CÍMKE: 'utazás'

Nem hiszed el, hol bulizott a magyar színész

Nem hiszed el, hol bulizott a magyar színész

Gábor meg­elé­gelte a rossz időt, és in­kább a nyárba re­pült.

Ide szöktette feleségét Horváth Tomi, gyönyörű helyen romantikáznak

Ide szöktette feleségét Horváth Tomi, gyönyörű helyen romantikáznak

A Me­gasztár ötö­dik szé­ri­á­já­nak győz­tese messzire me­ne­kült a ja­nu­ári fagy elől.

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Az éne­kesnő három hó­na­pot tölt csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon, és végre újra együtt lehet pár­já­val.

Az éne­kesnő három hó­na­pot tölt csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon, és végre újra együtt lehet pár­já­val.

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a szü­li­na­pos éne­kesnő! Ked­vese, Kra­usz Gábor lepte meg a ki­ruc­ca­nás­sal.

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a szü­li­na­pos éne­kesnő! Ked­vese, Kra­usz Gábor lepte meg a ki­ruc­ca­nás­sal.

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

Ott­ho­ná­ban lá­to­gat­tuk meg...

A Ri­post az ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg a két­gyer­me­kes édes­apát, aki már tudja is, mire költi majd a mesés nye­re­mé­nyét. A férfi bol­do­gan me­sélt.

Egyedül utazott el a magyar színésznő, kiderült, hogy miért döntött így

Egyedül utazott el a magyar színésznő, kiderült, hogy miért döntött így

An­gé­lá­nak szük­sége volt pár nap pi­he­nésre.

An­gé­lá­nak szük­sége volt pár nap pi­he­nésre.

Elképesztő helyre készül a legendás magyar műsorvezető

Elképesztő helyre készül a legendás magyar műsorvezető

65 éve­sen vág bele a ka­landba.

A világ egyik leg­cso­dá­la­to­sabb tá­jára uta­zik ha­ma­ro­san az egy­kori tévés sztár. 65 éve­sen vág bele a ka­landba.

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Máris meg­fogta a nap!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető álom­szép he­lyen lazít csa­lád­já­val, máris meg­fogta a nap!

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott, így min­den el­fog­lalt­sá­gát hir­te­len kel­lett le­mon­da­nia. A kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott.

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott, így min­den el­fog­lalt­sá­gát hir­te­len kel­lett le­mon­da­nia. A kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott.

Ez bámulatos: nem hiszed el, hova utazott a műsorvezető

Ez bámulatos: nem hiszed el, hova utazott a műsorvezető

Köböl Anita 14 órát uta­zott, hogy végre pi­hen­jen. Nézd meg, mi­lyen úti célt vá­lasz­tott!

Köböl Anita 14 órát uta­zott, hogy végre pi­hen­jen. Nézd meg, mi­lyen úti célt vá­lasz­tott!

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

Az egyik leg­na­gyobb uta­zási ma­ga­zin az ol­va­sók sza­va­za­tai alap­ján össze­ál­lí­totta a világ leg­szebb vá­ro­sa­i­nak lis­tá­ját

Jó, ha tudod, így utazhatsz szilveszter éjjel Budapesten

Jó, ha tudod, így utazhatsz szilveszter éjjel Budapesten

Min­den metró köz­le­ke­dik majd.

A szo­ká­sos éj­sza­kai já­ra­tok mel­lett min­den metró köz­le­ke­dik majd egész éjjel, rá­adá­sul a bu­szok és a HÉV-já­ra­tok is gya­ko­rib­bak lesz­nek.

Liptai Claudia humoránál van: Bohókás képpel lepte meg követőit

Liptai Claudia humoránál van: Bohókás képpel lepte meg követőit

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja csü­tör­tö­kön el­utaz­nak...

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja csü­tör­tö­kön el­utaz­nak, ő pedig már ja­vá­ban pa­ko­lá­szik, hogy sem­mit se fe­lejt­sen itt­hon.

Mindenkit meglepett: nem hiszed el, mire készül Bódi Sylvi

Mindenkit meglepett: nem hiszed el, mire készül Bódi Sylvi

Éve­kig dé­del­ge­tett álma tel­je­sült az is­mert mo­dell­nek. Sze­retné, ha más is át­él­hetné azt, ami őt kö­rül­ve­szi.

Éve­kig dé­del­ge­tett álma tel­je­sült az is­mert mo­dell­nek. Sze­retné, ha más is át­él­hetné azt, ami őt kö­rül­ve­szi.

Szalai a világsztárok kedvenc helyére vitte szilveszterezni a csapatát

Szalai a világsztárok kedvenc helyére vitte szilveszterezni a csapatát

Test­vé­re­i­vel uta­zott Ame­ri­kába a ma­gyar vá­lo­ga­tott né­met­or­szági lé­gi­ósa.

Test­vé­re­i­vel uta­zott Ame­ri­kába a ma­gyar vá­lo­ga­tott lé­giós. Mesés kör­nye­zet­ben él­ve­zik a telet.

10 döbbenetes tény a Holt-tengerről, amik miatt biztosan elutazol oda

10 döbbenetes tény a Holt-tengerről, amik miatt biztosan elutazol oda

A Holt-ten­ger­ről azt talán min­denki tudja, hogy sűrű vizén az ember akár ülve is le­beg­het, nem süllyed el.

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket.

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek. Az uta­zás előtti pil­la­na­tok­ban kap­ták len­cse­végre őket.

Figyelmetlen volt Ördög Nóra: Bajba került a reptéren

Figyelmetlen volt Ördög Nóra: Bajba került a reptéren

Van, hogy be­csú­szik egy hiba...

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és csa­lád­já­nak ko­moly ru­tinja van az utaz­ga­tás­ban, de elő­for­dul, hogy ennek el­le­nére is hiba csú­szik a szá­mí­tá­sukba.

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Le­zá­rult a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Idén har­ma­dik éve zá­rult le a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a magyar sztáranyuka

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a magyar sztáranyuka

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte.

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte ma­gá­val.

Ezért a világsztárért utazott külföldre a magyar énekes

Ezért a világsztárért utazott külföldre a magyar énekes

Le­gen­dás ked­vence kon­cert­jére ment.

Hor­váth Tamás pezs­gő­vel ün­ne­pelte az uta­zást, vi­lág­sztár ked­vence kon­certje miatt ült re­pü­lőre. Élete egyik leg­na­gyobb él­mé­nye vár­hatta Krak­kó­ban.

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne?

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne?

Itt a bizonyíték: elhagyta az országot Iszak Eszti

Itt a bizonyíték: elhagyta az országot Iszak Eszti

A mű­sor­ve­ze­tőt már na­gyon vár­ták ba­rá­tai, és Eszti is örült, hogy nem kell té­li­ka­bá­tot ven­nie.

A mű­sor­ve­ze­tőt már na­gyon vár­ták ba­rá­tai.

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

"Ha Ang­li­á­ban jól akarsz ét­kezni, akkor dél­ben és este is reg­ge­lizz - mondta ál­lí­tó­lag Som­mer­set W. Maugham angol író.

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Újra Bu­da­pes­ten az ázsiai túra után.

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg...

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg Ördög Nóra, aki a csa­lád összes nyil­vá­nos fó­ru­mán egy­szerre in­dí­tott egy sza­va­zást.

Kolléganőjével hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Kolléganőjével hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Lon­don­ból je­lent­ke­zett be a szí­nész.

Lon­don­ból je­lent­ke­zett be a szí­nész. Hogy miért is ült re­pü­lőre és mit is fog ott csi­nálni, ki­de­rül a Ri­post cik­ké­ből.

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra. Most három héten át a szakma leg­na­gyobb alak­ja­i­tól les­heti el a for­té­lyo­kat.

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra. Most három héten át a szakma leg­na­gyobb alak­ja­i­tól les­heti el a for­té­lyo­kat.

Végre! Jordániába indított járatot a Ryanair

Végre! Jordániába indított járatot a Ryanair

A Rya­nair ok­tó­ber végén el­in­dí­totta az első, Bu­da­pes­tet Am­mán­nal össze­kötő köz­vet­len légi já­ra­tát.

A Rya­nair ok­tó­ber végén el­in­dí­totta az első, Bu­da­pes­tet Am­mán­nal össze­kötő köz­vet­len légi já­ra­tát. A hideg év­szak­ban is kel­le­mes klí­májú Jor­dán fő­vá­rosba a téli me­net­rend­ben heti két al­ka­lom­mal, szer­dán és va­sár­nap lehet el­jutni az ír disz­kont lé­gi­tár­sa­ság jó­vol­tá­ból.

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

Ren­ge­teg fel­ké­rése és mun­kája van, rá­adá­sul a ma­gán­éle­té­ben is nagy lé­pésre ké­szül.

Ren­ge­teg fel­ké­rése és mun­kája van, rá­adá­sul a ma­gán­éle­té­ben is nagy lé­pésre ké­szül.

Berki Krisztián összecsomagolt és elhagyta az országot

Berki Krisztián összecsomagolt és elhagyta az országot

Mazsi is vele tar­tott.

Az izom­ce­leb ter­mé­sze­te­sen nem ment egye­dül, Mazsi is vele tar­tott.

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei üt­köz­te­tik róla a vé­le­mé­nyü­ket.

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta.

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Iga­zán kü­lön­le­ges he­lyet vá­lasz­tot­tak. Nem vé­let­len, hogy azt gon­dol­ták, ez az uta­zás ti­tok­ban ma­rad­hat...

5 mesés hely Magyarországon a hosszú hétvégére

5 mesés hely Magyarországon a hosszú hétvégére

Még min­dig tart az őszi jó idő így ér­de­mes ki­moz­dulni leg­alább egy­szer a négy nap alatt.

Még min­dig tart az őszi jó idő így ér­de­mes ki­moz­dulni leg­alább egy­szer a négy nap alatt. Össze­gyűj­töt­tük Ma­gyar­or­szág leg­szebb és leg­iz­gal­ma­sabb he­lyeit.

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Dúl köz­tük a sze­re­lem.

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Dúl köz­tük a sze­re­lem.

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott.

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott a camb­ridge-i her­ceg, ami na­gyon nem tet­szik az ott­hon ha­gyott fe­le­sé­gé­nek.

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Va­lami még vissza­tartja a her­ceg­nét a gyer­mek­vál­la­lás­tól.

Va­lami még vissza­tartja a her­ceg­nét a gyer­mek­vál­la­lás­tól. A baba ér­de­ké­ben hozta meg a dön­tést.

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Harry her­ceg és fe­le­sége nem is tar­tóz­kod­nak majd az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Harry her­ceg és fe­le­sége, Meg­han Markle nem is tar­tóz­kod­nak majd az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

A ma­gyar úszó Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán.

A ma­gyar úszó­baj­nok Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán most hét­vé­gén. Ok­tó­ber ele­jén Bu­da­pestre lá­to­gat a me­zőny.

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Egy re­pü­lő­gé­pen fi­gyel­tek fel Meg­han her­ceg­nére, aki nem Harry her­ceg­gel uta­zott.

Örülhetnek Ördög Nóra rajongói: Itt a nagy bejelentés

Örülhetnek Ördög Nóra rajongói: Itt a nagy bejelentés

A Ná­nási csa­lád ra­jon­gói vi­szony­lag régen ta­lál­koz­hat­tak Mi­ci­vel és Ven­ci­vel. De ha­ma­ro­san újra lát­hat­ják őket.

A Ná­nási csa­lád ra­jon­gói vi­szony­lag régen ta­lál­koz­hat­tak Mi­ci­vel és Ven­ci­vel. De ha­ma­ro­san újra lát­hat­ják őket.

Curtis óriási segítséget kapott a botrány után, így próbál felejteni

Curtis óriási segítséget kapott a botrány után, így próbál felejteni

A rap­pert sze­relme lepte meg szü­le­tés­nap­jára, három napra el is búj­tak a világ elől.

A rap­pert sze­relme lepte meg szü­le­tés­nap­jára, három napra el is búj­tak a világ elől.

Megkönyörül Meghan hercegné? Hihetetlen, mit kér tőle apja

Megkönyörül Meghan hercegné? Hihetetlen, mit kér tőle apja

Talán már késő bo­csá­na­tot kérni...

Tho­mas Markle már meg­bánta, hogy bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett, de nem biz­tos, hogy Meg­han ezt el is hiszi neki. Talán már késő bo­csá­na­tot kérni...

Egy álma válik valóra Zimány Lindának: Ezért tér vissza New Yorkba

Egy álma válik valóra Zimány Lindának: Ezért tér vissza New Yorkba

Linda 2013-ban nyerte meg a világ egyik leg­is­mer­tebb mo­dell­ver­se­nyét, most pedig vissza­tér a ten­ge­ren­túlra...

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

A világ egyik leg­is­mer­tebb or­go­na­vir­tu­óza egy hó­napja lett nagy­papa. Ha­ma­ro­san uta­zik.

A világ egyik leg­is­mer­tebb or­go­na­vir­tu­óza egy hó­napja lett nagy­papa, így ha­ma­ro­san út­ra­kel, hogy sze­mé­lye­sen is ta­lál­koz­zon a kis­lánnyal.

Ezt nézd: mesebeli helyszínen vakációzik Vámos Erika

Ezt nézd: mesebeli helyszínen vakációzik Vámos Erika

A Ri­post­nak fo­tó­kat is kül­dött!

A Több mint TestŐr egyik há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak fo­tó­kat is kül­dött!

Meghan hercegnét nem hagyják békén, újabb családtag szállt be a harcba

Meghan hercegnét nem hagyják békén, újabb családtag szállt be a harcba

Az egy­kori szí­nésznő fél­test­vére is el­mondta a vé­le­mé­nyét a ko­ráb­ban ki­ala­kult bot­rány­ról.

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Elég, ha egy ba­ráti nya­ra­lásra uta­zik, máris meg­kez­dőd­nek a ta­lál­ga­tá­sok. Linda csak a Ri­post­nak re­a­gált.

Ez mindent megváltoztat: hihetetlen, mire készül Meghan Markle

Ez mindent megváltoztat: hihetetlen, mire készül Meghan Markle

Ez­út­tal édes­ap­ján a sor, hogy bi­zo­nyít­son. A bot­rány­hős férfi ka­pott egy esélyt a her­ceg­né­től.

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Ko­ráb­ban arról szól­tak a hírek, hogy a vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­dozó szí­nész­le­genda ős­szel már utaz­hat...

Ko­ráb­ban arról szól­tak a hírek, hogy a vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­dozó szí­nész­le­genda ős­szel már utaz­hat...

Ettől leesik az állad, Rubint Réka megmutatta, mennyi ruhája van

Ettől leesik az állad, Rubint Réka megmutatta, mennyi ruhája van

A fit­nesz­lady be­val­lotta, kép­te­len se­lej­tezni, ezért már nem fér el a saját gard­rób­já­ban.

Komoly döntést hozott: Elbúcsúzott rajongóitól Bódi Sylvi

Komoly döntést hozott: Elbúcsúzott rajongóitól Bódi Sylvi

Bódi Syl­vi­nek elege lett.

Bódi Syl­vi­nek elege lett, most egy kis ma­gányra vá­gyik. A mo­dell be­je­len­tette, vissza­vo­nul egy időre.

Családostul hagyta itt az országot a magyar rádiós

Családostul hagyta itt az országot a magyar rádiós

Össze­cso­ma­gol­tak és egé­szen Fran­cia­or­szá­gig utaz­tak. Ez volt az első re­pü­lőútja a rá­diós kisfi­á­nak, Ke­vin­nek.

Össze­cso­ma­gol­tak és egé­szen Fran­cia­or­szá­gig utaz­tak. Ez volt az első re­pü­lőútja a rá­diós kisfi­á­nak, Ke­vin­nek.

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű he­lyekre lehet buk­kanni.

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni. Cso­dá­la­tos he­lye­ket mu­ta­tunk, ahová ér­de­mes idén nyá­ron el­ki­rán­dulni.

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

Ame­ri­ká­ban nya­ral a csa­lád.

A mű­sor­ve­zető csa­ládi nya­ra­lása új ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zett. Le­g­újabb poszt­já­ban olyat mutat, ami csak ke­ve­sek­nek ada­tik meg az élet­ben.

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

A sztár­pár ket­tes­ben, a gye­re­kek nél­kül uta­zott el. Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!

A sztár­pár ket­tes­ben, a gye­re­kek nél­kül uta­zott el. Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!

Meghan Markle titkos utat tervez, ezt még egyszer utoljára megteszi

Meghan Markle titkos utat tervez, ezt még egyszer utoljára megteszi

A her­cegné még az­előtt sze­retne el­in­tézni va­la­mit, hogy édes­anya lesz.

A her­cegné még az­előtt sze­retne el­in­tézni va­la­mit, hogy édes­anya lesz.

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is.

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is. Mivel vége a szín­házi sze­zon­nak, re­pü­lőre ült, és meg sem állt Fran­cia­or­szá­gig. A nép­szerű szí­nész An­ti­bes vá­ro­sá­ban szállt meg.

Élete meccsélményére készül vasárnap Sebestyén Balázs

Élete meccsélményére készül vasárnap Sebestyén Balázs

Szom­szé­dol a döntő ide­jén.

A fo­ci­őrül­tek szá­mára ko­moly aján­dék, hogy egy szom­szé­dunk ju­tott be a vi­lág­baj­noki dön­tőbe.

Nem hiszed el, ki nyűgözte le a magyar sztárszínészt

Nem hiszed el, ki nyűgözte le a magyar sztárszínészt

Ba­rá­ta­i­val uta­zott Nagy Sán­dor Fran­cia­or­szágba, ahol több vá­rosba is el­lá­to­gat­tak.

Ba­rá­ta­i­val uta­zott Nagy Sán­dor Fran­cia­or­szágba, ahol több vá­rosba is el­lá­to­gat­tak. Per­sze a prog­ra­mo­kat még itt­hon össze­ál­lí­tot­ták, hogy ne ma­rad­ja­nak le sem­mi­ről. Elő­ször egy han­gu­la­tos kis­vá­rosba men­tek, ott iz­gul­ták végig a Fran­cia­or­szág- Hor­vát­or­szág foci vb-dön­tőt.

Így húznak le a fapados légitársaságok

Így húznak le a fapados légitársaságok

Mi­u­tán meg­vesszük a je­gyet, még 43 féle jog­cí­men szed­het va­la­mi­lyen pót­dí­jat, plusz­pénzt a Wizz Air a saját hon­lap­ján sze­replő táb­lá­zat sze­rint.

Mi­u­tán meg­vesszük a je­gyet, még 43 féle jog­cí­men szed­het va­la­mi­lyen pót­dí­jat, plusz­pénzt a Wizz Air a saját hon­lap­ján sze­replő táb­lá­zat sze­rint, az "ad­mi­niszt­rá­ciós díj­tól" a rep­téri utas­fel­vé­tel díján át a le­fog­lalt ülő­he­lyig. Teli az in­ter­net a fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­sá­gok haj­me­resztő le­hú­zá­sa­i­ról szóló szto­rik­kal.

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

A 12 év alatti gye­re­kek közül sokan nem bír­ják a hosszabb au­tó­uta­kat.

A 12 év alatti gye­re­kek közül sokan nem bír­ják a hosszabb au­tó­uta­kat.Mit te­he­tünk ilyen­kor?

Durva, hogyan szórja Károly herceg az adófizetők pénzét

Durva, hogyan szórja Károly herceg az adófizetők pénzét

Négy­szer annyit köl­tött, mint a fia.

A her­ceg négy­szer annyit köl­tött uta­zá­sokra ta­valy, mint a saját fia.

Ezek a legromantikusabb úti célok itthon

Ezek a legromantikusabb úti célok itthon

A nyári for­ró­ság­ban az em­beri ér­zel­mek fel­pezs­dü­lé­sé­nek le­he­tünk tanúi lép­ten-nyo­mon.

Drágább az euró, ennyivel kerül majd többe a nyaralás

Drágább az euró, ennyivel kerül majd többe a nyaralás

El­szállt az euró ár­fo­lyama.

El­szállt az euró ár­fo­lyama, leg­ke­ve­sebb 32 ezer fo­rin­tot kér­nek 100 eu­ró­ért. Mire szá­mít­sa­nak azok, akik most in­dul­nak nya­ralni? A Ri­post utá­na­járt!

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Mesés helyre utaz­tak.

Ele­gük lett az esős idő­já­rás­ból. Mesés helyre utaz­tak.

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

Jó mó­ká­nak tűn­het 1-2 szex­já­ték­szer­rel in­dulni a nya­ra­lásra, de ér­de­mes oda­fi­gyelni, hogy mi kerül a bőrőndbe.

Jó mó­ká­nak tűn­het 1-2 szex­já­ték­szer­rel in­dulni a nya­ra­lásra, de ér­de­mes oda­fi­gyelni, hogy mi kerül a bőrőndbe.

Ügyvédet fogadott a buszon megvert nő

Ügyvédet fogadott a buszon megvert nő

Még senki nem kért bo­csá­na­tot a sér­tet­től...

A busz­ve­zető le­ön­tött egy fő­vá­rosi nőt forró ká­vé­val, meg­verte, majd be­zárta a buszba, csak azért, mert az utas nem akart le­szállni a jár­mű­ről az el­vi­te­les ká­vé­já­val.

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott.

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Ez igen! Ingyen utazhatnak a 18 éves fiatalok Európában!

Ez igen! Ingyen utazhatnak a 18 éves fiatalok Európában!

El­mond­juk azo­kat a fel­té­te­le­ket is, ame­lyek szük­sé­ge­sek az uta­zás meg­nye­ré­sé­hez.

El­mond­juk azo­kat a fel­té­te­le­ket is, ame­lyek szük­sé­ge­sek az uta­zás meg­nye­ré­sé­hez.

5 csodás hely a Balaton körül, amit idén látnod kell

5 csodás hely a Balaton körül, amit idén látnod kell

A Ba­la­ton kör­nyé­kén ren­ge­teg szebb­nél szebb hely van, amit nem sza­bad ki­hagyni.

A Ba­la­ton kör­nyé­kén ren­ge­teg szebb­nél szebb hely van, amit nem sza­bad ki­hagyni. Össze­gyűj­töt­tük a leg­job­ba­kat.

Óceánparton mutatta meg gyönyörű testét a magyar sztár

Óceánparton mutatta meg gyönyörű testét a magyar sztár

Ge­len­csér Tími el­ké­nyez­teti ra­jon­góit.

Ge­len­csér Tími a Sey­chelles-szi­ge­te­ken pár tölt napot ba­rát­nő­i­vel. Ge­len­csér Tímea elő­ször hó­na­po­kat töl­tött Los An­ge­les­ben a New York Film Aka­dé­mián.

Vadító fotó: durván kivágott felsőben flangál Berlinben Tóth Andi

Vadító fotó: durván kivágott felsőben flangál Berlinben Tóth Andi

A nép­szerű éne­kesnő össze­cso­ma­golt és el­hagyta az or­szá­gun­kat.

A nép­szerű éne­kesnő össze­cso­ma­golt és el­hagyta az or­szá­gun­kat.

Utazás motorkerékpárral a Föld körül

Utazás motorkerékpárral a Föld körül

"A világ cso­dá­la­tos, de a ha­zánk az ott­ho­nunk"

"A világ cso­dá­la­tos, de a ha­zánk az ott­ho­nunk"

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet...

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér. Nagy uta­zásra ké­szül A Nagy Duett ki­esője.

Hová üljünk a repülőn?

Hová üljünk a repülőn?

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál biz­ton­sá­go­sabb.

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak (mert ott a leg­erő­sebb a gép), a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Havi egymilliós nyári munkát kaphat Zimány Linda

Havi egymilliós nyári munkát kaphat Zimány Linda

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell azon­nal tudta, hogy ezt a le­he­tő­sé­get neki ta­lál­ták ki. Imád utazni, ha pedig fi­ze­tés is jár a ka­lan­dért...

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell azon­nal tudta, hogy ezt a le­he­tő­sé­get neki ta­lál­ták ki. Imád utazni, ha pedig fi­ze­tés is jár a ka­lan­dért...