CÍMKE: 'utazás'

Sokan kiakadtak a MÁV szórólapján

Sokan kiakadtak a MÁV szórólapján

Nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a pros­pek­tus.

Nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a MÁV-start ro­má­niai já­ra­tait nép­sze­rű­sítő ki­ad­vány, ami egy Avram Iancu szo­bor ké­pé­vel csá­bí­totta a tu­ris­tá­kat.

Vőlegénye nélkül tért haza Rubint Rella, ez az oka

Vőlegénye nélkül tért haza Rubint Rella, ez az oka

A csi­nos mo­dell hosszú be­jegy­zés­ben bú­csú­zott a sze­rel­mé­től a kö­zös­ségi ol­da­lain.

A csi­nos mo­dell hosszú be­jegy­zés­ben bú­csú­zott a sze­rel­mé­től a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Repülőn, fura pózban kapták lencsevégre Weisz Fanni párját

Repülőn, fura pózban kapták lencsevégre Weisz Fanni párját

Weisz Fanni és párja el­hagy­ták az or­szá­got, és ahogy lenni szo­kott, most sem vol­tak egye­dül.

Weisz Fanni és párja el­hagy­ták az or­szá­got, és ahogy lenni szo­kott, most sem vol­tak egye­dül.

Harry máris magára hagyta a családot

Harry máris magára hagyta a családot

Hiába lett apa Sus­sex her­ceg, a munka nem áll­hat le.

Hiába lett apa Sus­sex her­ceg, a munka nem áll­hat le, és kény­te­len volt ott­hon hagyni a csa­lád­ját.

Marokkó csodái már csak egy karnyújtásnyira

Marokkó csodái már csak egy karnyújtásnyira

Ha kevés pénz­ből szí­nes ke­leti ka­lan­dokra, af­ri­kai iz­ga­lomra és eg­zo­ti­kumra vá­gyunk, irány Ma­rokkó!

Ha kevés pénz­ből szí­nes ke­leti ka­lan­dokra, af­ri­kai iz­ga­lomra és eg­zo­ti­kumra vá­gyunk, Ma­rokkó lesz a tö­ké­le­tes hely!

Ebben a luxusszobában lazított férjével Weisz Fanni

Ebben a luxusszobában lazított férjével Weisz Fanni

Dol­gozni ment kül­földre.

Dol­gozni ment kül­földre, de a munka után lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött pi­hen­he­tett a pár.

Emberfeletti teljesítmény: Rubint Réka olyat mutatott, amit még soha

Emberfeletti teljesítmény: Rubint Réka olyat mutatott, amit még soha

A fit­nesz­edző szó sze­rint az or­szág min­den pont­jára el­vi­szi a moz­gás sze­re­te­tét.

Goa - ezt egyszer látnod kell!

Goa - ezt egyszer látnod kell!

Az in­diai Goa egy va­lódi földi pa­ra­di­csom, a kont­rasz­tok bá­mu­la­tos vi­lága, az em­beri tö­rek­vés és a ter­mé­szeti cso­dák tája, a zene és a csend ott­hona.

Az in­diai Goa egy va­lódi földi pa­ra­di­csom, a kont­rasz­tok bá­mu­la­tos vi­lága, az em­beri tö­rek­vés és a ter­mé­szeti cso­dák tája, a zene és a csend ott­hona.

Tóth Andi néha jobban érzi magát a párja nélkül

Tóth Andi néha jobban érzi magát a párja nélkül

Nem bánja, ha a ked­vese nél­kül kell töl­te­nie az időt, leg­utóbbi uta­zá­sára is in­kább a ba­rát­nő­i­vel ment.

Nem bánja, ha a ked­vese nél­kül kell töl­te­nie az időt, leg­utóbbi uta­zá­sára is in­kább a ba­rát­nő­i­vel ment.

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Új­já­szü­le­tés­ként él­hette meg a Ken-Edi Tra­vel Hús­vét az Ad­rián című útját 52 utas.

Erről sosem fog beszélni a gyönyörű magyar modell

Erről sosem fog beszélni a gyönyörű magyar modell

Rit­kán ad in­ter­jút, most meg­tette...

Sylvi az év leg­na­gyobb ré­szé­ben nem tar­tóz­ko­dik itt­hon, hi­szen évek óta a szörf utazó nagy­kö­ve­te­ként járja a vi­lá­got. Rit­kán ad in­ter­jút, most meg­tette...

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje nagy uta­zás előtt áll­nak.

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje nagy uta­zás előtt áll­nak, de a kö­vet­kező hó­na­pok nem csak az ő éle­tü­ket vál­toz­tat­ják meg.

Nem semmi! Sosem látott videó került elő Meghan hercegnéről

Nem semmi! Sosem látott videó került elő Meghan hercegnéről

A fel­vé­tel hó­na­pok­kal az­előtt ké­szült, hogy Harry el­je­gyezte Meg­hant. Nem akár­mi­ért szó­lalt fel!

A fel­vé­tel hó­na­pok­kal az­előtt ké­szült, hogy Harry el­je­gyezte Meg­hant. Nem akár­mi­ért szó­lalt fel!

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Kris­tóf és élete párja több mint két hete kel­tek útra, hogy ja­nu­ári es­kü­vő­jü­ket meg­ko­ro­náz­zák.

Kris­tóf és élete párja több mint két hete kel­tek útra, hogy ja­nu­ári es­kü­vő­jük után meg­ko­ro­náz­zák a mé­zes­he­te­ket egy má­so­dik nász­út­tal.

Elhagyták az országot: ide utaztak Rubint Rékáék

Elhagyták az országot: ide utaztak Rubint Rékáék

Kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott.

Idén is kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott Réka az Alak­re­form tá­bor­hoz. In­du­lás előtt még egy közös csa­ládi fo­tó­val be­je­lent­ke­zett a rep­tér­ről.

Elhagyta az országot, innen jelentkezett Tilla

Elhagyta az országot, innen jelentkezett a népszerű tévés műsorvezető, Tilla

Több órát re­pült a fe­le­sé­gé­vel.

Több órát uta­zott fe­le­sé­gé­vel a TV2 sztárja. Rá­adá­sul ígé­re­tet tett a kö­ve­tő­i­nek, amit ha­za­té­rése után vált majd be.

Ezekre a helyekre indít új járatokat Budapestről a fapados társaság

Ezekre a helyekre indít új járatokat Budapestről a fapados társaság

A ko­ráb­ban be­ha­ran­go­zott 9 he­lyen kívül újabb 6 vá­rosba utaz­ha­tunk 2019 őszé­től az egyik leg­na­gyobb fa­pa­dos tár­sa­ság.

Rémisztő élményben volt része Rubint Rellának Dél-Koreában!

Rémisztő élményben volt része Rubint Rellának Dél-Koreában!

Ru­bint Réka uno­ka­húga a na­pok­ban az ázsiai or­szágba uta­zott ked­ve­sé­hez.

Ru­bint Réka uno­ka­húga a na­pok­ban az ázsiai or­szágba uta­zott ked­ve­sé­hez, aki né­hány hó­na­pig a helyi csa­pat­nál fo­ci­zik majd.

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

A ba­bá­val ott­hon töl­tött idő­ben leg­fel­jebb a ját­szó­té­rig me­rész­ked­tél el? Ez a német anyuka egé­szen más­hogy gon­dol­ko­dott a szü­lés utáni idő­szak­ról.

A ba­bá­val ott­hon töl­tött idő­ben leg­fel­jebb a ját­szó­té­rig me­rész­ked­tél el? Ez a német anyuka egé­szen más­hogy gon­dol­ko­dott a szü­lés utáni idő­szak­ról: be­utazta a vi­lá­got. Az egyik uta­zá­sán azon­ban ki­de­rült, hogy má­sod­szor is babát vár. Vajon mit lé­pett erre a be­vál­la­lós anyuka?

Ezt benézte: Százezret bukott a magyar sztár, de nem érdekli

Ezt benézte: Százezret bukott a magyar sztár, de nem érdekli

Kris­tóf he­ro­i­kus nyu­ga­lom­mal vi­seli, hogy el­néz­ték a dá­tu­mot re­pü­lő­je­gye­ken, így úja­kat kel­lett ven­niük keddre.

Kris­tóf he­ro­i­kus nyu­ga­lom­mal vi­seli, hogy el­néz­ték a dá­tu­mot re­pü­lő­je­gye­ken.

Már utazni is veszélyes Párizsban és a környékén!

Már utazni is veszélyes Párizsban és a környékén!

30 szá­za­lék­kal több tá­ma­dás.

Ta­valy 30 szá­za­lék­kal több sze­xu­á­lis jel­legű tá­ma­dás tör­tént, dön­tően a nők ellen. Ezen belül Pá­rizs­ban 52 szá­za­lék­kal több!

Kiderült, ezért hagyta el váratlanul Curtis az országot

Kiderült, ezért hagyta el váratlanul Curtis az országot

Máris össze­cso­ma­golt a rap­per...

Két és fél hét­tel az­után, hogy ki­jött a ka­mu­el­vo­nó­ról, máris össze­cso­ma­golt a szen­ve­dély­be­teg­sé­gek­kel küzdő rap­per... Mind­ezt fotó is bi­zo­nyítja!

Kiderült, ezért hagyta el az országot Pápai Joci

Kiderült, ezért hagyta el az országot Pápai Joci

Az éne­kes már ja­vá­ban ké­szül az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra. Ki­de­rül­tek a rész­le­tek!

Az éne­kes már ja­vá­ban ké­szül az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra. Ki­de­rül­tek a rész­le­tek!

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Tit­kos uta­zást is meg­ej­tett.

A her­cegné fér­jé­vel egy tit­kos uta­zást is meg­ej­tett, de le­buk­tak.

Nagyon bevállalós: tangás bikiniben kapták le Bódi Sylvit

Nagyon bevállalós: tangás bikiniben kapták le Bódi Sylvit

Végre vissza­tért a kö­zös­ségi ol­da­lára!

A vi­lág­járó mo­dell hosszú idő után végre vissza­tért a kö­zös­ségi ol­da­lára. Rá­adá­sul egy szexi fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg a ra­jon­góit.

Palik László szomorú hírt közölt, ezzel a képpel búcsúzott

Palik László szomorú hírt közölt, ezzel a képpel búcsúzott

A mű­sor­ve­zető re­mélte, hogy soha nem jön el ez a nap, csa­lád­já­nak mégis haza kel­lett utaz­nia.

A mű­sor­ve­zető re­mélte, hogy soha nem jön el ez a nap, csa­lád­já­nak mégis haza kel­lett utaz­nia.

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Palik László több, mint 60 napja nem ta­lál­ko­zott csa­lád­já­val. Fe­le­sége meg­elé­gelte a hely­ze­tet.

Palik László több, mint 60 napja nem ta­lál­ko­zott csa­lád­já­val. Fe­le­sége meg­elé­gelte a hely­ze­tet.

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Ma­ga­sabb se­bes­ségre kap­csol a MÁV a sze­rel­vé­nyein.

Ma­ga­sabb se­bes­ségre kap­csol a MÁV. Leg­alábbis a sze­rel­vé­nye­ken ta­lál­ható wifi­vel.

Ezt nem gondoltad volna, meglepő kijelentést tett Ördög Nóra

Ezt nem gondoltad volna, meglepő kijelentést tett Ördög Nóra

Több tíz­ezer ki­lo­mé­tert utaz­tak már gye­re­ke­ik­kel Ná­ná­siék.

Kiderült: a hostelek ideje lejárt

Kiderült: a hostelek ideje lejárt

A hos­te­lek ideje le­járt - derül ki a METU ku­ta­tá­sá­ból

A hos­te­lek ideje le­járt - derül ki a Bu­da­pesti Met­ro­po­li­tan Egye­tem (METU) ok­ta­tói által fi­a­tal uta­zók kö­ré­ben vég­zett ku­ta­tás­ból.

Nem hiszed el, kivel hagyta el az országot Dobó Kata

Nem hiszed el, kivel hagyta el az országot Dobó Kata

A csi­nos szí­nésznő szé­les mo­sollyal az arcán je­lent­ke­zett be a bu­da­pesti rep­tér­ről.

A csi­nos szí­nésznő szé­les mo­sollyal az arcán je­lent­ke­zett be a bu­da­pesti rep­tér­ről.

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Rá­adá­sul nem akár­hová ment!

Rá­adá­sul nem akár­hová ment! A ki­rálynő biz­to­san nem örül az ex­szí­nésznő ki­ruc­ca­ná­sá­nak, főleg, hogy ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban jár.

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

Azóta vissza­vá­gyik...

Judit annak ide­jén nyelv­tu­dá­sát mé­lyí­teni ér­ke­zett a ha­tal­mas or­szágba, ahol fél évet töl­tött el. Azóta vissza­vá­gyik.

Kivételes ocsmánysággal illette utastársait a nő

Kivételes ocsmánysággal illette utastársait a nő: durva, ami aztán történt

Min­dig elő­for­dul­nak ki­rívó ese­tek, ám ami a Uni­ted Air­li­nes já­ra­tán tör­tént, arra sokan fog­nak em­lé­kezni...

A ha­tal­mas utas­for­ga­lom mel­lett min­dig elő­for­dul­nak ki­rívó ese­tek...

Összepakolt a sztárpár: Világkörüli útra indulnak

Összepakolt a sztárpár: Világkörüli útra indulnak

Évek óta Iz­ra­el­ben élnek, de most el­ér­ke­zett­nek lát­ják az időt, hogy hosszabb időre el­hagy­ják ott­ho­nu­kat.

Évek óta Iz­ra­el­ben élnek, de most el­ér­ke­zett­nek lát­ják az időt, hogy hosszabb időre el­hagy­ják ott­ho­nu­kat és be­utaz­zák az egész Föl­det.

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Vajon mit szól­nak ehhez a gye­re­kek?

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Mióta a szí­nész rá­ta­lált a sokak által ked­velt app­li­ká­ci­óra, ontja ma­gá­ból a vic­ce­sebb­nél vic­ce­sebb vi­de­ó­kat.

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet! Bár azt nem lehet tudni, pon­to­san me­lyik or­szágba uta­zott, a táj gyö­nyörű!

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet! Bár azt nem lehet tudni, pon­to­san me­lyik or­szágba uta­zott, a táj gyö­nyörű!

Hihetetlen videót közölt a MÁV, ilyen érzés HÉV-et vezetni

Hihetetlen videót közölt a MÁV, ilyen érzés egy HÉV-et vezetni

Végre az uta­sok is lát­hat­ják, hogy mennyi oda­fi­gye­lés szük­sé­ges a nagy, zöld-fehér vonat ve­ze­té­sé­hez.

Végre az uta­sok is lát­hat­ják, hogy mennyi oda­fi­gye­lés szük­sé­ges a nagy, zöld-fehér vonat ve­ze­té­sé­hez.

Jól működik a vonatpótlás a hatvani vonalon

Teszteltük: jól működik a vonatpótlás a hatvani vonalon

Tesz­tel­tük!

Tíz hó­napra le­zár­ták a Bu­da­pest-Hat­van vas­út­vo­nal egyik sza­ka­szát fel­újí­tás miatt.

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

A még gye­rek her­ceg fi­a­tal kora el­le­nére el akart utazni ap­já­val Fran­cia­or­szágba a fel­fog­ha­tat­lan bal­eset után.

Babafakasztó túrára indulnak Weisz Fanniék

Babafakasztó túrára indulnak Weisz Fanniék

A sze­rel­me­sek egy hétre hagy­ják maguk mö­gött a hét­köz­na­pok mó­kus­ke­re­két, és csak egy­más­sal fog­lal­koz­nak majd.

A sze­rel­me­sek egy hétre hagy­ják maguk mö­gött a hét­köz­na­pok mó­kus­ke­re­két, és csak egy­más­sal fog­lal­koz­nak majd.

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött. Si­ke­res­nek ítélte meg az itt töl­tött időt.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött. Si­ke­res­nek ítélte meg az itt töl­tött időt. A bécsi rep­tér­ről je­lent­ke­zett.

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az éne­kesnő a spa­nyol fő­vá­ros­ban, Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val, aki azon­nal le­vette őt a lá­bá­ról! Sok bol­dog­sá­got kí­vá­nunk nekik!

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val, aki azon­nal le­vette őt a lá­bá­ról!

Fél áron is utazhatnak februártól a természetjárók

Fél áron is utazhatnak februártól a természetjárók

Mások is jól jár­hat­nak a vas­út­tal.

Meg­vál­to­zik a ter­mé­szet­já­rók szá­mára fel­hasz­nál­ható vas­úti ked­vez­mény, de nem csak őket érinti a MÁV által szor­gal­ma­zott vál­toz­ta­tás.

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

A Ha­lász­bás­tya előtt ké­szí­tett fotót.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője/férje pár napja azt írta, az első üz­leti út­jára indul idén. A Ha­lász­bás­tya előtt ké­szí­tett fotót.

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Tenya és fi­a­tal kol­lé­ga­nője a Jimmy-mu­si­cal szen­ve­dé­lyes je­le­ne­tei köz­ben sze­ret­tek egy­másba.

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Három hó­na­pot tölt a ten­ge­ren­tú­lon.

Az éne­kesnő három hó­na­pot tölt csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon, és végre újra együtt lehet pár­já­val.

Nem hiszed el, hol bulizott a magyar színész

Nem hiszed el, hol bulizott a magyar színész

Gábor meg­elé­gelte a rossz időt, és in­kább a nyárba re­pült. Nézd meg, hova uta­zott!

Gábor meg­elé­gelte a rossz időt, és in­kább a nyárba re­pült. Nézd meg, hova uta­zott!

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a szü­li­na­pos éne­kesnő! Ked­vese, Kra­usz Gábor lepte meg a ki­ruc­ca­nás­sal.

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a szü­li­na­pos éne­kesnő! Ked­vese, Kra­usz Gábor lepte meg a ki­ruc­ca­nás­sal.

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

A Ri­post az ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg a két­gyer­me­kes édes­apát, aki 10 mil­li­ó­val tért haza.

A Ri­post az ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg a két­gyer­me­kes édes­apát, aki 10 mil­li­ó­val tért haza.

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott.

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott, így min­den el­fog­lalt­sá­gát hir­te­len kel­lett le­mon­da­nia. A kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott.

Elképesztő helyre készül a legendás magyar műsorvezető

Elképesztő helyre készül a legendás magyar műsorvezető

65 éve­sen vág bele a ka­landba.

A világ egyik leg­cso­dá­la­to­sabb tá­jára uta­zik ha­ma­ro­san az egy­kori tévés sztár. 65 éve­sen vág bele a ka­landba.

Egyedül utazott el a magyar színésznő, kiderült, miért döntött így

Egyedül utazott el a magyar színésznő, kiderült, miért döntött így

An­gé­lá­nak szük­sége volt pár nap pi­he­nésre.

An­gé­lá­nak szük­sége volt pár nap pi­he­nésre.

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

A nép­szerű mű­sor­ve­zető álom­szép he­lyen lazít csa­lád­já­val, máris meg­fogta a nap!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető álom­szép he­lyen lazít csa­lád­já­val, máris meg­fogta a nap!

Liptai Claudia humoránál van: Bohókás képpel lepte meg követőit

Liptai Claudia humoránál van: Bohókás képpel lepte meg követőit

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja csü­tör­tö­kön el­utaz­nak, ő pedig már ja­vá­ban pa­ko­lá­szik, hogy sem­mit se fe­lejt­sen itt­hon.

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

Az egyik leg­na­gyobb uta­zási ma­ga­zin az ol­va­sók sza­va­za­tai alap­ján össze­ál­lí­totta a világ leg­szebb vá­ro­sa­i­nak lis­tá­ját

Ez bámulatos: nem hiszed el, hova utazott a műsorvezető

Ez bámulatos: nem hiszed el, hova utazott a műsorvezető

Köböl Anita 14 órát uta­zott, hogy végre pi­hen­jen. Nézd meg, mi­lyen úti célt vá­lasz­tott!

Köböl Anita 14 órát uta­zott, hogy végre pi­hen­jen. Nézd meg, mi­lyen úti célt vá­lasz­tott!

Jó, ha tudod, így utazhatsz szilveszter éjjel Budapesten

Jó, ha tudod, így utazhatsz szilveszter éjjel Budapesten

A szo­ká­sos éj­sza­kai já­ra­tok mel­lett min­den metró köz­le­ke­dik majd egész éjjel, rá­adá­sul a bu­szok és a HÉV-já­ra­tok is gya­ko­rib­bak lesz­nek.

A szo­ká­sos éj­sza­kai já­ra­tok mel­lett min­den metró köz­le­ke­dik majd egész éjjel, rá­adá­sul a bu­szok és a HÉV-já­ra­tok is gya­ko­rib­bak lesz­nek.

Mindenkit meglepett: nem hiszed el, mire készül Bódi Sylvi

Mindenkit meglepett: nem hiszed el, mire készül Bódi Sylvi

Éve­kig dé­del­ge­tett álma tel­je­sült az is­mert mo­dell­nek. Sze­retné, ha más is át­él­hetné azt, ami őt kö­rül­ve­szi.

Éve­kig dé­del­ge­tett álma tel­je­sült az is­mert mo­dell­nek. Sze­retné, ha más is át­él­hetné azt, ami őt kö­rül­ve­szi.

Szalai a világsztárok kedvenc helyére vitte szilveszterezni a csapatát

Szalai a világsztárok kedvenc helyére vitte szilveszterezni a csapatát

Test­vé­re­i­vel uta­zott Ame­ri­kába a ma­gyar vá­lo­ga­tott né­met­or­szági lé­gi­ósa. Mesés kör­nye­zet­ben él­ve­zik a telet.

10 döbbenetes tény a Holt-tengerről, amik miatt biztosan elutazol oda

10 döbbenetes tény a Holt-tengerről, amik miatt biztosan elutazol oda

A Holt-ten­ger­ről azt talán min­denki tudja, hogy sűrű vizén az ember akár ülve is le­beg­het, nem süllyed el.

Ezért a világsztárért utazott külföldre a magyar énekes

Ezért a világsztárért utazott külföldre a magyar énekes

Le­gen­dás ked­vence kon­cert­jére ment.

Hor­váth Tamás pezs­gő­vel ün­ne­pelte az uta­zást, vi­lág­sztár ked­vence kon­certje miatt ült re­pü­lőre. Élete egyik leg­na­gyobb él­mé­nye vár­hatta Krak­kó­ban.

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek. Az uta­zás előtti pil­la­na­tok­ban kap­ták len­cse­végre őket.

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek. Az uta­zás előtti pil­la­na­tok­ban kap­ták len­cse­végre őket.

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Le­zá­rult a Nagy Bor Teszt.

Idén har­ma­dik éve zá­rult le a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a magyar sztáranyuka

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a magyar sztáranyuka

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte.

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte ma­gá­val.

Figyelmetlen volt Ördög Nóra: Bajba került a reptéren

Figyelmetlen volt Ördög Nóra: Bajba került a reptéren

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és csa­lád­já­nak ko­moly ru­tinja van az utaz­ga­tás­ban, mégis hiba csú­szott a szá­mí­tá­sukba.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és csa­lád­já­nak ko­moly ru­tinja van az utaz­ga­tás­ban, mégis hiba csú­szott a szá­mí­tá­sukba.

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne?

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne?

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Most elő­ször lesz ilyen.

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

"Ha Ang­li­á­ban jól akarsz ét­kezni, akkor dél­ben és este is reg­ge­lizz - mondta ál­lí­tó­lag Som­mer­set W. Maugham angol író.

Itt a bizonyíték: elhagyta az országot Iszak Eszti

Itt a bizonyíték: elhagyta az országot Iszak Eszti

A mű­sor­ve­ze­tőt már na­gyon vár­ták ba­rá­tai, és Eszti is örült, hogy nem kell té­li­ka­bá­tot ven­nie.

A mű­sor­ve­ze­tőt már na­gyon vár­ták ba­rá­tai, és Eszti is örült, hogy nem kell té­li­ka­bá­tot ven­nie.

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után.

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van az ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra.

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra. Most három héten át a szakma leg­na­gyobb alak­ja­i­tól les­heti el a for­té­lyo­kat.

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg...

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg Ördög Nóra, aki a csa­lád összes nyil­vá­nos fó­ru­mán egy­szerre in­dí­tott egy sza­va­zást.

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét, ám arra senki nem szá­mí­tott, hogy a nász­útra egy ro­man­ti­kus meg­le­pe­tés­sel ké­szül.