CÍMKE: 'utazás'

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Pedig a hol­land is­ko­lák döntő több­sége min­den évben sok kül­földi ki­rán­du­lást szer­vez.

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ami­kor ele­ged van a tu­ris­ta­giccsek­ből, ké­szülj fel a meg­döb­bentő lát­ványra!

FRISS HÍREK

Csernobilban nyaral a magyar házaspár

Csernobilban nyaral a magyar házaspár

Van­nak, akik a ten­ger­par­ton, pál­ma­fák alatt süt­ké­rezve, mások a he­gyek­ben sze­ret­nek pi­henni - és itt van Skoda Ni­ko­lett és férje, Gábor, akik Cser­no­bil­ban érzik jól ma­gu­kat.

Van­nak, akik a ten­ger­par­ton, pál­ma­fák alatt süt­ké­rezve, mások a he­gyek­ben sze­ret­nek pi­henni - és itt van Skoda Ni­ko­lett és férje, Gábor, akik Cser­no­bil­ban érzik jól ma­gu­kat.

Óriási fordulat Cserpes Laura és Gyurta Dani kapcsolatában

Óriási fordulat Cserpes Laura és Gyurta Dani kapcsolatában

Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­kapja az olim­pi­kont.

Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­kapja az olim­pi­kont.

Bevallotta, betegség miatt zárkózott be otthonába Bódi Sylvi

Bevallotta, betegség miatt zárkózott be otthonába Bódi Sylvi

Na­po­kon ke­resz­tül ki sem moz­dult.

Na­po­kon ke­resz­tül ki sem moz­dult la­ká­sá­ból a mo­dell. El­mondta, mi­lyen be­teg­sé­gek­től szen­ve­dett.

Télből a nyárba? Ezeket a strandokat inkább kihagynánk!

Télből a nyárba? Ezeket a strandokat inkább kihagynánk!

Be­le­vet­nénk ma­gun­kat a ha­bokba?

Saj­nos a leg­cso­dá­sabb he­lye­ken is érhet ben­nün­ket kel­le­met­len meg­le­pe­tés: cápák, me­dú­zák, szennye­zett víz és még so­rol­hat­nánk.

Ingyenüdülésre is lehet már pályázni!

Ingyenüdülésre is lehet már pályázni!

Nyug­dí­ja­sok­nak hir­det­tek üdü­lési pá­lyá­za­tot, mu­tat­juk a fel­té­te­le­ket!

A Ma­gyar Nem­zeti Üdü­lési Ala­pít­vány az egész­ség meg­őr­zé­sé­hez szük­sé­ges aktív ki­kap­cso­ló­dás elő­se­gí­tése ér­de­ké­ben üdü­lési pá­lyá­za­tot hir­de­tett nyug­dí­ja­sok­nak, a kö­vet­kező fel­té­te­lek­kel.

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

Ez al­ka­lom­mal a gyer­me­keik nél­kül, ket­tes­ben utaz­tak el pi­henni.

A há­zas­pár ez al­ka­lom­mal a gyer­me­keik nél­kül, ket­tes­ben uta­zott el pi­henni.

Szigetek, ahova nem mennél nyaralni

Szigetek, ahova nem mennél nyaralni

Több macska vagy kígyó, mint ember, kö­te­lező gáz­ál­arc, ahol na­ponta nö­vekvő sze­mét­hegy, ma­xi­mum a kör­nye­zet­vé­dők pa­ra­di­csoma - a va­ló­ság ez­út­tal is fe­lül­múlja a kép­ze­le­tet.

Több macska vagy kígyó, mint ember, kö­te­lező gáz­ál­arc, ahol na­ponta nö­vekvő sze­mét­hegy, ma­xi­mum a kör­nye­zet­vé­dők pa­ra­di­csoma - a va­ló­ság fe­lül­múlja a kép­ze­le­tet.

Barátság, vagy szerelem? Vele utazott el Hosszú Katinka

Barátság, vagy szerelem? Vele utazott el Hosszú Katinka

Egy har­ma­dik fél mel­lett vi­gasz­ta­lód­hat Hosszú Ka­tinka. A ka­pos­vári Dudás Dá­ni­elt egy éve el­ső­ként vette ma­gá­hoz edzeni a Tusup-Hosszú há­zas­pár.

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

Erre vajon ki szá­mí­tott?

A szí­nész szinte tel­jes ti­tok­ban uta­zott haza Ka­na­dá­ból. Ál­lí­tó­lag már volt ked­vese új sze­rel­mé­vel is össze­fu­tott.

Botrányos dolgot tett a kecskeméti tanárnő: több diák is érintett

Botrányos dolgot tett a kecskeméti tanárnő: több diák is érintett

Több mint száz is­ko­lás gye­re­ket és csa­lád­ju­kat ká­ro­sí­totta meg azzal, hogy uta­zást hir­de­tett, de csak a pénzt szedte be.

Több mint száz is­ko­lás gye­re­ket és csa­lád­ju­kat ká­ro­sí­totta meg azzal, hogy uta­zást hir­de­tett, de csak a pénzt szedte be.

Hihetetlen de igaz: itt lopták meg a TV2 műsorvezetőjét

Hihetetlen de igaz: itt lopták meg a TV2 műsorvezetőjét

Nóra és férje sem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor hűlt he­lyét ta­lál­ták a ház előtt ha­gyott já­ték­nak...

Nóra és férje sem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor hűlt he­lyét ta­lál­ták a ház előtt ha­gyott já­ték­nak...

Halálra rémült Ördög Nóra kislánya: Ezért fakadt sírva

Halálra rémült Ördög Nóra kislánya: Ezért fakadt sírva

Min­den csa­ládi al­bum­ban van egy kép, amin egy gyer­kőc a szép pil­la­nat el­le­nére is zokog. Már Nó­rá­ék­nak is.

Min­den csa­ládi al­bum­ban van egy kép, amin egy gyer­kőc a szép pil­la­nat el­le­nére is zokog.

Hosszú Katinka elhagyta az országot, magányra vágyik?

Hosszú Katinka elhagyta az országot, magányra vágyik?

Ka­rá­csony más­nap­ján még szü­le­i­vel volt Baján, azóta nem hal­lani a baj­nok­nő­ről.

Ezért kell elutaznod Párizsba

Ezért kell elutaznod Párizsba

Pá­rizs Eu­rópa egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb hely­színe, amit egy­szer látni kell.

Pá­rizs Eu­rópa egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb hely­színe, amit egy­szer min­den uta­zó­nak lát­nia kell. Ady Endre ked­venc vá­rosa, ahol a költő hét­szer is meg­for­dult, nem vé­let­le­nül lett ilyen nép­szerű.

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni, egy­sze­rűen el­va­rá­zsol.

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni. Még soha senki nem jött haza csa­ló­dot­tan a város meg­lá­to­ga­tása után. A kü­lön­le­ges Gaudí-épü­le­tek, a ten­ger­part, a pál­ma­fák min­den­kit el­va­rá­zsol.

Kiderült, ezért hagyja el az országot Bangó Margit lánya

Kiderült, ezért hagyja el az országot Bangó Margit lánya

A ka­rá­csonyt se tölti itt­hon a 67 éves Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész gyer­meke.

A ka­rá­csonyt se tölti itt­hon a 67 éves Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész gyer­meke.

5 ok, hogy miért utazz el Salzburgba

5 ok, hogy miért utazz el Salzburgba

Han­gu­la­tos bel­vá­rosa tö­ké­le­tes hely­szín egy ad­venti ki­ruc­ca­násra

Salz­burg csak pár órás au­tóútra fek­szik Ma­gyar­or­szág­tól. A cso­dás ter­mé­szeti kör­nye­zete és a han­gu­la­tos bel­vá­rosa tö­ké­le­tes hely­szín egy ad­venti hét­végi ki­ruc­ca­násra

10 érdekes tény Spanyolországról

10 érdekes tény Spanyolországról

Spa­nyol­or­szág az egyik leg­nép­sze­rűbb nya­ra­lási cél­pont Eu­ró­pá­ban.

Spa­nyol­or­szág az egyik leg­nép­sze­rűbb nya­ra­lási cél­pont Eu­ró­pá­ban. A cso­dá­la­tos or­szág nem­csak lé­leg­zet­el­ál­lító ten­ger­par­tok­kal, hanem iz­gal­mas tör­té­ne­lem­mel és le­nyű­göző ha­gyo­má­nyok­kal is ren­del­ke­zik.

18 karikás fotót posztolt gyönyörű barátnőjéről Király Viktor

18 karikás fotót posztolt gyönyörű barátnőjéről Király Viktor

A ma­gyar éne­kes Tel Aviv ten­ger­part­ján kapta len­cse­végre sze­rel­mét.

A ma­gyar éne­kes Tel Aviv ten­ger­part­ján kapta len­cse­végre sze­rel­mét.

Ezt látnod kell, itt romantikázik szerelmével Király Viktor

Ezt látnod kell, itt romantikázik szerelmével Király Viktor

Gyö­nyörű he­lyen töl­tik ket­tes­ben az ide­jü­ket.

Gyö­nyörű he­lyen töl­tik ket­tes­ben az ide­jü­ket.

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

Ráfér a pi­he­nés.

A Sz­tár­ban Sztár után ráfér a pi­he­nés a nép­szerű éne­kesre, aki sze­rel­mé­vel uta­zott el.

A világ leglátványosabb autóútjai

A világ leglátványosabb autóútjai

Ez egy életre szóló ka­land lehet.

2018-ban meg­lep­néd magad egy kü­lön­le­ges uta­zás­sal? Most mu­ta­tunk öt road trip öt­le­tet, mely egy életre szóló ka­land lehet.

Ezek a világ legrövidebb repülőútjai

Ezek a világ legrövidebb repülőútjai

Gon­dol­tad volna, hogy van­nak olyan he­lyek a vi­lág­ban, ahol pár km-t is re­pü­lő­vel kell meg­tenni, mivel szá­raz­föl­dön kö­rül­mé­nye­sebb lenne az uta­zás?

Gon­dol­tad volna, hogy van­nak olyan he­lyek a vi­lág­ban, ahol pár km-t is re­pü­lő­vel kell meg­tenni, mivel szá­raz­föl­dön kö­rül­mé­nye­sebb lenne az uta­zás? Kí­ván­csi vagy, hogy hol van­nak a világ leg­rö­vi­debb re­pü­lőút­jai? Mu­tat­juk.

Elképesztő helyek Balin, amiket még nem árasztott el a tömeg

Elképesztő helyek Balin, amiket még nem árasztott el a tömeg

Ez a gyö­nyörű és el­ra­gadó szi­get még min­dig az egyik leg­nép­sze­rűbb tu­risz­ti­kai lát­vá­nyos­ság.

Ez a gyö­nyörű és el­ra­gadó szi­get még min­dig az egyik leg­nép­sze­rűbb tu­risz­ti­kai lát­vá­nyos­ság. Most olyan he­lye­ket mu­ta­tunk, ahol el tudod ke­rülni a tö­me­get és él­vez­he­ted a kü­lön­le­ges ter­mé­szeti cso­dá­kat.

Itt a megoldás, hogy ne szedj fel mindig pár kilót, ha pihenni mész

Itt a megoldás, hogy ne szedj fel mindig pár kilót, ha pihenni mész

Veled is gyak­ran elő­for­dul?

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy plusz ki­lók­kal ér­ke­zel vissza a nya­ra­lás vagy egy well­ness­hét­vége után?

Itt a teljes igazság: Ezért hagyta el az országot Hódi Pamela

Itt a teljes igazság: Ezért hagyta el az országot Hódi Pamela

Berki Krisz­tián exe össze­cso­ma­golt.

Berki Krisz­tián exe né­hány napja dön­tött úgy, hogy össze­cso­ma­gol kis­lá­nyá­val, Na­ti­ká­val.

Elkezdődött: Kísérd el élete kalandjára Ördög Nórát!

Elkezdődött: Kísérd el élete kalandjára Ördög Nórát!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője meg­ér­ke­zett Vi­et­namba, ahol kez­de­tét veszi a TV2 or­szá­go­kon át­ívelő ka­landja. Less be a ku­lisszák mögé!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője meg­ér­ke­zett Vi­et­namba, ahol kez­de­tét veszi a TV2 or­szá­go­kon át­ívelő ka­landja. Less be a ku­lisszák mögé!

Velük lépett le az országból Hódi Pamela, de mit szól hozzá Berki?

Velük lépett le az országból Hódi Pamela, de mit szól hozzá Berki?

Össze­cso­ma­golt, és el­hagyta az or­szá­got Hódi Pa­mela.

Össze­cso­ma­golt, és el­hagyta az or­szá­got Hódi Pa­mela.

Kevés pénzből fedeznéd fel a világot? Ezt nézd!

Kevés pénzből fedeznéd fel a világot? Nem lehetetlen, ezt nézd!

Előt­ted a le­he­tő­ség földje, hogy fel­fe­dezd a vi­lá­got. Nem kell hozzá más, mint egy kis me­rész­ség.

Előt­ted a le­he­tő­ség földje, hogy fel­fe­dezd a vi­lá­got. Nem kell hozzá más, mint egy kis me­rész­ség.

Hajdú Péternek elege lett: Elhagyta az országot

Hajdú Péternek elege lett: Elhagyta az országot

Hogy hol jár, azt nem tud­juk...

A mű­sor­ve­ze­tő­nek elege lett a be­kö­szöntő őszi idő­já­rás­ból és el­uta­zott egy ki­csit nap­für­dőzni. Hogy hol jár, azt nem tud­juk, de irigy­ke­dünk.

Aludni sem tudott a Sztárban Sztár kiesője

Aludni sem tudott a Sztárban Sztár kiesője

Az éne­kes szinte a stú­di­ó­ból in­dult a re­pü­lő­térre és meg sem állt Ber­li­nig.

A fi­a­tal éne­kes szinte a stú­di­ó­ból in­dult a re­pü­lő­térre és meg sem állt Ber­li­nig. Ki­csit gyű­rött a srác...

Letarolta a netet a Budapesten grimaszoló turista fotója

Letarolta a netet a Budapesten grimaszoló turista fotója

Egy fi­a­tal nőnek elege lett a nyá­las-csö­pö­gős ké­pek­ből, ezért saját stí­lus­ban kez­dett szelfi­ket lőni.

Ilyen csodálatos kebleket még nem láttál, villantott a magyar modell

Ilyen csodálatos kebleket még nem láttál, villantott a magyar modell

Ge­len­csér Tímea éppen Af­ri­ká­ban van, mert meg­hív­ták a hat­va­na­dik Miss Ghána vá­lasz­tásra.

Erre nem mondhatsz nemet! Ezért kell látnod Rómát

Erre nem mondhatsz nemet! Ezért kell látnod Rómát

Ren­ge­teg dolog szól amel­lett, hogy pár napot Ró­má­ban tölts el. Sok min­de­nért ér­de­mes el­lá­to­gatni ide!

Ren­ge­teg dolog szól amel­lett, hogy pár napot Ró­má­ban tölts.

Hihetetlen: Afrikai király fogadta a magyar szépségkirálynőt

Hihetetlen: Afrikai király fogadta a magyar szépségkirálynőt

Fan­tasz­ti­kus na­po­kat tölt az af­ri­kai or­szág­ban a 2016-os Miss World Hun­gary győz­tese, Ge­len­csér Tímea.

Eldugott csodahelyek a világban: Kevés turista, rengeteg látnivaló!

Eldugott csodahelyek a világban: Kevés turista, rengeteg látnivaló!

Ha zavar a tömeg és in­kább egy nyu­god­tabb szeg­le­tét fe­dez­néd fel a vi­lág­nak, akkor ebbe a 7 or­szágba ér­de­mes el­utaz­nod.

Kitilthatják Izraelből Steiner Kristófot!

Kitilthatják Izraelből Steiner Kristófot!

A tévés mű­sor­ve­zető nem­so­kára Ma­gyar­or­szágra ér­ke­zik, ám kér­dés, hogy lesz-e szá­mára visszaút? Az iz­ra­eli ha­tó­sá­gok ki­tilt­hat­ják az or­szág­ból.

A tévés mű­sor­ve­zető nem­so­kára Ma­gyar­or­szágra ér­ke­zik, ám kér­dés, hogy lesz-e szá­mára visszaút? A ha­tó­sá­gok ki­tilt­hat­ják az or­szág­ból.

Európa bulifővárosa nincs is olyan messze

Európa bulifővárosa nincs is olyan messze tőlünk

Ha sze­retsz bu­lizni, akkor ezt neked is lát­nod kell.

Eu­rópa bu­li­fő­vá­ro­sá­ban min­den éj­szaka olyan, mintha pén­tek éj­szaka lenne. Ha sze­retsz bu­lizni, akkor ezt neked is lát­nod kell.

Ezért utazz te is Grúziába

Ezért utazz te is Grúziába

Most össze­szed­tük a leg­főbb oko­kat, hogy miért in­dulj útnak te is.

Grú­zi­ába már potom pén­zért el­jut­ha­tunk. Az eddig szinte érin­tet­len, ne­he­zen el­ér­hető or­szág már egy kar­nyúj­tás­nyira fek­szik tő­lünk. A le­he­tő­sé­ge­ket pedig ér­de­mes ki­hasz­nálni.

A jó cseh sörökért nem kell Prágáig utazni

A jó cseh sörökért nem kell Prágáig utazni

Egy hét­végi ki­kap­cso­ló­dásra, sör­tú­rára in­dul­nál a ba­rá­tok­kal Cseh­or­szágba? Nem kell Prá­gáig men­ne­tek.

Egy hét­végi ki­kap­cso­ló­dásra, sör­tú­rára in­dul­nál a ba­rá­tok­kal Cseh­or­szágba? Nem kell Prá­gáig men­ne­tek, mu­ta­tunk egy kö­ze­lebbi cél­pon­tot, ami még ol­csóbb is, mint a fő­vá­ros.

Őrület, ezért a videóért imádják a turisták Budapestet! Láttad már?

Őrület, ezért a videóért imádják a turisták Budapestet! Láttad már?

Lé­leg­zet­el­ál­lító fel­vé­te­le­ket ké­szí­tett a fő­vá­ros­ról egy in­ter­ne­tes por­tál.

Lé­leg­zet­el­ál­lító fel­vé­te­le­ket ké­szí­tett a fő­vá­ros­ról egy in­ter­ne­tes por­tál.

Felháborító dolgot tett a kalauz a mozgássérült férfival

Felháborító dolgot tett a kalauz a mozgássérült férfival

Sem keze, sem lába nincs a férfi­nek.

Sem keze, sem lába nincs a férfi­nek, de a ka­lauz nem hitte el, hogy moz­gás­sé­rült.

Nem hiszed el, mivel ajándékozta meg családját Balázs Fecó

Nem hiszed el, mivel ajándékozta meg családját Balázs Fecó

Mg­lepte fe­le­sé­gét és fiát.

A Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas éne­kes meg­lepte fe­le­sé­gét és fiát.

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Judy ar­cá­ról kevés do­log­gal lehet le­tö­rölni a mo­solyt, de leg­utóbb dup­lán meg­bán­tot­ták.

Judy ar­cá­ról kevés do­log­gal lehet le­tö­rölni a mo­solyt, de leg­utóbb dup­lán meg­bán­tot­ták. Ott ta­lál­ták el, ahol egy nőnek na­gyon fáj. Egy té­vé­adás után ren­ge­teg kom­men­tet ka­pott. Sokan meg­kér­dez­ték, vá­ran­dós-e, míg mások kö­vér­nek ti­tu­lál­ták.

Csodás élményben volt része Kasza Tibiéknek a Grand Canyonnál

Csodás élményben volt része Kasza Tibiéknek a Grand Canyonnál

Az éne­kes-mű­sor­ve­zető pár napja uta­zott el meny­asszo­nyá­val.

Az éne­kes-mű­sor­ve­zető pár napja uta­zott el Ame­ri­kába meny­asszo­nyá­val. Pá­ri­zson ke­resz­tül re­pül­tek New Yorkba, de a vég­ál­lo­más, Las Vegas. Ha már kint van­nak a ter­mé­szeti cso­dák­ban bő­vel­kedő or­szág­ban, úgy dön­töt­tek, be­jár­ják ki­csit.

Titokban hagyta el az országot Kasza Tibi és menyasszonya!

Titokban hagyta el az országot Kasza Tibi és menyasszonya!

Hiába ku­tat­tuk a kö­zel­múlt cik­keit és hiába pró­bál­tuk meg el­érni te­le­fo­non Kasza Tibit, nem jár­tunk si­ker­rel.

Hiába ku­tat­tuk a kö­zel­múlt cik­keit és hiába pró­bál­tuk meg el­érni te­le­fo­non Kasza Tibit, nem jár­tunk si­ker­rel.

Ha várost is néznél, de a strandról se mondanál le, ide érdemes utazni

Ha várost is néznél, de a strandról se mondanál le, ide érdemes utazni

Nem kell dön­teni, hi­szen ilyen hely­zet­ben olyan uta­zási cél­pon­tot ér­de­mes vá­lasz­tani, ahol mind­ket­tőre le­he­tő­ség van.

Amerikába menne Sebestyén Balázs, mi lesz így a családjával?

Amerikába menne Sebestyén Balázs, mi lesz így a családjával?

Re­méli a mű­sor­ve­zető, egy­szer kijut.

Csa­lá­dot egye­sí­tet­tek a Rá­dió1 reg­geli mű­sor­ve­ze­tői. Az egyik re­pü­lő­tár­sa­ság­gal kö­zö­sen já­té­kot in­dí­tot­tak, amely­nek fő­díja egy észak- ame­ri­kai uta­zás volt.

Lecsapott Magyarországra a legvisszataszítóbb vérszívó kártevő

Lecsapott Magyarországra a legvisszataszítóbb vérszívó kártevő

Leg­rosszabb rém­ál­ma­ink­ban for­dul elő, hogy kü­lön­féle vér­szívó ro­va­rok­kal ta­lál­ko­zunk. Nem kell hozzá hor­rorfilm.

Exkluzív fotók: így romantikázik szerelmével Vámos Erika

Exkluzív fotók: így romantikázik szerelmével Vámos Erika

A Több mint TestŐr egyik há­zi­gaz­dája csak a Ri­post­nak me­sélt a ro­man­ti­kus nya­ra­lás­ról.

Így lesz szuper élmény a nyaralás: Európa legjobb vidámparkjai várnak

Így lesz szuper élmény a nyaralás: Európa legjobb vidámparkjai várnak

Sokan még csak most in­dul­nak nya­ra­lásra, hi­szen szep­tem­ber­től sok­kal ol­csóbb az uta­zás.

Kiderült, mire költi a milliós örökséget Klapka lánya!

Kiderült, mire költi a milliós örökséget Klapka lánya!

Le­zá­rult a ha­gya­téki bot­rány...

Most, hogy végre le­zá­rult a hosszú hó­na­po­kon át tartó ha­gya­téki bot­rány, a Ri­post meg­tudta, hogy az üz­let­em­ber ki­seb­bik lánya mire költi a va­gyont!

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

Még a ködös Alb­ion­hoz ké­pest is ki­rí­vóan magas fi­ze­tést kínál egy négy­gyer­me­kes, gaz­dag csa­lád...

Még a ködös Alb­ion­hoz ké­pest is ki­rí­vóan magas fi­ze­tést kínál egy négy­gyer­me­kes, gaz­dag csa­lád annak a da­dá­nak, aki meg­fe­lel az el­vá­rá­sok­nak.

Ezek a világ legjobb szigetei

Ezek a világ legjobb szigetei

A Tra­vel és Le­i­sure ma­ga­zin ol­va­sói meg­vá­lasz­tot­ták a világ 10 leg­jobb szi­ge­tét. A dön­té­sü­ket öt szem­pont be­fo­lyá­solta...

A Tra­vel és Le­i­sure ma­ga­zin ol­va­sói meg­vá­lasz­tot­ták a világ 10 leg­jobb szi­ge­tét. A dön­té­sü­ket öt szem­pont be­fo­lyá­solta...

Megdöbbentő választ adott Hajdú Péter a szakítás hírére

Megdöbbentő választ adott Hajdú Péter a szakítás hírére

Alig fél óra alatt kör­be­fu­tott a neten.

Alig fél óra alatt kör­be­fu­tott az in­ter­ne­ten, hogy Hajdú Péter és csi­nos ked­vese, Esz­ter már nem al­kot­nak egy párt. Péter csak a Ri­post­nak re­a­gált.

Budapestet választották a legjobb sörözőhelynek

Budapestet választották a legjobb sörözőhelynek

Évente 655 mil­lió liter sört gyár­tunk.

Ta­valy 39 mil­li­árd liter sört gyár­tot­tak az Eu­ró­pai Uni­ó­ban. Ma­gyar­or­szág a 13. he­lyen sze­re­pel az Eu­rostat rang­so­rá­ban, 655 mil­lió liter gyár­tott sör­rel.

Meghaladja a kárigény a Green Holidays biztosítási keretét

Meghaladja a kárigény a Green Holidays biztosítási keretét

Az uta­zási iroda biz­to­sí­tója a kint re­kedt tu­ris­tá­kat haza hozta, és meg­kezdte az uta­sok kár­ta­la­ní­tá­sát.

Az uta­zási iroda biz­to­sí­tója a kint re­kedt tu­ris­tá­kat haza hozta, és meg­kezdte a befi­ze­tett össze­gek 50,4 szá­za­lé­kát kár­elő­leg for­má­já­ban kifi­zetni.A be­je­len­tet kár­igény eléri a 900 mil­lió fo­rin­tott.

Ezek a világ legjobb légitársaságai

Ezek a világ legjobb légitársaságai

A világ leg­jobb lé­gi­tár­sa­sá­gait min­den évben több szak­mai fórum is meg­vá­lasztja, de ma­guk­nak az uta­zók­nak is van be­le­szó­lása.

A világ leg­jobb lé­gi­tár­sa­sá­gait min­den évben több szak­mai fórum is meg­vá­lasztja, de ma­guk­nak az uta­zók­nak is van be­le­szó­lása.

Nem hiszed el, hogyan segít a talált kutyákon a magyar sztár

Nem hiszed el, hogyan segít a talált kutyákon a magyar sztár

Ká­rász Ró­bert imádja négy­lá­bú­ját.

Ká­rász Ró­bert és csa­ládja imádja örök­be­fo­ga­dott ku­tyá­ju­kat, csa­lád­tag­ként ke­ze­lik az ebet.

Tóth Vera unatkozott a buszon, ez lett a vége - Bizarr fotó!

Tóth Vera unatkozott a buszon, ez lett a vége - Bizarr fotó!

Vera jól el­szó­ra­koz­tatta magát.

Tóth Verát fel­lé­pé­sé­ről ha­za­felé utazva ha­tal­mába ke­rí­tette az una­lom, de nem so­káig. Az éne­kesnő ugyanis el­szó­ra­koz­tatta magát a ze­ne­kari bu­szon.

A világ legfurcsább ételei

A világ legfurcsább ételei

Az uta­zás so­kak­nak azzal lesz kerek, hogy a lát­ni­va­lók meg­te­kin­tése mel­lett a helyi étel­kü­lön­le­ges­sé­ge­ket is vé­gig­kós­tol­ják. Van­nak, akik a fur­csa éte­le­ket is bát­ran meg­íz­le­lik.

Az uta­zás so­kak­nak azzal lesz kerek, hogy a lát­ni­va­lók meg­te­kin­tése mel­lett a helyi étel­kü­lön­le­ges­sé­ge­ket is vé­gig­kós­tol­ják. Van­nak, akik a fur­csa, gusz­tu­sos­nak egy­ál­ta­lán nem mond­ható éte­lek meg­íz­le­lé­sé­től sem ri­ad­nak vissza..

Börtönök, amelyek ma már nyitva állnak a turisták előtt

Egykori börtönök, amelyek ma már nyitva állnak a turisták előtt

Ezek az egy­ko­ron bör­tön­ként funk­ci­o­náló épü­le­tek ma­nap­ság már nem ra­bok­kal, hanem az oda­lá­to­gató tu­ris­ták­kal van­nak tele.

Ezek az egy­ko­ron bör­tön­ként funk­ci­o­náló épü­le­tek ma­nap­ság már nem ra­bok­kal, hanem az oda­lá­to­gató tu­ris­ták­kal van­nak tele. Te meg­néz­néd őket?

Kiderült, kivel utazgat Németh Kristóf

Kiderült, kivel utazgat Németh Kristóf

Né­meth Kris­tóf és fe­le­sége, Niki hét éve vál­tak el, ami­kor fiuk négy­éves volt. De a nép­szerű szí­nész nem lett va­sár­napi apuka, közös fel­ügye­let­tel ne­ve­lik exé­vel Lócit.

Né­meth Kris­tóf és fe­le­sége, Niki hét éve vál­tak el, ami­kor fia négy­éves volt. De a nép­szerű szí­nész nem lett va­sár­napi apuka.

Így járd körbe munka közben a világot

Így járd körbe munka közben a világot

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg le­he­tő­sé­ged van.

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg olyan le­he­tő­ség van, ami­vel szinte bárki kör­be­utaz­hatja úgy a föld­go­lyót, hogy köz­ben dol­go­zik és vi­lá­got is lát. Per­sze ehhez kell egy kis ka­lan­dor­szel­lem is.

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Utazni sok­fé­le­kép­pen lehet, de akár­hogy is vágsz neki az útnak, biz­to­san jó ha­tás­sal lesz az éle­tedre.

Ha ezekre odafigyelsz, jól fogsz aludni a repülőgépen

Ha ezekre odafigyelsz, jól fogsz aludni a repülőgépen

Sokan küsz­köd­nek olyan prob­lé­má­val, hogy nem tud­nak köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön, kü­lö­nö­sen re­pü­lőn aludni

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Főleg Eu­rópa volt az úti cél.

Tom­bol a nyár, le­áll­tak a nagy té­vé­mű­so­rok fel­vé­te­lei, így a hí­res­sé­gek is le­po­rol­hat­ták a bő­rönd­je­i­ket. Idén főleg Eu­rópa volt az úti cél.

Zarándokútra készül Galambos Lajos

Zarándokútra készül Galambos Lajos

Laj­csi nem­rég még abban bí­zott, hogy nyárra túl lesz bün­te­tő­ügye első tár­gya­lá­sán, ahol be­mu­tat­hatja az ár­tat­lan­sá­gát iga­zoló bi­zo­nyí­té­ko­kat, de a bí­ró­ság el­na­polta a tár­gya­lást.

Laj­csi nem­rég még abban bí­zott, hogy nyárra túl lesz bün­te­tő­ügye első tár­gya­lá­sán, ahol be­mu­tat­hatja az ár­tat­lan­sá­gát iga­zoló bi­zo­nyí­té­ko­kat.

Kiderült, ki pénzeli Bódi Sylvit

Kiderült, ki pénzeli Bódi Sylvit

A mo­dell élete éve­ken ke­resz­tül az em­be­rek előtt zaj­lott. Több­ször sze­re­pelt a nyu­szis ma­ga­zin­ban, sokat cik­kez­tek a lapok a ma­gán­éle­té­ről.

A mo­dell élete éve­ken ke­resz­tül az em­be­rek előtt zaj­lott. Több­ször sze­re­pelt a nyu­szis ma­ga­zin­ban, sokat cik­kez­tek a lapok a ma­gán­éle­té­ről.

Gyerekkel utazol? Ezeket a finomságokat csomagold!

Gyerekkel utazol? Ezeket az egészséges finomságokat csomagold!

Ne pá­ni­kolj! Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, mit és ho­gyan cso­ma­golj az útra.

-62 kiló egy év alatt: Elképesztő, amit ez a lány művelt a testével!

-62 kiló egy év alatt: Elképesztő, amit ez a lány művelt a testével!

Ha egy nőnek erős a mo­ti­vá­ci­ója, nem ismer le­he­tet­lent! Ez­út­tal Re­becca bi­zo­nyí­tott, nem is akár­hogy! Ezt nézd!

Ha nyaralni mész, ezekre mindenképp figyelj!

Ha nyaralni mész, ezekre mindenképp figyelj!

Egy utas­biz­to­sí­tást akár pár perc alatt is meg lehet kötni. De mi­előtt alá­írunk egy szer­ző­dést ér­de­mes tá­jé­ko­zódni a rész­le­tek­ről.

Egy utas­biz­to­sí­tást akár pár perc alatt is meg lehet kötni. De mi­előtt alá­írunk egy szer­ző­dést ér­de­mes tá­jé­ko­zódni a rész­le­tek­ről.

Mi történt? Külföldre menekül Kiss Ramóna!

Mi történt? Külföldre menekül Kiss Ramóna!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek tá­volra kell utaz­nia! El­árulta, mi ennek az oka! Vajon vissza­jön? Ra­jon­gói na­gyon iz­gul­nak...

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek tá­volra kell utaz­nia! El­árulta, mi ennek az oka! Vajon vissza­jön?

Balesete után a reptéren bukott le Kulcsár Edina: Elhagyta az országot

Balesete után a reptéren bukott le Kulcsár Edina: Elhagyta az országot

A csi­nos mo­dell ismét útra kelt. Sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán!

Eszméletlen természeti csoda a Fülöp-szigeteken

Eszméletlen természeti csoda a Fülöp-szigeteken

Elakad a sza­vad!

Az eg­zo­ti­kus szi­ge­tek fő­vá­ro­sá­tól, Ma­ni­lá­tól 55 km-re ta­lál­ható a világ egyik leg­iz­gal­ma­sabb aktív vul­kánja, a Taal. Elakad a sza­vad!

Orgazmusban dús vakációra vágysz? Íme, a TOP 10 szexpozitív úti cél

Orgazmusban dús vakációra vágysz? Íme, a TOP 10 szexpozitív úti cél

Az iga­zán jó nya­ra­lás nem­csak az is­me­ret­len tájak fel­fe­de­zé­sé­ről szól.

Az iga­zán jó nya­ra­lás nem­csak az is­me­ret­len tájak fel­fe­de­zé­sé­ről szól. A sza­bad­ság alatt sok­kal több intim pil­la­na­tot élünk át, így újra és újra fel­fe­dez­zük egy­más­sal a sze­rel­met.