Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Nyu­ga­lom és egy ki­kap­cso­ló­dás ter­mé­szet kö­zel­ben, de azért közel a ci­vi­li­zá­ci­ó­hoz. Szu­per lista!

Elképesztő vízesések a világ legszebb tájain, ezt neked is látnod kell

Elképesztő vízesések a világ legszebb tájain, ezt neked is látnod kell

Min­den víz­esés egy csoda! A leg­több uta­zót ámu­latba ejti a ter­mé­szet ha­tal­mas ereje és az esz­mé­let­len lát­vány!

A leg­több uta­zót ámu­latba ejti a ter­mé­szet ha­tal­mas ereje és az esz­mé­let­len lát­vány!

Eszméletlen természeti csoda a Fülöp-szigeteken

Eszméletlen természeti csoda a Fülöp-szigeteken

Az eg­zo­ti­kus szi­ge­tek fő­vá­ro­sá­tól, Ma­ni­lá­tól 55 km-re ta­lál­ható a világ egyik leg­iz­gal­ma­sabb aktív vul­kánja, a Taal.

Az eg­zo­ti­kus szi­ge­tek fő­vá­ro­sá­tól, Ma­ni­lá­tól 55 km-re ta­lál­ható a világ egyik leg­iz­gal­ma­sabb aktív vul­kánja, a Taal.

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

Bőven van még mit fel­fe­dezni!

Az Egye­sült Ki­rály­ság gya­kor­la­ti­lag kö­te­lező úti cél a Harry Pot­ter ra­jon­gók­nak, de bőven van még mit fel­fe­dezni!

Így kerüld el a jetlaget

Így kerüld el a jetlaget

A "jet­lag" avagy a gyors idő­zóna-át­lé­pés leg­in­kább hosszú re­pü­lő­uta­kon érez­teti ha­tá­sát. Ami­kor né­hány óra le­for­gása alatt akár a Föld egyik fe­lé­ről a má­sikra re­pü­lünk.

A "jet­lag" avagy a gyors idő­zóna-át­lé­pés leg­in­kább hosszú re­pü­lő­uta­kon érez­teti ha­tá­sát. Ami­kor né­hány óra le­for­gása alatt akár a Föld egyik fe­lé­ről a má­sikra re­pü­lünk.

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­lat, hogy a világ szinte min­den pont­ján meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni a tu­ris­ták bot­la­do­zá­sait.

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Álom­szép szi­get Gö­rög­or­szág­ban, ahol kris­tály­tiszta kék a ten­ger. Most ki­vé­te­le­sen ol­csón jut­hatsz re­pü­lő­jegy­hez!

Lehet, hogy idén nyáron nem tudsz elutazni? Van néhány szuper tippünk!

Lehet, hogy idén nyáron nem tudsz elutazni? Van néhány szuper tippünk!

Bármi is le­gyen itt­hon ma­ra­dá­sod oka, nem ér­de­mes el­ke­se­red­ned.

Bármi is le­gyen itt­hon ma­ra­dá­sod oka, nem ér­de­mes el­ke­se­red­ned. Mu­tat­juk, ho­gyan fe­dez­hetsz fel is­me­ret­len vi­dé­ke­ket, ho­gyan ba­rát­koz­hatsz kül­föl­di­ek­kel és ho­gyan tart­hatsz ide­gen nyel­ven kap­cso­la­tot má­sok­kal.

Tasmánia különlegességei

Tasmánia különlegességei

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus.

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus.

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Ren­ge­teg fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tot ke­re­sik fel. Pedig a cseh fő­vá­ros sok­kal több fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Hihetetlenül hangzik, de egyáltalán nem lehetetlen

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Nem lehetetlen

Az alábbi cikk­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Íme pár egy­szerű lépés, amely ga­ran­tálja a biz­ton­sá­gos, ké­nyel­mes és zök­ke­nő­men­tes uta­zást.

Le­gyen az egy rövid, pár órás re­pü­lőút, vagy akár egy ten­ge­ren­túli ki­rán­du­lás, amennyi­ben oda­fi­gye­lünk pár ap­ró­ságra, a re­pü­lés egy kel­le­mes él­mény lesz. Íme pár egy­szerű lépés, amely ga­ran­tálja a biz­ton­sá­gos, ké­nyel­mes és zök­ke­nő­men­tes uta­zást.

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Ilyen aján­lat csak a me­sé­ben van! 8 nap Al­bá­nia re­pü­lő­vel csak 34.980 Ft!

Azt hi­szed, ilyen aján­lat csak a me­sé­ben van, pedig ez a va­ló­ság! 8 nap Al­bá­nia szál­lás­sal és re­pü­lő­vel csak 34.980 fo­rint!

Így juthatunk ingyen szálláshoz

Így juthatunk ingyen szálláshoz

Egy kül­földi uta­zás leg­je­len­tő­sebb költ­sége a szál­lás, de ma­nap­ság az in­ter­ne­tes kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően ezt a té­telt már szinte tel­je­sen ki is nul­láz­hat­juk.

Egy kül­földi uta­zás leg­je­len­tő­sebb költ­sége a szál­lás, de ma­nap­ság az in­ter­ne­tes kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően ezt a té­telt már szinte tel­je­sen ki is nul­láz­hat­juk.

Olcsó hétvégi romantikázás a festői Lisszabonban: Irány Portugália!

Olcsó hétvégi romantikázás a festői Lisszabonban: Irány Portugália!

Olcsó hétvégi romantikázás a festői Lisszabonban: Irány Portugália!

A ta­vasz a leg­gyö­nyö­rűbb év­szak a tő­lünk leg­tá­vo­labb eső eu­ró­pai nagy­vá­ros­ban. Lissza­bon a tör­té­ne­lem böl­csője...

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Ennél csá­bí­tóbb aján­lat nincs!

Ko­mo­lyan, ennél csá­bí­tóbb aján­la­tot még nem lát­tunk! 41.500 fo­rint­ból jön ki a re­pü­lő­jegy és a szál­lás 5 napra. Irány a mesés Mal­lorca!

Olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Hihetetlenül olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Nem kell fel­tét­le­nül re­pü­lőre ülni és át­utazni a fél vi­lá­got a gyö­nyörű ten­ger­par­to­kért!

Ne hagyd ki idén Rómát! Azt is eláruljuk, miért

Ne hagyd ki idén Rómát! Azt is eláruljuk, miért

Róma, az örök város egyet­len uta­zó­nak sem ma­rad­hat le a ba­kancs­lis­tá­já­ról.

Róma, az örök város egyet­len uta­zó­nak sem ma­rad­hat le a ba­kancs­lis­tá­já­ról.

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

A meg­fe­lelő szál­lás ki­vá­lasz­tása az egyik leg­fon­to­sabb része az uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­nek. Egyet­len rossz dön­tés is képes tel­je­sen tönkre vágni a nya­ra­lást!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a nagy­vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a nagy­vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úti céljait

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úti céljait

Már most nya­ra­ló­he­lyet ke­re­sel, de egy­előre nincs öt­le­ted, hogy hova utaz­za­tok? Mu­ta­tunk né­hány jó he­lyet!

Már most nya­ra­ló­he­lyet ke­re­sel, de egy­előre nincs öt­le­ted, hogy hova utaz­za­tok? Mu­ta­tunk né­hány jó he­lyet!

Mi fér bele a kézipoggyászba?

Mi fér bele a kézipoggyászba? 2. rész

Most ki­de­rül, hogy pon­to­san mi fér bele a kabin mé­retű há­ti­zsákba.

Most ki­de­rül, hogy pon­to­san mi fér bele a kabin mé­retű há­ti­zsákba.

Így lehet hónapokon keresztül egy kézipoggyásszal utazni

Így lehet egy kézipoggyásszal utazni

Jó trük­kö­ket mu­ta­tunk:

Ha egy hosszabb uta­zást ter­ve­zel, akkor a fel­ké­szü­lés során az egyik nagy kér­dés, hogy mit vi­gyél ma­gad­dal és mi­lyen há­ti­zsákba pa­kold a fel­sze­re­lé­sed.

5 nap Bosznia szállással, repülővel csak 18.180 Ft!

5 nap Bosznia-Hercegovina, Szarajevó, szállással, repülővel csak 18.180 Ft!

Ka­land az élet! Kis költ­ség­ve­tés­ből is esz­mé­let­len tar­tal­mas hetet ka­nya­rít­hatsz ma­gad­nak, ha a vad­re­gé­nyes Bosz­nia felé ve­szed az irányt.

Ka­land az élet! Kis költ­ség­ve­tés­ből is esz­mé­let­len tar­tal­mas hetet ka­nya­rít­hatsz ma­gad­nak, ha a vad­re­gé­nyes Bosz­nia felé ve­szed az irányt. Most már akár re­pü­lő­vel is ne­ki­vág­hatsz az útnak!

Íme pár jó tanács, hogy mindig biztonságban legyél ha utazol

Íme pár jó tanács, hogy mindig biztonságban legyél ha utazol

Ke­ve­redj bár­hová is a nagy­vi­lág­ban, a saját biz­ton­sá­go­dért magad fe­lelsz!

Ke­ve­redj bár­hová is a nagy­vi­lág­ban, a saját biz­ton­sá­go­dért végső soron magad fe­lelsz. Né­hány apró sza­bály be­tar­tá­sá­val könnye­dén el­ke­rül­he­ted a bajt.

Nincs ötleted? Íme 2017 legjobb utazási célpontjai

Nincs ötleted? Íme 2017 legjobb utazási célpontjai

Nincs öt­le­ted, hogy hova kéne el­utazni 2017-ben? A Lo­nely Pla­net össze­ál­lí­tott egy lis­tát a jövő év leg­iz­gal­ma­sabb uta­zási cél­pont­ja­i­ról.

Lepd meg magad: Ha így utazol, biztosan megismerheted önmagad!

Lepd meg magad jövőre: Ha így utazol, biztosan megismerheted önmagad!

Sokan bele se gon­dol­nak, vagy egy­sze­rűen fél­nek attól, hogy egye­dül utaz­za­nak.

Hasznos tárgyak utazóknak

Hasznos tárgyak utazóknak

Egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a leg­fon­to­sabb kel­lé­künk az út­le­ve­lünk, il­letve a pénz­tár­cánk, de aki gyak­ran uta­zik, annak az alábbi tár­gyakba is ér­de­mes lesz be­ru­ház­nia.

Habár egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a leg­fon­to­sabb kel­lé­künk a sze­mé­lyink vagy az út­le­ve­lünk, il­letve a pénz­tár­cánk, de aki gyak­ran uta­zik, annak az alábbi tár­gyakba is ér­de­mes lesz be­ru­ház­nia.

5 nap Párizs Debrecenből, szállással 22.200 forintért!

5 nap Párizs Debrecenből, szállással 22.200 forintért!

Pá­rizs az a hely, amit egy­szer az élet­ben min­den­ki­nek lát­nia kell.

Pá­rizs az a hely, amit egy­szer az élet­ben min­den­ki­nek lát­nia kell. A fran­cia fő­vá­ros a világ leg­lá­to­ga­tot­tabb tu­risz­ti­kai cél­pontja, nem hiába, hi­szen nincs olyan ember, akit az ele­gan­ci­á­já­val és a bá­já­val ne venne le a lá­bá­ról.

Tippek a nyaraláshoz: Fedezzük fel Montenegrót autóval!

Tippek a nyaraláshoz: Fedezzük fel Montenegrót autóval!

Ha a re­pü­lős uta­zás va­la­mi­ért nem ked­ve­led, de még­is­csak sze­ret­nél fel­fe­dezni egy új or­szá­got!

Ha a re­pü­lős uta­zás nem ked­ve­led, de sze­ret­nél fel­fe­dezni egy új or­szá­got.

Kiderült, mikor lehet legolcsóbban Londonba utazni!

Kiderült, mikor lehet legolcsóbban Londonba utazni!

Szer­vezz előre, olcsó lesz az utad!

Na­ponta több járat is köz­le­ke­dik Bu­da­pest­ről. Ha előre meg­szer­ve­zel min­dent, hi­he­tet­le­nül olcsó lesz az utad!

Fedezd fel velünk az egzotikus és olcsó Dél-Albániát!

Fedezd fel velünk az egzotikus és olcsó Dél-Albániát!

Eg­zo­ti­kus uta­zási cél­pont.

Eg­zo­ti­kus uta­zási cél­pon­tért nem kell fel­tét­le­nül át­lép­nünk Eu­rópa ha­tá­rait, elég csak a Bal­kánra gon­dolni.

2 nap Barcelona Budapestről 20.250 Ft-ért, négycsillagos szállással!

2 nap Barcelona Budapestről

Bar­ce­lona so­ha­sem fogy ki a lát­ni­va­lók­ból, ezért akár két­szer, vagy még több­ször is vissza­lá­to­gat­ha­tunk, hi­szen min­dig fo­gunk látni va­lami újat.

Romantikus novemberi hétvége, repülővel: Irány a csodás Szófia!

Romantikus novemberi hétvége, repülővel: Irány a csodás Szófia!

Most hi­he­tet­len ol­csón jut­hatsz el az arany­ku­po­lák vá­ro­sába! 4 nap Szófia szál­lás­sal, re­pü­lő­jeggyel, mind­össze 13.980 Ft-ért!

Ezek a legszebb görög szigetek

Ezek a legszebb görög szigetek

Gö­rög­or­szág már csak egy kar­nyúj­tás­nyira van Ma­gyar­or­szág­tól a fa­pa­dos já­ra­tok­nak kö­szön­he­tően, úgy­hogy min­den­képp ér­de­mes le­csapni egy-egy ked­vező aján­latra.

Gö­rög­or­szág már csak egy kar­nyúj­tás­nyira van Ma­gyar­or­szág­tól a fa­pa­dos já­ra­tok­nak kö­szön­he­tően, úgy­hogy min­den­képp ér­de­mes le­csapni egy-egy ked­vező aján­latra.

Kell ennél jobb? 7 nap Korfu 39.488 Ft

7 nap Korfu 39.488 Ft

Ér­de­mes ki­hasz­nálni az elő­sze­zon által nyúj­tott le­he­tő­sé­ge­ket.

Ha ki­hagy­nád a tö­me­get és a csen­de­sebb idő­szak­ban fe­dez­néd föl Korfu lé­leg­zet­el­ál­lító strand­jait, akkor ér­de­mes ki­hasz­nálni az elő­sze­zon által nyúj­tott le­he­tő­sé­ge­ket, hi­szen ilyen­kor az árak is ked­ve­zőb­bek.

5 eldugott, csodahely Európában, amit mindenkinek látnia kell

5 csodahely Európában, amit látni kell

Ér­de­mes néha egy kis ke­rü­lő­utat tenni és meg­lá­to­gatni olyan te­le­pü­lé­se­ket is, ame­lyek­ről nem hal­lani annyit, pedig a lát­vány­ban nem tel­je­sí­te­nek rosszul.

5 nap Ciprus szállással 30.630 forintért!

5 nap Ciprus szállással 30.630 forintért!

Cip­rus a Föld­közi-ten­ger egyik leg­me­le­gebb ré­szén fek­szik, ezért klí­má­ját te­kintve télen is kel­le­mes nya­ra­lási hely­szín.

Cip­rus a Föld­közi-ten­ger egyik leg­me­le­gebb ré­szén fek­szik, ezért klí­má­ját te­kintve télen is kel­le­mes nya­ra­lási hely­szín.

Álomutazás Nápolyba: Kihagyhatatlanul olcsó ajánlat szállással

Álomutazás Nápolyba: Kihagyhatatlanul olcsó ajánlat

6 nap ná­po­lyi vá­ros­lá­to­ga­tás szál­lás­sal 28.680 Ft-ért! Ilyen le­he­tő­ség nem lesz több!

6 nap ná­po­lyi vá­ros­lá­to­ga­tás szál­lás­sal 28.680 Ft-ért! Ilyen le­he­tő­ség nem lesz több!

Olcsó kiruccanás Londonba: Fedezd fel az izgalmas várost!

Olcsó kiruccanás Londonba: Fedezd fel Európa legizgalmasabb városát!

Ne­hogy ki­hagyd ezt a le­he­tő­sé­get!

Ne­hogy ki­hagyd ezt a le­he­tő­sé­get! Hosszú hét­vége Lon­don­ban, szál­lás­sal 23.500 fo­rin­tért!

15 meglepő tény Olaszországról

15 meglepő tény Olaszországról

Bu­da­pest­ről in­duló fa­pa­do­sok az or­szág több pont­jára is re­pül­nek.

Olasz­or­szág ha­zánk­ból egy könnye­dén el­ér­hető uta­zási cél­pont, hi­szen a Bu­da­pest­ről in­duló fa­pa­do­sok az or­szág több pont­jára is re­pül­nek.

Hol együnk külföldön?

Hol együnk külföldön? Mutatjuk a legjobb tippeket

Kül­földi uta­zá­sok során ér­de­mes el­mé­lyedni a helyi kul­tú­rá­ban, hogy ha­za­érve az itt­hon ter­mé­sze­tes min­den­napi dol­go­kat egy picit más meg­vi­lá­gí­tásba he­lyez­hes­sük.

Kül­földi uta­zá­sok során ér­de­mes el­mé­lyedni a helyi kul­tú­rá­ban, hogy ha­za­érve az itt­hon ter­mé­sze­tes min­den­napi dol­go­kat egy picit más meg­vi­lá­gí­tásba he­lyez­hes­sük.

Ennyire olcsón sosem utazhattál Athénba!

Ennyire olcsón sosem utazhattál Athénba!

Már­ci­us­ban már 15-17 fok is lehet a hő­mér­sék­let nap­köz­ben, úgy­hogy a 3 napos vá­ros­lá­to­ga­tás­hoz nem kell sok ruhát pa­kol­nunk a ké­zi­poggyászba.

Már­ci­us­ban már 15-17 fok is lehet a hő­mér­sék­let, úgy­hogy a 3 napos vá­ros­lá­to­ga­tás­hoz nem kell sok ruhát pa­kol­nunk.

4 nap Málta szállással 18.980 Ft-ért!

4 nap Málta télen, szállással 18.980 Ft-ért!

Mál­tán ja­nu­ár­ban 15-20 fok kö­rüli hő­mér­sék­letre lehet szá­mí­tani.

Mál­tán ja­nu­ár­ban 15-20 fok kö­rüli hő­mér­sék­letre és napi 7-8 óra nap­sü­tésre lehet szá­mí­tani.

Remek zakinthoszi ajánlat jövő nyárra, főszezonban!

Remek zakinthoszi ajánlat jövő nyárra, főszezonban!

Ne bízd a vé­let­lenre a jövő nya­rat!

Ne bízd a vé­let­lenre a jövő évi álom­nya­ra­lást! Tö­ké­le­tes va­ká­ci­ó­val vár a leg­szebb görög part­sza­kasz, ez most tény­leg ki­hagy­ha­tat­lan!

Romantikázz Velencében, most hihetetlen olcsón utazhatsz!

Romantikázz Velencében, most hihetetlen olcsón utazhatsz!

6 nap Ve­lence Bu­da­pest­ről 31.500 fo­rin­tért, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal!

6 nap Ve­lence Bu­da­pest­ről 31.500 fo­rin­tért, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal!

Te tudod, mi lehet a kézipoggyászban? Íme, a pontos lista!

Te tudod, mi lehet a kézipoggyászban? Íme, a pontos lista!

A ke­vésbé ta­pasz­talt uta­zók leg­több­ször a ké­zi­poggyász kor­lá­ta­i­val kap­cso­la­tos kér­dé­sek­ben bi­zony­ta­la­nok.

A ke­vésbé ta­pasz­talt uta­zók leg­több­ször a ké­zi­poggyász kor­lá­ta­i­val kap­cso­la­tos kér­dé­sek­ben bi­zony­ta­la­nok. Néz­zük meg, mit lehet, és mit nem lehet fel­vinni a fe­dél­zetre!

4 napos barcelonai kikapcsolódás remek áron!

4 napos barcelonai kikapcsolódás remek áron!

Bar­ce­lona az a hely, ahol biz­to­san nem fogsz csa­lódni, bármi is le­gyen az ér­dek­lő­dési köröd.

Bar­ce­lona az a hely, ahol biz­to­san nem fogsz csa­lódni, bármi is le­gyen az ér­dek­lő­dési köröd.

Fedezd fel a legszebb városokat, ősszel irány Európa!

Fedezd fel a legszebb városokat, ősszel irány Európa!

Is­merd meg a ter­mé­szeti szép­sé­geit!

Az ősz be­kö­szön­té­vel sem kell ha­nya­gol­nod az uta­zás adta örö­mö­ket! Az év ezen sza­ka­szá­ban cso­dás he­lyekre lá­to­gat­hatsz el.

Utazz olcsón: Szállásfoglalási tippek kezdőknek!

Utazz olcsón: Szállásfoglalási tippek kezdőknek!

Vá­lassz oko­san, ke­ve­seb­bet fi­zetsz!

Ha nincs annyi pén­zed, hogy menő és drága he­lyen fog­lalj szál­lást, akkor se ke­se­redj el. Né­hány okos tip­pel meg­fi­zet­hető áron ta­lál­hatsz ho­te­le­ket!

Töltődj fel Lisszabonban: 8 napos út repülőjeggyel és szállással 37.180 Ft-tól!

Töltődj fel Lisszabonban: 8 napos út repülőjeggyel

De­cem­ber 2-9 kö­zött na­gyon ked­vező aján­la­tot ta­lál­tunk a por­tu­gál fő­vá­rosba.

Ilyen olcsón még biztos soha nem repültél Rómába

Ilyen olcsón még biztos soha nem repültél Rómába

Re­pü­lő­jegy Ró­mába 8.180 fo­rin­tért!

Retúr re­pü­lő­jegy Ró­mába 8.180 fo­rin­tért! Le­gol­csóbb idő­pont szep­tem­ber 25-30 kö­zött.

Szöknél a rossz idő elől a nyárba? Így éld túl a hosszú repülőutat!

Szöknél a rossz idő elől a nyárba? Így éld túl a hosszú repülőutat!

A hosszú re­pü­lőút unal­mas és fá­rasztó, de ha ke­se­regsz, nem lesz jobb! In­kább ké­szülj fel meg­fe­le­lően!

A hosszú re­pü­lőút unal­mas és fá­rasztó, de ha ke­se­regsz, nem lesz jobb! In­kább ké­szülj fel!

Irány a földi paradicsom: ilyen olcsó még nem volt a Maldív-szigetek!

Irány a földi paradicsom: ilyen olcsó még nem volt a Maldív-szigetek!

Most el­ér­hető áron jut­hatsz a földi pa­ra­di­csomba! Gyö­nyörű ten­ger, pál­ma­fák, hó­fe­hér homok, cso­dá­la­tos kör­nye­zet!

Gyönyörű Dél-India, Kerala retúr repülőjegy 105.000 Ft, Bécsből!

Gyönyörű Dél-India, Kerala retúr repülőjegy 105.000 Ft, Bécsből!

Szökj meg a szürke tél­ből a mesés ke­letre! Cso­dás kin­csek­kel, ele­fán­tok­kal, pál­ma­fák­kal téged is vár India!

6 nap Dubai Budapestről 67.180 Ft-ért, repülőjeggyel, szállással együtt!

6 nap Dubai Budapestről 67.180 Ft-ért, repülőjeggyel, szállással együtt!

Ne hagyd ki ezt a szu­per aján­la­tot!

Gon­dol­tad volna? A mes­ter­sé­ges szi­ge­tek ha­zája már nem el­ér­he­tet­len!

Retúr repülőjegy Ibizára augusztusban 14.180 Ft-ért!

Retúr repülőjegy Ibizára augusztusban 14.180 Ft-ért!

Ilyen ol­csón még nem nya­ral­tál a leg­cso­dá­sabb spa­nyol szi­ge­ten. Vár a kris­tály­tiszta ten­ger, a pál­ma­fák és a nap­sü­tés!