CÍMKE: 'uniós választás'

Salvini: Szabad Európa vagy iszlamista állam

Salvini: Szabad Európa vagy iszlamista állam

Az olasz kor­mány po­li­ti­ká­já­ról szóló nép­sza­va­zás lesz az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás.

Kocsis Máté: A hazai ellenzékre nem számíthatunk

Kocsis Máté: A hazai ellenzékre nem számíthatunk

A be­ván­dor­lás meg­fé­ke­zé­sét egy­ál­ta­lán nem bíz­hat­juk az el­len­zékre.

Országjárásba kezd a Fidesz csapata

Országjárásba kezd a Fidesz csapata

A Fi­desz hét­fő­től or­szág­já­rásba kezd, a kö­vet­kező he­tek­ben eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási fó­ru­mo­kat fo­gunk tar­tani az egész or­szág­ban - je­len­tette be Hid­véghi Ba­lázs.

A Fi­desz hét­fő­től or­szág­já­rásba kezd, a kö­vet­kező he­tek­ben eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási fó­ru­mo­kat fo­gunk tar­tani az egész or­szág­ban - je­len­tette be Hid­véghi Ba­lázs.

20 mandátumot is szerezhet a Fidesz

20 mandátumot is szerezhet a Fidesz

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás két nagy vesz­tese az Eu­ró­pai Nép­párt és az Eu­ró­pai Szo­ci­a­lis­ták Pártja lehet - mondta Nagy Dá­niel, a Né­ző­pont In­té­zet ku­ta­tási igaz­ga­tója.

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás két nagy vesz­tese az Eu­ró­pai Nép­párt és az Eu­ró­pai Szo­ci­a­lis­ták Pártja lehet - mondta Nagy Dá­niel, a Né­ző­pont In­té­zet ku­ta­tási igaz­ga­tója.

Orbán Viktor: Csak a Fidesz-KDNP alkalmas

Orbán Viktor: Csak a Fidesz-KDNP alkalmas

Csak a Fi­desz-KDNP al­kal­mas arra, hogy kellő súllyal, ko­moly­ság­gal kép­vi­selje Ma­gyar­or­szá­got a nem­zet­közi szín­té­ren, hogy ki­áll­jon a ma­gya­ro­kért Brüsszel­ben.

Csak a Fi­desz-KDNP al­kal­mas arra, hogy kellő súllyal, ko­moly­ság­gal kép­vi­selje Ma­gyar­or­szá­got a nem­zet­közi szín­té­ren, hogy ki­áll­jon a ma­gya­ro­kért.

Hidvéghi: Orbán Viktor 7 pontját eddig több mint 600 ezren írták alá

Hidvéghi: Orbán Viktor 7 pontját eddig több mint 600 ezren írták alá

Több mint 600 ezer tá­mo­gató alá­írást gyűj­tött össze eddig a Fi­desz az EP-kam­pány­ban - mondta Hid­véghi Ba­lázs.

Gyáva és alattomos Manfred Weber kampánya

Gyáva és alattomos Manfred Weber kampánya

Nem az első al­ka­lom: az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje úgy pró­bál bal­li­be­rá­lis tá­mo­ga­tó­kat sze­rezni, hogy a Fi­deszbe pró­bál rug­dosni.

Nem az első al­ka­lom: az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje úgy pró­bál bal­li­be­rá­lis tá­mo­ga­tó­kat sze­rezni eset­le­ges meg­vá­lasz­tá­sá­hoz, hogy a Fi­deszbe pró­bál rug­dosni. Bu­da­pesti lá­to­ga­tá­sa­kor ezt nem merte meg­tenni. A jel­lem­gyen­ge­sége nem is kér­dé­ses.

Gulyás: Csak a kormánypártok akadályozhatják meg a betelepítést

Csak a kormánypártok akadályozhatják meg a betelepítést

Ki­zá­ró­lag akkor, ha a je­len­legi kor­mány­pár­tok­nak mind­eh­hez itt­hon és eu­ró­pai szin­ten is kellő fel­ha­tal­ma­zása van.

Magyarországot meg akarják büntetni még a választások előtt

Magyarországot meg akarják büntetni még a választások előtt

Fo­lya­ma­to­san ér­ző­dik a nyo­más a be­ván­dor­lás­párti brüsszeli po­li­ti­ku­sok ré­szé­ről.

Fo­lya­ma­to­san ér­ző­dik a nyo­más a be­ván­dor­lás­párti brüsszeli po­li­ti­ku­sok ré­szé­ről, hogy Ma­gyar­or­szá­got még az eu­ró­pai vá­lasz­tá­sok előtt meg­bün­tes­sék - ál­la­pí­totta meg a ma­gyar köz­mé­di­á­nak nyi­lat­kozva Varga Judit, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség eu­ró­pai uniós kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kára.

Halász János: Európa szenved a migrációtól

Halász János: Európa szenved a migrációtól

A be­ván­dor­lás­pár­tiak tönk­re­te­szik Eu­rópa biz­ton­sá­gát.

A be­ván­dor­lás­pár­tiak tönk­re­te­szik Eu­rópa biz­ton­sá­gát - mondta a Fi­desz or­szág­gyű­lési frak­ci­ó­já­nak szó­vi­vője hét­főn Deb­re­cen­ben új­ság­írók­nak.

Hidvéghi Balázs: Mentelmi jogra pályázik Gyurcsányné

Hidvéghi Balázs: Mentelmi jogra pályázik Gyurcsányné

Dob­rev Klára "szem­reb­be­nés nél­kül meg­sza­vazná az összes brüsszeli be­ván­dor­lás­párti ja­vas­la­tot".

Biz­to­sak le­he­tünk abban, hogy Dob­rev Klára "szem­reb­be­nés nél­kül meg­sza­vazná az összes brüsszeli be­ván­dor­lás­párti ja­vas­la­tot". Gyur­csány Fe­renc és pártja eu­ró­pai egye­sült ál­la­mo­kat akar, és új­don­sült lis­ta­ve­ze­tő­jük ismét vi­lá­gossá tette, hogy a DK po­li­ti­ku­sai to­vábbra is Brüs­szel ér­de­keit kép­vi­sel­nék.

Szavazásra ösztönöz Orbán Viktor levele

Szavazásra ösztönöz Orbán Viktor levele

Már kéz­be­sí­tik Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nökn­le­ve­lét.

Meg­kezd­ték Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek a Fi­desz tá­mo­ga­tó­i­hoz írott le­vele kéz­be­sí­té­sét, amely­ben a kö­zelgő, má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tét­jére hívja fel a fi­gyel­met.