CÍMKE: 'üzenet'

Ezt üzenik a dél-koreaiak a magyaroknak: hálásak a segítségért

Ezt üzenik a dél-koreaiak a magyaroknak: hálásak a segítségért

A nagy­kö­vet­ségre ren­ge­teg meg­ható üze­net ér­ke­zett a dunai ha­jó­bal­eset után.

Dunai hajóbaleset: összeszorul a szív, így üzenhetsz a gyászolóknak

Dunai hajóbaleset: összeszorul a szív, így üzenhetsz a gyászolóknak

Meg­ható kez­de­mé­nye­zés in­dult a Mar­git híd­nál, ha rész­vé­tet nyil­vá­ní­ta­nál, most meg­te­he­ted.

Kiderült a házassági válsága: durva, mit üzent Jolly

Kiderült a házassági válsága: durva, mit üzent Jolly

A hírek sze­rint már külön is köl­tö­zött Suzy és Jolly. Be­telt a pohár az éne­kes­nél.

A hírek sze­rint már külön is köl­tö­zött Suzy és Jolly. Be­telt a pohár az éne­kes­nél.

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Pár­tos Csilla párja, aki egy­ben az ügy­védje is a Mok­ká­ban be­szélt.

Pár­tos Csilla párja, aki egy­ben az ügy­védje is a Mok­ká­ban be­szélt a ki­ala­kult hely­zet­ről.

Hosszú Katinka megható üzenetet tett közé

Hosszú Katinka elérzékenyült, megható üzenetet tett közé

A világ összes anyu­ká­ját kö­szön­tötte.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő min­den anyu­kát szív­ből kö­szön­tött.

Ledöbbent a focista: Ezt találta Hódi Pamela lakásában

Ledöbbent a focista: Ezt találta Hódi Pamela lakásában

Hódi Pa­mela egy hete már Ázsi­á­ban igyek­szik tel­je­sí­teni a fel­ada­to­kat. Azt mondta, győzni akar.

Hódi Pa­mela egy hete már Ázsi­á­ban igyek­szik tel­je­sí­teni a fel­ada­to­kat. Azt mondta, győzni akar.

Bodrogi Gyula: Nagyon sokat szenvedett érdemtelenül Törőcsik Mari

Bodrogi Gyula: Nagyon sokat szenvedett érdemtelenül Törőcsik Mari

A mai napig jó kap­cso­la­tot ápol egy­kori fe­le­sé­gé­vel Bod­rogi Gyula, aki na­gyon druk­kol, hogy a mű­vésznő fel­épül­jön.

Durva káromkodással üzent az F1-es sztár

Durva káromkodással üzent az F1-es sztár, az egész világ hallhatta

Bot­tas min­den bi­zonnyal a kri­ti­ku­sa­i­nak szánta a trá­gár meg­jegy­zést.

Valt­teri Bot­tas min­den bi­zonnyal a kri­ti­ku­sa­i­nak szánta a trá­gár meg­jegy­zést.

Megható fotót tett közzé a születésnapos Király Gábor

Megható fotót tett közzé a születésnapos Király Gábor

Pus­kás Fe­renc ma lenne 92 éves, a ma­gyar le­gen­dá­ról nem fe­led­ke­zett meg a Ha­la­dás 43 éves ka­pusa.

Pus­kás Fe­renc ma lenne 92 éves, a ma­gyar le­gen­dá­ról nem fe­led­ke­zett meg a Ha­la­dás 43 éves ka­pusa.

Túlcsorduló romantika: Így vallott szerelmet Pintér Tibor exe

Túlcsorduló romantika: Így vallott szerelmet Pintér Tibor exe

A fi­a­tal lány nem so­káig nya­lo­gatta se­beit...

A fi­a­tal lány nem so­káig nya­lo­gatta se­beit az­után, hogy a szí­nész sza­bá­lyo­san le­cse­rélte őt.

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Üzent a ra­jon­gó­i­nak.

A 25 éves sop­roni te­ni­szező a kö­zös­ségi ol­da­lán üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

Friss hír: Kijött Curtis az elvonóról, és ezzel kezdte

Friss hír: Kijött Curtis az elvonóról, és ezzel kezdte

Véget ért a hat­he­tes ke­ze­lés!

Véget ért a hat­he­tes ke­ze­lés, ha­ma­ro­san a szín­pa­don lát­hat­juk újra a meg­tisz­tult rap­pert!

Szomorú hírt közölt a TV2 népszerű műsorvezetője

Szomorú hírt közölt a TV2 népszerű műsorvezetője

Gun­del Ta­kács Gábor őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről a Le­gyen Ön is mil­li­o­mos! kap­csán.

Gun­del Ta­kács Gábor őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről a Le­gyen Ön is mil­li­o­mos! kap­csán.

Hihetetlen levelet kapott Tóth Gabi: Aki érti, szóljon

Hihetetlen levelet kapott Tóth Gabi: Aki érti, szóljon

Az éne­kesnő hozzá van szokva a kü­lön­le­ges le­ve­lek­hez, de amit ma ka­pott, az az ő in­ger­kü­szö­bét is meg­ha­ladta.

Az éne­kesnő hozzá van szokva a kü­lön­le­ges le­ve­lek­hez, de amit ma ka­pott, az az ő in­ger­kü­szö­bét is meg­ha­ladta.

Megható üzenet várta ajtajában a magyar színésznőt

Megható üzenet várta ajtajában a magyar színésznőt

Dóra későn ért haza, így már nem ta­lálta ébren kis­lá­nyát. De a la­kásba lépve egy cetli várta.

Dóra későn ért haza, így már nem ta­lálta ébren kis­lá­nyát. De a la­kásba lépve egy cetli várta, amit meg is mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak.

Mindenki írjon SMS-t Ashton Kutchernek, a számát is megadta

Mindenki írjon SMS-t Ashton Kutchernek, a számát is megadta

Igazi em­be­rek­kel akar be­szél­getni.

A hol­ly­woodi vi­lág­sztár nyil­vá­nossá tette a te­le­fon­szá­mát, mert igazi em­be­rek­kel akar be­szél­getni.

Hihetetlen, hol kapott szerelmes üzenetet Tóth Gabi

Hihetetlen, hol kapott szerelmes üzenetet Tóth Gabi

Itt fe­dezte fel...

Ha az ember lánya-fia sze­rel­mes, bár­hol képes meg­látni az apró, szív­hez szóló üze­ne­te­ket. Gabi most itt fe­dezte fel...

Valami készül: Ezt üzeni Zámbó Jimmy fia

Valami készül: Ezt üzeni Zámbó Jimmy fia

Tü­rel­met kér...

Krisz­tián né­hány nap­pal ez­előtt egy vi­de­ó­ban ke­re­sett épí­tő­mun­ká­so­kat, most pedig tü­rel­met kér...

Perverz üzenetekkel zaklatták Antal Timit

Perverz üzenetekkel zaklatták Antal Timit

A 27 éves szép­sé­get dur­ván be­tá­madta egy ra­jon­gója, aki sze­xu­á­lis tar­talmú üze­ne­tek­kel bom­bázta! Sze­ren­csére si­ke­rült le­til­ta­nia az il­le­tőt.

A 27 éves szép­sé­get dur­ván be­tá­madta egy ra­jon­gója, aki sze­xu­á­lis tar­talmú üze­ne­tek­kel bom­bázta! Sze­ren­csére si­ke­rült le­til­ta­nia.

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka: mi lehet a háttérben?

Az Ins­tag­ramra töl­tött fel egy képet.

A ma­gyar baj­noknő ér­de­kes szö­ve­get osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. Csak ta­lál­gatni lehet, hogy mire utalt ezzel.

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott.

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott, így min­den el­fog­lalt­sá­gát hir­te­len kel­lett le­mon­da­nia. A kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott.

Hoppá, hoppá: Így üzen a fiatal pasiknak Keresztes Ildikó

Hoppá, hoppá: Így üzen a fiatal pasiknak Keresztes Ildikó

Nos, lehet ezt a meg­osz­tást ma­gya­rázni, de talán tel­je­sen fe­les­le­ges. Az éne­kes­nőt meg­fogta egy cikk...

Nos, lehet ezt a meg­osz­tást ma­gya­rázni, de talán tel­je­sen fe­les­le­ges. Az éne­kes­nőt meg­fogta egy cikk...

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról.

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról és ezt üzente fia tisz­te­lő­i­nek...

Dögös fotóval nyitja az újévet Tóth Vera

Dögös fotóval nyitja az újévet Tóth Vera

Az éne­kesnő el­ké­pesz­tően si­ke­res évet zárt 2018-ban.

Az éne­kesnő el­ké­pesz­tően si­ke­res évet zárt 2018-ban. Ren­ge­te­get kon­cer­te­zett és mel­les­leg fo­lya­ma­to­san ol­vad­tak le róla a kilók...

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek az év utolsó napjaiban

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.

Újabb bejelentés Curtistől, vele akar túllépni a történteken

Újabb bejelentés Curtistől, vele akar túllépni a történteken

A rap­per há­lá­ját fe­jezte ki egy fo­tó­val. Ő az a lány, aki akkor is mel­lette állt, ami­kor mások el­hagy­ták.

A rap­per há­lá­ját fe­jezte ki egy fo­tó­val. Ő az a lány, aki akkor is mel­lette állt, ami­kor mások el­hagy­ták.

Megható levelet küldött egy magyar kisfiú a rendőröknek, így reagáltak

Megható levelet küldött egy magyar kisfiú a rendőröknek, így reagáltak

Mé­szá­ros Mar­tin Ma­xi­musz sze­rint a rend­őrök a nye­rők.

Mé­szá­ros Mar­tin Ma­xi­musz sze­rint a rend­őrök a nye­rők, ezért tol­lat ra­ga­dott, és egy fel­nőtt se­gít­sé­gé­vel üd­vöz­lő­kár­tyát kül­dött nekik.

Megrázó üzenetet tett közzé Curtis

Megrázó üzenetet tett közzé Curtis az Instagramon

Na­gyon fon­tos do­logra hívja fel az em­be­rek fi­gyel­mét.

Na­gyon fon­tos do­logra hívja fel az em­be­rek fi­gyel­mét a nép­szerű rap­per a kö­zös­ségi ol­da­lán. Posztja most, az ün­ne­pek kö­ze­led­té­vel kü­lö­nö­sen ak­tu­á­lis.

Kétségbeesett lépésre szánta el magát Meghan Markle apja, így üzent

Kétségbeesett lépésre szánta el magát Meghan Markle apja, így üzent

A férfi már nem tudja, hogy mit te­hetne, hogy lánya fi­gyel­jen rá.

A férfi már nem tudja, hogy mit te­hetne, hogy lánya fi­gyel­jen rá. A min­den­na­pos SMS-ek ugyanis ha­tás­ta­lan­nak bi­zo­nyul­tak.

Megható vallomás, ezt üzeni elhunyt barátjának Vastag Csaba

Megható vallomás, ezt üzeni elhunyt barátjának Vastag Csaba

Orbán Józsi sokat tett hozzá Csabi kar­ri­er­jé­hez.

Orbán Józsi sokat tett hozzá Csabi kar­ri­er­jé­hez.

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adta elő.

A hí­res­ség meg­tudta, hogy Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adja elő a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sá­ban.

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

Egy vers­sel em­lé­ke­zett...

A mű­sor­ve­zető máig nem dol­gozta fől édes­anyja nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lát. Ezen a napon egy vers­sel em­lé­ke­zett az asszonyra.

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Sus­sex her­ceg­néje nem­ré­gi­ben je­len­tette be az öröm­hírt, el­hunyt anyósa pedig a mé­di­u­mok sze­rint na­gyon örül.

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Az anya­ságra ké­szülő mo­dell­nél, úgy tűnik, meg­tört a jég. Talán hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Kritika, edzőjének üzent a Real sztárja

Ez nem hiányzott a Real Madridnak: edzőjének üzent a világbajnok sztár

Toni Kroos nem elé­ge­dett a pá­lyán be­töl­tött sze­re­pé­vel.

Toni Kroos nem elé­ge­dett a pá­lyán be­töl­tött sze­re­pé­vel, ennek han­got is adott. Kér­dés, hogy mit re­a­gál erre Lo­p­ete­gui.

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

Döbbenet mit üzent a rendőröknek a bérgyilkosságba keveredett nagymama

Döbbenet mit üzent a rendőröknek a bérgyilkosságba keveredett nagymama

A 63 éves bu­da­pesti nagy­ma­mára azért ron­tot­tak rá nem­ré­gi­ben a rend­őrök, mert a gyanú sze­rint 16 évvel ez­előtt ő ölette meg a saját fér­jét...

Hoppá, ezt üzente a világhírű énekes a magyaroknak

Hoppá, ezt üzente a világhírű énekes a magyaroknak

Nézd meg, mit mon­dott!

Pla­cido Do­min­got, a világ egyik leg­hí­re­sebb ope­ra­éne­ke­sét le­nyű­gözte a Ma­gyar Zene Háza kon­cep­ci­ója. Nézd meg, mit mon­dott!

Perverz üzenetekkel bombázta diákjait a szexhiányos tanárnő

Perverz üzenetekkel bombázta diákjait a szexhiányos tanárnő

Ki­me­ríti a zak­la­tás fo­gal­mát az, amit egy kö­zép­is­ko­lai an­gol­ta­nár mű­velt több di­ák­já­val.

Ki­me­ríti a zak­la­tás fo­gal­mát az, amit egy kö­zép­is­ko­lai an­gol­ta­nár mű­velt több di­ák­já­val.

Bajban az NB I-es csapat, a szurkolók üzentek a vezetőknek

Bajban az NB I-es csapat, a szurkolók üzentek a vezetőknek

A Ha­la­dás au­gusz­tus óta nem nyert baj­noki meccset, a druk­ke­rek tü­relme pedig egyre job­ban fogy.

A Ha­la­dás au­gusz­tus óta nem nyert baj­noki meccset, a druk­ke­rek tü­relme egyre job­ban fogy.

Félelmetes, amit az embereknek üzent az Iszlám Állam magyar híve

Félelmetes, amit az embereknek üzent az Iszlám Állam magyar híve

A férfi vi­de­ó­kat ké­szí­tett, il­letve több üze­ne­tet is írt. Utób­biak egyi­ké­ben rá­adá­sul még a ször­nyű ter­vé­ről is val­lott...

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el.

Úszó­sztá­run­kat nagy meg­le­pe­tés érte a vi­lág­kupa-ver­seny előtt. Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el a rend­kí­vül le­le­mé­nyes ra­jon­gói elől.

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Csak a csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tai tud­hat­ták, hogy mi jár a fe­jé­ben...

Csak a csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tai tud­hat­ták, hogy mi jár a fe­jé­ben a ze­nész­nek, de senki nem lé­pett, ami­kor némán ki­ál­tott se­gít­sé­gért...

Ezt üzente 2 éves kisfia gyilkosának az összetört várpalotai apa

Ezt üzente 2 éves kisfia gyilkosának az összetört várpalotai apa

Val­lott, de ma­gya­rá­za­tot nem tud adni a bru­tá­lis tet­tére B. Zsolt...

Min­dent be­val­lott, de ügy­védje sze­rint ma­gya­rá­za­tot nem tud adni a gyil­kos­sá­gokra B. Zsolt.

Így üzentek az UEFA-nak a kitiltott magyar fociultrák

Így üzentek az UEFA-nak a kitiltott magyar fociultrák

Tüzes vé­le­mény: olaj a tűzre?

Tüzes vé­le­mény: olaj a tűzre? Ki­de­rült, hol szur­kol a tábor a zárt kapus ma­gyar-görög meccs alatt.

Döbbenet, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Döbbenet, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Vajon mit szól ehhez Harry her­ceg?

Vajon mit szól ehhez Harry her­ceg és Meg­han Markle?

Elképesztő részletek: Ő az aki halálosan megfenyegette az Operett sztárját

Elképesztő részletek: Ő az a nő aki halálosan megfenyegette az Operett sztárját

Pel­ler Ká­rolyt zak­la­tója most a Fa­ce­boo­kon fe­nye­gette meg ha­lá­lo­san.

Pel­ler Ká­roly zak­la­tója most a Fa­ce­boo­kon fe­nye­gette meg ha­lá­lo­san. A har­min­cas el­me­be­teg nő az­után sem állt le, hogy a rend­őr­ség be­csukta.

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

A szí­nész lát­ha­tóan bol­do­gan hagyta el a bí­ró­ság épü­le­tét.

A szí­nész lát­ha­tóan nem ter­vezte, hogy üzen az őt fo­tózó és vi­de­ózó új­ság­író­kon ke­resz­tül, de végül a ka­me­rák felé for­dult...

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

A siket mo­dell­nél be­telt a pohár és a Mokka keddi élő adá­sá­ban szó­lalt meg.

A siket mo­dell­nél be­telt a pohár és a Mokka keddi élő adá­sá­ban szó­lalt meg.

Megható szavak, Schumacherért imádkozik Hamilton

Megható szavak, Schumacherért imádkozik Hamilton

Ha­mil­ton a pél­da­ké­pé­ről be­szélt.

Lewis Ha­mil­ton a szom­bati a Forma-1-es Belga Nagy­díj sza­bad­edzése után üzent.

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

A Ri­post­nak adott in­ter­jút.

A Ri­post­nak mondta el, mit ér­zett azok­ban a per­cek­ben, ami­kor lánya örök hű­sé­get fo­ga­dott vá­lasz­tott­já­nak.

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Re­a­gált a siket mo­dell a vá­dakra.

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a siket mo­dell a vá­dakra.

Tóth Vera szívszorító levelet írt az elhunyt Fábián Julinak

Tóth Vera szívszorító levelet írt az elhunyt Fábián Julinak

A 38. szü­le­tés­napja lett volna...

Hét­főn lett volna 38 éves a tra­gi­kus sorsú éne­kesnő. A cso­dá­la­tos hangú Fá­bián Juli ha­lála min­den­kit meg­ren­dí­tett.

Hátborzongató, a túlvilágról üzent az elhunyt Som Lajos?

Hátborzongató, a túlvilágról üzent az elhunyt Som Lajos?

A ra­jon­gók sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak, ami­kor meg­lát­ták a Fa­ce­book-be­jegy­zést.

A ra­jon­gók sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak, ami­kor meg­lát­ták a Fa­ce­book-be­jegy­zést.

Árulkodó üzenetet kapott Zsidró Tamás Dobó Katáról, ez állt benne

Árulkodó üzenetet kapott Zsidró Tamás Dobó Katáról, ez állt benne

A mes­ter­fod­rász ter­mé­sze­te­sen vá­la­szolt is az is­mert té­vés­nek, aki az üze­ne­tet küldte!

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

Meg­ható videó!

Bár a szép­ség­ki­rálynő nem sza­kí­totta meg tel­je­sen a kap­cso­la­tot édes­any­já­val, három éve nem töl­töt­tek el kö­zö­sen egyet­len egy napot sem.

Drámai üzenetet küldtek a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek

Drámai üzenetet küldtek a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek

Az el­kö­vet­kező 3-4 nap­ban nyíl­hat­nak a leg­jobb le­he­tő­sé­gek.

Az el­kö­vet­kező 3-4 nap­ban nyíl­hat­nak a leg­jobb le­he­tő­sé­gek.

Ricky Martin üzent a magyaroknak!

Ricky Martin üzent a magyaroknak!

Idén szep­tem­ber­ben vissza­tér a ma­gyar fő­vá­rosba Ricky Mar­tin, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép szín­padra Pu­erto Rico talán leg­hí­re­sebb szü­löttje.

Idén szep­tem­ber­ben vissza­tér a ma­gyar fő­vá­rosba Ricky Mar­tin, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép szín­padra Pu­erto Rico talán leg­hí­re­sebb szü­löttje.

Üzent a Budapesten forgató Will Smith-nek Kárász Róbert, mi lesz ebből?

Üzent a Budapesten forgató Will Smith-nek Kárász Róbert, mi lesz ebből?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető meg­ható fel­ké­rést kül­dött az ame­ri­kai szí­nész­nek.

Donald Trump a Twitteren akarja megbuktatni Merkelt?

Donald Trump a Twitteren akarja megbuktatni Merkelt?

Ket­te­jük vi­szo­nya nem túl fel­hőt­len...

Sokan pon­to­san tud­ják, hogy Do­nald Trump és Ang­ela Mer­kel vi­szo­nya nem túl fel­hőt­len.

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát, de a 20 éves fia sorsa még nem dőlt el.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát, de a 20 éves fia sorsa még nem dőlt el.

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Egy hét­tel ez­előtt mondta ki a bol­do­gító igent az új fér­jé­nek.

Egy hét­tel ez­előtt mondta ki a bol­do­gító igent az új fér­jé­nek.

65 ezer bizarr üzenet: Teljesen becsavarodott a nő az első randi után

65 ezer bizarr üzenet: Teljesen becsavarodott a nő az első randi után

In­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn is­mer­ked­tek meg, egyet­len ran­di­juk volt.

In­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn is­mer­ked­tek meg, egyet­len ran­di­juk volt. A nő utána totál be­pör­gött, és nem is állt le, amíg a ha­tó­ság le nem tar­tóz­tatta. Sze­rel­mét nem csak a ren­ge­teg üze­net­tel mu­tatta ki, sok­koló tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Hercegi esküvő, ezt üzente Meghannak nagybeteg édesapja

Hercegi esküvő, ezt üzente Meghannak nagybeteg édesapja

A Sus­sex-i her­cegné apu­kája né­hány napja szív­mű­té­ten esett át Me­xi­kó­ban, ezért nem tu­dott részt venni lánya nagy nap­ján.

A Sus­sex-i her­cegné apu­kája né­hány napja szív­mű­té­ten esett át Me­xi­kó­ban, ezért nem tu­dott részt venni lánya nagy nap­ján.

Üzent a nagybeteg Székhelyi József: ezt mondta

Üzent a nagybeteg Székhelyi József: ezt mondta

A szí­nész szer­ve­ze­té­ben no­vem­ber­ben di­ag­nosz­ti­zál­tak da­ga­na­tot, azóta kő­ke­mé­nyen pedig küzd a kór ellen.

A szí­nész szer­ve­ze­té­ben no­vem­ber­ben di­ag­nosz­ti­zál­tak da­ga­na­tot, azóta kő­ke­mé­nyen pedig küzd a kór ellen.

Durva dolgot üzent a részeg sofőrnek a meghalt újpesti focista édesanyja

Durva dolgot üzent a részeg sofőrnek a meghalt újpesti focista édesanyja

Ko­lom­pár Or­so­lya na­gyon mély fáj­dal­mat érez, hi­szen 17 éves fiát, aki előtt még ott volt egy egész élet, egy ré­szeg sofőr vitte a ha­lálba...

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Az izom­ce­leb a ba­rát­nője nél­kül uta­zott el kül­földre. Mazsi az in­ter­ne­ten írt sze­rel­mé­nek.

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Avi­cii, azaz Tim Ber­g­ling helyi idő sze­rint pén­tek dél­után halt meg Omán fő­vá­ro­sá­ban, Masz­kat­ban, 28 éves volt.

Mi lesz ebből? Videóban üzent Király Viktor L.L. Juniornak

Mi lesz ebből? Videóban üzent Király Viktor L.L. Juniornak

Mit szól hozzá a nép­szerű rap­per?

Vajon mit szól a nép­szerű rap­per Ki­rály Vik­tor sza­va­i­hoz?

Ezt üzente szerelmének Curtis Amerikából

Ezt üzente szerelmének Curtis Amerikából

A rap­per Maj­ká­val, és más ba­rá­ta­i­val két hétre uta­zott az Egye­sült Ál­la­mokba.

A rap­per Maj­ká­val, és más ba­rá­ta­i­val két hétre uta­zott az Egye­sült Ál­la­mokba. Cur­ti­sék most nem vit­ték ma­guk­kal pár­ja­i­kat.

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a so­ro­za­tos pénz­szál­lí­tó­rab­lás­sal meg­vá­dolt fi­a­tal­em­ber volt sze­re­le­mé­nek a bör­tön­ből.

Üzent Hosszú Katinka, célzott az elmúlt hónapok történéseire

Üzent Hosszú Katinka, célzott az elmúlt hónapok történéseire is

Hús­vét és áp­ri­lis 1. az ap­ropó, de...

Hús­vét és áp­ri­lis 1. az ap­ropó, de köz­ben szó esik a mö­götte ha­gyott nehéz idő­szak­ról.

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

A csi­nos kis­mama bá­na­tos posz­tot tett ki az Ins­tag­ram ol­da­lára, a ra­jon­gók nem értik, mi lehet a gond.

A csi­nos kis­mama bá­na­tos posz­tot tett ki az Ins­tag­ram ol­da­lára, a ra­jon­gók nem értik, mi lehet a gond.

Megható pillanat, erre nem számított Schumacher családja

Megható pillanat, erre nem számított Schumacher családja

A Fer­rari szur­ko­lói Bar­ce­lo­ná­ban meg­ható módon üzen­tek a német le­gen­dá­nak.

A Fer­rari szur­ko­lói Bar­ce­lo­ná­ban meg­ható módon üzen­tek a német le­gen­dá­nak.

Megszólalt Berki Krisztián szerelme: ezt üzente a mocskolódóknak

Megszólalt Berki Krisztián szerelme: ezt üzente a mocskolódóknak

Berki ked­vese, Mazsi élő adás­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét.

Berki ked­vese, Mazsi élő adás­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a fa­nyal­gók­kal szem­ben.

Rejtélyes dolog történt Aradszky lakásában, üzenet a síron túlról?

Rejtélyes dolog történt Aradszky lakásában, üzenet a síron túlról?

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt tánc­dal­éne­kes öz­ve­gye, Éva asszony, meg­le­pet­ten me­sélt a kü­lö­nös je­len­ség­ről.

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt tánc­dal­éne­kes öz­ve­gye meg­le­pet­ten me­sélt a kü­lö­nös je­len­ség­ről.

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének a magyar műsorvezető!

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének a magyar műsorvezető!

A vő­le­gény a héten ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, ez al­ka­lom­ból pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést ka­pott.

A vő­le­gény a héten ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, ez al­ka­lom­ból pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést ka­pott szíve vá­lasz­tott­já­tól, kisfia édes­any­já­tól. A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető hi­he­tet­le­nül szép és őszinte val­lo­mást írt a ked­ve­sé­nek, ame­lyet biz­tos, hogy újra meg újra el­ol­vas majd.