CÍMKE: 'üzenet'
FRISS HÍREK

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Lju­bo­mir Vran­jes mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni.

Lju­bo­mir Vran­jes mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni.

Hátborzongató videó- ban üzent az ISIS - Így pusztítaná el a Nyugatot!

Hátborzongató videó- ban üzent az ISIS - Így pusztítaná el a Nyugatot!

Az Isz­lám ál­lam­nak nevű ter­ror­szer­ve­zet egy új pro­pa­gan­da­vi­de­ó­val üzent.

A magát Isz­lám ál­lam­nak ne­vező ter­ror­szer­ve­zet egy új pro­pa­gan­da­vi­de­ó­val üzent.

Körmendi gyermekgyilkosság: Ez Tánczos Gábor véleménye

Körmendi gyermekgyilkosság: Ez Tánczos Gábor véleménye

A kör­mendi gye­rek­gyil­kos­sá­gért el­ítélt férfi ügye áp­ri­lis­ban el­évül...

A kör­mendi gye­rek­gyil­kos­sá­gért el­ítélt férfi ügye áp­ri­lis­ban el­évül.

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

A csa­lád újabb be­jegy­zést tett közzé.

A csa­lád újabb be­jegy­zést tett közzé. A leg­fris­sebb hírek sze­rint ha­ma­ro­san em­lék­he­lyet avat­nak az éne­kesnő tisz­te­le­tére.

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

Egy tit­kos mód­szer­rel je­lezte ked­ve­sé­nek, hogy még min­dig sze­reti őt.

A hí­res­ség egy tit­kos mód­szer­rel je­lezte ked­ve­sé­nek, hogy még min­dig sze­reti őt.

Árad a szeretet Hosszú Katinka felé, egy ország szurkol neki

Árad a szeretet Hosszú Katinka felé, egy ország szurkol neki

A ra­jon­gók ki­tar­ta­nak mel­lette.

Bármi is tör­té­nik, a ra­jon­gók mind­vé­gig az úszónő mel­lett lesz­nek. Tusup nél­kül is imád­ják Ka­tin­kát.

Hosszú Katinka végre üzent, és visszatért az uszodába

Hosszú Katinka végre üzent, és visszatért az uszodába

Újra volt mon­da­ni­va­lója.

Meg­törte a csen­det, de vajon Tu­sup­nak vagy a vi­lág­nak szól az üze­net? Újra volt mon­da­ni­va­lója Ka­tin­ká­nak.

Hosszú Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Hosszú Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Teg­nap az ér­zel­mek és könnyek vol­tak fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás.

Teg­nap az ér­zel­mek és könnyek vol­tak fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás. Az Iron Lady min­den gra­tu­lá­ci­ó­nak örül.

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Szem nem marad szá­ra­zon. Ap­já­ról val­lott Gina a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak szü­le­tés­nap­ján.

Szem nem marad szá­ra­zon. Ap­já­ról val­lott Gina a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak szü­le­tés­nap­ján.

Atom, európai terv, megosztottság: ezt üzenik a világ vezetői 2018-ban

Atom, európai terv, megosztottság: ezt üzenik a világ vezetői 2018-ban

Az újév be­kö­szön­té­vel a világ nagy­ha­tal­ma­i­nak ve­ze­tői üzen­tek a saját né­pük­nek, és ter­mé­sze­te­sen egy­más­nak is.

Curtis vallomása: Már tudja, kivel fogja leélni az életét

Curtis vallomása: Már tudja, kivel fogja leélni az életét

Má­jus­ban sze­re­tett bele Krisz­tibe.

Má­jus­ban sze­re­tett bele a szép, fe­kete hajú lányba a rap­per. Előtte vi­ha­ros kap­cso­lat­ban élt, amit több­ször új­ra­kezd­ték Csil­lá­val.

Shane Tusup üzent, optimista Hosszú Katinka férje

Shane Tusup üzent, optimista Hosszú Katinka férje

Van re­mény a bé­kü­lé­sükre? So­kat­mondó idé­zet­tel kezdte az új évet az ame­ri­kai úszó­szak­em­ber.

A sok vi­szon­tag­ság után lehet, hogy mégis van re­mény a sztár­pár bé­kü­lé­sére? Bár az ün­ne­pe­ket külön töl­töt­ték a sport­em­be­rek, s nyílt titok, hogy gond­ban a há­zas­sá­guk, az ame­ri­kai úszó­szak­em­ber so­kat­mondó idé­zet­tel kezdte az új évet a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Van remény Hosszú Katinkáéknál? Ezt üzente Shane Tusup

Mégis van remény Hosszú Katinkáéknál? Ezt üzente nemrég Shane Tusup

Újra egy idé­zet­tel ön­tötte ki a szí­vét az úszó­edző, aki­nek vál­ságba ju­tott a kap­cso­lata az Iron Lady­vel.

Újra egy idé­zet­tel ön­tötte ki a szí­vét az úszó­edző, aki­nek vál­ságba ju­tott a kap­cso­lata az Iron Lady­vel.

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra

A Ri­post ka­rá­cso­nyi pos­tása át­adja a sztá­rok ka­rá­cso­nyi jó­kí­ván­sá­gait. Lás­suk, idén mit üzen­tek egy­más­nak!

A Ri­post ka­rá­cso­nyi pos­tása át­adja a sztá­rok ka­rá­cso­nyi jó­kí­ván­sá­gait. Lás­suk, idén mit üzen­tek!

A kórházból üzent a megműtött Harsányi Levente

A kórházból üzent a megműtött Harsányi Levente

Hét­főn ope­rál­ták.

A nép­szerű rá­di­óst hét­főn ope­rál­ták. A be­avat­ko­zás jól si­ke­rült.

Durva üzenet jött, bocsánatot kért a magyar fociklub tulaja

Durva üzenet jött, bocsánatot kért a magyar fociklub tulaja

Ő maga is be­látta a hi­bá­ját.

Min­den ol­dal­ról össz­tűz zú­dult He­ming­wayre a sze­ren­csét­len ki­je­len­tése miatt. Ő maga is be­látta a hi­bá­ját.

Szívszorító üzenetet küldött olvasóinak Bálint gazda

Szívszorító üzenetet küldött olvasóinak Bálint gazda

Prima Pri­mis­sima díjas lett a ker­tész.

A Prima Pri­mis­sima díj át­vé­te­lé­vel kap­cso­lat­ban osz­tott meg né­hány gon­do­la­tot ol­va­só­i­val a 98 éves ker­tész­mér­nök.

Megható születésnap: A kórházból üzent Törőcsik Mari

Megható születésnap: A kórházból üzent Törőcsik Mari

Csü­tör­tö­kön lett 82 éves Tö­rő­csik Mari, aki a Nem­zeti Szín­ház mun­ka­tár­sait a kór­házi ágyá­nál fo­gadta.

Csü­tör­tö­kön lett 82 éves Tö­rő­csik Mari, aki a Nem­zeti Szín­ház mun­ka­tár­sait a kór­házi ágyá­nál fo­gadta.

Ezt üzente halála előtt az öngyilkos magyar édesapa

Ezt üzente halála előtt az öngyilkos magyar édesapa

Egy­ér­telmű idé­ze­tet osz­tott meg.

Egy­ér­telmű idé­ze­tet osz­tott meg ha­lála előtt pár órá­val a férfi. Sem kisfia, sem párja el­vesz­té­sét nem tudta fel­dol­gozni, az ön­gyil­kos­ságba me­ne­kült.

Reagált Hujber Ferenc felesége: válaszolt férje botrányos üzenetére

Reagált Hujber Ferenc felesége: válaszolt férje botrányos üzenetére

A je­len­leg Ka­na­dá­ban tar­tóz­kodó szí­nész fe­le­sége sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Újra sokkol Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

Újra sokkol Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

A bot­rá­nyos szí­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán egy be­jegy­zé­sé­ben adta ki ma­gá­ból a gon­do­la­tait.

A bot­rá­nyos szí­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán egy be­jegy­zé­sé­ben adta ki ma­gá­ból a gon­do­la­tait.

Ezt árulja el kapcsolatodról, milyen sms-eket küldesz a párodnak

Ezt árulja el kapcsolatodról, milyen sms-eket küldesz a párodnak

Kér­dés per­sze, hogy ő re­a­gál-e a neki szánt üze­netre.

Sok­szor elég egy seb­té­ben el­kül­dött szí­vecske, hogy part­ne­red tudja, gon­dolsz rá és sze­re­ted.

Visszatért Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

Visszatért Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

Újabb fura be­jegy­zést írt.

A szí­nész újabb fura be­jegy­zés­sel lepte meg kö­ve­tőit a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Ragasszuk tele az országot kedves üzenetekkel!

Ragasszuk tele az országot kedves üzenetekkel!

Csat­la­kozz Te is a kez­de­mé­nye­zés­hez.

Csat­la­kozz Te is a "Ra­gasszuk tele az or­szá­got ked­ves üze­ne­tek­kel!" kez­de­mé­nye­zés­hez.

Ezt üzente Hujber Ferencnek a felesége: de mit szól hozzá a színész?

Ezt üzente Hujber Ferencnek a felesége: de mit szól hozzá a színész?

A csa­lád­anya az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy árul­kodó fotót.

A csa­lád­anya az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy árul­kodó fotót. Hi­ány­zik a férje?

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

A mos­ta­ná­ban főleg hó­dí­tá­sa­i­ról el­hí­re­sült szí­nész vers­ben mondta el.

A mos­ta­ná­ban főleg hó­dí­tá­sa­i­ról el­hí­re­sült szí­nész vers­ben mondta el.

Folytatódik a cirkusz? Hosszú Katinka üzent a választás után

Folytatódik az úszócirkusz? Hosszú Katinka üzent a választás után

A borús te­kin­tete min­dent el­árul.

Rej­té­lyes uta­lást tett közzé, a ma­gyar vi­lág­sztár borús te­kin­tete min­dent el­árul.

Megható üzenetet kaptak a világsztártól a magyar gyermekotthon lakói

Megható üzenetet kaptak a világsztártól a magyar gyermekotthon lakói

Sze­mé­lye­sen a két­sze­res Oscar-díjas mű­vész­től kap­tak üze­ne­tet!

Sze­mé­lye­sen a két­sze­res Oscar-díjas mű­vész­től kap­tak üze­ne­tet a Pestúj­he­lyi Gyer­mek­ott­hon lakói.

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt, ami­kor a lakók meg­üzen­ték neki: nem örül­nek, hogy ott áll az au­tója.

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt, ami­kor a lakók meg­üzen­ték neki: nem örül­nek, hogy ott áll az au­tója.

Rossz hírt kapott Dobó Kata, rögtön elhagyta a helyszínt

Rossz hírt kapott Dobó Kata, rögtön elhagyta a helyszínt

A szí­nésznő ked­ve­sé­vel sé­tált a Po­zso­nyi Pik­ni­ken, ami­kor Zsidró Tamás te­le­fon­jára üze­ne­tet ka­pott.

A szí­nésznő ked­ve­sé­vel kéz a kéz­ben sé­tált a Po­zso­nyi Pik­ni­ken, ami­kor Zsidró Tamás te­le­fon­jára egy üze­ne­tet ka­pott.

Magyar valóság, 2017: Döbbenet, mi minden történik a lépcsőházban

Magyar valóság, 2017: Döbbenet, mi minden történik a lépcsőházban

Menj be egy pa­nel­házba, s kap­tass fel a lép­csőn né­hány eme­le­tet. A liftbe is ér­de­mes be­száll­nod. Fe­led­he­tet­len lesz.

Levél a hősöknek: Hálás üzenetet kaptak a mentősök

Levél a hősöknek: Hálás üzenetet kaptak a mentősök

Nem min­den­napi kül­de­mény!

Nem min­den­napi kül­de­mény fo­gadta a veszp­rémi men­tő­ál­lo­más mun­ka­tár­sait. Egy új­ra­élesz­tett, haj­más­kéri édes­apa gyer­me­kei írtak a men­tő­sök­nek.

Ijesztő, vulgáris üzenet: őrült férfi zaklatja Molnár Anikót!

Ijesztő, vulgáris üzenet: őrült férfi zaklatja Molnár Anikót!

Az ide­gen gusz­tus­ta­lan le­ve­lek­kel bom­bázza a sztárt, aki most vég­leg be­so­kallt, és min­den­ről ki­tá­lalt.

Leleményesen üzent egy plázázó a luxusautósnak

Leleményesen üzent egy plázázó a luxusautósnak

Meg­szó­lalt egy lu­xus­autó "lelke"!

Nem bírta to­vább, meg­szó­lalt egy lu­xus­autó "lelke" a fő­vá­rosi Aréna Pláza par­ko­ló­já­ban. Leg­alábbis ez áll egy hu­mo­ros le­vél­ben.

Meglepő fordulat, a Facebookon üzent anyjának Oszter Alexandra!

Meglepő fordulat, a Facebookon üzent anyjának Oszter Alexandra!

A szí­nésznő má­jus­ban kö­szön­tötte fel a Fa­ce­boo­kon az édes­any­ját.

A szí­nésznő má­jus­ban kö­szön­tötte fel a Fa­ce­boo­kon az édes­any­ját, most di­csérő sza­vak­kal il­lette az asszonyt.

Megszállott zaklatók, ilyen üzenetekkel ostromolják Görbe Nórát

Megszállott zaklatók, ilyen üzenetekkel ostromolják Görbe Nórát

Arc­pi­rító üze­ne­tek­kel bom­báz­zák Görbe Nórát! Az egy­kori so­ro­zat­sztárt 25-30 éves férfiak pró­bál­ják fel­szedni.

Szívszorító üzenetet küldött a magyaroknak Bud Spencer fia

Szívszorító üzenetet küldött a magyaroknak Bud Spencer fia

Egy éve nincs köz­tünk a le­gen­dás po­fon­osztó, aki­nek te­me­té­sé­ről a Ri­post a hely­szín­ről tu­dó­sí­tott.

Itt hozhat halált a ramadán

Itt hozhat halált a ramadán

Az Isz­lám Állam nem nyug­szik: a szent böjti hónap alatt a világ több pont­ját is vérbe és gyászba bo­rí­ta­nák. Leg­fris­sebb hang­üze­ne­tük­ben tá­ma­dásra szó­lí­tot­ták fel hí­ve­i­ket.

Az Isz­lám Állam nem nyug­szik: a szent böjti hónap alatt a világ több pont­ját is vérbe és gyászba bo­rí­ta­nák. Leg­fris­sebb hang­üze­ne­tük­ben tá­ma­dásra szó­lí­tot­ták fel hí­ve­i­ket.

Videóban üzent a megoperált Lorán Lenke

Videóban üzent a megoperált Lorán Lenke

Vi­de­óüze­net­ben szá­molt be szí­nész­tár­sa­i­nak ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről! Most már biz­tos, hogy a szí­nésznő job­ban van!

Vi­de­óüze­net­ben szá­molt be szí­nész­tár­sa­i­nak ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről! Most már biz­tos, hogy a szí­nésznő job­ban van!

Így üzent a rosszindulatú embereknek Pápai Joci

Így üzent a rosszindulatú embereknek Pápai Joci

Az Eu­ró­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tője előtt még Fa­ce­book-poszt­já­ban üzen Pápai Joci a rossz­in­du­latú em­be­rek­nek.

Küldj egy jókívánságot az Északi-sarkra!

Küldj egy jókívánságot az Északi-sarkra!

Se­regi Tamás kü­lö­nös ex­pe­dí­ci­óra indul.

Egy ma­gyar spor­toló, Se­regi Tamás kü­lö­nös ex­pe­dí­ci­óra indul, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a ka­land és a jó­té­kony­ság sze­re­pére az éle­tünk­ben.

Pápai Joci egyenesen az Eurovízióról üzent a magyaroknak

Pápai Joci egyenesen az Eurovízióról üzent a magyaroknak

Pápai Joci kép­vi­seli ha­zán­kat a 62. Eu­rov­zí­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Az éne­kes, mi­u­tán na­gyot éne­kelt a döntő szín­pa­dán, Fa­ce­boo­kon üzent.

Pápai Joci kép­vi­seli ha­zán­kat a 62. Eu­rov­zí­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Az éne­kes, mi­u­tán na­gyot éne­kelt a döntő szín­pa­dán, Fa­ce­boo­kon üzent a ma­gya­rok­nak.

Külföldi focicsapat üzent a magyar szurkolóknak

Külföldi focicsapat üzent a magyar szurkolóknak

A var­só­iak a nem­zeti ün­ne­pünk al­kal­má­ból írtak az itt­honi fut­ball­ba­rá­tok­nak.

A var­só­iak a nem­zeti ün­ne­pünk al­kal­má­ból írtak az itt­honi fut­ball­ba­rá­tok­nak. Nem csak Ni­ko­lics az egyet­len ka­pocs.

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak.

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak, aki az Ins­tag­ra­mon mon­dott kö­szö­ne­tet a szur­ko­lók­nak. Azt írta, ott­hon­ról is hal­lotta a tá­mo­gató han­go­kat.

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Árul­kodó szö­ve­get tett ki az a ti­ni­lány, aki azt ál­lítja: ta­po­gatta és orá­lis szexre kény­sze­rí­tette őt két mentő még no­vem­ber­ben.

Nagy László keményen beszólt a veszprémi drukkereknek

Nagy László keményen beszólt a veszprémi drukkereknek

A ma­gyar klasszis sze­rint min­den­ki­nek a saját dol­gá­val kell fog­lal­koz­nia.

A ma­gyar klasszis sze­rint min­den­ki­nek a saját dol­gá­val kell fog­lal­koz­nia, ami a szur­ko­lók ese­té­ben azt je­lenti, hogy szur­kol­niuk kel­lene.

A 100 leggazdagabb magyarnak üzent Mága Zoltán

A 100 leggazdagabb magyarnak üzent Mága Zoltán

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész "Me­le­get az ott­ho­nokba" jel­szó­val ismét el­in­dí­totta téli ka­ri­ta­tív ak­ci­ó­ját.

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész "Me­le­get az ott­ho­nokba" jel­szó­val ismét el­in­dí­totta téli ka­ri­ta­tív ak­ci­ó­ját. A ze­nész évek óta segít a rá­szo­ru­lók­nak, tü­ze­lő­vel, ta­valy ezer csa­lád­nak se­gí­tett, hogy ne fagy­ja­nak meg ott­ho­na­ik­ban. De a most meg­hir­de­tett jó­té­kony­sági ak­ci­ó­jára né­hány óra alatt több ezer csa­lád je­lent­ke­zett.

Brutális csajok ostromolják Hajdú Pétert

Brutális csajok ostromolják Hajdú Pétert

Hi­va­ta­lo­san is Hajdú Péter lett a leg­ka­pó­sabb szingli pasi A csa­jok cél­ke­reszt­jébe ke­rült.

Hi­va­ta­lo­san is Hajdú Péter lett a leg­ka­pó­sabb szingli pasi. A csa­jok cél­ke­reszt­jébe ke­rült.

Szalai borított, őszintén megüzente a magyar foci nagy hibáit

Szalai borított, őszintén megüzente a magyar foci nagy hibáit

Me­gint meg­mondta a fran­kót. A 14 éve lé­gi­ós­kodó csa­tár oda­pör­költ az NB I-nek és az után­pót­lás­nak is.

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai.

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka sem ma­radt le a fo­tó­ról. Már teg­nap meg­kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

Új őrület a Mondd el krumplival!

Új őrület a Mondd el krumplival!

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt!

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt! Ang­li­ába pél­dául össze­sen 5-6 ezer fo­rin­tért lehet egy Bol­dog Anyák Napja fel­irat­tal el­lá­tott krump­lit kül­deni.

Ismeretlenek fenyegették meg Nagy Adrit

Ismeretlenek fenyegették meg Nagy Adrit

A pri­vát profil­ján zak­lat­ták.

A pri­vát profil­ján zak­lat­ták az ide­gen férfiak, akik ször­nyű­sé­gek­kel trak­tál­ták a dögös éne­kes­nőt!

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Az Isz­lám Állam el­ké­pesz­tően ke­gyet­len vi­de­ó­val üzent a vi­lág­nak.

Az Isz­lám Állam el­ké­pesz­tően ke­gyet­len vi­de­ó­val üzent a vi­lág­nak, amely­ben egy kisfiú volt a fő­sze­replő.

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Vi­lág­klasszis já­té­kos, ér­ző­szívű ember, ma, Ka­rá­csony nap­ján is azokra gon­dolt, akik az éle­tü­kért ret­teg­nek.

Milliókat követelne egy transzszexuális nő Klausmann Viktortól

Milliókat követelne egy transzszexuális nő Klausmann Viktortól

Drága ke­ze­lé­seit fi­zet­tetné ki.

Meg­hök­kentő levél lan­dolt a nép­szerű tévés pos­tafi­ók­já­ban: vele fi­zet­tetné ki drága ke­ze­lé­seit egy is­me­ret­len nő.

Segélykérő üzenetet írt az eltűnt magyar tinilány, nagy veszélyben lehet

Segélykérő üzenetet írt az eltűnt magyar tinilány, nagy veszélyben lehet

Csül­lög And­rea he­tek­kel ez­előtt tűnt el, most se­gély­kérő üze­ne­tet írt.

Csül­lög And­rea he­tek­kel ez­előtt tűnt el, most se­gély­kérő üze­ne­tet írt. Édes­apja egyre in­kább két­ségbe van esve.

Gyárfásnak üzentek a felüljárón, mennie kell

Gyárfásnak üzentek a felüljárón, mennie kell

Ennél egy­ér­tel­műbb üze­ne­tet nem kap­ha­tott volna az úszók el­nöke. Ez elég lenne Hosszúék si­ke­ré­hez? Nem hin­nénk.

Ennél egy­ér­tel­műbb üze­ne­tet nem kap­ha­tott volna az úszók el­nöke.

Háromezer forintot kínál a bugyikért a Facebook szatírja

Háromezer forintot kínál a bugyikért a Facebook szatírja

Bár­csak vicc volna, de szó sincs erről.

Bár­csak vicc volna, de szó sincs erről: a férfi is­me­ret­len nőket zak­lat a kö­zös­ségi ol­da­lon, hogy adják el neki hasz­nált bu­gyi­ju­kat.

Anális fenyegetés a magyar focistáknak

Anális fenyegetés a magyar focistáknak

Nagy bajba ke­rül­het­nek a já­té­ko­sok, ha be­tart­ják a sza­vu­kat a szur­ko­lók.

Ha be­tart­ják a sza­vu­kat a szur­ko­lók, akkor igen nagy bajba ke­rül­het­nek a já­té­ko­sok. A mos­tani üze­ne­tük ezzel együtt sem olyan ke­mény, mint az előző.

Hosszú Katinka fontos üzenetet küldött az egész országnak

Hosszú Katinka fontos üzenetet küldött az egész országnak

Vá­rat­lan videó, na­gyon ko­moly és ün­ne­pé­lyes az Iron Lady. Ki­vé­te­le­sen nem az úszás a téma.

Vá­rat­lan videó, ez­út­tal az ap­ro­pó­hoz mél­tóan na­gyon ko­moly és ün­ne­pé­lyes az Iron Lady. Ki­vé­te­le­sen nem az úszás a téma.

Nem akárkinek gratulált Orbán Viktor levélben

Nem akárkinek gratulált Orbán Viktor levélben

Eddig nem kér­hette a ma­gyar ál­lam­pol­gár­sá­got a vívó. A csa­lád­ban is ma­gya­rul be­szél­tek az édes­apja miatt.

Eddig nem kér­hette a ma­gyar ál­lam­pol­gár­sá­got a vívó. A csa­lád­ban is ma­gya­rul be­szél­tek az édes­apja miatt.

Érzelmes üzenetet küldött Berki Krisztián

Érzelmes üzenetet küldött olimpikonjainknak Berki Krisztián

Most csak lé­lek­ben tud ott lenni a ma­gyar csa­pat­tal.

Napra pon­to­san négy évvel ez­előtt lett arany­ér­mes Lon­don­ban, most csak lé­lek­ben tud ott lenni a ma­gyar csa­pat­tal.

Ez aztán az elővigyázatosság! Üzenetet hagyott részeg önmagának!

Ez aztán az elővigyázatosság! Üzenetet hagyott részeg önmagának!

Ez na­gyon cuki! El nem hin­néd, mi­lyen ta­ná­csot adott ma­gá­nak a fi­a­tal­em­ber a kocs­ma­túra előtt...

Szívszorító üzenet Mosolykától: a könnyed is kicsordul, ha végigolvasod!

Szívszorító üzenet Mosolykától: a könnyed is kicsordul, ha végigolvasod!

Az öt­éve­sen ke­re­kes­székbe kény­sze­rülő lány őszin­tén be­szélt ér­zel­me­i­ről.

Az öt­éve­sen ke­re­kes­székbe kény­sze­rülő lány őszin­tén be­szélt ér­zel­me­i­ről.

Szexi üzenettel csábítgatta otthonába Rihannát a futballsztár

Szexi üzenettel csábítgatta otthonába Rihannát a futballsztár

Koc­ka­ha­sat vil­lan­tott a Twit­te­ren a tá­madó.

Koc­ka­ha­sat vil­lan­tott a Twit­te­ren a tá­madó. Vic­ces ked­vé­ben volt a vi­lág­baj­nok lab­da­rúgó, de vajon az éne­kesnő dí­jazta a poént?

Szívszorító üzenetet küldött apjának halála előtt a tinédzser!

Szívszorító üzenetet küldött apjának halála előtt a tinédzser!

Ár­tat­lan mo­tor­csó­nak­ázás­nak in­dult, de tra­gé­dia lett be­lőle. Ha­lála előtt még üzent édes­ap­já­nak a 14 éves lány.

Ár­tat­lan mo­tor­csó­nak­ázás­nak in­dult, de tra­gé­dia lett be­lőle. Ha­lála előtt üzent ap­já­nak a 14 éves lány.

Rejtélyes üzenet érkezett a Marsról!

Rejtélyes üzenet érkezett a Marsról!

Kü­lö­nös je­lekre fi­gyel­tek fel a Mars egyik si­va­ta­gá­nak ho­mok­já­ban...

Kü­lö­nös je­lekre fi­gyel­tek fel a Mars egyik si­va­ta­gá­nak ho­mok­ján, a bolygó körül ke­ringő Re­con­nais­sance Or­bi­ter mű­hold fo­tóin. A képek még 2016 feb­ru­ár­já­ban ké­szül­tek...

Ez volt Esterházy Péter utolsó üzenete olvasóihoz

Ez volt Esterházy Péter utolsó üzenete olvasóihoz

Csü­tör­tö­kön hunyt el az író­le­genda.

Csü­tör­tö­kön hunyt el Es­ter­házy Péter, aki egy évig küz­dött has­nyál­mi­rigy­rák­kal, ám az utolsó hó­nap­ja­i­ban mégis szá­mos fel­lé­pést vál­lalt.

Ezt üzente az érte aggódóknak Gálvölgyi János!

Ezt üzente az érte aggódóknak Gálvölgyi János!

Kö­szöni a biz­tató sza­va­kat.

Kö­szöni a biz­tató sza­va­kat. Bár köz­ér­zete ren­ge­te­get ja­vult, mégis időt és tü­rel­met kér ahhoz, hogy tel­je­sen össze­szedje magát.

Ezt üzente Orbán Viktor a magyar-portugál mérkőzés után!

Ezt üzente Orbán Viktor a magyar-portugál mérkőzés után!

A kor­mányfő a lyoni sta­di­on­ból kö­szön­tötte a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat és a szur­ko­ló­kat.

Saját vérével írt rejtélyes üzenetet a rendőrgyilkos!

Saját vérével írt rejtélyes üzenetet a rendőrgyilkos!

Egye­lőre csak ta­lál­gat­nak, hogy mi lehet az a tit­kos üze­net, amit a rend­őr­gyil­kos a saját vé­ré­vel írt a falra...

Egye­lőre csak ta­lál­gat­nak, hogy mi lehet az a tit­kos üze­net, amit a rend­őr­gyil­kos a saját vé­ré­vel írt a falra...

Megható üzenet, élete legszebb nyarát köszöni Szalai Ádám

Megható üzenet, élete legszebb nyarát köszöni Szalai Ádám

A csa­tár nagy álma tel­je­sült.

A ko­ráb­ban sokat bí­rált csa­tár nagy álma tel­je­sült. A tá­madó ki­je­len­tette, nem akar újra év­ti­ze­de­ket várni.

Lajcsi barátja kezdett ki a zenész kislányával

Durva vád, Lajcsi barátja kezdett ki a zenész kislányával

Apja bör­tön­ben töl­tött hó­nap­jai alatt nem csak bá­to­rító üze­ne­te­ket ka­pott.

Apja bör­tön­ben töl­tött hó­nap­jai alatt nem csak bá­to­rító üze­ne­te­ket ka­pott a lány. Csoda-e, hogy a ze­nész a kel­le­té­nél job­ban félti Bogit?

Ezzel az üzenettel búcsúzott anyjától az eltűnt berhidai férfi

Ezzel az üzenettel búcsúzott anyjától az eltűnt berhidai férfi

Négy napja ke­re­sik a 23 éves Vesz­ter­gom Ádá­mot. A fi­a­tal férfi Veszp­rémbe in­dult, majd nyoma ve­szett.

Négy napja ke­re­sik a 23 éves Vesz­ter­gom Ádá­mot. A férfi Veszp­rémbe in­dult, majd nyoma ve­szett.

Sokkoló szerelmi üzenet egy budapesti ház ajtaján

Sokkoló szerelmi üzenet egy budapesti ház ajtaján

Sze­rel­mes szív­nek bor­zasztó lát­vány a bu­da­pesti ajtón. Az nem egy­ér­telmű, hogy ki a szen­vedő fél.

Sze­rel­mes szív­nek bor­zasztó lát­vány a bu­da­pesti ajtón. Az nem egy­ér­telmű, hogy ki a szen­vedő fél.

Titokzatos üzenettel jelezte betegségét Prince!

Titokzatos üzenettel jelezte betegségét Prince!

A sztár 57 éve­sen halt meg.

A hir­te­len el­hunyt ze­nész holt­tes­tére csü­tör­tö­kön ta­lál­tak rá a rend­őrök az 57 éves sztár min­ne­so­tai ott­ho­ná­ban.

Megható! Ezt üzente Kozso Kulka Jánosnak!

Megható! Ezt üzente Kozso Kulka Jánosnak!

A ma­gyar éne­kes a tőle meg­szo­kott stí­lus­ban üzentKulka Já­nos­nak.

A ma­gyar éne­kes a tőle meg­szo­kott stí­lus­ban üzent a nem­rég agyi in­fark­tu­son át­esett szín­mű­vész­nek, Kulka Já­nos­nak.

Megtörve kért bocsánatot az összevert magyar bunyós

Megtörve kért bocsánatot az összevert magyar bunyós

Bedák Zsolt na­gyon nagy ve­rést ka­pott vi­lág­baj­noki meccsén.

Bedák Zsolt na­gyon nagy ve­rést ka­pott vi­lág­baj­noki meccsén. A ma­gyar bok­szoló a csata min­den nyo­mát az arcán vi­seli, így üzent ne­künk.

Bizarr: A sírból üzent fiának a 2 éve halott apa

Bizarr: A sírból üzent fiának a 2 éve halott apa

A fél­árva fiú alig akart hinni a sze­mé­nek, ami­kor meg­nyi­totta e-mail fi­ók­ját. Ha­lott ap­já­tól ka­pott le­ve­let.

A fél­árva fiú alig akart hinni a sze­mé­nek, ami­kor meg­nyi­totta e-mail fi­ók­ját. Ha­lott ap­já­tól ka­pott le­ve­let.

Kiszivárgott a földönkívűliek eltitkolt üzenete! Megdöbbentő felvétel!

Kiszivárgott a földönkívűliek eltitkolt üzenete! Megdöbbentő felvétel!

Már évek­kel ez­előtt fel­vet­ték ve­lünk a kap­cso­la­tot, de a hi­va­ta­los szer­vek az üze­ne­tet tit­kol­ták.

Ezt üzente a fiataloknak Psota Irén! Érdemes megfogadni

Ezt üzente a fiataloknak Psota Irén!

Kor­sza­kos je­len­tő­ségű mű­vész volt a na­pok­ban el­hunyt szí­nésznő, aki­nek já­té­kát egy­for­mán sze­ret­ték idő­sek és fi­a­ta­lok.

Megjelent a sátán egy szelet húson: bepánikoltak a hívők!

Megjelent a sátán egy szelet húson: bepánikoltak a hívők!

Döb­be­ne­tes pá­ni­kot kel­tett egy kép, mely az in­ter­ne­ten fu­tó­tűz­ként ter­jed. Sokan üze­net­ér­té­kű­nek vélik a hús­sze­le­ten ri­o­gató bu­kott an­gyalt.

Döb­be­ne­tes pá­ni­kot kel­tett egy kép, mely az in­ter­ne­ten fu­tó­tűz­ként ter­jed. Sokan üze­net­ér­té­kű­nek vélik a hús­sze­le­ten ri­o­gató bu­kott an­gyalt.