó nőjének egy közös epizódnézésért

Az ár­ve­rés Haiti meg­se­gí­té­sét szol­gálta.

Az ár­ve­rés Haiti meg­se­gí­té­sét szol­gálta, s a sze­ren­csés kö­zö­sen mo­ziz­hat Emi­lia Clarke-al.

Ma újabb roham indul az üzletekben

Ma újabb roham indul az üzletekben

Nincs vége a vá­sár­lási láz­nak a ka­rá­csonnyal!

Nincs vége a vá­sár­lási láz­nak a ka­rá­csonnyal! Ma a szo­ká­sos hét­köz­napi nyitva tar­tás­sal és nagy le­ára­zá­sok­kal vár­ják a ve­vő­ket az üz­le­tek, rá­adá­sul sokan még sza­bad­sá­gon van­nak.

Botrány, hülyének nézi a Penny a dolgozóit!

Botrány, hülyének nézi a Penny a dolgozóit!

A Ri­post­tól kér­tek se­gít­sé­get.

A Ri­post­tól kért se­gít­sé­get a német tu­laj­donú Penny Mar­ket ki­rú­gott pénz­tá­rosa: azért ke­rült hát­rányba, mert szóvá merte tenni, hogy in­gyen dol­goz­tat­ják.

Ezen akadtak ki a Penny dolgozói

Ezen akadtak ki a Penny dolgozói

A Ri­post­tól kért se­gít­sé­get a Penny Mar­ket volt pénz­tá­rosa

A Ri­post­tól kért se­gít­sé­get a Penny Mar­ket egy­kori pénz­tá­rosa: ki­rúg­ták őt a szen­tesi Penny Mar­ket­ből, mert szóvá merte tenni, hogy őt és kol­lé­gáit in­gyen dol­goz­tat­ják.

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru!

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru, éle­té­ben nem gon­dolta volna, hogy va­laki így akar pénzt ke­resni!

Kiderült Stadler József titka: így jutott mindennap hatalmas összeghez

Kiderült Stadler József titka: így jutott mindennap hatalmas összeghez

St­ad­ler Jó­zsef ha­lá­láig üz­le­telt, és ha nem kö­vet­ke­zik be vég, talpra áll.

St­ad­ler Jó­zsef ha­lá­láig üz­le­telt, és ha nem kö­vet­ke­zik be a tra­gi­kus vég, szinte biz­tos, hogy ismét talpra áll.

Durva, ahogy a gyártók lehúzzák a vevőket a csokimikulással

Durva, ahogy a gyártók lehúzzák a vevőket a csokimikulással

Hi­he­tet­len, mi­lyen le­le­mé­nye­sek a gyár­tók! Ha extra ha­szon­ról van szó, ma­xi­má­li­san ki­hasz­nál­ják a hely­ze­tet.

Sokkos állapotban az eladók, tizenéves migránsok verték szét a boltot

Sokkos állapotban az eladók, tizenéves migránsok verték szét a boltot

A német szö­vet­ségi rend­őr­ség em­be­rei hét fi­a­tal­korú szír mig­ránst vet­tek őri­zetbe, akik rá­tá­mad­tak két biz­ton­sági őrre...

Rémisztő, mi mindent el lehet adni a halloweennel

Rémisztő, mi mindent el lehet adni a halloweennel

Óri­ási üz­letté nőtte ki magát ná­lunk is hal­lo­ween: egy áru­ház­lánc friss ka­ta­ló­gusa pél­dául négy ol­dalt szán rá.

Óri­ási üz­letté nőtte ki magát ná­lunk is hal­lo­ween: az egyik áru­ház­lánc friss ka­ta­ló­gu­sá­ban pél­dául négy ol­dalt szán rá.

Nem hiszed el, kivel kezdett új életet a Viszkis

Nem hiszed el, kivel kezdett új életet a Viszkis

El­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott Amb­rus At­tila, az egy­kori visz­kis rabló, aki nem­rég új tár­sat is ta­lált ma­gá­nak.

El­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott Amb­rus At­tila, az egy­kori visz­kis rabló, aki nem­rég új tár­sat is ta­lált ma­gá­nak.

Drámai vallomás: Majdnem bedőlt Bereczki Zoltán cége!

Drámai vallomás: Majdnem bedőlt Bereczki Zoltán cége!

Vol­tak nehéz pil­la­na­taik!

A sár­mos szí­nész-éne­kes vér­beli üz­let­em­ber lett, ám az el­múlt idő­szak­ban vol­tak nehéz pil­la­na­taik!

Ezt a szexbabát másfél millióért veheted meg

Ezt a szexbabát veheted meg másfél millió forintért

A ké­szítő kö­rü­be­lül 1,8 mil­lió fo­rin­tért árulja élet­nagy­ságú szex­ba­báit.

A ké­szítő kö­rü­be­lül 1,8 mil­lió fo­rin­tért árulja élet­nagy­ságú szex­ba­báit, ame­lye­ket szob­rá­szi pon­tos­ság­gal alkot meg.

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

A nagy baj­ban lévő Gás­pár Győző évek­kel ez­előtt már ki­pró­bálta magát ebben az üz­let­ág­ban.

A nagy baj­ban lévő Gás­pár Győző évek­kel ez­előtt már ki­pró­bálta magát ebben az üz­let­ág­ban, ami­vel annak ide­jén édes­apja is meg­la­pozta a csa­ládi va­gyont.

Bizarr biznisz: halottak hamvaiból készít bakelitet egy cég

Bizarr biznisz: halottak hamvaiból készít bakelitet egy cég

Nyu­godj ba­ke­lit­ben - hang­zik az And­vinyly nevű vál­lal­ko­zás jel­mon­data. Az üzlet kon­cep­ci­ója mű­kö­dő­ké­pes...

Nyu­godj ba­ke­lit­ben - hang­zik az And­vinyly nevű vál­lal­ko­zás jel­mon­data. Az üzlet egyéb­ként mű­kö­dik...

Hihetetlen, megint elhagyta az országot Lajcsi

Hihetetlen, megint elhagyta az országot Lajcsi

Üz­leti útra ment a ze­nész Du­ba­iba.

Újra kül­földre uta­zott Ga­lam­bos Lajos, most üz­leti úton van az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben, mert jö­ve­del­mező biz­niszt lát a gaz­dag or­szág­ban.

Leleplezte testvére Győzikét: Ezért jár gyakran a NAV-ba a showman!

Leleplezte testvére Győzikét: Ezért jár gyakran a NAV-ba a showman!

Az utóbbi hó­na­pok­ban gyak­ran lát­ták az adó­ha­tó­ság har­ma­dik ke­rü­leti ki­ren­delt­sé­gé­ben Győ­zi­két!

Milliókat ér Tóth Vera új teste

Milliókat ér Tóth Vera új teste

Vera szá­mára üz­leti ér­te­lem­ben is ki­nyílt a világ, mióta lát­vá­nyos ered­ményre ve­ze­tett a ta­va­szi gyo­mor­szű­kítő mű­tétje.

Vera szá­mára üz­leti ér­te­lem­ben is ki­nyílt a világ, mióta lát­vá­nyos ered­ményre ve­ze­tett a ta­va­szi gyo­mor­szű­kítő mű­tétje. Az éne­kesnő 45 kilós fo­gyása ugyanis egy fit­nesz­gép for­gal­mazó cég rek­lám­szer­ző­dé­sét hozta el.

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója, nem­so­kára kap­szu­lá­ból ké­szít­het­jük el a sö­rün­ket is.

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója, nem­so­kára kap­szu­lá­ból ké­szít­het­jük el a sö­rün­ket is.

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Né­hány éve még he­ro­i­nista haj­lék­ta­lan volt, most hat üz­lete van, és né­hány na­gyon fel­ka­pott ter­mé­ket árul.

Né­hány éve még he­ro­i­nista haj­lék­ta­lan volt, mára már hat üz­lete van, és né­hány na­gyon fel­ka­pott ter­mé­ket árul.

Melltartó nélkül, kebleivel népszerűsíti a tanfolyamát Kulcsár Edina

Melltartó nélkül, kebleivel népszerűsíti a tanfolyamát Kulcsár Edina

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tője igyek­szik több lábon állni, vál­lal­ko­zá­sá­nak si­ke­rét pedig nem bízza a vé­let­lenre.

Klapka György újabb hajmeresztő bizniszbe fogott

Klapka György újabb hajmeresztő bizniszbe fogott

Min­den­hol meg­látja a piaci rést.

Az üz­let­em­ber két­ség­kí­vül meg­látja a piaci rést min­den­hol.

Leszbi pornóba illő jelenetekkel hirdetik ezt a luxusingatlant!

Leszbi pornóba illő jelenetekkel hirdetik ezt a luxusingatlant!

Nem csak az ero­tika a lé­nyeg...

Az in­gat­lan­hir­de­tés unal­mas mű­fa­ját ez a Los An­ge­les-i iroda egy mez­te­le­nül für­dőző fi­a­tal lánnyal, és ero­ti­kus kép­so­rok­kal pró­bálja for­ra­dal­ma­sí­tani.

Kamuesküvőből meggazdagodni?

Kamuesküvőből meggazdagodni?

Es­kü­vői mu­la­to­zásra igény van, még ha a lát­szat csal is.

Es­kü­vői mu­la­to­zásra igény van, még akkor is, ha vi­lág­szerte egyre job­ban csök­ken a há­za­so­dók száma. Meg­ol­dás lehet a nász nél­küli ün­nep­lés. Va­la­kik már meg­gaz­da­god­tak be­lőle.

Victoria kirúgta David Beckhamet

Victoria kirúgta David Beckhamet

Nyu­ga­lom, csak üz­leti téren sza­kí­tot­tak. Az egy­kori Spice Girl di­vat­cé­gé­hez ugyanis már nincs köze férj­urá­nak, mi­u­tán ki­tette az igaz­ga­tói poszt­ból.

Nyu­ga­lom, csak üz­leti téren sza­kí­tot­tak. Az egy­kori Spice Girl di­vat­cé­gé­hez ugyanis már nincs köze férj­urá­nak, mi­u­tán ki­tette az igaz­ga­tói poszt­ból.

Hosszú Katinkáék így csinálnak százmilliós üzletet az úszásból

Hosszú Katinkáék így csinálnak százmilliós üzletet az úszásból

Ez moz­gatja az Iron Ladyt és fér­jét.

Íme, az úszó­há­ború igazi oka. Ez moz­gatja az Iron Ladyt és edző-fér­jét. Foci, te­nisz, golf - ezek­hez a profi sport­ágak­hoz zár­kóz­tat­ják fel az úszó­spor­tot.

Erre a vasárnapra vártunk fél éve!

Na végre! Erre a vasárnapra vártunk fél éve!

Rend­ha­gyó va­sár­na­pok kö­vet­kez­nek, leg­alábbis ka­rá­cso­nyig.

Rend­ha­gyó va­sár­na­pok kö­vet­kez­nek, ugyanis bú­csút lehet a va­sár­napi bolt­zár­nak. Leg­alábbis ka­rá­cso­nyig.

Kiderült! - Gazdag üzletemberbe szeretett bele Demcsák Zsuzsa

Kiderült! - Gazdag üzletemberbe szeretett bele Demcsák Zsuzsa

A Ri­post utá­na­járt, ki is pon­to­san a mű­sor­ve­zető ti­tok­za­tos hó­do­lója.

A Ri­post utá­na­járt annak, ki is pon­to­san a mű­sor­ve­zető ti­tok­za­tos hó­do­lója.

Óriási üzlet a Bónusz Brigád

Óriási üzlet a Bónusz Brigád

50%-kal nőtt a for­gal­muk, pedig sokan te­met­ték a ku­po­nos ol­da­la­kat.

Egy év alatt 50%-kal nőtt a for­gal­muk, pedig sokan már te­met­ték volna a ku­po­nos ol­da­la­kat. A cég ve­ze­tője sze­rint a meg­úju­lás a kulcs.

Mellényzsebből megveheti sztárja a Bayernt

Mellényzsebből megveheti sztárja a Bayernt

Nagy­vál­lal­kozó a vi­lág­baj­nok fo­cista.

Nagy­vál­lal­kozó lesz a német vi­lág­baj­nok fo­cista. Annyi lesz a pénze, hogy abból akár a saját klub­já­nak vé­tel­árára is futná.

Eladónő lesz a korábbi olimpiai bajnokból

Eladónő lesz a korábbi háromszoros olimpiai bajnokból

A gyors­kor­cso­lyá­zás egy­kori ki­rály­nője a jö­vő­ben a ke­res­ke­de­lem­ből pró­bál meg­élni. Bolt­ját a gyer­me­kei ih­let­ték, főleg a ki­csik szá­mára lesz álom­szerű hely.

A gyors­kor­cso­lyá­zás egy­kori ki­rály­nője a jö­vő­ben a ke­res­ke­de­lem­ből pró­bál meg­élni. Bolt­ját a gyer­me­kei ih­let­ték, főleg a ki­csik szá­mára lesz álom­szerű hely.