CÍMKE: 'unicef'

Elesett gyermekeken segített Mihalik Enikő és a Nanushka

Elesett gyermekeken segített Mihalik Enikő és a Nanushka

Iga­zán nemes kez­de­mé­nye­zés élére állt Mi­halik Enikő és Sán­dor Szandra.

Jót tenni és hatalmasat bulizni egyszerre? Itt az alkalom!

Jót tenni és hatalmasat bulizni egyszerre? Itt az alkalom!

Se­gély­kon­cert a világ leg­ne­he­zebb sorsú gye­re­ke­i­ért jú­nius 16-án!

Se­gély­kon­cert a világ leg­ne­he­zebb sorsú gye­re­ke­i­ért jú­nius 16-án!

Sztárturit nyit a magyar modell

Sztárturit nyit a magyar modell

Mi­halik Enikő ta­vas­szal nemes cél ér­de­ké­ben tér haza. A mo­dell az UNICEF Ma­gyar­or­szág Baj­no­ka­ként má­jus­ban meg­nyitja a Mi­halik x UNICEF Pop-Up Store jó­té­kony­sági ru­ha­vá­sárt.

Mi­halik Enikő ta­vas­szal nemes cél ér­de­ké­ben tér haza. A mo­dell az UNICEF Ma­gyar­or­szág Baj­no­ka­ként má­jus­ban meg­nyitja a Mi­halik x UNICEF Pop-Up Sto­ret.

Nagy öröm érte Schumacher magyar szerelmét

Óriási öröm érte Schumacher magyar szerelmét

Baj­nok lett Keszt­he­lyi Vi­vien.

A há­rom­szo­ros tú­ra­autó-baj­nok Keszt­he­lyi Vi­vien az UNICEF Ma­gyar­or­szág Baj­noka lett. David Schu­m­a­cher büszke lehet a pár­jára.

Ezt nézd: Velük fotózkodott Budapesten Ricky Martin

Ezt nézd: Velük fotózkodott Budapesten Ricky Martin

Ricky Mar­tin fo­gadta a Ki­látó Él­mény­prog­ram­já­ban részt­vevő fi­a­ta­lo­kat.

Ricky Mar­tin fo­gadta a Ki­látó Él­mény­prog­ram­já­ban részt­vevő fi­a­ta­lo­kat.

A fiatalok kedvenc sztárjai segítenek az UNICEF Magyarország programjában

A fiatalok kedvenc sztárjai segítenek az UNICEF Magyarország programjában

A sztá­ro­kat sem kí­méli a cy­ber­bully­ing, vagyis a netes zak­la­tás. Nem csoda, hi­szen a je­len­ség na­gyon el­ter­jedt.

Végre hazánkban is ünneplik az apák napját!

Végre hazánkban is ünneplik az apák napját!

Jú­nius 17-én tart­ják.

A UNICEF Ma­gyar­or­szág idén elő­ször, jú­nius 17-én ün­nepli a csa­lá­dok­kal az apák nap­ját, mely­hez a 7-18 éves gye­re­kek szá­mára fo­tó­pá­lyá­za­tot hir­det.

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Itt az utolsó esély a csob­ba­násra az is­ko­la­kez­dés előtt.

Elér­ke­zett a nyár vége, itt az utolsó esély a csob­ba­násra az is­ko­la­kez­dés előtt. Ez­út­tal a sze­gény gyer­me­ke­ken se­gít­het­nek azok, akik au­gusz­tus 31-én pén­te­ken fel­ke­re­sik a Pa­la­ti­nus Gyógy- Strand és Hul­lám­für­dőt.

Aki ver, az nem haver!

Aki ver, az nem haver!

A bán­tal­ma­zás egy­ál­ta­lán nem menő.

A Car­toon Net­work har­mad­szor is el­in­dítja az Aki ver, az nem haver bán­tal­ma­zás el­leni kam­pá­nyát, amely­ben a to­le­ran­ciát he­lyezi elő­térbe.

Támadás Beckham ellen, kínos dolgok derültek ki a sztárról

Támadás Beckham ellen, kínos dolgok derültek ki a sztárról

A nyil­vá­nos­ságra ho­zott le­ve­lek­ből az derül kerül ki, hogy ne­he­zen vi­selte, ami­kor nem ütöt­ték lo­vaggá, egy­szer pedig a pénzt is saj­nálta be­dobni a kö­zösbe.

Élete legmeghatóbb pillanatáról vallott Rúzsa Magdi

Élete legmeghatóbb pillanatáról vallott Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő máig szí­ve­sen gon­dol azokra az időkre, ami­kor szü­lész­nő­ként dol­go­zott.

Ennyire gyerekes David Beckham!

Ennyire gyerekes David Beckham!

Ko­rábbi edzője előtt a mai napig vi­gyázzba vágja magát.

David Beck­ham to­vábbra sem mer al­ko­holt fo­gyasz­tani ko­rábbi edzője je­len­lé­té­ben. Sir Alex Fer­gu­son előtt a mai napig vi­gyázzba vágja magát.