CÍMKE: 'utazás'

Ezek a legromantikusabb úti célok itthon

Ezek a legromantikusabb úti célok itthon

A nyári for­ró­ság­ban az em­beri ér­zel­mek fel­pezs­dü­lé­sé­nek le­he­tünk tanúi lép­ten-nyo­mon.

Drágább az euró, ennyivel kerül majd többe a nyaralás

Drágább az euró, ennyivel kerül majd többe a nyaralás

El­szállt az euró ár­fo­lyama, leg­alább 32 ezer fo­rin­tot kér­nek 100 eu­ró­ért.

FRISS HÍREK

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

Jó mó­ká­nak tűn­het 1-2 szex­já­ték­szer­rel in­dulni a nya­ra­lásra, de ér­de­mes oda­fi­gyelni, hogy mi kerül a bőrőndbe.

Jó mó­ká­nak tűn­het 1-2 szex­já­ték­szer­rel in­dulni a nya­ra­lásra, de ér­de­mes oda­fi­gyelni, hogy mi kerül a bőrőndbe.

Ügyvédet fogadott a buszon megvert nő

Ügyvédet fogadott a buszon megvert nő

Még senki nem kért bo­csá­na­tot Ritz Ág­nes­től. A fő­vá­rosi nőt egy busz­ve­zető le­ön­tötte forró ká­vé­val, meg­verte majd be­zárta a buszba, csak mert nem akart le­szállni az el­vi­te­les ká­vé­já­val.

Ritz Ág­nest egy fő­vá­rosi busz­ve­zető le­ön­tötte forró ká­vé­val, meg­verte, majd be­zárta a buszba, csak azért, mert az utas nem akart le­szállni az el­vi­te­les ká­vé­já­val.

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Mesés helyre utaz­tak.

Ele­gük lett az esős idő­já­rás­ból. Mesés helyre utaz­tak.

Ez igen! Ingyen utazhatnak a 18 éves fiatalok Európában!

Ez igen! Ingyen utazhatnak a 18 éves fiatalok Európában!

El­mond­juk azo­kat a fel­té­te­le­ket is, ame­lyek szük­sé­ge­sek az uta­zás meg­nye­ré­sé­hez.

El­mond­juk azo­kat a fel­té­te­le­ket is, ame­lyek szük­sé­ge­sek az uta­zás meg­nye­ré­sé­hez.

Vadító fotó: durván kivágott felsőben flangál Berlinben Tóth Andi

Vadító fotó: durván kivágott felsőben flangál Berlinben Tóth Andi

A nép­szerű éne­kesnő össze­cso­ma­golt és el­hagyta az or­szá­gun­kat. Most Né­met­or­szág­ban pihen.

5 csodás hely a Balaton körül, amit idén látnod kell

5 csodás hely a Balaton körül, amit idén látnod kell

A Ba­la­ton kör­nyé­kén ren­ge­teg szebb­nél szebb hely van, amit nem sza­bad ki­hagyni.

A Ba­la­ton kör­nyé­kén ren­ge­teg szebb­nél szebb hely van, amit nem sza­bad ki­hagyni. Össze­gyűj­töt­tük a leg­job­ba­kat, ha nem csak stran­dolni sze­ret­nél, ha arra jársz. Jót tesz egy kis ki­ruc­ca­nás a Ba­la­ton part­já­ról, ki­rán­dulj egy napot a nya­ra­lás­kor. Nézd meg me­lyik hely esik hoz­zád a leg­kö­ze­lebb!

Óceánparton mutatta meg gyönyörű testét a magyar sztár

Óceánparton mutatta meg gyönyörű testét a magyar sztár

Ge­len­csér Tímea a Sey­chelles-szi­ge­te­ken pár tölt napot ba­rát­nő­i­vel. Az utóbbi idő­ben ál­lan­dóan uta­zik.

Ge­len­csér Tímea a Sey­chelles-szi­ge­te­ken pár tölt napot ba­rát­nő­i­vel. A mo­dell alig van itt­hon.

Havi egymilliós nyári munkát kaphat Zimány Linda

Havi egymilliós nyári munkát kaphat Zimány Linda

Igazi álom­me­lóért küzd.

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell azon­nal tudta, hogy ezt a le­he­tő­sé­get neki ta­lál­ták ki. Imád utazni, ha pedig fi­ze­tés is jár a ka­lan­dért...

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet...

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér. Nagy uta­zásra ké­szül A Nagy Duett ki­esője.

Utazás motorkerékpárral a Föld körül

Utazás motorkerékpárral a Föld körül

"A világ cso­dá­la­tos, de a ha­zánk az ott­ho­nunk"

"A világ cso­dá­la­tos, de a ha­zánk az ott­ho­nunk"

Hová üljünk a repülőn?

Hová üljünk a repülőn?

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak, a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak (mert ott a leg­erő­sebb a gép), a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb. E vé­le­ke­dést szá­mos ta­nul­mány alá­tá­masztja.

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való.

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való, hogy az ember akár he­te­kig is el­tú­ráz­gatna a he­gyek, völ­gyek kö­zött. Há­rom­na­pos Lil­la­fü­redi ki­rán­du­lás­sal kezd­tük a ta­vaszt.

Nem hiszed el, mivel lepte meg fiait a magyar sztáranyuka

Nem hiszed el, mivel lepte meg fiait a magyar sztáranyuka

Ada kü­lön­le­ges ka­landra hívta ik­reit.

Ada az el­múlt hó­na­pok­ban két­szer is ro­man­ti­kus va­ká­ci­óra uta­zott ket­tes­ben ked­ve­sé­vel. Má­té­val elő­ször ja­nu­ár­ban a Maldív-szi­ge­tekre re­pül­tek.

Ezt üzente szerelmének Curtis Amerikából

Ezt üzente szerelmének Curtis Amerikából

A rap­per két hétre uta­zott el.

A rap­per Maj­ká­val, és más ba­rá­ta­i­val két hétre uta­zott az Egye­sült Ál­la­mokba. Cur­ti­sék most nem vit­ték ma­guk­kal pár­ja­i­kat, igazi pasis ka­land­tú­rára men­tek.

Majka egy fotóval buktatta le Curtist

Majka egy fotóval buktatta le Curtist

A rap­pe­rek ba­rá­ta­ik­kal együtt utaz­tak az Egye­sült Ál­la­mokba.

A rap­pe­rek ba­rá­ta­ik­kal együtt utaz­tak az Egye­sült Ál­la­mokba, most éppen Las Ve­gas­ban van­nak. Majka cso­mag­jai nem ér­kez­tek meg, ami miatt na­gyon dühös, ezért Cur­ti­sék pró­bál­ják fel­vi­dí­tani.

Nehéz órákat élt át Gianni Debreczeni Zita miatt, ez történt

Nehéz órákat élt át Gianni Debreczeni Zita miatt, ez történt

Biz­to­san las­san tel­het­tek a per­cek, amíg Gi­anni An­no­ni­nak vá­ra­koz­nia kel­lett.

Biz­to­san las­san tel­het­tek a per­cek, amíg Gi­anni An­no­ni­nak vá­ra­koz­nia kel­lett.

Teljes döbbenet a rádióban, kiszivárgott Károly herceg intim titka

Teljes döbbenet a rádióban, kiszivárgott Károly herceg intim titka

A her­ceg is meg­le­pő­dött, ami­kor nyíl­tan ne­ki­sze­gez­ték a kér­dést. Egy­ből el is ká­rom­kodta magát!

Titokban lépett le Harry mellől Meghan Markle

Titokban lépett le Harry mellől Meghan Markle

Nem akart a ki­rá­lyi csa­lád­dal lenni.

A le­endő her­cegné nem akart a ki­rá­lyi csa­lád­dal lenni, in­kább meg­lá­to­gatta az anyu­ká­ját.

Bajba került Amerikában Majka, felrobban a dühtől

Bajba került Amerikában Majka, szinte felrobban a dühtől

A nép­szerű rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból. A Fa­ce­book-ol­da­lán tá­lalt ki a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból. A Fa­ce­book-ol­da­lán tá­lalt ki a tör­tén­tek­ről.

Ezt üzente Amerikából szerelmének Curtis

Ezt üzente Amerikából szerelmének Curtis

A nép­szerű rap­per egy napja ér­ke­zett meg az Egye­sült Ál­la­mokba, de máris hi­ány­zik neki ba­rát­nője. Cur­tis ta­valy má­jus­ban jött össze Krisz­ti­vel, aki­vel azóta is ha­tal­mas sze­re­lem­ben élnek.

A nép­szerű rap­per egy napja ér­ke­zett meg az Egye­sült Ál­la­mokba, de máris hi­ány­zik neki ba­rát­nője.

Húsvét az utazás ünnepe is lett

Húsvét az utazás ünnepe is lett

Idén má­sod­szor négy­na­pos a hús­véti ünnep.

Idén má­sod­szor négy­na­pos a hús­véti ünnep, mi­u­tán ta­valy a Fi­desz-KDNP ja­vas­la­tára nagy­pén­te­ket is mun­ka­szü­neti nappá nyil­vá­ní­totta a par­la­ment. A csa­lá­dok ki­hasz­nál­ják ezt.

Nem hiszed el, ki teszi boldoggá a TV2 sztárját

Nem hiszed el, ki teszi boldoggá a TV2 sztárját

Gönczi Gábor él­vezi az apa­sá­got.

Gönczi Gábor él­vezi az apa­sá­got, és ami­óta csa­ládja van, a hús­vét is más ér­tel­met nyert. Már nem jár lo­csol­kodni, in­kább el­uta­zik sze­ret­te­i­vel.

Újabb magyar sztárszínész hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztárszínész hagyta el hazánkat

Be­reczki Zol­tán in­du­lás előtt, a re­pü­lő­ről posz­tolt. Azt nem árulta el, hova uta­zik és azt sem, mennyi időre.

Be­reczki Zol­tán in­du­lás előtt, a re­pü­lő­ről posz­tolt. Azt nem árulta el, hova uta­zik és azt sem, mennyi időre. Az min­den­esetre be­szé­des, hogy a fotó alá annyit írt: off! A hazai sztár­vi­lág­ból már sokan kül­föl­dön élnek, mint pél­dául Har­gi­tai Bea, Pol­gár Kriszta, Gom­bos Edina.

Álomnyaralásra vitte szerelmét Király Viktor

Álomnyaralásra vitte szerelmét Király Viktor

A pár né­hány nap­pal ez­előtt uta­zott el, hogy aztán me­se­beli kör­nye­zet­ben ro­man­ti­káz­za­nak! Anita és Vik­tor jól érzik ma­gu­kat ket­tes­ben, és a kör­nyék ne­ve­ze­tes­sé­geit is meg­lá­to­gat­ják.

Az éne­kes és ba­rát­nője irigy­lésre méltó he­lyen pi­hen­nek!

Elképesztő luxus várta Ördög Nóráékat a világ végén

Elképesztő luxus várta Ördög Nóráékat a világ végén

Vi­lág­járó csa­láddá vál­tak.

Ná­ná­siék igazi vi­lág­járó csa­láddá vál­tak az utóbbi idő­ben. Ebben a hó­nap­ban Dél-Ko­re­á­ban jár­tak, és min­dent do­ku­men­tál­tak.

Családjával hagyja el az országot Majka

Családjával hagyja el az országot Majka

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra.

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra és per­sze idén sem ma­rad­hat el a nagy uta­zás. Talán éppen úton van­nak.

Így küzdötte le félelmét Horváth Éva

Így küzdötte le félelmét Horváth Éva

Az egy­kori mo­dell egész Ázsiát be­járta alig 10 hó­na­pos kisfi­á­val. Most a Bali szi­ge­tén átélt, kü­lön­le­ges él­mé­nyeit lát­ha­tod blog­já­nak leg­újabb epi­zód­já­ban.

Az egy­kori mo­dell egész Ázsiát be­járta alig 10 hó­na­pos kisfi­á­val. Most a Bali szi­ge­tén átélt kü­lön­le­ges él­mé­nyeit lát­ha­tod blog­já­nak leg­újabb epi­zód­já­ban.

Komoly óvintézkedéseket tesz külföldi utazása előtt Rubint Réka!

Komoly óvintézkedéseket tesz külföldi utazása előtt Rubint Réka!

Egy hét múlva Zan­zi­bárra uta­zik a csa­lád­já­val és kö­ve­tő­i­vel.

A fit­nesz­lady egy hét múlva Zan­zi­bárra uta­zik a csa­lád­já­val és kö­ve­tő­i­vel, hogy át­adja a moz­gás sze­re­te­tét az aktív pi­he­nésre vá­gyók­nak.

Meglepő ötlet, végleg külföldre költözhet Bódi Sylvi!

Meglepő ötlet, végleg külföldre költözhet Bódi Sylvi!

A csi­nos mo­dell ér­de­kes ter­vet eszelt ki, meg­va­ló­sí­taná azt, amit min­den ember sze­retne a szíve mé­lyén.

A csi­nos mo­dell ér­de­kes ter­vet eszelt ki, meg­va­ló­sí­taná azt, amit min­den ember sze­retne a szíve mé­lyén.

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

Me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak.

A hideg, téli idő­já­rás he­lyett a ma­gyar hí­res­sé­gek me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak, ott pi­he­nik ki a ma­gu­kat.

Azt reméli a magyar énekesnő, Mexikóban teherbe esik

Azt reméli a magyar énekesnő, Mexikóban teherbe esik

Judy na­gyon vá­gyik még egy gye­rekre.

A Judy és férje mun­ká­juk miatt nem tud­nak elég időt együtt töl­teni. Ezért úgy dön­töt­tek, ki­vesz­nek két hét sza­bad­sá­got és el­utaz­tak Me­xi­kóba.

Télből a nyárba: Így úszhatod meg sokkal kevesebből az utazást

Télből a nyárba: Így úszhatod meg sokkal kevesebből az utazást

Sokan vá­laszt­ják télen a tró­pu­so­kat.

Egyre több ma­gyar vá­lasztja télen a forró, tró­pusi ég­haj­latú or­szá­go­kat úti célul. Még most is ja­vá­ban düg­bö­rög a fő­sze­zon, de az év­szak­váltó uta­zás­nak azért van­nak a há­tul­ütői. Eze­ket se­gí­tünk el­ke­rülni!

Csernobilban nyaral a magyar házaspár

Csernobilban nyaral a magyar házaspár

Skoda Ni­ko­lett és férje, Gábor, ismét Cser­no­bil­ban ké­szül.

Van­nak, akik a ten­ger­par­ton, pál­ma­fák alatt süt­ké­rezve, mások a he­gyek­ben sze­ret­nek pi­henni - és itt van Skoda Ni­ko­lett és férje, Gábor, akik Cser­no­bil­ban érzik jól ma­gu­kat.

Dögös bikiniben mutatta meg vadító testét a magyar sztár felesége

Forró, bikiniben mutatta meg vadító testét a magyar sztár felesége

Ca­ra­mel Du­bajba uta­zott a csa­lád­já­val, ott ké­szült a fotó.

Ca­ra­mel Du­bajba uta­zott csa­lád­já­val, hogy ki­pi­henje az el­múlt hó­na­pok fá­ra­dal­mait. Ott ké­szült a kép.

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Pedig a hol­land is­ko­lák döntő több­sége min­den évben sok kül­földi ki­rán­du­lást szer­vez.

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ké­szülj fel a meg­döb­bentő lát­ványra!

Ami­kor ele­ged van a tu­ris­ta­giccsek­ből, akkor menj oda, ahol nin­cse­nek sokan. Ké­szülj fel a meg­döb­bentő lát­ványra!

Óriási fordulat Cserpes Laura és Gyurta Dani kapcsolatában

Óriási fordulat Cserpes Laura és Gyurta Dani kapcsolatában

Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­kapja az olim­pi­kont.

Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­kapja az olim­pi­kont.

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

Fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

A nép­szerű éne­kesnő fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

A há­zas­pár ez al­ka­lom­mal a gyer­me­keik nél­kül, ket­tes­ben uta­zott el pi­henni.

Bevallotta, betegség miatt zárkózott be otthonába Bódi Sylvi

Bevallotta, betegség miatt zárkózott be otthonába Bódi Sylvi

Na­po­kon ke­resz­tül ki sem moz­dult la­ká­sá­ból a mo­dell. El­mondta, mi­lyen be­teg­sé­gek­től szen­ve­dett.

Na­po­kon ke­resz­tül ki sem moz­dult la­ká­sá­ból a mo­dell. El­mondta, mi­lyen be­teg­sé­gek­től szen­ve­dett.

Télből a nyárba? Ezeket a strandokat inkább kihagynánk!

Télből a nyárba? Ezeket a strandokat inkább kihagynánk!

Saj­nos a leg­cso­dá­sabb he­lye­ken is érhet ben­nün­ket kel­le­met­len meg­le­pe­tés: cápák, me­dú­zák, és még...

Saj­nos a leg­cso­dá­sabb he­lye­ken is érhet ben­nün­ket kel­le­met­len meg­le­pe­tés: cápák, me­dú­zák, és még...

Szigetek, ahova nem mennél nyaralni

Szigetek, ahova nem mennél nyaralni

Soha nem ta­lál­nád ki, mennyire bi­zarr szi­ge­tek lé­tez­nek a vi­lá­gon!

Több macska vagy kígyó, mint ember, kö­te­lező gáz­ál­arc - a va­ló­ság ez­út­tal is fe­lül­múlja a kép­ze­le­tet. Soha nem ta­lál­nád ki, mennyire bi­zarr szi­ge­tek lé­tez­nek a vi­lá­gon!

Botrányos dolgot tett a kecskeméti tanárnő: több diák is érintett

Botrányos dolgot tett a kecskeméti tanárnő: több diák is érintett

Át­vert min­den­kit.

Több mint száz is­ko­lás gye­re­ket és csa­lád­ju­kat ká­ro­sí­totta meg azzal, hogy uta­zást hir­de­tett, de csak a pénzt szedte be.

Ingyenüdülésre is lehet már pályázni!

Ingyenüdülésre is lehet már pályázni!

Nyug­dí­ja­sok­nak hir­det­tek üdü­lési pá­lyá­za­tot, ér­de­mes ki­hasz­nálni a le­he­tő­sé­ge­ket! Mu­tat­juk, mi­lyen fel­té­te­lek­nek kell ele­get tenni.

A Ma­gyar Nem­zeti Üdü­lési Ala­pít­vány az egész­ség meg­őr­zé­sé­hez szük­sé­ges aktív ki­kap­cso­ló­dás elő­se­gí­tése ér­de­ké­ben üdü­lési pá­lyá­za­tot hir­de­tett nyug­dí­ja­sok­nak, a kö­vet­kező fel­té­te­lek­kel.

Vele utazott el Hosszú Katinka

Barátság, vagy szerelem? Vele utazott el Hosszú Katinka

Egy har­ma­dik fél mel­lett vi­gasz­ta­lód­hat Hosszú Ka­tinka. A ka­pos­vári Dudás Dá­ni­elt egy éve el­ső­ként vette ma­gá­hoz edzeni a Tusup-Hosszú há­zas­pár.

Egy har­ma­dik fél mel­lett vi­gasz­ta­lód­hat Hosszú Ka­tinka. A ka­pos­vári Dudás Dá­ni­elt egy éve el­ső­ként vette ma­gá­hoz edzeni a Tusup-Hosszú há­zas­pár.

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

A szí­nész szinte tel­jes ti­tok­ban uta­zott haza Ka­na­dá­ból. Ál­lí­tó­lag már volt ked­vese új sze­rel­mé­vel is össze­fu­tott.

A szí­nész szinte tel­jes ti­tok­ban uta­zott haza Ka­na­dá­ból.

Hihetetlen de igaz: itt lopták meg a TV2 műsorvezetőjét

Hihetetlen de igaz: itt lopták meg a TV2 műsorvezetőjét

Nóra és férje sem hit­tek a sze­mük­nek.

Nóra és férje sem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor hűlt he­lyét ta­lál­ták a ház előtt ha­gyott já­ték­nak...

Halálra rémült Ördög Nóra kislánya: Ezért fakadt sírva

Halálra rémült Ördög Nóra kislánya: Ezért fakadt sírva

Min­den csa­ládi al­bum­ban van ilyen...

Min­den csa­ládi al­bum­ban van egy kép, amin egy gyer­kőc a szép pil­la­nat el­le­nére is zokog. Már Nó­rá­ék­nak is.

Hosszú Katinka elhagyta az országot, magányra vágyik?

Hosszú Katinka elhagyta az országot, magányra vágyik?

Ka­rá­csony más­nap­ján még szü­le­i­vel volt Baján, azóta nem hal­lani a baj­nok­nő­ről.

5 ok, hogy miért utazz el Salzburgba

5 ok, hogy miért utazz el Salzburgba

Han­gu­la­tos bel­vá­rosa tö­ké­le­tes hely­szín egy ad­venti ki­ruc­ca­násra

Salz­burg csak pár órás au­tóútra fek­szik Ma­gyar­or­szág­tól. A cso­dás ter­mé­szeti kör­nye­zete és a han­gu­la­tos bel­vá­rosa tö­ké­le­tes hely­szín egy ad­venti hét­végi ki­ruc­ca­násra

Sebestyén Balázs megmutatta gyönyörű feleségét, itt karácsonyoznak

Sebestyén Balázs megmutatta gyönyörű feleségét, itt karácsonyoznak

Egy ilyen fotó után ugyan ki ne iri­gyelné a mű­sor­ve­ze­tőt?

Egy ilyen fotó után ugyan ki ne iri­gyelné a nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­ze­tőt?

Ezért kell elutaznod Párizsba

Ezért kell elutaznod Párizsba

Pá­rizs Eu­rópa egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb hely­színe, amit egy­szer látni kell.

Pá­rizs Eu­rópa egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb hely­színe, amit egy­szer min­den uta­zó­nak lát­nia kell. Ady Endre ked­venc vá­rosa, ahol a költő hét­szer is meg­for­dult, nem vé­let­le­nül lett ilyen nép­szerű.

Kiderült, ezért hagyja el az országot Bangó Margit lánya

Kiderült, ezért hagyja el az országot Bangó Margit lánya

A ka­rá­csonyt se tölti itt­hon.

A ka­rá­csonyt se tölti itt­hon a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész gyer­meke.

10 érdekes tény Spanyolországról

10 érdekes tény Spanyolországról

Spa­nyol­or­szág az egyik leg­nép­sze­rűbb nya­ra­lási cél­pont Eu­ró­pá­ban. A cso­dá­la­tos or­szág nem­csak lé­leg­zet­el­ál­lító ten­ger­par­tok­kal, hanem iz­gal­mas tör­té­ne­lem­mel is ren­del­ke­zik.

Spa­nyol­or­szág az egyik leg­nép­sze­rűbb nya­ra­lási cél­pont Eu­ró­pá­ban. A cso­dá­la­tos me­di­ter­rán or­szág nem­csak lé­leg­zet­el­ál­lító ten­ger­par­tok­kal, hanem iz­gal­mas tör­té­ne­lem­mel is.

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni. A kü­lön­le­ges Gaudí-épü­le­tek, a ten­ger­part, a pál­ma­fák és a na­rancs­fa­li­ge­tek, az íz­le­tes éte­lek és a laza, déli han­gu­lat min­den­kit el­va­rá­zsol.

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni. Még soha senki nem jött haza csa­ló­dot­tan a város meg­lá­to­ga­tása után.

Ezt látnod kell, itt romantikázik szerelmével Király Viktor

Ezt látnod kell, itt romantikázik szerelmével Király Viktor

A nép­szerű éne­kes el­árulta, hova vitte el ked­ve­sét. Gyö­nyörű he­lyen töl­tik ket­tes­ben az ide­jü­ket.

Ezek a világ legrövidebb repülőútjai

Ezek a világ legrövidebb repülőútjai

Kí­ván­csi vagy, hogy hol van­nak?

Gon­dol­tad volna, hogy van­nak olyan he­lyek a vi­lág­ban, ahol pár km-t is re­pü­lő­vel kell meg­tenni, mivel szá­raz­föl­dön kö­rül­mé­nye­sebb lenne az uta­zás?

18 karikás fotót posztolt gyönyörű barátnőjéről Király Viktor

18 karikás fotót posztolt gyönyörű barátnőjéről Király Viktor

A ma­gyar éne­kes Tel Aviv ten­ger­part­ján kapta len­cse­végre sze­rel­mét.

A ma­gyar éne­kes Tel Aviv ten­ger­part­ján kapta len­cse­végre sze­rel­mét.

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

A Sz­tár­ban Sztár után ráfér a pi­he­nés a nép­szerű éne­kesre, aki sze­rel­mé­vel uta­zott el.

A Sz­tár­ban Sztár után ráfér a pi­he­nés a nép­szerű éne­kesre, aki sze­rel­mé­vel uta­zott el.

Elképesztő helyek Balin, amiket még nem árasztott el a tömeg

Elképesztő helyek Balin, amiket még nem árasztott el a tömeg

Most olyan he­lye­ket mu­ta­tunk, ahol el tudod ke­rülni a tö­me­get és él­vez­he­ted a kü­lön­le­ges ter­mé­szeti cso­dá­kat.

Elkezdődött: Kísérd el élete kalandjára Ördög Nórát!

Elkezdődött: Kísérd el élete kalandjára Ördög Nórát!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője meg­ér­ke­zett...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője meg­ér­ke­zett Vi­et­namba, ahol kez­de­tét veszi a TV2 or­szá­go­kon át­ívelő ka­landja. Less be a ku­lisszák mögé!

Ezek a világ leglátványosabb autóútjai

Ezek a világ leglátványosabb autóútjai

2018-ban meg­lep­néd magad egy kü­lön­le­ges uta­zás­sal? Most mu­ta­tunk öt road trip öt­le­tet, mely egy életre szóló ka­land lehet.

Egy iga­zán em­lé­ke­ze­tes uta­zási hely­színt ke­re­sel? 2018-ban meg­lep­néd magad egy kü­lön­le­ges uta­zás­sal? Most mu­ta­tunk öt road trip öt­le­tet, mely egy életre szóló ka­land lehet.

Itt a megoldás, hogy ne szedj fel mindig pár kilót, ha pihenni mész

Itt a megoldás, hogy ne szedj fel mindig pár kilót, ha pihenni mész

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy plusz ki­lók­kal ér­ke­zel vissza a nya­ra­lás vagy egy well­ness­hét­vége után?

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy plusz ki­lók­kal ér­ke­zel vissza a nya­ra­lás vagy egy well­ness­hét­vége után? Habár egy vagy két ilyen meg­en­ge­dős al­ka­lom­mal még va­ló­szí­nű­leg nem fogsz lát­vá­nyo­san el­hízni, de azért ér­de­mes oda­fi­gyelni az ét­ke­zésre.

Itt a teljes igazság: Ezért hagyta el az országot Hódi Pamela

Itt a teljes igazság: Ezért hagyta el az országot Hódi Pamela

Berki Krisz­tián exe né­hány napja dön­tött úgy, hogy össze­cso­ma­gol kis­lá­nyá­val, Na­ti­ká­val.

Berki Krisz­tián exe né­hány napja dön­tött úgy, hogy össze­cso­ma­gol kis­lá­nyá­val, Na­ti­ká­val.

Hajdú Péternek elege lett: Elhagyta az országot

Hajdú Péternek elege lett: Elhagyta az országot

Hogy hol jár, azt nem tud­juk...

A mű­sor­ve­ze­tő­nek elege lett a be­kö­szöntő őszi idő­já­rás­ból és el­uta­zott egy ki­csit nap­für­dőzni. Hogy hol jár, azt nem tud­juk, de irigy­ke­dünk.

Hihetetlen: Afrikai király fogadta a magyar szépségkirálynőt

Hihetetlen: Afrikai király fogadta a magyar szépségkirálynőt

Fan­tasz­ti­kus na­po­kat tölt az af­ri­kai or­szág­ban a 2016-os Miss World Hun­gary győz­tese, Ge­len­csér Tímea.

Aludni sem tudott a Sztárban Sztár kiesője

Aludni sem tudott a Sztárban Sztár kiesője

A fi­a­tal éne­kes szinte a stú­di­ó­ból in­dult a re­pü­lő­térre és meg sem állt Ber­li­nig. Ki­csit gyű­rött a srác, de este már a szín­pa­don bi­zo­nyít.

A fi­a­tal éne­kes szinte a stú­di­ó­ból in­dult a re­pü­lő­térre és meg sem állt Ber­li­nig. Ki­csit gyű­rött a srác, de este már a szín­pa­don bi­zo­nyít.

Letarolta a netet a Budapesten grimaszoló turista fotója

Letarolta a netet a Budapesten grimaszoló turista fotója

Egy fi­a­tal nőnek elege lett a nyá­las-csö­pö­gős ké­pek­ből, ezért saját stí­lus­ban kez­dett szelfi­ket lőni.

Erre nem mondhatsz nemet! Ezért kell látnod Rómát

Erre nem mondhatsz nemet! Ezért kell látnod Rómát

Ren­ge­teg dolog szól mel­lette.

Ren­ge­teg dolog szól amel­lett, hogy pár napot Ró­má­ban tölts el. Sok min­den olyan dolog van, ami­ért ér­de­mes el­lá­to­gatni az örök vá­rosba!

Eldugott csodahelyek a világban: Kevés turista, rengeteg látnivaló!

Eldugott csodahelyek a világban: Kevés turista, rengeteg látnivaló!

Ha zavar a tömeg, akkor ebbe a 7 or­szágba ér­de­mes el­utaz­nod.

Ha zavar a tömeg, akkor ebbe a 7 or­szágba ér­de­mes el­utaz­nod.

Ilyen csodálatos kebleket még nem láttál, villantott a magyar modell

Ilyen csodálatos kebleket még nem láttál, villantott a magyar modell

Ge­len­csér Tímea éppen Af­ri­ká­ban van, ahol bi­kini fo­tó­zá­son is részt vett.

Ge­len­csér Tímea éppen Af­ri­ká­ban van, mert meg­hív­ták a hat­va­na­dik Miss Ghána vá­lasz­tásra.

Kitilthatják Izraelből Steiner Kristófot!

Kitilthatják Izraelből Steiner Kristófot!

Nem­so­kára Ma­gyar­or­szágra uta­zik, ám kér­dés, hogy lesz-e visszaút?

A ked­velt tévés mű­sor­ve­zető nem­so­kára Ma­gyar­or­szágra uta­zik, ám kér­dés, hogy lesz-e szá­mára visszaút? Az iz­ra­eli ha­tó­sá­gok ki­to­lon­col­hat­ják az or­szág­ból, mi­u­tán egy nő meg­vá­dolta.

A jó cseh sörökért nem kell Prágáig utazni

A jó cseh sörökért nem kell Prágáig utazni

Mu­ta­tunk egy kö­ze­lebbi cél­pon­tot.

Egy hét­végi ki­kap­cso­ló­dásra, sör­tú­rára in­dul­nál a ba­rá­tok­kal Cseh­or­szágba? Nem kell Prá­gáig men­ne­tek, mu­ta­tunk egy kö­ze­lebbi cél­pon­tot, ami még ol­csóbb is, mint a fő­vá­ros.

Terrorveszély Rómában? Bepánikolva menekült a tömegből Zimány Linda!

Terrorveszély Rómában? Bepánikolva menekült a tömegből Zimány Linda!

Ki­ké­szíti a ter­ro­riz­mus!

A gyö­nyörű jo­gász-mo­dell leg­na­gyobb szen­ve­dé­lye az uta­zás! Mos­ta­ná­ban vi­szont egyre gyak­rab­ban lesz úrrá rajta a fé­le­lem! Zi­mány Lin­dát el­bor­zasztja, ami a vi­lág­ban tör­té­nik, ki­ké­szíti a ter­ro­riz­mus!

Európa bulifővárosa nincs is olyan messze

Európa bulifővárosa nincs messze

Eu­rópa bu­li­fő­vá­ro­sá­ban min­den éj­szaka olyan, mintha pén­tek éj­szaka lenne. Bárok, klu­bok so­ka­sága várja a szó­ra­kozni vá­gyó­kat, le­gyen az egy hét­fői vagy akár egy va­sár­napi éj­szaka.

Eu­rópa bu­li­fő­vá­ro­sá­ban min­den éj­szaka olyan, mintha pén­tek lenne. Bárok, klu­bok so­ka­sága várja a szó­ra­kozni vá­gyó­kat.

Őrület, ezért a videóért imádják a turisták Budapestet! Láttad már?

Őrület, ezért a videóért imádják a turisták Budapestet! Láttad már?

Lé­leg­zet­el­ál­lító fel­vé­te­le­ket ké­szí­tett a fő­vá­ros­ról egy in­ter­ne­tes por­tál, a vi­deót több ezren meg­osz­tot­ták.

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Judyt kö­vér­nek ti­tu­lál­ták.

Judy ar­cá­ról kevés do­log­gal lehet le­tö­rölni a mo­solyt, de leg­utóbb dup­lán meg­bán­tot­ták. Ott ta­lál­ták el, ahol na­gyon fáj neki.

Ezért utazz te is Grúziába

Ezért utazz te is Grúziába

Grú­zi­ába a Wizz Air já­ra­ta­i­nak kö­szön­he­tően már potom pén­zért el­jut­ha­tunk. Az eddig szinte érin­tet­len, ne­he­zen el­ér­hető or­szág már egy kar­nyúj­tás­nyira fek­szik tő­lünk.

Grú­zi­ába a Wizz Air já­ra­ta­i­nak kö­szön­he­tően már potom pén­zért el­jut­ha­tunk. Az eddig szinte érin­tet­len, ne­he­zen el­ér­hető or­szág már egy kar­nyúj­tás­nyira fek­szik tő­lünk. A le­he­tő­sé­ge­ket pedig ér­de­mes ki­hasz­nálni, hi­szen az or­szá­got járva rej­tett cso­dákra buk­kan­ha­tunk. Most össze­szed­tük a leg­főbb oko­kat, hogy miért in­dulj útnak te is.