CÍMKE: 'utazás'

"Egyéjszakás kalandjáról" osztott meg fotót Ördög Nóra

"Egyéjszakás kalandjáról" osztott meg fotót Ördög Nóra

A csi­nos mű­sor­ve­zető és férje, Ná­nási Pál ez­út­tal Auszt­ria egyik te­le­pü­lé­sét fe­dez­ték fel.

Kész horror: ezt viszi magával II. Erzsébet minden utazásra

Kész horror: ezt viszi magával II. Erzsébet minden utazásra

Még mor­bi­dabbá teszi a dol­got, hogy fia, Ká­roly her­ceg is kö­veti a pél­dá­ját.

Pánik a repülőn: az énekesnő totálisan kiakadt

Pánik a repülőn: az énekesnő totálisan kiakadt

Miley Cyrus a csa­lád­já­val uta­zott, mikor nagy baj tör­tént a gépen.

Miley Cyrus a csa­lád­já­val uta­zott, mikor nagy baj tör­tént a gépen.

Lelepleződött, így mérgesedik el a helyzet Meghan és Katalin között

Lelepleződött, így mérgesedik el a helyzet Meghan és Katalin között

A hét her­cegné nem szív­leli egy­mást, és erre itt az újabb bi­zo­nyí­ték.

A hét her­cegné nem szív­leli egy­mást, és min­dent meg­tesz­nek azért, hogy útjuk ne ke­resz­tezze a má­si­két.

Megtörte a csendet Demcsák Zsuzsa, ez a helyzet a férjével

Megtörte a csendet Demcsák Zsuzsa, ez a helyzet a férjével

Várja, hogy újra ta­lál­koz­has­son vele.

A tévés már na­gyon várja, hogy újra ta­lál­koz­has­son in­diai sze­rel­mé­vel, aki, ál­lí­tása sze­rint, az egész vi­lágra nyi­tott. Egy­más anya­nyel­vé­vel is is­mer­ked­nek.

Nagy utazásra készül Meghan hercegné: kiderült, mi lesz a kis Archie-val

Nagy utazásra készül Meghan hercegné: kiderült, mi lesz a kis Archie-val

A ki­rá­lyi csa­lád ra­jon­gói már na­gyon ag­gód­tak.

A ki­rá­lyi csa­lád ra­jon­gói már na­gyon ag­gód­tak.

Kiverte a biztosítékot Kamilla hercegné, kiakadtak rá a britek

Kiverte a biztosítékot Kamilla hercegné, kiakadtak rá a britek

Ka­milla imád vá­sá­rolni.

Ka­milla imád vá­sá­rolni, de egy uta­zás során még magán is túl­tett. Ezzel sem lopta be magát a ki­rá­lyi csa­lád kö­ve­tő­i­nek szí­vébe.

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a magyar sztárok

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a magyar sztárok

Álom­szép or­szá­gokba lá­to­gat­tak el.

Álom­szép or­szá­gokba lá­to­gat­tak el idén is a hazai sztá­rok, hogy ki­pi­hen­hes­sék az el­múlt idő­szak fá­ra­dal­mait.

Mi a fontosabb? Súlyos hibát követhet el Meghan hercegné

Mi a fontosabb? Súlyos hibát követhet el Meghan hercegné

A ra­jon­gók szá­mára igen­csak ag­gasztó hírek jöt­tek a her­cegné jö­vő­beli ter­ve­i­ről.

A ra­jon­gók szá­mára igen­csak ag­gasztó hírek jöt­tek a her­cegné jö­vő­beli ter­ve­i­ről. Még semmi sem biz­tos, de máris kri­ti­zál­ják!

Elhagyta az országot Bochkor Gábor

Elhagyta az országot Bochkor Gábor

A rá­diós Ame­ri­kába uta­zott, ahol meg­lá­to­gatta ba­rá­tait is, töb­bek kö­zött Pol­gár Krisz­tát és csa­lád­ját. A ta­lál­ko­zó­ról fotó is ké­szült, amit az egy­kori szép­ség­ki­rálynő osz­tott meg.

A rá­diós Ame­ri­kába uta­zott, ahol meg­lá­to­gatta ba­rá­tait is, töb­bek kö­zött Pol­gár Krisz­tát és csa­lád­ját.

Bőröndpakolási tippek nyaraláshoz

Bőröndpakolási tippek nyaraláshoz

Egyre töb­ben égnek va­ká­ció­láz­ban és ter­vez­ge­tik nya­ra­lá­su­kat.

Egyre töb­ben égnek va­ká­ció­láz­ban és ter­vez­ge­tik nya­ra­lá­su­kat, a tanév vé­gé­vel pedig nem­so­kára a csa­lá­dok is útra kel­nek.

Erre senki sem számított, kiderült Meghan hercegné féltve őrzött titka

Erre senki sem számított, kiderült Meghan hercegné féltve őrzött titka

Az is ki­de­rült, hogy mi lesz a her­cegi pár kö­vet­kező úti célja. Úgy tűnik, foly­tat­ják, amit Diana el­kez­dett.

Sokkot kapott a férfi, amikor a hosszú út után belenézett a táskájába

Sokkot kapott a férfi, amikor a hosszú út után belenézett a táskájába

És nem is a lát­vány volt a leg­rosszabb a tör­té­net­ben.

És nem is a lát­vány volt a leg­rosszabb a tör­té­net­ben, hisz az igazi meg­pró­bál­ta­tá­sok csak ez­után jöt­tek.

Elhagyták az országot: így búcsúzott Debreczeni Zita és Gianni

Elhagyták az országot: így búcsúzott Debreczeni Zita és Gianni

A sztár­pár egyik hob­bija az uta­zás, így nem csoda, hogy ismét re­pü­lőre ültek.

A sztár­pár egyik hob­bija az uta­zás, így nem csoda, hogy ismét re­pü­lőre ültek.

Durva, mire készül Meghan hercegné babájával: nem korai ez még?

Durva, mire készül Meghan hercegné babájával: nem korai ez még?

A büszke anyuka máris ren­ge­teg prog­ra­mot ter­vez.

A büszke anyuka máris ren­ge­teg prog­ra­mot ter­vez, ame­lyek kö­zött hosszú uta­zá­sok is sze­re­pel­nek.

Elég elővigyázatosan utazunk?

Vajon elég elővigyázatosan utazunk?

Sokan ter­vez­ge­tik már a nyári sza­bad­sá­got.

Sokan ter­vez­ge­tik már a nyári sza­bad­sá­got, s a hazai biz­to­sí­tók ada­tai alap­ján pedig egyre töb­ben sze­ret­né­nek az út biz­ton­sá­gos­sá­gá­ról is gon­dos­kodni.

Kartondobozférjjel utazik a világ körül

Kartondobozférjjel utazik a világ körül

Az öz­vegy úgy dön­tött, egye­dül sem adja fel az álmát...

Egy auszt­rál há­zas­pár éve­kig egy világ kö­rüli útra vá­gyott, de a férj vá­rat­la­nul rák­ban el­hunyt. Az öz­vegy úgy dön­tött, egye­dül sem adja fel az álmát, és ma­gá­val viszi férje élet­nagy­ságú fény­ké­pét.

Elhagyta az országot: ezzel a videóval búcsúzott Palik László

Elhagyta az országot: ezzel a videóval búcsúzott Palik László

Hat or­szá­got lá­to­gat meg.

Szép ri­por­teri tel­je­sít­ményre ké­szül a mű­sor­ve­zető: mind­össze négy nap alatt hat or­szá­got lá­to­gat majd meg, mun­kája vég­ered­mé­nye va­sár­nap lát­ható majd.

Nagy a titkolózás, de kiderült: ilyen nászútja lehetett Demcsák Zsuzsának

Nagy a titkolózás, de kiderült: ilyen nászútja lehetett Demcsák Zsuzsának

Ál­lí­tó­lag Dem­csák Zsu­zsa sze­relme civil férfi.

Ál­lí­tó­lag Dem­csák Zsu­zsa sze­relme civil férfi, akit meg akar kí­mélni a közfi­gye­lem­től.

Olyat tett a férjét gyászoló asszony, amilyet még nem hallottál

Olyat tett a férjét gyászoló asszony, amilyet még nem hallottál

Meg­le­he­tő­sen bi­zarr, amit a nő ki­ta­lált. Úgy érezte, va­la­hogy va­lóra kell vál­ta­nia a közös ál­mu­kat...

Drámai vallomás: rosszul lett a repülőn Patai Anna

Drámai vallomás: rosszul lett a repülőn Patai Anna

Mély nyo­mot ha­gyott benne.

Mély nyo­mot ha­gyott benne. Azóta nem is uta­zik szí­ve­sen re­pü­lő­gép­pel.

Sokan kiakadtak a MÁV szórólapján

Sokan kiakadtak a MÁV szórólapján

Nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a MÁV-start ro­má­niai já­ra­tait nép­sze­rű­sítő ki­ad­vány, ami egy Avram Iancu szo­bor ké­pé­vel csá­bí­totta Ro­má­ni­ába a tu­ris­tá­kat.

Nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a MÁV-start ro­má­niai já­ra­tait nép­sze­rű­sítő ki­ad­vány, ami egy Avram Iancu szo­bor ké­pé­vel csá­bí­totta Ro­má­ni­ába a tu­ris­tá­kat.

Új sorsjeggyel bővült a Szerencsejáték Zrt. kínálata

Új sorsjeggyel bővült a Szerencsejáték Zrt. kínálata

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. leg­újabb, Vi­lág­járó sors­je­gyei kép­ze­let­ben már a világ kü­lön­böző tá­ja­ira re­pí­te­nek.

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. Vi­lág­járó sors­je­gyei kép­ze­let­ben már a világ kü­lön­böző tá­ja­ira re­pí­te­nek.

Repülőn, fura pózban kapták lencsevégre Weisz Fanni párját

Repülőn, fura pózban kapták lencsevégre Weisz Fanni párját

Weisz Fan­niék el­hagy­ták az or­szá­got.

Weisz Fanni és párja el­hagy­ták az or­szá­got, és ahogy lenni szo­kott, most sem vol­tak egye­dül.

Harry máris magára hagyta a családot

Harry máris magára hagyta a családot

Hiába lett apa Sus­sex her­ceg, a munka nem áll­hat le.

Hiába lett apa Sus­sex her­ceg, a munka nem áll­hat le, és kény­te­len volt ott­hon hagyni a csa­lád­ját.

Vőlegénye nélkül tért haza Rubint Rella, ez az oka

Vőlegénye nélkül tért haza Rubint Rella, ez az oka

A csi­nos mo­dell hosszú be­jegy­zés­ben bú­csú­zott a sze­rel­mé­től a kö­zös­ségi ol­da­lain.

A csi­nos mo­dell hosszú be­jegy­zés­ben bú­csú­zott a sze­rel­mé­től a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Marokkó csodái már csak egy karnyújtásnyira

Marokkó csodái már csak egy karnyújtásnyira

Ha kevés pénz­ből szí­nes ke­leti ka­lan­dokra, af­ri­kai iz­ga­lomra és eg­zo­ti­kumra vá­gyunk, irány Ma­rokkó!

Ha kevés pénz­ből szí­nes ke­leti ka­lan­dokra, af­ri­kai iz­ga­lomra és eg­zo­ti­kumra vá­gyunk, Ma­rokkó lesz a tö­ké­le­tes hely!

Ebben a luxusszobában lazított férjével Weisz Fanni

Ebben a luxusszobában lazított férjével Weisz Fanni

Dol­gozni ment kül­földre.

Dol­gozni ment kül­földre, de a munka után lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött pi­hen­he­tett a pár.

Emberfeletti teljesítmény: Rubint Réka olyat mutatott, amit még soha

Emberfeletti teljesítmény: Rubint Réka olyat mutatott, amit még soha

A fit­nesz­edző szó sze­rint az or­szág min­den pont­jára el­vi­szi a moz­gás sze­re­te­tét.

Goa - ezt egyszer látnod kell!

Goa - ezt egyszer látnod kell!

Az in­diai Goa egy va­lódi földi pa­ra­di­csom, a kont­rasz­tok bá­mu­la­tos vi­lága, az em­beri tö­rek­vés és a ter­mé­szeti cso­dák tája, a zene és a csend ott­hona.

Az in­diai Goa egy va­lódi földi pa­ra­di­csom, a kont­rasz­tok bá­mu­la­tos vi­lága, az em­beri tö­rek­vés és a ter­mé­szeti cso­dák tája, a zene és a csend ott­hona.

Tóth Andi néha jobban érzi magát a párja nélkül

Tóth Andi néha jobban érzi magát a párja nélkül

Az éne­kesnő nem bánja, ha a ked­vese nél­kül kell töl­te­nie az időt, leg­utóbbi uta­zása során is úgy érezte, jobb, ha in­kább a ba­rát­nő­i­vel megy.

Az éne­kesnő nem bánja, ha a ked­vese nél­kül kell töl­te­nie az időt, leg­utóbbi uta­zása során is úgy érezte, jobb, ha in­kább a ba­rát­nő­i­vel megy.

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje nagy uta­zás előtt áll­nak.

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje nagy uta­zás előtt áll­nak.

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Új­já­szü­le­tés­ként él­hette meg a Ken-Edi Tra­vel Hús­vét az Ad­rián című útját 52 utas.

Erről sosem fog beszélni a gyönyörű magyar modell

Erről sosem fog beszélni a gyönyörű magyar modell

Rit­kán ad in­ter­jút, most meg­tette...

Sylvi az év leg­na­gyobb ré­szé­ben nem tar­tóz­ko­dik itt­hon, hi­szen évek óta a szörf utazó nagy­kö­ve­te­ként járja a vi­lá­got. Rit­kán ad in­ter­jút, most meg­tette...

Nem semmi! Sosem látott videó került elő Meghan hercegnéről

Nem semmi! Sosem látott videó került elő Meghan hercegnéről

Nem akár­mi­ért szó­lalt fel!

A fel­vé­tel hó­na­pok­kal az­előtt ké­szült, hogy Harry el­je­gyezte Meg­hant. Nem akár­mi­ért szó­lalt fel!

Elhagyta az országot, innen jelentkezett Tilla

Elhagyta az országot, innen jelentkezett a népszerű tévés műsorvezető, Tilla

Több órát re­pült a fe­le­sé­gé­vel.

Több órát uta­zott fe­le­sé­gé­vel a TV2 sztárja. Rá­adá­sul ígé­re­tet tett a kö­ve­tő­i­nek, amit ha­za­té­rése után vált majd be.

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Kris­tóf és élete párja több mint két hete kel­tek útra, hogy ja­nu­ári es­kü­vő­jü­ket meg­ko­ro­náz­zák.

Kris­tóf és élete párja több mint két hete kel­tek útra, hogy ja­nu­ári es­kü­vő­jük után meg­ko­ro­náz­zák a mé­zes­he­te­ket egy má­so­dik nász­út­tal.

Elhagyták az országot: ide utaztak Rubint Rékáék

Elhagyták az országot: ide utaztak Rubint Rékáék

Kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott.

Idén is kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott Réka az Alak­re­form tá­bor­hoz. In­du­lás előtt még egy közös csa­ládi fo­tó­val be­je­lent­ke­zett a rep­tér­ről.

Rémisztő élményben volt része Rubint Rellának Dél-Koreában!

Rémisztő élményben volt része Rubint Rellának Dél-Koreában!

Ru­bint Réka uno­ka­húga a na­pok­ban az ázsiai or­szágba uta­zott ked­ve­sé­hez.

Ru­bint Réka uno­ka­húga a na­pok­ban az ázsiai or­szágba uta­zott ked­ve­sé­hez, aki né­hány hó­na­pig a helyi csa­pat­nál fo­ci­zik majd.

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

A ba­bá­val ott­hon töl­tött idő­ben csak a ját­szó­té­rig me­rész­ked­tél el? Ez az anyuka egé­szen más­hogy gon­dolta.

A ba­bá­val ott­hon töl­tött idő­ben csak a ját­szó­té­rig me­rész­ked­tél el? Ez az anyuka egé­szen más­hogy gon­dolta.

Hódi Pamela lelép: Kislányának csak az utolsó pillanatban szól

Hódi Pamela lelép: Kislányának csak az utolsó pillanatban szól

Egyet­len pil­la­na­tig sem he­zi­tált...

Pa­mela egyet­len pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor meg­ke­res­ték a TV2-től, hogy in­dul­jon el min­den idők leg­ke­mé­nyebb re­a­li­ty­jé­ben.

Ezt benézte: Százezret bukott a magyar sztár, de nem érdekli

Ezt benézte: Százezret bukott a magyar sztár, de nem érdekli

Kris­tóf he­ro­i­kus nyu­ga­lom­mal vi­seli...

Kris­tóf he­ro­i­kus nyu­ga­lom­mal vi­seli, hogy el­néz­ték a dá­tu­mot re­pü­lő­je­gye­ken, így úja­kat kel­lett ven­niük keddre.

Ezekre a helyekre indít új járatokat Budapestről a fapados társaság

Ezekre a helyekre indít új járatokat Budapestről a fapados társaság

A ko­ráb­ban be­ha­ran­go­zott 9 he­lyen kívül újabb 6 vá­rosba utaz­ha­tunk.

A ko­ráb­ban be­ha­ran­go­zott 9 he­lyen kívül újabb 6 vá­rosba utaz­ha­tunk 2019 őszé­től az egyik leg­na­gyobb fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­ság re­pü­lő­gé­pe­i­vel. Le­gin­kább azok jár­hat­nak jól, akik télen va­la­mi­lyen meleg helyre sze­ret­nek utazni.

Kiderült, ezért hagyta el váratlanul Curtis az országot

Kiderült, ezért hagyta el váratlanul Curtis az országot

Máris össze­cso­ma­golt a rap­per...

Két és fél hét­tel az­után, hogy ki­jött a ka­mu­el­vo­nó­ról, máris össze­cso­ma­golt a szen­ve­dély­be­teg­sé­gek­kel küzdő rap­per... Mind­ezt fotó is bi­zo­nyítja!

Feleannyiért lehet repülni Bécsből, mint Budapestről

Feleannyiért lehet repülni Bécsből, mint Budapestről

Meg­döb­bentő ár­kü­lönb­sé­gek...

Meg­döb­bentő kü­lönb­sé­ge­ket ta­lál­tunk a Wizz Air disz­kont lé­gi­tár­sa­ság jegy­árai kö­zött, pedig ugyan­azo­kat a na­po­kat és úti cé­lo­kat néz­tük.

Már utazni is veszélyes Párizsban és a környékén

Már utazni is veszélyes Párizsban és a környékén

Ta­valy 30 szá­za­lék­kal több sze­xu­á­lis jel­legű tá­ma­dás tör­tént, dön­tően a nők ellen. Ezen belül Pá­rizs­ban 52 szá­za­lék­kal több!

Ta­valy 30 szá­za­lék­kal több sze­xu­á­lis jel­legű tá­ma­dás tör­tént, dön­tően a nők ellen. Ezen belül Pá­rizs­ban 52 szá­za­lék­kal több!

Palik László szomorú hírt közölt, ezzel a képpel búcsúzott

Palik László szomorú hírt közölt, ezzel a képpel búcsúzott

A mű­sor­ve­zető re­mélte, hogy soha nem jön el ez a nap, csa­lád­já­nak mégis haza kel­lett utaz­nia.

A mű­sor­ve­zető re­mélte, hogy soha nem jön el ez a nap, csa­lád­já­nak mégis haza kel­lett utaz­nia.

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

A her­cegné fér­jé­vel egy tit­kos uta­zást is meg­ej­tett, de le­buk­tak.

A her­cegné fér­jé­vel egy tit­kos uta­zást is meg­ej­tett, de le­buk­tak.

Nagyon bevállalós: tangás bikiniben kapták le Bódi Sylvit

Nagyon bevállalós: tangás bikiniben kapták le Bódi Sylvit

Végre vissza­tért a kö­zös­ségi ol­da­lára!

A vi­lág­járó mo­dell hosszú idő után végre vissza­tért a kö­zös­ségi ol­da­lára. Rá­adá­sul egy szexi fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg a ra­jon­góit.

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Több, mint 60 napja nem látta fér­jét.

Palik László több, mint 60 napja nem ta­lál­ko­zott csa­lád­já­val. Fe­le­sége meg­elé­gelte a hely­ze­tet.

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Ma­ga­sabb se­bes­ségre kap­csol a MÁV. Leg­alábbis a sze­rel­vé­nye­ken ta­lál­ható wifi gyor­su­lá­sá­ról tá­jé­koz­tat­ták az uta­so­kat.

Nem hiszed el, kivel hagyta el az országot Dobó Kata

Nem hiszed el, kivel hagyta el az országot Dobó Kata

Alig várta az in­du­lást!

A szí­nésznő szé­les mo­sollyal az arcán je­lent­ke­zett be a bu­da­pesti rep­tér­ről.

Ezt nem gondoltad volna, meglepő kijelentést tett Ördög Nóra

Ezt nem gondoltad volna, meglepő kijelentést tett Ördög Nóra

Több tíz­ezer ki­lo­mé­tert utaz­tak már gye­re­ke­ik­kel Ná­ná­siék.

Több tíz­ezer ki­lo­mé­tert utaz­tak már gye­re­ke­ik­kel Ná­ná­siék.

Kiderült: a hostelek ideje lejárt

Kiderült: a hostelek ideje lejárt

A hos­te­lek ideje le­járt - derül ki a METU ku­ta­tá­sá­ból

A hos­te­lek ideje le­járt - derül ki a Bu­da­pesti Met­ro­po­li­tan Egye­tem (METU) ok­ta­tói által fi­a­tal uta­zók kö­ré­ben vég­zett ku­ta­tás­ból.

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

A szí­nésznő re­pü­lő­vel uta­zott, de nem sok­kal a fel­szál­lás után fül­sü­ke­títő dur­ra­nást hal­lott.

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Rá­adá­sul nem akár­hová ment! A ki­rálynő biz­to­san nem örül az ex­szí­nésznő ki­ruc­ca­ná­sá­nak.

Rá­adá­sul nem akár­hová ment! A ki­rálynő biz­to­san nem örül az ex­szí­nésznő ki­ruc­ca­ná­sá­nak, főleg, hogy ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban jár.

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

Judit annak ide­jén nyelv­tu­dá­sát mé­lyí­teni ér­ke­zett a ha­tal­mas or­szágba, ahol fél évet töl­tött el.

Judit annak ide­jén nyelv­tu­dá­sát mé­lyí­teni ér­ke­zett a ha­tal­mas or­szágba, ahol fél évet töl­tött el.

Kivételes ocsmánysággal illette utastársait a nő: durva, ami történt

Kivételes ocsmánysággal illette utastársait a nő

Ame­rika leg­na­gyobb lé­gi­tár­sa­sága tá­vo­zásra szó­lí­totta fel a nőt, aki két túl­sú­lyos utas­társa miatt arra pa­nasz­ko­dott, hogy ő már nem fér el az ülés­ben.

Összepakolt a sztárpár: Világkörüli útra indulnak

Összepakolt a sztárpár: Világkörüli útra indulnak

Évek óta Iz­ra­el­ben élnek...

Évek óta Iz­ra­el­ben élnek, de most el­ér­ke­zett­nek lát­ják az időt, hogy hosszabb időre el­hagy­ják ott­ho­nu­kat és be­utaz­zák az egész Föl­det.

Ehhez nagy bátorság kellett: erre vállalkozott Csonka András

Ehhez nagy bátorság kellett: erre vállalkozott Csonka András

Csonka Pici né­hány éve úgy dön­tött: sok­kal töb­bet akar látni a vi­lág­ból.

Csonka Pici né­hány éve úgy dön­tött: sok­kal töb­bet akar látni a vi­lág­ból.

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet! Bár azt nem lehet tudni, pon­to­san me­lyik or­szágba uta­zott, a táj gyö­nyörű!

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet!

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Mióta a szí­nész rá­ta­lált a sokak által ked­velt app­li­ká­ci­óra, ontja ma­gá­ból a vic­ce­sebb­nél vic­ce­sebb vi­de­ó­kat.

Hihetetlen videót közölt a MÁV, ilyen érzés egy HÉV-et vezetni

Hihetetlen videót közölt a MÁV, ilyen érzés egy HÉV-et vezetni

Végre az uta­sok is lát­hat­ják, hogy mennyi oda­fi­gye­lés szük­sé­ges a nagy, zöld-fehér vonat ve­ze­té­sé­hez.

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

Babafakasztó túrára indulnak Weisz Fanniék

Babafakasztó túrára indulnak Weisz Fanniék

A sze­rel­me­sek egy hétre hagy­ják maguk mö­gött a hét­köz­na­pok mó­kus­ke­re­két, és csak egy­más­sal fog­lal­koz­nak majd.

A sze­rel­me­sek egy hétre hagy­ják maguk mö­gött a hét­köz­na­pok mó­kus­ke­re­két, és csak egy­más­sal fog­lal­koz­nak majd.

Teszteltük: jól működik a vonatpótlás a hatvani vonalon

Teszteltük: jól működik a vonatpótlás a hatvani vonalon

Tíz hó­napra le­zár­ták a Bu­da­pest-Hat­van vas­út­vo­nal egyik sza­ka­szát fel­újí­tás miatt.

Tíz hó­napra le­zár­ták a Bu­da­pest-Hat­van vas­út­vo­nal egyik sza­ka­szát fel­újí­tás miatt.

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

A még gye­rek her­ceg fi­a­tal kora el­le­nére el akart utazni ap­já­val Fran­cia­or­szágba a fel­fog­ha­tat­lan bal­eset után.

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött. Si­ke­res­nek ítélte meg az itt töl­tött időt. A bécsi rep­tér­ről je­lent­ke­zett az ame­ri­kai.

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val.

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val, aki azon­nal le­vette őt a lá­bá­ról!

Nem hiszed el, hol bulizott a magyar színész

Nem hiszed el, hol bulizott a magyar színész

Gábor meg­elé­gelte a rossz időt.

Gábor meg­elé­gelte a rossz időt.

Fél áron is utazhatnak februártól a természetjárók

Fél áron is utazhatnak februártól a természetjárók

Meg­vál­to­zik a ter­mé­szet­já­rók szá­mára fel­hasz­nál­ható vas­úti ked­vez­mény, de má­so­kat is érint.

Meg­vál­to­zik a ter­mé­szet­já­rók szá­mára fel­hasz­nál­ható ked­vez­mény, de nem csak őket érinti a vál­to­zás.

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

A Ha­lász­bás­tya előtt ké­szí­tett fotót.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője/férje pár napja azt írta, az első üz­leti út­jára indul idén. A Ha­lász­bás­tya előtt ké­szí­tett fotót.

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Tenya és fi­a­tal kol­lé­ga­nője a Jimmy-mu­si­cal szen­ve­dé­lyes je­le­ne­tei köz­ben sze­ret­tek egy­másba.

Százmilliós örökségéből ment amerikai luxusutazásra Klapka György fia

Százmilliós örökségéből ment amerikai luxusutazásra Klapka György fia

Szép kis sum­mát örö­költ.

Az Arany­em­ber leg­idő­sebb fia sosem volt iga­zán jóban az ap­já­val.

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel.

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a héten szü­le­tés­nap­ját tartó éne­kesnő! Nem akárki re­pí­tette a fel­le­gekbe a 31 esz­ten­dős Tóth Gabit!

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

Ott­ho­ná­ban lá­to­gat­tuk meg...

A Ri­post az ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg a két­gyer­me­kes édes­apát, aki már tudja is, mire költi majd a mesés nye­re­mé­nyét. A férfi bol­do­gan me­sélt.

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Az éne­kesnő három hó­na­pot tölt csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon, és végre újra együtt lehet pár­já­val.

Az éne­kesnő három hó­na­pot tölt csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon, és végre újra együtt lehet pár­já­val.

Egyedül utazott el a magyar színésznő, kiderült, hogy miért döntött így

Egyedül utazott el a magyar színésznő, kiderült, hogy miért döntött így

An­gé­lá­nak szük­sége volt pár nap pi­he­nésre.

An­gé­lá­nak szük­sége volt pár nap pi­he­nésre.

Elképesztő helyre készül a legendás magyar műsorvezető

Elképesztő helyre készül a legendás magyar műsorvezető

65 éve­sen vág bele a ka­landba.

A világ egyik leg­cso­dá­la­to­sabb tá­jára uta­zik ha­ma­ro­san az egy­kori tévés sztár. 65 éve­sen vág bele a ka­landba.

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Máris meg­fogta a nap!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető álom­szép he­lyen lazít csa­lád­já­val, máris meg­fogta a nap!

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott, így min­den el­fog­lalt­sá­gát hir­te­len kel­lett le­mon­da­nia. A kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott.

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott, így min­den el­fog­lalt­sá­gát hir­te­len kel­lett le­mon­da­nia. A kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott.