CÍMKE: 'üzenet'

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott, így min­den el­fog­lalt­sá­gát hir­te­len kel­lett le­mon­da­nia.

Valami készül: Ezt üzeni Zámbó Jimmy fia

Valami készül: Ezt üzeni Zámbó Jimmy fia

Krisz­tián né­hány nap­pal ez­előtt egy vi­de­ó­ban ke­re­sett épí­tő­mun­ká­so­kat, most pedig tü­rel­met kér a ren­ge­teg je­lent­ke­ző­től.

Krisz­tián né­hány nap­pal ez­előtt egy vi­de­ó­ban ke­re­sett épí­tő­mun­ká­so­kat, most pedig tü­rel­met kér a ren­ge­teg je­lent­ke­ző­től.

Hoppá, hoppá: Így üzen a fiatal pasiknak Keresztes Ildikó

Hoppá, hoppá: Így üzen a fiatal pasiknak Keresztes Ildikó

Nos, lehet ezt a meg­osz­tást ma­gya­rázni, de talán tel­je­sen fe­les­le­ges. Az éne­kes­nőt meg­fogta egy cikk...

Nos, lehet ezt a meg­osz­tást ma­gya­rázni, de talán tel­je­sen fe­les­le­ges. Az éne­kes­nőt meg­fogta egy cikk...

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról.

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról és ezt üzente fia tisz­te­lő­i­nek...

Újabb bejelentés Curtistől, vele akar túllépni a történteken

Újabb bejelentés Curtistől, vele akar túllépni a történteken

A rap­per há­lá­ját fe­jezte ki egy fo­tó­val.

A rap­per há­lá­ját fe­jezte ki egy fo­tó­val. Ő az a lány, aki akkor is mel­lette állt, ami­kor mások el­hagy­ták.

Dögös fotóval nyitja az újévet Tóth Vera

Dögös fotóval nyitja az újévet Tóth Vera

Az éne­kesnő el­ké­pesz­tően si­ke­res évet zárt 2018-ban. Ren­ge­te­get kon­cer­te­zett és mel­les­leg fo­lya­ma­to­san ol­vad­tak le róla a kilók...

Az éne­kesnő el­ké­pesz­tően si­ke­res évet zárt 2018-ban. Ren­ge­te­get kon­cer­te­zett és mel­les­leg fo­lya­ma­to­san ol­vad­tak le róla a kilók...

Megható levelet küldött egy magyar kisfiú a rendőröknek, így reagáltak

Megható levelet küldött egy magyar kisfiú a rendőröknek, így reagáltak

Mé­szá­ros Mar­tin Ma­xi­musz sze­rint a rend­őrök a nye­rők, ezért tol­lat ra­ga­dott, és egy fel­nőtt se­gít­sé­gé­vel üd­vöz­lő­kár­tyát kül­dött nekik.

Kétségbeesett lépésre szánta el magát Meghan Markle apja, így üzent

Kétségbeesett lépésre szánta el magát Meghan Markle apja, így üzent

A férfi már nem tudja, hogy mit te­hetne, hogy lánya fi­gyel­jen rá. A min­den­na­pos SMS-ek ugyanis ha­tás­ta­lan­nak bi­zo­nyul­tak.

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.

Ez durva: nem hiszed el, milyen üzenetet kapott a magyar műsorvezető

Ez durva: nem hiszed el, milyen üzenetet kapott a magyar műsorvezető

Kisó le­döb­bent, mikor meg­nyi­totta az sms-t.

Kisó le­döb­bent, mikor meg­nyi­totta az sms-t.

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

A hí­res­ség meg­tudta, hogy Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adja elő a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sá­ban.

Megrázó üzenetet tett közzé Curtis

Megrázó üzenetet tett közzé közösségi oldalán a népszerű rapper, Curtis

Na­gyon fon­tos do­logra hívja fel az em­be­rek fi­gyel­mét a Csak show és más semmi sztárja az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Nemes ügy mellé állt. Min­denki ol­vassa el!

Na­gyon fon­tos do­logra hívja fel az em­be­rek fi­gyel­mét a nép­szerű rap­per az Ins­tag­ram ol­da­lán. A Csak show és más semmi sztár­já­nak friss posztja most, az ün­ne­pek kö­ze­led­té­vel kü­lö­nö­sen ak­tu­á­lis. Ér­de­mes hall­gatni rá!

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető máig nem dol­gozta fől édes­anyja nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lát. Ezen a napon egy vers­sel em­lé­ke­zett az asszonyra.

A mű­sor­ve­zető máig nem dol­gozta fől édes­anyja nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lát. Ezen a napon egy vers­sel em­lé­ke­zett az asszonyra.

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Sus­sex her­ceg­néje nem­ré­gi­ben je­len­tette be az öröm­hírt.

Sus­sex her­ceg­néje nem­ré­gi­ben je­len­tette be az öröm­hírt.

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Az anya­ságra ké­szülő mo­dell­nél, úgy tűnik, meg­tört a jég. Talán hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

Ins­tag­ram-ol­da­lára tett ki egy so­kat­mondó be­jegy­zést.

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

Döbbenet mit üzent a rendőröknek a bérgyilkosságba keveredett nagymama

Döbbenet mit üzent a rendőröknek a bérgyilkosságba keveredett nagymama

A 63 éves bu­da­pesti nagy­ma­mára azért ron­tot­tak rá nem­ré­gi­ben a rend­őrök, mert a gyanú sze­rint 16 évvel ez­előtt ő ölette meg a saját fér­jét...

Bajban az NB I-es csapat, a szurkolók üzentek a vezetőknek

Óriási gondban az NB I-es csapat, a szurkolók üzentek a vezetőknek

A Ha­la­dás tök­utolsó a ta­bel­lán.

A Ha­la­dás au­gusz­tus óta nem nyert baj­noki meccset, a druk­ke­rek tü­relme egyre job­ban fogy.

Hoppá, ezt üzente a világhírű énekes a magyaroknak

Hoppá, ezt üzente a világhírű énekes a magyaroknak

Pla­cido Do­min­got le­nyű­gözte a Ma­gyar Zene Háza kon­cep­ci­ója. Nézd meg, mit mon­dott!

Pla­cido Do­min­got le­nyű­gözte a Ma­gyar Zene Háza kon­cep­ci­ója. Nézd meg, mit mon­dott!

Kritika, edzőjének üzent a Real sztárja

Ez nem hiányzott a Real Madridnak: edzőjének üzent a világbajnok sztár

Toni Kroos nem elé­ge­dett a pá­lyán be­töl­tött sze­re­pé­vel.

Toni Kroos nem elé­ge­dett a pá­lyán be­töl­tött sze­re­pé­vel, ennek han­got is adott. Kér­dés, hogy mit re­a­gál erre Lo­p­ete­gui.

Perverz üzenetekkel bombázta diákjait a szexhiányos tanárnő

Perverz üzenetekkel bombázta diákjait a szexhiányos tanárnő

Nem bírt a vé­ré­vel.

Ki­me­ríti a zak­la­tás fo­gal­mát az, amit egy kö­zép­is­ko­lai an­gol­ta­nár mű­velt több di­ák­já­val.

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Csak a csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tai tud­hat­ták, hogy mi jár a fe­jé­ben...

Csak a csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tai tud­hat­ták, hogy mi jár a fe­jé­ben...

Félelmetes, amit az embereknek üzent az Iszlám Állam magyar híve

Félelmetes, amit az embereknek üzent az Iszlám Állam magyar híve

A férfi több üze­ne­tet is írt, egyik­ben a ször­nyű ter­vé­ről is val­lott...

A férfi több ijesztő üze­ne­tet is írt, egyik­ben rá­adá­sul még a ször­nyű ter­vé­ről is val­lott...

Ezt üzente 2 éves kisfia gyilkosának az összetört várpalotai apa

Ezt üzente 2 éves kisfia gyilkosának az összetört várpalotai apa

Min­dent be­val­lott, de ügy­védje sze­rint ma­gya­rá­za­tot nem tud adni a bru­tá­lis vár­pa­lo­tai gyil­kos­sá­gokra B. Zsolt.

Elképesztő részletek: Ő az aki halálosan megfenyegette az Operett sztárját

Elképesztő részletek: Ő az a nő aki halálosan megfenyegette az Operett sztárját

Pel­ler Ká­roly zak­la­tója most a Fa­ce­boo­kon fe­nye­gette meg ha­lá­lo­san. A har­min­cas el­me­be­teg nő az­után sem állt le, hogy a rend­őr­ség be­csukta.

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Úszó­sztá­run­kat nagy meg­le­pe­tés érte a vi­lág­kupa-ver­seny előtt. Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el.

Úszó­sztá­run­kat nagy meg­le­pe­tés érte a vi­lág­kupa-ver­seny előtt. Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el a rend­kí­vül le­le­mé­nyes ra­jon­gói elől.

Így üzentek az UEFA-nak a kitiltott magyar fociultrák

Így üzentek az UEFA-nak a kitiltott magyar fociultrák

Tüzes vé­le­mény: olaj a tűzre? Ki­de­rült, hol szur­kol a tábor a zárt kapus ma­gyar-görög meccs alatt.

Tüzes vé­le­mény: olaj a tűzre? Ki­de­rült, hol szur­kol a tábor a zárt kapus ma­gyar-görög meccs alatt.

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

A szí­nész lát­ha­tóan nem ter­vezte, hogy üzen az őt fo­tózó és vi­de­ózó új­ság­író­kon ke­resz­tül.

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Be­telt a pohár.

A siket mo­dell­nél be­telt a pohár és a Mokka keddi élő adá­sá­ban szó­lalt meg.

Döbbenet, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Döbbenet, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Vajon mit szól ehhez Harry her­ceg és Meg­han Markle?

Vajon mit szól ehhez Harry her­ceg és Meg­han Markle?

Megható szavak, Schumacherért imádkozik Hamilton

Megható szavak, Schumacherért imádkozik Hamilton

Lewis Ha­mil­ton a szom­bati a Forma-1-es Belga Nagy­díj sza­bad­edzése után üzent.

Lewis Ha­mil­ton a szom­bati a Forma-1-es Belga Nagy­díj sza­bad­edzése után üzent.

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Re­a­gált a siket mo­dell a vá­dakra.

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a siket mo­dell a vá­dakra.

Hátborzongató, a túlvilágról üzent az elhunyt Som Lajos?

Hátborzongató, a túlvilágról üzent az elhunyt Som Lajos?

A ra­jon­gók sok­kot kap­tak.

A ra­jon­gók sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak, ami­kor meg­lát­ták a Fa­ce­book-be­jegy­zést.

Árulkodó üzenetet kapott Zsidró Tamás Dobó Katáról, ez állt benne

Árulkodó üzenetet kapott Zsidró Tamás Dobó Katáról, ez állt benne

A mes­ter­fod­rász ter­mé­sze­te­sen vá­la­szolt is az is­mert té­vés­nek, aki az üze­ne­tet küldte!

Ricky Martin üzent a magyaroknak!

Ricky Martin üzent a magyaroknak!

Idén szep­tem­ber­ben vissza­tér a ma­gyar fő­vá­rosba Ricky Mar­tin.

Idén szep­tem­ber­ben vissza­tér a ma­gyar fő­vá­rosba Ricky Mar­tin, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép szín­padra Pu­erto Rico talán leg­hí­re­sebb szü­löttje.

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

A siket mo­dell és édes­anyja három éve nem töl­töt­tek el kö­zö­sen egyet­len egy napot sem.

A siket mo­dell és édes­anyja három éve nem töl­töt­tek el kö­zö­sen egyet­len egy napot sem.

Tóth Vera szívszorító levelet írt az elhunyt Fábián Julinak

Tóth Vera szívszorító levelet írt az elhunyt Fábián Julinak

A 38. szü­le­tés­napja lett volna...

Hét­főn lett volna 38 éves a tra­gi­kus sorsú éne­kesnő. A cso­dá­la­tos hangú Fá­bián Juli ha­lála min­den­kit meg­ren­dí­tett.

Drámai üzenetet küldtek a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek

Drámai üzenetet küldtek a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek

Ver­senyt fut­nak az idő­vel a thai­földi bar­lang­ban re­kedt ifjú­sági fo­ci­csa­pat tag­ja­i­nak ki­men­té­sén dol­gozó szak­em­be­rek.

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát, de a 20 éves fia sorsa még nem dőlt el.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát, de a 20 éves fia sorsa még nem dőlt el.

Üzent a Budapesten forgató Will Smith-nek Kárász Róbert, mi lesz ebből?

Üzent a Budapesten forgató Will Smith-nek Kárász Róbert, mi lesz ebből?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető meg­ható fel­ké­rést kül­dött az ame­ri­kai szí­nész­nek.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető meg­ható fel­ké­rést kül­dött az ame­ri­kai szí­nész­nek.

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Egy hét­tel ez­előtt mondta ki a bol­do­gító igent Pa­taki Ádám­nak, ám nem fe­led­ke­zett meg egy­kori ked­ve­sé­ről sem.

65 ezer bizarr üzenet: Teljesen becsavarodott a nő az első randi után

65 ezer bizarr üzenet: Teljesen becsavarodott a nő az első randi után

In­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn is­mer­ked­tek meg, egyet­len ran­di­juk volt. A nő nem állt le, amíg a ha­tó­ság le nem tar­tóz­tatta.

Donald Trump a Twitteren akarja megbuktatni Merkelt?

Donald Trump a Twitteren akarja megbuktatni Merkelt?

Akik egy picit is nyo­mon kö­ve­tik a nem­zet­közi po­li­ti­kát, azok pon­to­san tud­ják, hogy Do­nald Trump és Ang­ela Mer­kel vi­szo­nya nem túl fel­hőt­len.

Sokan pon­to­san tud­ják, hogy Do­nald Trump és Ang­ela Mer­kel vi­szo­nya nem túl fel­hőt­len. Az azon­ban még így is meg­le­pe­tés, hogy az ame­ri­kai elnök olyan Twit­ter-üze­ne­te­ket ír, ame­lyek al­kal­ma­sak len­né­nek a német kan­cel­lár meg­buk­ta­tá­sára is.

Bevallotta, ezt üzente lányának Meghan Markle apja az esküvő napján

Bevallotta, ezt üzente lányának Meghan Markle apja az esküvő napján

Egy szív­ro­ham miatt nem tu­dott ott lenni a szom­bati her­cegi es­kü­vőn.

Egy szív­ro­ham miatt nem tu­dott ott lenni a szom­bati her­cegi es­kü­vőn.

Hercegi esküvő, ezt üzente Meghannak nagybeteg édesapja

Hercegi esküvő, ezt üzente Meghannak nagybeteg édesapja

Nem vett részt lánya nagy nap­ján.

A Sus­sex-i her­cegné apu­kája né­hány napja szív­mű­té­ten esett át Me­xi­kó­ban, ezért nem tu­dott részt venni lánya nagy nap­ján.

Üzent a nagybeteg Székhelyi József: ezt mondta

Üzent a nagybeteg Székhelyi József: ezt mondta

Küzd a gyil­kos kór ellen.

No­vem­ber­ben di­ag­nosz­ti­zál­tak da­ga­na­tot a szí­nész­nél, aki azóta na­gyon ke­mé­nyen küzd a kór ellen. Sors­tár­sa­i­nak is sze­retne erőt adni.

Döbbenet az esküvő után, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Döbbenet az esküvő után, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Ennek biz­tos nem fog örülni Harry her­ceg és Meg­han Markle.

Ennek biz­tos nem fog örülni Harry her­ceg és Meg­han Markle.

Durva dolgot üzent a részeg sofőrnek a meghalt újpesti focista édesanyja

Durva dolgot üzent a részeg sofőrnek a meghalt újpesti focista édesanyja

Ko­lom­pár Or­so­lya na­gyon mély fáj­dal­mat érez...

Ko­lom­pár Or­so­lya na­gyon mély fáj­dal­mat érez, hi­szen 17 éves fiát, aki előtt még ott volt egy egész élet, egy ré­szeg sofőr vitte a ha­lálba...

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Az izom­ce­leb a ba­rát­nője nél­kül uta­zott el kül­földre.

Az izom­ce­leb a ba­rát­nője nél­kül uta­zott el kül­földre. Mazsi az in­ter­ne­ten írt sze­rel­mé­nek.

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Avi­cii, azaz Tim Ber­g­ling helyi idő sze­rint pén­tek dél­után halt meg Omán fő­vá­ro­sá­ban, Masz­kat­ban, 28 éves volt.

Ezt üzente szerelmének Curtis Amerikából

Ezt üzente szerelmének Curtis Amerikából

A rap­per két hétre uta­zott el.

A rap­per Maj­ká­val, és más ba­rá­ta­i­val két hétre uta­zott az Egye­sült Ál­la­mokba. Cur­ti­sék most nem vit­ték ma­guk­kal pár­ja­i­kat, igazi pasis ka­land­tú­rára men­tek.

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a so­ro­za­tos pénz­szál­lí­tó­rab­lás­sal meg­vá­dolt fi­a­tal­em­ber volt sze­re­le­mé­nek a bör­tön­ből.

Megható pillanat, erre nem számított Schumacher családja

Megható pillanat, erre nem számított Schumacher családja

A szur­ko­lók üzen­tek a le­gen­dá­nak.

A Fer­rari szur­ko­lói Bar­ce­lo­ná­ban meg­ható módon üzen­tek a német le­gen­dá­nak. Az ola­szok soha nem fog­ják őt el­fe­lej­teni.

Üzent Hosszú Katinka, célzott az elmúlt hónapok történéseire

Üzent Hosszú Katinka, célzott az elmúlt hónapok történéseire

Hús­vét és áp­ri­lis 1. az ap­ropó, de köz­ben szó esik a mö­götte ha­gyott nehéz idő­szak­ról is.

Hús­vét és áp­ri­lis 1. az ap­ropó, de köz­ben szó esik a mö­götte ha­gyott nehéz idő­szak­ról is.

Mi lesz ebből? Videóban üzent Király Viktor L.L. Juniornak

Mi lesz ebből? Videóban üzent Király Viktor L.L. Juniornak

Mit szól hozzá a nép­szerű rap­per?

Vajon mit szól a nép­szerű rap­per Ki­rály Vik­tor sza­va­i­hoz?

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

Bá­na­tos posz­tot tett ki.

A csi­nos kis­mama bá­na­tos posz­tot tett ki az Ins­tag­ram ol­da­lára, a ra­jon­gók nem értik, mi lehet a gond.

Megszólalt Berki Krisztián szerelme: ezt üzente a mocskolódóknak

Megszólalt Berki Krisztián szerelme: ezt üzente a mocskolódóknak

Berki ked­vese, Mazsi élő adás­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét.

Berki ked­vese, Mazsi élő adás­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a fa­nyal­gók­kal szem­ben.

Botrány a levegőben: kiakadt Hódi Pamela, a Facebookon üzent Berkinek

Botrány a levegőben: kiakadt Hódi Pamela, a Facebookon üzent Berkinek

Úgy érzi Hódi Pa­mela, hogy meg­alázta gyer­meke édes­apja!

Úgy érzi Hódi Pa­mela, hogy meg­alázta gyer­meke édes­apja!

Rejtélyes dolog történt Aradszky lakásában, üzenet a síron túlról?

Rejtélyes dolog történt Aradszky lakásában, üzenet a síron túlról?

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt tánc­dal­éne­kes öz­ve­gye, Éva asszony, meg­le­pet­ten me­sélt a kü­lö­nös je­len­ség­ről.

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének Czippán Anett!

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének a magyar műsorvezető!

Cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést adott.

A vő­le­gény a héten ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, ez al­ka­lom­ból pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést ka­pott szíve vá­lasz­tott­já­tól, kisfia édes­any­já­tól.

Ez aztán a búcsú, itt a leszbikus magyar színésznő utolsó üzenete

Ez aztán a búcsú, itt a leszbikus magyar színésznő utolsó üzenete

Az ex­sze­rető in­ter­ne­tes blog­ján osz­totta meg az is­mert szí­nésznő so­rait.

Az ex­sze­rető in­ter­ne­tes blog­ján osz­totta meg az is­mert szí­nésznő so­rait.

Elképesztő dolgot üzent a buszsofőröknek a halálra gázolt lány édesanyja

Elképesztő dolgot üzent a buszsofőröknek a halálra gázolt lány édesanyja

Ad­ri­enn éppen fod­rász­tól ment haza..

Ad­ri­enn éppen a fod­rász­tól ment ha­za­felé, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént...

Kemény szavak, nem mindenki örül a sztáredző üzenetének

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Vran­jes tü­relme eddig tar­tott.

Lju­bo­mir Vran­jes tü­relme eddig tar­tott, mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni. A gyor­sabb já­té­ko­sok előnyt él­vez­nek nála.

Hátborzongató videóban üzent az ISIS - Így pusztítanák el a nyugatot!

Hátborzongató videóban üzent az ISIS - Így pusztítaná el a nyugatot!

A magát Isz­lám ál­lam­nak ne­vező ter­ror­szer­ve­zet egy új pro­pa­gan­da­vi­de­ó­val üzent el­len­sé­ge­i­nek és her­gelte hí­veit.

Kiderült, ezt üzente Törőcsik Mari a műtétre váró Varnus Xavérnak

Kiderült, ezt üzente Törőcsik Mari a műtétre váró Varnus Xavérnak

A híres or­go­na­mű­vész húsz esz­ten­deje él együtt ezzel a baj­jal.

A híres or­go­na­mű­vész húsz esz­ten­deje él együtt ezzel a baj­jal.

Körmendi gyermekgyilkosság: Ez Tánczos Gábor véleménye

Körmendi gyermekgyilkosság: Ez Tánczos Gábor véleménye

A kör­mendi gye­rek­gyil­kos­sá­gért el­ítélt férfi ügye áp­ri­lis­ban el­évül....

A kör­mendi gye­rek­gyil­kos­sá­gért el­ítélt férfi ügye áp­ri­lis­ban el­évül. Gábor és édes­anyja abban bíz­nak, hogy akkor ki­de­rül az igaz­ság: a va­lódi tet­tes be­sé­tál a rend­őr­ségre és fel­adja magát. Gábor kö­zös­ségi ol­da­lán írta ki ma­gá­ból a dühét...

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

A leg­fris­sebb hírek sze­rint ha­ma­ro­san em­lék­he­lyet avat­nak az éne­kesnő tisz­te­le­tére.

A csa­lád újabb be­jegy­zést tett közzé. A leg­fris­sebb hírek sze­rint ha­ma­ro­san em­lék­he­lyet avat­nak az éne­kesnő tisz­te­le­tére.

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

A hí­res­ség egy tit­kos mód­szer­rel je­lezte ked­ve­sé­nek, hogy még min­dig sze­reti őt.

Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Hosszú Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Teg­nap az ér­zel­mek fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás.

Teg­nap az ér­zel­mek és könnyek vol­tak fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás. Az Iron Lady min­den gra­tu­lá­ci­ó­nak örül.

Árad a szeretet Hosszú Katinka felé, egy ország szurkol neki

Árad a szeretet Hosszú Katinka felé, egy ország szurkol neki

A ra­jon­gók ki­tar­ta­nak mel­lette.

Bármi is tör­té­nik, a ra­jon­gók mind­vé­gig az úszónő mel­lett lesz­nek. Tusup nél­kül is imád­ják Ka­tin­kát.

Atom, európai terv, megosztottság: ezt üzenik a világ vezetői 2018-ban

Atom, európai terv, megosztottság: ezt üzenik a világ vezetői 2018-ban

Az újév be­kö­szön­té­vel a világ nagy­ha­tal­ma­i­nak ve­ze­tői üzen­tek a saját né­pük­nek, és ter­mé­sze­te­sen egy­más­nak is.

Hosszú Katinka végre üzent, és visszatért az uszodába

Hosszú Katinka végre üzent, és visszatért az uszodába

Meg­törte a csen­det, de vajon Tu­sup­nak vagy a vi­lág­nak szól az üze­net? Újra volt mon­da­ni­va­lója Ka­tin­ká­nak.

Meg­törte a csen­det, de Tu­sup­nak vagy a vi­lág­nak szól az üze­net? Újra volt mon­da­ni­va­lója Ka­tin­ká­nak.

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Szem nem marad szá­ra­zon.

Szem nem marad szá­ra­zon. Ap­já­ról val­lott Gina a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak szü­le­tés­nap­ján.

Shane Tusup üzent, optimista Hosszú Katinka férje

Shane Tusup üzent, optimista Hosszú Katinka férje

Van re­mény a bé­kü­lé­sükre?

A sok vi­szon­tag­ság után mégis van re­mény a sztár­pár bé­kü­lé­sére? So­kat­mondó idé­zet­tel kezdte az új évet az ame­ri­kai úszó­szak­em­ber.

Curtis vallomása: Már tudja, kivel fogja leélni az életét

Curtis vallomása: Már tudja, kivel fogja leélni az életét

Má­jus­ban sze­re­tett bele a szép, fe­kete hajú lányba a rap­per. Előtte vi­ha­ros kap­cso­lat­ban élt Csil­lá­val.

Má­jus­ban sze­re­tett bele a szép, fe­kete hajú lányba a rap­per. Előtte vi­ha­ros kap­cso­lat­ban élt, amit több­ször új­ra­kezd­tek Csil­lá­val.

Van remény Hosszú Katinkáéknál? Ezt üzente Shane Tusup

Van remény Hosszú Katinkáéknál? Ezt üzente Shane Tusup

Újra egy idé­zet­tel ön­tötte ki a szí­vét az úszó­edző, aki­nek vál­ságba ju­tott a kap­cso­lata az Iron Lady­vel.

Újra egy idé­zet­tel ön­tötte ki a szí­vét az úszó­edző, aki­nek az utóbbi he­tek­ben vál­ságba ju­tott a kap­cso­lata az Iron Lady­vel.

A kórházból üzent a megműtött Harsányi Levente

A kórházból üzent a megműtött Harsányi Levente

Hét­főn ope­rál­ták.

A nép­szerű rá­di­óst hét­főn ope­rál­ták. A be­avat­ko­zás jól si­ke­rült.

Zárka helyett inkább kórházba vitték az őrjöngő időutazót

Zárka helyett inkább kórházba vitték az őrjöngő időutazót

Az utcán kap­csol­ták le...

Az utcán kap­csol­ták le pá­nik­kel­tés miatt a rend­őrök azt a férfit, aki han­go­san hir­dette a já­ró­ke­lők­nek, hogy a jö­vő­ből jött és üze­ne­tet ho­zott...

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra

A Ri­post ka­rá­cso­nyi pos­tása át­adja a sztá­rok ka­rá­cso­nyi jó­kí­ván­sá­gait. Lás­suk, idén mit üzen­tek egy­más­nak a hí­res­sé­gek!

A Ri­post ka­rá­cso­nyi pos­tása át­adja a sztá­rok ka­rá­cso­nyi jó­kí­ván­sá­gait. Lás­suk, idén mit üzen­tek egy­más­nak a hí­res­sé­gek!

Durva üzenet jött, bocsánatot kért a magyar fociklub tulaja

Durva üzenet jött, bocsánatot kért a magyar fociklub tulaja

Össz­tűz zú­dult He­ming­wayre a sze­ren­csét­len ki­je­len­tése miatt. Ő maga is be­látta a hi­bá­ját.

Össz­tűz zú­dult He­ming­wayre a sze­ren­csét­len ki­je­len­tése miatt. Ő maga is be­látta a hi­bá­ját.

Megható születésnap: A kórházból üzent Törőcsik Mari

Megható születésnap: A kórházból üzent Törőcsik Mari

Csü­tör­tö­kön lett 82 éves!

Csü­tör­tö­kön lett 82 éves Tö­rő­csik Mari, aki a Nem­zeti Szín­ház mun­ka­tár­sait a kór­házi ágyá­nál fo­gadta Szom­bat­he­lyen.

Ezt üzente halála előtt az öngyilkos magyar édesapa

Ezt üzente halála előtt az öngyilkos magyar édesapa

Egy­ér­telmű idé­ze­tet osz­tott meg.

Egy­ér­telmű idé­ze­tet osz­tott meg ha­lála előtt pár órá­val a férfi. Sem kisfia, sem párja el­vesz­té­sét nem tudta fel­dol­gozni, az ön­gyil­kos­ságba me­ne­kült.

Szívszorító üzenetet küldött olvasóinak Bálint gazda

Szívszorító üzenetet küldött olvasóinak Bálint gazda

A Prima Pri­mis­sima díj át­vé­te­lé­vel kap­cso­lat­ban osz­tott meg né­hány gon­do­la­tot ol­va­só­i­val a 98 éves ker­tész­mér­nök.

A Prima Pri­mis­sima díj át­vé­te­lé­vel kap­cso­lat­ban osz­tott meg né­hány gon­do­la­tot ol­va­só­i­val a 98 éves ker­tész­mér­nök.