CÍMKE: 'üldözés'

Kiemelt célponttá váltak a keresztény közösségek

Kiemelt célponttá váltak a keresztény közösségek

A ke­resz­tény­ség a leg­ül­dö­zöt­tebb val­lás a vi­lá­gon - mondta Szij­jártó Péter.

Így üldözi az elefánt a turistákat - videó

Így üldözi az elefánt a turistákat - videó

Az ele­fánt­nak elege lett a fény­ké­pe­zők­ből.

Az ele­fánt­nak elege lett a fény­ké­pező tu­ris­ták­ból és nekik ron­tott. Videó ké­szült az ül­dö­zés­ről.

Őrült ámokfutásba kezdett a sofőr a forgalmas autópályán!

Őrült ámokfutásba kezdett a sofőr a forgalmas autópályán! - videó

Csak a leg­va­dabb ak­ciófil­mek­ben lehet ilyen je­le­ne­te­ket látni.

Csak a leg­va­dabb ak­ciófil­mek­ben lehet ilyen je­le­ne­te­ket látni.

Drogos ámokfutót üldöztek Győrött, mégsem a rendőrök állították meg

Drogos ámokfutót üldöztek Győrött, mégsem a rendőrök állították meg

Rend­őrös ül­dö­zés szem­ta­núi le­het­tek a Győr bel­vá­ro­sá­ban élők.

Rend­őrös ül­dö­zés szem­ta­núi le­het­tek a Győr bel­vá­ro­sá­ban élők. Rend­szám nél­küli autót ker­get­tek.

A rendőrök elől menekülve halt meg egy 4 éves migránsfiú

A rendőrök elől menekülve halt meg egy 4 éves migránsfiú

Ka­mi­on­nal üt­köz­tek...

A görög rend­őr­ség elől me­ne­kült egy iraki sofőr Észak-Gö­rög­or­szág­ban, aki több tucat mig­ránst akart Nyu­gat-Eu­ró­pába csem­pészni.

Netes videón vallott a nemi erőszakkal gyanúsított magyar fiú

Netes videón vallott a nemi erőszakkal gyanúsított magyar

Hiába ke­rült elő­ze­tesbe az a 17 éves fiú, aki múlt héten meg­tá­ma­dott egy lányt Átá­nyon: to­vábbra is áll a bál.

Hiába ke­rült elő­ze­tesbe az a 17 éves fiú, aki múlt héten meg­tá­ma­dott egy lányt a Heves me­gyei Átá­nyon: to­vábbra is áll a bál.

Szörnyű részletek: ezért kezdte el átvágni a torkát az egri férfi!

Szörnyű részletek: ezért kezdte el átvágni a torkát az egri férfi!

Sze­re­lem­fél­tés lehet a hát­tér­ben.

Ki­de­rült, mi ve­ze­tett a pén­teki tra­gé­di­á­hoz, ami­kor egy kö­zép­korú férfi akart ön­gyil­kos lenni.

Meglógott a rendőrök elől a robogós

Meglógott a rendőrök elől a robogós

A jár­dán már nem si­ke­rült kö­vetni a rend­szám nél­kül me­ne­külő mo­to­rost. A rend­őr­ség sze­rint a nagy for­ga­lom miatt nem si­ke­rült el­csípni.

A jár­dán már nem si­ke­rült kö­vetni a rend­szám nél­kül me­ne­külő mo­to­rost. A rend­őr­ség sze­rint a nagy for­ga­lom miatt nem si­ke­rült el­csípni.

Durva dolog derült ki a zsaruk által üldözött taxishiénáról

Durva dolog derült ki a zsaruk által üldözött taxishiénáról

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók ma­gya­rá­za­tot adnak, hogy miért volt a ta­xis­hi­é­ná­nál ká­bí­tó­szer...

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók ma­gya­rá­za­tot adnak, hogy miért volt a ta­xis­hi­é­ná­nál ká­bí­tó­szer...

Egy kalandos kedvű tehén tartotta rettegésben a várost

Egy kalandos kedvű tehén tartotta rettegésben a várost

Jo­hanna a vá­gó­híd­ról szö­kött el.

Jo­hanna a vá­gó­híd­ról szö­kött el - négy héten ke­resz­tül hiába ül­döz­ték föl­dön, vízen, le­ve­gő­ben: pa­lira vette a komp­lett német rend­őr­sé­get...

Autós ül­dö­zés lö­völ­dö­zés­sel Ma­gyar­or­szá­gon!

Autós ül­dö­zés lö­völ­dö­zés­sel Ma­gyar­or­szá­gon!

Nem kap­­tok el élve!

Nem kap­­tok el élve! Hosszú per­ce­ken át ül­döz­ték a zsa­ruk az au­tó­tol­vajt, egy fegy­ver is el­sült a vad haj­sza során. El­kép­szető videó ké­szült.

Taxishiénát üldöztek a zsaruk Pesten, szalagkorlátnak csapódott

Taxishiénát üldöztek a zsaruk Pesten, szalagkorlátnak csapódott

Gya­nú­san vi­sel­kedő ta­xisra let­tek fi­gyel­me­sek a rend­őrök Bu­da­pes­ten.

Gya­nú­san vi­sel­kedő ta­xisra let­tek fi­gyel­me­sek a rend­őrök, akit iga­zol­tatni akar­tak. A sofőr va­ló­szí­nű­leg ta­xis­hi­éna volt, aki a leg­fris­sebb hírek sze­rint sem jo­go­sít­vánnyal, sem ta­xis­en­ge­déllyel nem ren­del­ke­zett.

Akciófilm Balatonfüreden! Több rendőrautóval üldözték a drogos férfit

Akciófilm Balatonfüreden! Több rendőrautóval üldözték a drogos férfit

Öt rend­őr­autó sé­rült meg a több órás haj­sza során, va­la­mint egy rendőr is könnyebb sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Körözött hivatalos személy bukott le, jeges patakon át üldözték a rendőrök

Körözött hivatalos személy bukott le, jeges patakon át üldözték a rendőrök

A férfit iga­zol­tató rendőr kés­le­ke­dés nél­kül ug­rott a fa­gyos vízbe, ahol el­kapta a me­ne­külő bű­nö­zőt.

Strucc kergette meg a bringásokat az országúton

Strucc kergette meg a bringásokat az országúton

Ilyen ül­dö­ző­je­le­ne­tet ak­ciófil­mek­ben sem látsz. Csak­nem há­rom­mé­te­res óri­ás­ma­dár ve­tette magát a ke­rék­pá­ro­sok után egy edzé­sen.

Ilyen ül­dö­ző­je­le­ne­tet ak­ciófil­mek­ben sem látsz. Csak­nem há­rom­mé­te­res óri­ás­ma­dár ve­tette magát a ke­rék­pá­ro­sok után egy edzé­sen. Te­ker­niük kel­lett, hogy ne le­gyen baj.

Vadnyugat: Szitává lőtték az autót a zsaruk, de a betörő nem állt meg

Vadnyugat: Szitává lőtték az autót a zsaruk, de a betörő nem állt meg

Egy másik, az úton ke­resztbe ál­lí­tott rend­őr­au­tó­val tud­ták meg­ál­lí­tani.

Két rend­őrt is ve­szé­lyez­te­tett au­tó­já­val me­ne­kü­lés köz­ben egy tet­ten ért be­tö­rő­pá­ros Do­bo­gó­kőn. A ko­csira cél­zott lö­vé­se­ket is le­ad­tak a rend­őrök, de végül csak egy másik, az úton ke­resztbe ál­lí­tott rend­őr­au­tó­val tud­ták meg­ál­lí­tani.

Autós üldözéssel veszélyeztette fia életét az apa

Autós üldözéssel veszélyeztette fia életét az apa

Nem tar­tott ol­dal­tá­vol­sá­got.

Úgy kezdte előzni volt fe­le­sé­gét és 2 éves fiát, hogy szán­dé­ko­san nem tar­tott ol­dal­tá­vol­sá­got. Az elő­zés után be­vá­gott a kocsi elé és ke­resztbe for­dulva állt meg.