CÍMKE: 'utasszállító'

Kitálalt a pilóta: Szörnyű, véres dolog történt a maláj gép fedélzetén

Kitálalt a pilóta: Szörnyű, véres dolog történt a maláj gép fedélzetén

Luke Warfield sze­rint ez okoz­hatta az öt éve el­tűnt utas­szál­lító tra­gé­di­á­ját.

Luke Warfield sze­rint ez okoz­hatta az öt éve el­tűnt utas­szál­lító tra­gé­di­á­ját.

Ennél nem lehetne kínosabb: a gép fedélzetén dobta ki barátja a nőt

Ennél nem lehetne kínosabb: a gép fedélzetén dobta ki barátja a nőt

Hi­he­tet­len je­le­net­nek vol­tak tanúi a gép uta­sai.

Hi­he­tet­len je­le­net­nek vol­tak tanúi a gép uta­sai.

Kitálalt a pilóta: Szörnyű, mi történt az eltűnt maláj géppel

Kitálalt a pilóta: Szörnyű, mi történt az eltűnt maláj géppel

Randy Ryan ha­tá­ro­zot­tan ál­lítja, hogy nem bal­eset volt az 5 évvel ez­előtt el­tűnt utas­szál­lító tra­gé­di­ája.

Randy Ryan ha­tá­ro­zot­tan ál­lítja, hogy nem bal­eset volt az 5 évvel ez­előtt el­tűnt utas­szál­lító tra­gé­di­ája.

Nagy bajba került a British Airways gépe leszállás közben! - videó

Nagy bajba került a British Airways gépe leszállás közben! - videó

Döb­be­ne­tes lát­vány, sze­ren­csére a pi­lóta jól re­a­gált, és ezzel el­ke­rülte az eset­le­ges re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­sé­get.

Játékpisztollyal akart eltéríteni egy utasszállítót, tragédia lett a vége

Játékpisztollyal akart eltéríteni egy utasszállítót, tragédia lett a vége

Kamu fegy­ver­rel akart el­té­rí­teni egy utas­szál­lí­tót 142 utas­sal egy férfi.

Kamu fegy­ver­rel akart el­té­rí­teni egy utas­szál­lí­tót 142 utas­sal egy za­va­ro­dott férfi.

Drámai felvétel a londoni reptérről: Nem tudott leszállni az utasszállító

Drámai felvétel a londoni reptérről: Nem tudott leszállni az utasszállító

A pi­lóta min­dent meg­tett, hogy le­te­gye a ha­tal­mas utas­szál­lí­tót, de a ha­tal­mas szél­ben ez nem si­ke­rült neki.

Elképesztő, mi történt egy Londonba tartó utasszállító repülővel

Elképesztő, mi történt egy Londonba tartó utasszállító repülővel

A hang­se­bes­sé­get át­lépve, re­kord­se­bes­sé­get ért el egy utas­szál­lító gép egy me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség­nek kö­szön­he­tően.

A hang­se­bes­sé­get át­lépve, re­kord­se­bes­sé­get ért el egy utas­szál­lító gép egy me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség­nek kö­szön­he­tően.

Megdöbbentő, itt volt az eltűnt maláj gép pilótája, amikor megtörtént a baj

Megdöbbentő, itt volt az eltűnt maláj gép pilótája, amikor megtörtént a baj

El­ké­pesztő te­ó­ri­á­val állt elő egy is­mert re­pü­lés­szak­értő!

El­ké­pesztő te­ó­ri­á­val állt elő egy is­mert re­pü­lés­szak­értő!

Ömlött a vér, alig láttak ki az utasszállító pilótái

Ömlött a vér, alig láttak ki az utasszállító pilótái

Ször­nyű fény­ké­pe­ket tet­tek közzé.

Ször­nyű fény­ké­pe­ket tet­tek közzé. Ki­de­rült az is, hogy mi oko­zott ek­kora pá­ni­kot. Senki sem sé­rült meg. A sok­koló rész­le­tek a cikk­ben.

Drámai fejlemény: ezért gyulladhatott ki az eltűnt maláj gép

Drámai fejlemény: ezért gyulladhatott ki az eltűnt maláj gép

Ezt gon­dolja a volt pi­lóta.

Döb­be­ne­tes dol­go­kat mon­dott egy, már nyug­díjba vo­nult pi­lóta.

Itt a bizonyíték: Szörnyű, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Itt a bizonyíték: Szörnyű, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Ki­de­rült, mit mű­vel­he­tett a pi­lóta a járat el­tű­nése előtti per­cek­ben!

Egy új szi­mu­lá­ci­ó­nak kö­szön­he­tően ki­de­rült, mit mű­vel­he­tett a pi­lóta az MH370-es járat el­tű­nése előtti per­cek­ben!

Itt a bizonyíték: Szörnyű, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Itt a bizonyíték: Szörnyű, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

A nem­rég meg­ta­lált roncs­da­ra­bok­ból kö­vet­kez­tet­nek erre a szak­ér­tők.

A nem­rég meg­ta­lált roncs­da­ra­bok­ból kö­vet­kez­tet­nek erre a szak­ér­tők.

Váratlan fordulat: Lefotózták az eltűnt maláj gépet

Váratlan fordulat: Lefotózták az eltűnt maláj gépet

Az ön­kén­tes gép­va­dász David Boyer sze­rint egy­ér­telmű, hogy a 4 éve el­tűnt utas­szál­lító ron­csait ta­lál­ták meg.

Az ön­kén­tes gép­va­dász David Boyer sze­rint egy­ér­telmű, hogy a 4 éve el­tűnt utas­szál­lító ron­csait ta­lál­ták meg.

Érik a botrány a maláj gép körül, mit titkolnak? Miért hallgatnak?

Érik a botrány a maláj gép körül, mit titkolnak? Miért hallgatnak?

Durva vá­dak­kal il­lette két füg­get­len ku­tató a négy éve el­tűnt utas­szál­lító ügyé­ben nyo­mozó szak­ér­tői cso­por­tot.

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

Borzalmas légi balesetről jött hír, földbe csapódott egy utasszállító

A re­pü­lő­gép nem sok­kal fel­szál­lás után hir­te­len zu­hanni kez­dett, ezt pedig az idő­já­rás okoz­hatta.

Elképesztő fejlemény az eltűnt maláj gép ügyében, mégis van remény?

Elképesztő fejlemény az eltűnt maláj gép ügyében, mégis van remény?

Úgy tűnik, mégis van rá esély, hogy meg­ta­lál­ják az utas­szál­lító ron­csait!

Úgy tűnik, mégis van rá esély, hogy meg­ta­lál­ják a 4 évvel ez­előtt el­tűnt utas­szál­lító ron­csait!

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, rossz hír érkezett

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, rossz hír érkezett

Sokan már abban bíz­tak, hogy végre meg­ol­dó­dik a 4 éve el­tűnt utas­szál­lító rej­té­lye...

A reptéri dolgozók sem hitték, miért rohant egyenesen a pilótafülkébe a férfi

A reptéri dolgozók sem hitték, miért rohant egyenesen a pilótafülkébe a férfi

Egy pi­ló­tá­nak ta­nuló férfi ro­hant be a pi­ló­ta­fül­kébe, majd pró­bálta meg el­vinni a gépet, de ket­ten idő­ben ész­re­vet­ték.

Egy repülőn meztelenkedett a fiatal lány, az egyik utas le is fotózta!

Egy repülőn meztelenkedett a fiatal lány, az egyik utas le is fotózta!

A bom­bázó mel­lett kö­zép­korú uta­sok utaz­tak, nem tudni, hogy mit szól­tak.

A bom­bázó mel­lett kö­zép­korú uta­sok utaz­tak, nem tudni, hogy mit szól­tak a ma­ga­mu­to­ga­tás­hoz.

Váratlan fordulat, döntöttek az eltűnt maláj gép ügyében

Váratlan fordulat, döntöttek az eltűnt maláj gép ügyében

Négy éve ke­re­sik a 239 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén, rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt utas­szál­lí­tót, ám eddig hiába.

Négy éve ke­re­sik a 239 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén, rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt utas­szál­lí­tót, ám eddig hiába.

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

A férfi vi­sel­ke­dése gya­nús lett a kol­lé­gák­nak, ezért rend­őrt hív­tak. Sej­té­sük pedig az al­ko­hol­teszt után be is bi­zo­nyo­so­dott.

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

A bal­eset­ben az ed­digi ada­tok sze­rint 110 ember halt meg és csak 3-an élték túl a ka­taszt­ró­fát.

A bal­eset­ben az ed­digi ada­tok sze­rint 110 ember halt meg és csak 3-an élték túl a ka­taszt­ró­fát.

Megrázó felvétel: a halála előtti percben üzent a lezuhant gépen ülő férfi

Megrázó felvétel: a halála előtti percben üzent a lezuhant gépen ülő férfi

Talán Isten meg­véd min­ket - írta utolsó üze­ne­té­ben a férfi.

Talán Isten meg­véd min­ket - írta utolsó üze­ne­té­ben a férfi.

Bombafenyegetés a repülőn, felkészültek az utasok a halálra

Bombafenyegetés a repülőn, felkészültek az utasok a halálra

107-en vol­tak a fe­dél­ze­ten.

107-en utaz­tak annak az utas­szál­lí­tó­nak a fe­dél­ze­tén, amely­nek egyik utasa a ma­gas­ban kö­zölte: rob­ba­nó­szer­ke­zet van a re­pü­lő­gé­pen.

Elképesztő ötlet: leselejtezett Boeing-ből lakóház!

Elképesztő ötlet: leselejtezett Boeing-ből lakóház!

Ez ám a szár­nyas pa­lota!

A gé­pész­mér­nök Bruce Camp­bell gon­dolt egy na­gyot, és vá­sá­rolt ma­gá­nak egy le­se­lej­te­zett Bo­e­ing 727-200-as utas­szál­lí­tót és le­par­kol­tatta a tel­kén.

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Hát­bor­zon­gató, ami tör­tént.

Hát­bor­zon­gató, ami tör­tént: kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy utas­szál­lí­tó­nak, mi­u­tán út­köz­ben hul­lott szét az egyik haj­tó­műve. A fe­dél­ze­ten uta­zók sze­rint ez volt éle­tük leg­fé­lel­me­te­sebb re­pü­lése!

Pánik a repülőn: menet közben ájult el a pilóta

Pánik a repülőn: menet közben ájult el a pilóta

Az uta­sok csak egy nagy csat­ta­nást hal­lot­tak, majd a stew­ar­des­sek kö­ré­ben el­sza­ba­dult a pokol.

Az uta­sok csak egy nagy csat­ta­nást hal­lot­tak, majd a stew­ar­des­sek kö­ré­ben el­sza­ba­dult a pokol.

Sikoltoztak az utasok, baj volt a leszállásnál

Sikoltoztak az utasok, baj volt a leszállásnál

Hát­bor­zon­gató eresz­ke­dést vi­de­óz­tak Düs­sel­dorf­ban: ha­tal­mas szél­lel kel­lett meg­küz­de­nie az utas­szál­lító pi­ló­tá­já­nak, töb­ben az éle­tü­ket fél­tet­ték.

Hát­bor­zon­gató eresz­ke­dést vi­de­óz­tak Düs­sel­dorf­ban: ha­tal­mas szél­lel kel­lett meg­küz­de­nie az utas­szál­lító pi­ló­tá­já­nak, töb­ben az éle­tü­ket fél­tet­ték.

Misztikus égi jelenséget okozott Budapest felett egy utasszállító

Misztikus égi jelenséget okozott Budapest felett egy utasszállító

Lé­leg­zet­el­ál­lító fotót ké­szí­tett egy utas­szál­lító re­pü­lő­ről egy ma­gyar fi­a­tal, ilyet na­gyon rit­kán látni!

Elképesztő, miért kellett leszállnia egy utasszállítónak

Elképesztő, miért kellett kényszerleszállást végrehajtania egy gépnek!

Va­lami szo­kat­lan­nal üt­kö­zött össze...

A Uni­ted Air­li­nes Los An­ge­lesbe tartó já­rata 90 perc­cel fel­szál­lás után ke­rült bajba...

Végre! Hamarosan meglesz a lezuhant utasszállító roncsa

Végre! Hamarosan meglesz a lezuhant utasszállító roncsa

Be­fog­ták a gép jel­adó­ját, vagyis egy ki­sebb fa­lu­nyi te­rü­letre kell csak kon­cent­rál­niuk a ke­re­sők­nek.

És következzenek: a hét szerelmes őrültjei!

Ők a hét szerelmes őrültjei!

Elő­ször egy brit nő ug­rott az óce­ánba, hogy utol­ér­jen egy utas­szál­lí­tót, majd egy férfi té­rí­tett el egy utas­szál­lí­tót, hogy át­ad­has­son egy le­ve­let...

Fény derült az egyiptomi utasszállító eltérítésének valódi okára!

Fény derült az egyiptomi utasszállító eltérítésének valódi okára!

Csu­pán volt fe­le­sé­gét és gye­re­keit akarta látni Szeif Eldin Musz­tafa, ezért té­rí­tette el a gépet.

Kiderült, melyik gépet akarta felrobbantani az öngyilkos merénylő

Kiderült, melyik gépet akarta felrobbantani az öngyilkos merénylő

A szo­má­liai re­pü­lő­tér egyik biz­ton­sági ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén is lát­szik a fel­té­te­le­zett me­rénylő.