CÍMKE: 'újraélesztés'

Motoros életéért küzdenek a Blahán!

Motoros életéért küzdenek a Blahán!

Ha­tal­mas dugó vár­ható a Bla­há­nál, mo­to­ros szen­ve­dett durva bal­ese­tet!

Ha­tal­mas dugó vár­ható a Bla­há­nál, ahol egy mo­to­ros szen­ve­dett durva bal­ese­tet!

Klinikai halálból hozták vissza a fesztiválozót a tinik!

Klinikai halálból hozták vissza a fesztiválozót a tinik!

Egy fesz­ti­vál for­ga­ta­gá­ban élesz­tet­tek újra egy a kli­ni­kai halál ál­la­po­tába ke­rült férfit ti­zen­éves ön­kén­tes men­tők.

Egy fesz­ti­vál for­ga­ta­gá­ban élesz­tet­tek újra egy a kli­ni­kai halál ál­la­po­tába ke­rült férfit ti­zen­éves ön­kén­tes men­tők.

Csoda! 24 hetes magzatot élesztettek újra!

Csoda! 24 hetes magzatot élesztettek újra!

A mag­zat hol­tan jött a vi­lágra....

A ro­ham­ko­csi sze­mély­ze­té­nek a zo­kogó nagy­mama azt mondta, lánya el­ve­télt, a mag­zat köl­dök­zsi­nó­ron lóg élet­te­le­nül. De a men­tők nem hagy­ták a ki­csit....

Strandoló mentő élesztette újra a nőt

Strandoló mentő élesztette újra az idős nőt

A 65 éves asszony teste élet­te­le­nül le­be­gett a me­den­cé­ben.

A 65 éves asszony teste élet­te­le­nül le­be­gett a me­den­cé­ben. Azon­ban egé­szen hi­he­tet­len máz­lija volt, hi­szen egy stran­doló mentő volt a kö­zel­ben

Csodát tett a migránssal a magyar rendőr!

Csodát tett a migránssal a magyar rendőr!

Rend­őr­nek kö­szön­heti éle­tét az a mig­ráns, aki rosszul lett, mi­köz­ben éppen il­le­gá­li­san pró­bált be­jönni az or­szágba.

A hős rend­őr­nek kö­szön­heti éle­tét az a mig­ráns, aki rosszul lett, mi­köz­ben éppen il­le­gá­lis módon pró­bált be­jönni az or­szágba.

Istentisztelet közben állt meg a szíve egy debreceni nőnek

Istentisztelet közben állt meg a szíve egy debreceni nőnek

Mise köz­ben lett rosszul egy nő és a földre zu­hant. Sze­ren­csére ott volt egy orvos is.

Mise köz­ben lett rosszul egy nő és a földre zu­hant. Sze­ren­csére ott volt egy orvos is.

Telefonon keresztül segítettek újraéleszteni egy halott újszülöttet

Telefonon keresztül segítettek újraéleszteni egy halott újszülöttet

Nyír­egy­háza mel­lől ér­ke­zett a se­gély­kérő te­le­fon­hí­vás, mi­sze­rint egy ko­ra­szü­lött baba hol­tan jött vi­lágra.

Csoda Cserkeszőlőn! Újraélesztettek egy klinikailag halott csecsemőt

Csoda Cserkeszőlőn! Újraélesztettek egy klinikailag halott csecsemőt

Hét­főre vir­radó éj­szaka ko­ra­szü­lés­hez ri­asz­tot­ták a men­tő­ket. Az eset­ko­csi sze­mély­zete egy élet­te­len új­szü­löt­tet ta­lált.

Az utcán élesztette újra a 70 éves bácsit a kanizsai hős asszony!

Az utcán élesztette újra a 70 éves bácsit a kanizsai hős asszony!

Em­ber­fe­letti módon küz­dött a szív­in­fark­tust ka­pott bácsi éle­té­ért egy kis­ka­ni­zsai nő.

Em­ber­fe­letti módon küz­dött a szív­in­fark­tust ka­pott bácsi éle­té­ért az a kis­ka­ni­zsai nő, aki szív­masszáz­zsal élesz­tette újra a moz­du­lat­lan férfit a posta előtt.

Fesztiválozóra dőlt egy fa a Szigeten, nem tudni, túlélte-e

Fesztiválozóra dőlt egy fa a Szigeten, nem tudni, túlélte-e

A nagy eső­zés miatt fel­la­zult a talaj, emi­att dőlt ki egy fa hét­főn, mely éppen egy fesz­ti­vá­lozó sát­rára zu­hant.

A nagy eső­zés miatt fel­la­zult a Ha­jó­gyári-szi­get ta­laja, emi­att dőlt ki egy fa hét­főn, mely éppen egy fesz­ti­vá­lozó sát­rára zu­hant.

A nap hőse: a tatai férfi újraélesztette feleségét

A nap hőse: a tatai férfi újraélesztette feleségét

Meg­men­tette az asszonyt.

Az asszony a me­leg­ben ku­tyá­juk­kal ro­hant haza, mivel az eb rosszul lett. Mire házuk elé ért, érezte, vele is nagy a baj.

Fürdőzők élesztettek újra egy szlovák nőt Zamárdiban

Fürdőzők élesztettek újra egy szlovák nőt Zamárdiban

Egy har­minc év kö­rüli szlo­vák nőt kel­lett új­ra­élesz­teni a za­márdi stran­don, az asszonyt a men­tők kór­házba szál­lí­tot­ták.

Életveszélyben a Sziget Fesztiválon

Életveszélyben a Sziget Fesztiválon

Új­ra­élesz­tet­tek egy 42 éves férfit a ren­dez­vé­nyen. A Szi­get-lá­to­gató szom­ba­ton este lett rosszul az egyik ét­te­rem­ben, a hely­szín­ről men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kór­házba.

Új­ra­élesz­tet­tek egy 42 éves férfit a ren­dez­vé­nyen. A Szi­get-lá­to­gató szom­ba­ton este lett rosszul az egyik ét­te­rem­ben, a hely­szín­ről men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kór­házba.

Rippel Feri székpárnával mentette meg egy férfi életét

Rippel Feri székpárnával mentette meg egy férfi életét

Amíg min­denki ször­nyül­kö­dött, addig Feri oda­állt saját éle­tét is koc­káz­tatva.

Rippel Feri életet mentett!

Rippel Feri életet mentett!

Meg­men­tett egy csa­lá­dot a leg­na­gyobb fáj­da­lom­tól.

Bá­tor­sá­gá­nak és gyors re­ak­ci­ó­já­nak kö­szön­he­tően meg­men­tett egy csa­lá­dot a leg­na­gyobb fáj­da­lom­tól, új­ra­élesz­tette az áram­ütést ért Sán­dort.

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Men­tő­he­li­kop­ter in­dult a péc­se­lyi nő se­gít­sé­gére, de már nem tud­ták meg­men­teni.