CÍMKE: 'üzenet'
FRISS HÍREK

Döbbenet az esküvő után, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Döbbenet az esküvő után, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Ennek biz­tos nem fog örülni Harry her­ceg és Meg­han Markle.

Ennek biz­tos nem fog örülni Harry her­ceg és Meg­han Markle.

Hercegi esküvő, ezt üzente Meghannak nagybeteg édesapja

Hercegi esküvő, ezt üzente Meghannak nagybeteg édesapja

A Sus­sex-i her­cegné apu­kája né­hány napja szív­mű­té­ten esett át Me­xi­kó­ban, ezért nem tu­dott részt venni lánya nagy nap­ján.

A Sus­sex-i her­cegné apu­kája né­hány napja szív­mű­té­ten esett át Me­xi­kó­ban, ezért nem tu­dott részt venni lánya nagy nap­ján.

Üzent a nagybeteg Székhelyi József: ezt mondta

Üzent a nagybeteg Székhelyi József: ezt mondta

A szí­nész szer­ve­ze­té­ben no­vem­ber­ben di­ag­nosz­ti­zál­tak da­ga­na­tot, azóta kő­ke­mé­nyen pedig küzd a kór ellen.

A szí­nész szer­ve­ze­té­ben no­vem­ber­ben di­ag­nosz­ti­zál­tak da­ga­na­tot, azóta kő­ke­mé­nyen pedig küzd a kór ellen.

Durva dolgot üzent a részeg sofőrnek a meghalt újpesti focista édesanyja

Durva dolgot üzent a részeg sofőrnek a meghalt újpesti focista édesanyja

Ko­lom­pár Or­so­lya na­gyon mély fáj­dal­mat érez, hi­szen 17 éves fiát, aki előtt még ott volt egy egész élet, egy ré­szeg sofőr vitte a ha­lálba...

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Az izom­ce­leb a ba­rát­nője nél­kül uta­zott el kül­földre.

Az izom­ce­leb a ba­rát­nője nél­kül uta­zott el kül­földre. Mazsi az in­ter­ne­ten írt sze­rel­mé­nek.

Ezt üzente szerelmének Curtis Amerikából

Ezt üzente szerelmének Curtis Amerikából

A rap­per két hétre uta­zott el.

A rap­per Maj­ká­val, és más ba­rá­ta­i­val két hétre uta­zott az Egye­sült Ál­la­mokba. Cur­ti­sék most nem vit­ték ma­guk­kal pár­ja­i­kat, igazi pasis ka­land­tú­rára men­tek.

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a so­ro­za­tos pénz­szál­lí­tó­rab­lás­sal meg­vá­dolt fi­a­tal­em­ber volt sze­re­le­mé­nek a bör­tön­ből.

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Avi­cii, azaz Tim Ber­g­ling helyi idő sze­rint pén­tek dél­után halt meg.

Avi­cii, azaz Tim Ber­g­ling helyi idő sze­rint pén­tek dél­után halt meg Omán fő­vá­ro­sá­ban, Masz­kat­ban, 28 éves volt.

Üzent Hosszú Katinka, célzott az elmúlt hónapok történéseire

Üzent Hosszú Katinka, célzott az elmúlt hónapok történéseire

Hús­vét és áp­ri­lis 1. az ap­ropó, de köz­ben szó esik a mö­götte ha­gyott nehéz idő­szak­ról is.

Hús­vét és áp­ri­lis 1. az ap­ropó, de köz­ben szó esik a mö­götte ha­gyott nehéz idő­szak­ról is.

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

Bá­na­tos posz­tot tett ki.

A csi­nos kis­mama bá­na­tos posz­tot tett ki az Ins­tag­ram ol­da­lára, a ra­jon­gók nem értik, mi lehet a gond.

Megható pillanat, erre nem számított Schumacher családja

Megható pillanat, erre nem számított Schumacher családja

A szur­ko­lók üzen­tek a le­gen­dá­nak.

A Fer­rari szur­ko­lói Bar­ce­lo­ná­ban meg­ható módon üzen­tek a német le­gen­dá­nak. Az ola­szok soha nem fog­ják őt el­fe­lej­teni.

Mi lesz ebből? Videóban üzent Király Viktor L.L. Juniornak

Mi lesz ebből? Videóban üzent Király Viktor L.L. Juniornak

A nya­ra­lás köz­ben még erre is van ideje. Vajon mit szól a nép­szerű rap­per Ki­rály Vik­tor sza­va­i­hoz?

A nya­ra­lás köz­ben még erre is van ideje. Vajon mit szól a nép­szerű rap­per Ki­rály Vik­tor sza­va­i­hoz?

Megszólalt Berki Krisztián szerelme: ezt üzente a mocskolódóknak

Megszólalt Berki Krisztián szerelme: ezt üzente a mocskolódóknak

Berki ked­vese, Mazsi élő adás­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét.

Berki ked­vese, Mazsi élő adás­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a fa­nyal­gók­kal szem­ben.

Botrány a levegőben: kiakadt Hódi Pamela, a Facebookon üzent Berkinek

Botrány a levegőben: kiakadt Hódi Pamela, a Facebookon üzent Berkinek

Úgy érzi Hódi Pa­mela, hogy meg­alázta gyer­meke édes­apja!

Úgy érzi Hódi Pa­mela, hogy meg­alázta gyer­meke édes­apja!

Ez aztán a búcsú, itt a leszbikus magyar színésznő utolsó üzenete

Ez aztán a búcsú, itt a leszbikus magyar színésznő utolsó üzenete

Az ex­sze­rető saját in­ter­ne­tes blog­ján osz­totta meg az is­mert szí­nésznő so­rait.

Rejtélyes dolog történt Aradszky lakásában, üzenet a síron túlról?

Rejtélyes dolog történt Aradszky lakásában, üzenet a síron túlról?

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt tánc­dal­éne­kes öz­ve­gye, Éva asszony, meg­le­pet­ten me­sélt a kü­lö­nös je­len­ség­ről.

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének Czippán Anett!

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének a magyar műsorvezető!

Cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést adott.

A vő­le­gény a héten ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, ez al­ka­lom­ból pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést ka­pott szíve vá­lasz­tott­já­tól, kisfia édes­any­já­tól.

Hátborzongató videóban üzent az ISIS - Így pusztítanák el a nyugatot!

Hátborzongató videóban üzent az ISIS - Így pusztítaná el a nyugatot!

A magát Isz­lám ál­lam­nak ne­vező ter­ror­szer­ve­zet egy új pro­pa­gan­da­vi­de­ó­val üzent el­len­sé­ge­i­nek és her­gelte hí­veit.

Elképesztő dolgot üzent a buszsofőröknek a halálra gázolt lány édesanyja

Elképesztő dolgot üzent a buszsofőröknek a halálra gázolt lány édesanyja

Ad­ri­enn éppen fod­rász­tól ment haza..

Ad­ri­enn éppen a fod­rász­tól ment ha­za­felé, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént...

Kemény szavak, nem mindenki örül a sztáredző üzenetének

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Vran­jes tü­relme eddig tar­tott.

Lju­bo­mir Vran­jes tü­relme eddig tar­tott, mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni. A gyor­sabb já­té­ko­sok előnyt él­vez­nek nála.

Körmendi gyermekgyilkosság: Ez Tánczos Gábor véleménye

Körmendi gyermekgyilkosság: Ez Tánczos Gábor véleménye

A kör­mendi gye­rek­gyil­kos­sá­gért el­ítélt férfi ügye áp­ri­lis­ban el­évül...

A kör­mendi gye­rek­gyil­kos­sá­gért el­ítélt férfi ügye áp­ri­lis­ban el­évül.

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

A leg­fris­sebb hírek sze­rint ha­ma­ro­san em­lék­he­lyet avat­nak az éne­kesnő tisz­te­le­tére.

A csa­lád újabb be­jegy­zést tett közzé. A leg­fris­sebb hírek sze­rint ha­ma­ro­san em­lék­he­lyet avat­nak az éne­kesnő tisz­te­le­tére.

Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Hosszú Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Teg­nap az ér­zel­mek fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás.

Teg­nap az ér­zel­mek és könnyek vol­tak fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás. Az Iron Lady min­den gra­tu­lá­ci­ó­nak örül.

Árad a szeretet Hosszú Katinka felé, egy ország szurkol neki

Árad a szeretet Hosszú Katinka felé, egy ország szurkol neki

A ra­jon­gók ki­tar­ta­nak mel­lette.

Bármi is tör­té­nik, a ra­jon­gók mind­vé­gig az úszónő mel­lett lesz­nek. Tusup nél­kül is imád­ják Ka­tin­kát.

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

Egy tit­kos mód­szer­rel je­lezte ked­ve­sé­nek, hogy még min­dig sze­reti őt.

A hí­res­ség egy tit­kos mód­szer­rel je­lezte ked­ve­sé­nek, hogy még min­dig sze­reti őt.

Hosszú Katinka végre üzent, és visszatért az uszodába

Hosszú Katinka végre üzent, és visszatért az uszodába

Meg­törte a csen­det, de vajon Tu­sup­nak vagy a vi­lág­nak szól az üze­net? Újra volt mon­da­ni­va­lója Ka­tin­ká­nak.

Meg­törte a csen­det, de Tu­sup­nak vagy a vi­lág­nak szól az üze­net? Újra volt mon­da­ni­va­lója Ka­tin­ká­nak.

Shane Tusup üzent, optimista Hosszú Katinka férje

Shane Tusup üzent, optimista Hosszú Katinka férje

Van re­mény a bé­kü­lé­sükre?

A sok vi­szon­tag­ság után mégis van re­mény a sztár­pár bé­kü­lé­sére? So­kat­mondó idé­zet­tel kezdte az új évet az ame­ri­kai úszó­szak­em­ber.

Atom, európai terv, megosztottság: ezt üzenik a világ vezetői 2018-ban

Atom, európai terv, megosztottság: ezt üzenik a világ vezetői 2018-ban

Az újév be­kö­szön­té­vel a világ nagy­ha­tal­ma­i­nak ve­ze­tői üzen­tek a saját né­pük­nek, és ter­mé­sze­te­sen egy­más­nak is.

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Szem nem marad szá­ra­zon. Ap­já­ról val­lott Gina a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak szü­le­tés­nap­ján.

Szem nem marad szá­ra­zon. Ap­já­ról val­lott Gina a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak szü­le­tés­nap­ján.

Curtis vallomása: Már tudja, kivel fogja leélni az életét

Curtis vallomása: Már tudja, kivel fogja leélni az életét

Má­jus­ban sze­re­tett bele a szép, fe­kete hajú lányba a rap­per. Előtte vi­ha­ros kap­cso­lat­ban élt Csil­lá­val.

Má­jus­ban sze­re­tett bele a szép, fe­kete hajú lányba a rap­per. Előtte vi­ha­ros kap­cso­lat­ban élt, amit több­ször új­ra­kezd­tek Csil­lá­val, min­denki úgy tudta, há­za­sok. Ké­sőbb Cur­tis ki­tá­lalt: las veg­asi es­kü­vő­jük csak egy hir­te­len jött, rossz ötlet volt, ami itt­hon nem is ér­vé­nyes.

Van remény Hosszú Katinkáéknál? Ezt üzente Shane Tusup

Van remény Hosszú Katinkáéknál? Ezt üzente Shane Tusup

Újra egy idé­zet­tel ön­tötte ki a szí­vét az úszó­edző, aki­nek vál­ságba ju­tott a kap­cso­lata az Iron Lady­vel.

Újra egy idé­zet­tel ön­tötte ki a szí­vét az úszó­edző, aki­nek az utóbbi he­tek­ben vál­ságba ju­tott a kap­cso­lata az Iron Lady­vel.

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra a Ripost postásán keresztül

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra

A Ri­post ka­rá­cso­nyi pos­tása át­adja a sztá­rok ka­rá­cso­nyi jó­kí­ván­sá­gait. Lás­suk, idén mit üzen­tek egy­más­nak a hí­res­sé­gek!

A kórházból üzent a megműtött Harsányi Levente

A kórházból üzent a megműtött Harsányi Levente

Hét­főn ope­rál­ták.

A nép­szerű rá­di­óst hét­főn ope­rál­ták. A be­avat­ko­zás jól si­ke­rült.

Zárka helyett inkább kórházba vitték az őrjöngő időutazót

Zárka helyett inkább kórházba vitték az őrjöngő időutazót

Az utcán kap­csol­ták le...

Az utcán kap­csol­ták le pá­nik­kel­tés miatt a rend­őrök azt a férfit, aki han­go­san hir­dette a já­ró­ke­lők­nek, hogy a jö­vő­ből jött és üze­ne­tet ho­zott...

Ezt üzente halála előtt az öngyilkos magyar édesapa

Ezt üzente halála előtt az öngyilkos magyar édesapa

Egy­ér­telmű idé­ze­tet osz­tott meg.

Egy­ér­telmű idé­ze­tet osz­tott meg ha­lála előtt pár órá­val a férfi. Sem kisfia, sem párja el­vesz­té­sét nem tudta fel­dol­gozni, az ön­gyil­kos­ságba me­ne­kült.

Durva üzenet jött, bocsánatot kért a magyar fociklub tulaja

Durva üzenet jött, bocsánatot kért a magyar fociklub tulaja

Össz­tűz zú­dult He­ming­wayre a sze­ren­csét­len ki­je­len­tése miatt. Ő maga is be­látta a hi­bá­ját.

Össz­tűz zú­dult He­ming­wayre a sze­ren­csét­len ki­je­len­tése miatt. Ő maga is be­látta a hi­bá­ját.

Szívszorító üzenetet küldött olvasóinak Bálint gazda

Szívszorító üzenetet küldött olvasóinak Bálint gazda

Prima Pri­mis­sima díjas lett a ker­tész.

A Prima Pri­mis­sima díj át­vé­te­lé­vel kap­cso­lat­ban osz­tott meg né­hány gon­do­la­tot ol­va­só­i­val a 98 éves ker­tész­mér­nök.

Megható születésnap: A kórházból üzent Törőcsik Mari

Megható születésnap: A kórházból üzent Törőcsik Mari

Csü­tör­tö­kön lett 82 éves!

Csü­tör­tö­kön lett 82 éves Tö­rő­csik Mari, aki a Nem­zeti Szín­ház mun­ka­tár­sait a kór­házi ágyá­nál fo­gadta Szom­bat­he­lyen.

Reagált Hujber Ferenc felesége: válaszolt férje botrányos üzenetére

Reagált Hujber Ferenc felesége: válaszolt férje botrányos üzenetére

A szí­nész fe­le­sége sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A szí­nész fe­le­sége sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ezt árulja el kapcsolatodról, milyen sms-eket küldesz a párodnak

Ezt árulja el kapcsolatodról, milyen sms-eket küldesz a párodnak

Sok­szor elég egy seb­té­ben el­kül­dött szí­vecske, hogy part­ne­red tudja, gon­dolsz rá és sze­re­ted.

Ezt üzente Hujber Ferencnek a felesége: de mit szól hozzá a színész?

Ezt üzente Hujber Ferencnek a felesége: de mit szól hozzá a színész?

A csa­lád­anya az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy árul­kodó fotót. Hi­ány­zik a férje?

Újra sokkol Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

Újra sokkol Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

A bot­rá­nyos szí­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán adta ki ma­gá­ból a gon­do­la­tait. Sokan még min­dig nem értik, miről be­szél.

A bot­rá­nyos szí­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán adta ki ma­gá­ból a gon­do­la­tait. Sokan még min­dig nem értik, miről be­szél.

Visszatért Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

Visszatért Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

A szí­nész újabb fura be­jegy­zés­sel lepte meg kö­ve­tőit a Fa­ce­book-ol­da­lán. Te érted?

A szí­nész újabb fura be­jegy­zés­sel lepte meg kö­ve­tőit a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

A mos­ta­ná­ban főleg hó­dí­tá­sa­i­ról el­hí­re­sült szí­nész szív­hez szóló vi­deót kül­dött a las­san 80 éves édes­any­já­nak.

Megható üzenetet kaptak a világsztártól a magyar gyermekotthon lakói

Megható üzenetet kaptak a világsztártól a magyar gyermekotthon lakói

Sze­mé­lye­sen a két­sze­res Oscar-díjas mű­vész­től kap­tak üze­ne­tet a Pestúj­he­lyi Gyer­mek­ott­hon lakói.

Ragasszuk tele az országot kedves üzenetekkel!

Ragasszuk tele az országot kedves üzenetekkel!

Csat­la­kozz Te is a "Ra­gasszuk tele az or­szá­got ked­ves üze­ne­tek­kel!" kez­de­mé­nye­zés­hez.

Csat­la­kozz Te is a "Ra­gasszuk tele az or­szá­got ked­ves üze­ne­tek­kel!" kez­de­mé­nye­zés­hez.

Folytatódik a cirkusz? Hosszú Katinka üzent a választás után

Folytatódik az úszócirkusz? Hosszú Katinka üzent a választás után

Rej­té­lyes uta­lást tett közzé, a ma­gyar vi­lág­sztár borús te­kin­tete min­dent el­árul.

Rej­té­lyes uta­lást tett közzé, a ma­gyar vi­lág­sztár borús te­kin­tete min­dent el­árul.

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt.

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt, ami­kor a lakók meg­üzen­ték neki: nem örül­nek, hogy ott áll az au­tója.

Rossz hírt kapott Dobó Kata, rögtön elhagyta a helyszínt

Rossz hírt kapott Dobó Kata, rögtön elhagyta a helyszínt

Párja te­le­fon­jára ér­ke­zett az üze­net.

A szí­nésznő ked­ve­sé­vel kéz a kéz­ben sé­tált a Po­zso­nyi Pik­ni­ken, ami­kor Zsidró Tamás te­le­fon­jára egy üze­ne­tet ka­pott. Nem sok­kal ké­sőbb el is men­tek.

Magyar valóság, 2017: Döbbenet, mi minden történik a lépcsőházban

Magyar valóság, 2017: Döbbenet, mi minden történik a lépcsőházban

Menj be egy pa­nel­házba, s kap­tass fel a lép­csőn né­hány eme­le­tet. A liftbe is ér­de­mes be­száll­nod. Fe­led­he­tet­len lesz.

Megszállott zaklatók, ilyen üzenetekkel ostromolják Görbe Nórát

Megszállott zaklatók, ilyen üzenetekkel ostromolják Görbe Nórát

Arc­pi­rító üze­ne­tek­kel bom­báz­zák Görbe Nórát! Az egy­kori so­ro­zat­sztárt 25-30 éves férfiak pró­bál­ják fel­szedni.

Levél a hősöknek: Hálás üzenetet kaptak a mentősök

Levél a hősöknek: Hálás üzenetet kaptak a mentősök

Nem min­den­napi kül­de­mény fo­gadta a veszp­rémi men­tő­ál­lo­más mun­ka­tár­sait.

Nem min­den­napi kül­de­mény fo­gadta a veszp­rémi men­tő­ál­lo­más mun­ka­tár­sait.

Ijesztő, vulgáris üzenet: őrült férfi zaklatja Molnár Anikót!

Ijesztő, vulgáris üzenet: őrült férfi zaklatja Molnár Anikót!

Az ide­gen gusz­tus­ta­lan le­ve­lek­kel bom­bázza a sztárt, aki most vég­leg be­so­kallt, és min­den­ről ki­tá­lalt.

Meglepő fordulat, a Facebookon üzent anyjának Oszter Alexandra!

Meglepő fordulat, a Facebookon üzent anyjának Oszter Alexandra!

A szí­nésznő má­jus­ban kö­szön­tötte fel a Fa­ce­boo­kon az édes­any­ját, most di­csérő sza­vak­kal il­lette az asszonyt.

Szívszorító üzenetet küldött a magyaroknak Bud Spencer fia

Szívszorító üzenetet küldött a magyaroknak Bud Spencer fia

Egy éve nincs köz­tünk a le­gen­dás po­fon­osztó.

Egy éve nincs köz­tünk a le­gen­dás po­fon­osztó, aki­nek te­me­té­sé­ről a Ri­post a hely­szín­ről tu­dó­sí­tott.

Leleményesen üzent egy plázázó a luxusautósnak

Leleményesen üzent egy plázázó a luxusautósnak

Nem bírta to­vább, meg­szó­lalt egy lu­xus­autó "lelke" a fő­vá­rosi Aréna Pláza par­ko­ló­já­ban.

Nem bírta to­vább, meg­szó­lalt egy lu­xus­autó "lelke" a fő­vá­rosi Aréna Pláza par­ko­ló­já­ban. Leg­alábbis ez áll egy hu­mo­ros le­vél­ben.

Videóban üzent a megoperált Lorán Lenke

Videóban üzent a megoperált Lorán Lenke

Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről szá­molt be.

A 90 éves Lorán Lenke vi­de­óüze­net­ben szá­molt be szí­nész­tár­sa­i­nak ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről! Most már biz­tos, hogy a Já­szai Mari-díjas szí­nésznő job­ban van!

Pápai Joci egyenesen az Eurovízióról üzent a magyaroknak

Pápai Joci egyenesen az Eurovízióról üzent a magyaroknak

Fa­ce­boo­kon üzent a ma­gya­rok­nak.

Pápai Joci kép­vi­seli ha­zán­kat a 62. Eu­rov­zí­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Az éne­kes, mi­u­tán na­gyot éne­kelt a döntő szín­pa­dán, Fa­ce­boo­kon üzent a ma­gya­rok­nak.

Itt hozhat halált a ramadán

Itt hozhat halált a ramadán

Az Isz­lám Állam nem nyug­szik: a szent böjti hónap alatt a világ több pont­ját is vérbe és gyászba bo­rí­ta­nák. Leg­fris­sebb hang­üze­ne­tük­ben tá­ma­dásra szó­lí­tot­ták fel hí­ve­i­ket.

Az Isz­lám Állam nem nyug­szik: a szent böjti hónap alatt a világ több pont­ját is vérbe és gyászba bo­rí­ta­nák. Leg­fris­sebb hang­üze­ne­tük­ben tá­ma­dásra szó­lí­tot­ták fel hí­ve­i­ket.

Így üzent a rosszindulatú embereknek Pápai Joci

Így üzent a rosszindulatú embereknek Pápai Joci

Az Eu­ró­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tője előtt még Fa­ce­book-poszt­já­ban üzen Pápai Joci a rossz­in­du­latú em­be­rek­nek.

Az Eu­ró­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tője előtt még Fa­ce­book-poszt­já­ban üzen Pápai Joci.

Külföldi focicsapat üzent a magyar szurkolóknak

Külföldi focicsapat üzent a magyar szurkolóknak

Nem­zeti ün­ne­pünk al­kal­má­ból írtak.

A var­só­iak a nem­zeti ün­ne­pünk al­kal­má­ból írtak az itt­honi fut­ball­ba­rá­tok­nak. Nem csak Ni­ko­lics Ne­manja a ka­pocs.

Nagy László beszólt a veszprémi drukkereknek

Nagy László keményen beszólt a veszprémi drukkereknek

Volt, aki vele ér­tett egyet.

A ma­gyar klasszis sze­rint min­den­ki­nek a saját dol­gá­val kell fog­lal­koz­nia.

Küldj egy jókívánságot az Északi-sarkra!

Küldj egy jókívánságot az Északi-sarkra!

Egy ma­gyar spor­toló, Se­regi Tamás kü­lö­nös ex­pe­dí­ci­óra indul, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a ka­land és a jó­té­kony­ság sze­re­pére az éle­tünk­ben.

Egy ma­gyar spor­toló, Se­regi Tamás kü­lö­nös ex­pe­dí­ci­óra indul, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a ka­land és a jó­té­kony­ság sze­re­pére az éle­tünk­ben.

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak, aki az Ins­tag­ra­mon mon­dott kö­szö­ne­tet a szur­ko­lók­nak. Azt írta, ott­hon­ról is hal­lotta a tá­mo­gató han­go­kat.

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak, aki az Ins­tag­ra­mon mon­dott kö­szö­ne­tet a szur­ko­lók­nak. Azt írta, ott­hon­ról is hal­lotta a tá­mo­gató han­go­kat.

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Árul­kodó szö­ve­get tett ki az ol­da­lára a fi­a­tal lány.

Árul­kodó szö­ve­get tett ki az a ti­ni­lány, aki azt ál­lítja: orá­lis szexre kény­sze­rí­tette őt két mentő.

A 100 leggazdagabb magyarnak üzent Mága Zoltán

A 100 leggazdagabb magyarnak üzent Mága Zoltán

Egye­dül nem tud ennyit se­gí­teni.

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész "Me­le­get az ott­ho­nokba" jel­szó­val ismét el­in­dí­totta téli ka­ri­ta­tív ak­ci­ó­ját. A ze­nész évek óta segít a rá­szo­ru­lók­nak tü­ze­lő­vel.

Brutális csajok ostromolják Hajdú Pétert

Brutális csajok ostromolják Hajdú Pétert

Nincs könnyű hely­zet­ben...

Hi­va­ta­lo­san is Hajdú Péter lett a leg­ka­pó­sabb szingli pasi. Ezt bi­zo­nyítja a meg­szá­mol­ha­tat­lan üze­net, amit a mű­sor­ve­zető na­ponta kap.

Szalai borított, őszintén megüzente a magyar foci nagy hibáit

Szalai borított, őszintén megüzente a magyar foci nagy hibáit

Me­gint meg­mondta a fran­kót. A 14 éve lé­gi­ós­kodó csa­tár oda­pör­költ az NB I-nek és az után­pót­lás­nak is.

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Vi­lág­klasszis já­té­kos, ér­ző­szívű ember, ma, Ka­rá­csony nap­ján is azokra gon­dolt, akik az éle­tü­kért ret­teg­nek.

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka sem ma­radt le a fo­tó­ról. Már teg­nap meg­kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka sem ma­radt le a fo­tó­ról. Már teg­nap meg­kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

Új őrület a Mondd el krumplival!

Új őrület a Mondd el krumplival!

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt!

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt! Ang­li­ába pél­dául össze­sen 5-6 ezer fo­rin­tért lehet egy Bol­dog Anyák Napja fel­irat­tal el­lá­tott krump­lit kül­deni.

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Az Isz­lám Állam el­ké­pesz­tően ke­gyet­len vi­de­ó­val üzent a vi­lág­nak, amely­ben egy kisfiú volt a fő­sze­replő.

Milliókat követelne egy transzszexuális nő Klausmann Viktortól

Milliókat követelne egy transzszexuális nő Klausmann Viktortól

Meg­hök­kentő levél lan­dolt a nép­szerű tévés pos­tafi­ók­já­ban: vele fi­zet­tetné ki drága ke­ze­lé­seit egy is­me­ret­len nő.

Meg­hök­kentő levél lan­dolt a pos­tafi­ók­já­ban: vele fi­zet­tetné ki drága ke­ze­lé­seit egy is­me­ret­len nő.

Ismeretlenek fenyegették meg Nagy Adrit

Ismeretlenek fenyegették meg Nagy Adrit

A pri­vát profil­ján zak­lat­ták az ide­gen férfiak, akik ször­nyű­sé­gek­kel trak­tál­ták a dögös éne­kes­nőt!

A pri­vát profil­ján zak­lat­ták az ide­gen férfiak, akik ször­nyű­sé­gek­kel trak­tál­ták a dögös éne­kes­nőt!

Gyárfásnak üzentek a felüljárón, mennie kell

Gyárfásnak üzentek a felüljárón, mennie kell

Ennél egy­ér­tel­műbb üze­ne­tet nem kap­ha­tott volna az úszók el­nöke.

Ennél egy­ér­tel­műbb üze­ne­tet nem kap­ha­tott volna az úszók el­nöke.

Hosszú Katinka fontos üzenetet küldött az egész országnak

Hosszú Katinka fontos üzenetet küldött az egész országnak

Ko­moly és ün­ne­pé­lyes az Iron Lady.

Vá­rat­lan videó, na­gyon ko­moly és ün­ne­pé­lyes az Iron Lady. Ki­vé­te­le­sen nem az úszás a téma.

Segélykérő üzenetet írt az eltűnt magyar tinilány, nagy veszélyben lehet

Segélykérő üzenetet írt az eltűnt magyar tinilány, nagy veszélyben lehet

Csül­lög And­rea he­tek­kel ez­előtt tűnt el, most se­gély­kérő üze­ne­tet írt.

Csül­lög And­rea he­tek­kel ez­előtt tűnt el, most se­gély­kérő üze­ne­tet írt. Édes­apja egyre in­kább két­ségbe van esve.

Nem akárkinek gratulált Orbán Viktor

Nem akárkinek gratulált Orbán Viktor levélben

Eddig nem kér­hette az ál­lam­pol­gár­sá­got.

Eddig nem kér­hette a ma­gyar ál­lam­pol­gár­sá­got a vívó. A csa­lád­ban is ma­gya­rul be­szél­tek az édes­apja miatt.

Szívszorító üzenet Mosolykától: a könnyed is kicsordul, ha végigolvasod!

Szívszorító üzenet Mosolykától: a könnyed is kicsordul, ha végigolvasod!

Az öt­éve­sen ke­re­kes­székbe kény­sze­rülő lány őszin­tén be­szélt ér­zel­me­i­ről.

Anális fenyegetés a magyar focistáknak

Anális fenyegetés a magyar focistáknak

Ha be­tart­ják a sza­vu­kat a szur­ko­lók, akkor igen nagy bajba ke­rül­het­nek a já­té­ko­sok. A mos­tani üze­ne­tük ezzel együtt sem olyan ke­mény, mint az előző.

Ha be­tart­ják a sza­vu­kat a szur­ko­lók, akkor igen nagy bajba ke­rül­het­nek a já­té­ko­sok. A mos­tani üze­ne­tük ezzel együtt sem olyan ke­mény, mint az előző.