CÍMKE: 'ultrahang'

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

A le­endő anyuka és apuka nem erre szá­mí­tott az or­vos­nál.

A le­endő anyuka és apuka nem erre szá­mí­tott az or­vos­nál. De már el­dön­töt­ték, mihez kez­de­nek!

Visszaszámlálás: órái vannak hátra a szülésig Kulcsár Edinának

Visszaszámlálás: órái vannak hátra a szülésig Kulcsár Edinának

Ha­ma­ro­san kezei kö­zött tart­hatja kisfiát az egy­kori szép­ség­ki­rálynő.

Ha­ma­ro­san kezei kö­zött tart­hatja kisfiát az egy­kori szép­ség­ki­rálynő.

48 évesen anya lesz Naomi Campbell?

48 évesen anya lesz Naomi Campbell?

Rej­té­lyes fotót tett ki a vi­lág­hírű top­mo­dell lo­vagja az Ins­tag­ramra, ami alap­ján úton van az első gye­re­kük. De nem biz­tos, hogy Naomi hordja ki.

Rej­té­lyes fotót tett ki a vi­lág­hírű top­mo­dell lo­vagja az Ins­tag­ramra, ami alap­ján úton van az első gye­re­kük. De nem biz­tos, hogy Naomi hordja ki.

Kórházi fotó, ultrahangon járt Dukai Regina

Kórházi fotó, ultrahangon járt Dukai Regina

Kö­te­lező ki­vizs­gál­tat­nia magát.

A gyö­nyörű mo­dell­nek kö­te­lező évente ki­vizs­gál­tat­nia magát.

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják. No­vem­ber­ben ér­ke­zik a pici.

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják. No­vem­ber­ben ér­ke­zik a pici.

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

Alig várja, hogy a ke­zé­ben tart­hassa.

A nép­szerű rá­diós alig várja már, hogy a ke­zé­ben tart­hassa kisfiát.

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Gya­nút­la­nul ment el a kis­mama az ult­ra­han­gos vizs­gá­latra, de amit lá­tott, arra nem szá­mí­tott...

Itt az első fotó a magyar sztáranyuka babájáról

Íme a legelső felvétel a magyar sztáranyuka babájáról

Ha­ma­ro­san újra anyai örö­mök elé néz az egy­­kori Miss Uni­­verse Hun­­gary, Kon­koly Ági.

Ha­ma­ro­san újra anyai örö­mök elé néz az egy­­kori Miss Uni­­verse Hun­­gary, Kon­koly Ági. Intim dol­gok­ról me­sélt a kis­mama, a haj­dani szép­ség­ki­rálynő sza­va­i­ból pedig meg­hitt öröm áradt. Átéli és meg­éli a vá­ran­dós­ság cso­dá­ját.

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű! Hi­he­tet­len!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű!

Aggasztó híreket kapott a várandós Dobó Ági!

Aggasztó híreket kapott a várandós Dobó Ági!

Nem várt komp­li­ká­ciók adód­tak!

A gyö­nyörű szép­ség­ki­rálynő má­so­dik gyer­me­két várja. Épp szü­le­tés­nap­ján volt ult­ra­han­gon, ami­kor ki­de­rült: nem várt komp­li­ká­ciók adód­tak!

Nyuszit vár ez a terhes nő? Az ultrahang szerint igen!

Nyuszit vár ez a terhes nő? Az ultrahang szerint igen!

Hét­he­tes a baba, aki nyu­szi­nak néz ki.

Hét­he­tes a baba, aki nyu­szi­nak néz ki. Az anyuka jót ne­ve­tett a képen, és meg­osz­totta a vi­lág­gal is.

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel...

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel a gyö­nyörű mo­dell­nek, mert túl nagyra nőtt po­cak­já­ban a kisfia!

Döbbenetes terhességi lelet: Jézus jelent meg az ultrahang felvételen

Döbbenetes terhességi lelet: Jézus jelent meg az ultrahang felvételen

A kis­ba­bája mel­lett meg­je­lent Jézus is, még­hozzá ke­resztre fe­szí­tés után.

A frászt hozta a kis­ma­mára leg­utóbbi ult­ra­han­gos le­lete. A képen ugyanis kis­ba­bája mel­lett meg­je­lent Jézus is, még­hozzá ke­resztre fe­szí­tés után. Rossz ómen vagy a sze­ren­cse kü­lö­nös jele?

Sosem találnád ki, mit látott a kismama az ultrahangos képen!

Sosem találnád ki, mit látott a kismama az ultrahangos képen!

Bi­zarr fotó ke­ring a neten. Egy nő ult­ra­han­gos vizs­gá­la­ton volt, ami­kor a ke­resztre fe­szí­tett Jézus tűnt fel a képen.

Egé­szen el­ké­pesztő fel­vé­tel ke­ring a neten.

Sokkoló fotó: démoni lény néz ránk a terhességi ultrahangról!

Sokkoló fotó: démoni lény néz ránk a terhességi ultrahangról!

Az egész vi­lá­got be­járta az a döb­be­ne­tes fel­vé­tel, ami egy kis­mama po­cak­já­ban fej­lődő mag­zat­ról ké­szült.

Magyar valóság: a legkülönösebb egészségügyi űrlap

Magyar valóság: a legkülönösebb egészségügyi űrlap

Az el­vár­ható szem­pont itt is ér­vé­nyes!

Meg­cé­lozza az egyen­jo­gú­sá­got a ma­gyar egész­ség­ügy? Az el­vár­ható szem­pont úgy lát­szik ér­vé­nyes az egyéb­ként nők által lá­to­ga­tott ter­hes­ségi vizs­gá­la­ton is.

Már most L.L. Junior hasonmása a születendő fia - Fotó

Születendő fia már most a magyar énekes hasonmása - Fotó

Döb­be­ne­tes a ha­son­ló­ság.

Döb­be­ne­te­sen ha­son­lít az édes­anyja po­cak­já­ban fej­lődő csöpp­ség ult­ra­hang­fo­tója L.L. Ju­nior gye­rek­kori port­ré­jára.

A vak terhes nő, aki először "látja meg" magzatát

A vak terhes nő, aki először "látja meg" magzatát

Kü­lön­le­ges pil­la­nat min­den nő éle­té­ben, ami­kor az első ult­ra­hang vizs­gá­la­ton elő­ször lát­hatja meg gyer­me­két. Egy új mód­szer se­gít­sé­gé­vel ezt az él­ményt ma már a vakok is át­él­he­tik.

Kü­lön­le­ges pil­la­nat min­den nő éle­té­ben, ami­kor az első ult­ra­hang vizs­gá­la­ton elő­ször lát­hatja meg ha­sá­ban ku­corgó gyer­me­két. Egy új mód­szer se­gít­sé­gé­vel ezt a fan­tasz­ti­kus él­ményt ma már a vak em­be­rek is át­él­he­tik.