CÍMKE: 'újraélesztés'

Klinikai halálból hozták vissza Dopeman húgát

Klinikai halálból hozták vissza Dopeman húgát

Nem moz­dul el test­vére be­teg­ágya mel­lől a rap­per, mi­u­tán a lány lég­zése le­állt ope­rá­ci­ója után.

A halálból hozták vissza az újszülöttet a hős mentősök - Megható videó!

A halálból hozták vissza az újszülöttet a hős mentősök - Megható videó!

Cso­dá­val ha­tá­ros módon si­ke­rült vissza­hoz­niuk a babát az életbe...

Cso­dá­val ha­tá­ros módon si­ke­rült vissza­hoz­niuk a babát az életbe...

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Szom­bat dél­után kis híján tra­gé­dia tör­tént a Mas­ters vébén.

Szom­bat dél­után kis híján tra­gé­dia tör­tént a Mas­ters vébén. A 65 éves ver­seny­zőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Készültség a Balatonnál: Strandolókat kellett újraéleszteni

Készültség a Balatonnál: Strandolókat kellett újraéleszteni

Két ri­asz­tást is kap­tak a ví­zi­men­tők csü­tör­tö­kön: egy idős nő Ba­la­tonl­el­lén lett rosszul, egy férfit Ti­hany­ban kel­lett új­ra­élesz­teni.

Az orvosok is elképedtek: ez történt az apukával, akinek leállt a szíve

Az orvosok is elképedtek: ez történt az apukával, akinek leállt a szíve

A férfi éle­té­ért 40 per­cen át küz­döt­tek. Az or­vo­sok sze­rint is csoda tör­tént.

A férfi éle­té­ért 40 per­cen át ki­tar­tóan küz­döt­tek. Az or­vo­sok sze­rint is csoda tör­tént.

Megállt a magyar rádiós szíve!

Megállt a magyar rádiós szíve!

Újra kel­lett élesz­teni Ke­resz­tes Ti­bort! A be­avat­ko­zás si­ke­res volt!

Újra kel­lett élesz­teni Ke­resz­tes Ti­bort! A be­avat­ko­zás si­ke­res volt!

Klinikai halálból hozták vissza a fesztiválozót a hős baranyai tinik!

Klinikai halálból hozták vissza a fesztiválozót a hős baranyai tinik!

Egy fesz­ti­vál for­ga­ta­gá­ban élesz­tet­tek újra egy a kli­ni­kai halál ál­la­po­tába ke­rült férfit ti­zen­éves ön­kén­tes men­tők.

Titkos hangfelvétel: Ezek voltak George Michael halálának körülményei

Titkos hangfelvétel: Ezek voltak George Michael halálának körülményei

Elő­ke­rült egy te­le­fon­hí­vás, amin az éne­kes párja kér se­gít­sé­get.

Elő­ke­rült egy te­le­fon­hí­vás, amin az éne­kes párja kér se­gít­sé­get, mi­u­tán rá­ta­lált sze­rel­mére.

Csoda! 24 hetes magzatot élesztettek újra!

Csoda! 24 hetes magzatot élesztettek újra!

A ro­ham­ko­csi sze­mély­ze­té­nek a zo­kogó nagy­mama azt mondta, lánya el­ve­télt, a mag­zat élet­te­len...

A ro­ham­ko­csi sze­mély­ze­té­nek a zo­kogó nagy­mama azt mondta, lánya el­ve­télt, a mag­zat köl­dök­zsi­nó­ron lóg élet­te­le­nül...

Motoros életéért küzdenek a Blahán!

Motoros életéért küzdenek a Blahán!

Ha­tal­mas dugó vár­ható a Bla­há­nál, mo­to­ros szen­ve­dett durva bal­ese­tet!

Ha­tal­mas dugó vár­ható a Bla­há­nál, ahol egy mo­to­ros szen­ve­dett durva bal­ese­tet!

Csodát tett a migránssal a magyar rendőr!

Csodát tett a migránssal a magyar rendőr!

A hős rend­őr­nek kö­szön­heti éle­tét.

A hős rend­őr­nek kö­szön­heti éle­tét az a mig­ráns, aki rosszul lett, mi­köz­ben éppen il­le­gá­lis módon pró­bált be­jönni az or­szágba.

Strandoló mentő élesztette újra az idős asszonyt

Strandoló mentő élesztette újra az idős nőt

A 65 éves asszony teste élet­te­le­nül le­be­gett a me­den­cé­ben. Azon­ban egé­szen hi­he­tet­len máz­lija volt, hi­szen egy stran­doló mentő volt a kö­zel­ben.

A 65 éves asszony teste élet­te­le­nül le­be­gett a me­den­cé­ben. Azon­ban egé­szen hi­he­tet­len máz­lija volt, hi­szen egy stran­doló mentő volt a kö­zel­ben: az el­ső­se­gély­nyúj­tók­kal együtt ő men­tette meg a nőt. Ami még el­ké­pesz­tőbb: épp arra járt a ro­ham­ko­csi is...

Istentisztelet közben állt meg a szíve egy debreceni nőnek

Istentisztelet közben állt meg a szíve egy debreceni nőnek

Mise köz­ben lett rosszul egy nő és a földre zu­hant. Sze­ren­csére ott volt egy orvos, aki azon­nal el­kezdte az új­ra­élesz­tést.

Mise köz­ben lett rosszul egy nő és a földre zu­hant. Sze­ren­csére ott volt egy orvos, aki azon­nal el­kezdte az új­ra­élesz­tést.

Az utcán élesztette újra a 70 éves bácsit a kanizsai hős asszony!

Az utcán élesztette újra a 70 éves bácsit a kanizsai hős asszony!

Em­ber­fe­letti módon küz­dött a szív­in­fark­tust ka­pott bácsi éle­té­ért a kis­ka­ni­zsai nő.

Em­ber­fe­letti módon küz­dött a szív­in­fark­tust ka­pott bácsi éle­té­ért a kis­ka­ni­zsai nő.

Telefonon keresztül segítettek újraéleszteni egy halott újszülöttet

Telefonon keresztül segítettek újraéleszteni egy halott újszülöttet

Nyír­egy­háza mel­lől ér­ke­zett a se­gély­kérő te­le­fon­hí­vás, mi­sze­rint egy ko­ra­szü­lött baba hol­tan jött vi­lágra.

Csoda Cserkeszőlőn! Újraélesztettek egy klinikailag halott csecsemőt

Csoda Cserkeszőlőn! Újraélesztettek egy klinikailag halott csecsemőt

Hét­főre vir­radó éj­szaka ko­ra­szü­lés­hez ri­asz­tot­ták a men­tő­ket. Az eset­ko­csi sze­mély­zete egy élet­te­len új­szü­löt­tet ta­lált.

Fesztiválozóra dőlt egy fa a Szigeten, nem tudni, túlélte-e

Fesztiválozóra dőlt egy fa a Szigeten, nem tudni, túlélte-e

A nagy eső­zés miatt fel­la­zult a Ha­jó­gyári-szi­get ta­laja, emi­att dőlt ki egy fa hét­főn, mely éppen egy fesz­ti­vá­lozó sát­rára zu­hant.

Rippel Feri székpárnával mentette meg egy férfi életét

Rippel Feri székpárnával mentette meg egy férfi életét

Amíg min­denki ször­nyül­kö­dött, addig Feri oda­állt saját éle­tét is koc­káz­tatva.

Életveszélyben a Sziget Fesztiválon

Életveszélyben a Sziget Fesztiválon

Új­ra­élesz­tet­tek egy 42 éves férfit a ren­dez­vé­nyen. A Szi­get-lá­to­gató szom­ba­ton este lett rosszul az egyik ét­te­rem­ben, a hely­szín­ről men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kór­házba.

Új­ra­élesz­tet­tek egy 42 éves férfit a ren­dez­vé­nyen. A Szi­get-lá­to­gató szom­ba­ton este lett rosszul az egyik ét­te­rem­ben, a hely­szín­ről men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kór­házba.

A nap hőse: a tatai férfi újraélesztette feleségét

A nap hőse: a tatai férfi újraélesztette feleségét

Meg­men­tette az asszonyt.

Az asszony a me­leg­ben ku­tyá­juk­kal ro­hant haza, mivel az eb rosszul lett. Mire házuk elé ért, érezte, vele is nagy a baj.

Fürdőzők élesztettek újra egy szlovák nőt Zamárdiban

Fürdőzők élesztettek újra egy szlovák nőt Zamárdiban

Egy har­minc év kö­rüli szlo­vák nőt kel­lett új­ra­élesz­teni a za­márdi stran­don, az asszonyt a men­tők kór­házba szál­lí­tot­ták.

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Men­tő­he­li­kop­ter in­dult a péc­se­lyi nő se­gít­sé­gére, de már nem tud­ták meg­men­teni.