CÍMKE: 'újraélesztés'

Előbb 20, majd 10 percre halt meg a nő

Előbb 20, majd 10 percre halt meg a nő, utána 5 hétre kómába esett

Elütötte egy te­her­autó, két­szer élesz­tet­ték újra.

Elütötte egy te­her­autó, két­szer élesz­tet­ték újjá és 29 mű­té­ten esett át, ma spor­tol.

Hős mentősért rajong az internet, megmentette a budapesti fiú életét

Hős mentősért rajong az internet, megmentette a budapesti fiú életét

A ti­né­dzser egy sport­ren­dez­vé­nyen lett rosszul.

A tini egy ren­dez­vé­nyen lett rosszul, és ha a nézők kö­zött nincs ott a men­tős, talán már nem is élne.

Száznál is több ember vére szárad az unatkozó ápoló kezén

Száznál is több ember vére szárad az unatkozó ápoló kezén

Hát­bor­zon­gató ügy ke­rült a német bí­ró­ság elé: az egy­kori ápoló leg­ke­ve­sebb 106 em­bert ölt meg öt év alatt.

Hát­bor­zon­gató ügy ke­rült a német bí­ró­ság elé: az egy­kori ápoló leg­ke­ve­sebb 106 em­bert ölt meg öt év alatt.

Földöntúli élményben volt része, meccs közben állt le a sportoló szíve

Földöntúli élményben volt része, meccs közben állt le a sportoló szíve

Az or­vo­sok a ha­lál­ból hoz­ták vissza a spor­to­lót.

Az or­vo­sok a ha­lál­ból hoz­ták vissza a spor­to­lót. Ra­jon­gói vé­gig­néz­ték ha­lá­lát.

Megrázó! Újra kellett élesztenie a kislányát a TV2 sztárjának!

Megrázó! Újra kellett élesztenie a kislányát a TV2 sztárjának!

"Rám né­zett, föl­akadt a szeme és..."

Drá­mai val­lo­mást tett a TV2 te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak egyik fel­fe­de­zettje. Az éne­kes könnyek kö­zött val­lott arról a ször­nyű él­mény­ről, ami­kor kis­lá­nya élete volt a tét.

Klinikai halálból hozták vissza Dopeman húgát

Klinikai halálból hozták vissza Dopeman húgát

Nem moz­dul el test­vére be­teg­ágya mel­lől a rap­per, mi­u­tán a lány lég­zése le­állt ope­rá­ci­ója után.

Nem moz­dul el test­vére be­teg­ágya mel­lől a rap­per, mi­u­tán a lány lég­zése le­állt ope­rá­ci­ója után az Or­szá­gos Ideg­tu­do­má­nyi In­té­zet­ben.

A halálból hozták vissza az újszülöttet a hős mentősök - Megható videó!

A halálból hozták vissza az újszülöttet a hős mentősök - Megható videó!

Szív­szo­rító vi­deót kö­zöl­tek két ro­ham­men­tős­ről, mi­köz­ben egy cse­csemő éle­té­ért küz­döt­tek.

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Szom­bat dél­után kis híján tra­gé­dia tör­tént a Mas­ters vébén. A 65 éves ver­seny­zőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Hihetetlen dolgot tettek a hajléktalanok a budapesti aluljáróban

Hihetetlen dolgot tettek a hajléktalanok a budapesti aluljáróban

Egy kö­zép­korú, haj­lék­ta­lan nő vesz­tette el az esz­mé­le­tét.

Egy alul­já­róba ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a na­pok­ban, ahol egy kö­zép­korú, haj­lék­ta­lan nő vesz­tette el az esz­mé­le­tét.

Készültség a Balatonnál: Strandolókat kellett újraéleszteni

Készültség a Balatonnál: Strandolókat kellett újraéleszteni

Két ri­asz­tást is kap­tak a ví­zi­men­tők csü­tör­tö­kön.

Két ri­asz­tást is kap­tak a ví­zi­men­tők csü­tör­tö­kön.

Titkos hangfelvétel: Ezek voltak George Michael halálának körülményei

Titkos hangfelvétel: Ezek voltak George Michael halálának körülményei

Elő­ke­rült egy te­le­fon­hí­vás, amin az éne­kes párja kér se­gít­sé­get, mi­u­tán rá­ta­lált sze­rel­mére.

Megállt a magyar rádiós szíve!

Megállt a magyar rádiós szíve!

Újra kel­lett élesz­teni Ke­resz­tes Ti­bort! A be­avat­ko­zás si­ke­res volt!

Újra kel­lett élesz­teni Ke­resz­tes Ti­bort! A be­avat­ko­zás si­ke­res volt!

Az orvosok is elképedtek: ez történt az apukával, akinek leállt a szíve

Az orvosok is elképedtek: ez történt az apukával, akinek leállt a szíve

A férfi éle­té­ért 40 per­cen át küz­döt­tek. Az or­vo­sok sze­rint csoda tör­tént.

A férfi éle­té­ért 40 per­cen át ki­tar­tóan küz­döt­tek. Az or­vo­sok sze­rint is csoda tör­tént.

Klinikai halálból hozták vissza a fesztiválozót a tinik!

Klinikai halálból hozták vissza a fesztiválozót a hős baranyai tinik!

Egy fesz­ti­vál for­ga­ta­gá­ban élesz­tet­tek újra egy a kli­ni­kai halál ál­la­po­tába ke­rült férfit ti­zen­éves ön­kén­tes men­tők.

Egy fesz­ti­vál for­ga­ta­gá­ban élesz­tet­tek újra egy a kli­ni­kai halál ál­la­po­tába ke­rült férfit ti­zen­éves ön­kén­tes men­tők.

Csoda! 24 hetes magzatot élesztettek újra!

Csoda! 24 hetes magzatot élesztettek újra!

A ro­ham­ko­csi sze­mély­ze­té­nek a zo­kogó nagy­mama azt mondta, lánya el­ve­télt, a mag­zat élet­te­len...

A ro­ham­ko­csi sze­mély­ze­té­nek a zo­kogó nagy­mama azt mondta, lánya el­ve­télt, a mag­zat köl­dök­zsi­nó­ron lóg élet­te­le­nül...

Strandoló mentő élesztette újra a nőt

Strandoló mentő élesztette újra az idős nőt

A 65 éves asszony teste élet­te­le­nül le­be­gett a me­den­cé­ben.

A 65 éves asszony teste élet­te­le­nül le­be­gett a me­den­cé­ben. Azon­ban egé­szen hi­he­tet­len máz­lija volt, hi­szen egy stran­doló mentő volt a kö­zel­ben

Motoros életéért küzdenek a Blahán!

Motoros életéért küzdenek a Blahán!

Ha­tal­mas dugó vár­ható a Bla­há­nál, mo­to­ros szen­ve­dett durva bal­ese­tet!

Ha­tal­mas dugó vár­ható a Bla­há­nál, ahol egy mo­to­ros szen­ve­dett durva bal­ese­tet!

Csodát tett a migránssal a magyar rendőr!

Csodát tett a migránssal a magyar rendőr!

A hős rend­őr­nek kö­szön­heti éle­tét.

A hős rend­őr­nek kö­szön­heti éle­tét az a mig­ráns, aki rosszul lett, mi­köz­ben éppen il­le­gá­lis módon pró­bált be­jönni az or­szágba.

Csoda Cserkeszőlőn! Újraélesztettek egy klinikailag halott csecsemőt

Csoda Cserkeszőlőn! Újraélesztettek egy klinikailag halott csecsemőt

Hét­főre vir­radó éj­szaka ko­ra­szü­lés­hez ri­asz­tot­ták a men­tő­ket. Az eset­ko­csi sze­mély­zete egy élet­te­len új­szü­löt­tet ta­lált.

Istentisztelet közben állt meg a szíve egy debreceni nőnek

Istentisztelet közben állt meg a szíve egy debreceni nőnek

Mise köz­ben lett rosszul egy nő és a földre zu­hant. Sze­ren­csére ott volt egy orvos is.

Mise köz­ben lett rosszul egy nő és a földre zu­hant. Sze­ren­csére ott volt egy orvos is.

Az utcán élesztette újra a 70 éves bácsit a kanizsai hős asszony!

Az utcán élesztette újra a 70 éves bácsit a kanizsai hős asszony!

Se­gí­tett a szív­masszázs!

Em­ber­fe­letti módon küz­dött a szív­in­fark­tust ka­pott bácsi éle­té­ért az a kis­ka­ni­zsai nő, aki szív­masszáz­zsal élesz­tette újra a moz­du­lat­lan férfit a posta előtt.

Telefonon keresztül segítettek újraéleszteni egy halott újszülöttet

Telefonon keresztül segítettek újraéleszteni egy halott újszülöttet

Nyír­egy­háza mel­lől ér­ke­zett a se­gély­kérő te­le­fon­hí­vás, mi­sze­rint egy ko­ra­szü­lött baba hol­tan jött vi­lágra.

Fesztiválozóra dőlt egy fa a Szigeten, nem tudni, túlélte-e

Fesztiválozóra dőlt egy fa a Szigeten, nem tudni, túlélte-e

A nagy eső­zés miatt fel­la­zult a talaj, emi­att dőlt ki egy fa hét­főn, mely éppen egy fesz­ti­vá­lozó sát­rára zu­hant.

A nagy eső­zés miatt fel­la­zult a Ha­jó­gyári-szi­get ta­laja, emi­att dőlt ki egy fa hét­főn, mely éppen egy fesz­ti­vá­lozó sát­rára zu­hant.

Életveszélyben a Sziget Fesztiválon

Életveszélyben a Sziget Fesztiválon

Új­ra­élesz­tet­tek egy 42 éves férfit a ren­dez­vé­nyen. A Szi­get-lá­to­gató szom­ba­ton este lett rosszul az egyik ét­te­rem­ben, a hely­szín­ről men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kór­házba.

Új­ra­élesz­tet­tek egy 42 éves férfit a ren­dez­vé­nyen. A Szi­get-lá­to­gató szom­ba­ton este lett rosszul az egyik ét­te­rem­ben, a hely­szín­ről men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kór­házba.

Fürdőzők élesztettek újra egy szlovák nőt Zamárdiban

Fürdőzők élesztettek újra egy szlovák nőt Zamárdiban

Egy har­minc év kö­rüli szlo­vák nőt kel­lett új­ra­élesz­teni a za­márdi stran­don, az asszonyt a men­tők kór­házba szál­lí­tot­ták.

Rippel Feri székpárnával mentette meg egy férfi életét

Rippel Feri székpárnával mentette meg egy férfi életét

Amíg min­denki ször­nyül­kö­dött, addig Feri oda­állt saját éle­tét is koc­káz­tatva.

A nap hőse: a tatai férfi újraélesztette feleségét

A nap hőse: a tatai férfi újraélesztette feleségét

Az asszony a me­leg­ben ku­tyá­juk­kal ro­hant haza, mivel az eb rosszul lett. Mire házuk elé ért, érezte, vele is nagy a baj.

Az asszony a me­leg­ben ku­tyá­juk­kal ro­hant haza, mivel az eb rosszul lett. Mire házuk elé ért, érezte, vele is nagy a baj.

Áram sújtotta férfit hozott vissza életbe Rippel Feri!

Áram sújtotta férfit hozott vissza életbe Rippel Feri!

Szak­értő módon új­ra­in­dí­totta a szí­vét.

Bá­tor­sá­gá­nak és gyors re­ak­ci­ó­já­nak kö­szön­he­tően meg­men­tett egy csa­lá­dot a leg­na­gyobb fáj­da­lom­tól. Szak­értő módon új­ra­in­dí­totta a szí­vét.

Újra kellett éleszteni egy 4 éves strandoló kislányt Kecskeméten

Újra kellett éleszteni egy 4 éves strandoló kislányt Kecskeméten

A sok für­dőző közt me­rült el a víz­ben.

A sok für­dőző közt me­rült el a víz­ben, de a si­ke­res új­ra­élesz­tés­nek kö­szön­he­tően a men­tők már sta­bi­li­zált ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba.

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Saj­nos már nem tudta meg­men­teni.

Men­tő­he­li­kop­ter in­dult a péc­se­lyi nő se­gít­sé­gére, de már nem tud­ták meg­men­teni.