CÍMKE: 'utazás'

Ezt benézte: Százezret bukott a magyar sztár, de nem érdekli

Ezt benézte: Százezret bukott a magyar sztár, de nem érdekli

Kris­tóf he­ro­i­kus nyu­ga­lom­mal vi­seli, hogy el­néz­ték a dá­tu­mot re­pü­lő­je­gye­ken.

Kiderült, ezért hagyta el az országot Pápai Joci

Kiderült, ezért hagyta el az országot Pápai Joci

Az éne­kes már ja­vá­ban ké­szül az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Kiderült, ezért hagyta el Curtis váratlanul az országot

Kiderült, ezért hagyta el Curtis váratlanul az országot

Két és fél hét­tel az­után, hogy ki­jött a ka­mu­el­vo­nó­ról, máris össze­cso­ma­golt a rap­per...

Két és fél hét­tel az­után, hogy ki­jött a ka­mu­el­vo­nó­ról, máris össze­cso­ma­golt a rap­per...

Palik László szomorú hírt közölt, ezzel a képpel búcsúzott

Palik László szomorú hírt közölt, ezzel a képpel búcsúzott

Nehéz az el­vá­lás.

A mű­sor­ve­zető re­mélte, hogy soha nem jön el ez a nap.

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

A her­cegné fér­jé­vel egy tit­kos uta­zást is meg­ej­tett, de le­buk­tak.

A her­cegné fér­jé­vel egy tit­kos uta­zást is meg­ej­tett, de le­buk­tak.

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Több, mint 60 napja nem látta fér­jét.

Palik László több, mint 60 napja nem ta­lál­ko­zott csa­lád­já­val. Fe­le­sége meg­elé­gelte a hely­ze­tet.

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Ma­ga­sabb se­bes­ségre kap­csol a MÁV. Leg­alábbis a sze­rel­vé­nye­ken ta­lál­ható wifi gyor­su­lá­sá­ról tá­jé­koz­tat­ták az uta­so­kat.

Nagyon bevállalós: tangás bikiniben kapták le Bódi Sylvit

Nagyon bevállalós: tangás bikiniben kapták lencsevégre Bódi Sylvit

A vi­lág­járó mo­dell hosszú idő után végre vissza­tért a kö­zös­ségi ol­da­lára. Rá­adá­sul egy szexi fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg a ra­jon­góit.

A vi­lág­járó mo­dell hosszú idő után végre vissza­tért a kö­zös­ségi ol­da­lára. Friss poszt­já­ban ér­de­kes do­log­ról val­lott, so­ra­i­hoz pedig egy eg­zo­ti­kus he­lyen ké­szült szexi fotót is mel­lé­kelt, férfi ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére.

Ezt nem gondoltad volna, meglepő kijelentést tett Ördög Nóra

Ezt nem gondoltad volna, meglepő kijelentést tett Ördög Nóra

Több tíz­ezer ki­lo­mé­tert utaz­tak már gye­re­ke­ik­kel Ná­ná­siék.

Több tíz­ezer ki­lo­mé­tert utaz­tak már gye­re­ke­ik­kel Ná­ná­siék.

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

A szí­nésznő re­pü­lő­vel uta­zott, de nem sok­kal a fel­szál­lás után fül­sü­ke­títő dur­ra­nást hal­lott.

Nem hiszed el, kivel hagyta el az országot Dobó Kata

Nem hiszed el, kivel hagyta el az országot Dobó Kata

Alig várta az in­du­lást!

A szí­nésznő szé­les mo­sollyal az arcán je­lent­ke­zett be a bu­da­pesti rep­tér­ről.

Kiderült: a hostelek ideje lejárt

Kiderült: a hostelek ideje lejárt

A hos­te­lek ideje le­járt - derül ki a Bu­da­pesti Met­ro­po­li­tan Egye­tem (METU) ok­ta­tói által fi­a­tal uta­zók kö­ré­ben vég­zett ku­ta­tás­ból.

A hos­te­lek ideje le­járt - derül ki a Bu­da­pesti Met­ro­po­li­tan Egye­tem (METU) ok­ta­tói által fi­a­tal uta­zók kö­ré­ben vég­zett ku­ta­tás­ból.

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Rá­adá­sul nem akár­hová ment! A ki­rálynő biz­to­san nem örül az ex­szí­nésznő ki­ruc­ca­ná­sá­nak, főleg, hogy ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban jár.

Rá­adá­sul nem akár­hová ment! A ki­rálynő biz­to­san nem örül az ex­szí­nésznő ki­ruc­ca­ná­sá­nak, főleg, hogy ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban jár.

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

Judit annak ide­jén nyelv­tu­dá­sát mé­lyí­teni ér­ke­zett a ha­tal­mas or­szágba, ahol fél évet töl­tött el.

Judit annak ide­jén nyelv­tu­dá­sát mé­lyí­teni ér­ke­zett a ha­tal­mas or­szágba, ahol fél évet töl­tött el.

Kivételes ocsmánysággal illette utastársait a nő: durva, ami történt

Kivételes ocsmánysággal illette utastársait a nő

Ame­rika leg­na­gyobb lé­gi­tár­sa­sága tá­vo­zásra szó­lí­totta fel a nőt, aki két túl­sú­lyos utas­társa miatt arra pa­nasz­ko­dott, hogy ő már nem fér el az ülés­ben.

Összepakolt a sztárpár: Világkörüli útra indulnak

Összepakolt a sztárpár: Világkörüli útra indulnak

Évek óta Iz­ra­el­ben élnek...

Évek óta Iz­ra­el­ben élnek, de most el­ér­ke­zett­nek lát­ják az időt, hogy hosszabb időre el­hagy­ják ott­ho­nu­kat és be­utaz­zák az egész Föl­det.

Hihetetlen videót közölt a MÁV, ilyen érzés egy HÉV-et vezetni

Hihetetlen videót közölt a MÁV, ilyen érzés egy HÉV-et vezetni

Végre az uta­sok is lát­hat­ják, hogy mennyi oda­fi­gye­lés szük­sé­ges a nagy, zöld-fehér vonat ve­ze­té­sé­hez.

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet! Bár azt nem lehet tudni, pon­to­san me­lyik or­szágba uta­zott, a táj gyö­nyörű!

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet!

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Vajon mit szól­nak ehhez a gye­re­kek?

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Mióta a szí­nész rá­ta­lált a sokak által ked­velt app­li­ká­ci­óra, ontja ma­gá­ból a vic­ce­sebb­nél vic­ce­sebb vi­de­ó­kat.

Teszteltük: jól működik a vonatpótlás a hatvani vonalon

Teszteltük: jól működik a vonatpótlás a hatvani vonalon

Tíz hó­napra le­zár­ták a Bu­da­pest-Hat­van vas­út­vo­nal egyik sza­ka­szát fel­újí­tás miatt.

Tíz hó­napra le­zár­ták a Bu­da­pest-Hat­van vas­út­vo­nal egyik sza­ka­szát fel­újí­tás miatt.

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött. Si­ke­res­nek ítélte meg az itt töl­tött időt. A bécsi rep­tér­ről je­lent­ke­zett az ame­ri­kai.

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val.

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val, aki azon­nal le­vette őt a lá­bá­ról!

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

A még gye­rek her­ceg fi­a­tal kora el­le­nére el akart utazni ap­já­val.

A még gye­rek her­ceg fi­a­tal kora el­le­nére el akart utazni ap­já­val Fran­cia­or­szágba a fel­fog­ha­tat­lan bal­eset után.

Fél áron is utazhatnak februártól a természetjárók

Fél áron is utazhatnak februártól a természetjárók

Meg­vál­to­zik a ter­mé­szet­já­rók szá­mára fel­hasz­nál­ható vas­úti ked­vez­mény, de má­so­kat is érint.

Meg­vál­to­zik a ter­mé­szet­já­rók szá­mára fel­hasz­nál­ható ked­vez­mény, de nem csak őket érinti a vál­to­zás.

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Tenya és fi­a­tal kol­lé­ga­nője a Jimmy-mu­si­cal szen­ve­dé­lyes je­le­ne­tei köz­ben sze­ret­tek egy­másba.

Nem hiszed el, hol bulizott a magyar színész

Nem hiszed el, hol bulizott a magyar színész

Gábor meg­elé­gelte a rossz időt.

Gábor meg­elé­gelte a rossz időt.

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője/férje pár napja azt írta, az első üz­leti út­jára indul idén.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője/férje pár napja azt írta, az első üz­leti út­jára indul idén.

Ide szöktette feleségét Horváth Tomi, gyönyörű helyen romantikáznak

Ide szöktette feleségét Horváth Tomi, gyönyörű helyen romantikáznak

Az éne­kes messzire me­ne­kült a ja­nu­ári fagy elől.

A Me­gasztár ötö­dik szé­ri­á­já­nak győz­tese messzire me­ne­kült a ja­nu­ári fagy elől.

Százmilliós örökségéből ment amerikai luxusutazásra Klapka György fia

Százmilliós örökségéből ment amerikai luxusutazásra Klapka György fia

Szép kis sum­mát örö­költ.

Az Arany­em­ber leg­idő­sebb fia sosem volt iga­zán jóban az ap­já­val.

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Három hó­na­pot tölt a ten­ge­ren­tú­lon.

Az éne­kesnő három hó­na­pot tölt csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon, és végre újra együtt lehet pár­já­val.

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel.

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a héten szü­le­tés­nap­ját tartó éne­kesnő! Nem akárki re­pí­tette a fel­le­gekbe a 31 esz­ten­dős Tóth Gabit!

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

Ott­ho­ná­ban lá­to­gat­tuk meg...

A Ri­post az ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg a két­gyer­me­kes édes­apát, aki már tudja is, mire költi majd a mesés nye­re­mé­nyét. A férfi bol­do­gan me­sélt.

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Máris meg­fogta a nap!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető álom­szép he­lyen lazít csa­lád­já­val, máris meg­fogta a nap!

Egyedül utazott el a magyar színésznő, kiderült, hogy miért döntött így

Egyedül utazott el a magyar színésznő, kiderült, hogy miért döntött így

An­gé­lá­nak szük­sége volt pár nap pi­he­nésre.

An­gé­lá­nak szük­sége volt pár nap pi­he­nésre.

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott.

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott, így min­den el­fog­lalt­sá­gát hir­te­len kel­lett le­mon­da­nia. A kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott.

Elképesztő helyre készül a legendás magyar műsorvezető

Elképesztő helyre készül a legendás magyar műsorvezető

65 éve­sen vág bele a ka­landba.

A világ egyik leg­cso­dá­la­to­sabb tá­jára uta­zik ha­ma­ro­san az egy­kori tévés sztár. 65 éve­sen vág bele a ka­landba.

Ez bámulatos: nem hiszed el, hova utazott a műsorvezető

Ez bámulatos: nem hiszed el, hova utazott a műsorvezető

Köböl Anita 14 órát uta­zott, hogy végre pi­hen­jen. Nézd meg, mi­lyen úti célt vá­lasz­tott!

Köböl Anita 14 órát uta­zott, hogy végre pi­hen­jen. Nézd meg, mi­lyen úti célt vá­lasz­tott!

Liptai Claudia humoránál van: Bohókás képpel lepte meg követőit

Liptai Claudia humoránál van: Bohókás képpel lepte meg követőit

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja csü­tör­tö­kön el­utaz­nak...

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja csü­tör­tö­kön el­utaz­nak, ő pedig már ja­vá­ban pa­ko­lá­szik...

Jó, ha tudod, így utazhatsz szilveszter éjjel Budapesten

Jó, ha tudod, így utazhatsz szilveszter éjjel Budapesten

Min­den metró köz­le­ke­dik majd.

A szo­ká­sos éj­sza­kai já­ra­tok mel­lett min­den metró köz­le­ke­dik majd egész éjjel, rá­adá­sul a bu­szok és a HÉV-já­ra­tok is gya­ko­rib­bak lesz­nek.

Mindenkit meglepett: nem hiszed el, mire készül Bódi Sylvi

Mindenkit meglepett: nem hiszed el, mire készül Bódi Sylvi

Régi álma tel­je­sült a mo­dell­nek.

Régi álma tel­je­sült a mo­dell­nek.

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

Sosem gon­dol­nád, me­lyik vá­rost ér­té­kel­ték a má­so­dik leg­szebb­nek

Az egyik leg­na­gyobb uta­zási ma­ga­zin az ol­va­sók sza­va­za­tai alap­ján össze­ál­lí­totta a világ leg­szebb vá­ro­sa­i­nak lis­tá­ját, sosem gon­dol­nád, me­lyik vá­rost ér­té­kel­ték a má­so­dik leg­szebb­nek 2018-ban.

Szalai a világsztárok kedvenc helyére vitte szilveszterezni a csapatát

Szalai a világsztárok kedvenc helyére vitte szilveszterezni a csapatát

Test­vé­re­i­vel uta­zott Ame­ri­kába a ma­gyar vá­lo­ga­tott né­met­or­szági lé­gi­ósa.

Test­vé­re­i­vel uta­zott Ame­ri­kába a ma­gyar vá­lo­ga­tott lé­giós. Mesés kör­nye­zet­ben él­ve­zik a telet.

10 döbbenetes tény a Holt-tengerről, amik miatt biztosan elutazol oda

10 döbbenetes tény a Holt-tengerről, amik miatt biztosan elutazol oda

A Holt-ten­ger­ről azt talán min­denki tudja, hogy sűrű vizén az ember akár ülve is le­beg­het, nem süllyed el.

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket.

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek. Az uta­zás előtti pil­la­na­tok­ban kap­ták len­cse­végre őket.

Ettől elájulsz: Ilyen körülmények között ünneplik a karácsonyt Berkiék

Ettől elájulsz: Ilyen körülmények között ünneplik a karácsonyt Berkiék

Krisz­tián és fe­le­sége, Mazsi pén­tek reg­gel hagy­ták el az or­szá­got.

Krisz­tián és fe­le­sége, Mazsi pén­tek reg­gel hagy­ták el az or­szá­got.

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Idén har­ma­dik éve zá­rult le a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Idén har­ma­dik éve zá­rult le a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a gyönyörű magyar sztáranyuka

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a gyönyörű magyar sztáranyuka

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte ma­gá­val.

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte ma­gá­val.

Ezért a világsztárért utazott külföldre a magyar énekes

Ezért a világsztárért utazott külföldre a magyar énekes

Le­gen­dás ked­vence kon­cert­jére ment.

Hor­váth Tamás pezs­gő­vel ün­ne­pelte az uta­zást, vi­lág­sztár ked­vence kon­certje miatt ült re­pü­lőre. Élete egyik leg­na­gyobb él­mé­nye vár­hatta Krak­kó­ban.

Figyelmetlen volt Ördög Nóra: Bajba került a reptéren

Figyelmetlen volt Ördög Nóra: Bajba került a reptéren

Van, hogy be­csú­szik egy hiba...

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és csa­lád­já­nak ko­moly ru­tinja van az utaz­ga­tás­ban, de elő­for­dul, hogy ennek el­le­nére is hiba csú­szik a szá­mí­tá­sukba.

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne?

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Újra Bu­da­pes­ten az ázsiai túra után.

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

Itt a bizonyíték: elhagyta az országot Iszak Eszti

Itt a bizonyíték: elhagyta az országot Iszak Eszti

A mű­sor­ve­ze­tőt már na­gyon vár­ták ba­rá­tai, és Eszti is örült, hogy nem kell té­li­ka­bá­tot ven­nie.

A mű­sor­ve­ze­tőt már na­gyon vár­ták ba­rá­tai.

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Most elő­ször lesz ilyen.

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

"Ha Ang­li­á­ban jól akarsz ét­kezni, akkor dél­ben és este is reg­ge­lizz - mondta ál­lí­tó­lag Som­mer­set W. Maugham angol író.

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra. Most három héten át a szakma leg­na­gyobb alak­ja­i­tól ta­nul­hat.

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra. Most három héten át a szakma leg­na­gyobb alak­ja­i­tól les­heti el a for­té­lyo­kat.

Kolléganőjével hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Kolléganőjével hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Lon­don­ból je­lent­ke­zett be a szí­nész.

Lon­don­ból je­lent­ke­zett be a szí­nész. Hogy miért is ült re­pü­lőre és mit is fog ott csi­nálni, ki­de­rül a Ri­post cik­ké­ből.

Jordániába indított járatot a Ryanair

Végre! Jordániába indított járatot a Ryanair

A Rya­nair el­in­dí­totta az első, Bu­da­pes­tet Am­mán­nal össze­kötő já­ra­tát.

A Rya­nair ok­tó­ber végén el­in­dí­totta az első, Bu­da­pes­tet Am­mán­nal össze­kötő köz­vet­len légi já­ra­tát. Jor­dá­ni­á­nak pedig télen is kel­le­mes a klí­mája.

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg Ördög Nóra, aki a csa­lád összes nyil­vá­nos fó­ru­mán egy­szerre in­dí­tott egy sza­va­zást.

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg Ördög Nóra, aki a csa­lád összes nyil­vá­nos fó­ru­mán egy­szerre in­dí­tott egy sza­va­zást.

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

Ren­ge­teg fel­ké­rése és mun­kája van, rá­adá­sul a ma­gán­éle­té­ben is nagy lé­pésre ké­szül.

Ren­ge­teg fel­ké­rése és mun­kája van, rá­adá­sul a ma­gán­éle­té­ben is nagy lé­pésre ké­szül.

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei üt­köz­te­tik róla a vé­le­mé­nyü­ket.

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta.

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

Berki Krisztián összecsomagolt és elhagyta az országot

Berki Krisztián összecsomagolt és elhagyta az országot

Az izom­ce­leb ter­mé­sze­te­sen nem ment egye­dül, hanem a sze­relme, Mazsi is vele tar­tott.

Az izom­ce­leb ter­mé­sze­te­sen nem ment egye­dül, Mazsi is vele tar­tott.

5 mesés hely Magyarországon a hosszú hétvégére

5 mesés hely Magyarországon a hosszú hétvégére

Még min­dig tart az őszi jó idő így ér­de­mes ki­moz­dulni leg­alább egy­szer a négy nap alatt.

Még min­dig tart az őszi jó idő így ér­de­mes ki­moz­dulni leg­alább egy­szer a négy nap alatt. Össze­gyűj­töt­tük Ma­gyar­or­szág leg­szebb és leg­iz­gal­ma­sabb he­lyeit. Vá­lassz úti célt, ehhez adunk egy kis tá­jé­koz­ta­tást, a képek pedig el­visz­nek kép­ze­let­ben így egy­sze­rűbb lesz a dön­tés.

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Dúl a szí­nész­pár kö­zött a sze­re­lem.

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Dúl a szí­nész­pár kö­zött a sze­re­lem.

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott.

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott a camb­ridge-i her­ceg, ami na­gyon nem tet­szik az ott­hon ha­gyott fe­le­sé­gé­nek.

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Iga­zán kü­lön­le­ges he­lyet vá­lasz­tot­tak. Nem vé­let­len, hogy azt gon­dol­ták, ez az uta­zás ti­tok­ban ma­rad­hat...

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Sokan úgy vélik, hogy a 37 éves Meg­han Markle-nek nem kel­lene vár­nia a gyer­mek­vál­la­lás­sal, va­lami még vissza­tartja őt.

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Egy re­pü­lő­gé­pen fi­gyel­tek fel Meg­han her­ceg­nére, aki nem Harry her­ceg­gel uta­zott.

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Harry her­ceg és fe­le­sége nem is tar­tóz­kod­nak majd az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Harry her­ceg és fe­le­sége, Meg­han Markle nem is tar­tóz­kod­nak majd az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Örülhetnek Ördög Nóra rajongói: Itt a nagy bejelentés

Örülhetnek Ördög Nóra rajongói: Itt a nagy bejelentés

Ha­ma­ro­san újra lát­hat­ják őket.

A Ná­nási csa­lád ra­jon­gói vi­szony­lag régen ta­lál­koz­hat­tak Mi­ci­vel és Ven­ci­vel. De ha­ma­ro­san újra lát­hat­ják őket.

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

A ma­gyar úszó Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán.

A ma­gyar úszó­baj­nok Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán most hét­vé­gén. Ok­tó­ber ele­jén Bu­da­pestre lá­to­gat a me­zőny.

Curtis óriási segítséget kapott a botrány után, így próbál felejteni

Curtis óriási segítséget kapott a botrány után, így próbál felejteni

A rap­pert sze­relme lepte meg szü­le­tés­nap­jára, három napra el is búj­tak a világ elől.

A rap­pert sze­relme lepte meg szü­le­tés­nap­jára, három napra el is búj­tak a világ elől.

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Egy álma válik valóra Zimány Lindának: Ezért tér vissza New Yorkba

Egy álma válik valóra Zimány Lindának: Ezért tér vissza New Yorkba

Linda 2013-ban nyerte meg a világ egyik leg­is­mer­tebb mo­dell­ver­se­nyét, most pedig vissza­tér a ten­ge­ren­túlra...

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

A szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket.

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

Megkönyörül Meghan hercegné? Hihetetlen, mit kér tőle apja

Megkönyörül Meghan hercegné? Hihetetlen, mit kér tőle apja

Tho­mas Markle már meg­bánta, hogy bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett, de nem biz­tos, hogy Meg­han ezt el is hiszi neki.

Tho­mas Markle már meg­bánta, hogy bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett, de nem biz­tos, hogy Meg­han ezt el is hiszi neki. Talán már késő bo­csá­na­tot kérni...

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

A világ egyik leg­is­mer­tebb or­go­na­vir­tu­óza egy hó­napja lett nagy­papa. Ha­ma­ro­san uta­zik.

A világ egyik leg­is­mer­tebb or­go­na­vir­tu­óza egy hó­napja lett nagy­papa, így ha­ma­ro­san út­ra­kel, hogy sze­mé­lye­sen is ta­lál­koz­zon a kis­lánnyal.

Meghan hercegnét nem hagyják békén, újabb családtag szállt be a harcba

Meghan hercegnét nem hagyják békén, újabb családtag szállt be a harcba

Az egy­kori szí­nésznő fél­test­vére is el­mondta a vé­le­mé­nyét a ko­ráb­ban ki­ala­kult bot­rány­ról.

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Elég, ha egy ba­ráti nya­ra­lásra uta­zik, máris meg­kez­dőd­nek a ta­lál­ga­tá­sok. Linda csak a Ri­post­nak re­a­gált.

Ezt nézd: mesebeli helyszínen vakációzik Vámos Erika

Ezt nézd: mesebeli helyszínen vakációzik Vámos Erika

A Több mint TestŐr egyik há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak fo­tó­kat is kül­dött! Gyö­nyörű he­lye­ken jár.

A Több mint TestŐr egyik há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak fo­tó­kat is kül­dött! Gyö­nyörű he­lye­ken jár.